รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤษฎ์  วรธนโชติ โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกัณณัฏฐ์  ศิลป์ไพบูลย์พานิช โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายกันต์รพี  ปัญญาภู โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกันตินันท์  คเณศวรานันท์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณัฐณิชา  จิตพินิจยล โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายตฤณ  ตั้งศรีสกุล โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายพงศ์ศิริ  ศุกรเสพย์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายพุฒิ  เศษธะพานิช โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายภัทร์กฤตย์  ตันสิริภัทร์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายสิรภพ  อริยอาภากุล โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายจีรานุวัฒน์  พันธุ์ศรี โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กชายชยุต  เชิดชูสุวรรณ โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กชายณัชพล  ตั้งศรีสกุล โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.4 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงจันทร์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงณัฐวลัญญ์  พันธุ์ศรี โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กชายธนเสฏฐ์  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงปัณณธร  เลาห์เจริญบัณฑิต โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กชายพงศ์ณิพัช  จันทรานุตสถิตย์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กชายพันธุ์ระพี  เตียวสกุล โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงภัทรวดี  พิทักษ์ชัยณรงค์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กชายภีร์กวิน  เจริญธรรมรักษา โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงวรีภรณ์  กังวานสกุลทอง โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กชายวิศว์รุตม์  คุณวโรตม์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีภูวณิชยกุล โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงสิรินรดา  โค้วอุดมประเสริฐ โรงเรียนศุภลักษณ์ ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กชายจิรัสย์  แก้วแสง โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชัญญานุช  รักษ์สิริวรกุล โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณัชชา  ลิ้มศรีเจริญ โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายธนกร  แซ่เตียว โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายธิติพัทธ์  ตั้งนิติพิฐจักร โรงเรียนสหวิทย์ ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงนันท์นภัส  อึ๊งพลาชัย โรงเรียนสหวิทย์ ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายปัณณ์นภัส  สมใจเพ็ง โรงเรียนสหวิทย์ ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายพชรพล  ปรีชาศิลป์ โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงมนัสนันท์  สุปัดคำ โรงเรียนสหวิทย์ ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายยศพนธ์  เกตุแก้ว โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงวัชรีวรรณ  อุ่นทรัพย์ โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายวุฒิชัย  เมฆดำ โรงเรียนสหวิทย์ ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายไวภพ  กวีดำรงพัฒนา โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายศุภกฤต  มาลีสุทธิ์ โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงศุภกาญจน์  นรากรมังคลา โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายสรวิศ  พัวพิทักษ์ชัย โรงเรียนสหวิทย์ ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงสลิลทิพย์  พลายสาสินธุ์ โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงองค์อินทร์  เที่ยงธรรม โรงเรียนสหวิทย์ ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายอนุวิท  ไสหยาด โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงอมรสิริ  วงษ์เพ็ง โรงเรียนสหวิทย์ ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงกรกนก  ลิขิตวรรณการ โรงเรียนสหวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงกัญณัฏฐ์  ปุณยพัฒน์ โรงเรียนสหวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
48 นางสาวกิติยา  เตชะสกุล โรงเรียนสหวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายครองธรรม  ศรีอนันต์ โรงเรียนสหวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
50 นางสาวชนิกานต์  สรรสม โรงเรียนสหวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายชิษณุพงศ์  ชัยกิจอุราใจ โรงเรียนสหวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายภาสวีร์  เพิ่มพูลทรัพย์ โรงเรียนสหวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงลภิสรา  กลับวิเศษ โรงเรียนสหวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงวิจิตรา  แซ่เจี่ย โรงเรียนสหวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงวิริยา  ผิวแดง โรงเรียนสหวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายวีรวิชญ์  พันธ์กิจการ โรงเรียนสหวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงศศิรินทร์  โกสินเอกสิทธิ์ โรงเรียนสหวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายศิรวิชญ์  ต๊ะปินตา โรงเรียนสหวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายสรชัญ  ศุภสิทธิ์ โรงเรียนสหวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายสุกฤษฎ์  ตั้งมหัทธนานันท์ โรงเรียนสหวิทย์ ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายสุชัจจ์  สินค้ำคูณ โรงเรียนสหวิทย์ ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายอนันตชัย  เตชะสกุล โรงเรียนสหวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายอาทิตย์  ศรีอนันต์ โรงเรียนสหวิทย์ ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงกมลชนก  วีระสกุล โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงกมลวรรณ  ระโหฐาน โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงกัญญาภัค  วงษ์เพ็ง โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงจิรดา  ดิษฐ์เจริญ โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงจิรัตฐิติกาล  อัศวลักษณ์ โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ไตรยาลักษณ์ โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายชายชาญชลล์  เภสัชเวชกิจ โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายณัฐดนัย  ลิ้มศรีเจริญ โรงเรียนสหวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงณัฐรดา  เมธีวรกิจ โรงเรียนสหวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กชายณัฐวัฒน์  สุทธิเดชารัชต์ โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายธนบดี  ศรีไทย โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายธนพล  ฤกษ์บุรุษ โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายบัญญวิติ  อุรินคำ โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายบุญพิทักษ์  ดวงฉวี โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายปรัตถกร  จันทร์หอม โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงพนัชกร  วลีเกียรติกุล โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงพรพรรษา  แหวนทองคำ โรงเรียนสหวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แย้มพงษ์ โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายภัทรพัทธ์  เกตุแก้ว โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงภูริชญา  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนสหวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กชายวชิรวิทย์  เชิดฉันท์ โรงเรียนสหวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงวรรณภัสสร  เกษทองมา โรงเรียนสหวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงวรัญชลี  นุ่มมีศรี โรงเรียนสหวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงศุภิสรา  เมธีวรกิจ โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงสุทธินันท์  เพชรทอง โรงเรียนสหวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงสุรีรัตน์  มณีรัตน์ โรงเรียนสหวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กชายเสฎฐพันธ์  อัศวลักษณ์ โรงเรียนสหวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายอาทิตย์  เทพมังกร โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายอิทธิกร  ศิลา โรงเรียนสหวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงกันยารัตน์  จันโท โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายกิตติธัช  จันทร โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายเขมวัช  สุนทรวิภาต โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายจารุเดช  ม่วงแก้ว โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงชนารดี  บุญพิพัฒน์พณิชย์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายชยานันต์  อยู่แย้ม โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เคนมา โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงญาตาวี  แก้วกลั่น โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงฐิติกานต์  สุทธิมั่น โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงณรัชต์หทัย  เกษมภิญโญสิน โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงณัฐญา  บุญมียงค์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายธนกฤต  ธุวนนท์สถาน โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายนิติธร  สุระตโก โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายนิธิวิชญ์  คมขำ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงบวรลักษณ์  แสไพศาล โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายปุญยวัจน์  โพธิ์คำ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายปุณณวิชญ์  อุทิศผล โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายพงศธร  เสมคำ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงพรสิรินทร์  เจริญพานิช โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายพีรวีร์  กิจพิทยาฤทธิ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายภานุวัฒน์  เหมาเพชร โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงวรัชญา  บัวบาน โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายศิรวิทย์  ณ กลองดี โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายศิวัช  ขวัญทองยิ้ม โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายสัณหณัฐ  อนุช โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายสิริชัย  ศรีจงใจ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงสิริพรรษา  หอมสุวรรณ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงสุฐิตา  วิระกา โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ฟักช้าง โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายอลินวรัท  พิทักษ์ชัยณรงค์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงเอื้อมขวัญ  ลาภปัญญา โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงกนกกรณ์  อินทรภาษิต โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงกัญญวรา  พงษ์พันธุ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงกาญจนา  กรุดวงษ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงจันทร์จิรา  สุขสม โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายชญานิน  คำอุ่ม โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงชนาภรณ์  ชาวห้วยหมาก โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีภักดี โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงญาณิศา  ประเทืองทิพย์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงณัฏฐภัทร  บุญประเสริฐ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทาสีรงค์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงณัฐธีรา  จักรชัย โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายณัฐพันธ์  สวนจันทร์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณิชา  พุฒิมงคลเจริญ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงณิชากร  เต่าทองคำ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณิชารัศมิ์  ทรัพย์สวนแตง โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงตะวัน  อุ่นเต็มใจ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงทักษพร  วิทยวราวัฒน์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงทิพมาศ  โบราณราษฎร์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายธนดล  พรหมแท่น โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายธนา  เผ่าพันธุ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายธีรยุทธ  คงสุข โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงนัทชนันทน์  สิริสุธินันท์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายบรรณสรณ์  สุขพินิจ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงปริยฉัตร  ปิ่นแก้ว โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงปวรรณรรรต  ตรีเดชา โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายปิยะรัตน์  ชลาลัย โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงพรนภา  จันทร์มา โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงพิชชญา  นาคใหม่ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงพุฒิธาดา  วงศ์จุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายภูธิพงศ์  มีสุข โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงลลิตา  น้อยแพงดี โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายวงศธร  ปั้นแววงาม โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงวิชชุดา  หวังพจี โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายวุฒิชัย  ตั้งไทยขวัญ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงศรินญาพักตร์  กล้าหาญ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายศุภกิตด์  งามวิเศษ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายสกุลกฤติ  ปั้นงาม โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายสัญญา  พิลาดี โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายสิรภพ  พันธ์สน โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงสุภาสิตา  พิญญะคุณ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงสุวัจณี  ศรีวิเศษ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงอภิรดา  คำพงษ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงอันดามัน  นิวรณุสิต โรงเรียนสุพรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงกนกกร  ยอดศรี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงกษมา  ครื้นน้ำใจ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงกัญญ์พชิรา  เฉลี่ยสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายจารุกิตติ์  ธีรนนท์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายจารุกิตติ์  อมรเศรษฐชัย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายชนวีร์  สังขวรรณะ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงชนานาถ  แวงดงบัง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายชยกร  พลายมาศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายไชยภัทร  เกษศรี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงฐิติชญา  ชายศรี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายณฐกร  หมายมั่น โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายณัชพงศ์  ฉ่ำมณี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงณัฏฐ์พินิดา  บุญศิลา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงณัฏฐิดา  มณีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงณัฐจรีย์  ธูสรานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายธนณัฏฐ์  อมรเศรษฐชัย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายนนทกร  โพธิ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายพิตติกานต์  มงคลทิพย์วาที โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายภูเบศ  จ่างวุฒิไกร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายภูมิวรพล  จันทร์ตรี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายวรัญญู  วิไลเนตร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงวริศรา  ฤทธิ์สมจิต โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงวิรัลพัชร  โพธิ์ศรีนาค โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายวีรกฤษฎิ์  พันธุ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงศตพร  ชาวปลายนา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงศลิษา  รุ่งวราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายศิวกรณ์  ชัยสาลี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 คณิตประถม
194 เด็กชายสิชล  ทองประศรี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายสิทธา  บัวบาน โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายสิทธิกร  พานทอง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงอรณ์พิชชา  ช่างดี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายเอื้ออังกูร  สังข์ใจสม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงไอศิกาณ์  เอื้อทยา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงกนกพร  รุ่งทอง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงกมลชนก  โกเม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายกรกฎ  อ่วมคำ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงกรกนก  ขอสกุล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงกรกมล  ปิติรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงกรชนก  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงกรรณิกา  กระจ่างพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงกฤติกานต์  มงคลทิพย์วาที โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  วงษ์นิธิชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สะอาดเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงกัลญา  คำศิริ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงกาญจนา  วัดแผ่นลำ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายกิตติ  ชูเมือง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายกิตติพล  ขจรกุลเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงกิตติรัตช์  ดวงมณี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายกิรติ  โพธิแดง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงกุลจิรา  มานะวิน โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงเกษรา  อยู่เปี่ยม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงขวัญสิริ  บานไม่รู้โรย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงขวัญอุษา  สารพล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กชายคฑาวุฒิ  แก้วสระแสน โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงฆีธภัทร  จริยสุธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายจักรกฤษณ์  อัฎฎาลกะสิริ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงจิดาภา  แป้นแจ้ง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายจิรภัทร  ดีเพ็ง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงจิรภิญญา  เพียรสงวน โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงจิรสิตา  ชาวบ้านโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายจิรัฎฐ์  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงจิราภรณ์  ปรึกษา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงจีรภิญญาพร  สวนสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงจีระนัน  สุวรรณมุข โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงฉันชนก  ปางรัสมี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงฉันธิกา  ปางรัสมี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงชฎาพร  แพหุ่น โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงชณัฐษิตา  จริยสุธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงชณัณญา  จิตรใจเย็น โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายชนาธิป  ตังอาพรรณ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงชมมณี  พระศรี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายชยาวิทญ์  มุขด้วง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงชลนภัส  สุวินทรากร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายชัยวิชญ์  เกตุประทุม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายชาญวิทย์  รัตนวราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายโชติวัฒน์  ศรีดาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีวิเชียร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงญาณิศา  สกุลเพชรอร่าม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงฐิติญา  จิตรอารีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงฐิตินันท์  ตั้งจักรวรานันท์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายฐิติพงศ์  น้ำใจดี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงฐิติพร  คุ่ยสมใจ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงฐิติวรดา  บูญเกิด โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายณฐวัฒน์  วันนิตย์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นันชนะ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ชาวห้วยหมาก โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงณัฐธยาน์  อวนมินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงณัฐธิดา  จินดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงณัฐนพิน  ผ่องฟูผล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงณัฐรดา  บัณฑิตเลิศรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงณัฐวรา  กลิ่นศรีสุข โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายณัฐวัฒน์  เมฆดี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงณิชาภัทร  รอดพ่วง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงดาริกา  คงสมนึก โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายดุลยุตม์  สุขวิจิตร์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงตรีธารา  หาญพุทธ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายทรัพย์ทวี  พันธุ์เมือง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงทอรุ้ง  วัชโรดม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงทิพย์ลดา  ทองฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายทิวัฒน์  เรือนใจหลัก โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายแทนคุณ  ลาวัณยากุล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายธนทรัพย์  รักศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายธนภัทร  ขุนคงมี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายธนรัชต์  บัวนาค โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์สำอางค์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายธนวินท์  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายธเนศ  ธรรมวิชิต โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายธวัลรัชต์  ศรีสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายธัชนนท์  ยิ้มช้อย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงธัญญ์วัสสา  วรกิจเจริญชัย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ชาวม่วงขวัญ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงธันณ์ชนก  วัฒนนานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายธาวิน  สิงหาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายธีทัต  วัชระพงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายธีรภัทร  สุดแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายธีรภูรินทร์  หลวงพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายธีรศักดิ์  เสมหล่ำ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายนภัสสกร  ศรีกงพาน โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงนภัสสร  เอี่ยมอาจ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงนวินตา  นวมทอง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ตั้งสกุล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายนิติธร  รุ่งพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงบวรลักษณ์  สร้อยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายบุญบารมี  บุญมี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงบุญยวีร์  ไพศาลธนวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงบุณญาพัฒน์  สิริทรัพย์ทวี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงบุณยานุช  นิลวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงบุณยานุช  อินทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายปกป้อง  ป้อมบุบผา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงปณิตา  แทนแสงทอง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงปพิชญา  เขาสื่อ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายปภาวินทร์  สิงห์โต โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงปริญญ์ลลนา  สาคะรังค์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงปวรวรรณ  สุวรรณประทีป โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายปวีณ์กร  แก้วหอมคำ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงปัณณพร  บุญกลอย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงปาณิสรา  สินไชย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงปาณิสรา  เจริญภาพ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงปุญญิศา  ชูวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กชายปูรณ์ปริญ  กระแจะเจิม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงเปรมธีรา  ธีระกุลพิศุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงผ้าฝ้าย  หนูน้อย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงพรชนก  ไทรด้วง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายพัชรพล  คงจัด โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงพิชญาภา  คล้ายมาลา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงพิชามญชุ์  กิจสุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายพิพัฒพล  วัยธนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุ่นพัฒนาศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงพิมพญา  รัตนชาติชัย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เพ็งโตวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เกวี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงพิมพาภรณ์  อุดมภักดีพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงเพ็ญธิชา  ทองสืบ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ผลมะไฟ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงภคภรณ์  สุขใส โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงภทพร  ผิวเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงภรภัทร  สุพรรณคง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายภัทรพล  ปฐมกนกพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงภัทรลภา  สุวรรณประธีป โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายภานุพงษ์  ตระกูลคำทอง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายภูฏาน  หมื่นศรี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายภูมิวิพัฒน์  เนตรสว่างวิชา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงมนต์ธิชา  ชัยชนะชั้นเชิง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายยงยุทธ์  เสมสำราญ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงรมิดา  จันทร์เรือง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงรักษ์เกล้า  วัชโรดม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงรังษิมาพร  โชติกะคาม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายรัชชานนท์  ชีพนุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายรัชต์ชานนท์  เจริญทับศรี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงลักขณาพร  เงินเรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงวธัญญา  ไทยขวัญ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายวรพล  บุญเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายวรเมธ  ศรีนาค โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงวรรณธิตา  นูมหันต์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงวรรณวิสา  มณีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายวรวรรษ  สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงวรัทยา  บุญโช โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายวายุ  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายวาฤทธิ์  นามอ่อน โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงวาสนา  คิ้วเที่ยง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงวิชญาพร  บุญโต โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงศศิธร  ใจยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงศศิรฎา  ทองคำชู โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายศุภณัฐ  ม่วงน้อย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายศุภัช  พลายระหาญ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กชายศุภากร  