รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกวรรณ  กรดจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนิษฐนาฏ  ศรีขวัญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายกมลภพ  แก้วสุกใส โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกรภัทร  กลางณรงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายกฤติเดช  วิทิพย์รอด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤษฎา  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤษฎากรณ์  โกละกะ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายกฤษฎิ์  กลสามัญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกวินทรา  เชื้อบุญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกัญญาภัทร  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ธรรมทีปกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายกิติพัฒน์  ทิวแพ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงเกตน์สิรี  บุญชู โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายคริสเตียน  จันทร์เลื่อน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายจิรภัทร  พยัคฆรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงจิรัชญา  นพชินวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  คล้ายสุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชญานันท์  จันทร์เจิญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชนรดี  จรปลอด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงชนิสรา  แก้วดี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายชยพล  พลภักดี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายชยพล  ศรีสาคร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายญาณกร  ชิวหากาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายญาณาพัฒน์  คฤหเดช โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงญาณิศา  แพชนะ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณฐรินีย์  หรนนุ้ย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายณภัทร  งามประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณัชชา  อำลอย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  บุญสอน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายณัฐ  อภินันทชาติ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายณัฐดนย์  รัตนพรหม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณัฐธิดา  ส่งประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณัฐนันท์  สมล่ำ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงณิชกมล  มาฆทาน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายดุสิต  แก้วเทศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายธนภัทร  ยังวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายธนัตถ์  ชุมทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายธิติวุฒิ  ชูเสือหึง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายธีรเมธ  ภักดีบุญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงธีร์วรา  คงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายนภทีป์  ปานเมือง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงนภัสสรณ์  ธีระดำรงกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงนลินี  แท่นนิลกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงนวรัตน์  อำลอย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงนันท์นภัส  จงพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงนันท์นภัส  อภินันทชาติ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงนันทวดี  ช่วยรักษา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายบุณยกร  นิสภกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงเบญญาพร  มีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงเบญญาภา  มีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงเบนจามิน  จตุภัทรไกรสิน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงปนัดดา  ฉัตรดีนุ้ย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายประชา  ธรรมภัทรกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายปรินทร  เนื่องเกตุ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงปัญญาพัฒน์  สังข์นคร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายปัณณธร  ชิณรา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายปัณณวิชญ์  วังนรา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศุภวัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงพชรพรรณ  ประทุมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายพนาย  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงพรชนก  เนตร์ขำ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงพรปวีณ์  ขุนหอม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายพลานุภาพ  ขุนทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายพสุเทพ  ศิลมะโย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงพิชญาภา  เจริญสุขสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงพิชนันท์  ซอเสียงมงคล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายพีรวัส  พูลเกิด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงพุดน้ำบุศน์  เลิศปิยะธนากุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายภวิทย์  เกษตรานันท์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายภวินท์  โต๊ะอีสอ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงภัทร์นฤน  วงศ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายภัทรนันท์  เพชรอนันต์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายภูมิภัทร  ทองสกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายภูมิภัส  พรศิวะกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงมธุรวันต์  บุญอ่ำ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงรัตนมน  ภาสภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงรุจิรดา  วงษ์ฟ้อ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายวรยุส  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงวริสนา  จาตุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายวัชรนัชญ์  อังกูรรัตน์ อุยสุย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายวัทธิกร  ดาโอะ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงศศิธร  รุ่งรัตนชวาลา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงศิธณัฐ์  เฉลิมพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงศิริรัตน์  ลิ้มสกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายศุภพล  แดงประทีป โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายสรัล  สิงห์ชู โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงสโรชา  สินพิศุทธ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายสิรภพ  สมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงสุภัสสร  นาคขำ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงสุภัสสราภรณ์  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงเอมิกา  กัญจนกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงกชพรรณ  ชุมทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงกนกพิชญ์  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กชายกนพล  เมืองสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ยอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกรกนก  เทียนเรือง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายกรภัทร์  ชูมี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กชายกฤติน  บุญประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายกฤษณะ  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กชายก้องภพ  หนูทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายก่อทรัพย์  ภูริวิมลชัย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทัดทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กชายกันตภณ  ชาญชล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกานต์พิชชา  จิรัตฐิวรุตม์กุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กชายเกตสิริ  มีนวล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายโกสิต  สุวรรณเฮง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงขวัญชนก  ทองตำลึง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงขวัญพิชชา  เวชกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายเขมทัต  รอดภัย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงเขมิสรา  แก้วสว่าง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงเขมิสรา  ใจสมุทร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายคมกฤต  สมบัติแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายคันธ์สรณ์  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายคุณาสิน  สกุลแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงจันทรัช  ยืนสกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงจิณณพัต  ผดุงเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงจิรวรรณ  ธิติมากร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงจิรัชญา  โชคธนะสกุลชัย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  สืบสุข โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงจิราภา  ศรีสงข์แก้ว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงจีรนันท์  ใจดี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายจุมพลภัทร์  เซ่งบุญตั๋น โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงชฎารัตน์  เมืองพรหม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กชายชนกันต์  วรรณเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงชนันธิดา  คงแถวทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายชโยดม  เกื้อสกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงชลดา  คงคมคง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์วชิรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงชลพรรษ  พ่วงจินดา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงชลลดา  ส้มเพชร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายชวณัฐ  จันทร์วรเชษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายชวัลวิช  จักรหนู โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงชัญญา  ปลอดจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงชัญญานุช  นามนวล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ตู้เชื้อ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขกลิ่น โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงซาราห์  กีเรลท์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงญัยดา  ยูโซะ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงญาณิศา  รักชุม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงฐปนี  กล่อมเมือง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงฐิญาดา  คำนาม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงฐิติวรดา  ชียสะอาด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายณฉัตร  สุนทรปิยะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณพิชญา  ธนฐานสกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณไพพรรณ  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณัชชา  สัจจาเฉลียว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณัฏฐกัญญา  ภูมิจิตร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ชูมาก โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงณัฐณิชา  ขาวเขียว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณัฐธิดา  ถิ่นสะท้อน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงณัฐนรีย์  โพธิ์กัน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงณัฐนิช  สุนทรกรณีย์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ฤทธิธรรม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงณัฐวดี  ดำมุณี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงณัฐศศิญา  หมานมา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงณัฐิดา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงณิชชา  สรไชยสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงณิชาภัทร  เพ็ชรเสน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายเตชินท์  นาคทองกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงทรรศนันท์  ศิริวัฒนชัยกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงทักษพร  แย้มเนตร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายทัตเทพ  เมืองหนู โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงธชพรรณ  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายธนกฤต  ฤทธิ์ยงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายธนนท์  ธนฐานสกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายธนาธิป  พัฒนนิกร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงธนิสรา  พูลเพียบพร้อม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายธรรมเชษฐ์  จิตชา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงธรัตนากร  ทองบุญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงธัญชนก  ใจชื่น โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงธัญพิชชา  รัตนูปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงธัญรดี  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศิวายพราหมณ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปิยะกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงธัญวรัตม์  บุญหาญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงธิติญรัตน์  เกิดก่อ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายธีรภัทร  จันทร์พงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายธีระเดช  ปิ่นวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายนนทภัทร  ภทรภักดี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายนัชชนันท์  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงนัทชา  ทองพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงนัทธนิชา  จะรา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงนันทิชา  สุขประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายนิติภูมิ  เทือใหม่ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงนิธินันท์  หนูคง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงเบญญาภา  ประดิษฐ์สาร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงปญยนุช  เดชชนะ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงปวริศา  กลัดทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงปวริศา  สุภาวิทย์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงปวีณา  เนื่องเกตุ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายปัณณธร  มณีรังษีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายปัณณวัฒน์  ชมชื่น โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงปานชีวา  สุทธิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายปิยังกูร  นาคเพชรพูล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงปุณญดา  ตั้งตรงสุนทร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงพนิตธิดา  นุ้ยขวดี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงพรชนก  แช่มชื่น โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงพรพรหม  ศรีฟ้า โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงพราวรวีร์  กายนิตย์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงพลอยปภัสร์  ปฐมเตชะกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายพัชรพล  ศรีวารีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงพัชริดา  คงศิริ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ไตรณรานุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายพัสกร  รื่นเริงใจ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงพานแก้ว  โพนพันนา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพิชรดา  สอนเขียว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายพิภู  สมเกียรติกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงพิมพ์สิริ  โทนจินดา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายพิรชัช  กระชอกชล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายพุฒพงศ์  จันทร์ตรี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายไพสิฐ  เพชรแสง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงภควรรณ  ฉิมบุตร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายภวิน  เกษตรานันท์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายภัคธร  ยวงทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายภัทรพล  บุญหาร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงภัทรศยา  นพมาศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายภาคิณ  วิโนทกะ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายภาณุวัชร์  สมบัติมาศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงภานุภัคค์  โซ่โดบ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายภีมเดช  วงศ์สุบรรณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กชายภูริณัฐ  บินแอ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายภูริณัฐ  แพวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงภูริณัฐฐิฏาร์  หวานสนิท โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายภูริวัฒ  อ่วมทองดี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายภูริวัฒน์  ชุมแสง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายภูวดินทร์  ไกรเดช โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กชายภูวิช  ณ พัทลุง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงมณิสรา  ประศาสตร์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายมังกร  กองประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงรวิวรรณ  เพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายรวิสุต  รอดทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายรัชชานนท์  ไมตรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงรัญชิดา  บุญประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายรัฐพล  หมั่นเพียร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายรัศชานนย์  แมนเมือง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงโรจนพรรณ  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงลภัสรดา  อินทแสง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เหล่าประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงวรัณปภา  สุขประชา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงวราวรรณ  แสงอาวุธ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายวัชรพล  เดชเรือง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายวิภู  พรายพรรณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงวิรากานต์  ตุกัง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายไวทย์  ตั่นเผ่าพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายศักย์ศรณ์  แก้วมีศรี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงศิรประภา  ชูมี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงศิริกานดา  พัฒน์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายศุภณัฐ  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงศุภิสรา  เกษมสิทธิพร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงสวภัทร  ดรดีเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กชายสัณหณัฐ  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายสิรภพ  โกละกะ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงสิริวิมล  พัฒนภากรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงสุชานาถ  สีแดงสี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงสุทธิกานต์  จันทร์ภูชงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงสุธาสินี  บุญขวัญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงสุพิชชา  สุขุม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงอนรรฆวี  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายอนันตพัชร์  พันธ์วิชาติกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงอมรรัตน์  พรหมเกิด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงอมรรัตน์  พัฒนะ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงอมรรัตน์  เศวตศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงอมลวรรณ  เมืองแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงอรณิชา  วราชัย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงอรพิชญา  ชูเกิด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงอลิสา  พรหมช่วย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงอัญญา  จันทร์เสี้ยวรัศมี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงอัฐชนกมล  ฤกษ์ดี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายอัษฎาวุธ  พ้นภัย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงอาภาภัทร  สีนวม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  มูณีเอียด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงนภัสสร  อิสริยานุพงศ์ โรงเรียนวัดประสพ ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงบัณฑิตา  ต้อยแก้ว โรงเรียนวัดประสพ ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงปุณยนุช  อินนุรักษ์ โรงเรียนวัดประสพ ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายภานุวัฒน์  เสืออินโท โรงเรียนวัดประสพ ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายจักรพันธ์  ทองคำ โรงเรียนจอย ป.4 คณิตประถม
