รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงศศิภา  ชาญณรงค์ โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกมลชนก  พรหมเสน โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายธนพล  รอดจิตร โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายธนภัทร  อินทร์นาค โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ประดับ โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงฑิมพิกา  เรืองศรี โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ป.4 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงณัฐณิชา  หนูจันทร์แก้ว โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วท่าชี โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ป.5 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงปภาวดี  รัตนพันธ์ โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ป.4 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงปิยนิตย์  ประสมใจ โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงมณีวรรณ  สิงหวัฒน์ โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงลลิตา  เสรีพงษ์ โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงวริศรา  จันทร์พงค์ โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงสุวภัทร  เพ็ชรศิริ โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กชายธราดล  ศรีน้อย โรงเรียนบ้านควนสูง ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกชกร  ด้วงแก้ว โรงเรียนมหาราช 2 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงธันยาภัทร  คุณสนอง โรงเรียนมหาราช 2 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงนารีรัตน์  ด้วงแก้ว โรงเรียนมหาราช 2 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงปาริตา  ไพฑูรย์ โรงเรียนมหาราช 2 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองอ่อน โรงเรียนมหาราช 2 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์นวล โรงเรียนมหาราช 2 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงนันทิยา  จั้งโล้ง โรงเรียนมหาราช 2 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงปริยากร  ปลอดปล่อง โรงเรียนมหาราช 2 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงภัทราภรณ์  โพธิ์โชติ โรงเรียนมหาราช 2 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงภัทราวดี  บัวเมือง โรงเรียนมหาราช 2 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงยลรดา  คงเอียง โรงเรียนมหาราช 2 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงยศวดี  คงเอียง โรงเรียนมหาราช 2 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงอัจจิมา  ราชธานี โรงเรียนมหาราช 2 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงกัลธิยา  หัสพันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายชุติพนธ์  พรหมเรือง โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายนพเก้า  ชุมช่วย โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายภรัญยู  แซ่ลิ้ม โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายศักย์ศรณ์  ฉิมยินดี โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายศุภกิตติ์  อินทร์บำรุง โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายอภิชาติ  จันทร์จอม โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงจารุวรรณ  พันธวงศ์ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ตรีเภรี โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ทองหนู โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงธนัญชนก  ชูเจริญ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงบุษกร  ขนาบแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงเบญจรงค์  เจริญอินทร์ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงพิมพิศา  ลิ่มอรัญ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงวสุธิดา  แต้มจันทร์ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แข็งมาก โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายณัฐกรณ์  ศักดิ์พรหม โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายธีระยุทธ  ฤดี โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายพศุตม์  พรรณศิลป์ โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กว่องสั่น โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงวริศรา  แก้วเจริญ โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายอนุชิต  ช่างคิด โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.5 คณิตประถม
51 นางสาวกนกกร  ณเสน โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายเฉลิมพล  รองแก้ว โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.1 คณิต ม.ต้น
53 นายชาญณรงค์  อาจนะ โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.3 คณิต ม.ต้น
54 นางสาวญาดา  เจริญศิริ โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.3 คณิต ม.ต้น
55 นางสาวณัฐฐา  ฤดี โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.3 คณิต ม.ต้น
56 นางสาวณัฐพร  เพชรปาน โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.3 คณิต ม.ต้น
57 นางสาวดาวพระศุกร์  วงษ์กวี โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายธนาวี  ส่องแก้ว โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.1 คณิต ม.ต้น
59 นายธีรภัทร  จิตต์จำนงค์ โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.3 คณิต ม.ต้น
60 นางสาวนวรัตน์  หวานสนิท โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.3 คณิต ม.ต้น
61 นางสาวนันธิดา  บรรหาร โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.3 คณิต ม.ต้น
62 นางสาวนิฐปนี  ฉวีวรรณ โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.3 คณิต ม.ต้น
63 นางสาวพรภนา  อยู่ขาว โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายภูริณัฐ  หวังแก้ว โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.1 คณิต ม.ต้น
65 นางสาวมุกขรินทร์  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายรัชภูมิ  รักษายศ โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.1 คณิต ม.ต้น
67 นางสาววรรณกร  ตรีศรี โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.3 คณิต ม.ต้น
68 นางสาววลัยพร  ศรีสุวรรณ โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.3 คณิต ม.ต้น
69 นายศุภกร  มังกรรัตน์ โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.3 คณิต ม.ต้น
70 นายศุภชัย  แซ่อื้อ โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.3 คณิต ม.ต้น
71 นายศุภวิชญ์  ไชยมาตย์ โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.3 คณิต ม.ต้น
72 นางสาวสิริมา  จันทรประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.3 คณิต ม.ต้น
73 นางสาวสุทธิดา  เมฆหมอก โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.3 คณิต ม.ต้น
74 นางสาวสุธาวัลย์  ชูช่วย โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.3 คณิต ม.ต้น
75 นายอมรเทพ  หงษ์ไกรเลิศ โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.3 คณิต ม.ต้น
76 นางสาวอรวรรณ  โตเอี่ยม โรงเรียนบ้านพรุแชง ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายกชกร  แก้วอ่อน โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายกฤติพงษ์  จงจิต โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายกฤษฎา  พุทธพืช โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายกันตินันท์  ทองนิมิตร โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายเกียรติศักดิ์  คงสา โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายฐาปกรณ์  ขาว โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงดนุลดา  สุขราช โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายทัณฑกร  ลือภพ โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงธัญพิมล  ละออ โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงนภาทิพย์  จันทร์พงษฺ์ โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงนภาวรรณ  ทองศรี โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงนฤมล  มะลิวัลย์ โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายนวพล  คงษา โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงนาขวัญ  มณีพุทธ โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายปิยพัทธ์  พรหมเกิด โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงพรเพ็ญ  หนูแก้ว โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงพลอยไพลิน  แก้วอำไพ โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายยศภัทร  นพพันธ์ โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายลัญจกร  อยู่ขาว โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงวัชราวรรณ  เพชรปาน โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงวิชุดา  ดิฐเนียม โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงวิมลรัตน์  ทองตุ้ม โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงศศิโฉม  ศรีภักดี โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายสิทธิกร  ถิ่นพิบูลย์ โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงสิริภร  อ่อนรัตน์ โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงสุรัตดา  คีรีทอง โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายอมรชัย  ริยาพันธ์ โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงอมรรัตน์  พราหมณ์คงแก้ว โรงเรียนบ้านพรุแชง ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงโชติทาริกา  สาละสาลิน โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ชัยรัตน์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญทอง โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายธนกฤต  ไชยยุทธ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงพริมรตา  ศิริรัตน์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายพัฒน์ชิระ  แก้วชัด โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงศริราวดี  ภูครองตา โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงอุษา  จันทร์สังข์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงกชณิชา  วิจาราณ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงกนกอร  สุรกา โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายกฤษกร  อุไรโรจน์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายกฤษฏ์ธนัน  บัวแก้ว โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายกฤษณะ  แม้นหิรัญ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายกวินท์  บุญชู โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายกัณธีย์  คงอินทร์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงกันตพิชญ์  ศศิดเดโช โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายกิตติคุณ  เพชรศิริ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงกิตติญา  เดชะ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายเกษมศักดิ์  เทพี โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงจันทกานต์  แก้วกระจาย โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงจิณณพัดธยาน์  ศรีทองคำ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายจิรเมธ  พราหมณ์ศรีชาย โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงชนิดาภา  กิตติพลจักร โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายชยกร  หมีทอง โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงชัญญานุช  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงชาลิสา  ธรฤทธิ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงญาณิศา  สีจันทร์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงณฐาอร  สุริยัน โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงณัชชา  ศิลป์สวัสดิ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายณัชพล  หนูทอง โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  หนูสงค์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายณัฐกรณ์  สิริ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงณัฐกานต์  