รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงขวัญลภัส  แสนแสง โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายเจนณรงค์  ศรีผ่องใส โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายชาญณรงค์  น่าเนตร โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายธนกร  สุดเวียง โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงธีรนาฎ  มณีทับ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายนนทวัชร์  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงนวพร  ตางาม โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายปัญญาพัฒน์  ผลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงปิ่นมณี  แสนแสง โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงพิชญา  จันทร์อุบล โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงเพชรา  นพพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายภานุวิชญ์  ไม้อ่อนดี โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายรัชชานนท์  รวมเพชร โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สุระคนธ์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงสิริยากร  ประดับวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงสุธิดา  เอกลาภ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกมลรัตน์  แหวนแก้ว โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงกัญญาพัชร  นิลแก้ว โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใสสุด โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงกาญจนสุดา  คำวงค์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงกิตติมา  มีสิทธ์ิดี โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงกุลธิดา  อินทจักร์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กชายเกรียงไกร  โกมล โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงขวัญฤดี  สายยศ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายคมกฤต  ฉิมงาม โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงจรรย์เจ้าขา  นวนชะนะ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงจิรภิญญา  ศรีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กชายญาณากร  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กชายทศพร  จงหาร โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงทักษอร  ยิ่งคง โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงทิติยากร  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงธรรญพร  เอมโอด โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงธวัลรัตน์  คำเสมอ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงธัญจิรา  เพชรทองละออ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงธิดา  บุญพร้อม โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กชายนนทวัฒน์  ปิ๊บกลาง โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงนพภัสสร  อรชัย โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงนวพรรษ  นามจิตร์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายนิติภูมิ  จันทบาล โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายปวเรศ  พิมย์พา โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายพงศ์พล  เสาะสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ผมงาม โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายภานุวิชญ์  นันทา โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กชายวันเฉลิม  มหาริตวัน โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงวิลาวัลย์  เชียงไขแก้ว โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงศรัญญา  มาศสกุล โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กชายศศิธร  วงศ์เครือศร โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงศศิประภา  กล้วยทอง โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายศิริชัย  นาลิดลาด โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงศิริวรรณ  คงชำนาญ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กชายศิลา  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงสิตานัน  จันทร์แสน โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงสิริราชกรณ์  จารัตน์ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงสุธิดา  ดีนาน โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงสุภัสสรา  สุขรอบ โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กชายอดุลวิทย์  ทองเต็ม โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงอนัญญา  อุรารื่น โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงอนันตญา  ทองเต็ม โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงอภิชญา  เรือนรส โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายอภิพลชัย  ไสยแก้ว โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายชยพล  นุราฤทธิ์ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงช่อทิพ  คงสำราญ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงชาลิสา  เหลือล้น โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงนภสร  ยามะณี โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงลักษิกา  แก่นงาม โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายอาชิตะ  สมถวิล โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงณัชชา  โพนรัมย์ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายณัฐกานต์  เรียงเงิน โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงณัทธิชา  สุดใสดี โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายธนภัทร  ควรคำนึง โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.1 คณิต ม.ต้น
71 นายธีรภัทธ์  เหลือล้น โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงนันทนา  ทนงใจ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.2 คณิต ม.ต้น
73 นางสาวนิศารัตน์  กมลบูรณ์ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงพัชราภรณ์  มีพันธ์ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.1 คณิต ม.ต้น
75 นางสาวแพรวา  เสาวะพงษ์ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บูรณะ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.2 คณิต ม.ต้น
77 นางสาวลาภินี  จันทร์เทศ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.3 คณิต ม.ต้น
78 นางสาววรรณวิภา  ชาวนา โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.3 คณิต ม.ต้น
79 นางสาวศิริพร  อนุทูล โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.3 คณิต ม.ต้น
80 นางสาวสาวิตรี  สุขจิตร โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงสิรินทรา  ยอดกระจาย โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.2 คณิต ม.ต้น
82 นางสาวสิริพร  สุขวัฒน์ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงสิริยุพิน  เวรสันเทียะ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงสุภิญญา  ใจฉ่ำ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.2 คณิต ม.ต้น
85 นางสาวสุรีย์พร  ไม่ย่อท้อ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายจิรณัฐ  เพชรรุ่ง โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายจิรณัฐ  เพ็ชรรุ่ง โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงญนันทพร  บัวหอม โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายธนัท  จารึกดี โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายธานินรเดช  สุขแสวง โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายปฏิพล  แปรต่วน โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงหยาดน้ำทิพย์  โพธิ์พันธ์ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายกมลภพ  งามฉลาด โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุราไกร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายกิตติกานต์  วงศ์ศักดิ์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายกีรติ  จอมสูงเนิน โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงเกตน์สิริ  หมื่นสา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายเกียรติภูมิ  รวมเพชร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงขวัญจิรา  ไชยสอน โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายจารุบุตร  จันลา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงจิตชญา  คำเสมอ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงจุฬามณี  คงทรัพย์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายชนสรณ์  จันทร์แสง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงชนาภัทร  แก่นมั่น โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงญาดา  สุขรอบ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายณรรฐวัตร  กระแสโสม โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เภาว์เพ็ง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายณัฐดนัย  สมสนุก โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงธนันต์ธรณ์  เจียนงาม โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงธนันรัตน์  ดีเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายธาวิน  คำกลาง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายธีรภัทร  ใจจริม โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายเธียรสิริ  สำราญสุข โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงนัดนิชา  ลาธุลี โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายนิธิกร  แรงรอบ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงบัณทิตา  พันสุโพธิ์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายปณชัย  ศรีรักษา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงพรนิภา  จันทคาร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงพาขวัญ  จำปาอ่อน โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงพิมพ์พิกา  นันทา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงรตีภัทร  ทองศรี โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงรวีวรรณ  รักพร้า โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายวรภพ  สุทธิพันธ์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงวิชญาพร  ศรีสิงห์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายศักดิ์ดา  จันทาคีรี โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงศิริณญา  ยิ่งดัง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงกมลลักษณ์  แซ่ฮ้อ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกฤติยาณี  ศรีวงศ์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายกฤษณะพงศ์  เอกยีรัมย์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกาญจนา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงกุลนันท์  ไชยสนาม โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงคุณัญญา  นันทา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายคุณากร  พันธุระ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงจิดาภา  ช่วยแก้ว โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงจิตรกัญญา  กล้าแข็ง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงจิราพัชร  ตางาม โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงญาณัจฉรา  หลวงประชัย โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณภัทร  นันท์ไสย์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณมน  สุขเหลือ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายณัฐดนัย  คำเสมอ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณัฐธิรา  สิทธิวัง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงณัฐนรี  นันทา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายณัฐพัชร์  คุ้มพล โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายณัฐเศรษฐ์  อ่อนน้อม โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณิญา  หิรัญญาณกร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงธนพร  พูนเฉลียว โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงธนัญญา  ศรีวงษ์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายธนากร  สุกลมใส โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงธีริศรา  โพธิ์หิรัญ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กชายเธียรชัย  สำราญสุข โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายนรบดี  สีดาพล โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงนริสรา  โพธิ์เรือง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายพงศกร  วงศ์เงิน โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงพรพรรณ  กุลวุฒิ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายพลอทิป  นันทา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายพัชรพล  แก้วเกิด โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงพิชญาดา  คำเสมอ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายพีรวิชญ์  โพธิ์หิรัญ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงเพชรประดับ  กันจร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายภัคพล  ประมวลสุข โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงภาสรณ์  เบาะทอง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายภีมาภัทร  ทองศรี โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายภูวดล  สุวรรณศร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงรำไพพักตร์  เอ็นดู โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงรุ่งนภา  คำเสมอ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงลลิษา  จันทคาร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงวริศรา  พันธ์สุโพธิ์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงวิภาศิริ  เสนาไชย โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงศศิกานต์  ประวัติพงษ์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงศศิชวัญ  จันทาคีรี โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงศศิภัทร  เปล้ากระโทก โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงศิริกัลยาภัทร  ม่วงศรี โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงสุชานันท์  วันติเสน โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงสุภัชญา  แผนปั้น โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายอชิตพงศ์  แรงหาญ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายอชิรวัฒน์  ชุ่มมาก โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายอติเทพ  เผ่าเพ็ง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงอภิสรา  นาเพ็ชร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงอรกานต์  ชมทอง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงอัญชลิฎา  ทองยวง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงอัญชิสา  เชียงชะนา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายอานัสดา  หงปัญญา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงกชกร  บุญยงค์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงกชพร  รักษาชล โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายกฤษฎา  วรางกูร โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงกฤษติยา  ในพรมราช โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงกวิสรา  เทียมศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงษ์ตาแสง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  จงหาญ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงกันตินันท์  คำปาน โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงกานติมา  กุลสิงห์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงกิตติวรา  มงคลการ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงกุลธีดา  ทัพพศักดา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงเกวลิน  อุดมเดช โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงเกศยศวดี  ศรีมาก โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายเกียรติกวิน  จันวัตโณทัย โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงขวัญจิรา  อะโรคา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายจักรกฤษ  ภูศิริ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายจักรพันธ์  จันทยุง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายจักรินทร์  นราวงษ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงจันทร์จิราพร  มุมทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงจิตราภา  บุญศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ยิ่งคง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงจิรฐา  ไชยแสน โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
205 เด็กชายจิรพัฒน์  วรรณพัฒน์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายจิรวัฒน์  ประโลม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายจิรวิชญ์  รักษาวงษ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
208 เด็กชายจิระศักดิ์  ศรีมะณี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
209 เด็กหญิงจิรัชยา  เงิดกระโทก โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงจุฑามาศ  ศาลางาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงโจรีแอนนา  โฟสเซแบร์ก โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายฉลองรัตน์  ทาทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงชนัญชิตา  ทองวิไล โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงชนัญภร  ปาริมา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงชนิกานต์  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงชลดา  ตำทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายชวนากร  จารัตน์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
218 เด็กหญิงช่อรดา  ศาลางาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงชัญญารัตน์  อุ่นใจ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายชัยมงคล  ดำเนิน โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายชิติพัทธ์  ดาทวี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
222 เด็กชายชิติภัทธ์  อาทวัง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
223 เด็กชายชิษณุพงศ์  แสนพันธ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จิตสมาน โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงชุติมา  วุฒิยา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงโชติกา  แซ่ตัง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงฌัฐฌิชา  สมานโสร์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
228 เด็กชายฌัฐวุฒิ  คงพินิจ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
229 เด็กชายฌัฐวุฒิ  บุตรเงิน โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
230 เด็กหญิงญาณิศา  วงศ์ทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงญาสุมินต์  อินทร์ทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายณฐกร  ลักขษร โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายณฐนนท์  จงจำ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
234 เด็กหญิงณัชพร  เทียนทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงณัฏฐกมล  มนัสจิวรรธน์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงณัฏฐชา  มนัสจิวรรธน์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สมัญญา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขซ้อน โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงณัฐธิดา  ธงศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายณัฐนันท์  ธรรมพุมา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายณัฐพงศ์  หอมกระโทก โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายณัฐพัน  กองคำ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงณัฐพิมล  สามิตร โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
