รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกวรรณ  ล่องพรมหม โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ลำยาว โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงชนกสุดา  นิลพัฒนไพศาล โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายธราเทพ  อินทวิเศษ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงนภัทร์ศร  ชูศรี โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายนันทจิตร  พรมสอน โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงปิยะพร  ศรีธรราษฎร์ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายพุทธิพงศ์  รองเมือง โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายวิริทธิ์พล  ชูชะนะ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายศุพกฤต  ยาแสง โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ศิริวัฒนะสกุล โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงอัญจิมา  ทองเลม็ด โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชฎาพร  อินทร์ภักดี โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.4 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงญาณิศา  แก้วเหล็ก โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงณชนก  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.4 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงพุทธิชา  เหลารัก โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ป.4 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ต้อยแก้ว โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงเขมนิจ  สายใจ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณัฐวดี  อำลอย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายนภัสกร  เทศขำ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงนิตยตา  พนาลี โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงปวิชญา  เข็มทอง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายปุณณพัฒน์  พรหมสวาท โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงพัชยา  เทพนวล โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงพัณณิตา  ชื่นวิเศษ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายภูธเนศ  ชวดบัว โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายภูริณัฐน์  ฤทธิอา โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงวรรณ์ษิรัชฏิ์  สายะนันท์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายสิทธิกร  ตัญจรูญ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงสิริไพลิน  กลางนุรักษ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงอนัญญา  นิตย์มี โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงอัญมณี  ม่วงมี โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงกนกกาญจน์  ทองจุ้ย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงกันตพิชญ์  ไชยสอาด โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงคิรภัสสร  รุ่งเมือง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงจณิตา  พัฒน์วั้น โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายจิณณพัต  คงสนอง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงจิรนภา  คำทิพย์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายจิรภัทร  ภูกิจวัฒน์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กชายจิรภัทร  อินทร์ปรางค์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงชนิสรา  คนเจน โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงฐิตารีย์  ท่าหัก โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายฐิติกร  ทิมเกตุ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  แก้วเพชร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แนบตรีเนตร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงณัฐณิชา  เผือกชู โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เพรชโกษาชาติ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายณัฐภัทร  คงแก้ว โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงทักษอร  ชูศรี โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงธนัญชนก  สงมา โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงธมลวรรณ  โสภาค โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงธัญพิชชา  สาระคง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายธีรโชติ  สังข์เทพ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายธีรศักดิ์  จินาบุญ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงนภสร  เผือกชู โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงนวลพรรณ  หนูขาว โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงปริญดา  พานิชกุล โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายปิติวัฒน์  โยธารักษ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงพรวรินทร์  พิริเยศยางกูร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กชายพรวิวัฒน์  โชติรัตน์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงพัชรธิดา  คงศิลป์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงพิมพ์ดาว  สถิตยานุรักษ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กชายภูมิพิทักษ์  พิทักษ์ปรัชญากุล โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงมณีรักษ์  พรหมเพชรนิล โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายมนต์ธัช  อิ่มทอง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงมนสิชา  อุปลา โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงรชตวรรณ  ช่วยประทิว โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายวัชรชัย  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายศรัณยภัทร  พร้อมอุดม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายศักดิธัช  กลิ่นกล่อม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายศักย์ศกร  ณ นคร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายศิวกร  ราชประดิษฐ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงสุทธิกานต์  บุตรดาวงค์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงสุนิรัตน์  เริงภิรมย์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายอชิตพล  นุชภู่ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายอนัส  นิลทน โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงอภิษฎา  ชูช่วย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงอริญชยา  เข็มทอง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กชายเอกชัย  คงพรศิริ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายกิตติโชค  กมลวิบูรณ์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายคมสัน  หีตอักษร โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงจิณณพัต  เทือกสุบรรณ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงญาณิศา  แก้วมงคล โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงฐิตินันท์  เศษธนู โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายณภัทร  สุทธิเนตร โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงณัฐสุภา  ไตรมาศ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายธเนตร  สามัคคีคารมย์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงนันทิยา  เรืองรักษ์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงนิจวิภา  กิจวิจิตร โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงพรพิมล  บุญผ่อง โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายยศพล  ยี่โถ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายรัชชานนท์  สังข์คร โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายรัชชานันท์  เพชรผ่อง โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  รำเพย โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายวริทร์ธร  ทองเกษม โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงวริษฐา  ตรียุทธ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงวีรินทร์  ณ ถลาง โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงศุภัชญา  งามจันทร์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงสโรชา  อ่ำมีเชาว์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงสโรชา  เพชรพิฆาต โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงอติมา  มังคลาด โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงกรรณิกา  หีตอักษร โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงชาคริยา  กลสามัญ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายชาญวิรุฬห์  ไกรนรา โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กชายชิษณุพงศ์  จินาเหงียบ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงฐิติชญา  คงขันธ์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชุ่มติง โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงธมลวรรณ  โยธารักษ์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายประกาศิต  ทองตำลึง โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายปองพล  ธรรมรงค์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงพนิตพิชา  พลภักดี โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงรัชนีวรรณ  นาคทองกุล โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีเพชรแก้ว โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อนุสรณ์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ยุทธพรพงศ์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ช่วยบำรุง โรงเรียนวัดรัตนาราม ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงวรรณิดา  แก้ววงงาม โรงเรียนวัดรัตนาราม ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงชนัญชิดา  เธียรโชติ โรงเรียนวัดรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงชนัญธิดา  แดงลาด โรงเรียนวัดรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงชนัณชิดา  เรืองเวช โรงเรียนวัดรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงณุชชญา  สุดสวาสดิ์ โรงเรียนวัดรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงพัชรพร  เพชรเขียว โรงเรียนวัดรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายวงศธร  กรทิพย์ โรงเรียนวัดรัตนาราม ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงกชกร  วิเชียรวงศ์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงกัญญากร  แก้วขาว โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงกัลยกร  ทับทอง โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงญาณิศา  ป่าวสกุล โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงณัฏฐา  ชูวารี โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงธัญญามาศ  สุกลูกอิน โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายธิชานันท์  ศักดา โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองผึ้ง โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายวสุธา  สุดสาย โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายศุภณัฐ  พวงแก้วถาวรสุข โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายอภิเดช  เกตุแทน โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายอรรถกร  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงอาทิตยา  หล่อหลอม โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงกรวรรณ  ขุนเพ็ชร โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายกรษณ  คลองขุด โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงกันย์สุดา  จินโน โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
140 นางสาวกุลนันท์  จันทร์ทอง โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงจิรัชญา  ธุวพิรุฬห์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงชญาภา  ประดิษฐพร โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายชิษณุพงศ์  เพ็ชรยก โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
144 นายชิษณุพงษ์  สรรพา โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงชุุติมณฑน์  ทองกลับ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงณัฐกฤตา  จันทร์อาสน์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุธานันท์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงณัฐนิชา  มาศโอสถ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
149 นางสาวณิชนันทน์  ใจกว้าง โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายธนธรณ์  ชื่นพระแสง โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายธรรมรัตน์  พุฒทอง โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
152 นางสาวธันยารัตน์  บุญชอบการ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงนงนภัส  ศักดี โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายนภเกตน์  พิมปัดชา โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงนภัสสร  ปานสังข์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงนันทนา  พรหมช้าง โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงนิรัชพร  พุทชนะ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วปลอด โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
159 นางสาวเบญวรินทร์  แก้วเดิม โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงประวีณา  ขุนภักดี โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงปาตลี  สุวรรณวงษ์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายปุญฤทธิ์  ขำนุ้ย โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
163 นางสาวผกามาศ  โพ๊ะสูงเนิน โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายพัชรพล  สารภี โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงพัทธนันท์  พุทธสุภะ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงภัทราวดี  ขาวจิตร โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงโยษิตา  กิ้มยิด โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
