รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกรกนก  ไตรเกษม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกรพิพัฒน์  กิ่งก้าน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤตภาส  ติวุตานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกัญจนพร  เอี่ยมภู่ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัญญพัชร  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกัมลาศ  อ้นบางเขน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ศิลปางกูร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายเกียรติก้อง  เครืออยู่ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายคเชนทร์  มิ่งกลิ่น โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายคริสโตเฟอร์  พอลเพียร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงฆรชนก  ตั้งสุขสันต์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายจักรธาร  แสงศิริ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายจารุพัฒน์  ทรัพย์เมือง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงจิดาภา  เปี่ยมเพิ่มพูน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงจินดาหรา  ปาสองห้อง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงจิรัชญา  ดวงโกสุม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงจิรัชยา  โอดคง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายจิราวุฒิ  เพิ้งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายฉัตร  ฉัตรชัยศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายชนาธิป  ขาวมะลิ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  เที่ยงดี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายชวิน  เขียวริด โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายชัช  สายสุทธิชัย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงชัชรีย์พร  ยิ้มพิน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงชาลิสา  แป้นโพธิ์กลาง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายชีวานนท์  กีรติวศิน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มากเกตุ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เกลากลึง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงญาณิศา  งามสม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายณภัทร  หมื่นสิน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงณัฏฐริกา  แย้มสรวล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณัฐธิดา  หลำนุ้ย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายณัฐวรรธน์  อยู่แย้ม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงณิชชา  อยู่เนตร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายธนกฤต  จูเกษม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายธนโชติ  บุญมา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายธนพัฒน์  เขียวเหลือง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายธนภัทร  ศิริวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายธนภัทร  แก้วนิล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายธนภูมิ  สุทธวงค์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายธนวรรธน์  ศรีปุงวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายธนวัฒน์  แจ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายธนวัต  ผ่องแผ้ว โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายธนวุฒิ  ศรีปุงวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายธนะพัฒน์  ฐิติชญานิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงธมน  อินสวน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายธรรณชกร  เอี่ยมเนตร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายธรรมรัตน์  แก้วบุรี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงธัญพิชชา  ศรีวราพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงธาสิณี  เจริญพร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ภู่เพ็ง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายธีรเทพ  แก้วนิล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงนพัฐธิดา  พงศ์กิจการเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายนันทพงศ์  ศรีตะวัน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงนิตย์อาภา  มีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายนิลกานต์  จักษุ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายบุญณกานต์  จันโท โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงบุณยาพร  เถื่อนเป้า โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงบุศรินทร์  โพธิ์รอด โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงเบญญาพร  ลากลาง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงปณิดา  ทิพวัน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงปพิชญา  หมากผิน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายปภาวิน  โตงิ้ว โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายปรวีร์  ชมแจ้ง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายปรีติ  ศรีจริยา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายปัณณวิชญ์  กันเพ็ง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายปิยพงศ์  กิติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายปิยพัฒน์  จันทร์แหยม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายปิยภัทร  หลำพรม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงปุญญาพร  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายเปี่ยมคุณ  ทองไกรลาศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายพชรพล  หาญทองกูล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงพรนภัส  ทรงกลิ่น โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายพรพรหม  ขันผง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงพลอยปภัส  ภูวพัฒน์รวีกุล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายพสิษฐ์  อยู่คอน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงพันธิตรา  แมลงภู่ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงพิชชานันท์  มาช้ำ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เรืองเที่ยง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายพีรภัทร  อยู่เเย้ม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายพีรวิชญ์  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงภัทราพร  