รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกิตติชัย  หาสุข โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายทวีวิทย์  ขำมา โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายธนัชกฤศ  สวนเรียบ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายธีรภัทร  สือขุนทด โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายนิธิพัฒน์  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายปฎิภาณ  อำภา โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สายธงแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายพรพิพัฒน์  แสดขุนทด โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์  เนยสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงกาญจนา  แดงโชติ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กชายกิตติศักดิ์  สระทองพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงจิตสุภา  เซื้อเถาว์ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงจิรชยา  อาจปรุ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงจิรัสยา  ม่วงคุ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงชลาลัย  จุมปาเคริอ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงณัฐณิชา  เณรเนือง โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงณัฐสินี  แสนประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เวชพานิช โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงธัญวรัตน์  นันสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงผุศดี  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงพรชนก  สมบูรณ์สุข โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงพรพรรณ  เปาสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงพรรณพร  คำสี โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงภูริชญา  ช้างดี โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงมิ่งกมล  มากมี โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายรังสิมันต์  แตงทอง โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายรัฐศาสตร์  ช้างดี โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงวรกมล  แก้วสิงห์ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงวรรณพร  สมเพท โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงวรรณพร  สามศรี โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายวีรภัทร  บุญแช่ม โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงวีรินทร์ทิรา  สารบุญมา โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงสสิวิมล  ดำสอน โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงสุจิตราภา  ฟักแฟง โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงสุพิชชา  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงอชิรญา  จันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงอภัสรา  อัศวะภูมิ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงอภิชาดา  แก้วประสงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงอรสา  อัคนิถิน โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  กองแก้ว โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงกมลพร  ฮดสูงเนิน โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงวรนุช  โตนน้ำขาว โรงเรียนบ้านน้ำขุม ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายอภิชาติ  คนขยัน โรงเรียนบ้านน้ำขุม ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายปฐพี  ใบบัว โรงเรียนบ้านน้ำขุม ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงอภิญญา  สมประติ โรงเรียนบ้านน้ำขุม ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงนรีกานต์  วรทุม โรงเรียนบ้านหนองแหน(ศรีนคร) ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงศศิธร  สังเขป โรงเรียนวัดบ้านเหมือง ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงสิริกมล  บุญมี โรงเรียนโรตารีสวรรคโลก1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปิติชาญ โรงเรียนโรตารีสวรรคโลก1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชื่นสุวรรณ โรงเรียนบ้านวังพิกุล ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงพิมชุดา  บุญกลิ่น โรงเรียนบ้านวังพิกุล ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงจิรภัทร  สนสุุด โรงเรียนบ้านวังพิกุล ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายรัชพล  มากหลาย โรงเรียนบ้านวังพิกุล ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงชุติมา  เพชรยอด โรงเรียนบ้านวังพิกุล ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายพีรพัฒน์  เดชกุญชร โรงเรียนบ้านวังพิกุล ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงชฎาพร  เกตุขาว โรงเรียนบ้านโซกเปือย ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายธรรมธัช  ฉิมพาลี โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายปริยพงศ์  กิมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายกฤตภาส  สุคนธ์พานิช โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงณัฐฐิกานต์  พละทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายสิรภพ  พูนประชา โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายกิตตินันท์  ทีภูเวียง โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงกุลนันทน์  มุ่งหมาย โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายจามิกร  มีเหลือง โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงณัฐพร  เขียวเมือง โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายตรีเทพ  อ่ำนามอญ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายเตชิต  แสนบุตร โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงธัญชนก  จันทร์สอน โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงนันทิมา  ศรศรี โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงเนตรชนก  กันเชื้อ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงบุรัสกร  เชียงจันทร์ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงปรียาพร  ทองคำ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงเปมิกา  จำรัส โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงภัทราวดี  แย้มวงศ์ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงภัทรินทร์  ลือเฟื่อง โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายรัชภูมิ  เรืองเพ็ชร โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงวรรณภา  ทองทุ่ง โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงวรรณวิษา  สมจิตต์ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงวันวิสา  สวัสดี โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายสิทธิกร  แสนสุด โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงอชิรญาณ์  รัตนชาญชัย โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงกรรณิกา  ประเวศ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงกฤติยาณี  กลิ่นหอม โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงกันตยา  ทาริยวงค์ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงกิตยา  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงเกษราภรณ์  ชุบกระโทก โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงฑิตยา  แช่มชื่น โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงณทิพรดา  ใบศรี โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงณธิดา  ยี่หวา โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงณรีพร  มั่งมี โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายณัฐภัทร  บัวคำ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงณัฐสุดา  ภู่เจริญ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงดรัลพร  พวงจินดา โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงธีรนุช  บุญเสือ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงนงรัตน์  แก้วกัญจะ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงนภัสสรณ์  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงนิภาธร  ชัยยะ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงนิภาพัทธ์  ภู่รา โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงพรธีรา  ทับทอง โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงพัณณิตา  มีเหลือง โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายพีรวิชญ์  เพ็งอั๊ว โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงภาราดา  ชูวิทย์ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  จูหว้า โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงมัทนิน  วัฒนธรรม โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายไมตรี  เพียงแก้ว โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงวราภรณ์  รอดประทับ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงวรินยุพา  จาดไทย โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงวิภาดา  โต๊ะถม โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงศศิวิมล  ทองหล่อ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงสุทธิกานต์  วงศ์อิสสระ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงอภิสรา  จ่าศาล โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายคเชนทร์  ศึกษา โรงเรียนบ้านกลางดง ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายธนกฤต  เมทาวงศ์ โรงเรียนบ้านกลางดง ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายนิลพัฒน์  แก้วงาม โรงเรียนบ้านกลางดง ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงมัญชุภา  คำเสน โรงเรียนบ้านกลางดง ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงรัตนาพร  เพ็ชร์มาลี โรงเรียนบ้านกลางดง ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงศวิตา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านกลางดง ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงอาทิติยา  ทิงาเครือ โรงเรียนบ้านกลางดง ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงสดุดี  รินไธสง โรงเรียนบ้านกลางดง ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงสิรินันท์  หลวงเอียม โรงเรียนบ้านกลางดง ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายชยานันต์  สืบอ้าย โรงเรียนบ้านกลางดง ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงอรปรียา  วงศ์ศรัทธา โรงเรียนบ้านกลางดง ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงอริสา  แสนคำวงค์ โรงเรียนบ้านกลางดง ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงพสิกา  คงคา โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายภูผา  อำพนพรรณ โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงวิภารัตน์  ชุมปลา โรงเรียนบ้านบึงบอน ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงสุชานาถ  น้อยเทพ โรงเรียนบ้านบึงบอน ป.5 คณิตประถม