168 นายวงศธร  มีแย้ม โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงวชิราภรณ์  หนูคง โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายศุภวิชญ์  แพะโสม โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงสิราลักษณ์  เภอสม โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงสิริภัทร  คุระเอียด โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงสิริมา  ภักดีวานิช โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงอนงค์ภัทร์  ภัทรนรางกูร โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงอรวรรณ  รอดแก้ว โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงอ้อมดาว  แก้วพิชัย โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.1 คณิต ม.ต้น
177 นางสาวอัญชลี  ทองใบ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพชรศรี โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงกันยาวีร์  ศรีไชย โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงกัลยภรณ์  สงพัฒน์แก้ว โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงเขมจิรา  รักษ์ชีพ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายเขมทัต  เนียมขำ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงจิรนันท์  มีสาคร โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายชยพล  สุทธินุ้ย โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงญาณภัทร  เพชรเศรษฐ์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีสมบัติ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงฐิติกานต์  ทองใส โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายณพกัญจน์  ศักดา โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ปานเวช โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เพ็ชรกุล โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายณัฏฐวัจน์  ฆังคะรัตน์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงณัฐนันท์  บุญแทน โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงณัฐวรา  ปั่นกลาง โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายณัฐวิโรจน์  พิมพะการ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายเดชาวัต  สงพัฒน์แก้ว โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงธนัชพร  ชูศรี โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงธันย์ชนก  พลายชนะ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายนันทพงศ์  แช่มไล่ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงบัณฑิตา  สุปันตี โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปณิชา  ปิ่นทองพันธ์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงปทิตตา  มูสิเกิต โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงปพิชญา  พรหมช้าง โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรชนะ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงปาณิสรา  ม่วงมณี โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงปุณญาพร  สัมพันธ์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วิเชียรแก้ว โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายภคพล  สมัครกิจ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กชายยงยุทธ  รอดนิล โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงยสดา  สัมพันธ์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายรชานนท์  เนียมสมบูรณ์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงรติมาพร  เกื้อมา โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงรนิดากร  พิมพ์ลอย โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายรัชพล  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงวิชชุดา  พลสวัสดิ์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายศักรินทร์  สามสุวรรณ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายศิวกร  พงศ์นรางกูร โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายศุภณัฐ  มลมาลา โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงสโรชินี  จินะ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงสานิตา  พิมพะการ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงสุนิสา  พัฒนกุล โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงอธิชา  ว่องการ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายอธิตะ  วิเศษประไพ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงอลิสสา  สิทธิเชนทร์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงอาริสา  คงสุด โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงิพิชญาพร  อินทร์ปู โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ขวัญแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายอนาวิล  พรหมแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายกฤษฎิ์  กลับชัย โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายคฑาวุธ  บริสุทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายจักรพงศ์  ผุดบ่อน้อย โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงจุฑารัตน์  แพทย์รัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงญาดา  อินทร์เนื่อง โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงธนนันท์  แสงทองย้อย โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายธาวิน  เพชรเจริญ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายบัญญวัต  มะโร โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ลิ้มเจริญ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงพิมพกานต์  แดงเนื่อง โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงฟ้าใส  คงเนียม โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีทัพ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายรัฐศาสตร์  เพชรโชติ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงวรพิชชา  ชูมณี โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายสรรเพชร  โสขะ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงสุชานรี  เทพทอง โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายชนม์พรรษ์  เรืองไชย โรงเรียนวัดพนม ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงพัชฎาภรณ์  ทองตำลึง โรงเรียนวัดพนม ป.4 คณิตประถม
