รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกนกเทพ  ปังวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนกอร  สว่างเรือง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกมลวรรณ  คาระวะ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกรกนก  ชะเอม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกรกนก  เนตรแก้ว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกรวรรณ  สีม่วง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกรวิชญ์  ตันสงวน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายกฤชภัทร  ภักดิ์วิไลเกียรติ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกฤตยา  สินมา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายกฤษฎิ์  ช่างประดับ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายกฤษติธี  สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกวินธิดา  อมรการ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายก้องกิดากร  สารีผล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์  วิจิตรจรัลรุ่ง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกัญญาภัค  โพทูล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกัญญาวีร์  โตมี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกัญพัชญ์  มุสิกอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกัลยกร  แสนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายกิตติกร  ไทยมานิตย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายกิตติพงษ์  จูขวัญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงกิตติยา  ซิมอารีย์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงเกวลิน  โภคาพานิช โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายเกษมสันต์  ภูพงษ์พานิช โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายขวัญตระกูล  ปรีดา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงเขมิสศรา  แสงฉาย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายเขษมศักดิ์  เช้าโต โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายจรัณธร  บุญสว่าง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงจริตา  สงวนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงจิดาภา  เรืองเกตุกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงจินดาภรณ์  เจียนพูนสิน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงจิรภิญญา  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงจิรัชยา  พงษ์ขาว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายเจษฎาพร  ไชยศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายเจษฏากร  เปลี่ยนเจริญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงฉัตรรวี  สิงห์โต โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายชญานนท์  สุวรรณชาติ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ศักดิลาภ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงชนัญนิตฏ์  รัตนศิริพงษา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายชยพล  ทับบุรี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายชยพล  แสงเพ็ง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายชรัตณพง  อ่อนคำพา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายชลันธร  พานิช โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงชลิตา  ชูสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายชวภณ  วิจารณ์ปรีชา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายชวัลวิทย์  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายชาคริส  ประจวบสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายชินกฤต  โตอ่อน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิงห์เมือง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงญาณิษา  เย็นเจริญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงญาโณทัย  ภักดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงฐานิกา  คงดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณฐมน  ทิพยสุวรรณมาลา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  รุ่งประเสริฐสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายณัฏฐ์ฐกรณ์  วงษ์สนธิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  จันทร์สุขเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายณัฐนนท์  เกตสา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายณัฐวรรธน์  พุ่มไทรชลกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายณัทพงศ์  ทรงภู่ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงณิภาพร  คิลาคิ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงดรัลรัตน์  ชวัลลักษณชัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายเดชาธร  วรรณสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายต้นกล้า  พลทวี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายตามตะวัน  เรืองกิตติอังกูร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายติณเตโช  ศรีศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายตุลธร  ผึ้งปาน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายเตชิษฏ์  แก้วแสง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายถิรเดช  จันทโนทัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงทยิดา  เมืองแสงศรี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงทัศสยา  ม่วงมี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายธนกร  บุญมาศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายธนกร  บุญมาศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายธนกร  อินทรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายธนกฤต  ภักดีศุภผล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายธนธรณ์  แม้นพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายธนพล  แจ่มยิ่ง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายธนภัทร  ภู่เงิน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายธนินธร  หาญพานิช โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายธราธิป  อินทร์เอี่ยม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายธฤต  อันทับ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายธวัชชัย  ซาสอนตา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงธัญญาเรศ  เผื่อนนุช โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายธีร์ธวัช  ชื่นชุมแสง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายธีร์ธวัช  โพทูล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายธีรพล  บรรลุกิจ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงนภัส  ยิ้มละมัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายนรภัทร  จันทร์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงนรมน  ชมผา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายนรวิชญ์  ม่วงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายนวพล  ทับนิยม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงนันท์นภัสร์  เทพสุภรณ์กุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงนันธิชา  อ่วมวิไลย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายนับพัน  ตรีทศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายบวรวิชญ์  ใจมั่น โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองพานิช โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงบุญทวี  นาคอ่อน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายปภากร  อุทัศน์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงปริยาภัทร  คันธานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงปัญญาพร  วงษ์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายปัณณกร  กระดิ่งสาย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงปาณิศา  อมรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายปาราเมศ  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายปิติภัทร  ศิริภาพ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงปิยกานต์  อู่เรือ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายปิยชล  คุ้มทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงปิยพัชร์  คงคาใส โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายปุญญพัฒน์  ทองใส โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายปุญญพัฒน์  นาครักษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายปุญญพัฒน์  ฤกษ์งาม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงปุณิกา  โคปาลสูตร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงปูริดา  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายพงศกร  พูลเปี่ยม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายพงศกร  ราชประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายพงศ์ปณต  พันธุเกตุ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงพชรมน  ด้วงวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายพนธกร  โพธิ์ม่วง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงพรรวินท์  จ่าหมื่นไวย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายพลลวินท์  จ่าหมื่นไวย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายพลวัฒน์  อินทร์บึง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายพัชนพงษ์  ทองประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงพิชญธิดา  ทองนพเก้า โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงพิชญาดา  ปั้นเจริญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงพิชญาพร  ปักโคทานัง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงพิมประภา  ตรวจมรรคา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เพ็งแย้ม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายพีรพัฒน์  ไตรสุธา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงแพรวา  อ่อนสาตร์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงภคลักษณ์  เรือนหลวง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายภควัฒน์  ด้วงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงภัทรธิดา  ดอกบัว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายภัทรพล  ลุ่นเหลี่ยม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงภัทรลภา  กลั่นกลิ่น โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงภัทรวดี  เดชสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  หวลจิตต์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายภัทริน  กุลกุศล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงภิญญดา  อิ่มละมูล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายภูดิส  เชื้อสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายภูตะวัน  โสจะยะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายภูริ  เอี่ยมโอฐ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายภูสิริ  หล่อสุทธิเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายโภคิน  ผงด้วง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญโย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายโมไนย  ศรีประเวศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายยศกร  อำพันศิริ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงรมิตา  ขวัญทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงรัตนประภา  พุ่มมูล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงลภัสรดา  บังอร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงลลิตวรรณ  ปิยะปัญญาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงลักษิกา  จันทร์ถาวร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายวงศธร  จูคง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงวรนันท์  ดาประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายวรวุฒิ  ฉายชูวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงวิรงรอง  เสนามนตรี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายวิศรุต  ช้วนสกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงวิศินีฑ์  โตสลุง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายวีชพนธ์  ผลเกิด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายศดานันท์  โอภาส โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายศรัณย์  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงศรุตา  เย็นจิตร์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายศิรภัส  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายศิรสิทธิ์  ผลจันทร์งาม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายศิลา  ศรีเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายศุภกร  ธรรมกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงศุภกร  ปิยะโชติ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายศุภกร  สุขเลี้ยง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายศุภณัฐ  รักษาสัตย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายศุภากร  พวงทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายสกลธวัฒน์  อ่อนกล่ำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
168 เด็กชายสรวิชญ์  รุ่งกำจัด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายสราวุธ  ฤกษ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายสิรพัธน์  วงษ์ลุน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงสิริกัญญา  อ่อนเขตร์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงสิรีธร  สีหราชนิเวศน์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงสุชาดา  แดงสกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงสุพนิตา  ประสายกา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แจ้งงุด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายสุวิจักขณ์  นิ่มนวลสกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายสุวิจักขณ์  ภู่ชัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงอนันดา  เพิ่มผล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงอริสรา  ปานกล่ำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายอัครพล  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงโอลิเวีย  อาดามอ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงกชพร  ภูภักดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายกตัญญู  กาลัญญุตานนท์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงกนกกร  ธรรมมงคล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงกนกพร  คำสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงกนกลักษณ์  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงกนิษา  คงประชา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงกมลฉัตร  สุขทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงกรกมล  ผูกโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงกรกมล  หอมเนียม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงกรณิสา  เกิดพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายกรรชัย  กลิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงกฤตพร  พงศ์สินกวินกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายกฤติน  สุขเคหา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงกฤติมา  ชื่นใจ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายกฤศกร  สำราญดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายกษิด์เดช  สุทธิวานิช โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงกัญจณ์ชญา  บุญอิ่ม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงกัญจน์ณิชา  สิงห์คำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงกัญญพัชร  ชมภูนุช โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงกัญญ์วรา  แสงสวย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รอตเสถียร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงกัญญาพร  เยาะสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงกัญญาภัค  เชยสาคร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อินสุชาติ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายกัณพล  มีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายกันตพัชร  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กชายกันต์  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายกัมปนาท  แดงสกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงกานต์ธิดา  แคล่วคล่อง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงกานต์พิชชา  บัวเผือก โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายการันต์  รอดเจริญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายกิตติธัช  อังสนั่น โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายกิตตินันท์  พรมาแข้ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงกุลนัส  ชะนะการี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงกุลภรณ์  พานิชพิบูล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายกุลวัฒน์  หาญสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงเกล้าฤทัย  กฤดาญชลี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายเกษมสันต์  ประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายเก้า  ดูดดื่ม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายไกลวังวล  กฤดาญชลี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงขวัญข้าว  จันทเวช โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงขวัญจิรา  ปานสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงขวัญพิชชา  แก้วคง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายคฑาธร  วงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายคณพศ  เกตุชู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายคเณศวร  ชาวนาฝ้าย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงงามศิริ  พระเนตร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงจิดาภา  บางเขน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงจิรชยา  หมอยาเก่า โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายจิรพัชร  แซ่ล้อ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายจิรังกูร  ศรีสงคราม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงจิรัชญา  บุญพร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงจิราพร  จีมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศรีธรรมาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงชญาดา  ไกรสิน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงชญานันทน์  เตียศรีพัฒนสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายชญานิน  กุลกุศล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงชญานิศ  ตระกูลธร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงชญานุตม์  วงษ์สนธิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงชนกวนันท์  ศรีรัง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงชนม์พิชา  จิตสงวนสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายชนะรัตน์  ดีสม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงชนันทิญา  จันทร์โนทัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายชนาธิป  ตระกูลปาน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายชนาธิป  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงชนิดาภา  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงชนิสรา  เปรมปราศัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงชลกร  รัตนศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายชวกร  มาลากุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงชวัลรัตน์  อิ่มอำไพ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  คงทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงชัชนิกา  เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายชัยทัต  มากพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายชัยนาวี  ดลไพร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายชัยพร  จำนงค์หาญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายชัยวัญญ์  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงชาลิสา  กรีคงคา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายชิษณุพงศ์  แตงอ่อน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงชุติมตี  เอียงทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงโชติชญาณ์  ประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงโชติรส  มีเคลือบ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงโชติรส  หมีเทพ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กชายไชยนันท์  คงทน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายญาณวุฒิ  หอมเย็น โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงญาณิศา  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงญาตาวี  คุ้มทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายฐปนวัฒน์  แตงนนท์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายฐิติวัฒน์  บัวพนัส โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายฐิติวัฒน์  วรปัญญา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายณฐกร  สงวนเนตร์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงณฐิตา  เรือนงาม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงณปภัช  ศริพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงณภัทร  เพ็ชรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายณภูดล  มิตรเจริญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายณัฎฐนันท์  ดุริยะหิรัญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายณัฏฐกฤษฏิ์  วรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยุงทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  นพโกศล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายณัฏฐวี  ไกรทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ควบคุม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงณัฐชยาน์  แนบสนิทธรรม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงณัฐชา  โพธิ์วิฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงณัฐธีรา  จันมัน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายณัฐนนท์  แก้งคำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงณัฐนรีภัทร์  เกษสลวย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายณัฐนันท์  จับเทียน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายณัฐนันท์  มากมาย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายณัฐพงศ์  อินทรวิลัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายณัฐพล  สุขทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายณัฐพัฒน์  จงกลธนาลาภ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กชายณัฐภูมิ  สิงห์พลับ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงณิชนันท์  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงณิชานันท์  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงณิชาภา  ขวัญนาคกำธร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงณิชาภา  พุทธาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงณิฐารัตน์  คำลือชา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายณีชคุณ  คูตระกูล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายดนตรี  ดนตรีเสนาะ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายเดชา  นาคประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายเดชาวัต  พึ่งตน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงต้นน้ำ  ปั้นเจริญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายเตชพัฒน์  บุดดาผา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายเตวิพัฒน์  กลิ่นหัวไผ่ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงทรัพย์จนันต์  สุขโก โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงทิพวัลย์  สุขมาก โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงทิศรักษ์  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กชายธนกร  อาชะวะบูล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กชายธนกฤต  จันยมิตรี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายธนเทพ  ทองเผือก โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงธนปภัทร  อุทาวงค์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายธนพนธ์  มาตสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายธนพนธ์  สนเทศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงธนพร  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงธนภรณ์  แก้ววงศ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายธนภัทร  ดิษบรรจง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายธนภัทร  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กชายธนภัทร์  ก้อนคำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายธนภูมิ  ม่วงทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายธนวัฒน์  กองทุ่งมน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กชายธนวัฒน์  กองฟู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงธนัญชนก  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายธนากร  ชัยสาร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายธนาสนธิ์  จันทร์นุ่ม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงธนิสรา  บุญมา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงธมลพร  บุตตะนันท์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายธรรศพงศ์  ศิลป์ธัญภัทร์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงธริณรัชช์  แผ่นทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงธัญชนก  ชะนะการี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงธัญชนก  ปลื้มรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงธัญชนิต  วิริยะ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงธัญญรัตน์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เรือนหลวง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงธัญญารัตน์  พรหมเกิด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงธัญธร  ริ้วเลิศพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายธามนิธิศ  คุ้มญาติ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายธีทัต  สำแดงภัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายธีธัช  ทองสี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงธีรดา  นาคสมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายธีรภัทร  สิงห์โต โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายธีรภัทร  ไล้พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายธีรวีร์  ตันอำนวย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กชายนพรุจ  ใจชื่น โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายนรานันทน์  วุฒิเขต โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงนฤมลชนก  ดอกพิกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายนฤมิตร  สุรินทะ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กชายนัฐกฤต  เถาว์เกลือ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงนัสนันธ์  สุขรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงนิภาพร  พานทองวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงนิศารัตน์  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงบุญญรัตน์  ผลทับทิม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงบุญญิศา  เร้าสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงบุญญิสา  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงบุณยานุช  น้ำดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงเบญญาดา  วีระพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงปทิตตา  สงเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงปทิตตา  เนียมคำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงปภาวี  พลอยนัด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายปรเมษฐ์  ฉาบแก้ว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงปริชญา  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงปรียา  เทียมลี้ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงปรียาภรณ์  กิริยา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงปรีรติ  ปานเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงปวรรัตน์  เจริญอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงปวริศา  อ่วมน้อย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายปวุฒิ  ยาคำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายปัฐวีร์  พูลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายปัณณวิชญ์  สมานรัตนเสถียร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กชายปัณณวิชญ์  หอมจำรูญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กชายปัณณวิชญ์  แพ่งเกษร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายปัณณวิชญ์  แสงเดช โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงปาลิตา  บุญกล้า โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงปิยกาญจน์  งามขำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงปิยพัชร  สมานรัตนเสถียร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงปิยมน  สุเดชะ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงปิยาภรณ์  หลากสุขถม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงปีย์รดา  คุ้มเขตร์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายปุญญพัฒน์  สงแอ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงปุญญิสา  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายปุณณสิน  บัวกลับ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงปุณณิศา  ผลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายปุณยวัจน์  เชียงดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงปุณยวีร์  เนียมคำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงปุษยา  กรีคงคา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงเปมิกา  ชูชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงเปรมยุดา  เทียนถาวร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงเปรียบดาว  นันทดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงไปรยา  เทียนถาวร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กชายพงษ์เพชร  ทองศรีนาค โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงพจน์จรส  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายพชร  สุรเณร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กชายพชร  โกมล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงพชรพร  เพ็ชร์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงพรกนก  คาดพันโน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงพรปวีณ์  รัตนนิติการ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงพรพรหมพรรณ  เสวกพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายพรพัฒน์  พรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงพรพิชา  ทองชาติ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงพรไพลิน  ช่ออัญชัน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงพรรณภัทร  ศรีฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงพรรษชล  เหมือนเพชร์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงพรสวรรค์  เนกขำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงพลอยชมพู  ช่างชุบ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงพลอยชมพู  สมสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายพสิษฐ์  ศุภนคร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงพัชรวรรณ  เพชรเรือง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงพัชรีรัตน์  สุขรัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงพัทธนันท์  มีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงพัธราพร  น่วมจิตร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายพันธุ์รัช  สุดสอาด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงพันธุ์วรินทร์  พัวพานิช โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงพาสุข  ภาคีรุณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงพิชชาพร  สุรกร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงพิชญธิดา  แก้วเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายพิชญะ  เหล็กอ่อนตา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายพิทยุตม์  ชัชวาลย์สมบัติ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงพิมพ์แก้ว  จารี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายพีรประเสริฐ  สมพรชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายพีรวิชญ์  ถุงเงิน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงพุทธรักษา  ขำทรง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงเพชราภรณ์  ปานกล่ำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงเพียงพอ  วรรณบุตร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงแพรแก้ว  อัฐมาลา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงภคพร  ผูกเกษร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงภคพร  เรือนงาม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กชายภวรัญชน์  สามัญเขตกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงภัทร์ธีรา  หานะกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงภัทรภร  ขาวแก้ว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงภัทรภร  พุ่มคำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงภัทรวดี  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงภัทรวดี  สายนาค โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายภัทรวิชญ์  สันทกิจไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงภัทรศญา  ธรรมมะ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  มาฆะ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงภัศรา  อิ่มเชื้ออยู่ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงภัสนิชา  รอดเฉย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายภาณุพงศ์  ดวงดารา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายภาณุพงศ์  เห็นสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายภาร์คุน  ดีศักดิ์เสถียร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงภิญญดา  สระบัว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงภิญญดา  สักการะ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เสือครุฑ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงภิรษา  นวรัตน์ ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายภิศิทธิ  บัวเงิน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายภูเทพ  ลาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงภูธิวรรณ  ภูสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายภูเบศ  เขตการ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายภูภัท  โกมลวาทิน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายภูมิจัก  ปราบทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายภูมิ์นิพัทธ์  จิตตพัฒน์โภคิน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กชายภูมิพัฒน์  เสียงแจ่ม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายภูมิภากร  วงษ์หอม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายภูมิอิทธิกร  รุ่งแสง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงภูริชญา  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายภูวดล  ทองนุ้ย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายภูวดล  วัดเยื้อง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงภูษณาพร  อ่ำจีน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงมณรวี  จันรอด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงมณิวรา  วิทยา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงมนัสวีย์  ดวงเดช โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงมิตราพร  แสงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงเมทาวิณี  พันมานิมิตร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงเมธาวี  เรียมปิติ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายยศกร  สอนทองคำ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงโยไนย  ศรีประเวศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงโยษิตา  สมใจ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงรจนภัฏ  รุดทัง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายรชานนท์  พันมานิมิตร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงรดา  บุญร่วม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายรตนโชติ  ด้วงทองสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงรติมา  ดีพร้อม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงรมิตา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงร้อยเพชร  เพชรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายระดมพล  นุสไพ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายรัชชานนท์  จันทร์ฉาย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงรัชนก  ดิสา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงรัญชน์รมณ  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงรินรดา  ยุหลง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กชายรุ่งภิพัฒน์  ถมเขียว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงรุจิรา  พันธ์แตง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กชายไรวินท์  แววนกยูง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงลภัสรดา  สุขดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงลักษิกา  สิงห์ศรีธงชัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายวชิรวิทย์  นิลเขียว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายวชิรวิทย์  เสวกพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงวณพร  แย้มบู่ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายวรเชษฐ์  ศรีธนู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายวรมน  ตุ้มทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงวรวสา  แย้มศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงวรัทยา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงวราวรรณ  ทิพยไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงวริศรา  วิริยเวชกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงวริศรา  หุ่นสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กชายวสุ  สักกัจจวันท์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงวัฑฒิกา  เทียมเมฆ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายวาชิร  มาศวิเชียร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กชายวาทิศ  เผือกสอาด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงวาเลนทิพย์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงวาศิลา  สีตะระโส โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงวาสิตา  สุขดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงวิชญาดา  รัตนอำภา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงวิชญาพร  ลูกเงาะ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงวิภาวี  ฉัตร์สงวนชัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงวิรินทร์ณัชชา  ห้ำบัวเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายวีระเจตร์  เสมอเหมือน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงศลิษา  เรืองสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงศศิประภา  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงศศิพิมพ์  ภักดีพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงศศิวรรณ  พรมนิมิตร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงศศิอร  นีละนะวก โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายศาสตราวุธ  สมัครวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงศิรกาญจน์  ใจกว้าง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงศิรดา  ลาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายศิรศักดิ์  เล็บสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายศิระ  ลมุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงศิระกาญจน์  นาคสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงศิรัสกรณ์  ธนชัยบุณยนันท์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กชายศิวัศปวีร์  ใหญ่พงษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายศุภกร  โภคา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายศุภวิชญ์  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายศุภวิชญ์  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงศุภาพัทธ์  วงศ์สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงศุภิสรา  แสงฉาย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงสนิกะวาที  ผาสุขขี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงสรวีย์  ใจวงค์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงสาริศา  บัวคลี่ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงสิดารัศมิ์  สุขคง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กชายสิริกร  โชคธนธรณ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงสิริกานต์  ศรทรง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงสุกฤตา  คำรอด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงสุจิรา  ภู่ชัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงสุชัญญา  กาวิน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงสุพิชฌาญ์  บ้านไร่ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงสุภนิดา  ดวงเทพ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายสุรพิชญ์  สุขกิจภากรณ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายสุวพิชญ์  ทองสอาด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กชายสุวภัทร  ดวงเทพ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงหิรัญญิการ์  สิงห์โต โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงอชิรญา  พรอภิชาติกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายอนุพงษ์  ชอบประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายอนุภัทร  โพธิ์ดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กชายอภิรักษ์  แท่งทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงอรณัฐ  เร้าสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงอริสา  บุญมียงค์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กชายอรุชา  ไพรสันต์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงอวยพร  ภู่ประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กชายอัศวิน  สุจริต โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายอาชวิน  เอี่ยมเกิด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงอาชิรฎา  ไทยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงอิสริยา  มณฑา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงอุไรรัตณ์  ชาติดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กชายเอกณัท  ผิวเหลือง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงเอกปรีฬ์ญา  คุ้มเขต โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายเอกราช  อ่อนแถม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กชายเอกอาทิตย์  เกิดสมบุญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายดนุพล  สุขวิญญา โรงเรียนวัดพรหมสาคร ป.6 คณิตประถม
562 เด็กชายธีวรา  โตเขียว โรงเรียนวัดพรหมสาคร ป.5 คณิตประถม
563 เด็กชายปัญชรชิต  คูตา โรงเรียนวัดพรหมสาคร ป.6 คณิตประถม
564 เด็กชายศิรวิชญ์  พรหมพันธกรณ์ โรงเรียนวัดพรหมสาคร ป.5 คณิตประถม
565 เด็กชายสิงห์บุรี  เปียโชติ โรงเรียนวัดพรหมสาคร ป.5 คณิตประถม
566 เด็กหญิงสิริยากร  ชัยพร โรงเรียนวัดพรหมสาคร ป.5 คณิตประถม
567 เด็กหญิงอินทุพา  พลพุ่ม โรงเรียนวัดพรหมสาคร ป.5 คณิตประถม
568 เด็กหญิงกัญกร  เหลืองาม โรงเรียนวัดพรหมสาคร ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายกิตติพงษ์  คำโสภา โรงเรียนวัดพรหมสาคร ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงณัชชา  คงพิทักษ์ โรงเรียนวัดพรหมสาคร ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงธนาพร  วิชาเกวียน โรงเรียนวัดพรหมสาคร ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายนันทวัตน์  นันทวิสาร โรงเรียนวัดพรหมสาคร ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงนิณา  คำพึ่งอุ่น โรงเรียนวัดพรหมสาคร ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงปรายฟ้า  ชะเอม โรงเรียนวัดพรหมสาคร ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายพชร  สำรวม โรงเรียนวัดพรหมสาคร ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงพัชราภา  วงเทียนแดง โรงเรียนวัดพรหมสาคร ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงพิมณภัทร์  ดำรงรัตน์ โรงเรียนวัดพรหมสาคร ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงวรพิชชา  วรสาร โรงเรียนวัดพรหมสาคร ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงวิภวา  ปิ่นชุมพลแสง โรงเรียนวัดพรหมสาคร ม.3 คณิต ม.ต้น
580 นายศานติ  โตสุวรรณถาวร โรงเรียนวัดพรหมสาคร ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายสมพร  ก้อนคำ โรงเรียนวัดพรหมสาคร ม.3 คณิต ม.ต้น
582 นายอภิชาติ  เวียงขอบทอง โรงเรียนวัดพรหมสาคร ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายอลงกต  แสงสว่าง โรงเรียนวัดพรหมสาคร ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงอาภรณ์  ทองชะโชติ โรงเรียนวัดพรหมสาคร ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงชลธิชา  ทับยา โรงเรียนวัดพรหมสาคร ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายญาณิน  สนธิธรรม โรงเรียนวัดพรหมสาคร ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศูนย์จันทร์ โรงเรียนวัดพรหมสาคร ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงพลอยไพริน  สุทธิสุข โรงเรียนวัดพรหมสาคร ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายพัชรพล  วงษ์แย้ม โรงเรียนวัดพรหมสาคร ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงวรรณษา  แสงสว่าง โรงเรียนวัดพรหมสาคร ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงสิรภัทร  กองแก้ว โรงเรียนวัดพรหมสาคร ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงสุชาวลี  บุญมี โรงเรียนวัดพรหมสาคร ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงอภิวรรณ  รัศมีวงษ์ โรงเรียนวัดพรหมสาคร ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงอัจจิมา  ถิ่นคำ โรงเรียนวัดพรหมสาคร ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงจีรวรรณ  จันทมงคล โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์ ป.6 คณิตประถม
596 เด็กหญิงปราณปรียา  เสือยอด โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์ ป.6 วิทย์ประถม