คงฤกษ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดีใหม่ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทร์จันทร์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายทีปกร  คำปรีชา โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายธนทัต  จำรัสฉาย โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายธนวัฒน์  วุฒิศักดิ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงธนัญชนก  สุขกุล โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงธัญญธร  อินทสโร โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงธัญญพัฒน์  มีอักษร โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงธัญญรัศม์  บุญชู โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงธิดาภรณ์  อุ่นแท่น โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายธีรเทพ  บุญช้าง โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายธีรภัทร  ภิรมย์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงนภกมล  ชุมทองมา โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายนราเทพ  พิบูลย์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองถึง โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงนันท์นลิน  นวนนุ่น โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงปราณปริยา  สรรเสริญ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงปานไพลิน  นพรัตน์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงปิยพร  อุปลา โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงปุณยนุช  คะเชนทร์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงพชรมน  จีนศรีคง โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงพราวแสงจรัส  สนิทราช โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงพลอยเงิน  น้ำเพชร โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงพัชรภร  นวลแก้ว โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงพิมพ์พัชชา  ชุ่มนวล โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงภรณ์ชนก  สวยสาย โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงภัทรธิดา  เดชาสิทธิ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายภัทรศัย  จิตพนมกาญจน์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายภูริณัฐ  ดีชัยภูมิ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงภูษณิษา  รักแก้ว โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงมาริสา  น้อยภา โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงรสริน  เชื่อมใจ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงรัตน์ประภา  พรหมทอง โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงรุ่งนภา  นวลสุทธิ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงฤทธิชัย  ขาวทอง โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงวชิรวดี  ชัยเวช โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงวรรณวิสาห์  บุญนำ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายศิรภัส  พัฒนกูล โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายศุภกิตติ์  ทองศรี โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงศุภพิชญ์  บัวเพชร โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงสถิตาภรณ์  ศรีอุทัย โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายสรวงศ์  ไชยทิพย์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงสรัลรัตน์  คงภักดี โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงสโรชา  นิระโส โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงสโรชา  สนิทราช โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงสุณัฎฐา  เรือง โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงสุภัสสรา  ทองจันทร์แก้ว โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ใจรื่น โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงสุภาวดี  ญาโนทัย โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงอชิรญา  ชำนาญ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายอดิศร  เพ็งสกุล โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงอตินุช  ประกอบ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายอภิวัฒน์  ยงรักษา โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงอริษา  จันทับ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงอัจฉรียา  เทพทุ่งหลวง โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงอันดามัน  นิมนต์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงกชฎาภรณ์  อำนวย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงกนกพร  พิจิตร โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงกนกพร  ราชรักษย์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงกนกวรรณ  ขอสุข โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงกัญญาพัชร  รัชชู โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายกันตพล  ภักดี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายกิตติพงษ์  รัชชู โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงเกณิกา  แก้วเจริญ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กชายจิณณวัตร  วงศ์ณาศรี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงจิรนันท์  ภูละ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายจิรเมธ  จันดี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงฐรินดา  พรมขำ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงฐานิกา  หนูพรหม โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายฐาปกรณ์  เกิดเกลื่อน โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายณฐกร  ละม้าย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เถียรวิชิต โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทิพย์ดี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงณัฐณิชา  เถียรวิชิต โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงณัฐรดี  แก้วบุตร โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงณัตธิมา  อินทรทัศน์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงณิชาพร  พิบูลย์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงดรณีรัตน์  ทองเปลี่ยนแสง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายเตชน์  นนทสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงทิฐินันท์  พิบูลย์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายทีปกร  คงศรีรัตน์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายธนกฤต  บวรสว่างนิเวศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.4 คณิตประถม
220 เด็กชายธนภักษ์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายธนภัทร  ปริพันธ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.4 คณิตประถม
222 เด็กชายธนาวุธ  สุขเปรม โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายธรรมปพล  ชัยชะดา โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.4 คณิตประถม
224 เด็กหญิงธัญรัตน์  จันทะปะ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงนภัสสร  เวียงชัย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายนรวิชญ์  นุ้ยเจริญ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุระกา โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงนิชาพัฒน์  หอสุวรรณ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงนุชนาฎ  วัฒนวงศ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงบุญญารัตน์  บุญนำ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงปรีดาพร  โททัสสา โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงปวีณรัตน์  ไชยยศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงปานิศรา  ศรพิชัย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงปิ่นมุก  ศรีน้อย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงปิยาพัชร  ฉวาง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.4 คณิตประถม
236 เด็กชายปุณณเดช  สุวรรณมณี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.4 คณิตประถม
237 เด็กหญิงพรธิรา  คงลำพูน โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายพิทยุตม์  เนาวพันธ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงพิมพิศา  รักราวี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายพีระพัฒน์  ไชยสะอาด โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงเพ็ญนภา  กายโรจน์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.4 คณิตประถม
242 เด็กหญิงแพรวา  อักษรวงศ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายภัทรชัย  ศรีน้อย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายภาณุวัฒน์  ช่วยบำรุง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงภาวินี  พยัคฆา โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.4 คณิตประถม
246 เด็กชายเมธพนธ์  เพิ่มเยาว์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงรสริน  ช่วยบำรุง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.4 คณิตประถม
248 เด็กชายรัชชานนท์  คงจันทร์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงรับรพี  วังคุ้มภัย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงวราภรณ์  ชูช่วย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายวัรภัทร  ทองนาค โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.4 คณิตประถม
252 เด็กชายวิราศิณี  จิตรธรรม โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงวิลาสินี  เทพศักดิ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงศรรรร  ชัยภักดี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงศิราภัสสร  หนูหีต โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงศิโรรัตน์  สิทธิพงศ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายศิวรรจน์  คมกล้า โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงศุภนุช  หนูคง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายสถิตชา  เอียดเดช โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงสุภัสสร  เกลี้ยงเกลา โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายอดิสรณ์  พิมพ์ลอย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายอภิรักษ์  จูสม โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงอรกช  รัตนะ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงกนกพรรณ  นิลประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงกนกวรรณ  คงดี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายกรธวัช  สุวรรณ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงกริญญากร  จิตรธรรม โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายกฤติน  เกาไศยานนท์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เอกอัครบัณฑิต โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงกานต์ตะวัน  แก้วเจริญ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงกานต์รวี  จะรา โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงกุลจิรา  พูลจันทร์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงจิตรลดา  อนุภักดิ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงจิราพัชร  แก้วเจริญ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงจิราวรรณ  แว่นแก้ว โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายจิราศิน  ประชุม โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายฉัตรชัย  แซ่ภู่ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงชมพูนุช  กำลังใบ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายชวิศณัฏฐ์  พิริยะรุ่งภิญโญ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายชัชชัย  เทพเรือง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พลายแก้ว โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงญัฐทิชา  ธราพร โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงญาณิฐา  ชัยเวช โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงฐานิกา  ทองพันธ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงฐิตาภา  จันทวงศ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายณฐกร  ยะโส โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงณภัทร  ช่วยบำรุง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงณัฏฐ์กานดา  สายสามพราน โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงณัฐชาวดี  ทองขำ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงณัฐณิชา  หล่อพันธ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงณัฐธิดา  ชนะพันธ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงณัฐนิชา  ชูขันธ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงณัฐนิชา  สารพงษ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายณัฐพล  อ้นประวัติ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงณัฐวรา  พาลกูล โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงณิชาภา  พิทักษ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงณิชารีย์  ชัยชนะ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงดลพร  เทียมเมือง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงดวงกมล  ชูจิตร โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายตันติกร  นรินทร์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงติณณา  ช่วยบำรุง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงธนธรณ์  บุญแสง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายธนากร  วิชัย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สมุดจินดา โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายนครินทร์  โชคพิชัย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงนฤมล  ห่อวุ่น โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงนลิตา  ช่วยเลื่อม โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายนวพร  ปานุวงษ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงนัฐฎนิชา  ชูชาติ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงนันท์นลิน  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงปกิตตา  ศรีสุข โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงปณิดา  เอี่ยมรักษา โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงปณิศา  ทองขำ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงประภาภรณ์  ศิริชู โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงปริชาติ  จันทร์ศักดิ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายปัญญวรรธน์  พลวิชัย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายปัญญากร  กำเหนิด โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายปัณณวัฒน์  สุระกา โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงปาณิศา  ด้วงเพชร โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงปานตะวัน  จันทร์สว่าง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงปิยะเนตร  เพชรน้อย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายพงศกร  จอมคำ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายพนิเอล  แก้วเขียว โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงพรพิมล  ทองถึง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงพรพิมล  ทองศรี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงพรรษชล  เลื่อมใสสุข โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงพัชรกันย์  คำแก้ว โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงพิชญธิดา  ชูดำดี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงพิชญาภา  ชัยมา โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงพิณนภัส  นาควิลัย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สายเภอ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายพิสิษฎ์กิจพงศธร  คุ้มแก้ว โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงภัทรธิดา  อังสานาบ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงภาวดี  อุนทรีจันทร์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงมนต์นภา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงมนฤดี  อนุภักดิ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงมะลิวัลย์  ฟักทอง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงรยา  เต็มราม โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงรวิสรา  ชุมชอบ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงรัชนีกร  ประดับสกุลวงศ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงลภัสรดา  บุญคง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงวกุลทิพย์  ริยาพันธ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายวชิรวิทย์  นวลละออง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงศิริกาญจน์  วงค์นาศรี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงศุภิสรา  จิตรจันทร์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงสโรษิณี  ศรีแก้วคง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายสิรภพ  ไชยเพชร โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายสิรวิชญ์  บรรณาลังค์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงสุกฤตา  มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายสุทธิภัทร  ส้มเกตุ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  โพธิ์แก้ว โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงสุภิชญา  นวลศรี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงสุรัสวดี  จรเปลี่ยว โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กชายองศ์บุญ  มีแรง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายอชิคุณ  ชมบุตร โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงอชิรญา  รูปโอ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายอดิศร  สวัสดิวงค์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงอนินทิตา  ดำวงศ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงอรพิมล  ชูกลิ่น โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายอริย์ธัช  พรหมด้วง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงอริสา  ด้วงชุม โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงอลินดา  รัศมี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงอัฐภิญญา  หงษ์ทอง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายอานัต  ทัศน์กระจ่าง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงอารดา  เพ็ชรสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงอินทิพร  ช่างเรือ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงไอริณ  เปี่ยมปรีดากุล โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงกรรณิการ์  อินเอียด โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงชนิสรา  อนุกูล โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 ป.6 คณิตประถม
371 เด็กชายธีรภัทร  สุขกุล โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 ป.4 คณิตประถม
372 เด็กหญิงปิยะธิดา  แก้วเจริญ โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 ป.5 คณิตประถม
373 เด็กหญิงปิยะรัตน์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 ป.5 คณิตประถม
374 เด็กหญิงพรพรรษา  เพชรอาวุธ โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายพุทธิพงษ์  คุณสนอง โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กชายภาณุวัฒน์  อินทปัน โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 ป.5 คณิตประถม
377 เด็กชายสัณหวัช  เคนมา โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 ป.5 คณิตประถม
378 เด็กหญิงกนกวรรณ  ซั่นกุล โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ป.6 คณิตประถม
379 เด็กหญิงกฤติมากรณ์  แซ่หลี โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ป.4 คณิตประถม
380 เด็กหญิงณัจฉรียา  หนูสาย โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ซั่นกุล โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงนิภาพร  ฐานะกาจน์ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ป.4 คณิตประถม
383 เด็กหญิงปิยวรรณ  ไกรสิทธิ์ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ป.6 คณิตประถม
384 เด็กชายพรหมพชร  มงกุฎ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงพิชญาวี  โกศล โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ป.5 คณิตประถม
386 เด็กชายมรุเดช  ชูขันธ์ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายรุ่งอรุณ  ชนะพล โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ป.6 คณิตประถม
388 นางสาวจิราวรรณ  ใจสว่าง โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ม.3 คณิต ม.ต้น
389 นายฉัตรมงคล  จิตรแจ่ม โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ม.3 คณิต ม.ต้น
390 นางสาวญาณศา  โมฬี โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงธินันญา  บัวเผียน โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงธีรนาฏ  ทองควนลึก โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ม.2 คณิต ม.ต้น
393 นางสาวธีราพร  บัวนุช โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงนันทิกานต์  ศรีน้อย โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงนารีรัตน์  ชอบผล โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงพีรญาณ์  บุญจริง โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงพีรดา  รัตนพันธ์ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงรุ่งฤดี  บรรดาล โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงศิริภัสสร  คุณสนอง โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ม.1 คณิต ม.ต้น
400 นางสาวอารดา  รัตนพันธ์ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงกัญญาวดี  สุระกา โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงกัลทิมา  ชูคำ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงฐานิตา  สมบัติ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงณกัญญา  โมฬี โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงณัฐธิดา  เมืองแดง โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงใบตอง  บำรุงศรี โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงภานรินทร์  อุปฐาก โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงวัลย์พร  สิขิวัฒน์ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายสุทธิพงศ์  รัตนพันธ์ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงสุพิชญา  เจริญรักษ์ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงเสาวภา  กามูณี โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงอุฑาทิพย์  ทองควนลึก โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงกมลชนก  แซ่ฮ่าน โรงเรียนบ้านเมรัย ป.4 คณิตประถม
414 เด็กหญิงฐานิตา  ช่วยกรด โรงเรียนบ้านเมรัย ป.5 คณิตประถม
415 เด็กชายนภดล  พริกแก้ว โรงเรียนบ้านเมรัย ป.4 คณิตประถม
416 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ยอแสง โรงเรียนบ้านเมรัย ป.4 คณิตประถม
417 เด็กหญิงภนาพร  บุญแนบ โรงเรียนบ้านเมรัย ป.4 คณิตประถม
418 เด็กชายสิรวิชญ์  คงกุลทอง โรงเรียนบ้านเมรัย ป.5 คณิตประถม
