รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชมตะคุ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกรภัทร์  แตงทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปักษีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกันติทัต  บัวบังภัย โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกุลพัชร  เกลี้ยงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงเกศินี  เจริญตา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงขวัญณภัทร  ทองโสภา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายคุณากร  พรมรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจณิสรา  สะราคำ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงชนากานต์  สุขพอดี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชัญญานุช  สิงห์สม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณัฐวิภา  เลี้ยงหล่ำ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายธนพนธ์  โพธิ์รัง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายธนวรรธน์  เขมศิริธนารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงธัญชนก  น้ำแก้ว โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ร่มลำดวน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายธาดากร  กาฬษร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงนันทิชา  มะนาวหวาน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงนิลภัทรตรา  อ้นปราง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงบุญญาดา  สังข์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สดคมขำ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายปริญ  เอกธีรธรรม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงปัญญาพร  ปรีทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายปัณณธร  เพ็ญธิสาร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงปัทมวรรณ  ม้าทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายปุณณวัฒน์  มิ่งสกุล โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายพงศวัศ  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงพรกนก  อรรถาสาร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงพรนภัส  ท่วมสุข โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงพรรณปภรณ์  ตากัน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงพลอยชมพู  อินโต โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำแผง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงพิมพ์ลภัสสร  คำสุริวรกุล โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงพิมลพรรณ  นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายภัทรภณ  พลเสน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงภัทราภา  เล็กฉลาด โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายภูมิพัฒน์  อ่ำทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงรัตน์ศิรินทร์  หอมยามเย็น โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงศศิประภา  วิเศษภักดี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีโมรา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงศุภิสรา  อุปรา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงสิริอาภาภัทร  ธัญญเจริญ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงสุตาภัทร  ยิ่งศักดาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  นิลทับ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงอรทัย  ราชคม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงกมลทิพย์  บุตรน้ำเพชร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงกมลวรรณ  เกตุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงกิตติวรรณ  อินโต โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กชายเกตน์ธนิน  วิถีชัย โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงเกษรา  จันทร์ศิริ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงคุณัญญา  วิทยาจิตรเกษม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงจรัสสิริ  รักพวงทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายจิรภาส  ขาวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายชนาภัทร  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงชนารดี  ประสงค์เงิน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงชนิกานค์  มีศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงชวินฤชุวิชญ์  งามทรัพย์มณี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงชัญญา  ซำประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงณญาดา  ธนะสูตร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายทรงวุฒิ  กวนสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายทฤษณัช  รอดเรือง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงทิพย์ธิชา  รอดเรือง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงธนิตา  ทิมทะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายนนทกร  ขาวเงิน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายนพนัย  จีนสุกแสง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงนภิสา  โตยอ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายนิติวิสุทธิ์  นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงเนตรชนก  เนตรทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงปภาดา  เจตนเสน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงปรารถนา  โตแย้ม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงปัญญาพร  บำรุงพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายปุณณเมษ  อินเอม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายพงษ์ชัยวัฒน์  เทพบุตร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงภคพร  รักมีศรี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายภานุเดช  โตทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายภูตะวัน  กิริวรรณา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงภูริชญา  งานขยัน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงภูษณิศา  จงชาญสิทโธ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงลลิตา  สาระกูล โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กชายวชิรวิชญ์  จุลบุญญาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงวราพรรธน์  สิทธิเวชธนาศิริ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายวัชรวิศว์  ยงยิ่งสกุล โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงวารินธร  เภรีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงวิชญาพร  ธนูแผลง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงศิริลักษณ์  โชคลาภ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงสายสุดา  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงสิริกร  แย้มยิ้ม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงสิริวิมล  นาเอก โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงสิโรชา  สร้อยพวงนาค โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายสุธิชาญ  นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงสุพรรณณี  สมใจบุญ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายหฤษฎิ์  ผิวหอม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงอนันตญา  สดคมขำ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงอรวรรณ  ใยอ่อน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงกฤษณา  ระรวยทรง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายกันตินันท์  อ้นนา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงกันยกร  จันทีเทศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงขวัญจิรา  เสือน้อย โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงจิรฐิดา  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วจันทร์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงจุฑาทิพ  ปรางเทศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายชัชวาล  เรือนงาม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงชาลิณี  ไทรย้อย โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายชิษณุพงษ์  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงธนพร  ภูฆัง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงนันทิดา  โพพาลิก โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงปริยาภัทร  ทวีสุข โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงปรีดาภรณ์  จิตรพรม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงปัณชญา  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงเปมิตรา  เจริญฉิม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เอ็นดู โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงภูฟ้า  วัชรเกษมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงมนัสนันท์  อุยนันทพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายรชต  บูรณพานิช โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายวชิร  เจาตระกูล โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงวนัชพร  โฉมเชิด โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายวรกันต์  เสือรอด โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงวิภาวินี  เทพณรงค์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงวิลาสินี  สวนดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงศิรินทร์ยา  วงษ์สถิตย์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงษิตาพร  สารพานิช โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายอัฐกฤต  บุตรศรีด้วง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงกชพรรณ  ฉลาดไธสง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงกชพรรณ  ปันกวด โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงกษิรา  ปิ่นอำนาจ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายก้องภพ  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เจนการขาย โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กลิ่นประทุม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  เวทยานนท์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายกันตินันท์  จำปาเงิน โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงกุลณัฐ  แตงนิ่ม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงกุลธิดา  จั่นศรี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงเกวรินทร์  วงษ์สุรี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงขวัญชนก  บากอง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงเขมิกา  หมื่นชนะ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงจิรัชดาวรรณ  สุวรรณบุญมี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงชญานุช  ผ่องนิมิต โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงชนาภา  อุปโภชน์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงชยาภรณ์  คณทา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงชลธิชา  นิ่มอนันต์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงชาลิสา  หอมพนา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงชุติมา  เหมือนคำ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงญาณภัทร  สะราคำ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ธนากร โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงฐิตารีย์  บุญนิ่ม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงฐิติมา  ดีเสมอ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายณภัทร  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณัชชา  ศิลปรัตน์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  อ่ำสกุล โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  ปลัดศรีช่วย โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณัฐกานต์  แป้นสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงณัฐชา  ลำพา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงณัฐฐาน์  วราทรัพย์ธนิน โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงณัฐนรี  แย้มวงค์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทรโชติ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงณัฐสุภา  ทรดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงณิชาภา  กังวาลย์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงณีรนุช  เมฆหมอก โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงทองจิตรตรา  แก้วเรือง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงธนภรณ์  ทองไพรวรรณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงธนภรณ์  พิริยกิจโกศล โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายธนัท  คลังสมบัติ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงธมนณัฏฐ์  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงธสิตา  แก้วบัวดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงธัญยพร  ฤกษ์ดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายธิติพัทธ์  แจ้งแสง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายธีรดนย์  วรรณคร โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงธีรตา  รายะรุจิ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายธีรพงษ์  ปาลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงนิภาพร  ชาวป่า โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายบุญยากร  คงสนธิ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงเบญจา  กลิ่นขวัญ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงเบญญาภา  เมณเสน โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงปณิตา  กร่างปรีชา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงปทุมรัตน์  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงประภัสสร  เมืองโคตร โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงปริยฉัตร  สะเคียน โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงปาณิสรา  แสงเพชรอ่อน โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงปาลิดา  พึ่งสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงพรชิตา  ต๊ะสัก โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงพรผกามาศ  ใจดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงพฤษา  ทรัพย์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงพัชศรัณย์  ศรีบัวทอง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายพัสกร  มากวิก โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพิชชาภา  ปานเพชร โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงพิมพ์นารา  จันทร์คงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายพีรเชฏฐ์  สุวีรายุทธ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงพีรดา  เต่าทอง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คงคา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ภมรพล โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงภาวิดา  รักษาพล โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงมนัสนันท์  ทองเชื้อ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงมัณฑนา  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายเมธัญกร  คงสนธิ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายเมธาวิน  รามจุล โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายยศกร  คงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายยุทธพล  ไกรเนียม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงรุ่งนภาวรรณ  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงลลิตา  จันทร์จุ้ย โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายวรวัตร  วิฑา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงวรัญญา  แก้วเขียว โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายวัชรกร  ธีรนุชพงศ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงวันวิสาข์  เมณเสน โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงวัสสิกานต์  คงสนธิ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงวาศิฐี  สันนิที โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงศศิตา  ชุ่มชื่น โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงศศิวรรณ  จันทรา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงศิรประภา  ปานสมสวย โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กชายศิวกร  มีมั่ง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายศิวกร  สืบเนียม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงศุภัชญา  ทีปะลา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงสมิตานัน  ลาภผลทวีคูณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายสลากพัฒน์  ทวีโกวิท โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงสาริศา  ปรึกษา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงสาวิตรี  ศรีอ่ำดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงสิริกัญญา  สะราคำ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงสิริภัทร  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงสิริลักษณ์  พิมพขันธ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงสุคนธาร์ทิพย์  ปัญญาดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงสุจิตรา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงสุทธิดา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายสุทัศน์  พุ่มจำปา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงสุปรีญากรณ์  พลยุทธ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงอนงค์นาถ  พงษ์สระพัง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงอภิชญา  พุ่มจำปา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงอมรรัตน์  วรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงอรชัญญา  ชาติพุทธิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงอริษา  สะราคำ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายอัคนีย์  นิ่มสุนทร โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงอัญชสา  พงศ์เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงเอเชีย  ธัญญเจริญ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายขัตติย  ขาวแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงชนันภัค  อ่อนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงฐิติกานต์  จุ้ยแจ้ง โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายธัญพิชัย  ชูฟ้า โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายนัทธวัฒน์  ลิ้มประจันต์ โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.4 คณิตประถม
238 เด็กชายปฏิญญา  ธัญญะเจริญ โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายปรเมศวร์  เสือเมือง โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายปุญญพัฒน์  อุดมอนุรักษ์กุล โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายภาธร  ดีเสมอ โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.4 คณิตประถม
242 เด็กชายยศกร  ขุนณรงค์ โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายยศวรรณ  เมทาพิทยะโยธิน โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายศุภกร  ศิลปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงอภิญญา  พึ่งกลัด โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงฐิตารีย์  คล้ายทอง โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายณัฐชนน  เพ็ชรปานกัน โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายเตชพัฒน์  ปราสาททอง โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายธนดล  ชลาไทย โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายธิติ  น้อยเวช โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงปัณฑิตา  ปัดโต โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายพงศ์พิพัฒณ์   ไทยศรี โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงภรัณยา  ทองประสม โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายภูริวัฒน์  ตุ้มนิลกาล โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงมนัสวี  วรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงวรรณพร  นาคเสน โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงสิริขวัญ  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงอชิรญา  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลปราณี ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายก้องตะวัน  มั่นเจริญพร โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.5 คณิตประถม
260 เด็กชายจิรวัฒน์  สุขอินทร์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายชยพล  พงษ์พัชรินทร์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายชิติวิทย์  เกตุมณี โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายณัฐกิตติ์  รัศมีแก้ว โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงณัฐชา  กลิ่นมณฑา โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงนภชนก  พันธ์ชัย โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.4 คณิตประถม
266 เด็กชายนิุปุณ  ไทรวิเศษ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงพิชญ์ภัสสร  เวทยานนท์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายพีระศิลป์  ผลิวานนท์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายมนตรพล  พุ่มจำปา โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงวรวลัญช์  เกษมไพบูลย์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายอัศวมินทร์  จีนพัน โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายกษิต  แก้วแสง โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงกัญจน์มาศ  ผลิวานนท์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายกิตติ์กวิน  คูณทวีเดช โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายคุณเปรม  ปิ่นกุมภีร์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายคุณาภพ  พลรัตน์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงจุฑามาศ  อุษาทะพานนท์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงชณัญชิตา  อิ่มเอิบ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงณัชชา  ทองโสภา โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เทพสถิตย์ศิลป์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายธาวิน  ยาสุวรรณ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายธิติวัตถ์  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงนับทอง  บุณยเกียรติ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงปัณณ์นรี  บุญจิตต์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงปัทมพร  ธนธนารักษ์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายพฤตินัย  คงนนทชัย โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทุระพล โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายภูมิภักดี  ธัญญเจริญ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กชายมกรชัย  หมีปาน โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงมณิชญา  โพธิ์พันธุ์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงวรรณรดา  เล็กชลยุทธ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายวิชญพงศ์  ยอยรู้รอบ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงศศิญาณัฐ  เอี่ยมวิริยาวัฒน์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงสุธาสินี  ศิลา โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงหยกนภา  การะเวก โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงอธิชา  กาฬภักดี โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงอารดา  ทองเทศ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงอิงค์ริสา  สว่างศรี โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงัปัญจรัตน์  ไล้สุวรรณชาติ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายัพัทธดนย์  แก้วพานิชย์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายกรรณชัย  ทรัพย์สังข์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงเขมิกา  สัตยา โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
303 เด็กหญิงชญานิศ  บุตรชาดา โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 คณิตประถม
305 เด็กหญิงณัฐจริยา  จีนสุกแสง โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงนภสร  มณีแจ่ม โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงนันท์นลิน  แตงโสภา โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงปรารถนา  เกิดศิริ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงพิชชาพร  โพธิ์เงิน โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.5 คณิตประถม
310 เด็กหญิงพิรดา  ศีลาเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงพีรดา  ใจดี โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายภานุพงศ์  ปาลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงวรัชญา  นูมหันต์ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงวิรากานต์  ดอกกุหลาบ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงอิษฎาอร  เนียมใจบุญ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ขุนณรงค์ โรงเรียนวัดกกเต็น ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงกุลนันท์  ขุนณรงค์ โรงเรียนวัดกกเต็น ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงเกวิน  สุดสวาท โรงเรียนวัดกกเต็น ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงนลปปรียา  ขุนณรงค์ โรงเรียนวัดกกเต็น ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายวีรภัทร  ใจมั่น โรงเรียนวัดกกเต็น ม.1 คณิต ม.ต้น