279 เด็กชายณภัทร  สุนทรกรณีย์ โรงเรียนจอย ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงธนภรณ์  ชุมแก้ว โรงเรียนจอย ป.5 คณิตประถม
281 เด็กชายธรรมธรรศ  ชูแดง โรงเรียนจอย ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายเธียรกานต์  ธรรมโชติ โรงเรียนจอย ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงนภัสสร  ไอศวรรย์วงศ์ โรงเรียนจอย ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงนาถนภา  สังข์ทองจีน โรงเรียนจอย ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงปนัญญกร  ถาวโรจน์ โรงเรียนจอย ป.5 คณิตประถม
286 เด็กชายปรานต์  ธนาโรจน์ โรงเรียนจอย ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงปิ่ณขวัญ  ชัยยศ โรงเรียนจอย ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายภัทรธร  ก่อบุญขวัญ โรงเรียนจอย ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายวธัญญู  นิจจรัลกุล โรงเรียนจอย ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงศตพร  เกื้อหนุน โรงเรียนจอย ป.4 คณิตประถม
291 เด็กชายสรฉัตร์  สุขศรี โรงเรียนจอย ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงอัสดิฮาร์  ยะดี โรงเรียนจอย ป.5 คณิตประถม
293 เด็กชายกฤชณัท  ศรีเทพ โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงกวิสรา  จันทร์โชติ โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงกัญจน์ปภิณ  รักษ์รอด โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายกิตติธัช  เหมะ โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงกุฎากัลย์  นาคทอง โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงแกมไหม  พินลานทุ่ม โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายคณพศ  จันทร์ดำ โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายครองรัฐ  ยุทธชนะ โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายคุณานนท์  จงประเสริฐ โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงชนัญชิดา  ชีพเวสารัช โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายชนันตพล  น้อยสร้าง โรงเรียนจอย ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงชัญญานุช  พฤกษวานิช โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงญาณิศา  ธรรมรักษา โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายณฐวัฒน์  สามคำ โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีน้อย โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายณัฏฐ์  คำเนตร โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงณัฐกัญจนี  สอนสง โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทะ โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงณัฐธิดา  แซ่ทั้ง โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายทยากร  แก้วรุ่งฟ้า โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงธนัชชา  เกื้อสกุล โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายธฤต  ทองพันธ์ โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงธัญชนก  ชามทอง โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงธัญรดา  น้อยสร้าง โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงธัญวรัตม์  เจริญวงศ์ระยับ โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายธีรภัทร  ทองรัตน์ โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายธีรเมธ  บุญเสถียร โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงนันทิตา  พรหมคุ้ม โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายนันทิพัฒน์  ชุ่มเผือก โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงนุรูลนาซูฮาร์  มะแซ โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายปัฐพี  กรดนวล โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงปิญชาน์  เงินหนู โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงปุณิกา  ศรีพงษ์พันธุ์กุล โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงพรปวีณ์  อุบลสถิตย์ โรงเรียนจอย ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงแพรพิไล  ทองพัฒน์ โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงภัทรธิดา  โกละกะ โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายภัทรวิธ  อมรแก้ว โรงเรียนจอย ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กชายภิวัฒน์  ลิ้มสกุล โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายภูนาถ  เดชชนะ โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงภูวษา  อินทรเทพ โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์สมมิตร โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กชายยศพัทธ์  พิมสาร โรงเรียนจอย ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กชายวิริทธิ์พล  ภู่ทอง โรงเรียนจอย ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กชายศุภณัฐ  ชีวศุภกร โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงสขิตา  อภิวันท์ โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายสรวิชญ์  สุขศรี โรงเรียนจอย ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กชายสิปปนนท์  ศรียา โรงเรียนจอย ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงสิราวรรณ  ชูช่วย โรงเรียนจอย ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงอัยฎา  สมบัติมาก โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงอิกขณา  ฤทธิ์โรจนกุล โรงเรียนจอย ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงกนกกาญจน์  ทองเผือก โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายกรวิชญ์  อ่ำใหญ่ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
345 เด็กชายกฤฎากร  ก้าหลีมล๊ะ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
346 เด็กหญิงกฤติกา  บัวอ่อน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายก้องภพ  คงฉาย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
348 เด็กชายก้องภพ  รักษาทรัพย์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ปิ่นนัย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไชยฉิม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงกานต์รวี  ศรประดิษฐ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงกุญพิชชา  ภัทรชยางกูร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
353 เด็กหญิงเกวลิน  ปุ่น โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
354 เด็กชายคณัสพิสิษฐ์  ยี่สิ้น โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
355 เด็กหญิงคีตภัทร  สุทธิพูล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงจรัสจันทร์  จรูญรักษ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
357 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ไกรนรา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงชญานุช  ขาวด้วง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
359 เด็กหญิงชนากานต์  จีระวงศ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
360 เด็กหญิงชนิกา  บูรณะพงศ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงชลรดา  รัตนเกล้า โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
362 เด็กชายชิรวิทย์  อ่ำใหญ่ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
363 เด็กหญิงชิสาพัชร์  จันทร์แจ่มศรี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงไชษิตา  อินทรประสิทธิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
365 เด็กหญิงญาณัจฉราภา  วีระจิตต์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
366 เด็กหญิงฐิตญา  มากยอด โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
367 เด็กชายณฐนนท์  นิลสาย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
368 เด็กชายณฐมงคล  นิลสาย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
369 เด็กชายณัฏฐ์  ปิ่นนัย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
370 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ถึงเจริญ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
371 เด็กชายณัฐพิชาพงศ์  สิงห์สมบัติ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
372 เด็กชายติณณภพ  จันทวงศ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
373 เด็กหญิงติณณา  คงปาน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
374 เด็กหญิงทักษภรณ์  เป้าอินทร์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
375 เด็กชายธนกร  ใยฤทธิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
376 เด็กชายธนภัทร  วรรณกุลวิวัฒน์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
377 เด็กชายธนภัทร  ว่องไวพาณิชย์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
378 เด็กชายธนภัทร  สมุทรจินดา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
379 เด็กชายธนภัทร  ใยฤทธิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายธนเสฏฐ์  นาคพังกาญจน์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
381 เด็กชายธรพนธ์  พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงธัญชนก  โอชารส โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายเธียรวิชญ์  แก้วแสง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
384 เด็กชายนพกร  บัวดัด โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
385 เด็กชายนพรุจ  อินทร์สุวรรณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
386 เด็กชายนันตไชย  บูรณะพงศ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
387 เด็กหญิงนันท์นภัส  จิตนิลพัทธิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
388 เด็กชายนันทิพัฒน์  ช่วยเรือง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
389 เด็กหญิงเบญญากร  อักษรธรรม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
390 เด็กชายปชาบดี  ก้องสุวรรณศรี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายปภังกร  คุ้มภัย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
392 เด็กชายปัญญากร  วุฒิจันทร์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
393 เด็กหญิงปัณฑิตา  ศรนิมิตร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
394 เด็กชายปิยะพงษ์  แง้เจริญกุล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
395 เด็กหญิงปิยาภัทร  สงโสม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
396 เด็กชายปุณณวิชญ์  พรหมทอง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
397 เด็กชายปุณยวัจน์  พูลสิน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
398 เด็กหญิงปุณยาพร  ช่วยทอง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงเปมิกา  จันปาน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
400 เด็กชายพงศ์พันธ์  สว่างแสง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายพงษกร  เดี่ยววาณิชย์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
402 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ศิริฤกษ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
403 เด็กหญิงพิมลดา  น้อยมา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
404 เด็กหญิงพิสิณีย์  แซ่ดาน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงภกรกัญ  ภาราทอง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
406 เด็กหญิงภัสนา  ชุมละออง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
407 เด็กหญิงภาสีนี  ชำนาญศรี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
408 เด็กชายภูดิส  บริบูรณ์เกษตร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
409 เด็กชายภูวดล  เดชะพันธ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายภูวิศ  เชาวฤทธิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
411 เด็กชายภูษิต  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
412 เด็กหญิงลัญชกรณ์  นุ้ยไม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงลัภนารีย์  สมุยเจริญสิน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
414 เด็กหญิงวรกานต์  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
415 เด็กชายวรเมธ  ทองปลูก โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
416 เด็กชายวสุธร  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายวันอาษา  แก้วสกุล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
418 เด็กชายวิษณุ  เฉลิมชัย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
419 เด็กชายศดายุ  พัฒน์คง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
420 เด็กหญิงศรุกานต์  แพกุล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงศศิภัสสร  ขวัญช่วย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
422 เด็กหญิงศารยา  คงเมือง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
423 เด็กชายศิวัช  ชูโฉม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
424 เด็กชายศิวัช  ไทรแก้ว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
425 เด็กชายศุภณัฐ  พูลมาศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
426 เด็กชายสตางค์  มาสุข โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
427 เด็กชายสหรัฐ  จงจิตต์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
428 เด็กชายสันติชัย  รักษายศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
429 เด็กชายสุทธิพงศ์  บ้านเกาะใต้ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
430 เด็กหญิงสุริวิกา  หีตเพ็ง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
431 เด็กชายสุวัจน์  สองวิหค โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
432 เด็กชายอดิศักดิ์  พัฒน์มณี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
433 เด็กชายอธิป  โพธิ์บุรี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
434 เด็กชายอนพล  กุลศิริ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
435 เด็กชายอนพัทธ์  กุลศิริ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
436 เด็กชายอนันดา  คงบัว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
437 เด็กหญิงอรจิรา  แสงมณี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
438 เด็กชายอริยะ  สุขรมย์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
439 เด็กชายอัสลันต์  สมภักดี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 คณิตประถม
440 เด็กชายอาคะเนย์  บุญเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 คณิตประถม
441 เด็กหญิงอาทิตญาพร  นาคพิน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
442 เด็กชายอาทิตย์  เทือกสุบรรณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 คณิตประถม