244 เด็กหญิงณัตญาภรณ์  จงใจงาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายเดชาวิชญ์  ไหมทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายตรุษจีน  สำรวมไพรัช โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงตะวัน  ชนะชัย โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายเทพทัต  ผมทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายธนนันท์  แก้วเกตุ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายธนพงษ์  วงศ์ชู โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายธนพนธ์  ประติตัง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงธนัชชา  พรหมมี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงธนัชพร  แซ่จึง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายธนินท์รัฐ  สนิทสนม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงธมนวรรณ  มีมาก โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายธรากร  ภูบาลชื่น โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงธัญชนก  เสาทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงธัญวรัตน์  แก้วหอม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงธานิกาญจน์  สมบูรณ์การณ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงธิดาพร  ศรีบุญ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายธิติวรรธ  มีแก้ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
262 เด็กหญิงธีรดา  บุญกล้า โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายธีรไนย์  ทรงงาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
264 เด็กหญิงธีรัชญา  น้องดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงธีราพร  ศรีบุญ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายนภนต์  สามใจ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
267 เด็กชายนรากร  จันทร์เปล่ง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
268 เด็กชายนฤภัทร  พิมพ์ศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงนวรัตน์  จัทริย์วงษ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายนันทชัย  อัมลา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีจันทร์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
272 เด็กหญิงนันทิชา  สูงยิ่ง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
273 เด็กชายนับพงษ์  นุยันรัมย์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงนิชา  เอี่ยมสา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
275 เด็กหญิงนิตย์รดี  เกศา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงนุชวรา  วงษ์ตาแสง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
277 เด็กชายเนติภูมิ  ประยงค์หอม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงบุญฑริกา  พูลเพียร โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
279 เด็กชายบูรณ์พิภพ  สาละ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงปณิตา  ราศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
281 เด็กชายปภังกร  พวงเพชร โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายปภังเสฎฐ์  บุญพิพัทธนโชติ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
283 เด็กหญิงปภาวรินท์  สระแก้ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
284 เด็กหญิงปภาวี  คำดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงปภาวี  เหลาซื่อ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
286 เด็กหญิงประติญา  แสงสันต์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงประภัสสร  สายสินจน์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงปริยาภัทร  วิมล โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายปลาบปลื้ม  ศรีบาง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
290 เด็กหญิงปลื้มฤทัย  ส่งกลิ่น โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายปวริศ  เดชธะนู โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงปวัณรัตน์  กลางอันเดช โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  บุญนอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
294 เด็กชายป้องนที  ศรีบาง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายป้องภพ  เมืองงาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายปัณณทัต  ผลแม่น โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
297 เด็กชายปัณณวิชญ์  เพชรอาวุธ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
298 เด็กหญิงปาริชา  จันทร์ดอก โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
299 เด็กชายปิยพัฒน์  จิตรสะอาด โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายปิยะพงษ์  มากมี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายปีดา  เจริญสุข โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายปุญญานันท์  ดวงปาโครต โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
303 เด็กหญิงเปมิกา  ทาทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงเปรมกมล  ผิวนวล โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
305 เด็กชายพงศธร  หอมหวล โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงพนิชญา  ศาลางาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงพรธิดา  ทองอ้ม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงพรธิตา  คำเสน โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
309 เด็กหญิงพรธิพา  ไชยสงคราม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงพรนัชชา  ชัยงาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
311 เด็กชายพรพิพัฒน์  วัดบุญเลี้ยง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงพรมณี  คำดอกไม้ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายพรหมพิริยะ  แต้มทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายพลณพรรค  มุมทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงพสุนธรา  รวยสูงเนิน โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงพอเพียง  ตุ้มนาค โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
317 เด็กหญิงพัชรินทร์  มุมทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงพัทธนันท์  ศิริสุข โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
319 เด็กชายพัทรศักดิ์  บรรลือทรัพย์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เทพอุทัย โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงพิมพิศา  ดวงชื่น โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
322 เด็กชายพีรวิชญ์  แต้มทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
323 เด็กหญิงพุทธิรา  บัวศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงเพชรนภา  ทองอ้ม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงเพ็ญศิริ  แสงเงิน โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
326 เด็กชายภควัฒน์  มีสิทธิ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายภัญญาพัชณ์  สิทธิวาจา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
328 เด็กชายภัทรดล  พันธ์ไชย โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงภาสินีภรณ์  สมร โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
330 เด็กหญิงมารีน่า  ดาอุสท์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงมุทิตา  มีศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
332 เด็กชายเมธาพร  ยกกลิ่น โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายไมเคิล  ไมซ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
334 เด็กหญิงเยาวภา  ชะบาทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายรชต  พันธ์เกียร โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
336 เด็กชายรพีภัทร  ทองเต็ม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงรวิสรา  หมั่นวาจา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
338 เด็กหญิงรสิตา  ชฎารัตนฐิติ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
339 เด็กหญิงรสินทรา  ชินนาค โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงระพีพร  พุ่มแก้ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายรักแผ่นดิน  สุขประเสริฐ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงรักษิณา  บัวสอน โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
343 เด็กชายรัชชานนท์  โตพันธุ์ตา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
344 เด็กหญิงรัชฎา  สืบเพ็ง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงรุ่งนภา  ดีพาชู โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายวชิรวิทย์  ชื่นจันทร์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
347 เด็กชายวชิรวิทย์  สงค์พิมพ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
348 เด็กหญิงวชิราพร  เอ็นดู โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงวณิชยา  ศิริวงศ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงวนัชพร  สิงห์ชัย โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
351 เด็กหญิงวรกานต์  สาระเดช โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงวรพรรณ  เพ่งพิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงวริษา  ศรีเจริญ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
354 เด็กชายวิทวัส  คำพันธ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายศรายุทธ  สาแก้ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
356 เด็กหญิงศรุตยา  จัทริย์วงษ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงศศิวภา  แสนกล้า โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
358 เด็กชายศักดิ์ดา  บุญเพ็ง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
359 เด็กชายศานตวัน  จาดคำ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
360 เด็กชายศาสตรา  มาเร็ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงศิณัชพัชร  อ่อนคำ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
362 เด็กหญิงศิรประภา  ตาพั้ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายศิริโชค  สายกระสุน โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงศิริภัทร  รุ่งเรือง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
365 เด็กชายศิลา  คะเรรัมย์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงศุจินทรา  สมควร โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
367 เด็กหญิงศุภรักษ์  คุ้มสุวรรณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
368 เด็กหญิงศุภลักษณ์  อนงชัย โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
369 เด็กชายศุภวิชญ์  ชัยศรีษะ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงศุภานิช  ยามพูน โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
371 เด็กชายเศรษฐศาสตร์  ดาวโคกสูง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
372 เด็กชายสรัลธร  ฤทธิรงค์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงสโรชา  ทาทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
374 เด็กชายสหรัฐ  บุญเตือน โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายสิทธิโชค  ออลโมน โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงสิรภัทร  ประจวบสุข โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
377 เด็กหญิงสุกฤตา  จิวจิรกิตติ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
378 เด็กหญิงสุกฤตา  ไชยพันธ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
379 เด็กชายสุทธิภัทร  ใจกล้า โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงสุทธฺดา  ศิริไสย โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
381 เด็กชายสุธิมนต์  แจ่มใส โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงสุพัทรา  สุขมณีใส โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
383 เด็กหญิงสุพิชชา  วิมานยัง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
384 เด็กหญิงสุภนิดา  แป้นแก้ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงสุภาวดี  สายโรจน์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงสุมตรา  ศรีสมบัติ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
387 เด็กหญิงสุรภา  สืบเพ็ง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
388 เด็กหญิงสุวนันท์  สุขดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สมศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
390 เด็กชายโสภณวิชญ์  คำฝอย โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
391 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คำสาว โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
392 เด็กหญิงหิรัณยา  บำรุง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
393 เด็กชายอดิเทพ  แก้วสว่าง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
394 เด็กชายอดิศร  อุดมทวี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายอติเทพ  สุริใหญ่ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
396 เด็กหญิงอติพร  ประดุจชนม์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
397 เด็กชายอติโรจน์  รื่นรมย์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงอภิชนันท์  พลจันทร์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
399 เด็กชายอภิรักษ์  เป็นสุข โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงอรจิรา  สถิร โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
401 เด็กหญิงอรชุมา  สำเร็จดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงอรรพิมพ์  ภิรมรักษ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงอรษา  คล้ายบุตร โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
404 เด็กชายอเล็กซานเดอร์  ไฮนซ์ไมซ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
405 เด็กหญิงอัญมณี  จันทร์วัน โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายอาทิตย์  ชงโค โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
407 เด็กชายอาทิวรา  บุญสิทธิ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
408 เด็กชายอิทธิพล  ล้ำเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
409 เด็กชายอิทธิพัทธ์  หลวงรักษ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
410 เด็กหญิงอินทิรา  สาธร โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
411 เด็กหญิงเอกกมล  ขาวงาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
412 เด็กชายเอเดน  โพธิ์แก้ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
413 เด็กชายแอซตัน  ออลลิส โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
414 เด็กชายโอบกิจ  ยิ่งหาญ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
415 เด็กชายโอภาส  แจ่มใส โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
416 นางสาวกฤตพร  ศรีสว่าง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงจีรนันท์  อนงชัย โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
418 นางสาวชมพูนุท  เนียมหอม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีบุญ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายณัฐชนน  เฉียวกุล โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงณัฐธิดา  มะลิหวล โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายณัฐวัตร  วิจิตร โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงธันย์ชนก  ทองจันทร์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
424 นางสาวนภัสวรรณ  ศาลางาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงนิภาพร  อัมลา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงบัวชมพู  สามิตร โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงปนัดดา  บานเย็น โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
428 นางสาวปวีณา  สามิตร โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงปัณฑิตา  กนกหงษ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายปัณณธร  หล้าธรรม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงภัทราวดี  โพธิ์แก้ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงรัชนีวรรณ  มุมทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงวรรณิศา  บุญด้วง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายวารันต์  พูมพงษ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงวิไรวรรณ์  บุญเพ็ง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
436 นางสาวศศิตวัน  โสมทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงศิรินทิพย์  ศรีธาวุธ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงสกุลิศริ  ศรีสันงาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงสริดา  พัตรสิงห์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายอณัฐชา  ยอดจันดา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงกชกร  เจริญสุข โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงกมลพร  เนริกุล โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงกรวรรณ  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายกรวิชญ์  ธรรมดา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงกฤติญดา  ศรีชมพู โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายกิตติศักดิ์  แสงสว่าง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงขวัญมุก  หลิมสกุล โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายจิตติพัฒน์  ดวงศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายจิตติพัฒน์  ยาดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายชนพัฒน์  สิงห์ดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงชิตากานต์  ขาวงาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายณพัฒษกร  หฤทัยถาวร โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงณภัทร  ศรีน้อย โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายณัฐนันท์  มูลดับ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงดวงฤทัย  สำราญใจ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายตะวัน  แซ่ตั้ง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายธนาธิป  คำงาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายธีระภัทร  เสาทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ปริทัศน์กุล โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายนิติธร  ถ้วยทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงปัญญาพร  ตนฉลาด โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายปัญญาพล  สร้อยขุนทด โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายปิยฉัตร  นาทันรีบ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงปิยธิดา  โพธิ์งาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายพงศกร  เจริญพันธ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงพัชฌาลัย  ชัยศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงพัชรดา  น้อยบล โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงพันธ์นิภา  อินทร์โสภา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายพิพัฒน์  แจ่มใส โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงพิราอร  พงษ์เกตุศิริพัฒนา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายภัชปภณ  รักดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายภาณุภัทร  ทองพา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายภูผา  ทรวงทองหลาง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงวราพร  บุญด้วง โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงวริศรา  จันทร์ดอก โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายวุฒิภัทร  เครือแก้ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงศศิกานต์  สำเร็จดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายเศรษฐานาวี  ศรีวรรณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายสรสิช  ดวงศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงสาธิตา  อรจันทน์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงสุภาวดี  หนันกระโทก โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายอภิชาติ  สุขอุ้ม โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงอริสรา  ยอดปรางค์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลอยเลื่อน โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.4 คณิตประถม
485 เด็กชายฉัตรเงิน  เอี่ยมศิริ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายธนกร  กระโนนศรี โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.6 คณิตประถม
487 เด็กชายนรวุฒิ  สมใจเรา โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.4 คณิตประถม
