รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกาญจนรัตน์  ต่อน้อง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงจรินทร์พร  เงินอยู่ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายจักรภัทร  รอดวงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ไชยาเทพ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงชคัชธาดา  เพ็ชรตะกั่ว โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงชมพูนุช  ทิพเนตร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงชรินรัตน์  นวลเขียว โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณัฐยาน์  กัดผุ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงณิชกานต์  ไวยภาษ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายตันติกร  ปั้นคุ้ม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงทิพวรรณ  กรกนก โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายธนกร  เอื้อหิรัญญานนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายธรรมวิทย์  สิริกาญจนวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายธีรเดช  คงเขียว โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายธีรพงศ์  น่วมโต โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงประภาวัลย์  อินพญา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายปองคุณ  ยาสมุทร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงเปรมยุดา  บุตรราช โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายพชรพล  จันทร์หอม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงพรพิมล  ชัยเนตร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายพลกฤต  ทับทิมทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงพัณณิตา  แสนคำมี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงพิชร์ชพร  สมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
24 นายพิมพ์พิชชา  บริสุทธิ์ธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงพิมมาดา  อัชรพงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายภาณุพัฒน์  ก้อนทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายภูมิสิริวรัญ  สินณรงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายวัชรากรณ์  สรรเสริญพิมพ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายวัฒณวิทย์  สรรเสริญพิมพ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงวิรดา  มาธิสัย โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายวิรัลพักต์  แซ่โค้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงศศิธร  โภคทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงสุชาวดี  รักซ้อน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงสุนิษา  บุญมี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายสุบรรณ  มาสาลี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายเสกสรรค์  สกุลสุขเกษม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายอมเรศ  นวลศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายอรุชา  ผลสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายกฤติเดช  โคตรพงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงเกวลิน  ทรงเจริญ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายจักรินทร์  ไวยุทธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงจิรัชญา  สุดจันทึก โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงจิราพร  เกตุสว่าง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายชนากร  จันดิษฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.2 คณิต ม.ต้น
45 นายฐิติพันธ์  เสมอใจ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีคำ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงเนตรชนก  สิงห์ลอ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายปรัชญา  ดุลโคกสูง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงพรพรรณ  ศรีเกื้อกลิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายพรสวรรค์  สุขคำ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.1 คณิต ม.ต้น
51 นางสาวพิมพ์พรรณ  ชัยเนตร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงภัทธีมา  พรมศร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.2 คณิต ม.ต้น
53 นางสาวภัทรวดี  ถามูลแสน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายเมธมงคล  เจนกิตติเมธี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงรรรรรร  หวังพลาย โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายวรากร  ชอบทวี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายวัชรพล  พนุอินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงวันเพ็ญ  หร่ำรัศมี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายวีรภาพ  ไชยสงคราม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงสมฤทัย  แก้วกวย โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงสิริมา  โพธิ์งาม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายสุดยอด  โคตรหงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงอมริศา  วะราหะ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงอัญชิษฐา  สุภากาวี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงอัปสร  โพธิ์นอก โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายอัษฎาวุธ  ทองสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงกชมน  เบาวะนนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงกนกวรรณ  มุลิกาติ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงกมลวรรณ  โสดาคำ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงกฤติยา  ศรีสว่าง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงกวินตรา  แดงปัตแวว โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทรงเจริญ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงการศิริ  สีสุช โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงกุลธิดา  เริ่มพานิชย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงขวัยวรินทร์  มาธิสัย โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงจันจิรา  นิตย์สูงเนิน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายจิตติพัฒน์  แก่นท้าว โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงจินต์กัญญา  จันลา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงจิราดา  เจนกิตติเมธี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงชฎาพร  ไชยนา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงชนาพร  มณีการ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงชยาภรณ์  คูนา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงชัชฎาพร  วงษ์ทน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายชัชพงศ์  คำน้ำนอง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงณภัทร  เงินอยู โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงณัฐมน  สมบัติดี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงณิรัญชยา  อ่อนจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กชายดนุพงษ์  รักษาธูป โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงตรีสุคนธ์  น้อยภูมิ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายเตวิต  คันธงฉาย โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายทัศนพงษ์  แดงสุมา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงทิพรดา  ขำเดช โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายธนเดช  มุสิธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายธนัดกิจ  ฤทธิ์ชัย โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ดวงจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายธีรภัทร  เชื่อทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงเนตรดาว  พลเสน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงบุษยารัตน์  ทองคำ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงบุหลัน  อินยอด โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงปภาวี  แจ้งกร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายประพัฒน์พงศ์  เสนานนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงปริยนันท์  ทาสี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงปิยมาศ  ถ้วยทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายพงศ์ษกร  จิตตเกตุ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายพฤฒิ  พรมณี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายพัทธดนย์  ฤทธิ์ประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงพิชชาภา  ฮาดทักวงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ผอสูงเนิน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายพีรพัฒน์  ศิลาโรจน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายพีรวุฑฒิ์  สุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายเพชรธารา  จันทรา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กชายภรภัทร  มีสอาด โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงภัครดา  สายชม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงภิณชรัศมิ์  ชอนครบุรี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กชายภูริทัติ  กลิ่นเปี่ยม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงยุพากร  ทองด้วง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงรมย์นลิน  ฤทธิชัย โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กชายวชิรมินทร์  ประสิทธิเม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงวณิชชา  เจริญศิลป์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงวนาลี  เบือนขุนทด โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงวรกัญญา  เขาใหญ่ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงวราภรณ์  วังทองดี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กชายวัชร  เขาใหญ่ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายวีระภาพ  รอดเมือง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงศิวาพร  เทพจันตา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายศุภณัฐ  วงศ์คูณ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงศุภิสรา  คำศักดิ์ดา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงสุกฤตา  วงค์ประยูร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงสุภัสสรา  จำปา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงสุภาพร  จันทร์สุก โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงสุภาพร  สาทำ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงอพัชชา  แกมรัมย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายอภิวัฒน์  ปีกิม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงอัญธิชา  พรมมะลิ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงอารยา  ภู่บุปผา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายธนบดี  วรกุล โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชั่น ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงดาราวดี  เชิดสูงเนิน โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงพัชรีรัตน์  เที่ยงกระโทก โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทร์สารี โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายรณกฤต  งามจันทร์ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงสุพรรษา  ครูห้วย โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงเก็จมณี  เกตุมณี โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายเจษฎา  ในสันเทียะ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงชญานันท์  มูลสาร โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงดวงกมล  สมพลกรัง โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงปานตะวัน  เกรงสำโรง โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายปิยพัฒน์  มุขสันเทียะ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงพรนภา  บำรุงวัด โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงพรรณิตา  พรมมา โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายพัฒนพงษ์  ศิริจันดา โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายพีรภัทร ห้วยหงษ์ทอง  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงวาสนา  ประจันตเสน โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงสมพร  ปันยา โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงสโรชา  เดสันเทียะ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายสิทธิศักดิ์  พลศักดิ์ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายอภิสิทธิ์  กลิ่นกุหลาบ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทรา โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงกนกวรรณ  สังขสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงกมลชนก  อุไร โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงกรพินธุ์  พรหมสอาด โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงเขมจิรา  ตะเคียนทอง โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงจันทิมาพร  เรืองคำ โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงจิรัชญา  น้อยเกิด โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงชนาภัทร  เกตุเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายชัยวัฒณ์  อ่วมเอี่ยม โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงชุรีพร  เอกสุภาพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงญาณ๊  ฐิติโสภณ โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงญาดา  มหาพันธน์ โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงฐิติการต์  คมอาวุธ โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จัทร์ส่วาง โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ถ้ำแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงทิตา  วรรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงทิพานัน  เทีนยทอง โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงธิตยา  พงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายนวพันธ์  นนทะศิริ โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายนิธิกร  ม่วงศรี โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงนิภาพร  เกตุเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายปารเมษฐ์  วีระพันธุ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายพศิน  อ้วนไพศาลวงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงภคพร  สุริยะ โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงภัทรธิดา  อินทชาติ โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงภัทรสุดา  บุญโชค โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงมนัสนันท์  พานทอง โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงเรือนขวัญ  รุกขชาติ โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงศศิธร  หัสคุณ โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงศศิวิมล  เสงี่ยมศรี โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงศิรประภา  ศรีลาพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายสยุมภู  ยศพล โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายสันติสุข  รอดเขียน โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงสุพัตรา  รอดเขียน โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายอรรติพล  ระหาร โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงเอมมิกานต์  โล่ห์สุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายกฤตาณัฐ  วิชาธรรม โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงกวินตรา  สุทธิโรจน์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงกานต์ปภา  พลศักดิ์เดช โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงจิราภา  อ่อนสกุล โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงชนิการต์  บุญไทย โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.4 คณิตประถม
198 เด็กชายชินภัสร์  ร่วมเผ่าไทย โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงญาณิศาร์  อินทเสนา โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายณัฐชนน  ยอดแก้ว โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงณัฐชา  บุญทิพย์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่ลี้ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงธัญชนก  คัมภิรานนท์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงนันทพร  ยิ้มขลิบ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงนาอีม  ขันธพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงนิกข์นิภา  บุญส่ง โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.4 คณิตประถม
207 เด็กชายปรวัฒน์  บรรจงปรุ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายพัทธดนย์  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชัยแสน โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายภาคภูมิ  เทพตาแสง โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงรัชดา  ผูกพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงลลิตา  แผลงศร โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงวรัณญา  สีละขันธุ์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงวริยา  มีเจตนา โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายวัชพล  อิ่มเอิบ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.4 คณิตประถม