129 นายธีรชาติ  เปี้ยทา โรงเรียนบ้านบึงบอน ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงปัณฑิตา  โคตรสุวรรณ โรงเรียนบ้านบึงบอน ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงไอลดา  ปินญา โรงเรียนบ้านบึงบอน ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงนาจฤดี  เดือนเพ็ญ โรงเรียนบ้านบึงบอน ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายปัณณวัฒน์  อินจันทรา โรงเรียนบ้านบึงบอน ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายคุณานนต์  โปงวงศ์ โรงเรียนอนุบาลทุ้่งเสลี่ยม ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายเชาว์วรรธณ์  คำฟู โรงเรียนอนุบาลทุ้่งเสลี่ยม ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายปุณณวิช  พันธ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลทุ้่งเสลี่ยม ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายภูมิสิทธิ์  วรชาตวัฒนากรณ์ โรงเรียนอนุบาลทุ้่งเสลี่ยม ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายศุภกร  สายด้วง โรงเรียนอนุบาลทุ้่งเสลี่ยม ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงพิมพ์พิกา  ชาติราษี โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  หมื่นข่ม โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณัฐกานต์  ภูถมเงิน โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายณัฐภูมิ  คำมีถา โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงภัทรนันท์  หอมบุบผา โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายจิรทีปต์  ช่วยบำรุง โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงธนารักษ์  กาวิละพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงสุทธิดา  ทักขินัย โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณัฐธัญญา  จิตรนึก โรงเรียนบ้านนาพง ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงดรัลพร  บุตรหรั่ง โรงเรียนบ้านนาพง ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงซากีน๊ะ  เหล็มหลี โรงเรียนมิตรภาพที่38(บ้านหนองเรียง) ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายธนกฤต  พรพรม โรงเรียนมิตรภาพที่38(บ้านหนองเรียง) ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงชญาดา  คำทอง โรงเรียนวัดปากคลองช้าง ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คำดีวงศ์ โรงเรียนวัดปากคลองช้าง ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายสิรวิชญ์  จินดารัตน์ โรงเรียนบ้านคลองแห้ง ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงชนิภรณ์  ประมูลชาตรี โรงเรียนบ้านคลองแห้ง ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายเจตฏพร  ละอองเดช โรงเรียนวัดคลองกระจง ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงเพธาพร  รัตนมานะ โรงเรียนวัดคลองกระจง ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายณัฎฐนันท์  ศรีทรัพย์ โรงเรียนบ้านไม้งาม ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงวรัญญา  เจียนพันธ์ โรงเรียนบ้านไม้งาม ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายธนภัทร  กันภัย โรงเรียนบ้านไม้งาม ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายปิยภัทร์  สุขชื่น โรงเรียนบ้านไม้งาม ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงหทัยภัทร  อินเรือน โรงเรียนบ้านไม้งาม ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายธนชาติ  งงงวย โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายธนโชติ  โชคชัยทวีสุข โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายวรากร  ทุสกิจ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงกชกร  อินทรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงศิวาทิพย์  ลาเต โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงอิษฏ์อานิก  เทพเทียนชัย โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงจีระนัน  เฮาเฮง โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงบุณญรัตน์  หลีกเลี่ยง โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงพรกนก  อุบลสุข โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงรวินันท์  ทีปะนะ โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงณัฐธิดา  ฟักปั้น โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงกมลรัตน์  กล่ำโอด โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายกรรณชัย  แก่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายกานต์สุภัค  ทองสิน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายเกียรติศักดิ์  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงจิณณพัต  ลี โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงชญานี  ธีรเลิศนภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายชนภัทร  จั่นจีน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายชัยพร  ทูนมาก โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายชุติพงธ์  สิงห์สถิต โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงฐิติวัลย์  ศิละวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงณัฐฌวียา  ไชยนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายธนพัฒ  วงษ์เรียน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายธนภัทร  คุ้มอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายธนารักษ์  แสนแสง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงธนิดา  เพ็งสลุด โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงธัญภรณ์  ชีเปรม โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศักดิ์เสือ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายปรมัตถ์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงปรีย์วรา  ทิพย์อักษร โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  เขียนงาม โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงพุฒิพร  ล้นเหลือ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงรติการ  มุสิกปาน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงวทันยา  ศิริสมวงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายวีรภัทร  ชาญสมร โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายศุภวิชญ์  มีใหญ่ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงสุพิชฌา  แก้วดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงอมรรัตน์  สุขอำมาตย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงอรุณลักษณ์  พุทธปฏิโมกช์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงอาณัฏฐ์ศิกา  ศิริแพทย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงกมลรัตน์  สืบธุ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงกฤตพลอย  บุญประดับ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงกวิสรา  ประสมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายกัญจน์นิพัทธ์  น้าสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วันมอย โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายกันต์ธีร์  หมีนิ่ม โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงกิตติกานต์  เจ๊กหนาม โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงขวัญข้าว  เครือปัญญา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายเขษมศักดิ์  อินทร์ปาน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงจันทร์มณี  จำนงค์ภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงจิดาภา  ศรัทธาสุข โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงเจนจิรา  หงษามารถ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงชฏาภา  รัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงชนัญญา  ป่านไหม โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงชัญญานุช  อุไรวร โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มหาทรัพย์เพิ่มพูน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงเฌอกาญจน์  ฝั้นสกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายณฐกร  พัฒนสุพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายณัฐชนน  จอมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์เส็ง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงณัฐธิณี  เบ้ารักษา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายณัฐวัศห์  จันทร์ดนู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงดากานดา  วรรณา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงตรีรัตน์  ใบทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงถาวรีย์  การภักดี โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงธนพร  คุ้มอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงธนวรรณ  จงบริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กชายธนวัฒน์  แป้งหอม โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงธวัลฉัตร  ทศนักข์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายนันท์นภัส  ล้นเหลือ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงนิภาธร  ภูมะณะศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงบุญยะฏา  มัชฌิมา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงปานตะวัน  สาระศาลิน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงปาลิดา  ห้าวหาญ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงพรทิพย์  ช่างการ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  นิคาโม โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงเพียงขวัญ  บุญรัก โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงภัทธิลา  พุ่มศิริ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงภูพิญญา  วงศ์ภูสรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงมาริษา  คชฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายยศกร  ถิรพงศ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงรชนีกร  แผลงศร โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงรวินทร์นิภา  วันทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงลัลลลิลล์  ทาบัว โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายวงศกร  สุขสด โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายวชิรวิทย์  คำภิโร โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงวรัญญา  คนกล้า โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงวิชญาพร  เถาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงศศิลดา  ยงยุทธ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายศิริวัฒน์  เนียนหอม โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงศุภาภิญญา  มาเวก โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงสถิริศา  โครตปัญญา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงหทัยกานต์  การนา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงอชิรญา  กองนิล โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายอธิวัฒน์  ไชยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายอนุวัติ  ตุ่นทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงอรจิรา  เทพพระ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงอรพิมล  บานเย็น โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายอัศนัย  รุ่งรัฐแพทย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงทิวาวัลย์  สุ่มสี โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงอิสรีย์  พริบไหว โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงพัดชา  เทวะประกาย โรงเรียนบ้านผาเวียง ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงศรัญญา  จั่นจีน โรงเรียนบ้านผาเวียง ป.5 คณิตประถม