มลิชัย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงศุภากาญจน์  วรัตถ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายสถิตคุณ  ปาลฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายสัณหวัช  สืบสาย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงสิตานันท์  วงค์จันทร์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงสุจรรย์จิรา  เกลี้ยงทองคำ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงสุดาพร  นครารมย์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายสุทิวัส  มีโฉมงาม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงสุพิชญา  เอมสมบุญ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กชายเสกสรร  ทับทองดี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงอชิรญาณ์  แก้วพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงอริสรา  เหมกุล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กชายอัครวัฒน์  กุลทองสุวโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงอัญชิษฐา  รอดประยูร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงอัยรฎา  บุญพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงอิสสริยะ  รื่นเกิด โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายอีศภัทร  เรือนทองดี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายเอกพสิษฐ์  จาตุธนานันท์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงไอลดา  เทพวีระ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงจิรนันท์  ภาคำ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.5 คณิตประถม
372 เด็กชายธัชนนท์  พรหมใจรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.5 คณิตประถม
373 เด็กหญิงกนกรัตน์  หมู่เย็น โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายเกียรติศักดิ์  แพงศรีรักษา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงณัชริยา  พูลทะวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงธนัชชา  ชัยรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงสุนิสา  ชุ่มสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายอัษฎาวุธ  สอาดเอี่ยม โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จีนเจือพันธุ์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงชลนิชา  นิลโท โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลิ้มวัฒนา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงนาตาชา  นิลโท โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงนิรชา  อุปการะ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงประกายดาว  ขาวฟ้า โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงปาลิตา  กรรณะ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงพรพรรณ  พันธ์พุฒ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มาขำ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงมีนา  สาททอง โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายโรจน์ศิริ  สังขพันธุ์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงวาสิตา  เพ็ญคาสุคันโท โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงวาสินี  เพ็ญคาสุคันโท โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงวิกันดา  ขำบุญกลิ่น โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายสุรชัย  สิงห์เงิน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงอาภัสรา  พรมเสนา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายเอกภวิษย์  สมาลาวงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงคริษฐา  ชยิสรางกูร โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.5 คณิตประถม
397 เด็กหญิงจริญญา  สุทธิพิณฑะ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ผลทิพย์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงเชิญนิชา  ขำทอง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงณัฐธิดา  ด้วงละไม้ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.4 คณิตประถม
401 เด็กชายเทพทวี  ชูเกียรติวัฒนา โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงธนัชภร  ชุ่มอ่วม โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 คณิตประถม
403 เด็กชายธีรวัจน์  ก่ำบุญ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงนิวสา  สาลีพัฒนผล โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.5 คณิตประถม
405 เด็กหญิงพรภัทรา  จันทร์ตรี โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายพัชรพล  อ๊อกศิริ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.5 คณิตประถม
407 เด็กหญิงพาทินธิดา  คนทน โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.5 คณิตประถม
408 เด็กหญิงภัทรวดี  หวานจริง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.4 คณิตประถม
409 เด็กชายภูวน  ถวัลย์อรรณพ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.5 คณิตประถม
410 เด็กหญิงรินลดา  สุขเวช โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงวนิดา  สุนทรวิภาต โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 คณิตประถม
412 เด็กชายศรัณย์  ทาเหล็ก โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.4 คณิตประถม
413 เด็กหญิงศิรินภา  แก้วปาน โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 คณิตประถม
414 เด็กชายศิวกร  แน่งน้อย โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.4 คณิตประถม
415 เด็กหญิงอชิตะ  พงษ์ทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.4 คณิตประถม
416 เด็กหญิงกนกพัชร  วงศ์รัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายกฤษฎา  ลู่พานิช โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กชายคุณพัฒน์  บัวสีสด โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงจิรนันต์  แย้มมี โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายชิษณุพงษ์  มาปู่ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายณัฐกร  สัตย์ซื่อ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายนรภัทร  พุทธวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงปีย์วรา  เอี่ยมละออ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กชายปุณณวิช  เกิดนุช โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายพงศกร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงพรรณณิตา  เสือนุ้ย โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายพัฒนศักดิ์  ตั้งกมลงามสกุล โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงภคธีมา  ทองบุญเหลือ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายวัศพล  จุลมุสิก โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กชายสุวัฒน์  สุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กชายเอกสิทธิ์  แก่นจันดำ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กชายกัณฑ์เอนก  ทำดี โรงเรียนวัดบ้านหมี่ ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงกุลณสร  ลิ้มรัชชานันท์ โรงเรียนวัดบ้านหมี่ ป.4 คณิตประถม
434 เด็กหญิงจิรวรรณ  เจียมรัมย์ โรงเรียนวัดบ้านหมี่ ป.5 คณิตประถม
435 เด็กหญิงญาณิศา  เขียวชอุ่ม โรงเรียนวัดบ้านหมี่ ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงกวิสรา  อังสุวร โรงเรียนวัดบ้านหมี่ ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีธน โรงเรียนวัดบ้านหมี่ ป.6 วิทย์ประถม