รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกัญจน์จิรา  สุนทรวิภาต โรงเรียนบ้านดงกะเชา ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงวรรณกานต์  สุนทรวิภาต โรงเรียนบ้านดงกะเชา ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายณัฐนนท์  สมประสงค์ โรงเรียนบ้านดงกะเชา ป.5 วิทย์ประถม
4 เด็กชายภพทอง  นกน้อย โรงเรียนบ้านดงกะเชา ป.5 วิทย์ประถม
5 เด็กชายชยากร  เลิศนันทพร โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณัฐธภรณ์  นุ่มกัลยา โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงรวินทร์นิภา  บัวหลาด โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปิยมิตรอำนวย โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกีรติกา  โพธิ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงเกตุวรินทร์  นิ่มโต โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงชุติมณฑน์  น้ำใจดี โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กชายดนัย  เฟื่องฟู โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงทิวานันท์  เกิดวัน โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงนิติพร  เเสงภู่ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กชายปรานต์ปยุต  ศรีสุขรัตนากร โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงไปรยา  กอแก้ว โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงพนัดดา  จิตอ้าย โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงพรรณพรรษ  พุทธพรพิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงพิมพ์คุณา  บดีรัฐ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงพิลาศลักษณ์  นิ่มอนุสสรณ์กุล โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงแพรวา  จันทา โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายวรัท  เเสนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงทิพย์วรรณ  สีนวล โรงเรียนวัดคณฑี ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงพิมพ์รฎา  วรรณโก โรงเรียนวัดคณฑี ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงสุภัสสรา  โรจน์บุญถึง โรงเรียนวัดคณฑี ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงกานต์ธิดา  น้ำเพชร โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีบรรพต โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายชยางกูร  ธีรสุขสถาพร โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงชารินันท์  แย้มอาสา โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงชิชญา  โอสถสมบูรณ์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศิริอรุณรัตน์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณัฐนันท์  นุชนา โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายณัฐนันท์  สุดแจ้ง โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สิงห์แก้ว โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายธชาภัทร  ละอองนวล โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายธนชิต  ไทยอุทิศ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงธนัชชา  ขวัญใจสกุล โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงธัญชนก  ล้วนเนตรเงิน โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงธัญญ์นิรชา  ภู่ทอง โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายธีราพัฒน์  กาญจนศิลานนท์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายธุวานันท์  คงนะ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายบุณยกร  มั่งมีธนพิบูลย์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายปาณัสม์  วรรธกวณิชย์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงพัชราภา  บุญสุข โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงพิชชาภา  นาคีอนุรักษ์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายพีรวิชญ์  เทพแก้ว โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายยุทธวีร์  เหลืองรุ่งทรัพย์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงวีรภัทรา  ธรรมสาหาญ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงศชล  พัชรชวลิต โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายศิวัช  เรืองแสงทอง โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงศุภญาดา  เมธาชนน โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายสาธิต  ศรนุวัตร โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงอติรัณณ์  ภักดิ์วิไลเกียรติ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายอัครวินท์  เชวงภักดีเวทย์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายกรพิสิทธิ์  รักษ์ผาสุข โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงจิรัชญา  คงธนสมบูรณ์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายฉัตรบดินทร์  จันทร์นาลาว โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงณัฐฐาพร  อรุณแสงศิลป์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กชายธนดล  ก่ำพันธ์ดี โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงนนทกานต์  ภูฆัง โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายปวรุตม์  ผาสุราช โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงปาณิศรา  พุทซ้อน โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงปิ่นชีวัน  บุญครอบ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กชายปุญญพัฒน์  ลิ้มพรเกษม โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงพัตรพิมล  หงษ์โต โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงพิชามญช์  ไพรศรีจันทร์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ตันติโรจนาเมธ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กชายวรพล  แจ่มแจ้ง โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงวริศรา  ศรีสม โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงวศินี  ศรีระวัตร โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายวัชรนันทน์  จันทร์สระคู โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงวิกันดา  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงศิรประภา  อวยพร โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงศุภรดา  แก้วเขียว โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงสุคนธวา  โชคนิธิทรัพย์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงอดิพร  จีรติวรา โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายอธิกรณ์  จิตรฉ่ำ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กชายอภิรักษ์  จงไพบูลย์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายอลงกต  พูลโพธิ์ทอง โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงอัยยา  คำไพเราะ โรงเรียนปรีดาวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงกวิสรา  ดอกลำใย โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงเขมิกา  บุญลือ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงณรรธสรณ์  ใจตรง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงณัฐภรณ์  นิตพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงณิศากร  สถาปิตานนท์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงพิมพิศา  วงศ์คำรินทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงภาพิมล  อุ่นใจ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงรดา  พงศ์ปิยสิริ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงรัตติกาล  พวงระย้า โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงศศิภา  ช่างกลึง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงสุวรรณกาล  เสาร์แสง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายอนุวัฒน์  เอียกุล โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงแจ่มจันทร์  จันทร์เรือง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายชิษณุพงศ์  เดชโชติ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ม.1 คณิต ม.ต้น
95 นายฐิติ  หมอนวดดี โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ม.3 คณิต ม.ต้น
96 นายณัฐดนัย  บำรุงเวช โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายณัฐวุฒิ  ผิวเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายภาคภูมิ  แซ่เฮง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายภานุพงษ์  พานทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ม.3 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงวชิรญา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายกษิติ์เดช  จ้อยแพง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงเขมจิรา  บุญลือ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายฉันทวัฒน์  แซ่ล้อ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กชายชนะชนม์  เรืองศรีบัว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายชนะพล  กีเรียง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงทิพย์รัตน์  คล้ายทองคำ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงนันทมน  นาคสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แก้วบัวดี โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงปิยาภัทร  ธนโชติพงศา โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ตั้งศิริเสถียร โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงสุชานันท์  ภูอาศัย โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม