รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชมน  สอนสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกนกพล  ดาทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤตภาส  ประดุจชนม์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤตเมธ  ละม่อม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกฤติพงศ์  กางรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤษณพงศ์  ประหยัดชื่อ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกวินทิพย์  ชื่อมี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายกษิดิ์เดช  ทองนรินทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสนเพื่อน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกานต์ชนิต  ลายทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงเกศราภรณ์  ขาวงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายไกรยุทร  อาลักษณสุวรรณ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายไกรวิชญ์  ศัตรูพินาศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายคุณากร  คำภิรมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายจรัสพงศ์  เหมือนจิต โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายจิรกุลชัย  บรรลือทรัพย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายจิรายุ  ศูรวัตธนา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายจีรวัฒนา  จองมี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ศรีวงศ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงฉันทิษา  สงกล้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายเฉลิมทรัพย์  สมหวัง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชญพร  แสนสว่าง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงชญาดา  เพชรศรีสม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงญาณากร  จันทน์วิลาวัณย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายฐนกร  บุตรพราว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงฐานันตร์  พะนิรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายฑนวัฒน์  ชัยศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณกันตา  โสนทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณภัค  บุญมาตรณกิจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายณภัทร  พอกแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายณัฎฐ์ชาภณ  กิตติวราสิทธิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เสาวยงค์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายณัฏฐริส  บุญแสน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายณัฐชนนท์  ศรีนาค โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงณัฐชานันท์  อะทอยรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณัฐธิดา  ครึ่งมี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณัฐธิดา  สายรัตน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายณัฐพงศ์  อิธิพร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณัฐวศา  โพธาราม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายณัฐวุฒิ  ภู่เงิน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงณิชานาฎ  ชาติภูมิ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงเดือนดาว  นพเก้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายถิรสิทธิ์  ดวงศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงแทนฤทัย  ทองใบ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายธนกร  สุขประเดิม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายธนวิน  งามปลอด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายธนเสฏฐ์  เฉิดฉาย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงธนัชชา  กระสังข์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายธนาธิป  บรรจถรณ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  คลำทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงธัญญารัตน์  สกุลสม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงธัญณิชา  กลิ่นฟุ้ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายธีรธรรม  ถะเถิงสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายธีรพัฒน์  พูนดังหวัง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายธีรภัทร์  เสาวนา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงนรินทร์ทิพา  จันทป โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงนฤมล  กิ่งบุหงา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  เบ้าเงิน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงนันทนา  ใจงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายนันทิพัฒน์  พระงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงนิภาภัทร  สีหยดยอ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายเนติภูมิ  เทียมเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายบุญญานนท์  มณฑาทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงบุษกร  มาลีแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายปกป้อง  มุลาลินน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงประภาดา  สมหมาย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายปรัชญ์  ดวงตา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายปิยพงษ์  แสงเงิน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงปิยาภรณ์  เนินแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายปีรติ  ถาวร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายปุญญพัฒน์  มาคงเมือง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายพงศกร  เชื้อจันทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายพงศ์เดช  บุญร่วม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงพรรณนันทา  นะรายรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงพลอยปภัสร์  สร้อยสุนเทศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายพศิน  บุญโทแสง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายพอเพียง  ภูมิประโคน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงพิชญา  ฉายแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ตินตะชาติ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายพิรภพ  ผิวงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายพีรวิชญ์  แสงนิล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายพุฒิพงศ์  สัณฐิติพงศ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงภัทชณิกา  นึกเจริญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงภัทรนันท์  สมฤทธิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงภัทราภา  แซ่เตียว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายภานุวัฒน์  พูนล้น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงภาวิณี  จำปารอด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แนบทางดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายภูตะวัน  เกชฎา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายภูริภัทร์  นัดกล้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายภูวริชณ์  สมยาทวี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงมรกตวงศ์  อิสิเสถียร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงยิ่งดาว  ยอดสง่า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายรชต  วรกิตสิทธิสาธร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงรสิตา  ศรีโกตะเพชร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงรัมจ์ลภัฐพ์  แผ่นใหญ่ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงลักษมณ  นพพิบูลย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายวชิรวิชย์  วีระวัฒน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงวณัชชา  สมอ่าง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงวรกาญจน์  ชนามุยา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงวรปภา  หูไธสง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงวรรณวนัช  อยู่ครบ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงวรัญญา  เรืองวงษ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงวิชญาดา  แซ่อึ้ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงเวทิตา  งามขำ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทำดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงศิริรัตน์  แซ่อึ้ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายศุกลภัทร  เพ็งชนะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายศุภกิตต์  โชคเกิด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายศุภสัณห์  สุกแสง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายสรวิชญ์  สุขสำราญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงสาริศา  อยู่ครบ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายสิปปกร  คนึงกล้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงสิรนันท์  เนติพิพัฒนสกุล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงสิริวิมล  กิ่งก้านนาค โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงสุปรียา  จันดา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายสุรบดินทร์  สมกล้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายสุระปัญญา  อุดมดัน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายสุวิชชา  พรหมบุตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงอนงค์อร  สุขชีพ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงอนัญญา  กันกา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงอนันตพร  อยู่ดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงอภิชญา  ดอกใหญ่ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงอภิชฏา  แสนสิงห์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงอภิญลดา  จองอยู่ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงอมิตรา  ปาโท้ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายอรรถโกวิท  สายวิเศษ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงอริษา  พยอมหอม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงอริสรา  บัณฑิตย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงอลิสา  อนันต์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายอัครชัย  มณีเรือง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงอัจฉรา  จับใจเหมาะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายอันดามัน  วิบูลย์เพ็ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายอัศวณาวิน  ศรีชมพล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายอาทิตย์  ถนอมจิต โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายอินทัช  พิมพ์ทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายอิศม์เดช  น้อยมิ่ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายอิสระเมธี  ตั้งสวัสดิ์เมือง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงกชกร  ต้นทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกชนิภา  ใจกล้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกชพร  รู้จิตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกชพรรณ  ประพันธ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกนกแก้ว  บุติมาลย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงกนกมงคล  สุซงไชย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงกมลพรรณ  จารัตน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงกมลพรรณ  วัดตรง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ขาวงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงกรวรรณ  ชูศักดิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายกฤติน  แก้วงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กชายกฤษฎา  ยิ่งรุ่งโรจน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายกฤษฏิกร  หลุมแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายกฤษณพล  แผ่นจันทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงกวิตา  นามวัฒน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายกวิน  ผ่องแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายกษิดิ์เดช  ตะเภาพงษ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงกัญญาภัค  ทิมรัตน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงกัณนรีภัทธ์  วิริยะธนาชัย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงกัณย์สุดา  แก่นเดียว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  จันทร์ปรุง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปะนาทัง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ปานพิมพ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงกานต์ธีรา  สาลี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายการัณภาส  อาจยิ่งยงค์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายกิตติกวิน  รักษาวนิชชา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายกิตติกานต์  สมบูรณ์ประเสริฐ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายกิตติเดช  ภูหนองโอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายกิตติพัศ  ทองฟู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายกิตติภัค  เหมรา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงกิติญาดา  สุขสุม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายกีรติ  หอมสุด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงเกตุกนก  นะสะโต โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงเกศกนก  ประวาสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงเกศโสภา  พิกุลหอม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงขวัญข้าว  สาแก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงขวัญชนก  เหมือนลือ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงเขมนิจ  พระงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงเขมมิกา  พะนิรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายคณิศร  มงคล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายคุณานนท์  นารีนาถ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายจอมทัพ  ไชยพลบาล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงจันทร์ธนา  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงจารุพิชญา  เจริญศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายจารุวิทย์  ซื่อสัตย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงจิรชยา  สุขตน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายจิรทีปต์  วันดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายจิรภัทร  สีหะไชย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงจิรภิญญา  ทองนำ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายจิรวัฒน์  ทองอ้ม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงจิระวดี  อัครชัยมงคล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงจิราภรณ์  ไชยประโคน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายจิรายุทร  สุทธิวรรณ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายจิลลาภัทร  ถะเกิงสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงจุฬารัตน์  หอมสมบัติ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงเจนาธรณ์  สีห์สมยาบุตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายฉลองรัฐ  ผู้สมเก่า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงฉัฏฐมี  สุวรรณนุช โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์  วงศ์แหล้ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงชฎาธาร  ชัยยุทธภูมิ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงชฎาพร  เสือแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายชนกันต์  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายชนนนท์  สุขล้น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงชนม์นิภา  แท่นแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงชนัญชิดา  จรจรัญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงชนิดาภา  ซ้อนกลิ่น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงชนิดาภา  พะนิรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงชนิภรณ์  ทองคำ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงชลกวนันท์  อินทรนุช โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายชองโชค  เสรีก่อแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงช่อลดา  หอมฉุน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงชัญญานุช  ชายพรม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กชายชัยภัทร  โดนสันเทียะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายชาญชัย  รูปเหมาะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงชาลิสา  จันทร์อิฐ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงชาลิสา  เปรียบยิ่ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงชิลี  ว่าถูกใจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญสุยา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงชุตินันท์  หมายเจริญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงชุติมณ  ยั่งยืน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงโชติกา  สุขร่วม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงซูรีน่า  ซูตานี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงญาณิศา  นิเรศรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายฐาปณพงษ์  ตั้นจัด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  มั่นยืน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  เหลี่ยมดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงณญาดา  อัมพะวะสิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายณฐเชษฐา  ตั้นจัด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายณฐพงศ์  บุญจิราพิพัฒน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงณฐิตา  กลิ่นตั้น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายณภัทร  ฌานวุฒิพงศ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงณภัทร  เชื้อเจริญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายณภัทร  เยาวฤทธิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงณรภร  ร่วมพัฒนา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงณัชชา  ศิริพิทยกุล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงณัชนันท์  ทะเรรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อยู่ดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เมาลี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงณัฎฐา  พวิ่งรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เครือวัลย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายณัฐชนน  สายชุมดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงณัฐชา  สงวนดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเจียม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายณัฐดนัย  พันธุ์เภาดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายณัฐนันท์  ชอบมี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงณัฐนิชา  นุสายรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงณัฐพร   กกรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายณัฐพร  นิยมหาญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายณัฐพล  พิมพร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายณัฐวัฒห์  ทองม้วน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายณัฐวัศ  ว่าถูกใจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายณัฐวุฒิ  อดุลรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงณิชชา  วรรณทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงณิชาภัทร  ฤทธิ์ไธสง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงณิชารีย์  ลีสันติวงศ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายดลสรณ์  จันทร์หอม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงดวงกมล  ศิริมาก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงดวงหทัย  งามเด่น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงดุจดวงชวาลา  คงนาค โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายเดชฤทธิ์  เสริมศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายต้นกล้า  จองมี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายตะวัน  ธรรมทักษิณ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กชายทรงวุฒิ  โลเชียงสาย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงทักษอร  คิดยาววงศ์สกุล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายแทนคุณ  คมคาย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายแทนคุณ  พูนสกุล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายธนกฤต  เปรียบยิ่ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายธนโชติ  ศรีทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายธนดล  ประเกาทัน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายธนเดช  มุตุมาจันทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายธนธร  หวาเกตุ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงธนพร  เฉวียงไว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายธนภัทร  ยวนจิต โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายธนภัทร  สวัสดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายธนาธิป  วงษ์ขันธ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงธนารีย์  มุมทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายธเนศพล  โควสุวรรณ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายธภัทร  สมชอบ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายธัชชภูมิ  ไชยสีดา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงธัญกมล  สำรวมจิตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงธัญกร  หุนารัตน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงธัญชนก  เกียรติเจริญศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงธัญทิพย์  สอนสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงธัญพิชชา  ทองศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงธันยพร  เวชกามา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงธารมณี  ภิรมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงธาริดา  วรรณธรรม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายธิติ  ฌานวุฒิพงศ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงธิติรัตน์  มีสิทธิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงธีร์จุฑา  เขียวรัตน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงธีรดา  เปล่งปลั่งศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงธีร์วรา  สุจินพราหมณ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายธีระ  โภคมณี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายธีระเทพ  แผ่นงา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงนงนภัส  ดาราย้อย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงนธวิตา  คงถือมั่น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายนนทกร  แววบุตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายนพกร  คงครบ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงนภัสกร  จารัตน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงนรินทร์ภรณ์  จันทรศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงนรีกานต์  ทัดสุคนธ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงนัฏฐนิชา  อยู่ดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายนัธทวัฒน์  พวงขจร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงนันทกานต์  เสริมศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชาติไทย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทวีเหลือ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงนันท์สินี  กองจันทร์ดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายนาวี  กวีรัฐอนันต์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงนุชวรา  ปรากฏรัตน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายบรรณวิชญ์  เศรษฐาภรณ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงบุญสิตา  ชูสกุล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงเบญญาภา  มนต์ดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ใจหมายดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงปนัดดา  สิงห์อ้น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงปพิชญา  จาธุนิน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายปรัชญา  ดุจพันธ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายปรัชญา  หอมขจร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายปรัชญา  หายทุกข์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงปริยฉัตร  ชะเมืองรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงปวีณอร  กะการดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กชายปาณสาร  จิตตธรรม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงปาณิสรา  โสสุดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงปาริชาต  เกิดเหมาะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงปาริชาติ  ถิรวัฒนโชติ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายปารินทร์  จันดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงปิยนันท์  สมบูรณ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายปีขาล  โมกศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กชายปุณณวิช  มูลธาร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงปุณยนุช  อินทร์แจ้ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายเปรมบารมี  บานเย็น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงเปรมวดี  สำราญใจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กชายพงศกร  ศรีสอาด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายพงศกร  อินทรามะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายพชรกรณ์  ภักดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กชายพชรพล  ทองสุทธิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงพนิษา  ศรีสม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงพรณภา  งามเด่น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงพรนภัส  ชัยยุทธภูมิ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงพรนิชา  สมยาทวี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงพรปวีณ์  อยู่นาน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงพรรณธิภา  สมคะเณย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงพัณณิตา  อาชญาเมือง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงพัตร์พิมล  คงคาพันธ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  คมคายหล่อนจำปา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงพันดาว  พวกดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายพิชญ  ประสานสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงพิชญะดา  สุขชีพ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงพิชญา  โอษฐงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงพิชญาภา  ชะอุ่มดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ก่อแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โสดากุล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงพิมลวรรณ  คำดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายพีรณัฐ  เจียมรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายพีรพัฒน์  คำสว่าง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายพีรพัฒน์  สังข์ลาย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายพีรภัทร  ต้นทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงแพรวพิชชา  ต้องสว่าง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงแพรววนิต  นาคูณ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงแพรวา  บุญมาก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงภัทรธิดา  พันธ์ครู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงภัทรพร  บุตรพราว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายภัทรพล  บุญภา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงภัทรวดี  อามาตย์มนตร๊ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงภัทรวรรณ  ทะเรรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ศรีจริยา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงภัทราพร  อุกอาจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายภาณุวัตน์  อ่อนละออ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายภานุพงศ์  นพเก้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายภานุพงศ์  ปั่นหอม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญเหมาะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายภูริณัฐ  ศิลปสิทธิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กชายภูริทัต  มะลิซ้อน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายภูริพัฒน์  แก้ววิเศษ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงมนัสวี  สีอะนนท์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงมนัสวีร์  ละมุล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายมหาสมุทร  อริยะเดช โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงมัณยาภา  วิเศษ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงมีซาคิ  มาทซูโอะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายโมกข์คณิน  สนโศรก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายยศกร  วานุนาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กชายยศพนธ์  แสนกล้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายยศพล  แสงดำ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงรมิตา  บุญเติม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงรมิตา  อนันท์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงรวิกานต์  รวยสันเทียะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายรัชกฤช  เริกดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงรัชนก  วงศ์จันทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายรัชรชา  จันทร์น้ำ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กชายรัณนวัฒน์  แสงงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายฤทธิกร  เถกิงผล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงลักษิกา  บุญเพ็ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กชายลัญจกร  ชัยสอ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายลัทธพล  อุตตโน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายวงศกร  แก้วชนะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายวงศพัทธ์  เอิบอิ่ม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายวชิระศักดิ์  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงวชิราพันธ์  ชาพันธ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงวนาวรรณ  บุญนาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายวรกิจ  ระย้ายาว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายวรพล  ทวิตชาติ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงวรพิชชา  อินทร์แป้น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายวรเมธ  จันทร์อบ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงวรรณจีรา  แท่นแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงวรรณพรรษา  ทวีสิน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายวรัญญู  หมายดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงวราภรณ์  มาลัยทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายวริทธิ์ธร  ตะลาโส โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กชายวรินทร  เกิดลาภ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงวริศรา  ใจมั่น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงวลีภร  สอยแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กชายวสุ  วิไชยคำมาตย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงวัชรียา  พ่อค้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงวิจิตรา  ผ่องใส โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายวิชญ์ภาส  กันรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงวิชญานีย์  มีปะทัง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงวิลาวรรณ  ไขไพรวัน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงวิลาสิณี  สมในใจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายวีรภัทร  นามวัน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายวุฒิเดช  แซ่คู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงศราวดี  พรหมเทพ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงศศิกานต์  กล้าเสมอ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงศศิกานต์  เสริมผล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงศัสยมน  สุดเส้นผม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงศิรประภา  ชะโกฏ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กชายศิรภัส  ชาติไทย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงศิริภัสสร  สิงคเสลิต โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงศิริวัลย์  เสมอภาค โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายศิวกร  ยิ้มย่อง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กชายศิวกร  ศิริพัสดิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงศิวพร  พระทวง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงศุจินทรา  บุตรงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายศุภกร  เยาวลักษณ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงศุภกานต์  เวือนประโคน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงศุภากานต์  ได้ดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายสมโชค  เสาวไน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายสมัชญา  มีสุด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายสรวิศ  อินทมะโน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงสรัลพร  ไกยสวน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงสโรชา  พะสุรักษ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายสัญญา  เพ็งศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายสิทธิพล  ศรีอภิชาติ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงสิรยาพร  วิทยาจารุรัชต์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงสิริภา  ศรีสูงเนิน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงสิริยากร  พหุลรัตน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงสิริยากร  สิงคเสลิต โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงสิริวิมล  พรหมบุตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายสุกฤษฎิ์  คงศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงสุณัญญา  ฉิมพลี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายสุทธิพงษ์  บังคะบุตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงสุธิมา  เกษรแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงสุนิตา  ปานทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงสุนิสา  ไชยา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายสุเมธ  มารมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายสุรพันธ์  ตั้งรัตนพัฒน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายสุรวัศ  สุขดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงสุวพิชญ์  สาทจีนพงศ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงโสภินภา  วรรณศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงหทัยรัตน์  คราวจันทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายหิรัญ  สืบสันต์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงอชิรญา  ยิ้มย่อง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายอชิระ  ครองสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายอดิศร  จงอบกลาง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงอธิตยา  คำทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงอนันตา  เลาอารีกิจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงอนาฐิตฌา  สุขแสวง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายอภิรักษ์  ศรีอนุตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงอภิสรา  สุขดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงอมตบุญ  วิจิตรขจี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงอรอุมา  สกุลเตียว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงอริษา  ดีพลงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงอัญชสา  ดาราย้อย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงอัสมา  ร่าหมาน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงอาทิตยา  มานะดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายอานุภัฒ  คุมสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงอารียา  เอื้อจรัสพันธ์ุ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายอิทธิเชษฐ์  ศรีวงศ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงเอมิกา  ระเมียดดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงไอย์ริสา  มาฉ่ำ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงกชกร  สกุลกานต์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงกชพร  พัฒนศุภวานิช โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
479 เด็กหญิงกฤชอร  เยาวสกุลมาศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
480 เด็กชายกฤษกร  จันทร์สันเทียะ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
481 เด็กชายกฤษณพล  สืบสันต์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
482 เด็กชายกลวัชร์  จันทร์สูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงกวินธิดา  อรรคคำ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
484 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีสอน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
485 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เหิมหัก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
486 เด็กชายกันตพัฒน์  คำดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
487 เด็กหญิงกานต์ธีรา  กล้าณรงค์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
488 เด็กหญิงกานต์สินี  เหมาะทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
489 เด็กชายกิจปณัฎฐ์  ทองพระพักตร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
490 เด็กชายโกสิน  ดำรงสันติสุข โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
491 เด็กหญิงขวัญข้าว  แสงเพชร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
492 เด็กหญิงคุณภรณ์  ศิริชัยพัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
493 เด็กชายจักริน  ชมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
494 เด็กหญิงจันทิมา  จันทินมาธร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
495 เด็กชายจารุเดช  บุญตั้ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงจินดารัตน์  ญาติ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
497 เด็กหญิงจิราพร  นิยมชม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
498 เด็กชายฉัตรตพล  สุบินดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
499 เด็กหญิงชนากานต์  แก้วปลั่ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
500 เด็กหญิงชนาภา  ทองพินิจ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
501 เด็กหญิงชนินธร  สินมาก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
502 เด็กหญิงชลธร  ช่วยศรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
503 เด็กหญิงชลิตา  วาสุพิน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงชวัลนุช  แซ่กัง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
505 เด็กชายชวัลวิทย์  จรัญศิริไพศาล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
506 เด็กหญิงชวิศา  พวงจำปา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
507 เด็กหญิงชัญญานุช  สุขดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
508 เด็กชายชิติพัทธ์  ธงทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
509 เด็กชายชินภัทร  สมสวย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
510 เด็กชายชิษณุพงศ์  เทียมพล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
511 เด็กหญิงญาณิศา  เครือวัลย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