419 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดารารัตน์ โรงเรียนบ้านเมรัย ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายกังสดาน  กิ่งชัย โรงเรียนบ้านเมรัย ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงกุลธิดา  สุทธิเจริญ โรงเรียนบ้านเมรัย ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงเกวลิน  ทองสินธ์ุ โรงเรียนบ้านเมรัย ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงเกษกนก  บัวจันทร์ โรงเรียนบ้านเมรัย ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงจิดาภา  ภักดี โรงเรียนบ้านเมรัย ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายโชติภัทร  ประทานชวโน โรงเรียนบ้านเมรัย ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายณัฐนนท์  บุญแนบ โรงเรียนบ้านเมรัย ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงดนูนาถ  พริกแก้ว โรงเรียนบ้านเมรัย ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายทวีสิน  พยัคฆา โรงเรียนบ้านเมรัย ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงธนพร  รามแก้ว โรงเรียนบ้านเมรัย ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายนรวิชญ์  มะลิทอง โรงเรียนบ้านเมรัย ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายนฤเบศ  ชัยแป้น โรงเรียนบ้านเมรัย ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงนฤมล  เทพแก้ว โรงเรียนบ้านเมรัย ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงพัทธีธ์รา  ทองนุกูล โรงเรียนบ้านเมรัย ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงมนัสนันท์  สมจิตร โรงเรียนบ้านเมรัย ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายวราเทพ  แจ่มจรัส โรงเรียนบ้านเมรัย ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงวริศรา  พรหมเกิด โรงเรียนบ้านเมรัย ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายวิรชัช  พยัคฆา โรงเรียนบ้านเมรัย ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายวุฒิพงศ์  จำนงค์จิตร โรงเรียนบ้านเมรัย ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงศศิธร  รัตนสูตร โรงเรียนบ้านเมรัย ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงสพิชญา  ชูสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเมรัย ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงสิริญามล  ช่างคิด โรงเรียนบ้านเมรัย ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงสุพรรณพิมพ์  สวัสดิ์อุบล โรงเรียนบ้านเมรัย ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายสุรสิทธิ์  ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านเมรัย ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงอลิศา  เรืองศรี โรงเรียนบ้านเมรัย ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงกนกวรรณ  เพชรเชนทร์ โรงเรียนบ้านควนนิยม ป.5 คณิตประถม
446 เด็กหญิงบัณฑิตา  สังคณี โรงเรียนบ้านควนนิยม ป.5 คณิตประถม
447 นางสาวณัฐนิชา  โพธิ์หิรัญ โรงเรียนบ้านควนนิยม ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงนัจนันทน์  หนูขาว โรงเรียนบ้านควนนิยม ม.2 คณิต ม.ต้น
449 นางสาวปภัสรา  จรแก้ว โรงเรียนบ้านควนนิยม ม.3 คณิต ม.ต้น
450 นางสาวพรหมพิริยา  บุตรบุญ โรงเรียนบ้านควนนิยม ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายสีหนาท  อริยเดช โรงเรียนบ้านควนนิยม ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงนันทวัน  สังเลื่อน โรงเรียนบ้านบางปาน ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงณิชารีย์  คงศรีชาย โรงเรียนบ้านบางปาน ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงวรกาญจน์  สุขช่วง โรงเรียนบ้านบางปาน ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงนันทิตา  แจ้งใจ โรงเรียนบ้านควนสระ ป.6 คณิตประถม
456 เด็กชายกิตตินันท์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
457 เด็กชายกิตติภัค  ยาบ้านแป้ง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
458 เด็กชายกิตติศักดิ์  พัฒน์ชู โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
459 เด็กชายกุลธวัช  ช่วยศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงชญานุตม์  พิทักษ์วงศ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 คณิตประถม
461 เด็กชายชวกรณ์  กัลพฤกษ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
462 เด็กชายชาติกานต์  หวั่งประดิษฐ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
463 เด็กหญิงฐิติภรณ์  แซ่ตั่น โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
464 เด็กชายธนพล  สุระกา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
465 เด็กหญิงธันยภัทร  ทรฤทธิ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
466 เด็กหญิงนตชนก  เงินเหลี่ยม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
467 เด็กชายนรภัทร  แข็งมาก โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
468 เด็กชายปกรณ์  ยิ่งบุตร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
469 เด็กชายปฐมพงศ์  สร้อยหอม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 คณิตประถม
470 เด็กชายพีรวิชญ์  หมั่นถนอม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
471 เด็กชายภูริพัฒน์  ฉิมมี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
472 เด็กชายเมธัส  ทวีโภควัฒนกุล โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 คณิตประถม
473 เด็กชายรพีสิทธิ์  เจริญสุข โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
474 เด็กชายวทัญญู  ด่านเจริญชัย โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
475 เด็กชายวรพล  เพชระ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
476 เด็กหญิงวรรณรดา  เรียงพัฒน์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
477 เด็กหญิงวริศรา  คงปลอด โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
478 เด็กชายศุภฤกษ์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 คณิตประถม
479 เด็กชายสุทธวีร์  รัศมี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 คณิตประถม
480 เด็กหญิงกชกร  เศวตเวช โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงกชพร  แก้วเพ็ง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงกนกอร  วรรณพัฒน์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงกนกอร  สุดคง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงกรณิศ  นามนวล โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายกฤชณัท  ขุนพัฒนากุล โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงกฤติยาณี  หนูพรหม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายกฤษณพล  จันทร์ศรี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงกวิสรา  ณะเสน โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายกษิดิ์เดช  โพธิ์บุรี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงกัณยาวีร์  รุ่งอาญา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายกิจญาณ  จรดำ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายกิตติภูมิ  มายุปักษ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงกิติยาพร  พรหมฤทธิ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงเกวลี  ปานดี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายคุณาธิป  สงค์ช่วย โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงจารุวรรณ  คชเถื่อน โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงจิณัฐตา  ช่วยคงมา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงชญาดา  ทองสกุล โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงชนันธร  ชูศรี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงชมพูนุช  หนูกลิ่น โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายชลากร  รัศมี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  อภิวัฒน์วราวงศ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีเฮง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงฐิติมา  พรมเสวียด โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุราษฎร์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงเฑย์วษา  ขุนโหน โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงณชธร  พันธ์ศรี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กชายณชพล  ยอดสร้อย โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงณัชวรัญญ์  พันธ์ศรี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กชายณัฏฐากรณ์  ศรีโชติ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงณัฐกานต์  แก้วศรีมล โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วเพ็ง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงณัฐติกา  ให้หวล โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วสุขศรี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงณัฐวดี  คงสิทธิ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงณัฐวดี  ทองดี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงณิชนันทน์  แดงขาว โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงณิชาภัทร  ไชยสุวรรณ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงณิชารวี  นันตสิน โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายตะวันชัย  พรหมอินทร์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงทักษพร  เมืองซุม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงทักษอร  คงศรีรัตน์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายธนพัฒน์  รอดเจริญ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงธนัชพร  ธราพร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายธนาพล  จินดา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายธเนศพล  อินทร์จันทร์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ศรีชุม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ทองคำ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายนพรัตน์  รัตนบุรี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กชายนพรัตน์  วงศ์เพ็ญ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงนภัสภรณ์  สุขแท้ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงนภาพร  พันธ์เล็ก โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายนเรธรน์  ชูศรี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายนัทธพงศ์  นุศรีจันทร์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายนันทกว้าง  จัตุมิตร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงนันทภัส  เจริญรักษ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายนันทิพัฒน์  แข็งแรง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทวงษ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงบุษยมาศ  สิงคาร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กชายปฏิวัติ  อุ่นสุด โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงปพาณิน  ครองนุช โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงปพิชญา  พรายพรรณ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงปราชญ์ญาพร  ทองมาก โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงปรายฟ้า  แก้วสุขศรี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายปองคุณ  ศรีสมทรัพย์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายปัญญาวิชญ์  จันทร์มณี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงปาลิตา  เส้งเซ่ง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงปิยะธิดา  อยู่สกุล โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กชายปุณณัตถ์  ประพัฒน์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายพริษฐ์  บางรัตน์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงพัชชารวี  นันตสิน โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กชายพัสกร  สุภาพโรจน์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายพีรพัฒน์  พิบูลย์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงแพรวา  เกษรัตน์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายภัทรกร  พรหมเจียม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงภัทรวดี  ช่วยคงมา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กชายภูมิทัศน์  บัวอ่อน โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายภูริทัต  พันธ์เล็ก โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงมนัสญา  ยมนา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงมาศมาตา  ศุภกรชูวงศ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงเยาวเรศ  ศรีเอี่ยมศิลป์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงโยษิตา  ยงเยื้องคง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงรวิสรา  คงปลอด โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายรัชชานนท์  พรหมศร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายรัชชานนท์  แซ่เอี้ยว โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงรินลดา  บุญฉิม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงลลิตภัทร  ตังรักษา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กชายวรเมธ  ชฎาการณ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงวราคณา  พลายจันทร์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายวินท์ณกร  