443 เด็กหญิงการต์พิชชา  เพชรรักษ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายเขมพัชร์  พชรากรต่อสกุล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงจิญาพัฒน์  ตันติกิติชัยกุล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงจิณณพัต  ทรหด โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงจิตรกัญญา  จิตราภิรมย์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายจิรภัทร  สิงหนาท โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายจิรภัทร  อินทร์แก้ว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายจิระพงศ์  ยมจินดา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงชญาธิป  สิทธิเกษมกิจ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงชญานิศ  สุวรรณมณี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายชยธร  เรืองศรี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายชานนวรรธน์  ชูสกุล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงชามาวีร์  เรืองทอง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงชาลืสา  ตรีเล็ก โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงชีวาพร  สกุลวรภักดี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงญาณิศา  ทองปาน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงณัฎฐ์วรีย์  โปอินทร์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงณัฏฐ์วรัตน์  เนตรนพรัตน์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายณัฐดนัย  ทิพย์เมือง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายณัฐพนธ์  สนธิจิต โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายณัฐวัฒน์  ช่วยเกิด โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงณิชากร  แซ่แจ้ง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงตามฝัน  สะอาดแก้ว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กชายเทพปรรญญวรรตร  เทพเลื่อน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงธนัญญา  ทองสุข โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายธนากร  พลอยพราว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายธรณ์เทพ  รื่นพานิช โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายธัญกร  เลื่องสุนทร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เพชรชลคราม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงธารญา  ภวัฐนันท์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กชายธีรกร  คงจันทร์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายธีรเมธ  จิตจง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงนันท์นภัส  พรหมช่วย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขัมศรี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงปพิชญา  ธรรมณรงค์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงปพิชญา  ปานแก้ว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงปรตา  วิชัยดิษฐ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายปรเมษฐ์  ทองอยู่ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายปริพัฒน์  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงปวริศา  เกิดมุสิก โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงปัณฑิกา  ชูสวัสดิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายปิติภัทร  แป้นเส้ง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายปิยพงศ์  ทักทาย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงปิยาพัชร  หนูพาสุข โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายปุญญพัฒน์  อยู่ประสิทธิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงผริตา  เทือกสุบรรณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กชายพงศธร  อัสดาธร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายพงศ์ปณต  ถาวรพงศ์สถิต โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  งามดี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายพรรษกร  สมเกื้อ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายเพชรรัตน์  เพชรคง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายภรัณยู  ทองอยู่ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายภัทรเดช  วัชระสวัสดิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายภิชญพงษ์  เพ็ชรปาน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงมาศสุภา  อินทสุทธิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายเมธัส  รินทอง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กชายรณชัย  จันทรธนู โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงรุจิกร  ไตรรัตน์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายวงศธร  ทีปะปาล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กชายวชิรวิชญ์  เสือแก้ว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายวชิรวิทย์  จีนแก้ว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กชายวรวรรธ  วิชิตชู โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายวรินทร  กระสินธุ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายวัชรากร  อ่อนพร้อม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงวิชญาดา  ปริกรรมศิลป โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงวิณิชยา  รักษาทรัพย์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายศิรวิชญ์  หนูน้อย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กชายศุภกร  รักษาพราหมณ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายสงกรานต์  ระหัสดี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายสรวิชญ์  เพชรแก้ว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงสริดา  โสตถิรัตนพันธ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายสัชฌุกร  อุ้ยวงศ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายสัณห์พิชญ์  ฤกษ์ดี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายสิทธิภาคย์  รวยร่ำ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กชายสิรธีร์  ขวัญแก้ว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงสิริภัทร  จันทร์นวล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายสุธาสิน  แช่มชื่น โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงสุพิชชา  ชูเชื้อ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงสุพิชญา  เพชรช่วย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงสุพิชญา  แสงสุวรรณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายหลุยส์  ปิล๊อตโต้ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายอนันต์ยศ  ดำนิล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรศรี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงอรปรียา  เชิญทอง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงอสมาภรณ์  พัฒน์ชนะ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายอัครพล  อัศนียวงศ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายเอกบดินดิ์  ใบเงิน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายกรวิชญ์  ทิพย์ประชา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
531 เด็กชายกฤชัท  จีนหมิก โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
532 เด็กชายกฤตภาส  แซ่เอี้ยว โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
533 เด็กชายกฤษณพงศ์  รื่นฤทัย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
534 เด็กชายกวิณ  สุรัตนะพราหมณ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
535 เด็กหญิงกันยกรณ์  ภักดีพรหม โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
536 เด็กหญิงกัลยกร  โมควงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
537 เด็กชายกิตติธัช  ทิพย์มณฑา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
538 เด็กชายกิตติพล  แซ่ลิ้ง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
539 เด็กชายกิตติภณ  เเสวงกาญจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
540 เด็กชายเขมวัฒน์  กุลสถาพร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
541 เด็กชายคณัสนันท์  อินทรประเสริฐ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
542 เด็กชายคณิศ  คงเเก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
543 เด็กหญิงชนัญชิตา  มาศพิทักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
544 เด็กชายชยธร  กุลจิตติสำราญ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
545 เด็กหญิงชลพรรษ  มากศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
546 เด็กชายชุติพันธ์  เผือกภูมิ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
547 เด็กหญิงโชติรส  เพชรอาวุธ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
548 เด็กหญิงณฐพร  งามขำ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
549 เด็กหญิงณฐรวดี  ร่มโพธิ์ทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
550 เด็กหญิงณัชชา  บุญจันทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สำลี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงณัฐกานต์  เรืองทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
553 เด็กหญิงณัฐธิดา  บูญญานุวัตร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
554 เด็กชายณัฐพล  เครือแต้ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
555 เด็กหญิงณัฐพิชชา  นภสินรุวงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
556 เด็กหญิงณัฐวรา  ซุ่นสกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
557 เด็กชายณัฐวัฏร  เมืองพรหม โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
558 เด็กชายณัฐสิทธิ์  เกลี้ยงตะพงค์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
559 เด็กหญิงณิชนันทน์  จันทะโร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
560 เด็กชายธนกฤต  จุ้ยรอด โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
561 เด็กชายธนวินท์  ศิริโภคพัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
562 เด็กชายธนัทธร  ศรีฟ้า โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
563 เด็กชายธนากร  เริงวิทย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
564 เด็กหญิงธัญญชนก  อุ่นพิชัย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
565 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุรวุฒิสกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
566 เด็กชายธัญวรัตม์  รุ่งสวัสดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
567 เด็กชายธาร  วงศ์ปิยะบวร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
568 เด็กหญิงธิดารัตน์  วิเชียรวงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
569 เด็กหญิงธิติสุดา  นิตยา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
570 เด็กชายธีรภัทร  สมหวัง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
571 เด็กชายนพัตธร  ทิพย์ประชาบาล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
572 เด็กหญิงนฤมล  โรยนรินทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
573 เด็กชายนันทิพัฒน์  เมืองชู โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
574 เด็กหญิงนัรจิสชา  หมัดชา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
575 เด็กหญิงนิธิชญา  มีชัย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
576 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศุภศิลป์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
577 เด็กชายปภังกร  พัฒนรังสรรค์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
578 เด็กหญิงปรางค์  จีนด้วง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
579 เด็กหญิงปริญญดา  อำลอย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
580 เด็กชายปัณณวิชญ์  สุรไพศาลนนท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
581 เด็กหญิงปาริมา  โกยสมบัติโอฬาร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
582 เด็กหญิงปิยาภัทร์  ทรัพย์บำรุง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
583 เด็กหญิงเปรมพระพร  ศรีมุข โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
584 เด็กชายพนธกร  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
585 เด็กชายพศวัต  บุญทิพย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
586 เด็กหญิงพัทธนันท์  พงศ์ธิติเมธี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
587 เด็กชายพันธวิศ  เลี้ยงสุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
588 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พิชญะอนันต์กุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
589 เด็กหญิงพิรญาณ์  กองประดิษฐ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
590 เด็กหญิงฟ้าใส  วิเศษมณี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
591 เด็กหญิงฟ้าใส  สงเจิม โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
592 เด็กหญิงภัทรดา  ชูพันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
593 เด็กหญิงภูริชญา  ปานเกิด โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
594 เด็กชายภูริวิชญ์  จุลานุพันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
595 เด็กหญิงมิรันดา  กาญจนกิจ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
596 เด็กชายเมธวัจน์  สุรไพศาลนนท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
597 เด็กชายยศกร  นวเลิศปัญญา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
598 เด็กชายรชต  ธนอดิโรจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
599 เด็กหญิงร่มฉัตร  บุณยนพพงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
600 เด็กชายรัชชานนท์  แซ่โอ้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
601 เด็กชายวงธนา  กนเลี่ยง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
602 เด็กชายวชิรวิทย์  อดิเทพสถิต โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
603 เด็กหญิงวิชญา  วิศิษฏธัญญากุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
604 เด็กชายวิศรุต  หีตหมื่น โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
605 เด็กชายเวชพิสิฐ  วงศ์เวชสวัสดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
606 เด็กชายศักรนันทน์  พรหมเมือง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
607 เด็กชายศิวกรณ์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
608 เด็กหญิงศุกร์ฤดี  ปราบภัย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
609 เด็กชายศุภณัฐ  ณ นคร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
610 เด็กชายสัณหณัฐ  ดำสุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
611 เด็กหญิงสาลิณี  รัตนไพบูลย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 คณิตประถม
612 เด็กหญิงสุชัญญา  คงพยัคฆ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
613 เด็กหญิงสุวภัทร  บุญมา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
614 เด็กหญิงสุวิชาดา  อยู๋เย็น โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 คณิตประถม
615 เด็กหญิงอภิชญา  โสมมาก โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
616 เด็กหญิงอลิสา  โตะหะ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
617 เด็กชายเอกธนิน  เกตุเเก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 คณิตประถม
618 นางสาวกนกวรรณ  คงมณี โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
619 นางสาวกนกวรรณ  บุญสุข โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
620 นางสาวกรมิษฐ์  นะมะ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงกรรยารัตน์  ทองรอด โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงกฤตยา  แก่นแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
623 นางสาวกฤติมา  ณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
624 นางสาวกวินทิพย์  เดชมณี โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ยิ้มสุด โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
626 นางสาวกันต์กนิษฐ์  ธนากร โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
627 นางสาวกัลลยกร  แก่นสมบัติ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงกุลภัสส์  ตันติษัณสกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
629 นางสาวขวัญกมล  พันธ์สีแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
630 นางสาวจรรยมณฑน์  มีศิริ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงจริยาภรณ์  ศรีวิเศษ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงจิดาภา  อิรัสคาน โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
633 นางสาวจิตรโสภา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
634 นางสาวจิรนันท์  นาคเรือง โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
635 นางสาวจิรภัทร  โปเมือง โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
636 นางสาวจิรัชญา  ดีอ่อน โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงจิรัชญา  เนียมมูสิก โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
638 นางสาวจุรีรัตน์  ทองขาว โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เจริญสิน โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
640 นางสาวชญานิศวร์  กุลชัยยะพัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงชณิกาญจน์  หนูคงนุ้ย โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงชนัญธิดา  มีเดช โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงชนากานต์  พูลศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
644 นางสาวชยิกา  เทพชู โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
645 นางสาวชลธิชา  ชลรินทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงช่อผกา  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงช่อฟ้า  หุนหวน โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
648 นางสาวชุติกาญจน์  ฟ้าสิริพร โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
649 นางสาวญาดา  จันทรขนิฐ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
650 นางสาวญาดา  บุญสุข โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
651 นางสาวฐิติรัตน์  ทองเปิ่ง โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
652 นางสาวณธิดา  พริกบางงอน โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงณัชชา  ศีลวุฒิจันทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงณัชนิชา  ชุมวรฐายี โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงณัฐกานต์  จินา โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
656 นางสาวณัฐชฎาภรณ์  ชูจิตร โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
657 นางสาวณัฐชนก  ราชบุรี โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
658 นางสาวณัฐธิดา  นนทศักดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
659 นางสาวณัฐธิดา  มุขนาค โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
660 นางสาวณัฐธิดา  สำคัญจิตต์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงณัฐนันท์  แก้วคงคา โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
662 นางสาวณัฐพัชร์  แสงศรีคำ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงณัฐรดี  แก้วขวัญ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงณัฐวิภา  มากนุ้ย โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
665 นางสาวณิชภัทร  วัติสุ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
666 นางสาวตติยา  ประเสริฐ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงถิรนุช  โพธิ์โพ้น โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงทักษพร  สุบรรณ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงธนกร  พัฒสิทธิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงธนภรณ์  วัฒนพฤกษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงธมลวรรณ  วิชัยดิษฐ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงธัญพิชชา  วิมล โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
673 นางสาวธัญลักษณ์  เนตรเจริญ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
674 นางสาวธัญวรัตน์  เชื้อโห โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงธัญสิริ  วิวรรณศิริ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงธันยชนก  รักบัวทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
677 นางสาวธีญาดา  ไทยชนะ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