265 เด็กชายนนทนันท์  ดอกชา โรงเรียนบ้านผาเวียง ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงพิมลรัตน์  อยู่พ่วง โรงเรียนบ้านผาเวียง ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงวริศรา  เครือกุนา โรงเรียนบ้านผาเวียง ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงสิรีธร  พันแพง โรงเรียนบ้านผาเวียง ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายก้องตะวัน  ปานซัง โรงเรียนบ้านผาเวียง ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงจิรภิญญา  แจ่มศรี โรงเรียนบ้านผาเวียง ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายรัชพล  โฮ้ธัญการ โรงเรียนบ้านผาเวียง ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายกชกร  หอยศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านสุเม่น ป.5 คณิตประถม
273 เด็กชายธนภัทร  ปิลานนท์ โรงเรียนบ้านสุเม่น ป.4 คณิตประถม
274 เด็กชายนิติภูมิ  วงรอบ โรงเรียนบ้านสุเม่น ป.6 คณิตประถม
275 เด็กชายบุลากร  แสนศรี โรงเรียนบ้านสุเม่น ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงพรพรรณ  ในรัก โรงเรียนบ้านสุเม่น ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงวิไลวรรณ  เกิดแพร โรงเรียนบ้านสุเม่น ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายกฤษณพงค์  ศรีสุขใส โรงเรียนบ้านสุเม่น ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ยุรยาตร โรงเรียนบ้านสุเม่น ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงชนกนันท์  เวียงทอง โรงเรียนบ้านสุเม่น ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงชนาภา  ศรีสุขใส โรงเรียนบ้านสุเม่น ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายชาญชัย  ไชนิท โรงเรียนบ้านสุเม่น ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงธนารีย์  อินกอง โรงเรียนบ้านสุเม่น ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายธิติธร  เที่ยงตรง โรงเรียนบ้านสุเม่น ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงนวพรรณ  สารีทัศ โรงเรียนบ้านสุเม่น ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงปิยธิดา  ทิษฏิพัฒน์ โรงเรียนบ้านสุเม่น ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงมินตรา  คงเกื้อ โรงเรียนบ้านสุเม่น ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงรมิสฐากรณ์  ฮุย โรงเรียนบ้านสุเม่น ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงสิรามล  ทำความชอบ โรงเรียนบ้านสุเม่น ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงสุนิศา  ขยัน โรงเรียนบ้านสุเม่น ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายอนุวัฒน์  วันผา โรงเรียนบ้านสุเม่น ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงอริญชยา  บุกล่า โรงเรียนบ้านสุเม่น ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายธรณ์ธันย์  คุ้มชาติ โรงเรียนบ้านสันหีบ ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายจิรายุ  หลายสัน โรงเรียนบ้านสันหีบ ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงณัฐวิภา  บุญมี โรงเรียนบ้านสันหีบ ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายณัฐกิตติ์  จงบริบูรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงปัณณพร  เทพนิมิตร โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงปิยะดา  นพดล โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงพิมพิกา  การงาน โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงวนิดา  ประสงกุล โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงประกายทิพย์  กิจทน โรงเรียนบ้านป่างิ้ว ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงวราภรณ์  ใจหล้า โรงเรียนบ้านป่างิ้ว ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายกฤตพจน์  นุ้ยสิงห์ โรงเรียนบ้านแม่ราก ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงพุทธิปภา  ทองเชตุ โรงเรียนบ้านแม่ราก ป.5 คณิตประถม
305 เด็กชายวีรภัทร  พุ่มต้นวงค์ โรงเรียนบ้านแม่ราก ป.5 คณิตประถม
306 เด็กชายจีระศักดิ์  วีระยุทธ โรงเรียนบ้านแม่ราก ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงญาณัจฉรา  คงอยู่ โรงเรียนบ้านแม่ราก ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ทองเทศ โรงเรียนบ้านแม่ราก ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายทยุติธร  บัวผัด โรงเรียนบ้านปากคะยาง ป.5 คณิตประถม
310 เด็กชายธนพนธ์  พลอยเหลือง โรงเรียนบ้านปากคะยาง ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงศุทธินี  ปาระวงศ์ โรงเรียนบ้านปากคะยาง ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงปริศนา  นอบนพ โรงเรียนบ้านปากคะยาง ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงศิริกานดา  ลีลาศ โรงเรียนบ้านปากคะยาง ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงสุภัชชา  สายอินทจักร์ โรงเรียนบ้านปากคะยาง ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เทพสิงห์ โรงเรียนบ้านปากคะยาง ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงวริศรา  วินิจ โรงเรียนบ้านปากคะยาง ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงศิปภา  ปาระปิน โรงเรียนบ้านปากคะยาง ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กชายปิยะรัตน์  ประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านสารจิตร ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงพรชิตา  หม่อมศักดิ์ โรงเรียนบ้านสารจิตร ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงสุภัสสร  จีนทั่ง โรงเรียนบ้านสารจิตร ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายธนากร  ตันกาบ โรงเรียนบ้านห้วยหยวก ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงชาลิสา  พลอยเหลือง โรงเรียนบ้านแก่ง ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงญาโณทัย  ใจเฉลียว โรงเรียนบ้านแก่ง ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงชณากานต์  พึ่งมีสุข โรงเรียนบ้านแก่ง ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงปัญชญา  แผลงฤทธิ์ โรงเรียนบ้านแก่ง ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงศศิวิมล  ทองทิว โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายอาทิตย์  เนืองศิลป์ โรงเรียนวัดโบราณหลวง ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายวรรธนะ  ซังฆนาก โรงเรียนบ้านป่ากลัวย ป.6 คณิตประถม
329 นางสาววาสนา  นาใจนึก โรงเรียนบ้านป่ากลัวย ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายเจนณรงค์  เกษา โรงเรียนบ้านป่ากลัวย ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงกมลชนก  อ่อนนุ่ม โรงเรียนไชยะวิทยา ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงกรองกนก  บุตรยา โรงเรียนไชยะวิทยา ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายกฤษณะ  ปริมาณ โรงเรียนไชยะวิทยา ป.4 คณิตประถม
334 เด็กชายกองพล  วงศ์จ๋า โรงเรียนไชยะวิทยา ป.5 คณิตประถม
335 เด็กหญิงกัญยาณี  รอดนวล โรงเรียนไชยะวิทยา ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงกัลญาณี  วงศ์จ๋า โรงเรียนไชยะวิทยา ป.4 คณิตประถม
337 เด็กหญิงกัลยกร  กองโกย โรงเรียนไชยะวิทยา ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงจรัญญา  มโนนัย โรงเรียนไชยะวิทยา ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงจิรภิญญา  จิรภิญญา โรงเรียนไชยะวิทยา ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงจิราวรรณ  ชัยช่างชิด โรงเรียนไชยะวิทยา ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายชนาธิป  มาอินทร์ โรงเรียนไชยะวิทยา ป.4 คณิตประถม
342 เด็กชายชยากร  เอี่ยมจันทร์ โรงเรียนไชยะวิทยา ป.5 คณิตประถม
343 เด็กหญิงชรินรัตน์  ประทุมมา โรงเรียนไชยะวิทยา ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายณัฏฐ์  พลอยสัมฤทธิ์ โรงเรียนไชยะวิทยา ป.4 คณิตประถม
345 เด็กหญิงณัฐวดี  กัลยา โรงเรียนไชยะวิทยา ป.4 คณิตประถม
346 เด็กหญิงณิชนันทน์  อุ่นทอง โรงเรียนไชยะวิทยา ป.4 คณิตประถม
347 เด็กชายธนภัทร  จับใจ โรงเรียนไชยะวิทยา ป.4 คณิตประถม
348 เด็กชายธนวัฒน์  พยุง โรงเรียนไชยะวิทยา ป.4 คณิตประถม
349 เด็กหญิงธัญชนก  รักวงษ์วาลย์ โรงเรียนไชยะวิทยา ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงธันย์ฌากรณ์  นวลพงษ์ โรงเรียนไชยะวิทยา ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงธีรวัฒน์  คุ้มภัย โรงเรียนไชยะวิทยา ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงนฤภร  เชื้อจั่น โรงเรียนไชยะวิทยา ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงนลินทิพย์  มีเจริญ โรงเรียนไชยะวิทยา ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ขุนบุญ โรงเรียนไชยะวิทยา ป.4 คณิตประถม
355 เด็กชายบุญฤทธิ์  คนกล้า โรงเรียนไชยะวิทยา ป.4 คณิตประถม
356 เด็กหญิงพรกนก  ทองบ่อ โรงเรียนไชยะวิทยา ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงพรกนก  หลินกัน โรงเรียนไชยะวิทยา ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงพัฒน์ฐานิดา  รื่นรักษ์ โรงเรียนไชยะวิทยา ป.4 คณิตประถม
359 เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วชิน โรงเรียนไชยะวิทยา ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงภัทรศยา  นิมานะ โรงเรียนไชยะวิทยา ป.5 คณิตประถม
361 เด็กชายภูตะวัน  นิมานะ โรงเรียนไชยะวิทยา ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงวชิราภรณ์  คำลือ โรงเรียนไชยะวิทยา ป.4 คณิตประถม
363 เด็กชายวรวิทย์  ปิ่นโพธิ์ โรงเรียนไชยะวิทยา ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงวรัญญา  จันทะวาด โรงเรียนไชยะวิทยา ป.5 คณิตประถม
365 เด็กหญิงวราพร  พะวัง โรงเรียนไชยะวิทยา ป.6 คณิตประถม
366 เด็กชายศุภณัฐ  รอดสุขเจริญ โรงเรียนไชยะวิทยา ป.4 คณิตประถม
367 เด็กหญิงสุกาญดา  พงษ์พันธ์ โรงเรียนไชยะวิทยา ป.6 คณิตประถม
368 เด็กหญิงสุภัสสร  เพลิดเพลิน โรงเรียนไชยะวิทยา ป.6 คณิตประถม
369 เด็กชายอธิภัทร  อุปถัมถ์ โรงเรียนไชยะวิทยา ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงอารยา  เขียวแสน โรงเรียนไชยะวิทยา ป.6 คณิตประถม
371 เด็กชายอิศลาคำ  โมรี โรงเรียนไชยะวิทยา ป.6 คณิตประถม