แซ่หลี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กชายวิศรุต  ขวัญม่วง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงศศินภา  ชูแก้ว โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กชายสนธิ  เจริญรักษ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงสมาพร  สุทธินวล โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงสรัลรัตน์  พิทักษ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายสราวุฒิ  ครองนุช โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กชายสัณหณัฐ  ชูชาติ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายสิรวิชญ์  แดงมา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงสิรินญา  พยาบาล โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กชายสุทเดช  รัศมี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงสุภาพร  รักษ์ศรีเมือง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงสุเมธนี  สุขทิพย์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายสุวินัย  ไชยยศ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงโสภิดา  หนูแก้ว โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กชายหรินทร์  ลาชโรจน์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายอธิวัฒน์  ทองสุข โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายอนาวิล  บุญฤทธิ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงอนิษา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงอรจิรา  พลายด้วง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงอรนลิน  แก้วแสน โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงอรปภา  ชูประดิษฐ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายอรรถโกวิทย์  เพชรรัตน์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงอรอุมา  สุขอ่อน โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงอาทิติยา  มั่งมี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายเอื้ออังกูร  แข็งมาก โรงเรียนเยาวเรศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กชายกรณ์  วิริยะตั้งสกุล โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 คณิตประถม
597 เด็กชายกิตติพัศ  รอดมา โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 คณิตประถม
598 เด็กชายเกรียงศักดิ์  สงอาจินต์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 คณิตประถม
599 เด็กชายคเณศวร  พนาลี โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 คณิตประถม
600 เด็กชายคิดคม  นาคทุ่งเตา โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 คณิตประถม
601 เด็กชายจักรภัทร  คุ้มครอง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 คณิตประถม
602 เด็กชายจิรภัทร  สีดำ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
603 เด็กชายชวกร  จันทบูรณ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
604 เด็กชายญาณพัฒน์  กุลรัตน์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
605 เด็กหญิงฐิติชญา  พรหมมนตรี โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 คณิตประถม
606 เด็กหญิงณิชากร  สุดธานี โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 คณิตประถม
607 เด็กชายธนชาติ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
608 เด็กชายธนา  ช่วยคุ้ม โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 คณิตประถม
609 เด็กชายธีรวัชร  บุญศรี โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
610 เด็กหญิงนวินดา  นาคขวัญ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 คณิตประถม
611 เด็กชายพลาธิป  ตันธนกุล โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
612 เด็กหญิงพิชฌญา  กำลังเกื้อ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
613 เด็กชายพิชญุตม์  วุ่นดี โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 คณิตประถม
614 เด็กชายวชิรวิทย์  รักสังข์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
615 เด็กชายวโรดม  กล่อมแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
616 เด็กชายวายุ  ลิ้มอารีย์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 คณิตประถม
617 เด็กหญิงวิภาดา  ศักดิ์อำนวย โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
618 เด็กชายสิรวิชญ์  สอนไว โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
619 เด็กหญิงสุธิมา  ศรีทอง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 คณิตประถม
620 เด็กชายอนุวัตร  ตรีพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 คณิตประถม
621 เด็กหญิงกชกร  สมบัติแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงกชนันท์  วิชัยดิษฐ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงกมลลักษณ์  มากขนอน โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงกรกนก  ประพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายกฤตเมธ  สมสุข โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กชายกฤติณัฏฐ์  คุ้มรักษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กชายกฤติน  ตั้งฐานานุศักดิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงกฤติมา  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงกฤษฎาพรณ์  หิรัญจารุ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายก้องเกียรติ  เพ็ชร์ขน โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ลือหล้า โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงกัญญ์วรา  สามทอง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงกัญญาพัชร  มีครุฑ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ทองอินทร์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงกัญญาภัค  ศิลป์สวัสดิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สังคหะ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงกัณฐมณี  ไทยเกิด โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงกันติยา  ทองนา โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงกานต์พิชชา  อิ้ววังโส โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงกานต์พิฐชา  ไวถาวร โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กชายกิตตินันท์  จันทบูรณ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายกิตติพศ  วรมาศกุล โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายกิตติภูมิ  นิยมญาติ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงกิรณา  ดุลยาสิทธิพร โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงกุลญารัตน์  แดงขาว โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงกุลนาถ  สุดจิตร โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  อนุอินทร์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กชายเกรียงไกร  แก้วเกลี้ยง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายไกรวิชญ์  อุดมทองสกุล โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงขวัญกมล  มั่นเมาะ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กชายขวัญชัย  หลักซุม โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กชายคณิศร  จินต์จิโรพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงจริยนาฏ  วรรณศิริ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงจรูญลักษณ์  เพชรสอน โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กชายจักรชัย  อ่อนคำบัง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายจักรพงศ์  ตุ้งฉาย โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายจักรพงศ์  พัฒนประดิษฐ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงจันทนิภา  บุญเลี้ยง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงจันทร์วิภา  แต่งเกลี้ยง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กชายจารุวิทย์  สมหวัง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงจิระพร  ร้อยนาค โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงจิระภา  ไก่แก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กชายจิรายุ  ชนะฤทธิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงจิราวรรณ  บัวแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายจีรวัฒน์  แก้วประสงค์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงจุฑาการณ์  สุขศรี โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงจุฑามาศ  ปานเงิน โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงจุฑารัตน์  โพธิ์เพชร โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงจุไรวรรณ  ศรีเอี่ยมศิลป์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ไทยเกิด โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายเจตนิพัทธ์  วิโรจน์พิพัฒน์กุล โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงฉันท์ชนก  จันทร์เหมือน โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงชญานิศ  ปานุวงศ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงชญานิษฐ์  จันทร์นวล โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงชฎาเกษ  คินธร โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงชฎาพร  เพ็ชร์สุข โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กชายชนกรตถ์  เพชรอาวุธ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงชนนิกานต์  โกละกะ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงชนัญชิดา  พงษ์ประดิษฐ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงชนันญา  สอนประสม โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายชนินทร์ศักดิ์  ฉันทสุเมธากุล โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายชัยธวัช  เกื้อฉิม โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายชาญณภัส  ยิ้มมาก โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงชาติวงศ์  เห็นจริง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กชายชิษณุพงศ์  ประเสริฐเพชรมณี โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศักดิ์สง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงชุติกานต์  กระจ่างมล โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงชุติมา  ไทยทอง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายโชติกะ  ตั้งวิศวกิจ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงโชติกา  เพชรเกิด โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงโชษิตา  รักเพชร โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กชายไชยธรรมรงค์  ดิษฐสาคร โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงญาติมา  เบียกขุนทด โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายฐปนัท  ชินธเนศ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายฐานันดร  ชัยยศ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงฐาปนีย์  ขุนณิรงค์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงฐิติกานต์  รองเดช โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงฐิติชญา  ทวีแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงฐิติวรดา  ดีต่าย โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงฐิติวรดา  วรมาศกุล โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กชายณชพล  แก้วอำรัตน์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กชายณฐกร  ชูมณี โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงณภัครสรา  หอมสิ้น โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายณภัทร  จันทกานต์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กชายณภัทร  ทองขาว โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงณภัสธนันท์  พรหมประสงค์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงณัชชา  พิทักษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เสืออินโท โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชชา  เกตุณรายณ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ผุดแจ่มใส โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงณัฏฐนารีย์  ปานเขียว โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กชายณัฏฐากร  หนูแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงษ์เสือ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงณัฐชนกพร  บุญหรอ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงณัฐชยา  พรรณรา โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงณัฐชยา  รัตนพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงณัฐณิชา  ช่างคิด โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงณัฐธิดา  จี่พิมาย โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงณัฐนันท์  อินทร์นาค โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กชายณัฐพงศ์  มุสิกชาติ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายณัฐพงศ์  แต่งเกลี้ยง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงณัฐภัทร  เพชระ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงณัฐมน  ทวีศิลป์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงณัฐวดี  กิจขุนทด โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงณัฐวดี  อรุณประภากร โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงณัฐวดี  อินทรักษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายดรัณภพ  ทองจันทร์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายดุลยวัต  ชูจิตร โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงตรีชฎา  คำหวาน โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กชายตรีวิชญ์  สุจีรพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กชายตุลธร  อินมาก โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กชายธนกร  ศรีกลับ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กชายธนพัฒน์  สมประสงค์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กชายธนภัทร  กำเนิดไทย โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กชายธนภัทร  บุญแก้วสุข โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กชายธนภัทร  พัฒสังวาล โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กชายธนภูมิ  ประเสริฐเพชรมณี โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายธนวรรธน์  หนูศรีแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กชายธนวินท์  อินทจักร โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายธรรศพล  ลิ่วรุ่งโรจน์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงธวัลรัตน์  พัฒสังวาล โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายธัชนันท์  ค้วนแอ่ม โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงธัญชนก  เกลี้ยงกลม โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงธัญญรัตน์  รักชาติ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงธันยกานต์  เวชนารายณ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงธันย์ชนก  สันติพนาวงศ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงธันยพร  กรุยะ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองน้อย โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงธิดารัตน์  มีแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงธิดารัตน์  หรรสกุล โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายธีธัช  ตันติพงศ์อาภา โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กชายธีธัช  สินธุวัฒนวิบูลย์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กชายธีรนันท์  จันทร์นวล โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กชายธีรพล  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายธีรภัทร  มุสิกะ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายธีระธาดา  รักนาควน โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายนนทนันท์  เหมทานนท์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงนภัสชล  สุขเจริญ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายนรนิติ  ช่วยยิ้ม โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กชายนฤเบศ  ปัตตายะโส โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงนัจจนันท์  ถิ่นไทรขึง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงนัญทพร  ศรีสุข โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญแพ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กชายนันทน์วิทย์  ทองโอ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงนันทิดา  สุดี โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายนิรัติศัย  เกิดเพ็ชร์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กชายบวรพจน์  เมฆศรี โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงบัณฑิตา  สินไชย โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กชายบัลลังก์ฉัตร  ชูคง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงเบญจพร  แย้มแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงปณาลี  อุราพร โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงปทิตตา  เรืองศรี โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงปทุมวดี  รัตนปัญญา โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงปพิชญา  อินทรักษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กชายปภังกร  นาคขวัญ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงปภาดา  ศรีประเทศ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงปภาวรินท์  กมลวัฒนสุนทร โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กชายปรเมธร์  มากขนอน โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงประดับขวัญ  ทองพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงปรายฝน  น่วมเพชร โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงปรายฟ้า  น่วมเพชร โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงปริญญา  พัฒนสิงห์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงปริมญาดา  ไม้เลื้อย โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงปรียาภัทร  รักการ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายปวริศ  เลิศแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงปวริศา  อดทน โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงปวริศา  แก้วเกลี้ยง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงปัญจณีย์  แซ่ภู่ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กชายปัญญากร  แสงณรงค์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กชายปัณฑ์  ปราสาทิกะพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กชายปัณณทัต  พุทธสาม โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กชายปัณณ์พัฒน์  ไตรรัตน์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงปัณนธร  จิตราภิรมย์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงปัทมวรรณ  อนุอินทร์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายปาณชัย  อุนะพำนัก โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงปาณิสรา  หนูจีนเส้ง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายปารณ  ชุมขำ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงปาลิตา  ทองศิริ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กชายพงศกร  ทองคำ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กชายพชรพล  อินทร์นาค โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงพรชนก  วิมลพันธ์ุ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงพรทิพา  รุจาคม โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงพรทิวา  ตันธนกุล โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงพรนัชชา  สุจีรพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายพรปรีณัน  สระแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงพรรวินท์  เจนเจริญวงศ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายพลลภัตม์  อุ่นศร โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กชายพศุตม์  เพชรชนะ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กชายพัชรพล  ไทยเกิด โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงพัชริดา  แก้วคง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กชายพัทธดนย์  วิมลพันธ์ุ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงพิชชาภา  พุฒถนอม โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงพิชญธิดา  ทองศรี โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงพิชญธิดา  ศรีพงษ์พันธ์ุกุล โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  รักบำรุง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงพิชญาภัค  ทองฉิม โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงพิมญาดา  อภัยสวัสดิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เรืองจันทร์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงพิมพิศา  ทองน้อย โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงพิมพิศา  ศิริวัฒน์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กชายพุฒิพงศ์  คงทรัพย์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กชายพุฒิพงศ์  ธเนศเหมรัศมิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงเพ็ญณิกา  ปานยัง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงแพรวพิชชา  พุธสุข โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงแพรวฟ้า  เพ็ชรผ่อง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงภรณ์ชนก  ช่วยบำรุง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วกระจก โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงภัทรธิดา  กะตากูล โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงภัทรธิดา  เฉลิมพิพัฒน์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงภัทรนันท์  ขาวทอง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงภัสสร  บุญยิ่ง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กชายภาคีนัย  หนูแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กชายภานุวัชร์  บุตรพรหม โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  จิรสัตยาวงษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงภิญดาพัชญ์  ศิริวัฒน์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กชายภูมิดล  คงไพฑูรย์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กชายภูมิพัฒน์  พลศรีนวล โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กชายภูริณัฐ  แซ่โค้ว โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กชายภูริภัทร  มีแสง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กชายภูริภัทร  แซ่คู โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กชายภูสิทธิ์  ติณชาติอารักษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงมณีมณฑ์  แก้วอำรัตน์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กชายมนัสวิน  พุ่มบัว โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กชายมาร์วิน  รสจันทร์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กชายเมธัส  ใจเพียร โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงเมลิช่า  มีสวัสดิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กชายยิ่งคุณ  เกษเพชร โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงรชกร  อุ่นศร โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงรวิสรา  มีมาก โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กชายระพีพัฒน์  นาคพิน โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กชายรัชชานนท์  หนูดำ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กชายรัฐภูมิ  ถุงทอง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงรัตติกาล  ถุงทอง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงรามาวดี  โสภาคย์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงรินรดา  ตั้งสถาพร โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กชายฤทธิเดช  เรืองทอง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงเลนภา  จันทะโร โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กชายวชิรวิชญ์  ตั้งนรกุล โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กชายวชิรวิทย์  ชุมชอบ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กชายวรชัย  ดุลยะศิริ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงวรพิชชา  ปัญโญแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงวรพิชชา  มุณีวรรณ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงวราภรณ์  บุญเจริญ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงวริษา  พิศแลงาม โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กชายวิริทธิพล  ชุมศรี โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงวิลาสินี  บุญเจริญ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กชายวีรภัทร  เมืองน้อย โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงศศินันท์  บุญหรอ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงศศิพิมพ์  เซี่ยงฉิน โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กชายศักดินนท์  อินทร์คง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงศักดินี  จรดิษฐ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงศิรประภา  ช่วยพัฒน์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กชายศิรวิทย์  ชนิดปลอด โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงศิริกันยา  ลิ่มซุ่นตี๋ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงศิวพร  เศรษฐเชื้อ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายศิวัฒม์  ศรีนุ่ม โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงศุณัญญา  จันทร์พงค์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายศุภณัฐ  ผอมกลัด โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กชายศุภวิชญ์  วงษ์หงษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงศุภักธิดา  เพชระ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงสพิชญา  ตันติวิกรม โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงสลิลทิพย์  พรหมศร โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงสวภัทร  เจริญแพทย์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กชายสัคค์วสุ  ลีลาวัฒนเกียรติ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กชายสันต์ภพ  ชูเฟื่องฟ้า โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กชายสันหณัฐ  ขำเกิด โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงสิรินดา  เนยนม โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงสุณิสา  เพชรฤทธิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงสุตาภัทร  ติ่งต่ำ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงสุติษา  เพ็ชรยัง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงสุทธิกานต์  แซ่ชั้น โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงสุธิกานต์  ไทยแท้ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงสุธิดา  จำปาพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงสุพิชญนันทน์  ภมรพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงสุภัสสรา  มีแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงสุภาวิตา  พงศ์พรหม โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงสุรัตน์ติยา  ศรีเนียม โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงสุราณี  บุญทอง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กชายเสริมศักดิ์  ชัยธวัชธำรง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงโสมสิริ  พาหุมันโต โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงหยาดพิรุณ  อู้สกุลวัฒนา โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงเหมือนฝัน  จันทร์เสาร์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงอจิรวดี  เพชรขวัญ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กชายอดิศร  ตั้งนรกุล โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงอธิกานต์  ทองดี โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
908 เด็กชายอนาวิล  ทองปาน โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กชายอนุพงษ์  วงศ์ท่าเรือ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กชายอภิสิทธิ์  ตัณฑกุล โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงอรวณิชยา  นาคพิน โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงอรอมล  เสนาณรงค์ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงอริชญา  เกิดขุมทอง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กชายอัครวัต  ชูเชิด โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงอัญชิษา  ขุนพรหม โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงอัญทิชา  เพชรอาวุธ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ทองก้านเหลือง โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กชายอาภากร  ช่อสะอึก โรงเรียนพุทธยาศรม ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กชายอารักษ์  เนียมสุวรรณ โรงเรียนพุทธยาศรม ป.4 วิทย์ประถม
920 เด็กชายอุดมศักดิ์  โพธิ์เพชร โรงเรียนพุทธยาศรม ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กชายจตุพล  นิลมาศ โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 คณิตประถม
922 เด็กหญิงณัฐชา  ทองใบ โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 คณิตประถม
923 เด็กชายนิติพล  ควบคุม โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 คณิตประถม
924 เด็กชายพงศกร  ช่างเรือ โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 คณิตประถม
925 เด็กชายพิษณุพัฒน์  พัฒสังวาล โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 คณิตประถม
926 เด็กชายสรสิช  หรรษพลางกูร โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 คณิตประถม
927 เด็กชายสุทธิวีร์  จงจิตร โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 คณิตประถม
928 เด็กหญิงกนกพร  สิทธิชัย โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงกรรณิการ์  คงทอง โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กชายกฤษณะ  บุญเจริญ โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กชายกวิน  ก้อนทิพย์ โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงกันตยา  จุลเพชร์ โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงคริสติน่า  เซียร์ริ่ง โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงจณิตา  จันทร์ทอง โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กชายจตุพร  ริยาพันธ์ โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงจารุวรรณ  แซ่ลิ้ม โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงจีระนันท์  หอมกอ โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กชายชนาธิป  ยวนพันธ์ โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กชายฐติวุฒิ  ทองแท้ โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงฐิติยาภรณ์  รักษ์รอด โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กชายณฐพล  นวลเศษ โรงเรียนจงฮั้ว ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กชายณัฐพงศ์  คนึง โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงณิชมน  พริ้มเพรา โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วอำรัตน์ โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  จันทบำรุง โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กชายนฤชิต  หนูมาก โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กชายนวพล  แซ่ชั้น โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงนันทิชา  ไชยยศ โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กชายนิติพัฒน์  หนูจันทร์แก้ว โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงปพิศรา  กองดี โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กชายปัญญากร  คงแป้น โรงเรียนจงฮั้ว ป.4 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงปานกมล  ชูพันธ์ โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงภูมิญาดา  บุญประเสริฐ โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงภูมิเทพ  สิงหบำรุง โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กชายภูวิศ  โฮกอ่อน โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กชายรัชชานนท์  มาส่ง โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงวิญาดา  เทพทอง โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กชายวินภัทร  คล้ายทอง โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กชายวิริทธิ์พล  หลิวคง โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงเวทิตา  วันชัย โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายศรุต  ศรีบุญยัง โรงเรียนจงฮั้ว ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงศิริรักษ์  ปลอดอ่อน โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงศิริวิมล  อินทรักษ์ โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กชายศุภณัฐ  จำปาอูบ โรงเรียนจงฮั้ว ป.4 วิทย์ประถม
965 เด็กชายเอกพล  ลำพูน โรงเรียนจงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กชายกรณพัฒน์  สวนกูล โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.4 คณิตประถม
967 เด็กชายกฤติน  สวนกูล โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.4 คณิตประถม
968 เด็กหญิงกิ่งฟ้า  แซ่ย่อง โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 คณิตประถม
969 เด็กหญิงคุณัญญา  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 คณิตประถม
970 เด็กหญิงชนิตา  เมืองน้อย โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 คณิตประถม
971 เด็กหญิงฐิติภัทร  รักประทุม โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 คณิตประถม
972 เด็กชายณัชพล  แซ่จิว โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.4 คณิตประถม
973 เด็กหญิงณัฐธญาน์  แสงระวี โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 คณิตประถม
974 เด็กชายทตพงษ์  เทพทอง โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.4 คณิตประถม
975 เด็กชายธนกฤต  แซ่จิว โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 คณิตประถม
976 เด็กชายธนทัต  อรุณประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 คณิตประถม
977 เด็กหญิงธนัญชนก  ประสารทอง โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.4 คณิตประถม
978 เด็กหญิงธีร์พุธิตา  โพธิ์เพ็ชร โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 คณิตประถม
979 เด็กหญิงพีรดา  เจริญพรพิมลกุล โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 คณิตประถม
980 เด็กหญิงเพียงฟ้า  เก้าเอี้ยน โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 คณิตประถม
981 เด็กหญิงภวรัญชน์  กองทูล โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.4 คณิตประถม
982 เด็กชายยศพนธ์  ลูกรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 คณิตประถม
983 เด็กหญิงรณพร  ชัยสกุล โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 คณิตประถม
984 เด็กหญิงรินรักษ์  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.4 คณิตประถม
985 เด็กหญิงลภัส  กิจวิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 คณิตประถม
986 เด็กชายวุฒิภัทร  ตั้งสถาพร โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 คณิตประถม
987 เด็กชายศุภัชพงศ์  พัฒนประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 คณิตประถม
988 เด็กหญิงสุรีย์นิภา  ไมถึง โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 คณิตประถม
989 เด็กชายอนวัช  สัมภวมานะ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.4 คณิตประถม
990 เด็กหญิงอนุลดา  จูสวย โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 คณิตประถม
991 เด็กหญิงอรวรา  ปฤษฎางค์กูล โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 คณิตประถม
992 เด็กหญิงกรวรรณ  ชาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