678 นางสาวนงพงา  ชมอินทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงนภเกตน์  วงษ์แหวน โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
680 นางสาวนฤมล  ขวัญแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
681 นางสาวนัทธมน  ลักษณะอัฐ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
682 นางสาวนันท์ชญาน์  รักเกียรติ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงนันทนา  ชนะกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงนันท์ภัส  วงค์สุบรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
685 นางสาวนันทิพร  เหล่าบุญกล่อม โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงนันธิตา  สุขสม โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงนิชา  จำปากลาย โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
688 นางสาวบัณฑิตา  ฤทธิวงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงเบญญาดา  ประคองบุศย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงปณิดา  สารเทพ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงปทิตตา  อินต๊ะโน โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงปนัดดา  จินดาพงษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงปพิชญา  ณ บุญโณ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
694 นางสาวปภัสสร  ส้มแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
695 นางสาวปรณัฐ  ภัทรรังรอง โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
696 นางสาวประภัสสร  พัฒน์แช่ม โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงปริญญดา  ทิมบำรุง โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงปาจรีย์  ณ บุญโณ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
699 นางสาวปาลิตา  เสนน้อย โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงปุญญิสา  แก้วคงคา โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงปุญณญิศา  ดิษฐาน โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ทองด้วง โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงพนิดา  บุญปาน โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
704 นางสาวพรไพลิน  หลักชุม โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงพัชรมณี  คำเจริญ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงพัชราภา  สุเชาว์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงพิชามญช์  กุลศิริ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
708 นางสาวพิมพ์พณี  คริสต์ปัณฑา โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงพิมพ์วรัชณ์  เจริญพงค์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงเพลงพิณ  ทับมะรินทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
711 นางสาวแพรวมิตา  เทพแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
712 นางสาวภัทราพร  แป้นปลื้ม โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
713 นางสาวภาพตะวัน  จันทร์ตุ้น โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
714 นางสาวมนัสนันท์  พัทราช โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
715 นางสาวมนัสวี  นวลละออง โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงมิ่งกมล  ซอเสียงมงคล โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงรมิดา  คงสุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
718 นางสาวรวิพร  หนูมาก โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงลลิตภัทร  แสงเพลิง โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงวรรธนันท์  สังข์ฤทธิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
721 นางสาววรัมพร  ส้มแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงศตพร  เรืองธรรม โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
723 นางสาวศรัณย์พร  บุญสุข โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
724 นางสาวศิยาพร  สมคิดหมาย โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงศิราพร  กันลือนาม โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
726 นางสาวสรณ์สิริ  ศรีเนียม โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงสรัลรัตน์  ปจันทบุตร โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงสรัสวันต์  ปจันทบุตร โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงสราสินีย์  เสรยางกูร โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
730 นางสาวสริตา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงสโรชา  ปานเกิด โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงสลิตา  เงินไกร โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงสลิลทิพย์  สังข์เมฆ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
734 นางสาวสุกัณฑ์นิกา  เรือนทองรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงสุจิตรา  สุวรรณบุผา โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงสุดารัตน์  ชูสุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงสุนิตา  ชูทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงหทัยภัทร  ฤทธิ์เพชร โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
739 นางสาวอธิชามล  เรืองศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงอัญญาวีร์  นันทเจริญพานิช โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงอุรริษา  บาลทิพย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงกนกกร  ชุติจิระกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงกนกนันท์ธิดา  ณะเสน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงกรธิดา  สุวรรณโณ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงกรรณชนก  รอดอุนา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กชายกรวิชญ์  กุมภกาญจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายกฤตธณัฐพงศ์  สุนทร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กชายกฤตภัค  ณ พัทลุง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายกฤติธี  ทรัพย์ยืนนาน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กชายกฤติพงศ์  พัชรธาดากิจ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงกฤติมา  คงทน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กชายกฤษฎา  เจริญวุฒิ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงกวินทิพย์  เดชะ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงกวินทิพย์  ใจสบาย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงกวินธิดา  เขียวเเดง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงกวินธิดา  แก้วกาศ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงกษิรา  ลาขุมเหล็ก โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงกอบแก้ว  เอียดสิทธิรักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงกัญญลินทร์  ดำนิล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ณ นคร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วกันรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สัตยาคม โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กชายกันตพัฒน์  บัวทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงกันยกร  เกษมกิจโภคิน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กชายกัปตัน  ถ้ำจันทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ปั้นพิพัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงกานต์ธิดา  งานดี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายกานตพงศ์  คชรักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เพชรสถิตย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงกานต์สิรี  รุ่งแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กชายกิตติธัช  ดิษราชา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายกิตติศักดิ์  โกละกะ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงกิตรดา  ศรีเมธาฤกถกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงกีรัตยา  เทพศิริ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงกุลปริยา  ตั้นเซ่ง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงกุลิสรา  สันเพชร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงเกศสุดา  รอดภัย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายขจรศักดิ์  สักกะณรงค์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  ใจงาม โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงขวัญข้าว  คำทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงเขมจิรา  อัมพุกานน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงเขมิกา  สังข์ประคอง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงเขมิสรา  ช่วงชุ่ม โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงครองขวัญ  จินดาวรรณ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กชายคาร์มอน  โมเดอร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงคิรภัสสร  คุ้มทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงคุณัญญา  ดำพุ่ม โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงจริยาวดี  เพชรศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงจิณณพัต  นิลทัพ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงจิดาภา  โชคชัยกวิน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงจิตติพัฒน์  พิกุลทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงจิตติมา  เเซ่ตั้ง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กชายจิรัฏฐ์  ด่านชนะ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงจิราวรรณ  ดีรอด โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงจุฑามณี  วิเชียร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงจุฑามาศ  คงคำ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เกื้อด้วง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  สุวรรณพัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กชายเจตนิพัทธ์  เพ็งศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงฉวีวรรณ  หีบทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กชายชญานน  ภูริปัญญานนท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กชายชญานนท์  สุวรรณพัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงชญานิศ  พุกเฉื่อย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงชญานิศ  สะโรจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงชญานี  เเก้วทองด้วง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงชณิสรา  วิริยากุลภัทร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงชนมน  พิทักษ์วงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงชนสรณ์  ทับแทน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงชนัญชิตา  สกุลพันธุ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงชนัญชิตา  เเพนาค โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงชนัดดา  วิรินทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงชนากานต์  มณีวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงชนิกา  เพ็งทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงชนิสรา  เพชรศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงชมพูเนกข์  ปลอดภัย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงชยิศา  บุญมา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงชยิสรา  อำไพเมือง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  จรารัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงชลกนก  อุทัยบุญญะลาภา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงชลชนก  สำคัญจิตต์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กชายชัชพล  กชิรานันตวัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กชายชานน  สอนสุทธี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงชาลิสา  ค้าเจริญ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงชาลิสา  ฉิมชูทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงชาลิสา  นาคสวาท โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงชาลิสา  วชิรานันตวัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงชาลิสา  เชนรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงชิโนรส  เพชรอาวุธ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงชิสา  เพชรหนู โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงชื่นชยาภรณ์  ทองศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงชุติมนฑน์  เอียดจันทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กชายเชิดชูเกียรติ  พิมเสน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงโชติกา  วงษ์ทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงโชษิตา  ทองจีบ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงญพิภา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงญาณิศา  สุราราษฎร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงญาณิศา  เสวกวัง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงฐาณิตา  พัฒนพงษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงฐานิตา  ศรีทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงฐิติมา  ศรีคำเงิน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงฐิติวรดา  แซ่ตั้ง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงณฐพร  รัตนรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กชายณฐพล  เทพเลื่อน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงณพัฒน์  วัชรินทร์พร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กชายณพัทณ์กรณ์  ชัยณรงค์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงณภัคมน  ณ อุบล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงณัชชา  วิเศษคณากุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กชายณัชพล  จารุจารีต โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  เอี่ยมยี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  วัฒนพร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงณัฏฐากร  รักสวัสดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ธนะภาส โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงณัฐชนน  มีศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงณัฐชยา  จารุปกรณ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงณัฐณิชา  ถาวรสิน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงณัฐณิชา  มีเพียร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฤทธิวงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงณัฐณิชา  หนักเเก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  สุขีเกตุ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กชายณัฐดนัย  วงศ์เสถียร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กชายณัฐดนัย  เพชรสังข์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงณัฐทิชา  คงคาช่วย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงณัฐธิดา  คำเหล็ก โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงณัฐนรี  เพ็ชรพลอย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงณัฐนิชา  จินดากาญจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงณัฐนิชา  เเพรดำ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงณัฐรนิช  ฐิติภรณ์พันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงณัฐริณีย์  ศรีท่าซอม โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงณัฐรุจา  พรหมอินทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงดนธิดา  วราคมธีรา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงดลพร  ทองย้อย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงดวงกมล  เสนเฉย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงดวงณภัทร  ศรีสุขโชติ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงดุจฟ้าใส  ธานีรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
875 เด็กชายเตชทัต  ณ พัทลุง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงเตชินี  พินิจอักษร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กชายทยาวีร์  รัตนพันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงทศปรมี  ทองพัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงทิพวรรณ  โอชุม โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กชายไทเกอร์  หวง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กชายธนกร  สังข์ทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กชายธนกฤต  คงทรัพย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กชายธนกฤต  ธนาพล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงธนภัทร  มัคโช โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายธนัช  พัฒนเจริญ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กชายธนัทเทพ  โถลายทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงธนันญดา  ศรีพัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงธมน  กาญจนรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กชายธรรมนาถ  ศรีภักดี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กชายธรรศ  ปาลคเชนทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
