รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกนกพล  ฉลาดดี โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายชนาเมธ  ฉอ้อนศรี โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายชัชณัช  ชื่นชม โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ภาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายณัฐพงษ์  เอื้อนไธสง โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตรดี โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายทยากร  ธนะมูล โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายธันวา  มะลิทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงธิติญา  ทองคำสาร โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายธีรโชติ  วรชินา โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงเนติมา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายปรัชญานนท์  แก้วดวงตา โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงปิยดา  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ภูริธร โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพักตร์พิไล  นครชัย โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพัชราภา  นามรักษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงพิชชาภา  อินทชัย โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงมนัสวีร์  สินธุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงศิริลักษณ์  สามศรี โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงสุมิตรา  ทองคำสาร โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายอภิวุฒิ  ตระกูลรัมย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงอินทิรา  มะลิทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายเอกปพน  จันทร์สม โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงกาญจนา  ประจวบบุญ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายกิตติภัทร  สินธุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  ศาลาดี โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงชนกนันท์  ฤทธิรณ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงณัฐวดี  คงสุข โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงทักษพร  ชาติชาวนา โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงทักษพร  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงทันทิมา  ปั้นสีทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายธีรภัทร  ธรรมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงปัญญาพร  ชูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงปัณยตา  สมัครสมาน โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กชายรัชต์พงษ์  เอี่ยมสุดใจ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  ลืมพิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายสิรวิชญ์  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายอธิภัทร  เนื่องมี โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงอักษราภัค  ลามณี โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงกัลยา  สุริยะ โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงขวัญมุก  หอมมาลา โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงชนากานต์  มณีศรี โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงธันยพร  งามสง่า โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงปานตะวัน  จันทร์เสน โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงภัคจิรา  กาญจรัส โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงวรรณิกา  ชะเนินรัมย์ โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แหล่งสุข โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) ป.5 คณิตประถม
49 นางสาวฉวีนวล  เพียรสมบัติ โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) ม.3 คณิต ม.ต้น
50 นางสาวมิ่งกมล  ชะเนินรัมย์ โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงกฤษณา  นิโยนรัมย์ โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงกุลธรา  บุญครอง โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงจิราภา  บุญโสม โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงชลธิชา  สุขบรรเทิง โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงชุติมณฑน์  สุกใส โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงญาริศา  มะลิงาม โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงธิดารัตน์  แก่นจันทร์ โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงนพรัตน์  ชินภาพ โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงนิพาดา  สุขแก้ว โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์สีดา โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงรัตติกาล  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงวิวรรณ็  มณีรัมย์ โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงวีรยา  ชินภาพ โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายสันติชัย  สาลักษ์ โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงสุธาสินี  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี๒) ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงณัฐวดี  สาคร โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓) ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายธนกฤต  บุตรอินทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓) ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงพรรณิภา  คำลอย โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓) ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงพิมานรัตน์  อ่อนไสว โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓) ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงศรัญญา  สุวรรณ โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓) ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงอชิรญา  วงษ์ทำมา โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓) ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงอภิริตา  บุญครอง โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓) ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายอาณัต  เอื้อนไธสง โรงเรียนชุมชนบ้านซาด (ชุมพลบุรี๓) ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายกำชัย  ทิวาพัฒน์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงชนินาค  ยานะสาร โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขล้อม โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายธนรัฐภูมิ  สีทา โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงธาราทิพย์  ชีวาจร โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงปกาสไบ  สุกใส โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายปิยพัชร  จันทมี โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงปุณยาวีร์  อ่อนอินทร์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงพัชราลักษณ์  ไตรโสม โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงพัชรี  ิทิวาพัฒน์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงภาวิณี  นามสว่าง โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายรชต  จึงเมธรวุฒิ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงศศิกาญจน์  เหลาคม โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงศิริกาานต์  