488 เด็กหญิงนิชากร  ฉลาดสุข โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.4 คณิตประถม
489 เด็กชายปรมินทร์  จุดาบุตร โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.4 คณิตประถม
490 เด็กหญิงวีชญาดา  อุไรล้ำ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.4 คณิตประถม
491 เด็กชายวีรพล  ถุนาพันธ์ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.4 คณิตประถม
492 เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  ดวงราษี โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.6 คณิตประถม
493 เด็กหญิงสุชานันท์  คงเก่ง โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.4 คณิตประถม
494 เด็กชายสุรเกียรติ  ทรงวาจา โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายอนุพงษ์  นิราศภัย โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.6 คณิตประถม
496 เด็กชายอภิรัชปัญญา  เชื้อจันทร์ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.4 คณิตประถม
497 เด็กหญิงจิตตา  คำภูแก้ว โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงชินันพร  ไม้จันดี โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงฐิตาภา  ราษีทอง โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายเทวินทร์  จุดาบุตร โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายนครินทร์  จันทร์อำพร โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงนาลิน  ยี โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงน้ำทิพย์  คิดพินิจ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงปวรรัตน์  เกื้อทาน โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายปัญญพัฒน์  หิมโสภา โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงสุทธิกานต์  สำราญใจ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงสุรภา  ตินานพ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงสุริย์รัตน์  แซ่โง้ว โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายอชิรวัฒน์  เรืองแจ่ม โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แสวงหา โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.5 คณิตประถม
511 เด็กหญิงนวลวราภรณ์  หอมชื่น โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.6 คณิตประถม
512 เด็กหญิงปวิณ์ธิญา  คำฤทธิ์ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.6 คณิตประถม
513 เด็กหญิงปัณณพร  ดวงจิตร โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.5 คณิตประถม
514 เด็กชายวาทิตย์  ทองประดับ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.5 คณิตประถม
515 เด็กหญิงเอื้องพร  คำฤทธิ์ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.5 คณิตประถม
516 เด็กหญิงกมลเนตร  แก้วคำนัย โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายจิตรทิวัส  แก่งสันเทียะ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงจีรวรรณ  เพ็งแจ่ม โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงเจนจิรา  ก่อทอง โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายเจษฎา  ผลวัฒน์ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงชลดา  มานะงาน โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงโชติกา  ทองประดับ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงณัฐนรี  โพธิ์สว่าง โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงณัฐนิชา  บำรุงแคว้น โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงณัฐพร  โพธิ์สว่าง โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กชายณัฐพล  ลำดับมาก โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กชายณัฐภัทร  อุกอาจ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กชายณัฐภูมิ  นราแก โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กชายธนภัทร  เจตนาดี โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทองคำสุก โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กชายนพนันท์  อุกอาจ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กชายนัฐธวุฒิ  ผาดนอก โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงนิพาดา  จิตงาม โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงปณิตา  เพียรบุญ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงประกายฟ้า  สร้างสวน โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงปวีณา  สุตลาวดี โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงปัทมา  จิตงาม โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายพรมนัส  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กชายพลวัต  ประดุษนาม โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงเพชรอาภา  แรงจบ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงแพรวา  อุ่นอ่อน โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงโยษิตา  ลำดับมาก โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายรุ่งเรือง  ทองประดับ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงวรรณพฤษ์  เวสะมูลา โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงวรรณิดา  เสาเวียง โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กชายสหพันธ์  อินทร์ผล โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงสิริวิมล  เย็นประโคน โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงสุชาดา  สาคะนิล โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงสุทธิดา  บุญแปลง โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงสุปรีดา  พวงสันเทียะ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงสุวิภา  ศรีเดช โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงโสธิดา  จิตงาม โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กชายอดิศักดิ์  ชะเอมรัตน์ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายอติวิชญ์  แซ่เตียว โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงอรพรรณ  พัดศรี โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงอรวรรณ  พัดศรี โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กชายอารักษ์  อินทร์ปาน โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงเอเชีย  เข่งพิมล โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กชายณัฐพร  สมอร่าม โรงเรียนบ้านสะแร ป.4 คณิตประถม
560 เด็กชายพัชรพล  จันทมล โรงเรียนบ้านสะแร ป.6 คณิตประถม
561 เด็กหญิงพาขวัญ  สำราญสุข โรงเรียนบ้านสะแร ป.5 คณิตประถม
562 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คำเพิ่มพูล โรงเรียนบ้านสะแร ป.5 คณิตประถม
563 เด็กหญิงแพรวา  วุฒิยา โรงเรียนบ้านสะแร ป.6 คณิตประถม
564 เด็กชายธนกฤต  ศรีสุรัตน์ โรงเรียนบ้านสะแร ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายนพดล  ใจวิเศษ โรงเรียนบ้านสะแร ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงพัชราภา  เจียนงาม โรงเรียนบ้านสะแร ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงโยษิตา  สัตโต โรงเรียนบ้านสะแร ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายระพีพัฒน์  ชาญเชี่ยว โรงเรียนบ้านสะแร ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงอรฤดี  อินทบิน โรงเรียนบ้านสะแร ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายอวิรุทธิ์  ทองมา โรงเรียนบ้านสะแร ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายกฤษกร  ศูนย์อินทร์ โรงเรียนบ้านสน ป.6 คณิตประถม
572 เด็กชายก้องภพ  พรมศรี โรงเรียนบ้านสน ป.5 คณิตประถม
573 เด็กชายจิรพัฒน์  แก้วมณี โรงเรียนบ้านสน ป.5 คณิตประถม
574 เด็กชายจิรายุ  อยู่ญาติมาก โรงเรียนบ้านสน ป.5 คณิตประถม
575 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ประวัติพงษ์ โรงเรียนบ้านสน ป.6 คณิตประถม
576 เด็กชายธเนศ  จำปาปุ้ง โรงเรียนบ้านสน ป.6 คณิตประถม
577 เด็กชายนนทชัย  แสนสุขโรจน์ โรงเรียนบ้านสน ป.6 คณิตประถม
578 เด็กหญิงนับเดือน  ปุรินทร โรงเรียนบ้านสน ป.6 คณิตประถม
579 เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญบำรุง โรงเรียนบ้านสน ป.5 คณิตประถม
580 เด็กชายภานุวัฒน์  เกลียวนาค โรงเรียนบ้านสน ป.4 คณิตประถม
581 เด็กหญิงวรรณิดา  ฉิมงาม โรงเรียนบ้านสน ป.5 คณิตประถม
582 เด็กชายศุภวิชญ์  บุตรงาม โรงเรียนบ้านสน ป.5 คณิตประถม
583 เด็กชายสิงหราช  พวงทอง โรงเรียนบ้านสน ป.4 คณิตประถม
584 เด็กหญิงสุมาลี  เศษสุวรรณ โรงเรียนบ้านสน ป.5 คณิตประถม
585 เด็กหญิงสุวิมล  สิมชมภู โรงเรียนบ้านสน ป.5 คณิตประถม
586 เด็กหญิงอริสรา  สมสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสน ป.5 คณิตประถม
587 เด็กหญิงอริสา  บุญจันทร์ โรงเรียนบ้านสน ป.5 คณิตประถม
588 เด็กชายอัครพนธ์  บุญเลิศ โรงเรียนบ้านสน ป.5 คณิตประถม
589 เด็กหญิงอังคณา  สาแก้ว โรงเรียนบ้านสน ป.5 คณิตประถม
590 เด็กหญิงกฤติยา  หนุ่มแน่น โรงเรียนบ้านสน ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายชญานนท์  วิโรจน์รัตน์ โรงเรียนบ้านสน ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายชนกันต์  ศรีภักดิ์ โรงเรียนบ้านสน ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายชยานันต์  ชัยรัมย์ โรงเรียนบ้านสน ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงชลธิชา  คำหาญ โรงเรียนบ้านสน ม.3 คณิต ม.ต้น
595 นางสาวชุติกาญจน์  ดียิ่ง โรงเรียนบ้านสน ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สารสุข โรงเรียนบ้านสน ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญเลิส โรงเรียนบ้านสน ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายธนภัทร  ใจกล้า โรงเรียนบ้านสน ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายธรรมนูญ  กระแสเทพ โรงเรียนบ้านสน ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงนิจวิภา  ยอดสิงค์ โรงเรียนบ้านสน ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายนิธิศ  คงชูดี โรงเรียนบ้านสน ม.2 คณิต ม.ต้น
602 นางสาวบวรภัค  ดียิ่ง โรงเรียนบ้านสน ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายปฏิภาน  อ่อนเกษ โรงเรียนบ้านสน ม.2 คณิต ม.ต้น
604 นางสาวปนัดดา  เมืองไทย โรงเรียนบ้านสน ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายประทีป  แพทย์มด โรงเรียนบ้านสน ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงปาณภา  แป้งยอม โรงเรียนบ้านสน ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงปิ่นแก้ว  บูรณะ โรงเรียนบ้านสน ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงพัชรี  บุญมูล โรงเรียนบ้านสน ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายภานุวิชญ์  พรมอินทร์ โรงเรียนบ้านสน ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงยิหวา  สุขจิตต์ โรงเรียนบ้านสน ม.2 คณิต ม.ต้น
611 นางสาวรสริน  ลายน้ำเงิน โรงเรียนบ้านสน ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  สาแก้ว โรงเรียนบ้านสน ม.2 คณิต ม.ต้น
613 นายรุ่งตะวัน  สมุทร โรงเรียนบ้านสน ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายรุ่งโรจน์  หลอมทอง โรงเรียนบ้านสน ม.2 คณิต ม.ต้น
615 นางสาววิภาวี  แผ่นทอง โรงเรียนบ้านสน ม.3 คณิต ม.ต้น
616 นางสาวศิริเสาวภา  หุ่นพวง โรงเรียนบ้านสน ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายสิทธิพร  คุตะวัน โรงเรียนบ้านสน ม.1 คณิต ม.ต้น
618 นางสาวสุทธิณี  แก่นมั่น โรงเรียนบ้านสน ม.3 คณิต ม.ต้น
619 นางสาวสุพรรษา  จินดาศรี โรงเรียนบ้านสน ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงสุภาวิมล  สมานมิตร โรงเรียนบ้านสน ม.2 คณิต ม.ต้น
621 นางสาวสุริยา  ศรีขาว โรงเรียนบ้านสน ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายอนิวัฒน์  ภาสดา โรงเรียนบ้านสน ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายอภิชาติ  ดียิ่ง โรงเรียนบ้านสน ม.2 คณิต ม.ต้น
624 นายอัคฑกร  ทวนกิ่ง โรงเรียนบ้านสน ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายอัษฎาวุธ  จางวางคง โรงเรียนบ้านสน ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายกษิดิ์คณิน  ปิยไพร โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กชายกองปราบ  บูรณะ โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงกาญจนา  สาแก้ว โรงเรียนบ้านสน ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กชายกิดาการ  บัลลังก์โพธิ์ โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายกิตติศักดิ์  ภักดี โรงเรียนบ้านสน ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กชายกิติภณ  ศรีขาว โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงเกวลิน  ภู่ทอง โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงขวัญตา  ตะโสรัตน์ โรงเรียนบ้านสน ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงจิดาภา  ปิยไพร โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงเจษรินทร์  ชมชื่นครบุรี โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงชนัญชิดา  โฮฟ โรงเรียนบ้านสน ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กชายชยากร  สาแก้ว โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงชลดา  มาลาล้ำ โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กชายชัยภัทร  จะสุรัมย์ โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แพงสุภา โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงณัฐชาภรณ์  เนติศักดิ์ โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงณัฐยมล  จงรักษ์ โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กชายณัฐเศรษฐ์  บุญเลิศ โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงณิชานาฏ  อาจโนนเปลือย โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงดรุณี  กะการดี โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงทยิตา  สายบุตร โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายทักษ์ดนัย  บุญชม โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงทักษพร  ดียิ่ง โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงทัศราพร  โพธิสาร โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายธนโชติ  ชัยรัตน์ โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กชายธนากร  เศษสุวรรณ โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กชายธราเทพ  กุลบุตร โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงธัญชนก  สาแก้ว โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงธิดาวารี  กิ่งหว้ากลาง โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายธีรเทพ  นามรักษ์ โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงนริสรา  กระแสเทพ โรงเรียนบ้านสน ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กชายนัทธกานต์  อินราช โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายนันทิพัฒน์  งามสะอาด โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายนิชคุณ  พุฒลา โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงปภัสสร  บัวลอย โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงปภาดา  วรบุตร โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงปรัชญา  บุญบำรุง โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายปวีณ  ศรีสุนทร โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงปัญณิปราย  สาแก้ว โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายพงษ์พัฒน์  ศรพรม โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ตะโสรัตน์ โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงพรรธิภา  ปันหอม โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงพรวี  วิริยางกูร โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงพัชรพร  คำเลิศ โรงเรียนบ้านสน ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงพิชชาอร  เลาเพียร โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เผ่ามงคล โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กชายพีรพล  ใจแก้ว โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงแพรวา  พางาม โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายภาคิน  วรกิจพาณิชย์ โรงเรียนบ้านสน ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กชายภานุกิต  เกลียวนาค โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายภานุวิชญ์  ดวงเดียว โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กชายภูมิพัฒน์  มูลสาร โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงมุทิตา  เหิมฉลาด โรงเรียนบ้านสน ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงเมธาวิณี  ชะรุมรัมย์ โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กชายรัฐศาสตร์  จันทร์จำเรือน โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงรุ้งกาญจน์  บุญเลิศ โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงวรรณกานต์  พลคำ โรงเรียนบ้านสน ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงวรรณิกา  กองสุข โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงวิรากานต์  ไกรสุข โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายวิศิษฎ์  ธรรมชอบ โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายวีรวัฒน์  ดียิ่ง โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ภาสดา โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กชายศุกลวัฒน์  เฉลิมรัมย์ โรงเรียนบ้านสน ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กชายศุภโชค  พางาม โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กชายสิทธินันท์  สินสร้าง โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายสิทธิพร  จำปาทอง โรงเรียนบ้านสน ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงสุกฤตา  ตลับทอง โรงเรียนบ้านสน ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กชายสุชาครีย์  สมเพชร โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงสุชาวลี  วงษ์เจริญ โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงสุทัศนีย์  สาลีโภชน์ โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายสุรสิทธิ์  สมหวัง โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงอติมา  คลาร์ค โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กชายอนุภัทร  คุ้มรอบ โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงอภิญญา  วงศ์อนุ โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กชายอภินัทธ์  ทางตรง โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงอรญา  จำปาเวียง โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงอรพร  สิงห์บุญ โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงอาจรีย์  สีดำ โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายอาทิตย์  ทองดี โรงเรียนบ้านสน ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงอาภัสรา  รู้รักษา โรงเรียนบ้านสน ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กชายอิทธิกร  พิกุลทอง โรงเรียนบ้านสน ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กชายอิสรพงษ์  ไชยวงษ์ โรงเรียนบ้านสน ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงกมลเนตร  สืบสวน โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 คณิตประถม
709 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ยิ่งได้ชม โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 คณิตประถม
710 เด็กหญิงฉัตรกมล  คำพานุช โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 คณิตประถม
711 เด็กหญิงชญานุช  เจริญใย โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 คณิตประถม
712 เด็กชายณัฐพล  ขันทอง โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 คณิตประถม
713 เด็กชายธนวัฒน์  มะโนรส โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 คณิตประถม
714 เด็กหญิงนภัสวรรณ  คลาดคล้าย โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 คณิตประถม
715 เด็กหญิงนฤมล  พนารัมย์ โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.6 คณิตประถม
716 เด็กชายพีรวิชญ์  บุญมี โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.6 คณิตประถม
717 เด็กหญิงเพ็ญสมร  ประไวย์ โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.6 คณิตประถม
718 เด็กชายมนัสชัย  ประไว โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 คณิตประถม
719 เด็กหญิงมัณฑนา  แก้วเกิด โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 คณิตประถม
720 เด็กหญิงวศินี  สำราญดี โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.6 คณิตประถม