บัวเกตุ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายภูดิท  ทองปอนด์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงมัณฑนา  ชำนาญจุ้ย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงมัลลิกา  เทพกุญชร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายมิ่งแมน  มาน้อย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงมุทิตา  อยู่พุ่ม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายรชต  คงดวล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงรติกาล  จันทร์งาม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายรวีโรจน์  งามสิริรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายรัชกฤต  ก่อวุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงรินรดา  เรืองคำ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายโรจน์ศักดิ์  ภู่พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายวรเทพ  จันทร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายวรปรัชญ์  ทรายทอง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงวริศรา  เสาแบน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงวริษา  จินดาสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายวันชนะ  ทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงวิชาดา  มลิวัลย์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายวีรภัทร  เสนาะ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายวีระพล  เจ๊กอยู่ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงศดานันท์  สุขปิโชติ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายศตพร  แพงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงศศิพร  ปานแจ่ม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายศักดิภัทร  เคลือบเเก้ว โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงศุภกานต์  อาจเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายศุภณัฐ  งามสม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายศุภโรจ  ออมสิน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงศุภิฏฐา  การเที่ยง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงสติมา  อุดมพฤกษา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายสมัชญ์  พัดเส โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายสิรภัทร  บัวเผื่อน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงสุกัญญา  พัดพิน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงสุกัญญา  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงสุชัญญา  หนูเมือง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายสุทธิพงษ์  บุญปัน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงสุธิดารัตน์  เทียนดำ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงสุพิชญา  สีอ่อน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงสุภัสสรา  สมหาญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงหยาดทิพย์  บุญภู่ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงอชิรญา  อ๊ะนา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงอนัญพร  ร่วงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงอภิสรา  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงอมลวรรณ  พรมประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงอัคริมา  จันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงอัญชิสา  สมีเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายอัฏฐภูมิ  เผือกสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายอินทัช  สุทธิพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงกรวิภา  ธรรมวัฒนากาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายกฤตภาส  ปานพลอย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงกฤติมา  บุญกิม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายกล้าตระกูล  ภูษิต โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงกัลย์สุดา  มุกเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายกิตติพงษ์  รอดบุญ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงกุลยารัตน์  ก้อนเกตุ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายเกื้ออังกูร  มั่นอ้น โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงขวัญพิชชา  อินทนพ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายคุณัชญ์  กิจสนาโยธิน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงจิรัชญา  วันสอน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงฉัตรกมล  ตังคณานุกูลชัย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายชนาธิป  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายชนาธิป  เมธีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงชนาภัทร  บวบมี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายชวิน  คำไทย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงชาลิสา  ศักดิ์ลอ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายชินกฤต  ยิ้มช้าง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงชีวาภร  คำศรี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายณภัทร  การาช โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณวินดา  สินสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณวิปรียา  สินสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายณัฏฐกร  เนียมน่วม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  อ้นนา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายณัฏฐ์ณธีช์  ทองบุญ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงณัฏฐ์พิชญา  หลายศิธาภัค โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายณัฐดนย์  เกตุฮ่อ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ดัดดิษฐ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงณัฐธยาน์  วงศ์สุริยะ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงณัฐธิญาน์  ปัญญาวัย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงณัฐนรี  น้อยศรี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  อินทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  เกษามา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงณัฐพร  น่วมทอง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงณัฐพัชร์  หิรัญโรจน์ปชา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงณัฐภัสสร  เคนสมศรี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงณัฐรินีย์  บุญเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงณัฐวดี  เตชะมณีสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายณัฐวรรธน์  อิ่มเอม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงณิชา  วทัญญูสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงณิชาภัทร  คิริคชพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงตุลญา  ฉินเช้า โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงทักษอร  อยู่ทุ่ง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายธนกร  อมรเมธากุล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายธนโชติ  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงธนพร  เรืองเดช โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายธนภัทร  ภูสมสี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงธนิดา  สวัสดิ์สุข โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงธมลชนก  ปานแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายธีรภัทร  ภักดีอาษา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายนราวิชญ์  วุฒิรุ่ง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงนรินทิพย์  ยากลาง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายนวนนท์  เล็กทุ่ง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายนิรันดร์กาล  ใจดี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงบุณยานุช  เทียมทอง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงบุษกร  ดีบู่ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายปฐมกาล  ใจดี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายปณิธิ  จินดาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายปณิธิ  โตมอญ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายปภิณวิช  โพธิ์นาค โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงปรียาณัฐ  จันทระ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงปวริศา  จันทร์โพยม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงปวริศา  รักษ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายปองคุณ  สุหงษา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงปัณฑิตา  ดวงเก้า โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายปัณณวิชญ์  จันทร์โพยม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงปาณิศา  ชุมพร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายปุญญวัชร์  ชัยรักษา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายพงศกร  ศรีอรุณนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายพงศกร  แก้วกำแพง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายพงศ์ปรีดา  เตชะสืบ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายพงศ์ภรณ์  เล็กศิริ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงพงศ์สุภา  คำสัตย์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงพลอยลดา  ทิวสนสูง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงพามาฎี  พ่วงพี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงพิชชาพร  บุญสุภา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงพิชชาภา  วรรณสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงพิชญ์กานต์  งามเสน่ห์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์  มีชื่อ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพิชญากร  บรรเทา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพิชญาภา  เป็นกล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงพิชามญช์  ฟักตั้ง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงพิมพ์นภา  จงสิน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพิมพ์พรรณวรีย์  ผิวอ่อน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายพีรดนย์  ขำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กชายพีรพัฒน์  เพ็ชรเอม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายพีรวิชญ์  ทองรอด โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายพีรวิชญ์  เงินดี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายพุฒิพงศ์  ต่อต้น โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงเพชรลดา  วันขุนทด โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายเพ็ชระชาติ  ตันศิริ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงเพียงฟ้า  จงสิน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายภัควลัญชญ์  บุญศิริษานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กชายภาณุวัฒน์  อุ่นเรือง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายภานุพงศ์  ชัยวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายภูริต  นิวัตยะกุล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายภูวดล  เธียระวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงเมธาพร  ธารีพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ทับคง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายรฐนนท์  แคนหนอง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายรวิพล  นิรมิตรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายรามศร์  ภู่อรุณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายวรพงศ์  รุ่งสว่าง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงวรรณรดา  นาดี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายวรัญชิต  เขียวแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายวัชรพงศ์  จันทร์บุญ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงวิชญาพร  แป้นโพธิ์กลาง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายศิริพล  ลัยกิจมงคล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายศุภกฤต  เพ็งทัพ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายเศรษฐิพงศ์  พุฒเพ็ง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายสรชัช  ขันติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงสรัญญา  แม้นอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายสิทธิรัตน์  ฉันทะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายสิรภพ  กิจภพเลิศศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายสิรวิชญ์  นาคศาลา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงสุชานาถ  ผ่องใส โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายสุธนัย  ชุมภูปัน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงสุนิสา  ประวิง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงสุพิชญา  ปัญติ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงสุภาวิตา  ผลเรไร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงเสาวภา  พวงขจร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายอชิรวิทย์  คงดวล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงอภิษฏา  การาช โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงอภิสรา  ทิพวัน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงอรัชพร  ชัยวรรณสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงอัษฎาภรณ์  นาคคุ้ม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายเอกณัฏฐ์  ทัพพะธนสิน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงเอมมิกา  ทองเกิด โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงเอลิสา  เวชสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงไอรดา  เทศสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงพรรัมภา  พุ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงกมลชนก  พุ่มพู โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รอดเกตุ โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงกานต์ธิดา  อนงค์นาท โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงฐิติมา  อยู่เย็นดี โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงณัฐกานต์  สงสัย โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงณัฐจิรา  บัวแก้ว โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงณัฐนันท์  ลาโภ โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายณัฐพงษ์  กระแบกหอม โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงณัฐวดี  ช่วยเมือง โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงณัฐวดี  เอี่ยมโอน โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงนิภาธร  สนเจียม โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงพรรณนภา  ทาหนองบัว โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงพิชชานันท์  แก้วบังเกิด โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  นาปรัง โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงภาคินี  เม้ยทับ โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงมนติญาภรณ์  สินประเสริฐ โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงศศิวิมล  เอี่ยมโอน โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงอภิชญาดา  เขียวสอาด โรงเรียนบ้านวังขวัญ ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงจิรัชยา  คูณโปก โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 คณิตประถม
279 เด็กชายชุติเดช  อ้นเทียน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายณัฐพัชร์  เผ่าเครือ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงณัฐวดี  บุญมี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 คณิตประถม
282 เด็กชายณัฐวัฒน์  เผ่าเครือ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงปาลิตา  มากมี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 คณิตประถม
284 เด็กชายปิยังกูร  พุ่มแตง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  อ่อนวัน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงมนรดา  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 คณิตประถม
287 เด็กชายยุทธนา  แฉล้มฉัตร โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายวศรุต  มากอยู่ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 คณิตประถม
289 เด็กหญิงวิมลศิริ  อยู่สถิตย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายกรณ์ดนัย  แบนลี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายกิตติศักดิ์  ค้อมทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายฐิฎิวัสส์  แก้วบุดสา โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงณัฐวศา  บูรณศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายปัณณวิชญ์  เนื้อไม้ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายพชร  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงพิชญาภา  ค้อมทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงพิชญาภา  ม่วงราช โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายพิชัยยุทธ  บุญชุ่ม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงมณฑิรา  วัดสาย โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงลักษิกา  จันทร์บุญ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายลัทธพล  นาพุธ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงวรัญญา  ถ้วนคำ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงสุพิชุพิชชา  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายอภิสิทธิ  อ่ำอุ่น โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายเอกสิทธิ์  อ่ำอุ่น โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กชายกรินทร์  จิตรพินิจ โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายกฤตเมธ  ม่วงคำ โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
308 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วเนย โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายกานตพงศ์  โตเหี้ยม โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายจิรภัทร  อุบลเจริญ โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงฉิน ฟง  ติว โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงชนากานต์  ผุดผ่อง โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงชมพูนุท  เชยวัดเกาะ โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายณภัทร  อิ่มเขียว โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
315 เด็กชายธนกฤต  พึ่งเรือง โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงธนภรณ์  วงษ์วุฒิพงศ์ โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายธนภัทร  ฉ่ำนารายณ์ โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
318 เด็กชายธนัตถ์  เพ็ชรทอง โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายธีรเดช  พุ่มพวง โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