ปิโคทัง โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายเศรษฐวุธ  มงคลสุภา โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายสุจินดา  มาลีหวล โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงอภิชญา  หงอนไก่ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงอภิญญา  อินทร์ชู โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงกุลฉัตร  โนนคำ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงกุลณัฐดา  นามอาษา โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงเขมรัตน์  เจริญยิ่ง โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงจลาภัณฑ์  วันละ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงจิรภิญญา  สุกใส โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงญาณิศา  โสรถาวร โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงฐิติพร  แก้วประทุม โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีทอง โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงเทพธิดา  บุญปก โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายธนวิชญ์  ลักขษร โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงนฐิรณา  บุญปก โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงนพินประภา  โอบอ้อม โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงนิญาพร  กำจร โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงเบญจมาศ  ลอยประโคน โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงเบญจวรรณ  คารศรี โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงเบญญาภา  ค้ำชู โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงปทุมรัตน์  สร้อยจิตร โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายปริญญา  สังโสมา โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงปิยธิดา  ฉิมงาม โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายพงศธร  สุระสังข์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายพงศพัทธ์  สาพันธ์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงพรทิพย์  ก่อแก้ว โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อินชู โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายพิสิทธิ์  แก้วสระคู โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายพุฒิเมธ  คำโฮง โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงภัคจิรา  ป้องคำศรี โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงภัทรธิดา  สายจีน โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงรัศมีกานต์  ทิพย์รอด โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงวันวิสา  อินทร์งาม โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายวิลเลี่ยม  โพเวล์ล โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงศศิกาญจน์  งามเลืิศ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงศศิธร  เกตุแก้ว โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงสิรินทรา  คงเย็น โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงสุชานรี  ทองเฟื่อง โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงสุธาทิพย์  ภูมิสิทธิ์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายสุริยา  ทาระมล โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายอดิลักษณ์  ลาภจิตร โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงอนุชิตา  พรมรักษา โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงอภิชญา  คลองงาม โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงอรวรรณ  สาแก้ว โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงอรุโณชา  อุดหนุน โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายเอมปวีร์  พันธมณีวิชญ์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุภาพ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงฉัตรกมล  สุภาพ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงธันยพร  ทองนำ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายภัทรพล  อุดหนุน โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายภูริ  สมหวัง โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายวรายุทธ  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงศุภรัตน์  จันทเวช โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงอรทัย  สุภาพ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายกิตติศักดิ์  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายเกริกไกร  วันลักษณ์ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงขวัญข้าว  เกษแก้ว โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงชนิสรา  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายชัยรัตน์  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายทักษ์ดนัย  ศิริสุข โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายธีรเทพ  เกษแก้ว โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายสงกรานต์  ขุนจงกลาง โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงสุภัทรา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงคริษฐา  ป้อมหยิบ โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงจารุวรรณ  ทองมาก โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงจิรัชญา  ทองมาก โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายจุฑาธิป  ทองมาก โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายเจษฎา  ทองมาก โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงณัฐธิกา  ทองมาก โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายธนากรณ์  ทองมาก โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงนันธิกานต์  ทะวี โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายปรเมศวร์  ทองมาก โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ทองมาก โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงศิริวัลย์  วัดแผ่นลำ โรงเรียนบ้านหมากมี่ (ท่าตูม๑) ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายปุญญพัฒน์  บุญปก โรงเรียนบ้านโพนครก (ท่าตูม๒) ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงสุจิตตา  สนทอง โรงเรียนบ้านโพนครก (ท่าตูม๒) ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงอัญธิกา  เมืองศรี โรงเรียนบ้านโพนครก (ท่าตูม๒) ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายเทพทัต  นามวงษา โรงเรียนบ้านโพนครก (ท่าตูม๒) ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงนลินทิพย์  แก้ววัน โรงเรียนบ้านโพนครก (ท่าตูม๒) ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงปัทมาพร  เกตุแก้ว โรงเรียนบ้านโพนครก (ท่าตูม๒) ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายวายุ  ควรชม โรงเรียนบ้านโพนครก (ท่าตูม๒) ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หนูดำ โรงเรียนบ้านสำโรง (ท่าตูม๒) ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงเพชรธิดา  ยางหงษ์ โรงเรียนบ้านสำโรง (ท่าตูม๒) ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงวรภาส์  ดวงแก้ว โรงเรียนไตรคามสามัคคี (ท่าตูม๓) ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงขวัญมุก  นามสว่าง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายจิรภัทร  จันทร์แดง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงชญากานต์  พงษ์กลั่นกล้า โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงณัฐณิชา  มีพันธ์ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงณัฐติกา  กะการดี โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงธัญญา  บัวไกรสร โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงนิพาวัน  ยอแซ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงบุญขวัญ  ธรรมนาม โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงพลอยณิชา  คำงาม โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงสริตา  ภาษาสุข โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายกิตติภูมิ  ขอเลื่อนกลาง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายเกตพงษ์  ศรีสอาด โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงจิราภรณ์  คูณสิงห์ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ปรักเจริญ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงชลดา  มีพันธ์ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงชลธิชา  ขุมทอง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรมทอง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ทองมาก โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงดวงกมล  กรมนคร โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงเด่นดวง  พิศเพ็ง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายทวีชัย  เข็มทอง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายธนกฤต  ภูมิสิทธิ์ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายธนากรณ์  อู๋สูงเนิน โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงนภัสกร  สีขาว โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงบุญณิตา  การะเกษ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงปณัสสญา  ทองมาก โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงปาริสา  บริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงปิยาพร  บัวทอง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงปิยาพัทร์  หวดชัยภูมิ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายพีรพัตร์  กองรอด โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายภานุวัฒน์  ปรักมาศ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายมนัสชัย  บัวทอง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงรัตนา  ยางศรี โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงลักษณ์นาถ  กะการดี โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงวณัชพร  ดอกคำ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงวรรณิสา  ทองมาก โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงวิจิตตรา  บัวทอง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงศศิธร  เอื้อเฟื้อสุข โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงศศิวิมล  อินทรจิตร โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายศุภลักษณ์  ปรักเจริญ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายสหรัตน์  ลาลุน โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงสายธาร  บัวสอาด โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายสุจรินทร์  อภิธีรพัฒน์กุล โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงสุชาดา  นามสว่าง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงสุพิชญา  ภูพันนา โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายสุริยน  ขำคำ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายอภิฤทธิ์  พิศเพ็ง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงอภิษฎา  ชินนา โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงอภิสรา  ทองมาก โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายอรรถชัย  จันทร์แดง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงอริสรา  ทิพันธ์ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงแก้วใจ  สีสังข์ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายจักรกฤษณ์  เกษแก้ว โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายถวัลรัตน์  จันแดง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กชายธารา  บัวสอาด โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายนรพนธ์  สีนามล โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงมุกตะวัน  มั่นวงศ์ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงยุพารัตน์  บุญไทย โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายรัชพงษ์  เชิงหอม โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงวันสงกรานต์  ปัตวงค์ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายวุฒิกร  ศรีสังข์ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงศุภานัน  ทองมาก โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายสมโชค  กระจ่างจิตต์ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายสิทธินันท์  แสนวงษ์สา โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายสิรภัทร  จาบทอง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงสุชัญญา  ยาระยาน โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายอภินันท์  ยอแซ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายกวี  สุกสาร โรงเรียนบ้านหนองตาด ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายกัลยกร  ธรรมนาม โรงเรียนบ้านหนองตาด ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายจิระศักดิ์  ชุมสุข โรงเรียนบ้านหนองตาด ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงชนานันท์  พิมพ์งาม โรงเรียนบ้านหนองตาด ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงชวิศา  กุลรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองตาด ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงฑาริการ์  ทองด้วง โรงเรียนบ้านหนองตาด ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงณัฐชยา  ทองเรือง โรงเรียนบ้านหนองตาด ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายณัฐวุฒิ  มีทรัพย์ โรงเรียนบ้านหนองตาด ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองแม้น โรงเรียนบ้านหนองตาด ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายปริวัฒน์  ทองแม้น โรงเรียนบ้านหนองตาด ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงปานระพี  สาระสุข โรงเรียนบ้านหนองตาด ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายรักษ์เขตต์  เสียงเพราะ โรงเรียนบ้านหนองตาด ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงวริสา  มีทรัพย์ โรงเรียนบ้านหนองตาด ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงศศิวิมล  บุญเจริญ โรงเรียนบ้านหนองตาด ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กชายสมรรถชัย  กระแสจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองตาด ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงสะใบทิพย์  ชุมสุข โรงเรียนบ้านหนองตาด ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงสิริธร  สว่างแสง โรงเรียนบ้านหนองตาด ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงอนุภัทร  เที่ยงธรรม โรงเรียนบ้านหนองตาด ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงจิดาภา  อู๋สูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) ป.4 คณิตประถม