721 เด็กหญิงวีรานันท์  สังสมานันท์ โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 คณิตประถม
722 เด็กชายวุฒิภัทร  บุญมา โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 คณิตประถม
723 เด็กหญิงสุธาทิพย์  มัญจะกาเภท โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 คณิตประถม
724 เด็กหญิงอรัญญา  ปิยะไพร โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 คณิตประถม
725 เด็กหญิงอัมพวรรณ  ตินานพ โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 คณิตประถม
726 เด็กชายเอกวิทย์  เรืองสุขสุด โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.6 คณิตประถม
727 เด็กหญิงกนกพร  หมั่นดี โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงกรวรรณ  เพลินพร้อม โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายกรวิชญ์  ศิลาอ่อน โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายก้องภพ  คันธชาติ โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงกัญญาพร  ฝอยทองสำโรง โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ฝอยทองสำโรง โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายจตุรภุช  ผู้ดี โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงจิรวรรณ  กุลวิลัย โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงจุฑามณี  สุขนางรอง โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายชนัธธา  ทรงวาจา โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงชมพูนุท  รัตน์เมือง โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายชานน  นับถือสุข โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายชานน  สำราญดี โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงณธิดา  จารุณะ โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กชายณัฐพล  เกิดสบาย โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายโตมร  พนารัมย์ โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กชายธนากร  กะการัมย์ โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงธนาภา  เสรีวัฒน์ โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงนราวดี  ชาวดร โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงนันท์สินี  ลอยเลื่อน โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงบุณยาพร  มันจะกาเภท โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กชายปัญญากร  โตเล็ก โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงปัทมา  พรหมนุช โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงปิยพร  ยิ่งเจนจบ โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงพัชรินทร์  ราษีทอง โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายพัสกร  ยืนยาว โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงพิชชากร  ย่องเส็ง โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สาลี โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงภัคพสุตม์  สมปอง โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงมณีทิพย์  ประไว โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงมนัญญา  สมปอง โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงวนัสนันท์  กตัญญู โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงวศินี  ลอยเลื่อน โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายศุภชัย  บุญอยู่ โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงหทัยขวัญ  เงียบประโคน โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงไหมทิพย์  วนมา โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กชายอชิชา  สืบสวน โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายอชิระณัฐ  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงอารียา  พรหมนุช โรงเรียนบ้านอำปึลกง ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงกชกร  ฉายยิ่งเชี่ยว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
767 เด็กหญิงกนิษฐา  สิงห์โตทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
768 เด็กหญิงกมลชนก  อนุทูล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
769 เด็กชายกรินทร์  ไชยปัญญา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
770 เด็กหญิงกฤติกา  ต่างประโคน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
771 เด็กชายกฤษฎา  จันทร์จำรัส โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
772 เด็กหญิงกวิสรา  มุละดา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
773 เด็กชายกอบชัย  ลอยทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
774 เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรีมารักษ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
775 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เลิศล้ำ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
776 เด็กหญิงกิ่งกมล  ปัจจัยยะกา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
777 เด็กหญิงกิ่งกมล  สุรพล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
778 เด็กหญิงกิตติมา  มะลิมาตย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
779 เด็กชายเกียรติพัทธ์  อุทัย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
780 เด็กหญิงขวัญดาว  พูนล้น โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
781 เด็กหญิงจันทกานติ์  จันทร์เจือ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
782 เด็กชายจิตติเดช  ใหญ่มาก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
783 เด็กหญิงจิรฐา  ยารัมย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
784 เด็กชายจิรภัทร  ทิพมนต์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
785 เด็กหญิงฉมาพร  แนบทางดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
786 เด็กชายฉันทพัฒน์  หาดแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
787 เด็กหญิงชณิชา  ห่วงไสธง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
788 เด็กชายชนะพล  สอนนนท์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
789 เด็กหญิงชนิดาภา  วิลามาศ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
790 เด็กชายชยุตพงษ์  แสนสมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
791 เด็กหญิงชาลิษา  เจนรอบ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
792 เด็กชายชินภัทร  รู้เกณฑ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
793 เด็กหญิงญาดา  นิลล้อม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
794 เด็กหญิงฑิมพิกา  วงศา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
795 เด็กชายณัฐกร  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
796 เด็กหญิงณัฐธิดา  นิราศภัย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
797 เด็กหญิงณัฐนันท์  ประจันทะศรี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
798 เด็กหญิงณัฐพร  พูนล้น โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
799 เด็กชายทักษ์ดนัย  ควรอาจ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
800 เด็กหญิงทักษอร  ศรีดาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
801 เด็กชายทักษิณ  ยิ่งเสมอ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
802 เด็กหญิงทิพรดา  วนมา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
803 เด็กหญิงทิวาพร  สีสาวแห โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
804 เด็กชายธนกฤต  แหวนวิเศษ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
805 เด็กชายธนกฤต  ใจหาญ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
806 เด็กหญิงธนพร  ราษีทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
807 เด็กชายธนภัทร  พรหนองแสน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
808 เด็กชายธนะทรัพย์  จุไร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
809 เด็กหญิงธนัญชนก  คลองตรง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
810 เด็กหญิงธมนวรรณ  ตั้งสิริลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
811 เด็กชายธันย์ยวัฒน์  โสสนุ้ย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
812 เด็กหญิงธิติมา  นามสว่าง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
813 เด็กชายธีรเดช  สุขแสวง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
814 เด็กชายธีรเมธ  แรงจบ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
815 เด็กชายธีระวัฒน์  อินทร์ขาว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
816 เด็กหญิงนิชานันท์  คุณทะเล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
817 เด็กชายนิพวัฒน์  บุญมา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
818 เด็กชายบรรณวิชญ์  สายพรหม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
819 เด็กหญิงบุษฎี  ท้วมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
820 เด็กชายปกรณเกียรติ  ชินวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
821 เด็กหญิงปทิตตา  สายรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
822 เด็กหญิงปรียาภรณ์  สร้อยเสน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
823 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  นรสาร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
824 เด็กหญิงปิ่นอนงค์  ไชยเงา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
825 เด็กหญิงปิยธิดา  ใจมั่น โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
826 เด็กชายพรกวี  คงกระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
827 เด็กชายพศิน  สาดนอก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
828 เด็กหญิงพัชรพร  ราษีทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
829 เด็กหญิงพิชชานันท์  สุขวิทย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
830 เด็กหญิงพิชญาภา  หามทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
831 เด็กชายพีรพล  บูรณะ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
832 เด็กหญิงแพรวพรรณ  ศรีจุดานุ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
833 เด็กหญิงแพรวา  ดวงลาดนา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
834 เด็กชายฟาลลอน  เเจ๊คสัน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
835 เด็กหญิงภัคนันท์  สมคเณย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
836 เด็กหญิงภัคอร  ปิงจุลัด โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
837 เด็กหญิงภัทรวดี  ใจบาน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
838 เด็กชายภูมิภัทร  ทะขุ่ย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
839 เด็กชายภูริชญา  เสาว์ใย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
840 เด็กชายภูริภัทร  ตรองจิต โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
841 เด็กชายรชต  นิลแท้ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
842 เด็กชายรชตศุภกร  เจริญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
843 เด็กชายรัชกฤต  มุตตโสภา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
844 เด็กชายรัชชานนท์  มีแสวง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
845 เด็กหญิงลลิตวดี  ปิยะไพร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
846 เด็กหญิงวนิษรา  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
847 เด็กหญิงวรดา  ติราวรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
848 เด็กหญิงวรรณณิศา  ตีประโคน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
849 เด็กชายวรินทร์  เสาร์ทอย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
850 เด็กชายวัชระ  สีดาสี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
851 เด็กหญิงวิชญาพร  แก้วสังข์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
852 เด็กหญิงวิภาดา  สีโท โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
853 เด็กหญิงวิยดา  พูนประโคน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
854 เด็กหญิงศนันธฉัตร  เจริญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
855 เด็กหญิงศิโรรัตน์  โลหะทิน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
856 เด็กชายศุภกฤต  ทรงวาจา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
857 เด็กชายศุภฤกษ์  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
858 เด็กหญิงสิตาวีร์  ภูริวัฒนกุลพัทธ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
859 เด็กหญิงสิริปภัทร  ลีประโคน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
860 เด็กหญิงสุนิสา  บุญคง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
861 เด็กหญิงอนงลักษ์  เยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
862 เด็กหญิงอนัญญา  ศรีเพชร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
863 เด็กชายอภิภู  ประไวย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
864 เด็กหญิงอภิสรา  นาคเกี้ยว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
865 เด็กหญิงอมลวรรณ  สุรเตมีย์กุล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
866 เด็กชายอรรถวุฒิ  จุดาบุตร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
867 เด็กหญิงอรัญญาภร  บูรณะ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
868 เด็กหญิงอักษราภัค  พันธ์เสน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
869 เด็กหญิงอัยาวีร์  สุดหนองบัว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 คณิตประถม
870 เด็กหญิงอาริษา  ทศวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
871 เด็กหญิงอารี  แสงสุเรนทร์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
872 เด็กชายอิงครัต  ชินวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
873 เด็กชายเอกธนา  บุญทรง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
874 เด็กหญิงกนกพรรณ  ก่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สำราญดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดวงราษี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงกมลทิพย์  คำตา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์พวง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงกรรณิกา  ทองอุดม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายกฤตภาส  ประไวย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดังคนึก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงกัญญาวีย์  แววศรี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงกัลยา  งามแยะ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงกัลยาเกศแก้ว  ฉุนเชื้อ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ผลจันทร์งาน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กชายเกรียงศักดิ์  วนมา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงขวัญหทัย  นิยม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กชายคมกฤษ  ศรีเครือดำ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงจารุพร  จงมีเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กชายจารุวัฒน์  ส่องาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กชายจิรานุวัฒน์  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงจุฑามาศ  กระแสเทพ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงจุฑารัตน์  โสมนัส โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงเจนจิรา  เพลินพร้อม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงเจไพลิน  โฉลกดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กชายฉัตรดนัย  สร้อยแสง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงชนม์ธิตา  ศรีน้อย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงชนัญชิดา  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงชนาภา  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงชนิตา  จันทร์คำ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงชมพูนุท  ครบส่วน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงชยิสรา  ศรีน้อย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
903 เด็กชายชลิต  ไกรประโคน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงชวิศา  นิลแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงโชติกา  บุตรงาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงญาณิศา  ดีพร้อม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงฐิติพร  แซ่ฟุ้ง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงณัชชา  โพธิ์วิไลศิริกุล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  สุดสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงณัฏฐาพร  สายเสมา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชื่นชมยิ่ง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุษบง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  สมนิยาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กชายณัฐวัตร  สาแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงณิชชานันท์  ชอบธรรม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงณิชาภัทร  นามสว่าง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กชายดลธรรม  กอบสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงดลฤดี  เหมือนถวิล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงดุสิตา  ทองก่อ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
920 เด็กชายต้นตระการณ์  กระจายแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กชายตรีภพ  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กชายติณห์ธนโชติ  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงธณัฐชา  หาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
924 เด็กชายธนกฤต  ทรัพย์มาก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงธนพร  ชีวสิทธิโกศล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กชายธนวัฒน์  บ่อศีล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงธนัญญา  ไชยา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กชายธัชพล  บุตรงาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงธัญชนก  จองอยู่ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงธัญชนก  สิงห์โต โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงธัญทิพย์  พลวงงาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงธันย์ชนก  วรรณูปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กชายธาดากร  กล่อมจิต โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงธาราศิลป์  โสติยา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงนงนภัส  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงนภสร  สุขสบาย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงนมิดา  สำหรับชื่อ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงนลินญา  ผะงาตุนัตถ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กชายนวขจร  เข้มแข็ง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงนันทรัตน์  บุษสาระคำ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงนันธิดา  จงเกิดดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงนิศากร  จันเต โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงบุษกล  ปัญญาไว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงบุษยมาศ  เหล่าศรี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงปทิตตา  ร้อนศรี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงปนัดดา  ยิ่งเชิดดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงประภากวิน  พวงนาค โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงประภาวดี  วงค์วัง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
949 เด็กชายปรัชญา  เชื้อแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงปริษา  ภาคตอน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงปวริศา  ประไวย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