993 เด็กชายกฤษกร  เมืองน้อย โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงกัญชนิตา  พลกันยา โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงกัญญ์วรา  วรรณทอง โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กชายกันต์พิพัฒน์  ราชรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงกานต์ธิดา  อินทร์คชสาร โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงเกตน์สิรี  เต็กสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงเกรศา  อยู่สุข โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายไกรสิทธิ์  สิงหราช โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงขวัญกมล  แต้มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงคิรภัสสร  สุริยะ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายจักรพงษ์  โพธาภินันท์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายจักรี  พุนพูล โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงจิรนันท์  เกื้อเจริญ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงฉันทนิษฐ์  จันทร์เสาร์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงชฎาฉัตร  สุระกา โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายชยธร  สิงห์ไชย โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายชัชวัล  จันทฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงชาลิสา  เซี่ยงฉิน โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงฐิดา  สุทธิคุณานันท์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงฐิติชญา  มากบุญ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงณภัทร  สุ่มยศ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายณรงค์วิทย์  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงณัฐทิตา  พรหมณะ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงณัฐธิดา  ไทยเสน โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงตวงพลอย  หนูนาค โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงทัศพร  เกตสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายทีปกร  สิทธิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงธัญญ์ยประภา  ธนเกียรติวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงธัญรดา  รัตนคช โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายธันวา  จันทร์ภักดี โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายธิติสรณ์  คะเชนทร์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงนุชนาฏ  ว่องสกุล โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายปกป้อง  ประเสริฐยศ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายปฏิภาณ  สุ่มยศ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายปฏิวัติ  ศฤงคาร โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.4 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายปฐมพร  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงปภัชญา  แสงจันศิริ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงปภัสสร  คำวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงปริยาภัทร  พันธ์สุข โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายปัญญากร  อรชุน โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงปาณิสรา  อินทร์ชู โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงปีย์วรา  จันทร์เที่ยง โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงพัชราภรณ์  อินทรชู โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงพัลลภา  ด่านวิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายพิชญ์ภูมิ  มูสิกะ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงพีรยา  สุทธิศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.4 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงเพชรลดา  ริยาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงภัคภร  พลเมือง โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงภัทรธา  ภูหิน โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายภูริช  แว่นศิลา โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายภูวเดช  แซ่เก้า โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายรณกร  เกื้อเสนาะ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.4 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงรัญชิดา  เซี่ยงฉิน โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ศรีสม โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงลลิตภัทร  สรีระพร โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายวชิรวุฒิ  หลักซุม โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงวิสสุตา  วันมณีศรีบงกช โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงศรัณย์ธร  อิงควัชรกุล โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายศุภณัฐ  บัวพรหม โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายศุภวิชญ์  พัฒนประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.4 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายสัณหณัฐ  บัวพรหม โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายสิทธิชัย  ช่วยคง โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงสุชานรี  สลัดแก้ว โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายอภิภูมิ  เพชรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงอริสรา  กองทูล โรงเรียนอนุบาลนวพร ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงกิตติพร  ลิ้มสกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 คณิตประถม
1060 เด็กชายชัยวัตร  เพ็ชรมาก โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 คณิตประถม
1061 เด็กหญิงณภัฏษอร  ผุดประสิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 คณิตประถม
1062 เด็กชายธนิก  บุญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 คณิตประถม
1063 เด็กชายปุญญพัฒน์  บุญยังอยู่ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 คณิตประถม
1064 เด็กชายพศวีร์  ประชุมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 คณิตประถม
1065 เด็กชายภัทรพล  พรหมเมศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 คณิตประถม
1066 เด็กชายศิรวิทย์  บุญชูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 คณิตประถม
1067 เด็กชายศุภณัฐ  บัวบุญ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 คณิตประถม
1068 เด็กชายเสรฏฐวุฒิ  เกตุเพชร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  นามสน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ทองอนันต์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายกิตติชัย  ไทยดำ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายกิตติโชค  ไทยดำ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงกุนธิตา  แก้วอ่อน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายจตุรชัย  ภูมิไชยา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงจิดาภา  เตโชพัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายชนวัฒน์  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายชยุติพงค์  พุทธาโร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชื่นลดารมย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงฐานิตา  เพ็ชรรัตน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายณฐกร  กรายแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงณัฐกมล  ศรีราม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงดวงตะวัน  ยงค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายเตชิต  จงจิตต์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงทิฆัมพร  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายธนเทพ  ประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงธารินี  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงธิดารัตน์  นาควิลัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงนันธิดา  อักษร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงนิพัทธ์พร  ราชพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงปริยากร  อุปการแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายพงศกร  สาริขา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายพชรพล  กระจะจ่าง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายพัสวี  ศรีวิเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงภัทรนิดา  สงอนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงรดาภัค  ชูทองวรโชติ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงลลิตา  ช่วยศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงสุพิชชา  ธรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายสุภชัย  ฟุ้งเกียรติคุณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.4 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงสุภัชชา  เพ็ชรประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายเสกข์วิจักขณ์พงศ์  คุ้มชำนาญ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายอติวิชญ์  อักษรดำ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงอภิชญา  อุ่นเสียม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงอมรกานต์  ฟักจีน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงอัญญา  ทักษิณาวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายกฤตพล  ถิ่นพิบูลย์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.5 คณิตประถม
1106 เด็กหญิงกลิ่นสุคนธ์  ปานมาศ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.5 คณิตประถม
1107 เด็กหญิงกษิรา  ปิลวาส โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.4 คณิตประถม
1108 เด็กชายจิราวัฒน์  ชูลี โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.4 คณิตประถม
1109 เด็กชายชินกฤต  ชัยขันท์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.4 คณิตประถม
1110 เด็กหญิงณัฐชนัน  เพชรขาวช่วย โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 คณิตประถม
1111 เด็กชายธเนศ  ชูนาค โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.4 คณิตประถม
1112 เด็กหญิงเบญญาภา  เบญจพันธ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.4 คณิตประถม
1113 เด็กหญิงปริณดา  วุฒิไกรวิบูลย์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.5 คณิตประถม
1114 เด็กหญิงพศิกา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.4 คณิตประถม
1115 เด็กหญิงสิมิลัน  จันทร์พุธ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 คณิตประถม
1116 เด็กหญิงสิริกร  เพชรรัตน์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 คณิตประถม
1117 เด็กหญิงอรชพร  รัฐนิยม โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.4 คณิตประถม
1118 เด็กหญิงกนกวรรณ  เพ็งสกุล โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงกรรณชนก  เภาประดิษฐ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.4 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายกลวัชร  พัฒศรีเรือง โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงกานต์ธีรา  คลาดนาน โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายคีตศิลป์  เส้งสุย โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายจักรกาย  ทรัพย์เมฆ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงชนัญชิดา  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เล็กขำ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วเจริญ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงณฐภัทร  ไชยมุติ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยภา โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงธามิศา  คงเช็น โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายธีรภัทร  พูลแก้ว โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงนลิน  สิงหบุญพงศ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายปภังกร  พิชัยณรงค์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงพรรณพนัช  ยอดทอง โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงพรรณภัทร  งาแก้ว โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงพัชรพรรณ  ริยาพันธ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงพิชญาภา  เดชะ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายภวินท์  ไกรนรา โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงภัททิยา  จินตาคม โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงรัชนีวรรณ  เพ็ญพงศ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายราเชน  รักปาน โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงวณิชชา  กุลจารุสิริ โรงเรียนปัญญาทิพย์ ป.5 วิทย์ประถม