320 เด็กชายธีรัช  สุขสม โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงธีริศรา  เถื่อนถ้ำ โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงนันท์นภัส  เหมชาติลือชัย โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงบุญญิสา  จงจำ โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงประสิตา  เบ้าทอง โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงพงศ์พัชรา  อินทรีย์ โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  จันทร์สิทธิ์ โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายภัสกร  อย่างรัตนโชติ โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายภาสกร  เขียวแก้ว โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายภูมิวศิน  ลมพัน โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายภูวีร์  เจริญไพศาลตระกูล โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงมนต์นภา  เงินนา โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงวรรณษา  วงศ์ษาไชย โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงวรรณิดา  จันทโรภาส โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
334 เด็กหญิงวริสรา  แก้วหิน โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงสุพิชญา  มั่นอีนัง โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
336 เด็กชายสุรวิศ  เคียงข้าง โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายอภิภู  กมลพันธ์ โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงอริสา  เนียรใจดี โรงเรียนกวางตง ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายอัครภูมิ  เฉลิมวิริยะสกุล โรงเรียนกวางตง ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงกนกพันธ์ุ  คล่ำดิษฐ์ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงกมลพร  อ่อนบุญ โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงกมลรัตน์  ศรีวัง โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายก้องภพ  ชูติวาส โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายกอบศักดิ์  ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายกันตพัฒน์  พิชยานนท์ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายกิตติคุณ  เขียวขาว โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  นาคสวน โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงขวัญจิรา  นาคภู่ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงจิตราสินี  งิ้วทั่ง โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงจิรภัทร์  ทับเงิน โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายจิรโรจน์  เพ็งอินทร์ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงจิรัชยา  ฝ้ายอิ่ม โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงจิรัชยา  วงค์สุวรรณ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายจิราวุฒิ  จันน้อย โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงชนิกานต์  แอบยิ้ม โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายโชคชัย  โรจน์บุญถึง โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีวัง โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงญาสุมินทร์  หงสา โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงฐิติพร  สารคำ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงฐิติภา  สารคำ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงณทิพย์รดา  พิชยานนท์ โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายณธีราทร  ชัยรัตน์ โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายณัฎฐกิตต์  สมบูรณ์ผล โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อ้นสาย โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายณัฎฐนิช  ทองสงค์ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปานทอง โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงณัฐณิชา  พัดแหวว โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สุขเภรี โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายณัฐพล  วงศ์วัช โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงณัฐพัชร์  แสงทอง โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายณัฐภูมิ  วิรุฬห์ทรัพย์ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายณัฐวัฒน์  ชำนาญเสือ โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายทักษ์ดนัย  ผลพระ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายทินภัทร  ฟองภู่ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงธณมน  ทัพไทย โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายธนภัทร  คัดธรรมวงศ์ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายธาวิน  นวลเนียม โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายนนทกร  อินดี โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายนพกร  อาทิตย์ทอง โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงนัฎฐนันท์  สมบูรณ์ผล โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายนันทกร  อินดี โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงนิจวิภา  มีมุข โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายนิพนธ์  แก้วมี โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงปณิตา  ยิ้มแย้ม โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กชายปภังกร  ปัญญาอักโข โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายประกฤษฎิ์  บัวบาง โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงปัณฑิตา  อ่ำยิ้ม โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายปิยากร  ปูนอ่อน โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงเปี่ยมสุข  ทองเชื้อ โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายพงศภัค  ศรีผาย โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงพรนัชชา  สุทธิพัฒน์อนันต์ โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายพลกฤต  กลิ่นสุข โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงพัชชา  บัวเผื่อน โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงพัชรพรรณ  มีฤทธิ์ โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ภู่เพ็ง โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายพีรพัฒน์  ธนาโชติพันธุ์ โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายพุทธิพงษ์  ศรีมินิพันธ์ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายภัฐวุฒิ  มากเตี้ยม โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงภัทรธิดา  มุนทานี โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงมนัสนันท์  ปะสะจัน โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายมิเชลล์  เฮมเยอ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงรวิพัฒน์  ทองน้อย โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงวรฤทัย  นาครัตน์ โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงวรฤทัย  ไผ่เรือง โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายวรากรณ์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายวราธิป  สังข์ทอง โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงวริศรา  ยิ้มเพ็ชร โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงวัฎพร  ภู่วัง โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงศิรัญญา  บัวบาง โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงศิรินทิพย์  กลางวงษ์ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายศุภกร  เรืองแจ่ม โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายศุภกิตติ์  ประจง โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายศุภวิชญ์  ดีรัตน์ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงสริตา  บัณฑิตย์ โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงสโรชา  เพิ่มทวี โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายสามภพ  หิรัญงาม โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายสิทธิกร  สินสมุทร โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงสิปาง  ลือชูวงศ์ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีเมือง โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงสิรีธร  วงษ์สุพรรณ์ โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายสุกฤษฎิ์  รักถึง โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายสุปวีณ์  แจ่มสว่าง โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงสุภัสสรา  ต้นกลั่น โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายสุรกฤษฎิ์  วัฒนพันธุ์ โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายสุวีร์  แก้วเบญจา โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงอภิชญา  ดีหร่อง โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงอเมนด้า ศิรดา  ลีไวน์ โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงอริสา  บุญรอด โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงอัญญมณี  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายอัยการ  มาแตง โรงเรียนกวางตง ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายิอิทธิพล  ทิมจ้อย โรงเรียนกวางตง ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงกชนันท์  เกลี้ยงเพชร โรงเรียนสายธรรม ป.4 คณิตประถม
433 เด็กชายกฤตรัฐ  ระเบียบ โรงเรียนสายธรรม ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงกัญจนพร  ซึมซาบ โรงเรียนสายธรรม ป.4 คณิตประถม
435 เด็กชายฉัตรรัศม์  ยานุกูล โรงเรียนสายธรรม ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงชาลิสา  หอมเมือง โรงเรียนสายธรรม ป.5 คณิตประถม
437 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  คำพิทูล โรงเรียนสายธรรม ป.6 คณิตประถม
438 เด็กหญิงณัฐยาวีธ์  สายสุทธิชัย โรงเรียนสายธรรม ป.6 คณิตประถม
439 เด็กชายณัฐวุฒิ  โตเทียน โรงเรียนสายธรรม ป.4 คณิตประถม
440 เด็กชายเตชินท์  แพงมี โรงเรียนสายธรรม ป.4 คณิตประถม
441 เด็กชายแทนไท  พัฒนเจริญ โรงเรียนสายธรรม ป.4 คณิตประถม
442 เด็กชายธนพล  เขียวมิ่ง โรงเรียนสายธรรม ป.4 คณิตประถม
443 เด็กหญิงนลินทิพย์  บุญคง โรงเรียนสายธรรม ป.6 คณิตประถม
444 เด็กชายปัณณวัฒณ์  จิวัฒนไพบูลย์ โรงเรียนสายธรรม ป.4 คณิตประถม
445 เด็กชายพลธรัช  จันทร์งาม โรงเรียนสายธรรม ป.6 คณิตประถม
446 เด็กชายภูรินทร์  จารุเดชา โรงเรียนสายธรรม ป.5 คณิตประถม
447 เด็กชายยศกร  วงศ์สวรรค์ โรงเรียนสายธรรม ป.4 คณิตประถม
448 เด็กหญิงยศวนันท์  กังวาล โรงเรียนสายธรรม ป.5 คณิตประถม
449 เด็กหญิงสิรินดา  ถิ่นฐาน โรงเรียนสายธรรม ป.5 คณิตประถม
450 เด็กหญิงอนันตญา  ทองอิน โรงเรียนสายธรรม ป.6 คณิตประถม
451 เด็กชายอนิวรรตน์  พึ่งสุข โรงเรียนสายธรรม ป.4 คณิตประถม
452 เด็กหญิงอภิชญา  ปานศรี โรงเรียนสายธรรม ป.4 คณิตประถม
453 เด็กหญิงกชพร  เดชาเขียวบาง โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายกรภัทร์  แก้วทุ่ง โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงกรวรรณ  ขจิตรัตน์ โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายกฤษฎา  เต็มเปี่ยม โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายกวินวัฒน์  ทวีรัตน์ โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายก้องกิดากร  เณรเอี่ยม โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกษรบัว โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายกัษณ  ภควานนท์ โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายกิตติชัย  มะลิวัลย์ โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายกิตติ์นิธิ  แก้วนัยจิตร์ โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงกุลปริยา  น้อยนวล โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายเกียรติภูมิ  หาญพล โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายเกียรติศักดิ์  พูลพัฒนะ โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายโกมินทร์  หอมนาน โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายโกเมศทร์  หอมนาน โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงขวัญข้าว  หมวกสังข์ โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงเขมินทรา  กรณ์ผึ้ง โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายคณาธิป  เขื่อนธรรม โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงคณาพร  จรวุฒิพันธ์ โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายคุณภัทร  จันทร์เงิน โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงจารุภา  แป้นโพธิ์กลาง โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงจารุรวี  แสงอรุณ โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กชายจิรวัฒน์  แจ้งแก้ว โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงจิรัชญา  รัศมี โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายจิรัฏฐ์ชยุตม์  คงกระจ่าง โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  หน่อวงศ์ โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  ขำแย้ม โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กชายเฉลิมพล  อินน้อย โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงชนัญธิดา  ตันกิม โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงชนัญธิดา  มาจาด โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายชโยทิต  โลหะการก โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กชายชินาธิป  รุจิเรืองอนันต์ โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายญาณกิตติ์  