372 เด็กหญิงเอกอนงค์  ขวานา โรงเรียนไชยะวิทยา ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงกัญญาภัค  พุฒิฤทธิ์ โรงเรียนไชยะวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงฐิตาพร  บริวุฒิ โรงเรียนไชยะวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงปาณิศา  ม่วงม้าย โรงเรียนไชยะวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงปิยธิดา  คำมูล โรงเรียนไชยะวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายแฝดพี่  โชติโก โรงเรียนไชยะวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงพรกนก  เรือนเต็ม โรงเรียนไชยะวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงภัทราวดี  ขอสุข โรงเรียนไชยะวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงวณิชยา  ปาลี โรงเรียนไชยะวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงวรัญญา  รุณเกล้า โรงเรียนไชยะวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายศักรินทร์  สัตพันธ์ โรงเรียนไชยะวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงศิริพร  ปริมาณ โรงเรียนไชยะวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงสราสินี  อาจารย์ โรงเรียนไชยะวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายสิทธิพร  บุตรโคตร โรงเรียนไชยะวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายกิตติภณ  ผลเพิ่ม โรงเรียนไชยะวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กชายกิตติภพ  ผลเพิ่ม โรงเรียนไชยะวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายเกียรติยศ  นุภาพ โรงเรียนไชยะวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ยิ้มพะ โรงเรียนไชยะวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงณปภา  ร่วงรู้ โรงเรียนไชยะวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงทิพารัตน์  ทองพันธ์ โรงเรียนไชยะวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กชายธวัชชัย  นุภาพ โรงเรียนไชยะวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กชายนันทภัทร์  อินต๊ะปัญโญ โรงเรียนไชยะวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงพรนัชชา  วันฟู โรงเรียนไชยะวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สะอาด โรงเรียนไชยะวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายภูริ  ชาวน่าน โรงเรียนไชยะวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายศราวุฒิ  ไสวกุล โรงเรียนไชยะวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงศิริรัตน์  มอไธสง โรงเรียนไชยะวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงกำไร  ซุ่นบุญ โรงเรียนบ้านแม่คุ ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงอุรัสยา  จามูล โรงเรียนบ้านแม่คุ ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขวัญแย้ม โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
402 เด็กหญิงเกวลิน  กฤษดาวาณิชย์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 คณิตประถม
403 เด็กหญิงชญาน์สินี  พรจันทรารักษ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 คณิตประถม
404 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ใจกาวิน โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายไชยภัทร  อรชร โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
406 เด็กหญิงญาดา  สอนธรรม โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
407 เด็กหญิงณัฐมน  จันสุตะ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
408 เด็กชายธรรศ  เล็กสมบูรณ์ไชย โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นันทโชติ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงธีรกานต์  พงศ์สรสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 คณิตประถม
411 เด็กชายนนทกร  คงชัชวาลย์กุล โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 คณิตประถม
412 เด็กหญิงนฤภร  บุณยวิริยานนท์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 คณิตประถม
413 เด็กชายนิติธร  ศรีปา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงนิภาพร  พลธีระ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 คณิตประถม
415 เด็กหญิงบุญญาพร  มั่นคง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
416 เด็กหญิงบุญยวีร์  เจียนพันธ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงบุญยานุช  เนียมสกุล โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 คณิตประถม
418 เด็กหญิงประภัสสร  ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
419 เด็กหญิงปริยฉัตร  มาลัยบุตร โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
420 เด็กหญิงปัณณพร  บุตรดี โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 คณิตประถม
421 เด็กชายปัณณวิชญ์  แหลมหลัก โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 คณิตประถม
422 เด็กหญิงปุณณมา  สุรชุติกาล โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงปุณยาพร  มุจรินทร์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
424 เด็กหญิงพันธิกา  คนกล้า โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 คณิตประถม
425 เด็กชายภาคภูมิ  ทองกำไร โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 คณิตประถม
426 เด็กชายรชต  แกมทอง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
427 เด็กหญิงรมิตา  จิราพงษ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
428 เด็กชายรวิโชติ  ไพบูลย์เศรษฐกุล โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 คณิตประถม
429 เด็กชายรักษพล  พูลรักษ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
430 เด็กชายวรภัทร  อุประวรรณา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
431 เด็กชายวรภาส  โกญจนาท โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 คณิตประถม