952 เด็กชายปัณญาพัฒน์  เสาใย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงปิยธิดา  สุขพินิจ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงปิยาพัชร  ฤกษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงผลินภัทร  ทิพวัน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงพรรณภัทร  เห็นจงชม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงพฤกษา  ลัดดาไสว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กชายพสุธร  แถบเงิน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงพัชรภรณ์  บุญทวี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงพัณณิตา  สีจันทึก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงพิริดา  ดงภูยาว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายพีระพัฒน์  สีละมุลตรี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กชายพุฒิพงศ์  เรืองสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงเพชรณณา  อ่อนศรี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงฟ้าจุติ  เสน่หา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงภัสสร  พระใหม่งาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กชายภูรินทร์  สุขเจริญเวก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงภูรีลนา  เดชกุญชร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงรวิสรา  สุพาวรรณ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงรักสติกริช์  เผ่าต๊ะใจ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงรัชช์สิตา  ปัญญาดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงรุ่งไพริน  ประสพผล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงลดาวัลย์  แท่นกระโทก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงลินน์เชอรี่  เลร์โว๊ก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
975 เด็กชายวงศกร  เเก้วหลวง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงวรรณิดา  สุขจิตร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงวรศิริ  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงวิชาดา  ชุ่มเสนา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงวิลาวัณย์  ห่อชื่อ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงวิลาสินี  เติมสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กชายวีระชัย  ฉายยิ่งเชี่ยว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงวีรินทรา  มาตรเมืองคุณ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กชายวุฒิชัย  ยิ่งเชิดสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงศกลวรรณ  เชิดสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  พระใหม่งาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กชายศรัณยู  ปลายแก่น โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงศศิธร  เมืองไทย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงศศิวิมล  ทุนดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงศศิวิมล  แทนคำ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงศิรดา  แสวงมี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงศิริกุล  นิลดำ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงศุจินันท์  ฉันท์รัตนโยธิน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงศุภาวรรณ  จันทเคลิ้ม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงสโรชา  เดวิส โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงสวรินทร์  อินทร์แป้น โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงสาริศา  กระแสเทพ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงสาริศา  สุดใสดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
998 เด็กชายสิรภพ  โสนาพูน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงสิริปภัทร  ศศิผทีป โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงสุจิรา  วงศ์กิตติเสถียร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงสุจิรา  สุขสบาย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงสุชัญญา  ผกาทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงสุภัสสร  พิเรศรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายสุรกานต์  ดิษฐบรรจง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงโสรยา  บุตรงาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายอนุวัต  แจ้งสนาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงอรวรรยา  ทรงวาจา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงอรอุมา  ประชาราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายอริญ  เช่นชาย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงอริสา  คิดงาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงอัญชนา  วงศ์กนก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงอัญวีณ์  อนันต์ภัทรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงอารยา  เขียวเจริญ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงอาศิรา  เหง่าพันธ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงอุมาพร  ผิวละออง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงกิตติยา  ดวงอาจ โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 นายชยานันท์  อินทะเสย์ โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง ม.3 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กชายบูรพา  ทองคำ โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงพัชรศรี  ขันเงิน โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 นางสาววิภาพร  จันทรสุข โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง ม.3 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงสุภัทรกาญจน์  อินทร์ดี โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายธนากร  ก่อแก้ว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.6 คณิตประถม
1024 เด็กหญิงบุญยนุช  หมายทวี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.6 คณิตประถม
1025 เด็กชายพิษณุ  เข้มแข็ง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.6 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงภัทราพร  กาศรัมย์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.6 คณิตประถม
1027 เด็กชายอภินันท์  พงษ์ตานี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.6 คณิตประถม
1028 เด็กหญิงกาญจนา  วนมา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงจันทรัช  แก้ววันทา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายฉัตรดนัย  ตั้งอยู่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายชัยวัฒน์  ตั้งอยู่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.4 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงฌัฐนันท์  เพลินพร้อม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงญาณี  สีดาชาติ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงฐิตามา  วาระจิตร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงณัฐธิดา  เพชรใสดี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายณัฐพล  ตั้งอยู่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงณัฐริกา  ทรงวาจา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงณัฐรุจา  เข้มแข็ง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงดวงพร  ดวงสี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายธนโชติ  เรืองสุขสุด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายธนวัฒน์  น่าชม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงนงนวล  สีธีใจ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงนนท์ธิดา  เรืองสุขสุด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงนฤมล  ป้องกัน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายบุญยวีร์  จารุณะ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายปฐมวัฒน์  ภาคพรม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงปัณฑิตา  แจ่มใส โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงปิยาภรณ์  สมประสงค์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.4 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงพัชรินทร์  สีดาชาติ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.4 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายวันชนะ  วิเลิศรัมย์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.4 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายวันชัย  วิเลิศรัมย์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.4 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงวิรดา  พริ้งเพราะ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายสรศักดิ์  พนจิต โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงสุจิตรา  ชาญเชี่ยว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงสุภานิชา  พรมเสนสอน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.4 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายอภิวิชญ์  พงษ์ตานี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.4 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงอุ้มบุญ  วิมุล โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงเอื้อมขวัญ  ทวีเหลือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ป.4 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงขนิษฐา  คุตะโค โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1060 เด็กชายคณิศร  คงตุก โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1061 เด็กหญิงจิรสุดา  สุขเจริญ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1062 เด็กหญิงจีราวรรณ  บุราณรมย์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1063 เด็กชายเจริญสุข  บุญมี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1064 เด็กชายเจษฎา  คงยิ่งหาร โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1065 เด็กชายเฉลิมชัย  พูนบางยุง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1066 เด็กชายชนากานต์  ใยจำนงค์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1067 เด็กชายณัฐพล  ทองอินทร์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1068 เด็กหญิงณัฐหทัย  ศรีประเสริฐ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงณัฐิฌา  เหมือนปืน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1070 เด็กชายทินกร  ขวัญใจ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1071 เด็กชายธนากร  ชาบุรี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1072 เด็กชายธีรเดช  ใยเม้า โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1073 เด็กชายนพัฒน์ชาย  เสียงล้ำ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงนันท์ธิดา  เสงี่ยมทรัพย์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงนันธิดา  ยั่วยวนดี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1076 เด็กหญิงบงกชกร  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1077 เด็กชายพิเชษชัย  ใจดี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1078 เด็กชายพีรวัฒน์  ปลื้มกมล โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1079 เด็กหญิงเพชรลดา  ตราครบุรี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1080 เด็กหญิงเพ็ญนภา  มณีศรี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1081 เด็กชายภมร  รอดจิต โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงภวิษย์พร  คงยิ่งหาร โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงภัทรวดี  ปอยทอง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1084 เด็กชายภาณุวิชญ์  วงษ์แก้ว โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1085 เด็กชายภูรินทร์  ยั่วยวนดี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1086 เด็กหญิงมินท์ตรา  สุขศรีเด่น โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1087 เด็กหญิงรัญชนก  บุญมี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1088 เด็กชายวรวิทย์  สุขสำราญ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1089 เด็กหญิงวิภาภรณ์  ชอบสุข โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1090 เด็กชายวีรพงษ์  เข้มแข็ง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1091 เด็กชายวีรภาพ  ทองอินทร์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1092 เด็กชายศรัญญู  ศรีเพชร โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1093 เด็กหญิงศิตา  บุญมี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1094 เด็กชายสรวิศ  ปอยทอง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1095 เด็กชายสันธาดา  เหมือนปืน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1096 เด็กหญิงสุจิตตรา  สุขจิตต์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1097 เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองปลั่ง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1098 เด็กชายเสกธการณ์  สุดละไม โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1099 เด็กชายอชิร  ทองดี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1100 เด็กชายอนุชัย  เสงี่ยมดี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1101 เด็กชายอัมฤทธิ์  กระแสสินท์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1102 เด็กหญิงอุพัด  เกิดลาภ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1103 เด็กหญิงไอริณ  ศรีตะแกะ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
1104 เด็กหญิงชลระนา  ชื่นใจ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงดวงแก้ว  สันติกุล โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงตะวันฉาย  โพธิ์เงิน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงทรายแก้ว  บุญมั่น โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงน้ำทิพย์  หนองเป็ด โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงบุญญารัตน์  สุขสกุล โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงปัทวดี  สุขสีเด่น โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงภาวิณี  ทองจันทร์ฮาด โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กชายวิชิต  ใจกล้า โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงศศิธร  ปิยไพร โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงสุกัญญา  ปาหา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงสุขิตา  เนียมหอม โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.4 คณิตประถม
1117 เด็กหญิงจันจิรา  จามิกรณ์ โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.5 คณิตประถม
1118 เด็กชายจิรสิน  กำจัดภัย โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.5 คณิตประถม
1119 เด็กชายโชติรัตน์  โฉลกดี โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.4 คณิตประถม
1120 เด็กชายญาณธร  พันเลียว โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.5 คณิตประถม
1121 เด็กชายธนาทรัพย์  นิราศภัย โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.5 คณิตประถม
1122 เด็กหญิงปาลิตา  หมายสม โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.5 คณิตประถม
1123 เด็กหญิงพิมนภา  มีเปี่ยม โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.4 คณิตประถม
1124 เด็กหญิงภวิกา  อินทะกูล โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.6 คณิตประถม
1125 เด็กหญิงไมย่า  มอร์โรว์ โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.6 คณิตประถม
1126 เด็กหญิงศิริลักษณ์  แสงโสด โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.4 คณิตประถม
1127 เด็กหญิงสิริธาร  นกแก้ว โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.4 คณิตประถม
1128 เด็กหญิงอาทิตยา  นิราศภัย โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.6 คณิตประถม
1129 เด็กชายกนก  ฟีสันเทียะ โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายญาโณทัย  พันเลียว โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายฐิติพล  จันทร์ดี โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.4 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายณัฐนันทน์  นิราศภัย โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายธงชัย  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.4 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงธนพร  ไกรกรุง โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.4 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายธนวัฒน์  เสาะสนธิ์ โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายนนทกร  ตินานพ โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายบัญชา  ตินานพ โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงบัณฑิตา  แจ้งรักษ์ โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายมงคลธรรม  อาบรัมย์ โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ตินานพ โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายสิทธิชัย  นกแก้ว โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายสุชญา  มีเปี่ยม โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายสุธิเดช  นิราศภัย โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.4 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงสุภัสสร  พันเลียว โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงอาทิตยา  แจ้งรักษ์ โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.4 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายเอกภพ  แสงตะวัน โรงเรียนบ้านบุอันโนง ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงกมลวรรณ  เอสันเทียะ โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.4 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงชนัญชิดา  จงใจงาม โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.5 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วสุรีย์ โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  บุญจะกุล โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.4 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายณัฐชัย  หอมหวน โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.5 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายตะวัน  แก้วสุรีย์ โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.4 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายทนงศักดิ์  ชาวบ้านช่อง โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงนฤมล  เหนี่ยวบุบผา โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายบริวัฒน์  ภาสุดา โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.4 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงบุษราคัม  สติพลัน โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.5 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงเบญจา  บุญทัน โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.5 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงปัฐมาวดี  ทองแช่ม โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.5 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงปิยนุช  ศรีพรม โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.5 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายพีรภัทร  พรมชัย โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายภากร  จันทร์ไทย โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.4 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงวริศรา  วันดี โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงศศิวิมล  เยาวพันธ์ โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงสวิตตา  จารัตน์ โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.5 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายสิทธิกร  เถียรทองศรี โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.5 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายสิทธิโชค  โชติยา โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงสุธาวัลย์  พัฒน์ผล โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.5 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงโสรยา  สะหุนัย โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.5 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายอภิวิชญ์  เชิดสุข โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงอัปศร  เหนือคูเมือง โรงเรียนบ้านจังเอิล ป.4 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายเขษมศักดิ์  ชะโลธร โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