512 เด็กหญิงญาดา  เนินงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
513 เด็กชายฐากร  มณีวิจิตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
514 เด็กชายฐานันท์  สิงหลสาย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
515 เด็กหญิงฐิติพร  เนียรวิฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
516 เด็กหญิงฐิติภัสร์  จีระพงศ์ประภา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
517 เด็กหญิงณฐพร  ขอชัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
518 เด็กชายณธรรศ  ลิ้มสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
519 เด็กหญิงณปภา  ศุภธนะวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
520 เด็กชายณรัณ  ภักดีรัตนางกูร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
521 เด็กหญิงณหทัย  คำเงิน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
522 เด็กหญิงณัฎฐา  บุญเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
523 เด็กชายณัฎฐ์  พิศโสระ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
524 เด็กหญิงณัฎธัญญา  เพ็ชรนิล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
525 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ต่ออภิชาตตระกูล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
526 เด็กชายณัฐชนน  พิมพากุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
527 เด็กหญิงณัฐณิชา  ลุนราศรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
528 เด็กชายณัฐพงษ์  นุสายรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
529 เด็กชายณัฐภัทร  เครือยา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
530 เด็กชายณัฐภาส  ธานีพูน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
531 เด็กชายณัฐวีกานต์  มณีเรืองสิน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
532 เด็กหญิงณิชกานต์  สิงคนิภา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
533 เด็กหญิงเณรัญญา  กมุติรา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
534 เด็กชายดนพภัทร  เจริญศิริ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
535 เด็กชายดนัยณัฎฐ์  กิ่งมณี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
536 เด็กชายดนัยพัชร์  เหลืองพัฒนผดุง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
537 เด็กชายต้นบุญ  โสภาพ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
538 เด็กชายเตชินท์  ถาวจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
539 เด็กชายทวีวัฒน์  ศิรจตุพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
540 เด็กชายแทนคุณ  มานุจำ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
541 เด็กชายแทนคุณ  ศรีสว่างอรุณรุ่ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
542 เด็กชายธนกฤต  กริดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
543 เด็กชายธนกฤต  ทองวิไล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
544 เด็กชายธนธรณ์  ชมภูเพชร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
545 เด็กหญิงธนพร  สุขอุ้ม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
546 เด็กชายธนภัทร  วริทธิธรรม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
547 เด็กหญิงธนัชพร  ขอนศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
548 เด็กชายธนัท  ลิ้มถวิล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
549 เด็กหญิงธนิษฐา  ทางดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
550 เด็กชายธนิสร  ชมชื่นสิริพัฒนะ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
551 เด็กชายธรรศ  คุณปัญญา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
552 เด็กชายธัชกร  มณีวิจิตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
553 เด็กหญิงธัญธร  สะอาดเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
554 เด็กหญิงธัญสิณี  ลักษวุธ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
555 เด็กหญิงธีมาภัท  ทะเกิงลาภ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
556 เด็กชายธีร์ปกรณ์  เหลืองพัฒนผดุง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
557 เด็กชายนพกร  เจือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
558 เด็กชายนพอนันต์  สุจินพรหม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
559 เด็กหญิงนภัสสร  เบิกบาน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
560 เด็กหญิงนฤพร  ปลาดลาภ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
561 เด็กชายนวมินทร์  เสนาะกลาง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
562 เด็กชายนวินธร  บุญมี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
563 เด็กหญิงนันท์นภัส  พรายแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
564 เด็กหญิงนิชกานต์  สวยรูป โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
565 เด็กชายนิตินันต์  ได้รอดดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
566 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองสุก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
567 เด็กหญิงบุญยาพร  แก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
568 เด็กหญิงบุญสิตา  สมประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
569 เด็กหญิงเบญญาภา  ทุมไมล์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
570 เด็กหญิงปพิชญา  บุตรสาลี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
571 เด็กชายประยูรศักดิ์  วงศ์อนุ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
572 เด็กชายปรัตถกร  เจนขนบ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
573 เด็กหญิงปริศรา  คำบุญฐิติสกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
574 เด็กชายปัญญโชค  ทามนตรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
575 เด็กชายปัณณวิชญ์  ฟังสุวรรณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
576 เด็กหญิงปั้นรัก  พลสาร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
577 เด็กชายปาณัปนน  จรัสกุลางกูร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
578 เด็กหญิงปาลิดา  สิงคเสลิต โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
579 เด็กหญิงเปมิกา  กระจ่างจิตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
580 เด็กชายพงศกร  สระสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
581 เด็กชายพงศ์พัศ  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
582 เด็กชายพงศ์พิสิฐ  คำปลิว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
583 เด็กชายพบธรรม  บุญเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
584 เด็กหญิงพรชนก  เลิศวิจิตรอนันต์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
585 เด็กหญิงพรนัชชา  ชาติพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
586 เด็กชายพลกฤต  พิกุลชาคร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
587 เด็กหญิงพวงชมพู  ทองเปลว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
588 เด็กชายพอเพียง  บุญสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
589 เด็กชายพัสกร  ผลักกระโทก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
590 เด็กหญิงพิชญ์นรี  หมอกเทพ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
591 เด็กหญิงพิชญา  จันทร์ไทย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
592 เด็กหญิงพิชญาพร  แสงนวล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
593 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สังข์เงิน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
594 เด็กหญิงพีรญา  ศรกล้า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
595 เด็กชายพีรวัส  รัตนโชติ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
596 เด็กชายพีระพล  กิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
597 เด็กหญิงแพรขวัญ  แพงเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
598 เด็กชายภวินธรณ์  สายบุตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
599 เด็กชายภักดีพงศ์  สระแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
600 เด็กชายภัคพล  วงษ์บ้านหล่อ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
601 เด็กหญิงภัทรพร  ถิ่นอุ้มชู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
602 เด็กหญิงภัทรวดี  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
603 เด็กชายภิเศกสินธุ์  นิยมธรรมกิจ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
604 เด็กหญิงภูริชญา  บัวบาน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
605 เด็กหญิงมนัสนันท์  เข้าเมือง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
606 เด็กชายมิ่งมงคล  เหลี่ยมดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
607 เด็กหญิงเมทิกา  ทิพยเทอดธนา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
608 เด็กชายเมธัส  ไตรยสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
609 เด็กหญิงยลรดา  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
610 เด็กชายรพี  คุ้มมี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
611 เด็กชายรพีพัฒน์  อุ่นจิตต์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
612 เด็กชายรภัทกร  กันสุมาโส โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
613 เด็กชายรัชพล  ศรีนุเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
614 เด็กชายรัฐธีร์  สินประสิทธิ์กุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
615 เด็กชายรัฐวิชญ์  ศรีรักษา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
616 เด็กหญิงรุจีรัตน์  รักปลื้ม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
617 เด็กชายเรืองสิทธิ์  เมธาชัยศิษฎ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
618 เด็กหญิงลภัลรดา  สุตลาวดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
619 เด็กหญิงลลิตภัทร  รักษ์คิด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
620 เด็กหญิงเลอลักษณ์  เทียนแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
621 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปะโสทะกัง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
622 เด็กชายวรภพ  ปัตตฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
623 เด็กชายวรเมธ  เพชรดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
624 เด็กหญิงวรัมพร  พันธ์พรสม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
625 เด็กชายวริทธิ์นันท์  ศรีรินทร์ชัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
626 เด็กหญิงวาสิตา  จิตรแม้น โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
627 เด็กหญิงวิชญาดา  พะยังเฆ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
628 เด็กชายวีรภาพ  จุไร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
629 เด็กชายวุฒิพันธุ์  พันธ์สายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
630 เด็กชายวุฒิภัทร  หวังวัชรกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
631 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  สุวรรณพึง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
632 เด็กหญิงศรุตยา  เมืองไทย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
633 เด็กหญิงศิริพรรษา  สายหอม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
634 เด็กหญิงศิริภาภรณ์  ประคองดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
635 เด็กหญิงศิริยาณ์  เตียวเจริญโสภา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
636 เด็กหญิงศิศิรา  กมลาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
637 เด็กชายสรวิศ  จันทร์ไตรย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
638 เด็กหญิงสาธิยา  สว่างสิริทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
639 เด็กหญิงสิตางศุ์วตี  นิพรรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
640 เด็กหญิงสุชาดา  ทันงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
641 เด็กหญิงสุริวิภา  ยงคง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
642 เด็กหญิงสุรีย์นิภา  จันทร์แจ่ม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
643 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สายบุตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
644 เด็กหญิงอคัมย์พัชน์  อนันตสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
645 เด็กชายอชิตะ  จองระหงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
646 เด็กชายอนันต์วัฒน์  เผ่าสังข์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
647 เด็กชายอนุชา  จงผสม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 คณิตประถม
648 เด็กชายอภิวิชญ์  ปัญญาเอก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
649 เด็กหญิงอัญชสา  แย้มศรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
650 เด็กชายอิสระ  สุทธิโยธา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
651 เด็กชายเอกวัสส์  สุจิรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 คณิตประถม
652 เด็กชายโอเชียน สกุลภัส  ดูสโซล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 คณิตประถม