258 เด็กชายรัตนพันธ์  ปานเกษม โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงอรณภา  โสพรมมี โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงจิตชญา  อู๋สูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กชายจิรวัฒน์  ปัดภัย โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงบุญสิตา  กะการดี โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงเบญญาภา  ทองมาก โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายวุฒิชัย  แก้วสระแสง โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงอภิรดี  ทองมูล โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงปริชญา  จันทอง โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ปานคำ โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงจันทวรรณ  กล้าแข็ง โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงฉัตรพร  วังเอก โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงณัฐชา  ลับพะใส โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงทิภานัน  แนบโนนสูง โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงสาวิตรี  บรรลุสุข โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงกัญจนพร  เสริมแก้ว โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทำดีกุลโชติสถิตย์ โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) ป.6 คณิตประถม
275 เด็กชายศรัณย์กร  ชุมสาย ณ อยุธยา โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงณัชชานันท์  ศรีโพธิ์งาม โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงทองเดือนเพ็ญ  บุตรดาพงษ์ โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงปวีณา  สอนพรม โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายวีรศาสตร์  ลอดทอง โรงเรียนบ้านดู่ (รัตนบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงขวัญพิชชา  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
281 เด็กชายชนกันต์  สีหามาตร โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
282 เด็กชายชัยวัฒน์  แก้วคำไสย์ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงชุติกาญจน์  รัตถา โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงชุติสรา  ล้วนขาว โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายณัฏฐพงษ์  เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายณัฐชน  ตารัตน์ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงณัฐรดา  ยาเงิน โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
288 เด็กชายตรรกพล  ละอองศรี โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายนพรัตน์  สว่างผุย โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงปาณิสรา  นุชเจริญ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
291 เด็กชายปิยวรรณ  ดุสิต โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงปีย์วรา  สีดาธรรม โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงพรรณกร  สอนเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทอนศรี โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายพิทักษ์ไทย  อนันตสุข โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงพิลินดา  ประสพแก้ว โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงภัคจิรา  ตุ้มไธสงค์ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายเมธี  เเบบอย่าง โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
299 เด็กชายเมธี  แบบอย่าง โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงรุจิรัตน์  ภางาม โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
301 เด็กหญิงวรรณนิษา  หริคำภา โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงวาสนา  บุญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายวีรศักดิ์  ภิรมย์คล้อย โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
304 เด็กชายศิวกรณ์  โสพัง โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายศุภกฤต  กระแสโสม โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงศุภสร  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายสุรพิพัฒน์  สืบเพ็ง โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
308 เด็กชายอรรถพล  เพ็งงาม โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายอริยพล  เเก้วมา โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายอสีติวัสส์  พิมพ์วงศ์สัตย์ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงอักษรจันทร์  แซ่อึ่ง โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงอัญญดา  ชาวสวน โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายกรวิชญ์  มูลเอก โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงกวินตรา  ทองทา โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงกัญจนพร  แสงใส โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงกัญญวรา  โมทะจิตร โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายกิตตินันท์  ชูเศียร โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายกิติปนาท  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงขวัญสิรดา  พงษาปาน โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายจักรพงส์  สมเดช โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทร์หง่อม โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงจิราภา  เเสนสวาท โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายจีระศักดิ์  จงพินิจ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โสดาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายฉัตรชัย  แก้วคำไสย์ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายชนกันต์  สีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงชนนิกานต์  ตระกูลดี โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงชนิสรา  พงษ์ประยูร โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงชัชฏาภรณ์  ชะบา โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายชัชรินทร์  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายชิษณุพงษ์  เกสรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงญาณิศา  วัยอาภา โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงญาตาวีมินทร์  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กชายณปกรณ์  ชาวสวน โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายณัฏฐพงษ์  ้เชี่วชาญ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงณัฏพล  ปราณีต โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายณัฐกานต์  ภาคนิตย์ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายณัฐกิตต์  บุญประจำ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงณัฐธิดา  ครองงาม โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายณัฐพล  กองสุข โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายณัฐพล  คงสอน โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายณัฐภัทร  จอดนอก โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายณัฐวัฒน์  มาเสมอ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงณิชานันท์  สีทอง โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงณุตตรา  ทวีแสง โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายธนกร  ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายธนกฤษ  สัตย์แสง โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายธนโชติ  สรรพมุข โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงธนพร  พรหมเอาะ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงธนพร  ศรีโท โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายธนวัฒน์  บุญเจริญ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายธาวินทร์  ทาหาญ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้ววิเศษ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงธีรดา  ไชยสนาม โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายธีรพล  อินทร์หอม โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายธีรศิลป์  สูงสนิท โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงนงนภัส  สุภาลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายนพรุจ  เพิ่มผล โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงนภัสสร  โพธิ์สระคู โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงนรินทิพย์  สมร โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงนันธิภาพร  แสงอ่อน โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายเนติธร  ชตาถนอม โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงปณิตา  พนัส โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงปณิธาน  สดมพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายปภาวิน  ทองทา โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายปราชญา  ยงรัมย์ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายปวีณวัช  หงษ์อนันท์ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายปัณณวัฒน์  ตริตรองรัมย์ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงปานทิพย์  เทียมทอง โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายปิยวัฒน์  สุขสำโรง โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงปุณณกัลย์  ศรีทะโร โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายพงค์ศิริ  ค้ำคูณ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายพงพญา  รอบคอบ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายพงศธร  เถื่อนผา โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายพงษ์ศิริ  ยอดเสน่ห์ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายพชรดนัย  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงพริมลตา  ศรีลินลี โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายพลพัฒน์  กันยา โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กชายพลภัทร  หนองหาร โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงพลอยชนก  สระแก้ว โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  การสนธิ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงพิมลรัตน์  จินดา โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงพิยดา  วงค์ศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายเพชรอุทัย  นามวงษา โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงไพรัลยา  ศรีโยยา โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงภัทรธิดา  อินทรวิเชียร โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงภิญญดา  กวางทอง โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงมัชฌิมา  มากมี โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  คุณวิเศษ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงมีรัสมี  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงยิ่งนรา  ทวีศรี โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายยุทธภูมิ  เสริมแสง โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายรัฐภูมิ  ธรรมษา โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ปลื้มจิตร โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายรุ่งเกียรติ  สายศรี โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายเริงชัย  ไชยมั่น โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงลักษณพร  บุญสรรค์ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายวงศกร  เทียนเตีย โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อภิชัยบุคคล โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงวริษฐา  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายวัชรินทร์  สะอาด โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงวิภาดา  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงวิมลรัตน์  ประสานทอง โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายวิริทธิ์พล  เครือศรี โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงวิลาวัณย์  เค้าหาญ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายวิษณุ  กระชิรัมย์ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายวีระยุทธิ์  เต็มกระโทก โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงศิริรัตน์  นาดิน โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงศิริรัตน์  หาญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงศิริรัตน์  อินทร์งาม โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายศิวัช  ชาวบ้านกล่าง โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายศุภกิตต์  ศรีกระสุน โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายศุภชัย  ดวงศรี โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายศุภวัชญ์  เหมาะดี โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายศุภวิชญ์  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงศุภัชญา  นาวาพนม โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายศุุภรัตน์  หลักด่าน โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงโศภิษฐา  ทองอ้ม โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงสุกัญญา  เอี่ยมอ่องกิจ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงสุชาดา  บุตนิต โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงสุทธดา  วงศ์นาลอย โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายเสฎฐวุุฒิ  ประทีป โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สามารถกุล โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายหฤษฏ์  ประสารทอง โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายอธิวัฒน์  ศาลางาม โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายอนุชา  ภักดี โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายอนุชิต  หาผล โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายอนุวัฒน์  บุญนาม โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายอภินันท์  ทวีสาร โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงออมสิน  ครุฑทอง โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายอัครชัย  มีเพชร โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายอิสรภาพ  ไชยยา โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายณัฐพล  ชัยดี โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงรัษติยากร  เอียงเทศ โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
435 เด็กชายอนันท์วิจิตร  คุณนาม โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.6 คณิตประถม
436 เด็กชายอาทิตย์  เหลามี โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.5 คณิตประถม