อนุไชย โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงญาณิศา  ทรัพย์สิน โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงญารินดา  ปานพรม โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กชายฏตินนท์  บุญคุ้ม โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงฐิตาพร  ทรัพย์ปั้น โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงฐิติวรดา  หงษ์ทอง โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงณภัทร  นาโตนด โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายณัฏฐ์ชยันต์  โชติธนพรกุล โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงณัฏฐณิช  หมอยาดี โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ม่วงแกม โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สอนทุ่ง โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กลั่นเรือง โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงณัฐกมล  พูลประเสริฐ โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงณัฐกานต์  เพ็ชรกลม โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กชายณัฐชนนท์  จันทร์นิ่ม โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวบาน โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงณัฐณิชา  สร้อยสน โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงณัฐนันท์  ดีจริง โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายณัฐพงษ์  อยู่ป้อม โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงณัฐพร  ทองอ่อน โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายณัฐพัฒน์  ทองศรี โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กชายณัฐภาส  ลือเฟื่อง โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงณัฐริกา  บุญมา โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขมี โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงณิชกานต์  พลเหิม โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายดนัย  ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงดาราวรรณ  ขวัญเงิน โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายเดชอนันต์  เลิศลักษณะวงศ์ โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายเตชิต  ศุภสิทธิ์ โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายทวีเดช  พรมนิล โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงทิชญาภา  ศรีสุนทร โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงทิพรดา  สินสารธรรม โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กชายธนกร  ด้วงลอย โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กชายธนกร  โรจรัตนากร โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กชายธนกฤต  คงกระจ่าง โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายธนกฤต  ทับเงิน โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กชายธนดล  คำชู โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กชายธนดล  นราศรีนิสา โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงธนพร  สินสารธรรม โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงธนพร  เนียมจันทร์ โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงธนพร  แต้ศิริ โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายธนพล  แก้วผูก โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายธนภัทร  จันทร์หอม โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กชายธนภัทร  บ้านกล้วย โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายธนภัทร  เผ่าถาวร โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายธนภัทร์  เสนาะเสียง โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กชายธนภูมิ  ศรีตนทิพย์ โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายธนวัฒน์  แปลกมาก โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายธนานนท์  แย้มเอี่ยม โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทัฬหสิริพงษ์ โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายธัญญทัศน์  พัฒนเจริญ โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงธัญพิชชา  บุญสืบ โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงธันย์ชนก  นาจรัส โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงธารธารา  ศรีโย โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายธีรดนย์  ภู่พันธ์ โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายธีรภัทร  บุญชู โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายธีรภัทร  แลเพ็ชร โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายนนท์นที  เงินทับแผง โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายนรวิชญ์  ปิ่นโตนด โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงนฤมล  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงนลินรัตน์  ทรงถิรพัฒน์ โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงนวพรรษ  สุคันธ์ภักดี โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายนวรัช  เอื้อคณิต โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงน้องรัก  สิงห์เถื่อน โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายนันทิพัฒน์  มาฉ่ำ โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงนาลิวรรณ  คำวัฒนา โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงนิภากร  ปิ่นม่วง โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงนิภาพร  ไกรบุตร โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กชายปริธาน  ปานเมือง โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เธียระวิบูลย์ โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กชายปัญญากร  พัดผล โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ซุยกระเดื่อง โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ปัทมโยธิน โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายปัณณวิชญ์  นาคเสน โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงปาลิตา  เจาะจง โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กชายปิยวัชร์  สิงห์ถิ่น โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายปุณณวิช  นาจรัส โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงเปมิกา  กันอ่วม โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงเปมิกา  เจริญสุข โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายพงศกร  ศรีมาลา โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  