432 เด็กหญิงวฤนดา  สุทธิวุฒิชัย โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 คณิตประถม
433 เด็กหญิงวิลาสินี  เต็มศิรินุกูล โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
434 เด็กหญิงศรัญญา  แผลงฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 คณิตประถม
435 เด็กหญิงศุภจิตรา  มะตะบอง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 คณิตประถม
436 เด็กชายศุภณัฐ  เก่งระดมกิจ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
437 เด็กชายศูภกฤษ  แสงเวียง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 คณิตประถม
438 เด็กหญิงสวิชญา  ตรีเหรา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
439 เด็กหญิงสุภัสสร  ดินเพชร โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 คณิตประถม
440 เด็กชายอิทธิพล  ทรงวิลาศ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 คณิตประถม
441 เด็กชายชญานนท์  ขอบทอง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงชนิกานต์  บุญมาก โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายชัยวัฒน์  ใจอยู่ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงณัฎฐากร  เมืองสว่าง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงณัฐวิภา  คงชาติ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายแทนไท  ท้องฟ้า โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายธนพนธ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงนันท์นภัส  เมฆชะอุ้ม โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงปาลิตา  กำเงิน โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เมืองศรี โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายพิตตินันท์  ใจเที่ยง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงพีรดา  ด่วนเดิน โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายวีระพัฒน์  พัฒนอุตสาหกิจ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายศิรายุ  แก้วจำรัส โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายศิริศักดิ์  ยอดทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงสุพรรษา  ใจอยู่ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงสุวิชญา  ด่วนเดิน โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายอนวัช  สังข์ทอง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงกชกร  จีนาวุฒิ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงกชพรรณ  เชื้อทหาร โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงกนกรดา  คล้ายวงศ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงกฤติธีรา  สาระมนต์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายกันต์ธีภพ  วงษ์พันธ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ระเริง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงกาญจนา  อึ้งตระกูล โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายกิตติพงศ์  ชุ่มเย็น โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงกุศลินวราภรณ์  สมประสงค์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงเขมจิรา  เทียนสุข โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงเขมิกา  วงศ์ตะมะ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กชายชนบดี  พรชยากร โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำทองคง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงณรัชกานต์  คุ้มครอง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงณัชชา  สารีพัว โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงณัฏฐิกา  รอดกุน โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงณัฐนันท์  อยู่รัตน์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงณัฐภรณ์  ทิพพาหา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงณัฐภาพรรณ์  เพลินพรัพย์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายณัฐวัตร  หวานสนิท โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงณิชาพร  สุภรุ่งอรุณ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงธนพร  ปัญญาดี โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายธวัชชัย  จันทร์ทอง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงธีวรา  เจื้อยแจ้ว โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงนภสร  ขุมเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงเนตรชนก  แสงพิม โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงปัณณิกา  ติยรัฒน์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงปาณิสรา  เย็นสถิตย์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงปุญญาพร  ประกิจ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศรีปา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายพชร  เถื่อนถ้ำ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงภคนันท์  เจริญเนตร โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายภัทรติ์วิทย์  ประจำวงศ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กชายวัชรพล  ฉุยฉาย โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงศิวณัฏฐ์ชยา  จันตาวงค์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กชายสิรวิชญ์  พุ่มทับทิม โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงอภิชญา  ยมนา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กชายอัครวินท์  เก่งระดมกิจ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงญาณิน  เดชะปรากรม โรงเรียนเดชาบดินทร์ ป.6 วิทย์ประถม