437 เด็กหญิงกชกร  นูพิมพ์ โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มาลัย โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงกุลกัลชญา  จิตรมั่น โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงขวัญฤดี  คุมสุข โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงจิตรลดา  ชัยดี โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายชัยณรงค์  มุลภา โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายชินณวัช  พรมแก้ว โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายชุติพนธ์  สุพันธมาศ โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงณัฐริกา  พรมแก้ว โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงณิญาดา  สวัสดี โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงตวงทิพย์  สุมทุม โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายธนพัฒน์  ประสมศรี โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงธัญรดา  ยืนยง โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงบุศบาบัน  รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายปฏิภาณ  อิ่มเอิบ โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายประภานวิทย์  ดีนันท์ โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายปรัชญา  คำภานุช โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงเปรมฤดี  ทองจักร โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายพงศ์ตวรรษณ์  ทองจักร โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงพัชรา  บุญภา โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงพิชฎา  ชมชื่นดี โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงพิณนภา  สมดี โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายพิพัชญะ  ไชยดี โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายพีรพล  บุญล้อม โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายเพทาย  อิ่มเอิบ โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กชายภูริพัฒน์  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงมาริสา  สุดดี โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงวรากร  ชัยดี โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงวริษฐา  ชัยดี โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายวัชรพล  สุดดี โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงวันนิดา  เข็มทอง โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงวิชุดา  เติมสุข โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายศรัญญู  อนันตสุข โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงอรพรรณ  สุดดี โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายอรรถกร  ทาหาญ โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงอินทิวราห์  ถิ่นทัพไทย โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงอุษามณี  ยางนอก โรงเรียนบ้านหนองกา (รัตนบุรี๑) ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายธนกฤษ  สุระสุข โรงเรียนบ้านอาเลา (สนม๑) ป.4 คณิตประถม
475 เด็กชายรัชกฤต  สุระสุข โรงเรียนบ้านอาเลา (สนม๑) ป.6 คณิตประถม
476 เด็กชายอชิรวงษ์  ชัยเทพ โรงเรียนผาแดงวิทยา (สนม๒) ป.6 คณิตประถม
477 นางสาวกนกวรรณ  เกษดา โรงเรียนผาแดงวิทยา (สนม๒) ม.3 คณิต ม.ต้น
478 นายธนวัฒน์  แก้วก่อง โรงเรียนผาแดงวิทยา (สนม๒) ม.3 คณิต ม.ต้น
479 นายธีรภัทร  เพ็งพินิจ โรงเรียนผาแดงวิทยา (สนม๒) ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายสุภวิชย์  พิมพ์น้อย โรงเรียนผาแดงวิทยา (สนม๒) ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงไอซ์ริสา  ห้าวหาญ โรงเรียนผาแดงวิทยา (สนม๒) ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายไกรวิทย์  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 คณิตประถม
483 เด็กหญิงจิราพัชร  สุจินพรัหม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 คณิตประถม
484 เด็กหญิงชายาดา  ฤทธิโสม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายณัชพล  ชุ่มเสนา โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายณัฏฐกรณ์  จันทร์ปิ่น โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงณัฐกนิษฐ์  สุกใส โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 คณิตประถม
488 เด็กหญิงธมกร  ประมูลจ่าใส โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 คณิตประถม
489 เด็กหญิงธัญญภรณ์  เคนโยธา โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 คณิตประถม
490 เด็กหญิงปณิตา  จีนสมุทร โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงปภาวรินทร์  งอกงาม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 คณิตประถม
492 เด็กหญิงปาริชญา  อินทร์งาม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 คณิตประถม
493 เด็กชายรัชพล  สมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.4 คณิตประถม
494 เด็กหญิงวิมลสิริ  วงศ์พินิจ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายวีชรกร  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.4 คณิตประถม
496 เด็กชายอภิฐณพงศ์  รัตนวงกต โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.4 คณิตประถม
497 เด็กหญิงกชพรรณ  ทองปลิว โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงกนกพร  เหลาคม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงกรรณิการ์  พากเพียร โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายกฤตภาส  พรมแพง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายกฤษฎ์  กองสุข โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายกิตติพงษ์  กอสาลี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงกุลธิดา  เหมือนตา โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงขวัญข้าว  พรมเก่า โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงคารีน่า โฮลสตาด  ทาทอง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงเคียงฟ้า  ปาจะ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายจตุรภัทร  กิ่งมณี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายจิรวัฒน์  เต็มเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงจิรัชญา  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงจิราวรรณ  สมานมิตร โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายชนกันต์  เครือคุณ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายชนะพล  ลาภจิตร โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงชนิดาภา  ประสมศรี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายชัยมงคล  กะการดี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายชาญณรงค์  บุตตะพิน โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงณัฐจิราภา  สุขสบาย โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงณัฐธินันท์  ลักษวุธ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงณิชา  จรรยาวัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงดลนภารัชต์  เชื้ออินทร์สกุล โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายเดชา  ไทยสา โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายต้นสกุล  สารสุข โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงทิพปภา  สาแก้ว โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายธนโชติ  วันลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายธนภัทร  ผลเจริญ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงธนัชชา  เมืองไทย โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงธนัญชนก  คำภูเมือง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงธนันต์ธรญ์  ตราชู โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ลุนาบุตร โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงธัญชนก  วังมหา โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงธัญนัทธ์ฐา  บุญเลิศภูวงศา โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายธารเทพ  มูลเหล็ก โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายนครินทร์  โนนพล โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายนราธิป  พรหมศรี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงนริศราภรณ์  วาทะสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงนฤมล  กุลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงนันทัชพร  กุนอก โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงปกเกศ  สุขบท โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  สาแก้ว โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงปณิสรา  สุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายปรเมศวร์  เสียงสนั่น โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงปัณฑารีย์  เจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงปุณยาพร  บุญมี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงปุณยาพร  พูนสุข โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายผดุงเกียรติ  ใจใหญ่ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงพนิตพิชชานันท์  เจริญไว โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายพรภวิษย์  พิพัฒน์พงศานนท์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายพัชรพล  บรรจงปรุ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงพัตรพิมิล  พัฒน์กุศล โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชุมสุข โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เจริญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  กุลพิลา โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงพิระดา  สารสุข โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงพีระ พรรนิภา  เเพงภูงา โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายภาณุวิชญ์  วุฒิยาสาร โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายภูริชกิตติ์  บุญล้อม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงมนัสนันท์  คิดยาว โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กชายยศวริศ  มีเดชา โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงรดา  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายรัฐศาสตร์  จันทา โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงวรรณกร  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงวริศราสิริ  ใจกลางดุก โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงวิภาสิริ  เทศบุตร โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงศรันยภัทร  พูนศรีธนากูล โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงศศิขวัญ  แก้วปุ่ม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กชายสิริพรสวรรค์  พัดค้อ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงสิริยากร  ยาวศิริ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงสิริรัตน์  ยุทธโกษา โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงสุพรรษา  เสาทอง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงอมลวรรณ  วิเศษ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงอริสา  เเก้วหอม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงอักษราภัค  เพิ่มทอง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงอัครนาฎ  เพิ่มทอง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงอัชญาภรณ์  ประสมุทร โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กชายอานัน  ทวีปกะการดี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงอุ้มอารีย์  ประทา โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงกชกร  คงทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
577 เด็กหญิงกนกนาถ  คงยศ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 คณิตประถม
578 เด็กชายกล้า  พิมสิงห์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
579 เด็กชายกษิดิศ  วงษ์วิบูลเศรษฐ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
580 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
581 เด็กหญิงกานต์พิชชา  พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
582 เด็กหญิงขวัญข้าว  บุญปก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
583 เด็กชายจิรโชติ  หาสุข โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
584 เด็กชายจิรัชยา  วารุลังก์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
585 เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญปก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
586 เด็กหญิงเจตสุภา  สระแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
587 เด็กชายไชยอนันต์  ทาวิชัย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 คณิตประถม
588 เด็กชายฐาปนวัฒน์  พลอำนวย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 คณิตประถม
589 เด็กชายณัฐกร  โสสิงห์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
590 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขชีพ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 คณิตประถม
591 เด็กหญิงณิชาพร  โชติยา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
592 เด็กชายธนรัตน์  กมลรัตน์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
593 เด็กหญิงธัญชนก  ใจเที่ยง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
594 เด็กหญิงนภสร  ยืนยง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
595 เด็กหญิงนรินทิพย์  เรืองโสม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
596 เด็กชายบุญญฤทธิ์  รัตน์ประโคน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
597 เด็กหญิงปภาวีร์  หอมเนียม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
598 เด็กชายประชา  สิมมา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
599 เด็กหญิงปรียาภัสร์  ทีงาม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
600 เด็กหญิงปาริชาติ  จันทา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 คณิตประถม
601 เด็กหญิงปุณยวีร์  สิมมา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 คณิตประถม
602 เด็กชายภานุวัชร  ปานทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 คณิตประถม
603 เด็กหญิงมณีส่องหล้า  คงทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
604 เด็กหญิงวินิธา  บุญพร้อม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
605 เด็กชายศิวกร  กำจร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
606 เด็กหญิงสกุลตลา  สมพินิจ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 คณิตประถม
607 เด็กชายสุรพัศ  บุญปก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
608 เด็กชายอธิคุณ  วงษ์คำจันทร์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 คณิตประถม
609 เด็กชายอนุชิต  เด่นทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 คณิตประถม
610 เด็กหญิงอนุสรา  ประสพผล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 คณิตประถม