1172 เด็กหญิงจันจิรา  ใสแจ่ม โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
1173 เด็กชายเจษฎา  ทรงฉลาด โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
1174 เด็กหญิงชโลทร  เสาะสืบ โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ขบวนกล้า โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
1176 เด็กหญิงณัฐญาดา  สกุลเตียว โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
1177 เด็กชายเดชาวัต  พยุงสกุล โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
1178 เด็กชายเตชินท์  อ่อนสี โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
1179 เด็กหญิงทรรศนันทน์  ทวีจิตร์ โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงธนัสถา  สาริโย โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงธนิษฐา  โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
1182 เด็กหญิงนภัสสร  ว่องวิการณ์ โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
1183 เด็กชายปภังกร  พันธวัน โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
1184 เด็กหญิงพาณิชชา  เทพไกรษร โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
1185 เด็กชายพิสิฐ  เงิดกระโทก โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
1186 เด็กชายพิสุทธิ์  เงิดกระโทก โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
1187 เด็กหญิงเพ็ชรทัชชา  จำนงมี โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
1188 เด็กหญิงเมธาวี  มีสานุ โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
1189 เด็กหญิงยสุตมา  สุตลาวดี โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
1190 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สอนผม โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
1191 เด็กหญิงวรันธร  ทองทะเล โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
1192 เด็กชายวศิน  สิงห์วงษ์ โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
1193 เด็กหญิงวิยนันต์  พรหมศรี โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
1194 เด็กหญิงศิรประภา  อนุรักษ์ โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
1195 เด็กชายศุทธสิน  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
1196 เด็กชายอินทรีย์  สมานรัตน์ โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
1197 เด็กชายเอกองค์  สาคะนิล โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ป.6 คณิตประถม
1198 นางสาวกนกอร  โพธิ์แก้ว โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 นางสาวกำไลมาศ  พิมพัฒน์ โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.3 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กชายณัฐพล  ตุพิลา โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.2 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตรเทศ โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.2 คณิต ม.ต้น
1202 นางสาวธัญญาลักษณ์  ชัยพร โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 นางสาวนันทิดา  ลำดับมาก โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 นางสาวปาริสา  สุขจิตร โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.3 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงภัทรสุดา  สุขแสวง โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.2 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กชายภูธเนศ  กายดี โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.2 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงมณีพร  ชนะชัย โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.2 คณิต ม.ต้น
1208 นางสาวมาริษา  ลำดับมาก โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.3 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงรมิดา  เสนสินทรัพย์ โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.2 คณิต ม.ต้น
1210 นางสาวลัดดาวรรณ  จันทร์อ่อน โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.3 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงวราภรณ์  มีสุด โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.3 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงศศิธร  ธงทวี โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.2 คณิต ม.ต้น
1213 นางสาวสุพรรษา  ทองนำ โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.3 คณิต ม.ต้น
1214 นางสาวแสงมณี  ไชยพร โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.3 คณิต ม.ต้น
1215 นางสาวอรสา  เข็มทอง โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.3 คณิต ม.ต้น
1216 นางสาวอาภัสรา  สำราญดี โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.3 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงไอลดา  ไหมทอง โรงเรียนบ้านมะเมียง ม.2 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงกรทิพย์  บุญไชย โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายก้องภพ  เสนผาบ โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.6 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงณัฐณิชา  ยอดรัก โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กชายพิทยา  เพ็ชรใสดี โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงเมทินี  ทิมินกุล โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงอรุณี  ศรีพรหม โรงเรียนบ้านมะเมียง ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงกรวีร์  วรรณทอง โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
1225 เด็กหญิงกฤติมา  เหลืองประเสริฐ โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
1226 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชื่นชม โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
1227 เด็กหญิงชดาษา  หมั่นเที่ยง โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
1228 เด็กชายชัชพงศ์  สิงห์ศาตร์ โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
1229 เด็กชายชาญณรงค์  สุมาตรา โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
1230 เด็กหญิงณัฐธภา  เครือคุณ โรงเรียนปราสาท ป.4 คณิตประถม
1231 เด็กชายธนวัต  วงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
1232 เด็กหญิงธนิตตา  ลำดับจุด โรงเรียนปราสาท ป.5 คณิตประถม
1233 เด็กชายบวรศักดิ์  มีงามดี โรงเรียนปราสาท ป.4 คณิตประถม
1234 เด็กหญิงบุญรักษา  ฉลาดเอื้อ โรงเรียนปราสาท ป.5 คณิตประถม
1235 เด็กหญิงเบญจมาศ  ขาวงาม โรงเรียนปราสาท ป.5 คณิตประถม
1236 เด็กหญิงประภัสสรา  เม็งประโคน โรงเรียนปราสาท ป.4 คณิตประถม
1237 เด็กชายพงศทร  จุดาบุตร โรงเรียนปราสาท ป.5 คณิตประถม
1238 เด็กชายพรภวิษย์  ทองละมุล โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
1239 เด็กหญิงพรรณกิจ  พลีดี โรงเรียนปราสาท ป.5 คณิตประถม
1240 เด็กชายพัชรพล  สำราญจริง โรงเรียนปราสาท ป.5 คณิตประถม
1241 เด็กหญิงพัชราภา  ธรรมวิรัช โรงเรียนปราสาท ป.5 คณิตประถม
1242 เด็กชายภัทรพล  ศิลปรายะ โรงเรียนปราสาท ป.4 คณิตประถม
1243 เด็กหญิงมณีรัตน์  สมานชม โรงเรียนปราสาท ป.5 คณิตประถม
1244 เด็กชายรพีภัทร  ดวงสิมมา โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
1245 เด็กชายศุภกร  ประไวย์ โรงเรียนปราสาท ป.5 คณิตประถม
1246 เด็กชายศุภวิชญ์  นวลอินทร์ โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
1247 เด็กชายสหรัฐ  องค์โชติยะกุล โรงเรียนปราสาท ป.5 คณิตประถม
1248 เด็กชายสุจิตต์  พอกเพียร โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
1249 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ลืมไม่มิด โรงเรียนปราสาท ป.5 คณิตประถม
1250 เด็กหญิงเสาวภา  กำจิตเอก โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
1251 เด็กหญิงอัจฉรา  ใจพินิจ โรงเรียนปราสาท ป.6 คณิตประถม
1252 เด็กหญิงกนกพรรณ  แสนหล้า โรงเรียนปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายกิตติพัฒน์  ลายสนธิ์ โรงเรียนปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงจันทร์นิภา  ประชุมฉลาด โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงจันทร์พิมพ์  พิมพะวะ โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายจิราเจต  ศิลาวรรณ โรงเรียนปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายจิรายุ  บุญธรรม โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชาวนา โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขสบาย โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายไชยวัฒน์  วรภาพ โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายไชยสุรินทร์  สุระถาวร โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงฐิติยา  ผูกดวง โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กชายฐิติวัฒน์  กลุ่มในเมือง โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายณัฐวัฒน์  ลอยเลื่อน โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายณัฐวุธ  ใสนวน โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายทิวากร  ฮิมฮง โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงธนพร  พูลพรหม โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายธนัท  มีมาก โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ใจกล้า โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงนันทิชา  ตินานพ โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงนิศิลา  สุขยินดี โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ดุจเพ็ญ โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงประภัสสร  กอปรกิจงาม โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงปาริชาต  น่าชม โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายปิ่นทอง  จิตร์แก้ว โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายปิยวัฒน์  ขอจงดี โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงปุณยาพร  ผูกดวง โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงฝน  ชาญศรี โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายพงศ์พฤทธิ์  ภาชีรัตน์ โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กชายพนธกร  ศรีบุญเรือง โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงพัชรภร  อยู่สวน โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงเพชรฤดี  ปิยะไพร โรงเรียนปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงฟ้า  ชาญศรี โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายภคพล  ลุระจันทร์ โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายภูเบศ  ด้วงสด โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงมุขมณี  ยิ่งอาจหาญ โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงยิ่งมณี  สุขสบาย โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายยูฮารัญ  ปิยไพร โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงรื่นฤดี  ชัยโชติ โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงลักษณ์นารา  พลเรือง โรงเรียนปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายวุฒินันท์  บุญเลื่อน โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงสุชาดา  เกิดสบาย โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงสุพรรษา  ประทุมทอง โรงเรียนปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงหยาดทิพย์  ผูกดวง โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายอชิตะ  รุ่งเรือง โรงเรียนปราสาท ป.4 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงอรไพลิน  พอกกล้า โรงเรียนปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงไอริสา  สุขรัตน์ โรงเรียนปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายกิตติศักดิ์  ล้ำเลิศ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.4 คณิตประถม
1299 เด็กหญิงจิดาภา  ลายปูน โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
1300 เด็กหญิงชลธิชา  ลายปูม โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
1301 เด็กชายเทพนิมิต  เชื้อบุญมี โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
1302 เด็กชายธนกฤต  ศรีแย้ม โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 คณิตประถม
1303 เด็กหญิงธัญญานุช  ศรีแก้ว โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.4 คณิตประถม
1304 เด็กชายปุญญพัฒน์  หาสุนทรีย์ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.4 คณิตประถม
1305 เด็กหญิงเปมิกา  พยุงเกษม โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
1306 เด็กหญิงพรพิมล  ฉายยิ่งเชี่ยว โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
1307 เด็กชายพันธวีร์  หวดสันเทียะ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
1308 เด็กหญิงภานุมาศ  เรืองฉาย โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
1309 เด็กหญิงมลฑาทิพย์  จันทร์สินธุ์ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.4 คณิตประถม
1310 เด็กชายเมคา  สุขตัว โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.4 คณิตประถม
1311 เด็กชายศุภกร  สุภผล โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.5 คณิตประถม
1312 เด็กหญิงกรวีร์  มีเหมาะ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายกฤษฎากรณ์  แซ่เตี้ยว โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายกิจชัย  ระบือนาม โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงขวัญพิชชา  งวงกระโทก โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงจุฑามณี  บุละคร โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรียางนอก โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
1318 เด็กชายชนันธร  ถุนาพรรณ์ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงชลดา  ลายปูม โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายชัยนันท์  นิลแท้ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายฐิติวัฒน์  ศรีแก้ว โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายณตะวัน  งวงกระโทก โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายณรงค์ธร  สุขดี โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ชมหมื่น โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงณัฐฐาพร  ยืนยง โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายเติมพงศ์  คิดดีจริง โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายทัศน์พล  ฉลาดล้น โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงธญาดา  เฉลียวไว โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายธนโชติ  โต๊ะงาม โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงธนาภา  จันทร์เนียม โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายธีรโชติ  คุณชาติ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
1332 เด็กชายธีรดนย์  เรืองเกษม โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงบุษบา  เสือเอี่ยม โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงเบญญาภา  ภูมลี โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
1335 เด็กชายปฏิภาณ  เรืองฉาย โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายปรเมศวร์  ประมูลศรี โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงปลายรุ้ง  นิลแท้ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ชุมพล โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงปิยฉัตร  บุญเรือง โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงผกามาศ  ร่องน้อย โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงพรทิพย์  ผ่องศรี โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงพัชริดา  เชี่ยวรอบดี โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กชายพีรพงศ์  ศรีดี โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กชายพีรพัฒน์  บัวพร โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กชายพีรพัฒน์  สุวรรณดำ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
1346 เด็กชายฟาง  เกิดสบาย โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายภาสกร  เรืองฉาย โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายภูชิต  ตรงสูญดี โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายภูมิธนพัฒน์  สายกลิ่น โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายภูวิน  ลายปูม โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ราษีทอง โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงมณฑิตา  บุละคร โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
1353 เด็กชายรพีภัทร  สีน้อย โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงวรกานต์  จิตงาม โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงวริศรา  ศรีแย้ม โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงวิลาวัณย์  พยุงเกษม โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
1357 เด็กชายศตรรฆ  สงปรีดี โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงศศิโรชา  ตุละพิภาค โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กชายศักรินทร์  นิลแท้ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กชายสุชาพงศ์  ต้องถือดี โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงสุธิดา  บุญชู โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงสุวีร์  เชยชม โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
1363 เด็กชายอติกานต์  ต้องถือดี โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.5 วิทย์ประถม
1364 เด็กชายอนุรักษ์  ชาติภูมิ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
1365 เด็กชายอภิสร  ดีแก่ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงอมลภา  โต๊ะงาม โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ป.4 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงจิราพัชร  มรรคผล โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาแตรว ป.6 วิทย์ประถม
1368 เด็กชายชญานนท์  มุ่งมี โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาแตรว ป.6 วิทย์ประถม
1369 เด็กชายธนากร  ยวนจิตร โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาแตรว ป.6 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงธิดารัตน์  ตอนสุข โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาแตรว ป.6 วิทย์ประถม
1371 เด็กชายปฏิวัติ  ยวนจิตร โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาแตรว ป.6 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงพรรณทิภา  พิศโฉม โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาแตรว ป.6 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงพีรยา  ศรีเจริญ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาแตรว ป.6 วิทย์ประถม
1374 เด็กชายอัสนี  เนียมงาม โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาแตรว ป.6 วิทย์ประถม
1375 เด็กชายอิฐษรพงศ์  เที่ยงตรง โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาแตรว ป.6 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงอินทรปาน  ยอดเสาร์ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตาแตรว ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กชายจิณณวัตร  กลุ่มยา โรงเรียนบ้านละลมระไซ ป.6 คณิตประถม
1378 เด็กชายปิยภัทร  พริ้งเพราะ โรงเรียนบ้านละลมระไซ ป.5 คณิตประถม
1379 เด็กหญิงปุญญิศา  พรมมา โรงเรียนบ้านละลมระไซ ป.6 คณิตประถม
1380 เด็กหญิงลักษิกา  พริ้งเพราะ โรงเรียนบ้านละลมระไซ ป.5 คณิตประถม
1381 เด็กหญิงเขมิกา  ดอกคำ โรงเรียนบ้านละลมระไซ ป.6 วิทย์ประถม
1382 เด็กชายจิรภัทร  สำราญดี โรงเรียนบ้านละลมระไซ ป.6 วิทย์ประถม
1383 เด็กชายชยังกูร  วรรณพฤกษ์ โรงเรียนบ้านละลมระไซ ป.6 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงนัชชา  อนุทูล โรงเรียนบ้านละลมระไซ ป.6 วิทย์ประถม
1385 เด็กชายวรฤทธิ์  พรหมนุช โรงเรียนบ้านละลมระไซ ป.5 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงศิริพรรณ  เชี่ยวชาญยิ่ง โรงเรียนบ้านละลมระไซ ป.5 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงกานต์สินี  วันตธรรม โรงเรียนบ้านกูน ป.6 คณิตประถม
1388 เด็กชายจักรภัทร  สุขประจบ โรงเรียนบ้านกูน ป.5 คณิตประถม
1389 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ผนึกดี โรงเรียนบ้านกูน ป.5 คณิตประถม