891 เด็กชายธราเทพ  ขนอม โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงธริศรา  รัตนเดชากร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงธัญชนก  นวลสุทธิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงธัญชนก  บุญคง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงธัญชนก  ปานดี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงธัญชนิต  จิรวรรณพันธุ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  กัลป์พฤกษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เเก้วพิชัย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงธัญยาภรณ์  ประโม โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงธัญรดา  จรารัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงธัญวรัตม์  บุญเเก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงธัญวรัตม์  หลิมทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงธันชนก  ภูมิรินทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงธันวาพร  ศรีรุ่งเรือง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงธาดารัตน์  ทับทิมทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงธิดารัตน์  หมื่นเทพ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงธีจ์ริศราก์  ไพฑูรย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กชายธีทัต  ไพบูลย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กชายธีธัช  อิรัสคาน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงธีรนาฎ  ราชรักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงธีรนาฏ  เวชสุนทร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงธีรนุช  บัวบางกรูด โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงนงนภัส  บุญญานุวัตร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงนฎกร  มาทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กชายนพรุจ  พรหมนุช โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงนภสร  เพ็ชรสังข์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กชายนภัสดล  ลวณะสกล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงนภัสสร  ทองปลอด โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงนรีรัตน์  เชื้อโห้ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงนลินี  มณีวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงนัฐนันท์  หนูแปลก โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงนันท์นภัส  เขมะพันธุ์มนัส โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงนารดา  พงศ์วสา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงน้ำเพชร  อัครปฐมกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงนิภาพร  เกิดพัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงบุญญาภา  ใจห้าว โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงเบญญภา  ทองยวน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงเบญญาภา  พันธุ์เล่ง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  พูลสมบัติ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กชายปกรณ์วิศว์  แก้วสะอาด โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงปฐมาภรณ์  สงเกิด โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงปณิชา  พรหมจันทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงปภาวี  ศักดา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงปราย  กลับสติ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงปริณญารัตน์  วาสินธุ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงปริยากร  ดวงจันทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงปรีชญาภา  ดิษฐ์บุตร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงปวิตรา  บุญมา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงปัญญดา  โกวิทานุพงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กชายปัณณธร  ละม้าย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กชายปัณยวัจน์  รักษาเพชร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงปาณิสรา  ทองแท้ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงปาณิสรา  ปรียากร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงปาณิสรา  ระวังภัย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงปาณิสรา  ไชยกิจ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงปิยนันท์  เดโช โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงปิยนุช  ลิ้มสุขสมบูรณ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  เพชรพงศ์พันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กชายปุญญพัฒน์  ขำปาน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงปุญญิศา  ทองชิต โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงปุญญิสา  รอดอุมา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงปุณญาดา  พูลสิน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงปุณยาภา  สังข์ทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงผกากรอง  พรหมฉิม โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กชายพงศ์ปณต  แย้มโอภาส โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กชายพงศ์วรงค์  เรืองช่วย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
957 เด็กชายพงศ์สุวัชร  มิตรพัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กชายพนธกร  สุนทรปิยะพันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงพนิตพร  ดวงศิริ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงพมลพร  คล้ายพิกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงพรธวัล  บุญเตียว โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงพรธิบุญญา  อ่อนคำ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงพรนภัส  สงพัฒน์เเก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงพรพิมล  สองเเก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงพริมา  รูปต่ำ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กชายพฤกษ์  พัฒนวีรมงคล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงพศิกาญจน์  เคารพรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กชายพศิน  เหล่าบุญกล่อม โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กชายพัชรพล  สุวรรณโชติ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงพัชราลักษณ์  น้อยไขข้า โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ปฤษฎางค์กูล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงพัทธนันท์  บุญคง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงพิชชาภา  พูลสิน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงพิชฌนิดา  หีตเทศ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงพิชญ์สินี  โชติกุญชร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงพิชญา  ปัจฉิม โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงพิชญา  รักษ์สาคร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงพิชญาภา  ทองน้อย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงพิชาทา  ชูเเก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พรัมรัตนพงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พัฒนกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เพ็ญจันทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงพิมพ์ชญามน  ศรีอาภานนท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ทรัพย์เจริญ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงพิมพ์พฐ  สมิตานนท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงพิมพิศา  ทองสาย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงพิรญาณ์  จารุจารีต โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
988 เด็กชายพีรดนย์  รุ่งแจ้ง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงพีรดา  รัตนะ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงพีระนุช  ศักดิ์สวัสดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กชายพุฒิพงศ์  ธีรเดชไชยนันท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กชายเพชร  เพชรเรียง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงเพชรกะรัต  โมทนา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงฟ้าปกเกศ  ภัทรชยากุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กชายภคิน  บำรุงรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงภรณี  ขาวทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงภรสริญ  ภูมิทวีปัญญา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กชายภฤศ  ถิระรุ่งเรือง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงภวิกา  เสมียนเพชร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงภัคธีมา  ภูเขาทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงภัณฑิรา  ทองสินธุ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงภัณฑิลา  นิลพงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงภัทรวดี  ธิปัตย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงภัทรวดี  พงษ์นัยรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงภัทรวดี  อินทร์นอก โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงภัทราพร  แดงมา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายภาณุพงศ์  แง้เจริญกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายภาณุภัทร  ดวงมุสิท โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายภาณุวิชญ์  ตั้งสิริพันธกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงภิรัญญา  โอมณี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายภูดิทกร  เสถียรพงศ์ประภา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายภูมิรพี  อินคชสาร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายภูริช  ใสรินทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายภูริณัฐ  ศักดิ์สวัสดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายภูริวัฒน์  บุญช่วย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงมนต์นภา  สมเศรษฐ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงมนัสพร  ยกชู โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงมิ่งกมล  พิศภักตร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงมิตรา  กัมพูศิริพันธุ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงมุกระวี  คงปาน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายเมธวิน  อินเเพง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายเมธัส  ชื่นวิเศษ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงเมลดา  พัฒนประดิษฐ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายยศกร  ช่วยมณี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงโยษิตา  พาหุมันโต โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงโยษิตา  เพชรมีศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงรวิสรา  ชูคง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายรามาพงศ์  รามรงค์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงริซกีน่า  ยูซบ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงลดาวดี  เมษสุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงลักษิกา  อาวุธ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายวงศพัทธ์  เชาวน์ณัฐเศวตกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงวชิศรา  บุญเลิศ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงวนิตา  ทองสร้าง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายวรชิต  พันธุ์วิชาติกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงวรนิษฐา  ธนฐานสกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงวรปรัชญ์  ลาวัลย์กุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงวรวลัญช์  ปานเพชร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงวรัชยา  ขุนศรีแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงวรัชยา  มณีวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงวรัญชลี  เกษร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงวรัทยา  สุรวุฒิสกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงวรัธยา  คงเสน่ห์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงวริศรา  เสนโพนงาม โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงวริษฎา  สันติวิริยไพบูลย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงวริสา  โชติกศุภเศรณี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงวัชรี  ไชยชำนิ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงวัชรีวรรณ  สุเมธากุลวัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายวาทิตย์  นวลพุ่มรักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงวาเศรษฐี  ไกรสินธุ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงวาสิตา  เรียงรุ่งโรจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงวิชญาดา  ทองคำ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงวิชญาดา  ระวังวงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงวิภาพร  คงมั่น โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงวิรมณ  หทัยวสีวงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงวิรัฎชญาย์  สถาพรจิตรกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายวิริทธ์ภร  บวรเวช โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงวิศรุตา  ศิริพันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงวีรภัทรา  วุฒิกรวาที โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายวีรวิพรรธ  สังฆปุญโญ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงศกลรัตน์  แก้วพรสวรรค์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงศดานันท์  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  ทิพย์เพชร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงศริยา  เพชรเรียง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงศศิธร  เหรียญวิทยากุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงศศิรัศมิ์  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงศศิวิมล  นิจจันทร์พันศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงศิรดา  สุนทรปิยะพันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงศิรนันท์  ตรีเมต โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงศิรภัสสร  เพชรดุก โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงศุณิสา  ขมัน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงศุทธินี  บัวชุม โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายศุภัช  พัฒน์เเช่ม โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงศุภาพัทธ์  พรหมประดิษฐ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงศุภิศรา  อเนกศุภพล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงศุภิสรา  สมเขาใหญ่ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายสมาร์ท  ทองเขาล้าน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงสรัลพร  เส้งส่ง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงสโรชา  แซ่หว่อง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายสัณหณัฐ  อุ้ยเกษมสุข โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายสัตตบุษย์  ธรรมบริวัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงสันตฤทัย  เรืองศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงสาธิตา  สันตานนท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงสิดาพร  ฉิมเรือง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงสิดาพร  มณีโชติ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงสิรภัทร  ทองสง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงสิริกร  โอวรารินท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงสิริกัญญา  วิชัยดิษฐ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงสิรินญา  บุญเพ็ชร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงสิริพิชชา  คำชุมภู โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงสุกฤตา  นาคแกมทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงสุกฤตา  เวชกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงสุชานันท์  หีตหนู โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงสุธาสินี  ชูเสน่ห์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อินนุพัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงสุพิชญา  ทองเสริม โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงสุภาพร  รื่นหอม โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงสุภาวดี  อุ่นเจริญ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายสุรศักดิ์  เสือสวี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายสุวชัช  จันทร์สุขศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายสุวิจักขณ์  แสงเกื้อหนุน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายสุวิจักขณ์  ใจเพชร โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงสุวิสาข์  ชูจันทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงโสรชา  แซ่หลิม โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายหิรัญกฤษฎิ์  ทิพย์รัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงอคิริชย์  หนูขำ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงอชิรญาร์  ดาวสุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายอติวิชญ์  ทองยอด โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงอธิชา  สุวรรณนุรักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงอธิชา  ใจเปี่ยม โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงอนงค์นาถ  มณีวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงอภิชญา  แดงนาวา โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายอภิรักษ์  ขุนทองเเก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายอภิสิทธิ์  จิตราภิรมย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงอรนลิน  จิตสงค์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงอรยา  ยอดขยัน โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงอริญชย์  ธรรมานุรักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงอริสา  คงเติม โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงอริสา  เยื้อนหนูวงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายอเล็กซานเดอร์  คัทสตัลเลอร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงอัญชิสา  นิลวัชรมณี โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงอัณรัตน์  ศรียาภัย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายอัฟฟาน  นันตสินธุ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงอัมพิกา  พงษ์ไทย โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงอัยพัชร  โรจนสารัมภกิจ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงอาภาภรณ์  โชติธนทักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงอิงฟ้า  มณีกาญจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.4 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงเอมสุข  สุขใหม่ โรงเรียนธิดาแม่พระ ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงกชพรรณ  วงศ์กรด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1132 เด็กชายกนกวัตน์  แซ่จุ่ง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1133 เด็กหญิงกมลชนก  คงรอด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1134 เด็กชายกรมิษฐ์  ชำนาญนา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1135 เด็กชายกฤติธี  แช่มชื่น โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1136 เด็กชายกวินท์  ทับทิมทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1137 เด็กชายกษิดิ์เดช  คงแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1138 เด็กชายกัณฐ์  ปัญญาบุตร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1139 เด็กหญิงกันติชา  ทองปานดี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1140 เด็กชายกันตินันท์  สวัสดิ์วงษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1141 เด็กชายกันตินันท์  ไตรศร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1142 เด็กหญิงกัลยรักษ์  ชุลีธรรม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1143 เด็กหญิงขนิศฐดา  ชวาลิต โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1144 เด็กหญิงจงกล  วิชัยดิษฐ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1145 เด็กหญิงจรินทร์ทิพย์  จามพัฒน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1146 เด็กหญิงจันทิมา  