653 เด็กชายกรีฑา  คลายทุกข์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กชายกฤชกัมพล  จันทร์เกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายกฤตภาส  พิกุลชาคร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายกฤติธี  สังข์สาลี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายกฤษฎิ์  แย้มดวง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายกฤษฏ์  ตฤณณานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงกวิตา  จงจิตต์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กชายกวินท์  บำรุงราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงกวินธิดา  ขวัญใจ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงกวิสรา  วรรณตรง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กชายก้องภพ  กิจแสงทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงกัญญภัส  สายศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เสาร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กชายกันตินันท์  ลิมปวรางกูร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กชายกันติพัฒน์  ผ่องศีล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงกัลยา  โกยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงกานต์ธีรา  พรมมา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงกิตติมา  กมลวัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงกิรนันท์  ปกรณ์วัธน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กชายกีรติกร  ควรอาจ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงกุนญาณิชา  ปะกิระตา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงกุลจิรา  รักความดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงกุลฉัตร  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายกุลทรรศน์  สว่างสิริทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงเกวลิน  บุญศิริ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงเกศินี  มั่งมี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงเกษญาณี  สารเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงขวัญข้าว  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงขวัญข้าว  บุตรดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงขวัญชนก  ภักดิ์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงขวัญชนก  เพชรศรีสุก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กชายคณิศร  ข่าขันธ์มาลี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายจเด็จ  สระสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายจักรี  พริ้งเพราะ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงจันทิมา  ดีพาชู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงจิดาภา  ผลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงจิดาภา  ภูลี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กชายจิรพิพรรฒ  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงจิรสุดา  พระไวย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงจิรัชยา  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงจิรัชยา  แพ่งเทพ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กชายจิรัฏฐ์ติกานต์  ครองศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงจิรัฏฐ์สุภา  สุทธิกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงจุติณัฏฐ์  ฤทธิรณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงจุตินันทร์  เต็งพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กชายเจตน์  อมรกาญจนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงฉัตรกมล  เงยวิจิตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงฉัตรศลิษา  พ่อค้า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงฉันท์ชนา  ใจเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงชญาดา  วชิรภูวดล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงชญานิศ  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายชณวัษก์  คำนึงคง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กชายชนนันท์  จันทน์หอม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายชนภัทร  จันตา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงชนมณี  ประยูรชาญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงชนรดี  สมานทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงชนัญชิดา  เลอมานกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงชลฉัตร  บุตรสำราญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงชลภัสสรณ์  เหลืองพัฒนผดุง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กชายชวนากร  ยืนยาว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงชัชชญา  พัฒนฉัตรชัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กชายชัยภัทร  แผ่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงชาลิสา  พอกเพียร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงชาลิสา  ร่วมพัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงชุติกาญจน์  น้องดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กชายไชยพร  กระแสโสม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายฌฒกร  พิศโฉม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงญาดา  กำหอม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กชายฐณกฤต  โรจนกุศล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงฐิตาภา  เย็นเสมอ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงฐิติชญาน์  บุญปก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงฐิติยา  ทางดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ขันอ่อน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงณฎฐภรณ์  ปณัตถ์บุณย์ภวัต โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กชายณฐกร  ชอบมี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงณัชชา  ชินเชษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงณัชชา  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงณัชชา  วีนาตะ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงณัชชา  อ่าวพัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงณัชชาภัทร  มียิ่ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา  สิรภัทรชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายณัฏฐพล  เรืองเกษม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  อนุศาสนัน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงณัฐชนันท์  ปัญตะยัง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงณัฐชยา  คินขุนทด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงณัฐชยา  เประนาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงณัฐณิชา  มุ่งเจริญพร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กชายณัฐดนย์  คงเกตุ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กชายณัฐดล  บุราคร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กชายณัฐถพ  เกษแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงณัฐธิดา  เสนาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงณัฐนรี  บุราคร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงณัฐนันท์  วิริยกิจจา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงณิชชา  คนึงเพียร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงณิชา  เพ็ชรใสดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงณิชากร  โมเทียน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงดารัณ  เนินงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายเดชาธร  เจริญดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงทรรศน์กมล  แซ่เตีย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงทองกร  ตรองจิตต์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงทิพย์จารีย์  สืบนุการณ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงธนกร  กะลีพัด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กชายธนกฤต  ทมะนันท์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กชายธนกฤต  พัดพรหม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงธนพร  ตรองอุดมสกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กชายธนภัทร  จุงเลียก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายธนภัทร  ผาโคตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายธนวิศว์  ธนานุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงธนัญชนก  ช่วงโชติ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงธนัญญา  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงธมกร  นิมิตรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงธมนวรรณ  มุมทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงธมลวรรณ  วงศ์สกุลภักดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงธมลวรรณ  หวังมั่น โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายธรรมปพนณ์  พิมพ์ทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ตั้งวงศ์เจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงธัญญาพร  ภูตาคม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงธัญลิดา  อินัง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กชายธันยธรณ์  แสนกล้า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กชายธิติ  นิลผึ้ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงธีรดา  แสงงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กชายธีรภัทร  บุพศิริ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กชายธีรัตม์  สวายสมสีกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงนพรรณพลอย  กุลสิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงนภสร  เจียมเมืองปัก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายนภสินธุ์  ถือคุณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กชายนราวิชญ์  เข้าเมือง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงนฤชล  ชอบเสร็จ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กชายนฤทธ์ธรณ์  สุริย์ฉาย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงนลินรัตน์  วัฒนพายัพกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงนันท์นภัส  รัตนกูล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงนิศารัตน์  แก่นเดียว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กชายเนติธร  ปัญญาไว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงบัณฑิตา  แนบทางดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กชายบุญยวี  สังข์พิทักษ์กุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงบุณยวีร์  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กชายบุริศร์รัฏฐ์  สุขแจ้ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงเบญญาภา  จันสีดา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงเบญญาภา  ศิระยานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงเบญญาภา  หายโศรก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงเบญญาภา  แก้วทาสี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงปคุณา  นพพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กชายปฏิภาณ  ธิติเชษฐ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กชายปฐพ์วรรธก์  สถิตอุตสาหกร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงปณิดา  วงศ์สกุลภักดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กชายปธิกร  มณีวิจิตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กชายปธิกร  สุดชาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงปริยากร  ธิติเชษฐ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กชายปวริศร์  พงษ์ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงปวริศา  สายยศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงปวริศา  โกติรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงปวริศา  โกสีย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กชายปวเรศร์  ไหว้พรหม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงปัญญธิดา  ปัญญาเหลือ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กชายปัณณวิชญ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กชายปัณณวิชญ์  เหลืองมณีโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงปาณิสญา  สายคมคำ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงปาณิสรา  มงคลนพสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงปาณิสรา  อังศุวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงปารวี  พึ่งชาติ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงปาลิตา  เทพรำพึง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงปิยรัตน์  ปาละศิริ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  เรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงปุญญิสา  จรจรัญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงปุณณดา  ทรงงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงปุณณภา  ชุมพลรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กชายเปรมปริญญ์  ทรงศรีม่วง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กชายพงศภัค  บุญรับ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กชายพงศ์ระพี  โกศลพุฒิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงพชรกมล  นามเดช โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงพนิดา  อัศวรัศมี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงพนิตตา  สันติสุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กชายพบธรรม  ฉัตรธนาธรรม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงพรขวัญ  ทีอุปมา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงพรชนก  ศรีโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงพรบุณยา  ตรีเมฆ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงพรรษกร  จงอุตส่าห์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงพรรษา  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงพร้อมขวัญ  เลาวัชรากุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กชายพลวรรธน์  ปิ่นอำพล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงพลอยชนก  สามาลย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กชายพสุธร  วิภาคะ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงพัชญ์ทิตา  จึงสุวัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงพัชรพร  พรหมลิ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พันธ์วิไล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กชายพันธจักร  สาแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงพิชชาพร  พันธ์บุตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงพิชชาภา  เมธาจิตติกรกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงพิชญา  ถมปัด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงพิชามญชุ์  กมุติรา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงพิณฉัตร์  เจริญปิยะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงพิมพ์จันทร์  เรืองเกษม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพียรดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  ศรีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงพิมพ์มณี  วิเชียรปัญญา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  หาญมานพ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงพิมพร  เพิ่มพูน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  กิจสกุลไพศาล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กชายพีณกันต์  สำแดงเดช โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กชายพุฒิพงศ์  พวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงเพลงพรรษ  ทองเปลว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงภคพร  อรุณสิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กชายภพณัฏฐ์  ย้วนประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กชายภรัณยู  โอวรากร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงภวภาวัน  มุ่งวิริยะกิจ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กชายภัทรกรณ์  สารภี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ปทุมวิวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กชายภัทรวัศฐ์  พงษ์ปิยานุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงภัทรศริญญา  เรียมทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงภัทรา  ชันกลาง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  พวงบุญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พรหมแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สกุลธรรมพินิจ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กชายภิภัทษ์  ลักษวุธ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงภูนิภา  ลีเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กชายภูมิพัฒน์  วงศา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงภูริชญา  นนทิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กชายภูวิช  ยอดอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงมนัสนันท์  วรรณูปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กชายมรุพงศ์  พัทธวิภาส โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงมลกานต์  พงษ์ศิลา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงมาริสา  ริชมอนด์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงมาศปีติ  เถกิงบุณย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  อรรคคำ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงมุทิตา  โอฬารพูลผล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงเมธาพร  คำบุญฐิติสกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กชายรวิภาส  มามูล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กชายราชพฤกษ์  วีรวงศ์สาร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงรำไพพรรณ  ดวงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ไชยพันนา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงลภัสรดา  จันไธสง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงลภัสรดา  สายเมียศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงลีลาวดี  ศิลาภากุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงวณานันท์  ดวงจันทร์โชติ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายวธัญญู  เหลืองศิริวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กชายวรกฤต  กาญจนากาศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายวรพล  จะเชิญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงวรรณิดา  ราษฎร์ทวี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงวรฤทัย  จันทราช โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงวรวลัญช์  พาริหาญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงวริศรา  อัตวานิช โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงวริศรา  เพ็ชรกล้า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กชายวัทน์สิริ  มณีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงวัลลภา  สมบุตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงวิชญาดา  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กชายวิชยุตม์  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กชายศิขเรศ  ทองวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กชายศิระ  บุญบัวมาศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กชายศิริญานนท์  บูรณ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กชายศุภณัฏฐ์  แยบดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงศุภรดา  อุตตะโปน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กชายศุภวิชญ์  ไหล่กลาง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงศุภิสรา  อินทศรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กชายเศรษฐวิชญ์  กาบยุบล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กชายสรวิชญ์  อุดมเวช โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงสาริศา  ฉัตรทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กชายสิรภพ  ไทยขำ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กชายสิรวิชญ์  คงนาค โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงสิริวิมล  กระแสโสม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงสิริวิมล  ประดวงชื่อ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงสุชัญญา  มัดตุรัด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กชายสุทาวิชญ์  อรศรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงสุธีกาญจน์  เสาทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงสุประวีณ์  คร่ำสุข โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงสุพรรษา  โสภิณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงสุพิชชา  ชิระกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.4 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงสุพิชญา  สุชาติสุนทร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงสุพิชญา  หินเพชร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กชายสุรวิทย์  ฤทธิรณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กชายสุรศกร  เรืองแสน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงองค์อร  กุลัดนาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงองค์อินทร์  แสนกล้า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงอนัญญา  อุส่าห์ดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กชายอนุพงศ์  อนันต์ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงอภิชญา  พันธ์จูม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงอรชัญญา  พอกสนิท โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงอาทิตยา อันเนลิซ  โบเรอร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงอิงครัต  แสนกล้า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กชายอิทธิกร  ทำมารุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กชายอินทัช  อณาชัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กชายอินทัช  อินทะนิน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงอินทิรา  พงษ์แสน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงอิสรีย์  รักแผน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงไอริสา  ระเมียดดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงไอลิน  คิดนาน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงไออริสา  คิดดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงไออสา  คิดงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงไอออ  คิดดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กชายฮาริส  วลีประทานพร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ผลจันทร์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
943 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทองแสน โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
944 เด็กหญิงกานต์มณี  สุขจันทร์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
945 เด็กหญิงกุลทรัพย์  วิจิตรศักดิ์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
946 เด็กหญิงจิรภิญญา  มีเกิด โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
947 เด็กหญิงเจนจิรา  แสวงมี โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
948 เด็กหญิงชุติกร  เทพวรรณ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
949 เด็กหญิงชุ่มเกษม  เพียซ้าย โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
950 เด็กชายธนัท  มะสูงเนิน โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
951 เด็กหญิงนวลพรรณ  เหล่าขวัญสถิตย์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
952 เด็กหญิงนุสรา  พูนกล้า โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
953 เด็กหญิงเบญจมาศ  เกษรบัว โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
954 เด็กชายปัณณวัฒน์  ไชยโกษ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
955 เด็กหญิงปุณิกา  งามมาก โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
956 เด็กหญิงพัสวี  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
957 เด็กหญิงพิชชาอร  จันทินมาธร โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
958 เด็กหญิงพิชญ์สินี  กันนอก โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
959 เด็กหญิงมลวิภา  สายนาค โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
960 เด็กหญิงเมษิณี  เชิดชัย โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
961 เด็กชายยศกฤต  คุณนาม โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
962 เด็กชายรพีภัทร  ห้อยทอง โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
963 เด็กหญิงวรรณพร  อุไร โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
964 เด็กหญิงวรัฏศิตา  ดอมไธสง โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
965 เด็กหญิงวรินธร  สายกลิ่น โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
966 เด็กชายวัชรพันธุ์  มิตถุลาวงศ์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
967 เด็กหญิงวิชญาพร  สุทธิสัย โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
968 เด็กหญิงวิรินทิรา  แซ่อึ้ง โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
969 เด็กชายศตคุณ  รังแก้ว โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
970 เด็กชายศุภณัฐ  ศรีสุข โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
971 เด็กหญิงศุภักษร  แสงศิลา โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
972 เด็กหญิงสายธาร  สุบินนาม โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
973 เด็กหญิงสุวนันท์  ชิ้นแก้ว โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
974 เด็กหญิงแสนสิริ  อยู่สบาย โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
975 เด็กชายโสมนพัฒน์  นาคสุข โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
976 เด็กหญิงอรปรียา  ผลเกิด โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
977 เด็กหญิงอัญชิสา  ชิดชอบ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
978 เด็กหญิงอินทิรา  บุญสุข โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 คณิตประถม
979 เด็กชายจักรกฤษณ์  สุมหิรัญ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงชาลินี  หวังสุข โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.2 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงณัฐธิชา  ไพศรี โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.2 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายณัฐพล  มาสขาว โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายธนกฤติ  รัตนกาญจนาภา โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงธัญพร  โสมสระน้อย โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงเบญญา  โมกหอม โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.2 คณิต ม.ต้น