1390 เด็กหญิงเจตสุภา  ประทุมโคตร โรงเรียนบ้านกูน ป.5 คณิตประถม
1391 เด็กชายณัฐนันท์  ประมูลศรี โรงเรียนบ้านกูน ป.5 คณิตประถม
1392 เด็กหญิงนภัส  ตั้งตระกูล โรงเรียนบ้านกูน ป.5 คณิตประถม
1393 เด็กหญิงปัญญาพร  บุญล้ำ โรงเรียนบ้านกูน ป.6 คณิตประถม
1394 เด็กหญิงเปมิกา  เรืองสุขสุด โรงเรียนบ้านกูน ป.5 คณิตประถม
1395 เด็กชายพงศกร  บุตรเทศ โรงเรียนบ้านกูน ป.5 คณิตประถม
1396 เด็กชายพงศกร  สุวรรณบูรณ์ โรงเรียนบ้านกูน ป.5 คณิตประถม
1397 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีเพชร โรงเรียนบ้านกูน ป.5 คณิตประถม
1398 เด็กชายภัทรพีรพล  สุขศรีนาค โรงเรียนบ้านกูน ป.5 คณิตประถม
1399 เด็กหญิงมนัสนันท์  ผูกดวง โรงเรียนบ้านกูน ป.5 คณิตประถม
1400 เด็กหญิงเมธิตา  ไตรพรม โรงเรียนบ้านกูน ป.5 คณิตประถม
1401 เด็กหญิงวรพร  ระย้าย้อย โรงเรียนบ้านกูน ป.5 คณิตประถม
1402 เด็กหญิงศิรินภัทร  ใจบุญ โรงเรียนบ้านกูน ป.5 คณิตประถม
1403 เด็กชายสรศักดิ์  ปิงจุรัตน์ โรงเรียนบ้านกูน ป.5 คณิตประถม
1404 นางสาวนริศรา  ปอยทอง โรงเรียนบ้านกูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กชายภูวดล  กล้าหาญ โรงเรียนบ้านกูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กชายสรศักดิ์  หารไกร โรงเรียนบ้านกูน ม.2 คณิต ม.ต้น
1407 นางสาวสุจิรา  ชาวเขา โรงเรียนบ้านกูน ม.3 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กหญิงจิราพัฒน์  ประจุทรัพย์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
1409 เด็กชายทศพร  สติภา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
1410 เด็กหญิงนารีกานต์  บุญชาติ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1411 เด็กหญิงเปมิกา  กองพิธี โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1412 เด็กชายพัชรพล  เข็มมา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1413 เด็กหญิงรินรดา  ผดุงเมือง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
1414 เด็กหญิงวริสา  สติภา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
1415 เด็กหญิงสุลินดา  จูงาม โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงอรัญญา  เงางาม โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1417 เด็กหญิงกนกวรรณ  ธุมา โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1418 เด็กหญิงกรกนก  เกิดเหลี่ยม โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1419 เด็กหญิงกันยาพร  เนียมถนอม โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1420 เด็กหญิงกุลกนก  บำรุงมี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1421 เด็กหญิงเขมจิรัศมิ์  ม่วงศรี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1422 เด็กชายจิรศรณ์  ใจกล้า โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1423 เด็กชายชญานนท์  เปรียบยิ่ง โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1424 เด็กชายชลันธร  บูรณะ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.4 วิทย์ประถม
1425 เด็กชายชายฤทธิ์  เจริญยิ่ง โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงญาดา  หอมตอง โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1427 เด็กชายณชพล  ภิญโญภาพ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1428 เด็กชายณฐกร  ภิญโญภาพ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงณัฐวดี  พรศักดา โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1430 เด็กชายธนกร  สุขยา โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1431 เด็กชายธนธรณ์  แสวงสุข โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงธนภรณ์  ยอดเพชร โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีราม โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงธัญรดา  ประดับศรี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1435 เด็กชายธีรภัทร  ลำดับมาก โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1436 เด็กชายธีรวัฒน์  คำโนนม่วง โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1437 เด็กชายนุชากร  การภักดี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1438 เด็กชายบรรณวัชร  สุขสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงปณิตา  ปักกระโทก โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงประภาพรรณ  จันทร์สมบัติ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.4 วิทย์ประถม
1441 เด็กชายปราชญ์  เงางาม โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1442 เด็กหญิงปวันรัตน์  ปลุกใจหาญ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1443 เด็กชายพงษ์พันธ์  สำราญจิตย์ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิงพรพิมล  ภูมิภักดี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.4 วิทย์ประถม
1445 เด็กชายพีระ  มิลธรณ์ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1446 เด็กชายภาณุพงษ์  หวนประโคน โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงมนัญชญา  ม่วงศรี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ขบวนงาม โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงวริศรา  สุขแสงงาม โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1450 เด็กหญิงวาสิตา  เหมาะดี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงศุภสุตา  บูรณะ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1452 เด็กหญิงสโรชา  ปลุกใจหาญ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.5 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงสิรินภา  จินันทุยา โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงสุฑามาศ  บุญเป็ง โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.4 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงสุริยา  เจนจัด โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงสุวรรณา  สุขแสวง โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงสุวิมล  สุขแสวง โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1458 เด็กชายอภินันท์  ประกอบดี โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงอรวรรณ  พลวงงาม โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงอริสา  กิ่งแก้ว โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงอัญชิสา  แก้ววิเศษ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ป.6 วิทย์ประถม
1462 เด็กชายกฤตเมธ  บุญอนันต์ โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 คณิตประถม
1463 เด็กหญิงกัณฐิกา  แจ่มใส โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 คณิตประถม
1464 เด็กหญิงเกวลิน  ดียิ่ง โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 คณิตประถม
1465 เด็กหญิงเกศินี  แจ่มใส โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1466 เด็กหญิงจันทิมา  โสภา โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1467 เด็กหญิงจิตราภรณ์  วันดี โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 คณิตประถม
1468 เด็กหญิงจิรานุช  อุส่าห์ดี โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1469 เด็กชายจิราวัฒน์  เจริญยิ่ง โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1470 เด็กหญิงณัฐฐา  สังเกตกิจ โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1471 เด็กชายดุลยวัต  แจ่มใส โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1472 เด็กชายธนศักดิ์  ใจพินิจ โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1473 เด็กชายธีรศักดิ์  ุสุโขรัมย์ โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 คณิตประถม
1474 เด็กหญิงนนท์ธิดา  ทาทอง โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 คณิตประถม
1475 เด็กหญิงนลินี  ใจกล้า โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 คณิตประถม
1476 เด็กหญิงนันทิกานต์  เวียงวงษ์ โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 คณิตประถม
1477 เด็กชายปฐมพร  ดีโพธิ์รัมย์ โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 คณิตประถม
1478 เด็กหญิงปาลิตา  บุญมา โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 คณิตประถม
1479 เด็กหญิงปุญญิศา  เจริญยิ่ง โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 คณิตประถม
1480 เด็กหญิงพนิดา  ตองอ่อน โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1481 เด็กหญิงพรรัฎฎา  พิมพ์เก่า โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1482 เด็กหญิงระวิวรรณ  สังเกตกิจ โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1483 เด็กหญิงลักษม์สินาภรณ์  ทิพสุวรรณ์ โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1484 เด็กชายวรเทพ  รุ่งเรือง โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 คณิตประถม
1485 เด็กหญิงศิรญา  นวลโสภา โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 คณิตประถม
1486 เด็กหญิงสิรามล  ยืนยาว โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 คณิตประถม
1487 เด็กหญิงสิริวรรณ  สังเกตกิจ โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1488 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  จันประโคน โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1489 เด็กหญิงอดิษา  มณีวรรณ โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 คณิตประถม
1490 เด็กหญิงอริษา  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1491 เด็กหญิงอารยา  ภูวาดสาย โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 คณิตประถม
1492 เด็กหญิงกาญจนรัตน์  ฤกษ์กำยี โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 วิทย์ประถม
1493 เด็กหญิงขิมขันกาญจนา  ศูนย์กลาง โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 วิทย์ประถม
1494 เด็กหญิงจรรยา  สุขสงวน โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 วิทย์ประถม
1495 เด็กหญิงจิตตินันท์  วิชะระโชค โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 วิทย์ประถม
1496 เด็กชายฉัตรชัย  วรรณมานะ โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 วิทย์ประถม
1497 เด็กชายชนวีร์  พุทธานุ โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 วิทย์ประถม
1498 เด็กชายชานน  สุขยา โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 วิทย์ประถม
1499 เด็กชายณัฐวัตร  รอบรู้ โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 วิทย์ประถม
1500 เด็กหญิงธัญรวี  แสวงสุข โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 วิทย์ประถม
1501 เด็กหญิงนภสร  สังเกตกิจ โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 วิทย์ประถม
1502 เด็กชายนิธิกร  สังข์โกมล โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 วิทย์ประถม
1503 เด็กชายบารมี  ศรีโพธิ์ลา โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 วิทย์ประถม
1504 เด็กหญิงพนิดา  คงสมพงษ์ โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 วิทย์ประถม
1505 เด็กชายพัชรพล  สติภา โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 วิทย์ประถม
1506 เด็กหญิงมณิการ์  พื้นพรม โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 วิทย์ประถม
1507 เด็กชายมนัส  แจ่มใส โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 วิทย์ประถม
1508 เด็กชายมังกร  นาคพรม โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 วิทย์ประถม
1509 เด็กชายยุทธนา  แจ่มใส โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 วิทย์ประถม
1510 เด็กชายรัชชานนท์  แจ่มใส โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 วิทย์ประถม
1511 เด็กชายวงศกร  ทาทอง โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 วิทย์ประถม
1512 เด็กหญิงวรนุช  ศรีพรหม โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 วิทย์ประถม
1513 เด็กชายวุฒิชัย  ไกรเสือ โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 วิทย์ประถม
1514 เด็กชายศรชัย  แจ่มใส โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 วิทย์ประถม
1515 เด็กชายศิวกร  รองพล โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงสมฤดี  หอมยี่สุ่น โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 วิทย์ประถม
1517 เด็กชายสิรวิชญ์  แสงดี โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงสุกัญญา  จันทเสน โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 วิทย์ประถม
1519 เด็กชายสุทธินัย  หาสุข โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 วิทย์ประถม
1520 เด็กชายสุทธิพงศ์  แจ่มใส โรงเรียนมหาราช 4 ป.5 วิทย์ประถม
1521 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สำราญใจ โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงอรัญญา  เพิ่มผล โรงเรียนมหาราช 4 ป.6 วิทย์ประถม
1523 เด็กชายอาทิตย์  โปรดสูงเนิน โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 วิทย์ประถม
1524 เด็กชายอิทธิพล  หาญทอง โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงอินทิรา  เจริญยิ่ง โรงเรียนมหาราช 4 ป.4 วิทย์ประถม
1526 เด็กชายกรวัฒน์  เพิ่มศรี โรงเรียนบ้านตะโนน ป.6 คณิตประถม
1527 เด็กหญิงกฤตธีรา  จันทร์งาม โรงเรียนบ้านตะโนน ป.6 คณิตประถม
1528 เด็กหญิงชลน์นิภา  อพรรัมย์ โรงเรียนบ้านตะโนน ป.6 คณิตประถม
1529 เด็กหญิงฐิติพร  สิงคเวหน โรงเรียนบ้านตะโนน ป.6 คณิตประถม
1530 เด็กหญิงฐิติรัตน์  กลางประพันธ์ โรงเรียนบ้านตะโนน ป.6 คณิตประถม
1531 เด็กหญิงณัฐนิชา  ภิญโญ โรงเรียนบ้านตะโนน ป.6 คณิตประถม
1532 เด็กชายณัฐวุฒิ  คำทา โรงเรียนบ้านตะโนน ป.6 คณิตประถม
1533 เด็กหญิงณิชานันท์  จันทเขต โรงเรียนบ้านตะโนน ป.5 คณิตประถม
1534 เด็กหญิงธิดารัตน์  ดวงศรี โรงเรียนบ้านตะโนน ป.6 คณิตประถม
1535 เด็กชายประวิชญา  อัดใจ โรงเรียนบ้านตะโนน ป.6 คณิตประถม
1536 เด็กหญิงปัทมา  จันสมุด โรงเรียนบ้านตะโนน ป.6 คณิตประถม
1537 เด็กหญิงปาลิตา  สีหา โรงเรียนบ้านตะโนน ป.5 คณิตประถม
1538 เด็กหญิงรพพีพรรณ  งามเลิศ โรงเรียนบ้านตะโนน ป.6 คณิตประถม
1539 เด็กชายรวินท์  ไหมทอง โรงเรียนบ้านตะโนน ป.6 คณิตประถม
1540 เด็กหญิงวราภรณ์  คำภิรมย์ โรงเรียนบ้านตะโนน ป.6 คณิตประถม
1541 เด็กหญิงวรารัตน์  พุทธดี โรงเรียนบ้านตะโนน ป.6 คณิตประถม
1542 เด็กชายวีระศักดิ์  สมบัติดี โรงเรียนบ้านตะโนน ป.6 คณิตประถม
1543 เด็กหญิงศศิกาญจน์  พลศักดิ์เดช โรงเรียนบ้านตะโนน ป.6 คณิตประถม
1544 เด็กหญิงศิวัตรา  ทองอ้ม โรงเรียนบ้านตะโนน ป.5 คณิตประถม
1545 นางสาวกัญญาภัค  แฝงวัด โรงเรียนบ้านตะโนน ม.3 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กหญิงกุลนันท์  ทองอ้ม โรงเรียนบ้านตะโนน ม.2 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กหญิงเกศริน  ดวงศรี โรงเรียนบ้านตะโนน ม.2 คณิต ม.ต้น
1548 นางสาวจริยา  อย่างบุญ โรงเรียนบ้านตะโนน ม.3 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กหญิงจันทิมา  ทองอ้ม โรงเรียนบ้านตะโนน ม.2 คณิต ม.ต้น
1550 นางสาวจารุวรรณ  ทองแย้ม โรงเรียนบ้านตะโนน ม.3 คณิต ม.ต้น
1551 นางสาวทิพย์สุดา  ทองอ้ม โรงเรียนบ้านตะโนน ม.3 คณิต ม.ต้น
1552 นางสาวธนัชชา  อินทร์ตา โรงเรียนบ้านตะโนน ม.3 คณิต ม.ต้น
1553 นางสาวธนาภา  ทองเปล่ง โรงเรียนบ้านตะโนน ม.3 คณิต ม.ต้น
1554 นางสาวธิชาพร  เดือนขาว โรงเรียนบ้านตะโนน ม.3 คณิต ม.ต้น
1555 นางสาวปภาดา  จันสมุด โรงเรียนบ้านตะโนน ม.3 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กหญิงภัทรธิดา  ไข่มุกข์ โรงเรียนบ้านตะโนน ม.2 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กหญิงมณฑิรา  มาโพธิ์ โรงเรียนบ้านตะโนน ม.2 คณิต ม.ต้น
1558 นางสาวรัชฎาภรณ์  เดือนขาว โรงเรียนบ้านตะโนน ม.3 คณิต ม.ต้น
1559 นางสาวรัตติกา  บุญจันทร์สุนี โรงเรียนบ้านตะโนน ม.3 คณิต ม.ต้น
1560 นางสาววรรณิดา  ทองอ้ม โรงเรียนบ้านตะโนน ม.3 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กหญิงวราภรณ์  แรงรอบ โรงเรียนบ้านตะโนน ม.2 คณิต ม.ต้น
1562 นายวัชระพงษ์  อุ่นสถิตย์ โรงเรียนบ้านตะโนน ม.3 คณิต ม.ต้น
1563 นางสาววิภภาภรณ์  เดือนขาว โรงเรียนบ้านตะโนน ม.3 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กหญิงสาธิกา  เดือนขาว โรงเรียนบ้านตะโนน ม.2 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กหญิงหทัยรัตน์  สีดา โรงเรียนบ้านตะโนน ม.2 คณิต ม.ต้น
1566 นายอัมรินทร์  จันอุษา โรงเรียนบ้านตะโนน ม.3 คณิต ม.ต้น
1567 นางสาวอาภัสรา  เดือนขาว โรงเรียนบ้านตะโนน ม.3 คณิต ม.ต้น
1568 นางสาวอุไรวรรณ  อินทร์ตา โรงเรียนบ้านตะโนน ม.3 คณิต ม.ต้น
1569 นางสาวัจันจิรา  แดงงาม โรงเรียนบ้านตะโนน ม.3 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ตางาม โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 วิทย์ประถม
1571 เด็กชายกัณฑ์อเนก  บัวไขย โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 วิทย์ประถม
1572 เด็กหญิงกาญจนา  ท่อนทองแดง โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.4 วิทย์ประถม
1573 เด็กหญิงแก้วมณี  ท่อนทองแดง โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 วิทย์ประถม
1574 เด็กชายคุณานนต์  วงค์สาลี โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.5 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงจินจิน  เอียดศรี โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 วิทย์ประถม
1576 เด็กหญิงจุฬามณีย์  สุขรอบ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.4 วิทย์ประถม
1577 เด็กชายชนน  เผยไธสง โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงชนิดา  ท่อนทองแดง โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.4 วิทย์ประถม
1579 เด็กชายชยพล  งามฉลาด โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 วิทย์ประถม
1580 เด็กชายชัชวาล  ลีสี โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.4 วิทย์ประถม
1581 เด็กชายชัยวัฒน์  พูลเลิศ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.5 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงฐานิดา  พลศรี โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.5 วิทย์ประถม
1583 เด็กชายณัฐกรณ์  ทุมทอง โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 วิทย์ประถม
1584 เด็กชายณัฐพนธ์  แก่นมั่น โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.5 วิทย์ประถม
1585 เด็กชายณัฐมนัส  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.4 วิทย์ประถม
1586 เด็กหญิงดรัลพร  มีชัย โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 วิทย์ประถม
1587 เด็กชายดาเนียล  ตนศิริ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 วิทย์ประถม
1588 เด็กชายทรงชัย  งามฉลาด โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.5 วิทย์ประถม
1589 เด็กชายทักษ์ดนัย  ศรีบุญ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.4 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงธัญวรัตน์  วันลิโก โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.4 วิทย์ประถม
1591 เด็กชายนนทกร  จันทะวารินทร์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 วิทย์ประถม
1592 เด็กชายน้ำเย็น  บูรณะ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 วิทย์ประถม
1593 เด็กหญิงนิชธาวัลย์  วีระวงค์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.4 วิทย์ประถม
1594 เด็กหญิงบุญทริก  จอดนอก โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 วิทย์ประถม
1595 เด็กชายปองพล  วงขึง โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.5 วิทย์ประถม
1596 เด็กหญิงพิมพิศา  ทุมทอง โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 วิทย์ประถม
1597 เด็กชายภัทรพงศ์  กระดานพล โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.4 วิทย์ประถม
1598 เด็กชายภีระพันธุ์  พิมพิศาล โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.5 วิทย์ประถม
1599 เด็กชายภูรินทร์  เพชรรัตน์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงรินรดา  แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.5 วิทย์ประถม
1601 เด็กชายรุ่งโรจน์  ว่าผัดไทย โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 วิทย์ประถม
1602 เด็กหญิงวนิดา  เพชรรัตน์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.5 วิทย์ประถม
1603 เด็กหญิงวรัทยา  เพชรรัตน์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.5 วิทย์ประถม
1604 เด็กชายวันชัย  ทิพย์เป็นรัตน์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 วิทย์ประถม
1605 เด็กหญิงวันนิสา  จันทร์หอม โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.5 วิทย์ประถม