247 เด็กชายภาณุวิชญ์  นพรัตน์ โรงเรียนวัดพนม ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ทองจันทร์ โรงเรียนวัดพนม ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงกนกพร  สุดเส้ง โรงเรียนวัดพนม ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ปิตะมะหะ โรงเรียนวัดพนม ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงจิรัชญา  พืชผล โรงเรียนวัดพนม ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กชายณัฏฐบดินทร์  ทิพย์เดช โรงเรียนวัดพนม ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายณัฐกฤต  วิชิต โรงเรียนวัดพนม ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงณัฐวดี  แก้วนาไสย โรงเรียนวัดพนม ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองยวน โรงเรียนวัดพนม ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายทิโนทัย  หมายมี โรงเรียนวัดพนม ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงธนพร  นวลขาว โรงเรียนวัดพนม ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายธนภัทร  อินทรบุตร โรงเรียนวัดพนม ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ยอดสุรางค์ โรงเรียนวัดพนม ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายนนทพัทธ์  ส่งมา โรงเรียนวัดพนม ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายนัทธพงศ์  เจริญรูป โรงเรียนวัดพนม ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายปรเมศร  กุลจู้ โรงเรียนวัดพนม ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงพิชญาภา  พลายชนะ โรงเรียนวัดพนม ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงเพชรรดา  โภคา โรงเรียนวัดพนม ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงมณีนาจ  ทองญวน โรงเรียนวัดพนม ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายวงศธร  ธุรีราช โรงเรียนวัดพนม ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายวุฒิชัย  รอดเจริญ โรงเรียนวัดพนม ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงสุทธิดา  พิทักษ์ โรงเรียนวัดพนม ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายอุทัย  เต็กอ๋อต้ง โรงเรียนวัดพนม ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงกฤษติกานต์  ทิพย์เกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 คณิตประถม
271 เด็กชายคณิศร  พรหมคุ้ม โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 คณิตประถม
272 เด็กชายจารุวิทย์  วุ่นชุม โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงชนากานต์  คงตุก โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 คณิตประถม
274 เด็กชายชลสินธ์  แซ่ตั้น โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 คณิตประถม
275 เด็กหญิงชาลิสา  ศรีสุภาพ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงณัฐณิชา  รักบำรุง โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายณัฐพงศ์  นิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงณิชารีย์  สัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 คณิตประถม
279 เด็กหญิงธัญวรัตม์  โตทอง โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 คณิตประถม
280 เด็กชายธีรศักดิ์  ชนะพจน์ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 คณิตประถม
281 เด็กชายเนติพงศ์  เกตุนุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงปราลิตา  พิชัย โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงพรธิตา  ทองปอนด์ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงพิชาฎา  ขวัญชื่น โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงภาณุชณัญ  นาคแป้น โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 คณิตประถม
286 เด็กชายภูมิภัทร  ทองผล โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 คณิตประถม
287 เด็กชายภูวิช  ศรชนะ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายเลิศพิพัฒน์  อินทร์เกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงวิลาวัณย์  สรรพา โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงสุนันทา  รักษาสัตย์ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงสุมิลตา  ชูเชิด โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายอนันต์เทพ  เทพทอง โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 คณิตประถม
293 เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วสามสี โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงกัญญาภัค  นาคทอง โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายกิตติธัช  รัตนกุล โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายจักรพัฒน์  เทพเฉลิม โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงจันทร์จิรัชญา  ละหารเพชร โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กชายจารุกิตติ์  วุ่นชุม โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายชนนฤทธ์  สุดเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงชลชนก  พรหมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงชาลิสา  เพชรศรี โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงชุตินันท์  คงทอง โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงฐิติรัตน์  คงทอง โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายณัฐกมล  รัตนกุล โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงณัฐณิชา  นุ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายณัฐธกฤต  มงคล โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงณิชนันทน์  รักสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กชายแทนคุณ  นิลศิริ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายธีธัต  ทิพย์รักษา โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงนภัสพรรณ  เหล่ากูล โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายนรภัทร  สัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงนริศรา  เกตุแทน โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงนริสรา  รอดเจริญ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงบัณฑิตา  คงเพ่งพิศ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายปกรณ์  ช่วยศรี โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงปุณยวีร์  มะลิวัลย์ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงเปมิกา  อังกาบ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงพรลภัส  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงพัชริญา  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงพัทธนันท์  เสือดาว โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงพันธการณ์  สร้างทองดี โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงพิมพิศา  เหมรา โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงภัทธิรา  พ่วงพี โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงภัสส์กุญช์  สงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงภาพิมล  พ่วงพี โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กชายภูริวัฒน์  โถบำรุง โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายยศกร  ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กชายยศพล  จักราพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงรัชลดา  ฟักทองมาก โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายรัตนพงศ์  สมานทอง โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กชายโรจนธร  เจริญภักดี โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงลลนา  ช่วยชนะ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กชายวรเมธ  เจริญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายวศิน  สำนึก โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายวุฒิชัย  สองพี่น้อง โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงศลิษา  รัตนภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงศศิการต์  วิลุน โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงสุชญา  สาคร โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงสุชานันท์  ด้วงเรือง โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงสุทธิดา  บรรจงภาค โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงสุรัญชนา  ชูพรหม โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายอติชาติ  ชูพนม โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงอัจชนากานต์  วิเศษมาก โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงไอริสา  พรมมา โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงจินต์จุฑา  มีศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงกมลรส  แก้วท่าชี โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายกษิดิ์เดช  หมวดยอด โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงชุติมา  ศึกเสือ โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงณิชนันทน์  คงชนะ โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายธีรภัทร  ทองยวน โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายปุณณวิช  ศรีเทพ โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายพากร  เกื้อด้วง โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงศิโรรัตน์  สุธรรม โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายสรวิชญ์  คำจันทร์ โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงอาทิตยา  เฟื่องรักธรรม โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงอินทิรา  เพชรทอง โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงกนกเนตร  ไชยทิพย์ โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงกันตยา  บุญชู โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 คณิตประถม
359 เด็กหญิงจิรัญญา  สมอ โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 คณิตประถม
360 เด็กชายชนินทร  ชูแนม โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงณิศรา  เนียมมีศรี โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงธิดาพร  บุญยะรัตน์ โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 คณิตประถม
363 เด็กหญิงนวพรรษ  รักษ์สกุล โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงเบญญาภา  กฐินหอม โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 คณิตประถม
365 เด็กหญิงปานวาด  เส็งจรูญ โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงปิยะฉัตร  คีรีรัตน์ โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 คณิตประถม
367 เด็กหญิงเปรมชนก  ทิพย์บรรพต โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 คณิตประถม
368 เด็กหญิงพรนภา  สมบูรณ์ โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 คณิตประถม
369 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มะนะโส โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงภูมิพัฒน์  พรหมวิเศษ โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 คณิตประถม
371 เด็กชายมณีพงศ์  มีศิริ โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 คณิตประถม
372 เด็กหญิงวังการ์รี  ศรีเทพ โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงศศิวิมล  นาคะสิงห์ โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 คณิตประถม
374 เด็กชายศุภราช  รักแสง โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงสุวภัทร  สุรัตน์พราหมณ์ โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงโสภิตา  จิตราม โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงอติกานต์  สวัสดิวงศ์ โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 คณิตประถม
378 เด็กหญิงอภิญญา  คำจันทร์ โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 คณิตประถม
379 เด็กชายชาคริต  ชลเกริกเกียรติ โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายเทพฤทธิ์  อินทร์เมือง โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายธนากร  ถวาย โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงภัทรพร  นุ่นจันทร์ โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงเมียนนุสิ  พม่า โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงวรรดา  อ่อนพร้อม โรงเรียนวัดตรณาราม ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กชายวีระชัย  หิงไธสง โรงเรียนวัดตรณาราม ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ต้อนโสกรี โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายกิตตินันท์  แปรครรภ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงชญญานุช  เพชรบำรุง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงชนากานต์  เพชรบำรุง โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงนัธมน  สาระชิต โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงอริสรา  นาครอด โรงเรียนวัดสุทธาวาส ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายณัฐพงศ์  ดิศแพทย์ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.5 คณิตประถม
393 เด็กหญิงพจณิชา  เพชรรัตน์ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.5 คณิตประถม
394 เด็กชายศตานนท์  สวนทอง โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.5 คณิตประถม
395 เด็กหญิงสาธิตา  หีตช่วย โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.5 คณิตประถม
396 เด็กหญิงกุลธิดา  ปาลคเชนทร์ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงเกศริน  เพชรสงวน โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงจิรัชญา  หมกแดง โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงจุฑามาศ  คีรีมา โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กชายเจษฎา  แสงเดช โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายชณณภัส  ศรีมณี โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงชลธิชา  ใยบัวทอง โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายณัฐณกร  เพชรสังข์ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญแทน โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายณัฐภูมิ  นุชมาก โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงดลยา  วังวิเศษกุศล โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายธนกฤต  หีตช่วย โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กชายธนพงศ์  นาคคง โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายธาวิน  ขวดแก้ว โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายธีรภัทร์  เทพพิทักษ์ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายนพกร  อ่อนทอง โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  โตวังจร โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงปวริศา  จันทร์คง โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงปาริตา  รักษาทรัพย์ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายปุริณธร  แก้วดำ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายพันตระการ  จันทรณะ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงพิชญา  ศรีใย โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงภัณฑิรา  ชูประเสิรฐ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายภูวิศ  เต็มบางงอน โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงรสินทรา  ฉิมฤทธิ์ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายรัชพล  สินกลิน โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กชายวรวิช  ขันทรี โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายวสุภัทร  จันทร์อยู่ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายสัณหณัฐ  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายสัณหณัฐ  สิทธิชู โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายสิทธิศาสตร์  ยุ่ยฉิม โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงสุชานุช  หาสุข โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงสุประวีณ์  พรหมวิเศษ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงสุภาวดี  สุปันตี โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภู่ห้วยล่ำ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายอนุวัฒน์  แดงหีต โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงอภิชยา  ศรีทอง โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายอภิชัย  เวชวิมล โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายอภิชิต  เวชวิมล โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายเอกวุฒิ  อาวุธ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงเทพปรียา  สัมพันธ์ โรงเรียนตาขุน ป.6 คณิตประถม
437 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดำแดง โรงเรียนตาขุน ป.6 คณิตประถม
438 เด็กชายธนภัทร  ไชยนาเคนทร์ โรงเรียนตาขุน ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายไกรวิชญ์  สุขอุ่น โรงเรียนบ้านปากทำเรียง ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายชวัลวิทย์  ปาลคะเชนทร์ โรงเรียนบ้านปากทำเรียง ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงช่อผกา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านปากทำเรียง ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงฐิติมา  แก้วชูกูล โรงเรียนบ้านปากทำเรียง ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงดวงกมล  มีสัตย์ โรงเรียนบ้านปากทำเรียง ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงธันย์ชนก  นิลวิเชียร โรงเรียนบ้านปากทำเรียง ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงรักษิณา  รักกะเปา โรงเรียนบ้านปากทำเรียง ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายรัชชานนท์  ฤทธิกุล โรงเรียนบ้านปากทำเรียง ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงอุไรพร  สุขอุ่น โรงเรียนบ้านปากทำเรียง ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงกนกวรรณ  ประสารทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.4 คณิตประถม
449 เด็กหญิงณัฐวดี  ดับปาล โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.4 คณิตประถม
450 เด็กชายธนกฤต  วงศ์วานิช โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.4 คณิตประถม
451 เด็กหญิงพรสุภัค  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.6 คณิตประถม
452 เด็กหญิงพัสรา  ชูทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.4 คณิตประถม
453 เด็กชายภูริช  เทือแดง โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.4 คณิตประถม
454 เด็กหญิงศิรดา  เบญพาด โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.4 คณิตประถม
455 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แสงเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.4 คณิตประถม
456 เด็กชายสุทธิชัย  ทองอยู่ โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.4 คณิตประถม
457 เด็กชายอภิรักษ์  ศรีนาคนิล โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงอรณิช  โสตรโยม โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงกฤติกา  วิมล โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายกฤษกร  ชูประคอง โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงกฤษณา  ขวัญเมือง โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงแก้วกาญจน์  เชิดชูชน โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายจักรพันธ์  ทิพย์บรรพต โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายเจนภพ  ถึงเจริญ โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายชญานนท์  ชูทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายชนันธร  ธรรมบำรุง โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงชลิตา  โชติช่วง โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายชูเกียรติ  ชูพร้อม โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงณัฎฐกฤตา  ทองแท้ โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงณัฐกานต์  ประสารทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงณัฐณิชา  พลภักดี โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายณัฐพร  ต้นป้อ โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายณัฐภูมิ  เกิดสมบัติ โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายณัฐวัศห์  เพชรทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายทวีศักดิ์  แก้วนิคม โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงธนกรองทอง  เสงี่ยมจิตต์ โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายธนเดช  ชูระบำ โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงธิติมา  เทพทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายบุญฤทธิ์  วรรณศิริ โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายปฎิภาณ  แซ่ด่าน โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เพชรทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  เพชรทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายพิงครัฐ  ฤทธิรงค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายพีรพัฒน์  คงชุม โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงแพรวา  บุญโญ โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงภัทรสุดา  รูปขำดี โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงมัณฑนา  สำลี โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงมานีดา  วัดแพ โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงรุจิรัตน์  สังข์เทพ โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงฤทัยวรรณ  แผนมณี โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายวชิรศักดิ์  โชติช่วง โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายวรโชติ  แก้วคำ โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงวรรณภรณ์  เดชมณี โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายศุภทัศน์  คงมะลวน โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายสรพัศ  คชชา โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายสหชาญชัย  จันทเวช โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงสุทธิดา  พืชผล โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายสุพีรณัฐ  โสมดำ โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงสุวภัทร  ปานเหลือง โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงอธิชนันท์  ทองมีเพฃร โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ป.6 วิทย์ประถม