บุญรักษา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1147 เด็กหญิงจารุกัญญ์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1148 เด็กชายจิณณะ  แสงกระจ่าง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1149 เด็กชายจิรภัทร  โกงเหลง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1150 เด็กชายจิรัฏฐ์  เมธารินทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1151 เด็กชายจิรายุ  คำสุวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1152 เด็กชายชญานนท์  เกิดปลอด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1153 เด็กชายชนาธิป  บัวแย้ม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1154 เด็กหญิงชนิสรา  สุระพร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1155 เด็กชายชวกร  เทพเฉลิม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1156 เด็กชายชวภณ  สาครพานิช โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1157 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  เนตังวาศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1158 เด็กหญิงญาณิศา  บุญสิทธิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1159 เด็กหญิงญาณิศา  สุทธิจำนงค์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงญาณิสา  แซ่ด่าน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงฐิยาภา  คำรอด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1162 เด็กชายณกฤติ  รุจิภากรณ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1163 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูเมือง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1164 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พัฒนประดิษฐ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1165 เด็กชายณัฐชนน  สุขวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1166 เด็กหญิงณัฐธิชา  เปรุณาวิน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1167 เด็กชายณัฐภัทร  โกละกะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1168 เด็กชายณัฐภาคย์  แซ่อั้ง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1169 เด็กชายณัฐภูมินทร์  พลรักษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1170 เด็กหญิงณัฐวดี  เสมเถื่อน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1171 เด็กหญิงณิชกานต์  สุวรรณน้อย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1172 เด็กชายเดชพล  นาคขวัญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1173 เด็กชายเตชธรรม  บุญร่ม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1174 เด็กหญิงทัชชกร  เครือหงส์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1175 เด็กชายทัพพ์สยาม  สุทธิจำนงค์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1176 เด็กหญิงทาภัสสร  คนเกณฑ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1177 เด็กชายทินภัทร  บัวแย้ม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงธญาดา  กลับคง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1179 เด็กชายธนดล  หมื่นขันธ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงธนวรรณ  คงกะแดะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1181 เด็กชายธรรศ  พงศ์พิพัฒนา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1182 เด็กหญิงธัญชนก  ด้วงดี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1183 เด็กหญิงธัญทิพย์  อินทรสาร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1184 เด็กหญิงธัญพัส  บุญมาก โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1185 เด็กหญิงธัญพิมล  กุยสาย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1186 เด็กหญิงธัณย์ปชนกส์  พิทักษ์วงศ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1187 เด็กชายธาราธร  อินทร์กรูด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1188 เด็กชายธีทัต  นพรัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1189 เด็กชายธีร์ธวัช  งามดี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1190 เด็กชายธีร์  สุ่มประดิษฐ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1191 เด็กหญิงนภัสสร  ชูเชิด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1192 เด็กหญิงนรพร  ทองเผือก โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1193 เด็กชายนรรัตน์  สุปันตี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1194 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขสนิท โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1195 เด็กหญิงนิชชนันท์  กล่อมเจริญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1196 เด็กหญิงบุษยา  บุญแทน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1197 เด็กชายปฏิพัทธิ์  ทิวแพ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1198 เด็กหญิงปริยา  ด้วงพรหม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1199 เด็กหญิงปรีชาญาทิพย์  จามพัฒน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1200 เด็กหญิงปวริศา  สุระพร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1201 เด็กหญิงปัณฑิตา  บุญเพชร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1202 เด็กหญิงปัณฑิตา  พละเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1203 เด็กชายปัณณทัต  นาคขวัญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1204 เด็กชายปัณณวิชญ์  อักขราภรณ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1205 เด็กหญิงผาณิตนิภา  ขวัญแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1206 เด็กหญิงพชรวรรณ  ทองพรหม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1207 เด็กหญิงพรรณวสุ  แก้วสีขาว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1208 เด็กชายพฤฒินันท์  ทิพย์บรรพต โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1209 เด็กหญิงพิชชาพร  วงค์รักษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1210 เด็กหญิงพิชฎา  อินชู โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1211 เด็กหญิงพิชามญชุ์  คำอุปละ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1212 เด็กชายพิสิษฐ์  คงแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1213 เด็กชายพีรวิชญ์  จริยาพจน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1214 เด็กชายพุทธิพงศ์  ชูชาติ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1215 เด็กหญิงแพรวประกาย  จันทร์หยก โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1216 เด็กหญิงแพรวรรณ  แก้วศรีใส โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1217 เด็กหญิงภรณ์ชนก  ช่วยสงค์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1218 เด็กหญิงภัทราพร  ลิ่มจารุถาวร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1219 เด็กชายภูริณัฐ  รัตนมณี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงมุกตะวัน  โกละกะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1221 เด็กชายรณสิทธิ  น้ำขาว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1222 เด็กหญิงรุ้งนภา  เพชรชู โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1223 เด็กหญิงลีลาวดี  ติณพันธ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1224 เด็กหญิงวชิรญาณ์  แก้วจันทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1225 เด็กหญิงวริศรา  จันทร์เรือง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1226 เด็กหญิงวิภาวี  โสมขันเงิน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1227 เด็กหญิงวิลดา  ชมเชย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1228 เด็กหญิงวิศรุตา  สอนประสม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1229 เด็กชายวีรยุทธ  ใจซื่อ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1230 เด็กชายศิลาดล  สังข์มี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1231 เด็กชายศุภณัฏฐ์  เฉวียงหงษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1232 เด็กชายศุภณัฐ  แสงจันทร์ศิริ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1233 เด็กหญิงศุภพิชญ์  คำอุปละ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1234 เด็กชายศุภสวัสดิ์  รอดเพชร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1235 เด็กหญิงศุภัชญา  รัตนมณี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1236 เด็กชายเศรษฐวุฒิ  ชมภูทัศน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1237 เด็กหญิงสสิประภา  ต้อยแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1238 เด็กหญิงสายสวรรค์  เตี่ยมังกรพันธุ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1239 เด็กชายสิรพัฒน์  พัฒน์คล้าย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1240 เด็กหญิงสิริกร  บุญชนะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1241 เด็กหญิงสุชาวดี  คงเจริญเมือง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1242 เด็กหญิงสุพัชญา  คงชาตรี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1243 เด็กหญิงสุพิชญา  นาทุ่งนุ้ย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1244 เด็กหญิงสุพิชญา  สุพันธุ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1245 เด็กหญิงสุภจิรา  ใจห้าว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1246 เด็กหญิงสุภาวดี  โชติช่วง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1247 เด็กชายสุรพัฒน์  หมึกแดง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1248 เด็กหญิงสุรภา  กล่ำศรีทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1249 เด็กหญิงอติกานต์  ชูขาว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1250 เด็กหญิงอภิสรา  ไชยนาเคนทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1251 เด็กชายอมรเทพ  มุ่งใหม่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1252 เด็กชายอมเรศ  ทองขาว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1253 เด็กหญิงอักษร  พิเลิศรัมย์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1254 เด็กชายอัจฉริยะ  เคารพรัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1255 เด็กหญิงอาคิรา  สาพิม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
1256 เด็กชายเอกภวิษย์  เกิดเกลี้ยง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
1257 เด็กหญิงเอมิกา  ชูพัฒน์พงษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
1258 เด็กหญิงกชนันท์  มีสุข โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงกชพร  โชติสิงห์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงกนกพรรณ  ชูแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงกนกวรรณ  คิดละเอียด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ผ่องสมัย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายกรณ์เทพ  มติธรรม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายกรัณกร  ชูพยัคฆ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายกฤตนนท์  ผลสวัสดิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายกฤติน  เพชรบำรุง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ขวัญรอด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงกัญญาวีย์  เมืองพร้อม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายกันตพงศ์  รามรงค์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายกันตพัฒน์  ไชยเมธานันท์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงกัลยกร  ชุมวระ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงกายวิญญ์  สังข์ชุม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  แก้วมงคล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายกิตติพงศ์  เสนามิตร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายกิตติพศ  สังคหะพงศ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายคเณศ์พศ  ผุงประเสริฐยิ่ง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงคีตา  เทพพิทักษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กชายคุณัชญ์  มาศกสิน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงคุณัญญา  รักพรหม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงจิดาภา  วิเชียรนพวงศ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงจิตณัฐดา  อินทสุวรรณโณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงจิตพิชญา  ชาตรี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงจิราภรณ์  สำลี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ขำปราง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงชนัญชิดา  ดวงใส โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงชนากานต์  ขำฉา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงชนิดาภา  จิตราภิรมย์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงชนิสรา  ประตูใหญ่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายชัชชานนท์  เรืองจันทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ช่วงชูศรี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายชัชนนท์  กรดหนู โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายชัชนันท์  สุรทิน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงชัญญาพัทธ์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงชาคริยา  ทองสุวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงชาลิสา  ธรรมดี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงชิดชญา  วรุณโรจน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงญานิสา  คงเจริญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กชายฐปนนท์  เด็ดรักษ์ทิพย์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงฐายิกา  จิตราภิรมย์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงฐิติวรดา  แนบนิมิตร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กชายณฐกร  ทองคำ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงณฐิตา  เหล่าทองกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายณภัทร  พรพุทธานนท์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงณลินธ์นา  สมภักดี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงณัชชา  เทพคุ้ม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงณัชฌนันท์  ศรีเปารยะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  โททอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  เม่นงาม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  จันหาญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แสงสว่าง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงณัฏฐิดา  ยอดวงศ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายณัฐกฤต  จุนเด็น โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กชายณัฐกฤต  ธิมายอม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1316 เด็กชายณัฐชนน  จันทร์ขาว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงณัฐณิชา  นพคุณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  อินชนะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายณัฐวิชญ์  ฉายศิริกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงณิชกานต์  ฉายศิริกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายณิชคุณ  ขวัญซ้าย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายดนุพงษ์  คงแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายต่อศักดิ์  บุญคงทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กชายติณณภพ  บุญคง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายทนุธรรม  บุญร่ม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายธนกร  ศรียาภัย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายธนชาติ  โพธิ์เพชร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายธนดล  สุริวงค์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายธนพงศ์  คงรอด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายธนภัทร  หลอดศิลป์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงธนัญชนก  ทองเกตุ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1332 เด็กชายธนุวัฒน์  ทองปาน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงธมนพัชร์  แดงสุภา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1334 เด็กชายธราเทพ  เขียนสุข โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1335 เด็กชายธราสุต  นวลกุ้ง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายธฤตวัต  หิรัญรัตนธรรม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงธัญชนก  เดี่ยวกี่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองแท่น โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุวรรณวิหค โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงธัญวลัย  ต่างบาน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงธัญวลัย  สโมสร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงธัญสินี  หนูศรีแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงธันชนก  ปานแดง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงธันยภรณ์  หิรัญเรือง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงธาภรัตน์  คงแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงธารติกาล  ส่งแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงธาริสา  ปานจินดา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงธารีรัตน์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงธิฌาภัทร  เวชนารายณ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงธิดาทิพย์  วงศ์สุบรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงธิดาพร  แก่นสาร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1352 เด็กชายธิติวุฒิ  บรรเทิงจิต โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1353 เด็กชายธีทัต  ธิติวรณะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1354 เด็กชายธีร์ธนัฐ  เล่งน้อย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงธีรนาฏ  อินทร์ทิม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1356 เด็กชายธีรพัฒน์  ยิ้มละไม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กชายธีรวุฒิ  วสุนธรา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายธีรัตม์  สุนทรพัฒน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงนงค์นภัส  จันทร์ฤกษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กชายนนทกร  กูลแอ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กชายนพณัฐ  ดำช่วย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1362 เด็กชายนภัสกร  สมบูรณ์พร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงนภัสกร  อินทร์จันทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงนภัสสร  วิโรจน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1365 เด็กชายนรชัย  นนทชิต โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กชายนรวิชญ์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1367 เด็กชายนรินทร์ธร  ชูนิล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงนลินี  จันทร์ร่ม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงนันท์นภัส  รักบำรุง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงนันท์นภัส  อักษรแต้ม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงนันท์นภัส  เมฆมุสิก โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงนันท์นลิน  เมฆมุสิก โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงนันทัชพร  ทองยวน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงนันทิกานต์  วิโรจน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงนัยน์ปพร  ศิริ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1376 เด็กชายนิติธร  ธัมรงค์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงนิธินาฏ  จันทร์หุ่น โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงนิภาวรรณ  ตั้งต้นเจริญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงนิรมล  แก้วรัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงนิรวรรณ  แก้วรัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงบุษยาภรณ์  จักสาน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงเบญจพร  เสือมี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงเบญจวรรณ  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงเบญญาภา  ยวงจันทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1385 เด็กชายปภังกร  ภูมิผักแว่น โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ประสิทธิ์สันต์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1387 เด็กชายปริญ  ศรีลาวงค์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงปรีชญา  กุนทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงปวริศา  คนเพียร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1390 เด็กชายปัญจพล  นพคุณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1391 เด็กหญิงปัญจพาณ์  กลับรินทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงปัณฑิตา  เวชจันทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงปัณฑิตา  โอภาโส โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1394 เด็กชายปัณณธร  คงทับ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงปัณณรัตน์  เถาลอย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1396 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองตำลึง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1397 เด็กหญิงปาณิสรา  รอดเจริญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1398 เด็กหญิงปาณิสรา  รักบางแหลม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงปานมณี  ชาญเสนาะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงปารณี  สิงหพล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงปาลิตา  จันทร์มาก โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงปิยะพา  อำไพเพชร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงปุณชะรัศมิ์  ปานมี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1404 เด็กหญิงปุณญาพร  สังข์พุมรินทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1405 เด็กหญิงปุณยวีร์  มีนะพงษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1406 เด็กชายเปรม  เครือรัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงเปรมฤดี  ช่างสุวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1408 เด็กชายเปรมศักดิ์  คล้ายโสม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1409 เด็กหญิงเปรมิกา  คงกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1410 เด็กหญิงไปรยา  ปานเพชร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1411 เด็กชายพงศธร  โกสิทธิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1412 เด็กชายพงษธร  จันทร์ขาว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1413 เด็กหญิงพรกมล  มีศิริ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1414 เด็กหญิงพริมา  เรืองขจรไพโรจน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1415 เด็กชายพลพล  เพชรช้าง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงพลอยชมพู  ศรีพุฒ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1417 เด็กชายพลาธิป  คงเสน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1418 เด็กชายพศวัต  สังข์ทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1419 เด็กชายพสิษฐ์  ทิพย์สุวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1420 เด็กหญิงพัชรกมล  เรืองเอียด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1421 เด็กหญิงพัชรมณฑ์  ชูไกรไทย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1422 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ทองแท่น โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1423 เด็กหญิงพัทธนันท์  มณีนิล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงพิชญ์ชาเวียร์  มากนวล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พรหมคง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เรืองศรี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1427 เด็กชายพิชญะ  สิงห์สาย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1428 เด็กหญิงพิชญาภา  ใจแผ้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงพิฏาพร  ชุมวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงพิมพ์วรินทร์  ผิวจิต โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงพิมพิมาย  ทองเรือง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงพิมพิศา  เมืองใหม่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงพิมพิศา  โรจนวรสาร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1434 เด็กชายพีรพล  อณิประกอบกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงเพ็ญศุภา  ตั้งต้นเจริญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงแพรวา  ศรีสุข โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1437 เด็กชายภวินท์  ไทยราช โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงภัคจิรา  ตั้งมิตรเจริญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงภัณฑิรา  สรรพขาว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงภัณฑิลา  ปาณะบุตร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1441 เด็กหญิงภัทรนันท์  หมอปาน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1442 เด็กหญิงภัทรมน  ไถลเพ็ชร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีแก้วรักษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1444 เด็กชายภัทรศัย  บริสุทธิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1445 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  อินทานุกูล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1446 เด็กชายภาคิน  ทัศนเรณู โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงภูฟ้า  จิตรีมิตร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1448 เด็กชายภูมินทร์  ช่วยนุ้ย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1449 เด็กชายภูมิพัฒน์  ศรีสุธรรม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1450 เด็กชายภูมิพัฒน์  หล่อพันธ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1451 เด็กชายภูมิภัทร  พลทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1452 เด็กชายภูรินท์  จันทร์เรือง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1453 เด็กชายภูสิษฐ์  คำอุปละ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงมณฑิรา  โอโลรัมย์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงมนปริยา  หนูช่วย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงมัณฑนา  ทองอ่อน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงมัสตูรีย์  ยูโซะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงมิ่งโกมุท  เอ้งเหมาะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1459 เด็กชายเมธี  ทองมาลา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงไมมูนา  อิสลาม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงยุวดี  ศรีรักษา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1462 เด็กชายรณกร  ณ สุวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงราชนิกุล  นกศิลป์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1464 เด็กชายราเชนทร์  เต็มเปี่ยม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงลิปิการณ์  พิทักษ์วงศ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1466 เด็กหญิงวรวลัญช์  มีเจริญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงวรัชยา  ปราบนริศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1468 เด็กหญิงวรันธร  ประทุมทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1469 เด็กหญิงวริศรา  อุดมทองสกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงวลัยพรรณ  เกิดสุข โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงวิภาดา  โพธิ์เพชร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1472 เด็กหญิงวิภาวี  กองรัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงวิมลณัฐ  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1474 เด็กชายวุฒิชัย  อินทชุ่ม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงศิรภัสสร  แท่นมณี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1476 เด็กชายศิรัณ  รัตนแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงศิริทิพย์ประภา  เกตุแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1478 เด็กชายศิวกร  คงสุข โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1479 เด็กชายศิวภัทร  เรืองทองฉิม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1480 เด็กชายศุภกร  ศุภราช โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงศุภรัสมิ์  นวลคล้าย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1482 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กาฬจันโท โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1483 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ณ รังษี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1484 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  หวานทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เทพธัญญ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1486 เด็กหญิงโศภิษฐา  เจริญสุข โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1487 เด็กชายสดายุ  วงค์สุวรรณ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1488 เด็กหญิงสรัญญา  กาหยี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1489 เด็กหญิงสรินธร  ศรีเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1490 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ปล้องนิราศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1491 เด็กหญิงสาวิตรี  สังข์เกื้อ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1492 เด็กหญิงสิตานัน  รักสกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1493 เด็กหญิงสิร์นรี  สุทิพากร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1494 เด็กชายสิรวิชญ์  ภักดีพล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1495 เด็กหญิงสุกัลยา  ถาวโรสกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1496 เด็กหญิงสุธาทิพย์  บัวทรา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1497 เด็กหญิงสุพรรนิสา  นวลวัฒน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1498 เด็กหญิงสุภชาพร  ราชฉวาง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงสุภนิชา  สันติคุณาภรณ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1500 เด็กหญิงสุภัสสร  จันทร์เรือง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1501 เด็กหญิงสุรัสวดี  คำรอด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1502 เด็กชายสุวรรณชัย  จันทร์ณรงค์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1503 เด็กหญิงเหมือนฝัน  แย้มแสง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1504 เด็กหญิงอชิรญา  ผลาสิงห์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1505 เด็กชายอดิเทพ  รักสวัสดิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1506 เด็กชายอติวัณณ์  จันทร์เอียด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1507 เด็กชายอธิกร  นาคสด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1508 เด็กชายอธิรัศ  เวชกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1509 เด็กชายอนาคิน  หวังเจริญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1510 เด็กชายอนิวัต  พิษครุฑ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1511 เด็กชายอภิเดชน์  ฉิมเรศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1512 เด็กชายอภิวัฒน์  ยาป๊าก โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1513 เด็กหญิงอภิษฎา  ทองตำลึง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงอมรรัตน์  จอมทรักษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงอมราวัณณ์  มากแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงอมาวสุ  ภูมิพิทักษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงอรทัย  ศิริทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงอริสา  ใจกว้าง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1519 เด็กหญิงอลิสา  ทองชนะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1520 เด็กหญิงอลีนตา  ศรีเมือง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1521 เด็กชายอัครวินท์  สัมพัชนี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงอัจฉริยา  อินทรกำเหนิด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1523 เด็กชายอันดามัน  วุฒิศักดิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1524 เด็กชายอิทธิพัทธิ์  บุหลันศรีชาติ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1525 เด็กชายอินทัช  เขียมวัชนะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1526 เด็กหญิงอิสรีย์  ฤทธิพัฒน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
1527 เด็กหญิงอุมมี่  กล้าหาญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1528 เด็กหญิงโอบอ้อม  สมสวัสดิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงกะรัต  ปิ่นเพชร โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 คณิตประถม
1530 เด็กชายกัมปนาท  ช่วยสถิตย์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 คณิตประถม
1531 เด็กชายจิรายุ  มีสติ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.4 คณิตประถม
1532 เด็กชายณัฐภัทร  ร่มไทร โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 คณิตประถม
1533 เด็กหญิงธมลวรรณ  เสาวลักษณ์กุล โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.4 คณิตประถม
1534 เด็กชายบวรวิทย์  ทองเติม โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 คณิตประถม
1535 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ประมุข โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 คณิตประถม
1536 เด็กหญิงเพชรศิรินธร  แก้วเกิดเถื่อน โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 คณิตประถม
1537 เด็กหญิงโมไนยา  เทพเมือง โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.4 คณิตประถม
1538 เด็กชายสรธิญ  เลี้ยวสุวรรณ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 คณิตประถม
1539 เด็กชายกรวิชญ์  บุญเทศ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
1540 เด็กชายกฤตธน  โรจน์วิเชียรรัตน์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงเขมจิรา  สินธีรภัทร โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
1542 เด็กหญิงเขมิสรา  บุญสำราญ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
1543 เด็กหญิงจิรัชญา  คงจันทร์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
1544 เด็กหญิงชญานุตม์  เลิศวัฒนาสกุล โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
1545 เด็กหญิงชนกานต์  เลิศวัฒนาสกุล โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
1546 เด็กหญิงชนิภรณ์  รักการ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
1547 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  บัวบาน โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.4 วิทย์ประถม
1548 เด็กหญิงชาลิสา  ห้วยนุ้ย โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
1549 เด็กหญิงชาลิสา  ไพฑูรย์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
1550 เด็กชายชิษณุพงศ์  วงศ์กระพันธุ์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คงทอง โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
1552 เด็กหญิงณัฏฐา  แซ่ลิ่ว โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
1553 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปานแดง โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
1554 เด็กหญิงณัฐนรี  ร่มไทร โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
1555 เด็กหญิงณิชา  ศรีฟ้า โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
1556 เด็กหญิงดลพร  สกุลพันธ์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
1557 เด็กหญิงทัศษดา  สองแก้ว โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
1558 เด็กหญิงธฤษวรรณ  เสาวลักษณ์กุล โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
1559 เด็กหญิงธัญสร  ศรีสุชาติ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
1560 เด็กหญิงธันย์ชนก  พรมมล โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
1561 เด็กหญิงนงนภัส  มูลชาติ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
1562 เด็กหญิงนิชาภา  มณีรัตน์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
1563 เด็กหญิงบารมี  บัวบาน โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.4 วิทย์ประถม
1564 เด็กชายปฐมชนม์  ฤทัยผ่อง โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
1565 เด็กชายปองคุณ  โสภณ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
1566 เด็กหญิงปาลิน  ปลอดชูแก้ว โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงปิยวัลย์  จันทร์พุ่ม โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
1568 เด็กชายพงศภัค  แก้วกาญจน์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
1569 เด็กชายพรรษกร  นักฟ้อน โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
1570 เด็กชายพรหมพิริยะ  บุญส่ง โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
1571 เด็กหญิงพีรจิต  เริ่มก่อสกุล โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
1572 เด็กหญิงเพียงฤทัย  ขจรภัย โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