1606 เด็กชายวิวิทย์  ยอดอาจ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 วิทย์ประถม
1607 เด็กชายวีรภัทร  ขันบุ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.4 วิทย์ประถม
1608 เด็กชายวีรภัทร  บุญวิเศษ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 วิทย์ประถม
1609 เด็กหญิงศศิลดา  ละเริงรัมย์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.5 วิทย์ประถม
1610 เด็กหญิงสมหญิง  สุขพร้อม โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 วิทย์ประถม
1611 เด็กหญิงสุจิรา  ปุราสะกัง โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 วิทย์ประถม
1612 เด็กหญิงสุธิมา  กระแสโสม โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 วิทย์ประถม
1613 เด็กหญิงสุพรรษา  ทุมทอง โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.4 วิทย์ประถม
1614 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  ปะวันเนาว์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.5 วิทย์ประถม
1615 เด็กหญิงอนันตญา  ทองเต็ม โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.4 วิทย์ประถม
1616 เด็กหญิงอนันตญา  แสนดี โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 วิทย์ประถม
1617 เด็กหญิงอรพิมล  ชุ่มมาก โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 วิทย์ประถม
1618 เด็กหญิงอินทิราลัย  เพิ่มฉลาด โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ป.6 วิทย์ประถม
1619 เด็กหญิงวีร์สุดา  มากแสน โรงเรียนบ้านหนองยาว ป.6 คณิตประถม
1620 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นูพิมพ์ โรงเรียนบ้านหนองยาว ป.6 คณิตประถม
1621 เด็กหญิงณัฐพร  ศุภผล โรงเรียนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
1622 เด็กชายดิเรก  ลาขุมเหล็ก โรงเรียนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
1623 เด็กหญิงเนตรอัปสร  ชูชี โรงเรียนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
1624 เด็กชายพฤฒิพงศ์  อินโอภาส โรงเรียนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
1625 เด็กชายวีรวัฒน์  ขอสืบ โรงเรียนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
1626 เด็กชายศรัณย์  เรืองสุขสุด โรงเรียนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
1627 เด็กชายสิทธินนท์  บุติมาลย์ โรงเรียนบ้านหนองยาว ป.6 วิทย์ประถม
1628 เด็กหญิงกรชนก  ชื่นชมยิ่ง โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.4 วิทย์ประถม
1629 เด็กชายกฤษดา  สีสัน โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.4 วิทย์ประถม
1630 เด็กหญิงกิตติยา  ชัยพูน โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.6 วิทย์ประถม
1631 เด็กชายกิตติศักดิ์  ตัดประโคน โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.5 วิทย์ประถม
1632 เด็กหญิงจิรประภา  คงชูศรี โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.6 วิทย์ประถม
1633 เด็กหญิงเจนจิรา  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.4 วิทย์ประถม
1634 เด็กหญิงชดาพร  โสดา โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.6 วิทย์ประถม
1635 เด็กชายชยานันท์  ข่าวดี โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.5 วิทย์ประถม
1636 เด็กหญิงชลธิชา  บุญรักษา โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.6 วิทย์ประถม
1637 เด็กหญิงณิชา  ชื่นชมยิ่ง โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.6 วิทย์ประถม
1638 เด็กชายทัศไนย  พูนยิ่งยงค์ โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.6 วิทย์ประถม
1639 เด็กหญิงธารธารา  พันหล่อมโส โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.5 วิทย์ประถม
1640 เด็กชายธีรยุทธ  ยอดจงรัมย์ โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.4 วิทย์ประถม
1641 เด็กชายนพพล  พูนยิ่งยงค์ โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.4 วิทย์ประถม
1642 เด็กชายบารมี  จงพูนศรี โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.6 วิทย์ประถม
1643 เด็กหญิงบุญสิตา  ชื่นชมยิ่ง โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.5 วิทย์ประถม
1644 เด็กชายปกร  โสดา โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.4 วิทย์ประถม
1645 เด็กหญิงปาณรวินท์  เอ็มประโคน โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.5 วิทย์ประถม
1646 เด็กชายพงศกร  คงชูศรี โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.4 วิทย์ประถม
1647 เด็กหญิงพิชญาภา  พิมพ์เนตร โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.4 วิทย์ประถม
1648 เด็กหญิงวรัญญา  บำรุงการ โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.4 วิทย์ประถม
1649 เด็กหญิงสโรชา  ชื่นชมยิ่ง โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.6 วิทย์ประถม
1650 เด็กหญิงสาวิกา  ชื่นชมยิ่ง โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.6 วิทย์ประถม
1651 เด็กชายสิทธิโชค  พูนยิ่งยงค์ โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.4 วิทย์ประถม
1652 เด็กหญิงสีดารัศมิ์  ปานะโปย โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.6 วิทย์ประถม
1653 เด็กหญิงสุจิตรา  นำทอง โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.6 วิทย์ประถม
1654 เด็กหญิงสุธาวัลย์  บุติมาลย์ โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.4 วิทย์ประถม
1655 เด็กหญิงสุพรรษา  เถกิงผล โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.5 วิทย์ประถม
1656 เด็กชายอนุพงษ์  สุขสนั่น โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.5 วิทย์ประถม
1657 เด็กชายอารักษ์  นะราวัง โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.4 วิทย์ประถม
1658 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  พิลากุล โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.4 วิทย์ประถม
1659 เด็กชายเอกภพ  ปานะโปย โรงเรียนบ้านสะพานหัน ป.4 วิทย์ประถม
1660 เด็กหญิงกิตติกา  แก้วหอม โรงเรียนหวลถวิลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1661 เด็กหญิงณัฐณิชา  น่าชม โรงเรียนหวลถวิลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1662 เด็กชายธนพงษ์  หงษ์ทอง โรงเรียนหวลถวิลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1663 เด็กชายธนากรณ์  พูลลาภ โรงเรียนหวลถวิลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1664 เด็กหญิงนนธิชา  แก่นทอง โรงเรียนหวลถวิลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1665 เด็กชายภาณุพงศ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนหวลถวิลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1666 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  กางบรรเทา โรงเรียนหวลถวิลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1667 เด็กชายธนโชติ  มิตรดี โรงเรียนบ้านโคลด ป.6 วิทย์ประถม
1668 เด็กหญิงนารีรัตน์  ฉัตรพิมาย โรงเรียนบ้านโคลด ป.5 วิทย์ประถม
1669 เด็กชายวีรภัทร  สวนงาม โรงเรียนบ้านโคลด ป.6 วิทย์ประถม
1670 เด็กหญิงสัญสิณีร์  ชวนทิศ โรงเรียนบ้านโคลด ป.6 วิทย์ประถม
1671 เด็กหญิงกันตินันท์  ต้องทอง โรงเรียนบ้านกุง ป.5 คณิตประถม
1672 เด็กชายจิรายุทธ  ภูหอม โรงเรียนบ้านกุง ป.4 คณิตประถม
1673 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ร่องน้อย โรงเรียนบ้านกุง ป.6 คณิตประถม
1674 เด็กชายณัฐรานนท์  มหาสนิท โรงเรียนบ้านกุง ป.5 คณิตประถม
1675 เด็กชายธนวัตน์  อินทร์ตา โรงเรียนบ้านกุง ป.5 คณิตประถม
1676 เด็กชายนวพล  อินทร์ตา โรงเรียนบ้านกุง ป.6 คณิตประถม
1677 เด็กชายปราโมทย์  สายประเสริฐ โรงเรียนบ้านกุง ป.6 คณิตประถม
1678 เด็กชายพรเทพ  อินทร์ตา โรงเรียนบ้านกุง ป.6 คณิตประถม
1679 เด็กชายวัชรนันท์  อินทร์ตา โรงเรียนบ้านกุง ป.4 คณิตประถม
1680 เด็กชายวีรวัฒน์  อินทร์ตา โรงเรียนบ้านกุง ป.6 คณิตประถม
1681 เด็กหญิงอภิญญา  พาผล โรงเรียนบ้านกุง ป.4 คณิตประถม
1682 เด็กหญิงอภิญญา  อินทร์ตา โรงเรียนบ้านกุง ป.6 คณิตประถม
1683 เด็กหญิงกมลรัตน์  อุดมกาญจนหิรัญ โรงเรียนบ้านกุง ป.5 วิทย์ประถม
1684 เด็กชายกฤตเมธ  แหวนเงิน โรงเรียนบ้านกุง ป.5 วิทย์ประถม
1685 เด็กหญิงจันทกานต์  ทองคำ โรงเรียนบ้านกุง ป.6 วิทย์ประถม
1686 เด็กหญิงชลดา  เทียมสิงห์ โรงเรียนบ้านกุง ป.6 วิทย์ประถม
1687 เด็กหญิงธาราทิพย์  แก้วไพฑูรย์ โรงเรียนบ้านกุง ป.6 วิทย์ประถม
1688 เด็กชายนพรัตน์  ทุมพล โรงเรียนบ้านกุง ป.5 วิทย์ประถม
1689 เด็กชายนัชพงษ์  ทองดี โรงเรียนบ้านกุง ป.5 วิทย์ประถม
1690 เด็กหญิงปนัดดา  อินทร์ตา โรงเรียนบ้านกุง ป.6 วิทย์ประถม
1691 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทนนาน โรงเรียนบ้านกุง ป.4 วิทย์ประถม
1692 เด็กหญิงรุจรวี  แพงทรัพย์ โรงเรียนบ้านกุง ป.5 วิทย์ประถม
1693 เด็กชายสราวุฒิ  ดาศรี โรงเรียนบ้านกุง ป.6 วิทย์ประถม
1694 เด็กหญิงสุภาพร  หนาจัตุรัส โรงเรียนบ้านกุง ป.4 วิทย์ประถม
1695 เด็กหญิงชญานันท์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1696 เด็กหญิงชฎาพร  สงวนแบบ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
1697 เด็กชายชานน  สำราญใจ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
1698 เด็กชายญาณวัฒน์  กรีฑา โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
1699 เด็กหญิงฐาปนี  สุดใสดี โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1700 เด็กหญิงณัฐวลัย  เพราะคำ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
1701 เด็กหญิงถาวรีย์  รอดเขียว โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1702 เด็กหญิงทิพย์เพทาย  ศิลารัง โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1703 เด็กหญิงทิพราพร  บูรณะ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1704 เด็กชายธนวัฒน์  สมตัว โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
1705 เด็กหญิงธนาภา  แย้มรัมย์ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1706 เด็กชายธเนศวร  สมตัว โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1707 เด็กชายนิธิพัฒน์  ขุนภักดี โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
1708 เด็กชายปรเมษฐ์  พริ้งเพราะ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
1709 เด็กหญิงปวีณา  หมายรอดดี โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
1710 เด็กหญิงปิ่นขวัญ  ทิพจร โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
1711 เด็กหญิงปิยรัตน์  อยู่รัมย์ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1712 เด็กหญิงปิยะมาศ  ทนงใจ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1713 เด็กชายปุณยวีย์  ไชยพงษ์ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
1714 เด็กหญิงพรทิพย์  กล้าณรงค์ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
1715 เด็กชายพีรณัฐ  สุลินทาบูรณ์ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
1716 เด็กชายภาณุวิชญ์  พุ่มทอง โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
1717 เด็กชายสันติภาพ  คชสีห์ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1718 เด็กหญิงสิริภัทร์  ชาวนา โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1719 เด็กหญิงสุทธิกา  สมานดวง โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
1720 เด็กหญิงสุภาวดี  มณีวงศ์ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1721 เด็กชายอโณทัย  ด่านส่งเสบียง โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
1722 เด็กหญิงอรพินท์  จุฑาจันทร์ โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงอริสา  ทนงตน โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
1724 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ประเสริฐศรี โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ป.5 วิทย์ประถม
1725 เด็กชายเกียรติภูมิ  จุกหอม โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.4 คณิตประถม
1726 เด็กหญิงชวนันต์  มั่นยืน โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.6 คณิตประถม
1727 เด็กหญิงชิตยาภรณ์  บุญศรี โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.5 คณิตประถม
1728 เด็กหญิงณภัทรา  แสนคำอ้าย โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.5 คณิตประถม
1729 เด็กชายนนทกานต์  พลพิมาย โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.6 คณิตประถม
1730 เด็กหญิงนัทชา  ทองคำประสาท โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.6 คณิตประถม
1731 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญยอม โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.5 คณิตประถม
1732 เด็กชายนันทิพัฒน์  พูนเสงี่ยมศิลป์ โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.6 คณิตประถม
1733 เด็กหญิงปวริศา  ทนทอง โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.5 คณิตประถม
1734 เด็กชายภพพสิฏฐ์  เหี่ยงมณี โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.6 คณิตประถม
1735 เด็กชายภัทรชนน  ฉันทกุล โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.6 คณิตประถม
1736 เด็กหญิงภัทราวดี  ศรีทองสุข โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.5 คณิตประถม
1737 เด็กหญิงมานิตา  ภาสกานนท์ โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.5 คณิตประถม
1738 เด็กหญิงวิชญาพร  คำทา โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.6 คณิตประถม
1739 เด็กหญิงศิรินทิพย์  หาดทราย โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.4 คณิตประถม
1740 เด็กหญิงสุชาดา  สมควร โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.5 คณิตประถม
1741 เด็กหญิงเสาวรี  คลังแสง โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.6 คณิตประถม
1742 เด็กหญิงอัจฉริยา  รัฐสมุทร โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.5 คณิตประถม
1743 เด็กหญิงจิดาภา  แสงสุข โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.6 วิทย์ประถม
1744 เด็กชายชนันนัทธ์  แสงคำ โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.6 วิทย์ประถม
1745 เด็กหญิงชีวนันท์  มณฑล โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.5 วิทย์ประถม
1746 เด็กชายณัฐนันท์  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.6 วิทย์ประถม
1747 เด็กชายณัฐวัตร  ใสยิ่ง โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.6 วิทย์ประถม
1748 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  นามสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.6 วิทย์ประถม
1749 เด็กหญิงภัณฑิรา  มีปะทัง โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.5 วิทย์ประถม
1750 เด็กหญิงมันทนา  ศรีสว่าง โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.5 วิทย์ประถม
1751 เด็กหญิงร่มพิชา  สีชื่น โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.4 วิทย์ประถม
1752 เด็กหญิงลลิตภัทร  คำกิ่ง โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.5 วิทย์ประถม
1753 เด็กหญิงลินลดา  สมานทอง โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.5 วิทย์ประถม
1754 เด็กชายศรัณยพงศ์  สมยิ่ง โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.4 วิทย์ประถม
1755 เด็กหญิงสุทธิดา  ยิ่งหาญ โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.6 วิทย์ประถม
1756 เด็กหญิงสุธาสินี  เสนาะเสียง โรงเรียนเทศบาลสังขะ ป.5 วิทย์ประถม
1757 เด็กหญิงธนวรรณ  ศรีเครือดำ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ป.6 คณิตประถม
1758 เด็กชายอภิวัฒน์  อาจยิ่งยง โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ป.6 คณิตประถม
1759 เด็กหญิงเกศสุดา  ฉายยิ่งเฉี่ยว โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
1760 เด็กหญิงณิชาภัทร  พิทักษ์ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
1761 เด็กชายธนวัฒน์  เกิดผิวดี โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
1762 เด็กหญิงธัญญากร  เสาวคำ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
1763 เด็กหญิงปวีณา  ดาทอง โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
1764 เด็กหญิงพศิกา  คิดประโคน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
1765 เด็กหญิงภาสินี  เสมอภาค โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ป.5 วิทย์ประถม
1766 เด็กชายรุ่งโรจน์  สุปิรัยธร โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
1767 เด็กชายวรวิช  พลพระแทน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
1768 เด็กชายเอกรัตน์  เรื่องกระจาย โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ป.6 วิทย์ประถม
1769 เด็กชายขัตติยะ  สดสี โรงเรียนบ้านพนมดิน ป.4 คณิตประถม
1770 เด็กชายชัยบดินทร์  กุมผัน โรงเรียนบ้านพนมดิน ป.6 คณิตประถม
1771 เด็กชายนพนันท์  สารบรรณ โรงเรียนบ้านพนมดิน ป.5 คณิตประถม
1772 เด็กหญิงบุษปรัชต์  สืบศรี โรงเรียนบ้านพนมดิน ป.6 คณิตประถม
1773 เด็กหญิงประภาพัชร์  ศรีมะเรือง โรงเรียนบ้านพนมดิน ป.6 คณิตประถม
1774 เด็กชายปารเมศ  สังสมานันท์ โรงเรียนบ้านพนมดิน ป.4 คณิตประถม
1775 เด็กหญิงมนัสนันท์  แสนดี โรงเรียนบ้านพนมดิน ป.5 คณิตประถม
1776 เด็กหญิงเจียระไน  เพชรใสดี โรงเรียนบ้านพนมดิน ป.6 วิทย์ประถม
1777 เด็กหญิงฑิมพิกา  ภูโคกยาง โรงเรียนบ้านพนมดิน ป.5 วิทย์ประถม
1778 เด็กหญิงณกัญญา  จุทะแสง โรงเรียนบ้านพนมดิน ป.6 วิทย์ประถม
1779 เด็กชายเกรียงไกร  ปัจวาจา โรงเรียนบ้านปวงตึก ป.6 คณิตประถม
1780 เด็กหญิงเกศวดี  พรมสุดา โรงเรียนบ้านปวงตึก ป.6 คณิตประถม
1781 เด็กชายนราวิชญ  ลาลุน โรงเรียนบ้านปวงตึก ป.6 คณิตประถม
1782 เด็กหญิงนิภาภรณ์  สิงห์ทอง โรงเรียนบ้านปวงตึก ป.6 คณิตประถม
1783 เด็กหญิงอลิษา  จำปาสุข โรงเรียนบ้านปวงตึก ป.6 คณิตประถม
1784 เด็กหญิงกรชนก  คำมุงคุน โรงเรียนบ้านปวงตึก ป.6 วิทย์ประถม
1785 เด็กชายชุมพล  สายกระสุน โรงเรียนบ้านปวงตึก ป.6 วิทย์ประถม
1786 เด็กชายธนากร  บวรรัมย์ โรงเรียนบ้านปวงตึก ป.6 วิทย์ประถม
1787 เด็กหญิงธนิษฐา  แผ่นทอง โรงเรียนบ้านปวงตึก ป.6 วิทย์ประถม
1788 เด็กชายพิริยะ  อดทน โรงเรียนบ้านปวงตึก ป.6 วิทย์ประถม
1789 เด็กชายวัชระ  ศรีโสภา โรงเรียนบ้านปวงตึก ป.6 วิทย์ประถม
1790 เด็กชายอดิสรณ์  เทพโภชน์ โรงเรียนบ้านปวงตึก ป.6 วิทย์ประถม
1791 เด็กหญิงอนุสรา  อินทร์ทอง โรงเรียนบ้านปวงตึก ป.6 วิทย์ประถม
1792 เด็กชายพีรพัฒน์  สุขดี โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ ป.5 คณิตประถม
1793 เด็กหญิงสวรรยา  นพพิบูลย์ โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ ป.6 คณิตประถม
1794 เด็กชายธีรนันท์  คำขม โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1795 เด็กหญิงวรารัตน์  กระแสโสม โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ ป.6 วิทย์ประถม
1796 เด็กหญิงกัลยา  จำปาบุรี โรงเรียนบ้านจารย์ ป.6 คณิตประถม
1797 เด็กหญิงฐิติวรรณ  จันทร์หอม โรงเรียนบ้านจารย์ ป.6 คณิตประถม
1798 เด็กหญิงปุณยาภา  สารีโส โรงเรียนบ้านจารย์ ป.6 คณิตประถม
1799 เด็กหญิงกวิสรา  สิริสวย โรงเรียนบ้านจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1800 เด็กหญิงกัญญาณุช  บุตรพิมาย โรงเรียนบ้านจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1801 เด็กหญิงกัลยาพร  มีนิสัย โรงเรียนบ้านจารย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1802 เด็กหญิงณัชชา  สุขขิน โรงเรียนบ้านจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1803 เด็กหญิงณัฐณิชา  โสดาจันทร์ โรงเรียนบ้านจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1804 นางสาวดวงกมล  มั่นยง โรงเรียนบ้านจารย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1805 เด็กหญิงปาริชาติ  สุขพลำ โรงเรียนบ้านจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1806 นางสาวพีรนัฐ  ทวีเลิศ โรงเรียนบ้านจารย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1807 เด็กหญิงมาศประภา  โพธิมาตร โรงเรียนบ้านจารย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1808 เด็กหญิงรินรดี  เขียวพรหมมา โรงเรียนบ้านจารย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1809 เด็กหญิงสุวรรณี  บุญชัง โรงเรียนบ้านจารย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1810 เด็กหญิงจีรณา  ผิวทวี โรงเรียนบ้านจารย์ ป.6 วิทย์ประถม
1811 เด็กชายพุทธิพงษ์  วงศ์รุจิโรจน์ โรงเรียนบ้านจารย์ ป.6 วิทย์ประถม
1812 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วงศ์เจริญ โรงเรียนบ้านจารย์ ป.6 วิทย์ประถม
1813 เด็กหญิงรสติมา  เมียศพรม โรงเรียนบ้านจารย์ ป.6 วิทย์ประถม
1814 เด็กหญิงสุภานันท์  ใจตรงนา โรงเรียนบ้านจารย์ ป.6 วิทย์ประถม