611 เด็กหญิงกนกขวัญ  พรหมเหล่าล้อ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงกรชนก  คงทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงกวินทิพย์  โพธิ์พันธ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงกัญจนพร  เล่ห์กล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงกุลลภัส  ปักโคทานัง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายจตุรงค์  พ่วงแสง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายจักรภพ  ถิ่นถาน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุทธิสาร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงชญานันท์  จันแดง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงชญานิศ  จันแดง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงชัญญานุช  มั่นคง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายชินาธิป  สุภาพ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายญาณกร  แก้วเกิด โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงญาดา  ภูตลาดขาม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงญาตาวี  ประดับทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ศรีพลกรัง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงฐิตินันท์  พงษ์สุนทรวิทย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายณัชพล  เตชากาญจนภัทร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงณัฏฐนิช  ชัยเสริม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงณัฐจิราภา  แก้วเกิด โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงณัฐภัสสร  ต้นจำปา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงณิชาพัชญ์  คงทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วปุม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กชายเต็มวศิน  วงศ์เมือง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายธนกร  จิตร์แม้น โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กชายธนกฤต  คารศรี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กชายธนโชค  ตรีโอฐ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายธนโชติ  คารศรี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายธนภัทร  พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงธันวารัตน์  ขันโอฬาร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงธิติกานต์  พัดงาม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กชายธีรภัทร  ยี่สุ่นหอม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กชายธีรวัฒน์  พัดงาม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงนนิชา  จำปาทอง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กชายนราวิชญ์  บุญทวี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงนลินนิภา  พูนสุข โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายนิธิกันต์  นามวงศ์ลือ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กชายบัณฑิต  ทองล้วน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงบุนยาพร  หอมดวง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงปวรปรัชญ์  แก้วขวัญข้า โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กชายปองพล  เชื้อหงษ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงปัทมวรรณ  วรวงศ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กชายพงษ์ภรณ์  ศรีสันธา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงพรประภา  แข่งขัน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กชายพรรณราย  เชื้อชัย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายพรหมรวัฒน์  เกลี้ยงพร้อม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงพาทินธิดา  มโนลัย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงพิตติธาร  บุญหล้า โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กชายพิพัฒน์  พวงมาลี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงพิมพ์กุล  หอมเนียม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ยืนมั่น โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงพิมพ์อรนิชา  ผลโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงพีรยา  วันแพง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงแพรวา  กะการดี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายภัทรกร  บุญมี โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงภัทรธิดา  พัดงาม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงภัทรวดี  สิงสมบัติ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กชายภัทรษิณ  สำรวมจิตร์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงภัทรสิริ  ชิดนอก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายภาคิน  รดาพันธ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กชายภานุวิชญ์  สุภาพ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงภูริตา  นิลนามะ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายมรุพงศ์  จันทะสอน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงมัชฌิมา  ทองสรรค์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายเมธัส  ชิ้นแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายเมธิชัย  ยืนยง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงรัตน์ฐาภัทร  ค้ำชู โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายราชวัตร  เหลาคม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงลภัสลดา  รอดวงศ์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กชายวัชรพิพัฒน์  บุญปก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงวันวิสา  มาลีหวล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงวาสนา  นามโสม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงวิมลสิริ  จิตแจ้ง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงวิลาวัลย์  โพธิ์ทัย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงวีรดา  มูลศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงศรัญญา  แก่นแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงศศิธร  นิลรัตน์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กชายศุภกร  นามบุญลือ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กชายสิทธิกร  สมพินิจ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กชายสิรกร  แว่นแก้ว โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายสิรภพ  มาสระ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงสิรภัทร  คงทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงสิรภัทร  งอกงาม โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กชายสุขกาย  ปราสาร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงสุพกานต์  นามวิชัย โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงสุรัสวันต์  สร้อยจิตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงสุรารักษ์  พรหมบุตร โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงสู่ขวัญ  พรโสภณ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงอริสรา  เอ็นดู โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงอัจฉริยาพร  บุญพึ่ง โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายอันดานันท์  ทองมาก โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงอัมพิกา  บรรลือทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กชายอัษฎา  จารุธนิตกุล โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายอิทธิกร  สมตน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ป.4 วิทย์ประถม