1573 เด็กหญิงภณิชชา  ธิติปรีดี โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
1574 เด็กหญิงภัคจิรา  จินดาศักดิ์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
1575 เด็กชายภูวริศ  ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.4 วิทย์ประถม
1576 เด็กหญิงมลธิยา  ไทยปาน โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
1577 เด็กชายเมธัส  เล็กเจีย โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
1578 เด็กชายรณกร  ศรีตังนันท์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
1579 เด็กหญิงรัชตะวัน  พิมลศรี โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงวาธิณี  วัยพรรณธ์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงวีริยา  ชูทวด โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงศรสวรรค์  มั่งมี โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงศิรภัสสร  ถ้ำจันทร์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงศิริการย์  หน่วงเหนี่ยว โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
1585 เด็กชายศุภสิน  จารุบริรักษ์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
1586 เด็กหญิงสิริณรัฏฐ์  เสริฐโสพิส โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงสิริภัทร  แซ่หลิ้ม โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงสุภาสินี  คำศรี โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.5 วิทย์ประถม
1589 เด็กหญิงอภิชญา  จิตสุคนธ์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงอันนา  จันทร์กุล โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) ป.6 วิทย์ประถม
1591 เด็กหญิงชนม์นิภา  เฉวกฉิม โรงเรียนศิริสาธิต ม.1 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กหญิงปกิตตา  คลิ้งสุวรรณ โรงเรียนศิริสาธิต ม.1 คณิต ม.ต้น
1593 เด็กหญิงศุทธหทัย  ชูทอง โรงเรียนศิริสาธิต ม.1 คณิต ม.ต้น
1594 เด็กหญิงอาทิตติยา  พันธรังษี โรงเรียนศิริสาธิต ม.1 คณิต ม.ต้น
1595 เด็กชายกิตติโชค  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลกุลบุตร ป.6 คณิตประถม
1596 เด็กหญิงคุณัญญา  คงแง่ง โรงเรียนอนุบาลกุลบุตร ป.6 วิทย์ประถม
1597 เด็กหญิงนันท์นภัส  จิตจักร โรงเรียนอนุบาลกุลบุตร ป.6 วิทย์ประถม
1598 เด็กหญิงพิชญาดา  คชเวช โรงเรียนอนุบาลกุลบุตร ป.6 วิทย์ประถม
1599 เด็กหญิงลริวัลย์  ศิลป์พูลเกิด โรงเรียนอนุบาลกุลบุตร ป.6 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงวรกันต์  สังสัญไทย โรงเรียนอนุบาลกุลบุตร ป.6 วิทย์ประถม
1601 เด็กหญิงกรชนก  ส้มเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1602 เด็กชายกฤษตบุณ  บุณยะตุลานนท์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
1603 เด็กหญิงกัญพัชญ์  บัวสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1604 เด็กชายกันตินันท์  เกษตรชีวากรณ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 คณิตประถม
1605 เด็กหญิงกัลยกร  ประทุมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
1606 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  รักษ์ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1607 เด็กหญิงฉัตรชนก  ภูวนวิทยาคม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1608 เด็กชายฉัตรเมธี  รักชาติ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
1609 เด็กชายชวินบุตร  พันธ์ครุฑ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 คณิตประถม
1610 เด็กหญิงชวิศา  สิริพชรภาส โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
1611 เด็กหญิงณปภัช  แกมกิจ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1612 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  จารุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
1613 เด็กหญิงณัฐธิดา  อู่อรุณ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
1614 เด็กชายธนวินท์  บุญวัฒน์หิรัญกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 คณิตประถม
1615 เด็กชายธนากร  ถิ่นชาญ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1616 เด็กหญิงธนิษฐาพร  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1617 เด็กชายธฤนห์  ศรีประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1618 เด็กชายนนทพันธ์  อาจทอง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
1619 เด็กชายนัทธวัฒน์  เสือดาว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1620 เด็กชายนานนท์  สวนานนท์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
1621 เด็กชายนิธิศ  ชูอ่อน โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 คณิตประถม
1622 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
1623 เด็กชายพงศ์จินัน  ว่องเจริญโชค โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1624 เด็กหญิงพรพรรณ  บูรพเกียรติ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
1625 เด็กชายพศวัต  ลิ้มพัฒนสิริ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 คณิตประถม
1626 เด็กหญิงพาขวัญ  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 คณิตประถม
1627 เด็กหญิงพิชชาภัทร  อนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
1628 เด็กหญิงพุทธปภา  บัวเจริญ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1629 เด็กหญิงพุทธิปภา  บัวเจริญ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
1630 เด็กหญิงเพชรรัตน์  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
1631 เด็กชายภัฎ  หวังมุทิตากุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1632 เด็กชายภีม  หวังมุทิตากุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 คณิตประถม
1633 เด็กชายภูวเดช  ลิ้มพัฒนสิริ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1634 เด็กหญิงภูษณิศา  เมืองสว่าง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1635 เด็กชายสรวิศ  สุขช่วย โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 คณิตประถม
1636 เด็กชายอริยะ  ถาวรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 คณิตประถม
1637 เด็กชายอิทธิพันธ์  ทิพยธรรม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1638 เด็กชายอิบรอฮีม  คำสีเขียว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 คณิตประถม
1639 เด็กหญิงกชชนก  ส้มเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1640 เด็กหญิงกชพรรณ  จันเรียง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1641 เด็กชายกตัญญ์วัฒน์  โพธิ์อ่อน โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1642 เด็กชายกมนณพ  งามผิว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1643 เด็กหญิงกริชฎานาถ  จิตเมตไตร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1644 เด็กชายกฤตเมธ  ไทรย้อย โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1645 เด็กชายกฤติธี  ชูพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1646 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เกษมวุฒิ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1647 เด็กชายกานต์  กาจน์กาญจนพัชร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1648 เด็กชายคามิน  โพธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1649 เด็กชายคุณานนต์  ช่วยนคร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1650 เด็กชายจอมพล  พรนราดล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1651 เด็กหญิงจันทกานติ์  จินดาวร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1652 เด็กชายเจตผล  ผลิวรรณ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1653 เด็กชายฉันทพัฒน์  ทองเรือง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1654 เด็กหญิงชนัญชิดา  ชลีกรชูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1655 เด็กหญิงชนากานต์  พัฒน์รักษา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1656 เด็กชายชวกร  ชัยนิวัฒนา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1657 เด็กชายชวัลวิทย์  ช่วยเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1658 เด็กชายชินาธิป  ตะเภาน้อย โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1659 เด็กชายณฐกร  คงเรือง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1660 เด็กหญิงณัฐณิชา  สังข์ทองงาม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1661 เด็กหญิงณัฐณิชา  เงาพิทักษ์ศิลปิน โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1662 เด็กชายณัฐธเนศ  ยวนเกิด โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1663 เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  ฐิตะฐาน โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1664 เด็กหญิงทรรศชนก  เรืองนรา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1665 เด็กหญิงทัตพิชา  คงจินดา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1666 เด็กชายทินภัทร  คงจินดา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1667 เด็กชายแทนธรรม  ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1668 เด็กชายธนกร  วงศ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1669 เด็กชายธนกฤต  ภูมิสุข โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1670 เด็กชายธนกฤต  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1671 เด็กหญิงธนพร  ธนะภาชน์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1672 เด็กชายธนภัทร  พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1673 เด็กชายธนภูมิ  ธีรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1674 เด็กชายธนวินท์  ตรียวง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1675 เด็กหญิงธนสร  นิตย์นรา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1676 เด็กหญิงธนิสรา  จงควินิต โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1677 เด็กหญิงธันยพร  ภัทรโอภาส โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1678 เด็กหญิงธารัณดา  เพชรศรี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1679 เด็กหญิงนรีจิตรา  อรุณสกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1680 เด็กหญิงนิชาภา  กรีไกรนุช โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1681 เด็กหญิงนิดชาวรรณ  โสภา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1682 เด็กชายนิธิศ  ลิ่มประเสริฐชูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1683 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  หวันจิ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1684 เด็กหญิงบุษญมาศ  ปอยี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1685 เด็กหญิงเบญจมาศ  แจ้งวรวิชญา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1686 เด็กชายปองคุณ  เทพเฉลิม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1687 เด็กชายปิยพงศ์  ไกรแก้ว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1688 เด็กหญิงปียวรรณ์  อภิรักษ์เนติพงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1689 เด็กหญิงปุญญาดา  เชื้อพราหมณ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1690 เด็กชายปุณณวิช  เนาวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1691 เด็กหญิงปุณณิกา  บุณยะตุลานนท์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1692 เด็กชายพงศพัศพงศ์  ไกรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1693 เด็กชายพงศภัค  หลิมกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1694 เด็กหญิงพรทิพย์  พรนราดล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1695 เด็กหญิงพรปวีณ์  พันธุ์วิชาติกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1696 เด็กชายพศุตม์  คุรุพงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1697 เด็กหญิงพัทธนันท์  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1698 เด็กหญิงพาขวัญ  คงชนะ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1699 เด็กหญิงพิชชาภา  ภาราทอง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1700 เด็กหญิงพิมพ์นภา  ภูตะมี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1701 เด็กชายพิรชัช  สดศรี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1702 เด็กชายพีรพัฒน์  นิ่มทอง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1703 เด็กหญิงภัคธีมา  ผลเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1704 เด็กหญิงภัทรชณิการ์  พิทยากรศิลป์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1705 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ถูกต้อง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1706 เด็กหญิงภัทราพร  ชาวคีรี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1707 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ใจกว้าง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1708 เด็กชายภูมิทัศน์  อาจนะ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1709 เด็กชายเมธัส  โอรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1710 เด็กชายรักษ์ภูมิ  ภูตะมี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1711 เด็กหญิงรัชนาท  สิงพรหม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1712 เด็กหญิงลลิตา  สอนขำ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1713 เด็กหญิงลลิตา  อินแก้ว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1714 เด็กหญิงวริษฎา  เวฬุธนราชิน โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1715 เด็กชายศักดิ์พล  โคตรุชัย โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1716 เด็กชายศิวกร  ช่วยเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1717 เด็กชายสรวิชย์  บัวมาศ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1718 เด็กชายสัจจานนท์  ยิ้มประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1719 เด็กชายสันสกฤต  นิลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1720 เด็กหญิงสิตานัน  ภูษิตากรณ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1721 เด็กชายสิทธิภาคย์  สังข์ไข โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1722 เด็กชายสุกฤษฎ์  จันทมุณี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.4 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงสุฃานนันท์  เพชรสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงสุชัญญา  พิชิตมโน โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1725 เด็กชายอริญชย์  เหล่าสกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.5 วิทย์ประถม
1726 เด็กชายอัศฮาร์  คำสีเขียว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ป.6 วิทย์ประถม
1727 เด็กชายจิรกิตต์  โสรัจจาภินันท์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.5 คณิตประถม
1728 เด็กชายชยนันท์  โสรัจจาภินันท์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.6 คณิตประถม
1729 เด็กชายณัฏฐชัย  ตั้งทรงสวัสดิ์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.4 คณิตประถม
1730 เด็กหญิงปุญญ์  จันทรังสิกุล โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.6 คณิตประถม
1731 เด็กชายภวินท์สิริ  ธานีรณานนท์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.4 คณิตประถม
1732 เด็กชายรัชกฤต  จินตรานันท์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.6 คณิตประถม
1733 เด็กชายศุภวิชญ์ บุญรักษ์  สุทธินุ่น โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.6 คณิตประถม
1734 เด็กชายเศรษฐสิริ  ธานีรณานนท์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.6 คณิตประถม
1735 เด็กชายสิรวิชญ์  โม่สี โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.6 คณิตประถม
1736 เด็กหญิงอรอินทุ์  คงเพชร โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.6 คณิตประถม
1737 เด็กชายกันต์ธนิก  ชูชนะกิจ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.5 วิทย์ประถม
1738 เด็กหญิงกัลยภรณ์  เจริญธุระกิจ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.5 วิทย์ประถม
1739 เด็กชายตรัย  จันทรังสกุล โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.5 วิทย์ประถม
1740 เด็กหญิงปัญญาดา  วณิชชานนท์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.5 วิทย์ประถม
1741 เด็กชายพ.พาน  อัศวปิยะ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.6 วิทย์ประถม
1742 เด็กหญิงพลอยนิษฐา  เนาว์นาน โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.5 วิทย์ประถม
1743 เด็กหญิงพิมลภัส  สิริวรจรรยาดี โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.6 วิทย์ประถม
1744 เด็กชายภัทร์นรินท์  ซุ่นสกุล โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.6 วิทย์ประถม
1745 เด็กหญิงมินท์มันตา  วิเชียรชัย โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.5 วิทย์ประถม
1746 เด็กหญิงหัทยา  เดชมณี โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ป.6 วิทย์ประถม
1747 เด็กหญิงนฤมล  นิยะกิจ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์) ม.3 คณิต ม.ต้น
1748 เด็กชายธีธัช  บรรณาลังค์ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ม.1 คณิต ม.ต้น
1749 เด็กชายศุภณัฐ  กลัมพสุต โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
1750 เด็กชายศุภกฤฒ  สุขานนท์สวัสดิ์ โรงเรียนนานาชาติสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
1751 เด็กหญิงณฐมณฑ์  ศีลประชาวงศ์ โรงเรียนนานาชาติสุราษฎร์ธานี ป.6 วิทย์ประถม
1752 เด็กชายปัณณทัต  นาคพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.5 คณิตประถม
1753 เด็กชายพุฒดิศ  เหล่าบัณฑิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.6 คณิตประถม
1754 เด็กชายภูริช  สุนทรวราภาส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.4 คณิตประถม
1755 เด็กหญิงจณิสดา  มีสิทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1756 เด็กหญิงฐิติวรดา  อ่อนน้อย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1757 เด็กชายปรัชญ์  สุวรรณคง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1758 เด็กหญิงพิมพ์บงกช  พรหมจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1759 เด็กหญิงศุภพัทธ  มิขำ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
1760 นายศุภสิทธิ  โสมะเกิด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ม.3 คณิต ม.ต้น
1761 เด็กหญิงศุภิชญา  พิบูลย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ม.2 คณิต ม.ต้น
1762 เด็กหญิงกมลชนก  อรรณพ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
1763 เด็กชายชยุดา  ประจันบาน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
1764 เด็กชายติณห์  นาควรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
1765 เด็กชายพัทธนันท์  คงแป้น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
1766 เด็กหญิงศศิกิตต์  พรหมจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม
1767 เด็กหญิงสิริญาดา  อดิเทพสถิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี ป.5 วิทย์ประถม