เปรมปราโมทย์ โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงพนิตา  จรกระจ่าง โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กชายพศวีร์  สุวรรณ โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ทั่งทอง โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงพัณณิตา  คงกำเหนิด โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายพาณุพงษ์  ครุธโปร่ง โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงพิชชาอร  โต๊ะทอง โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงพิชญธิดา  หมวกสังข์ โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงพิชญาภา  เชื้อนิล โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กชายพิชาภพ  ดิษอินทร์ โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กชายพิทักษ์ภูมิ  พุ่มพวง โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายพีรวิชญ์  มั่นประสงค์ โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  คชสิทธิ์ โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กชายภคปกรณ์  กิตติประภานันท์ โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงภรฐิดา  ส้มอ่ำ โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงภัชราพร  ทองปอนด์ โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงภัทรธิดา  คำเครือ โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงภาวินี  จาแก้ว โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กชายภาสกร  ย้อนใจทัน โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงมนฑลี  นาคนาค โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงมัณฑนา  ไทยแสน โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายยศกร  กลัดคง โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กชายยุทธนา  สุขใส โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงรมย์ธีรา  อบมา โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงรสิตา  ชูยิ้ม โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายรัฐศาสตร์  พรมย้อย โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายรัตนโชติ  นุ่มมีศรี โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงริญญ์รภัส  นิธิภัทร์รุ่งศิริ โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กชายเลิศวรรธน์  เตชาคำ โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กชายวชิรวิทย์  จันทร์นวล โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายวทัญญู  บุญเพ็ญ โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายวรกานต์  เรืองโต โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กชายวรปรัชญ์  หนูแย้ม โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายวรายุส  บุญเรือง โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงวริศรา  นาโตนด โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงวริศรา  แก้วรัตนศรีโพธิ์ โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายวัชพล  เขียวขาว โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กชายวัชรากร  มากอยู่ โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กชายวัชรินทร์  เนียมแสง โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายวิทธวิล  ฟักดวง โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงวิรัลพัชร์  พัชรกิตต์กมล โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงวิลาวัณย์  แก้วจันทร์ โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  เขียวริด โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายวีรภัทร  ไทยบุญมี โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กชายวุฒิภัทร  สุชาติ โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงเวรุตา  สังเกตุ โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงศรัณย์พร  บุญมี โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายศักย์ศรณ์  สว่างเต็ม โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงศุทธดา  เนียมมั่นคง โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กชายศุภกฤต  ยุบล โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายเศรษฐี  วิโรจนพิสุทธิ์ โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายสรวิชญ์  สุวรรณเลิศ โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กชายสรวิศ  ม่วงคำ โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงสวรรยา  วรนุช โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงสาธินี  กลิ่นใจ โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงสาริศา  เม่นชัง โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กชายสิงหรัตน์  สีนวล โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กชายสิทธิโชค  ริดบ้วน โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กชายสิทธิโชค  แพงวิเศษ โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กชายสิรภพ  สมแสง โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กชายสิรวิชญ์  ยุทธ์ธนพงศ์ โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายสืบสังข์  สังขนุกิจ โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงสุทธิตา  รักรู้ธรรม โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กชายสุทธิพงศ์  ฟักบัว โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายสุทธิพงศ์  วงศ์มา โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงสุธาสิณี  วัฒนผลินธร โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงสุพิชชา  ปานเขียว โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงสุภัสสร  หลำภักดี โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กชายสุรพัศ  สอนโต โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  อิ่มเอิบ โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายสุวิจักขณ์  พัฒนพิเชียร โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงอนันตญา  สมกุล โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงอภิชญาภา  จันทร์นวล โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กชายอภินันท์  เมฆตะณี โรงเรียนสายธรรม ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายอรรฆพร  แก้วคลุ้ม โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงอรุโณทัย  เมฆสว่าง โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กชายอัครชัย  ทองหล่อ โรงเรียนสายธรรม ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กชายอิทธิกร  นันทา โรงเรียนสายธรรม ป.4 วิทย์ประถม