216 เด็กชายวีรภัฎ  ปินตาบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงศศิจำนงค์  มณีนพรัตน์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.4 คณิตประถม
218 เด็กหญิงศิริกัลยา  เขื่อนจันทึก โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงสาริศา  ภูอาจ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายสิรวิชญ์  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงอารยา  สอนกลาง โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงอารยา  ไก่แก้ว โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงกลรัตน์  เจ๊ะหวัง โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงกิตญาดา  ก้านบัว โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงแก้วมณี  กบิลพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงขนิษฐา  จันทร์อ่อน โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงคีตภัทร  ปิวมา โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงจิดาภา  บัวโรย โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงชญานี  ภูมิจารย์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายชโวทัย  จันทร์ดิลก โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงชุติมณต์  ค้าข้าว โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายซามี  ขันธพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายณัฏฐากรณ์  อินทรจร โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงณัฐกานต์  สราญจิตต์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงณัฐพร  นิ่มเปีย โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงณัฐพร  ศรีโชติ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงท่อฝัน  จันทร์แก้ว โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงธิดารัตน์  พินิจ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายนพดล  โคกวาริตร์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายนฤมิตร  วงษ์พา โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงนัซนีน  ปัตตาล โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงนาถชญา  ผายบึงแก้ว โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงปิณิดา  พวงพันธ์นา โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายพีระพัฒน์  ผายบึงแก้ว โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงมิณฑิลา  วิชาธรรม โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ยางสูงเนิน โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงวารุณี  ไม้คำ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงเอวิตรา  ไพเลิศสกุล โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงไอริส  ปัตตาล โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงฐิตาภา  โม้พา โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงธัญพิชชา  พิลามาตย์ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงศศิกานต์  อัฐมาลา โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายอนุวัฒน์  ทาวัน โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงจอมขวัญ  หอมสมบัติ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
255 นายจารุวัฒน์  ม่วงอิ่ม โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงจินตนา  พรมที โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
257 นายภาณุพงศ์  ทิกามล โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  วินทะไชย โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายธัญชนิต  โลกนิยม โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายอนันทวีป  ฉิมกูล โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงกัลยา  ประทุมมา โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายจำเริญ  พันตั๋น โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงชนม์สิตา  พุแค โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงซิม  ผลประเสริฐ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงบุษกร  แก้วนาง โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงปภัสรา  บุตรศรีสาย โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กชายพายุ  แจ่มใสดี โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กชายมีนา  จันทะบูรณ์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงรัชณิล  สังข์รอด โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.4 คณิตประถม
270 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สถาพร โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.4 คณิตประถม
271 เด็กชายวรกานต์  มีทะโจร โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.4 คณิตประถม
272 เด็กชายสิงห์  เสื่อย โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงกฤษณา  ดวงสวัสดิ์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญชารี โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายชาญยุทธ  เชษฐา โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงณัฐวุฒิ  ศรีระโท โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงนงค์ณภัส  ศรีบุรมย์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายนันทวุฒิ  วงศ์อำมาตย์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงบุษกร  อุ่นพรหม โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายพรพิพัฒน์  บุญค้ำ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงพัชชา  โสภา โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงวรรณภา  นันทะพันธ์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงสุนิสา  แนนเกลี้ยง โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงกัณติญาภา  มีทรัพย์สิน โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงขนิษฐา  แตงทอง โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงขวัญฤตา  บุญพงษ์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายจันทกานต์  สรสิทธิ์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงจันธิมา  วงษ์สง่า โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงจิรภิญญา  คันทา โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงณัฐชา  ศรีชาพักตร์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายธนวินท์  เขียวนุช โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงนัชรดา  หล้าไชย โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายนุตประวีณ์  อัยครรัมย์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายพิจักษณ์  เกษร โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงพิชญาดา  สรสิทธิ์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายพิชิตพงษ์  บัวขำ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงวราภรณ์  จันทบูรณ์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายวิภาวี  หาญวิชา โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายสุธินันท์  มูละสีวะ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงอภัสรา  กันยายน โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงอารยา  คุ้นวานิช โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงปิยะนุช  มะลิวัตร โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงสุพรรณี  ฉิมมาลี โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายกิตติพงษ์  ใบโพธิ์ โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงเนตรนภา  เมืองโคตร โรงเรียนบ้านซับสนุ่น ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  เพ็ชรวัฒนา โรงเรียนวัดหนองตาบุญ ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงพรบุณยา  อ่อนพงษ์ โรงเรียนวัดหนองตาบุญ ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายวงศพัทธ์  ศรีชัย โรงเรียนวัดหนองตาบุญ ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงกาญจนา  ลาน้ำคำ โรงเรียนวัดหนองตาบุญ ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงรมย์ชลี  เบ็ญพาด โรงเรียนวัดหนองตาบุญ ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงอริสา  ผ่องสะอาด โรงเรียนวัดหนองตาบุญ ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงพิชชาภา  ศิริปรุ โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายอิทธินันท์  พลปาน โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม ป.6 คณิตประถม