986 นางสาวปนัดดา  บุญกล้า โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.3 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ประสานสุข โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงพิรสา  เการัมย์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  คำจันทร์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงมัธตังค์  สุขคุ้ม โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงมัธนาง  บุญมณีมงคล โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงมินตรา  ขุนศรีมณี โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงวรินรำไพ  ไสวดี โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายศรายุทธ  คงสิงห์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.3 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายสุดเขต  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายสุรพันธ์  เห็นสุข โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.3 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงอมลวัทน์  บุญญัติ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงกานติ์ชนิต  ดีล้อม โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กชายเกษมสันต์  เลิศสรรสิริ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงชมพูนุท  มีรสล้ำ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงชัญญานุช  ลีปีเตอร์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงณัฐธิดา  ยอดรัก โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายเตชินท์  สมนึกตน โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงทิพกัญญา  ราชอุ่น โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายธนกฤต  ชิงชัย โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงนิพาดา  วรรณตรง โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงเบญญาภา  วสุวัชร์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุขศรี โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายพสธร  ภักดีกรวยทอง โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงภัทราพร  คุ้มจอหอ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายภูริโรเจอร์  มิลเลอร์ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายมติภูมิ  เปรมผล โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายยศกร  คุณนาม โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงรมิดา  เพราะดี โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงสุภัสษร  ไกยสุข โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงสุรวดี  ไกยสวน โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงอาริสา  ดิษฐปาน โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงอินทิรา  ศรีไสว โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายจิรวัฒน์  วงษ์เมือง โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ป.6 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงณัฐธยาน์  คนซื่อ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ป.4 คณิตประถม
1021 เด็กหญิงดวงขวัญ  พุฒหอม โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ป.6 คณิตประถม
1022 เด็กหญิงธนัชพร  เกษมทรัพย์ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ป.5 คณิตประถม
1023 เด็กชายอธิป  เลโน โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ป.6 คณิตประถม
1024 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  บุญกำเหนิด โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สมพงษ์ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงลินลนี  มณีนิล โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงสุธาวิณี  เขียวศรี โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายักัณฑ์อเนก  แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วงาม เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงกมลรัตน์  ยิ่งรุ่งโรจน์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1031 เด็กหญิงกฤษณา  ธรรมพุมา เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 คณิตประถม
1032 เด็กชายกัญจ์  นพเก้า เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1033 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เหมาะหมาย เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1034 เด็กหญิงกิตติยาพร  ศิริสุข เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1035 เด็กหญิงขนิษฐา  ลดาวัลย์สุนทร เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1036 เด็กหญิงขวัญข้าว  ดีสองชั้น เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 คณิตประถม
1037 เด็กหญิงจีรนันท์  โอทรงชัยอนันต์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1038 เด็กชายจีเหนียว  จอย เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1039 เด็กหญิงจุรีรัตน์  มาสู่ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1040 เด็กหญิงชมพูนุช  เการัมย์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 คณิตประถม
1041 เด็กชายชัยนันท์  แก้วงาม เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1042 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีกำพล เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 คณิตประถม
1043 เด็กชายณัฏฐากร  ชัยบัวแดง เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1044 เด็กชายณันฐภัทร  รสหอม เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1045 เด็กหญิงดลลดา  บุตรงาม เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงทิฆัมพร  ยวนจิต เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1047 เด็กชายธนกร  ไตรธิเลน เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 คณิตประถม
1048 เด็กหญิงนรินการณ์  ศรีไสว เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1049 เด็กชายนัธวัฒน์  ดวงพล เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1050 เด็กชายพีรพัฒน์  ศิริทวี เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1051 เด็กหญิงภัณฑิลา  เพียรกล้า เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 คณิตประถม
1052 เด็กหญิงภัทรวดี  พรธรรม เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1053 เด็กชายภูดิศ  ศักดิ์ปรีชากุล เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1054 เด็กหญิงมินตรา  เสมอสาย เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1055 เด็กหญิงศิริวศา  หมายกล้า เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1056 เด็กชายศิริศักดิ์  จันทร์ศรี เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1057 เด็กชายศิวภัฏ  พลประเสริฐ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1058 เด็กชายศุภสันต์  บุญอุดม เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1059 เด็กหญิงสรารี  ศรีบุตร เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1060 เด็กหญิงสุพิชญา  พันธุ์ดี เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 คณิตประถม
1061 เด็กชายหัฏฐกร  แววดี เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1062 เด็กชายอติชาติ  จันดาวงศ์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1063 เด็กหญิงอรัญญา  ตรวจมรรคา เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1064 เด็กชายอุษณกร  แก้วพินึก เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงกรองทอง  สุระโคตร เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สัตพันธ์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เพียรการ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายกิตติทัษ  พูนดังหวัง เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายเกรียงศักดิ์  สุริพล เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงคณิษฐา  พัตรสิงห์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงจุฑามาศ  พื้นนวล เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายเจตนิพัทธ์  อินเทียน เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายเจษฎา  นิยมไทย เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงฉันทชริยา  สุบินดี เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายชัยนิธิ  มุงธิราช เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายชาตโยดม  เจือจันทร์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงโชติกา  บวรนันท์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงญาณภัทร  แสงกล้า เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายณภัทร  วัฒนสิงห์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายณภัทร  อ่อนเลิศ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงณัฐณิชา  ลมเมฆ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงณัฐธิดา  ริ้วลอด เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงทิพย์เกษร  ชมบุญ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายธนกฤต  จันทร์เพ็ญ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายธนพัฒน์  สุกิมานิล เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายธัญกร  คงเอกลักษณ์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงธันยพร  ชยายส เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงนพมาศ  ชัยพร เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงนภษร  พารา เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงนันทกาญจน์  แก้วสมนึก เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายนันทชัย  สายชุมดี เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงน้ำฝน  อินทนูจิต เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงนิภาวรรณ  เสาไสย์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงเบญจมาศ  กลิ่นฟุ้ง เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงเบญญา  พวงจันทร์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายปฏิพล  สวยสะอาด เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายปฐพี  อายุชา เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายปรัชญา  ละเมียดดี เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงปริณดา  ชัยสนาม เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงปาริตา  อู๋หนู เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายปิยปาน  เกษรบัว เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายพงศธร  สกุณี เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายพงศ์พิชญ์  บุญตะนัย เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายพงษ์พิสิทธิ์  ทองเกลี้ยง เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายพรเทพ  อยู่พูน เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงพัชรพร  โด่งดัง เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายพัชรพล  เรืองรัมย์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงพิชญ์ญาภัทร  อัตไพบูลย์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายพิภพภัทร  พันธ์ใหญ่ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายไพศาล  วรโชติวนาไพร เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงภริภรณ์  เสาร์งาม เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงภาวิณี  บานบัว เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายภาสกร  มาดี เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงมาติกา  ศรีอ่ำดี เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายยงยุทธ  สนิทฉัตร เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายรัฐศาสตร์  ชนะทะเล เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เจนถูกใจ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายวชิรวิทย์  ขาวเงิน เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงวราพร  ศิริมา เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงวิชฎามณี  มูลพิมพ์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงศศิกานต์  ตาดทอง เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายศักดิ์ดินัน  คงถือมั่น เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงศิรัญญา  เชิดชีวี เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายศิริโชค  รัตนสมบูรณ์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงศิรินทร์นภา  โภคทรัพย์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายศิริพงษ์  เสาทอง เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงศิริรัตน์  สนสี เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายศิวกร  มีเอี่ยม เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายศุภกร  เหลาฤทธิ์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายสิงหา  ละเมียดดี เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงสิริกร  สุราฤทธิ์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงสุเจียตา  สาน เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงสุทธิดา  คงอุตส่าห์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายสุทธิพงศ์  ทองฉ่ำ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงสุรัมภา  สมานทอง เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงเสาวนีย์  ณะภาคเวชร์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงเสาวพร  สร้อยทอง เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายอครพล  จันทร์อักษร เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายอรรถพล  ภู่ภมร เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงอริสรา  คำแหง เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงอังคณา  รูปพรม เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายอัศวิน  ศรีเพชร เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายอาชวิน  เลิศสกุล เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงกมลชนก  เครือเพชร โรงเรียนบ้านเปรียง ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ศิริรจน์ โรงเรียนบ้านเปรียง ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงจันทิมา  พวกพูนดี โรงเรียนบ้านเปรียง ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงดุษฎี  สวัสดิ์ทอง โรงเรียนบ้านเปรียง ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงถาวรีย์  แผ่นจันทร์ โรงเรียนบ้านเปรียง ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายรัชชานนท์  กิจเจริญ โรงเรียนบ้านเปรียง ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงวริศรา  อยู่ดี โรงเรียนบ้านเปรียง ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  แสงงาม โรงเรียนบ้านเปรียง ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงสุจิรา  ปานคำ โรงเรียนบ้านเปรียง ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายอภินันท์  ไหมเลิศหล้า โรงเรียนบ้านเปรียง ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงอาทิตยา  ประดับดี โรงเรียนบ้านเปรียง ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายหาญทรัพย์  เยาวลักษณ์ โรงเรียนบ้านท่าส่วาง ป.5 คณิตประถม
1156 เด็กหญิงกมลานนท์  พะนิรัมย์ โรงเรียนบ้านท่าส่วาง ป.5 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายกฤตภาส  และสง่า โรงเรียนบ้านท่าส่วาง ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายฐาปกรณ์  พยอมหอม โรงเรียนบ้านท่าส่วาง ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงณัฐชญานิศ  บุญเย็น โรงเรียนบ้านท่าส่วาง ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงนัฐติยา  ทองอินทร์ โรงเรียนบ้านท่าส่วาง ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงปวันรัตน์  แช่มรัมย์ โรงเรียนบ้านท่าส่วาง ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงปาริชาติ  แก้วสุข โรงเรียนบ้านท่าส่วาง ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงปาลิตา  คงศรี โรงเรียนบ้านท่าส่วาง ป.5 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงปิยนัฐ  นาคสุข โรงเรียนบ้านท่าส่วาง ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงปุญยวีร์  นาคสุข โรงเรียนบ้านท่าส่วาง ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายรพีพัฒน์  เดชบุญ โรงเรียนบ้านท่าส่วาง ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายสราวุฒิ  แก่นท้าว โรงเรียนบ้านท่าส่วาง ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงสุจิตรา  ศรีชะอุ่ม โรงเรียนบ้านท่าส่วาง ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงสุชาวดี  สุ่มทอง โรงเรียนบ้านท่าส่วาง ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงสุวรรณนภา  ชะนะทอน โรงเรียนบ้านท่าส่วาง ป.5 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พิมพ์ทอง โรงเรียนบ้านท่าส่วาง ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงอภัสรา  สุขร่วม โรงเรียนบ้านท่าส่วาง ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายณัฐพล  สามยอด โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงธารศิลา  ชัยนิต โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงไปรยา  แซ่ลี้ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงพาขวัญ  โคณะบาล โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงกมลพร  สมบุญลาภ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1178 เด็กชายก่อบุญ  โล่เสถียรกิจ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1179 เด็กชายกันตพัฒน์  จีนมะโน โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงกุลจิรา  กองสนั่น โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงคีต์ธันวาค์  กลีบเอ็จ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 คณิตประถม
1182 เด็กชายจิรวัศก์  ทองสืบสาย โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 คณิตประถม
1183 เด็กชายชินดนัย  โรจน์จรัสไพศาล โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1184 เด็กชายชิษณุพงษ์  ศิริเมธากูล โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1185 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ใยยอง โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1186 เด็กหญิงฐานิตา  ภัทรทิวานนท์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1187 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  จนุช โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1188 เด็กชายณัฎทวรรธ์  จิววิบูลวัฒนะ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1189 เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  นะพรรัมย์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1190 เด็กหญิงณัฐจิตตกานต์  พุ่มลา โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1191 เด็กหญิงณัฐรดา  ศรีตุลานุ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 คณิตประถม
1192 เด็กชายณิชคุณ  กิจอานันท์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1193 เด็กหญิงณิชา  โชติพันธุ์พิวัฒน์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 คณิตประถม
1194 เด็กชายตุลาธร  พันธุมา โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1195 เด็กหญิงทัฑณา  ผิวจันทร์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1196 เด็กหญิงทิพย์เกษร  ศรีตุลานุ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1197 เด็กหญิงทิพย์วรา  เรืองโชติเสถียร โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1198 เด็กชายธนกฤต  ทองสืบสาย โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1199 เด็กชายธนพล  ยอดเยี่ยม โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1200 เด็กหญิงธรณ์ธันย์  จันทวงค์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1201 เด็กชายธีร์รุตต์  พนมเริงศักดิ์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 คณิตประถม
1202 เด็กหญิงนภัสสร  เชิงหอม โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1203 เด็กชายปภังกร  อินทร์หอม โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1204 เด็กชายพงศ์ปวีร์  พิษณุวงษ์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 คณิตประถม
1205 เด็กชายพสธร  พานทอง โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 คณิตประถม
1206 เด็กชายพสิษฐ์  เรืองโชติเสถียร โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 คณิตประถม
1207 เด็กหญิงพัชรินทร์  คงถนอม โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1208 เด็กหญิงพิชชาภา  สุขประเสริฐ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1209 เด็กชายภูพิพัฒน์  บุญมา โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1210 เด็กชายภูมิพัฒน์  รังคกูลนุวัฒน์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 คณิตประถม
1211 เด็กชายภูวิศ  ยืนยง โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 คณิตประถม
1212 เด็กหญิงมาลิสา  อึงพินิจพงศ์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 คณิตประถม
1213 เด็กหญิงวสุมา  วิริยะเขษม โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 คณิตประถม
1214 เด็กชายวิญธารา  อึ้งอรุณ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 คณิตประถม
1215 เด็กหญิงวิภาดา  อ้อวิเศษ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1216 เด็กชายศรัณย์กร  บัวแย้ม โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1217 เด็กหญิงศศิธร  แสนนอก โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1218 เด็กชายสิรสิชฌ์  เรืองผลวิวัฒน์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1219 เด็กหญิงสุนิสา  ฮุนทิงทอน โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงอธิฐาน  สินธาราประเสริฐ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 คณิตประถม
1221 เด็กหญิงเอ็มม่า เมทินี  ลินควิส โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 คณิตประถม
1222 เด็กชายไอตะวันฟ้า  สุขสมเพียร โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 คณิตประถม
1223 เด็กชายกตัญญู  ศิริบูรณ์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายกฤติน  วรวัชรพงศ์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงกิ่งโพยม  วัณโณ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1226 เด็กชายกิตติพล  แสงดี โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายกีรเกียรติ  ครอบแก้ว โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงขวัญข้าว  ไกรสังเกตุ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายจิรวัฒน์  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงจุฑารัตน์  จิตร์มานะโรจน์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายเจมส์ โทมัส  ดันแคน โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงชนิษฐา  มานะนาวิกผล โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงชมเพลิน  ลิ่มสกุล โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1234 เด็กชายชรันธร  ชูชมงาม โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงชุดาณัฏฐ์  สุขอุ้ม โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1236 เด็กชายณคุณปัญจ์  อำไพภิญโญกุล โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงณธิดา  บุญประเสริฐ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงณภัสวรรณ  ผลจันทร์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1239 เด็กชายณรึเดช  ทองอุ่น โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงณัชชารีย์  หวัง โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  คิดประโคน โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงณัฏฐ์ฏาพร  จิตหนักแน่น โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ต๊ะวรรณ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หวังจันทร์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงณัฐชฏา  ทองสุข โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายณัฐพงศ์  คัชมา โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายณัฐพล  อาทิตย์รุ่งอรุณ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงณิชา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายทศพล  ประเสริฐ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายธนโชติ  มณีธรรมวงศ์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงธนภรณ์  สรรพวานิช โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายธนวัฒน์  ออกหาญ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายธนวินท์  ขาวงาม โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงธนาวดี  สร้อยทอง โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายธรรมวัฒน์  จึงวิวัฒนาภรณ์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงธีร์จุฑา  เกษตรสิงห์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  สุดเส้นผม โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายปฐวี  ดีล้อม โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายปรมะ  ตรึกตราจังหรีด โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายปริญ  รักรสหอม โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงปุญญิสา  รักพรม โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงปุณณิศา  ยิ่งโรจน์ธรากุล โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงปุณยภา  เหลืองมณีโรจน์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงพรปวีณ์  สิริภักดีพิพัฒน์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายพศุตม์  ชำนาญการ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงพันธกานต์  บุญล้ำ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายพัสกร  บุญศิริ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงภัทรนันท์  นิลสุข โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1269 เด็กชายภีมพล  ธุรานุช โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายภูบดี  บุญน้อย โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายภูผา  กิตติคุณากร โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายมรรค  อยู่นาน โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงเมลินา  เลอบูล็องเจร์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายรัฐพงษ์  แต้มทอง โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงรัตฐิกานต์  เรียบร้อย โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงลภัสรดา  ลอยประโคน โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายวัฒน์ธสรณ์  สุปินวงศ์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงวารีกานต์  พีระนันท์รังษี โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงวิรัลพัชร  วรรณโพธิ์กลาง โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงศตนันท์  นาคเจริญ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงศรัณพร  อาสาเสนา โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงศิรนาถ  สันธืโร โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงสุธินันท์  คงถนอม โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงสุพัชรี  กุลรัตน์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงสุรัตนวดี  สุวาสุนะ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงเหมือนฝัน  กาสี โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายอชิติกร  บุญสำเร็จ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายอภิมุข  เรืองวิเศษ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงอรณิชชา  นิลแก้ว โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงอัศววิไล  เชื่อมงาม โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงอารีอานา อมีเลีย-โรส  สเตียร์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงเอเซีย  ออเดอเรอร์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายเอริค  แกรมสตร๊อบ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม