รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  ชัยพิมลผลิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกชวรรณ  กองทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกรชนก  กิ่งยงค์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกฤตยพร  อ่อนพรม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกฤติมา  กรรโมปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤษบดินทร์  แดงโสภา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกวิสรา  วรรณกูล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายกษิดิ์เดช  เลิศวรรธนะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกัญญนัท  สง่าวงค์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกัญญพัชร  ร่มจำปา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกันติพัณท์  หาญปัญญาพิชิต โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายกิตติภูมิ  คชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงเกวลิน  ธนูทองสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงเกสรา  พวงมะลิ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายเกื้อกูล  จันทาาติ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงเขมนิษฐ  ระยะ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายคณพศ  เมยขุนทด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงจณิกาญจน์  บุญหนัก โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายจตุภัทร  วิภาตะทรรศน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายจักพันธ์  พึ่งพราห์ม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงจิณห์วรากร  จันแดง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงจิรัชญา  รัศมียูงทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายจิรัฏฐ์  เฟื่องประชากร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงชนัญชิดา  โชคปัญญาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงชาลิสา  บุญพิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายชุติเดช  งามขำ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชุษณนันทน์  ถมยา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  เกตุนิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงฌุภิตา  ฉลวยศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงฐิตินันทา  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เทพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายฐิติวัฒน์  อธิคมสัญญา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณฐมน  มณีเมือง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายณภัทร  เนียมวีระ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายณัชพล  อยู่โสนะ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พันเพชร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา  ภูสุดสูง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณัฐธิดา  นวลอนันต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายณัฐนนท์  เสือเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายณัฐวัชต์  เสตะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายเตชินท์  เตมีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายธนกร  วิพัทนะพร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายธนโชติ  พันธ์ศาลา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายธนดล  กอวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายธนธรณ์  แก้วสุขผ่อง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงธัญญามาศ  ใจอ่อน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงธันย์ณภัทร  สอนดา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงธิติวรรณ  เวียงวิจิตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายเธียรวิชญ์  ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายนพรุจ  มณีเสวก โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงนพศร  ทรัพย์บุญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงนภสร  กองศิริ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายนัธทวัฒน์  ชูชุมวัฒน์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงนันทนัช  ไววุฒิ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายนันทพัฒน์  ศรีจันทรามาศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายนาวี  ปิ่นเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงนิชาภา  งามลาภ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายนิติธร  มาลากรอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายนิปุณ  ดำรัตนา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงนุธิพร  อุ่นเรือน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงบัณฑิตา  คชารัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงเบญญาภา  กองจุ้ย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงเบญญาภา  รัตนปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงประกายมุขค์  บุญประทุม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงปวริศา  คูณตาแสง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงปวิชญา  คำนวนวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงปวิตา  วัธนะตระกูล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายปัณณทัต  แสงวิลัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงปัณรรัตน์  กรีมานนท์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายปิติณัฐ  นวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายปิติภัทร  ลาภสุริยกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงปุญญ์นพัทธ์  เจริญวัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายปุณณธรรม  พันธุระ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายปุณณวิช  ส่งเจริญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายปุณยกร  สงวนจิตต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  อาวพงษ์พานิช โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงผกายมาศ  สังมิ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงพลอยนภัส  กิจไพบูลศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายพสิษฐ์  ทองเสม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงพัชรพร  ธรรมวิจินต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงพัชรพร  พรพิมล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พุมานนท์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงพาทินธิดา  ภิญโญจิตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงพิชชาพร  ศศิมณฑลกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายพิชญุตม์  โฉมวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายพิภพ  รัตนวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุรชัยสติกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายพีรพล  ฦาชา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายพีรพัศ  ศุภมงคลศิริโชติ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงแพรพิไล  งามพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายภคินทร์  อินทรชิต โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงภวรัญชน์  แต่งงาม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงภัณภัทร  เปรมสนธิ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงภัทรกาญ  นุชพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงภัทรนันท์  ทัศนิยม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายภัทรพล  ญานถวิล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายภัทรพล  นาคลำภา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงภาณิสา  เสวาภาคย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายภานุพร  สุรมูล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายภามิล  ทองกลาง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายภารดี  นิยมสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ว่องพุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายภูมิมินทร์  นาคทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายภูริวัติ  ทองมิตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายเมธาวิน  อ่อนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายยศสรัล  พนมรัตนรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงรชตพร  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายรณกร  สุธีระ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงรสิตา  พุกสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายรัชพล  โชฏก โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงรินรชา  พิมมะ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายรุจ  แก่นเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายวรกร  วงษ์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายวรกิจ  บูรณศักดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายวรเมธ  ชาญพิพัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงวรฤทัย  อินทร์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงวราภรณ์  อินทร์จุ้ย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายวิชญ์พล  ศรีสอาด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายวิชญะ  วงศ์แสงประทีป โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงวิรัลพัชร  วรรธนเศรณี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายวิศรุต  ผู้นิมิต โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายเวชพิสิธ  รัตนวิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายศุภวิชญ์  กรวยศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายศุภวิชญ์  ทัศนติธรรม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงศุภิสรา  จำเนียรหล้า โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายสิรวิชญ์  เนื้อนิ่ม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงสิริกาญจน์  กล่อมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายสิริภูมิ  วงษ์สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายเสฏฐพงศ์  ตันอารีสุโชติ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงหทัยภัทร  สุภาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายอชิรภัสร์  ศรีกันทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายอภิวิชญ์  โกษาแสง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายอภิสิทธิ์  เทพพานิช โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายอาชวิน  ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายอาทิตย์  ไชยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายอิทธิพล  ราษฎร์เริงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงกชพรรณ  เนื้อนิ่ม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายกณวรรธน์  โอฬาร์ศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกณิกนันต์  ศรแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกนกพร  กินนารี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงกนกพร  เหมราสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายกรกร  กิจเกษมรุ่งรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงกรชนก  พลพหล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงกฤชญา  ไตรธรรม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงกฤตยา  ชัยชาญธรรม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงกฤตากานต์  ดวงอัคฆะ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายกฤษชล  โพธิ์อ่อง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายกฤษฎา  กัญญาบัติ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงกวิปภา  นราธิปชยากร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายกวี  ศรีจันบาล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายก้องภพ  แสนทองสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายกัญจน์ชิณภฬ์  รู้ทวีผล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงกัญญพัชร  สง่าวงค์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กิ่งสีดา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงกัญญาพัช  ดวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงกัญญาภัค  พวงกุหลาบ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงกัญญาภัค  เชษฐเผ่าพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงกัญวิดา  เสร็จกิจ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายกันต์ชัย  ปรีชาพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายกันตพัฒน์  พุกพิกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายกันตพัฒน์  มงคล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายกันติทัต  แก้วมี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายกัลยกร  ใจเสาร์ดี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายกิตติธัช  เสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายกิตติพัฒน์  สาธุพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงกีรติกานต์กุล  ชื่นสว่าง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงกุลจิรา  ศรีพุทธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงกุลิสรา  ดีประหลาด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงเกศศิรินทร์  อ่องสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงขวัญข้าว  ขุนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  อุทุมพิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายขันต์ชัย  ปรีชาพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายคุณกร  หลาวทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงจันทร์รัตน์  สิริสุขสุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงจันทรัสม์  ถมยา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงจิดาภา  วิมูลชาติ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงจิตดาภา  ทองชาติ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงจิตตราพร  สะคง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายจิตติ  รัตนเรืองวิมาน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงจิตติกา  โสพักต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายจิรกร  รุณธนานันต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงจิราพัชร  ฉัตรกุล ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงจุฑาพร  มีเวียงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงจุฑาภัท  ศรีแก่น โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงจุฑามาศ  กองจุ้ย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายเจษฎา  กัญญาบัติ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงใจใส  จิตรธร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงชญาณิน  ทิพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงชญานันท์  ปฏิเวธ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงชนกนันท์  เยาวโยธิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายชนวีร์  คำวัน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงชนันธร  เนตรสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายชนาธิป  ทับอุดม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายชนาเมธ  แนบสนิท โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงชนิกานต์  คัมภีระ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงชนิศา  นะรินนอก โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงชนิสรา  เพ่งไทร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายชวัลรัตน์  ภู่รัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายชวิน  เจริญชัยกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายชัชพงษ์  ราชมณี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายชัยกาญจน์  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายชัยภัทร  พะชำนิ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงชิชญาสุ์  รวยนิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงชิดชนก  ธรรมวิจินต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงชิตากานต์  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายชินดนัย  ทองบัวสี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปอยสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เมี้ยนกำเนิด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายญาณวีร์  กลิ่นขจร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายญาณวุฒิ  ชัยมงคลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายญาณวุฒิ  มักกะทา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงญาณิน  เผือกผ่องสุริยะ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงญาดาณัฐ  เด่นดวง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงฐิตากานต์  นรจีน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายฐิติพงษ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงณกานต์  อุ่นวงแหวน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงณชชน  เชาวกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายณฐกร  หริ่มรักษาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายณฐภัทร์  พวงกุหลาบ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงณปภัช  รวมจิตต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายณภัทร  มีแป้น โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงณภัทร  ลาภสุริยกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายณภัทร  วัฒน์วันทนา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายณภัทร  สดสมศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายณภัทร  อุไรลักษมี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงณัชชา  จามร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงณัชา  หริ่มรักษาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงณัฏฐ์กานดา  นอกพุดซา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สปคง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายณัฏฐ์ธวัช  โนนคล้อ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงณัฏฐนิดา  เรืองไกล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายณัฐกรณ์  พงษ์ไชโย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายณัฐชนน  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ถมยา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงณัฐฐ์นรินทร์  สารแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายณัฐฐาปกรณ์  อิทธิเหตุ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงณัฐณิชา  นิลสุกข์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงณัฐธนันท์  หอมระรื่น โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงณัฐธิดา  มาลาพล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายณัฐนนท์  บุญโทน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงณัฐนรี  จารุอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงณัฐนรี  เดชานุภาพ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงณัฐนิชา  ตริตรอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายณัฐเนตร์  สาตร์โสภา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายณัฐพงศ์  อินชมภู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงณัฐพร  พรหมประโคน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงณัฐพร  มะลิซ้อน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  หอมระรื่น โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายณัฐเวท  งามประเสริฐสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายณัทพงศ์  ตราโต โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงณาณภัทร  ปิ่นน้อย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงณิชากร  มุสิก โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงณิชาภัทร  ประสิทธินอก โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงณิชาภัสสร์  นาคาสุ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายตนุสรณ์  บุญญาลัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายตฤณ  สุขประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายตฤณ  แสงอ่อน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงทักษ์ดนยา  พลสาร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงทักษอร  วงษ์กวน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายทัตธน  แก้วปัญญา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงทิพย์วรรณ  โจกตะกุด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายแทนคุณ  ซุ่นเฟือง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายแทนธรรณ์  ภูลายขาว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายธนกร  ขุนสอาด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายธนกร  หลอดเข็ม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายธนกฤต  ปิยสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายธนกฤต  แก่นจันทา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายธนโชติ  โชตินิตย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายธนภัทร  ทองกัณฑา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายธนภัทร  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กชายธนวิชญ์  ยอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายธนศาสตร์  สุหัสปรีชา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงธนัษศร  แซ่เอี้ยว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายธนากร  มะลิซ้อน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายธนาวิญ  พรรคนาวิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงธนิสตา  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายธัชพล  ศิริพจนานนท์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงธัญญรัตน์  แซ่ล้อ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงธันยพัฒน์  ธงศิลา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายธารา  ซุนเฟือง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายธาวิน  โทสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงธิดากุล  มั่นศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายธีรโชติ  คำวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายธีรดนย์  ทะสุนทร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายธีรดนย์  นลวชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงธีร์ธัชฌา  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายธีรภัทร  กิจเมธี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายธีรานนท์  เสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายนนทชา  อิทธิเวชช์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายนนทพัทธ์  แจ่มศิริ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายนพพร  ภู่ระยับ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายนพวิชญ์  ดีจริง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงนภษร  กลับอำไพ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงนภสร  กิตติวณิชานนท์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงนภสร  จิระภคทวี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงนภัสวลัย  บุณยชาต โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงนภัสสร  คาแพง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงนภัสสร  ทนุกูล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงนริศรา  เรือนแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงนลินี  อาจมุณี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงนัฐฐยา  อรุณบล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงนันท์นภัส  กรกิ่งมาลา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายนันทภพ  ภูรีเลิศวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงนันทวรรณ  รักษาศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กชายนาคร  จะระ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงน้ำทิพย์  แย้มเจริญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงนิชาภา  ชำนิจ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงนิชาภา  ชุณห์วิสิทธิกิจ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงนิชาภา  นามประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายนิธิกร  อยู่สมบุญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กชายเนติ  โรจน์วิศาลรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีปาลวิทย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงบุญญาพร  รัตนะจิตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงบุณยวีร์  พวงกุหลาบ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงเบญญาภา  พูลผล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายปฐวีย์  ตังควุฒิวิจิตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายปณภพ  สอนตระกูล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงปณิตา  น้ำทับทิม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงปณิตา  ไชยสุมัง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายปณิธิ  สุดสง่า โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงปทิตตา  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงปธิณญาภรณ์  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงปพิชญา  นลวชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงประภาพร  ชะยะ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงปรัชญา  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายปวีณ์กร  ดวงศิริ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายปัญจพงศ์  ศิริทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงปานฤทัย  สุวรรณวงกต โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงปุญญาดา  สมตันเจ้า โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงปุณณภา  สังข์สกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กชายพงศพัศ  โฉมวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายพจรินทร์  สีสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายพฒณวง  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงพรกนก  ฐานาพิชัยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงพรเทวี  จันทรมาศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงพรนภัส  วงษ์เนตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายพลวัฒน์  อินโต โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงพลอยนภัส  ดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายพศวีร์  โสมาเกตุ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายพัฒนดนย์  แย้มจิตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงพัฒน์นรี  สุขไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายพัทดนย์  โสดานิล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ตราโต โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงพิชชาภา  ตุลยประโยชน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงพิชญ์ธนัช  คำวิลัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงพิชญ์สินี  บุญเจือ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงพิชญาภัค  เอียการนา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงพิชามญช์  มณีไพร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อึ่งวะระ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงพิทยารัตน์  กิตติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายพิทวัส  ชาวพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กชายพิพัชร์ภณ  อินทร์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ด้วงอำไพ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภักดีพัฒนาทร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงพิมพ์ชนน์  วงศ์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  งามลาภ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงพีรญา  อัมพวา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงพีรญา  เยาว์เฉื้อง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงแพรวฟ้า  มุ่งผลดี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายภฤศ  อ้มทองหลาง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงภวรัญชน์  แก้วผดุง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงภัคธีมา  ภวภูตานนท์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงภัททิยา  จันทร์สมัคร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงภัทร์นรินท์  จันทร์เอี่ยม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงภัทรภร  เอาผล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงภัทรวดี  เพียรแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายภากร  นราธิกรณ์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายภาวัต  จูประจบ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  รักสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แจ่มจำรัส โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงภีมพิชญา  ชุมภา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายภูมิทองทา  พุกมาลี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายภูริณัฐ  มหานิยม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายภูริณัฐ  อินทร์แป้น โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กชายภูวดล  ชัยนิวัติ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายภูวดล  ศฤงคารบริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงมนัสนันท์  พรหมทัน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงมนัสนันท์  แต่งตั้ง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงมินตรา  ปัญญาเดชาโชติ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงมุทิตา  สุระมณี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงเมธาพร  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายเมธาวัฒน์  ปรีชาพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงเมธาวิน  อุบลชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงเมธิกานต์  เผ่าเพ็ง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กชายยศกฤต  ดำรงค์ไชย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กชายยศพัฒน์  ชอบรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงรมิดา  จงจัดกลาง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายรัชพล  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงรัญชิดา  วงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงรัมภ์รดา  ลอยพูล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงลลิตภัทร  กลางคาร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงลักษณาวดี  พันธุ์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  จิ๋วศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายวงศกร  กล้วยน้อย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงวรรณรดา  ทองเขียว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงวรรณรดา  พรหมวราทร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงวรรณษพร  วงศ์แสงประทีป โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงวรรลวิชณี  เจริญกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงวรรวิษา  ดำสีนิล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงวรลักษณ์  เชิญชัยวชิรากุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงวรัชญา  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงวรัญญา  ท่าโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายวริศพัฒน์  ตันจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงวริศรา  คำลือ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงวริศรา  รางแดง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงวริศรา  ศึกษา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายวิชชากร  พรหมพุกต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงวิสาข์  พุ่มเกตุ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายศรณ์ศรุต  ช่วยรอด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงศรัญญา  ศรีอวบ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงศรัญฐ์พรณ์  กัณวเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายศรัณยพงศ์  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายศรุต  ตั้งตระกูล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงศศิกานต์  ณ พัทลุง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงศศิวิมล  ปานมา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายศิริวัฒน์  จันทร์ทน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงศิโรรัตน์  เอกเจริญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงศุทธิกานต์  สนศิริ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายศุภกร  ส่งพูลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายศุภการ  สมถวิล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงศุภัชญา  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายสมิทธิ์  เตชะกัญญา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายสิรภพ  ศิริวัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายสิรวิชญ์  ระพีพัฒนชลธาร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงสิริจอมขวัญ  ชุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงสิริพรรณ  คหวงศ์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงสิริยาพร  กล้วยน้อย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงสิริวรรณ  สุคันธี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงสุกฤตา  หอมชะมด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงสุชาวดี  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงสุธาสินี  เลื่อมเงิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงสุปรียา  อภิวันท์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงสุพรรษา  คงเมือง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงสุพิชญา  พรมสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงสุพิชญา  เมืองอิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงสุวรรณนิธิ  ยิ้มแย้ม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายอติชาติ  แซ่อื๊อ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงอภิชญา  รุ่งเพ็ชรารัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายอภิสิทธิ์  ถิ่นรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงอรณิชชา  อินทับทัน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงอักษราภัค  อึ่งพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กชายอัครัช  ศรศิริ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายอานัส  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายอิศราวัฒน์  โปธาเมือง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายเอกศิษฏ์  เกียรติวิวัฒนกูล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงกชนันท์  สระวาสี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
451 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์น้อย โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
452 เด็กชายกฤตเมธ  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
453 เด็กหญิงกฤตากานต์  ม่วงปิ่น โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
454 เด็กชายกิตติทัต  แกล้วกล้า โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
455 เด็กหญิงชโลธร  ร่วมชาติสกุล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
456 เด็กชายชิตษณุพงศ์  วังคำ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
457 เด็กชายชินภัทร  ศิริปาน โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
458 เด็กชายชิษณุพงศ์  สุขอันเลิศ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
459 เด็กหญิงณฐมณฑ์  เกิดป้อม โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
460 เด็กหญิงณัชพลอย  ดีศรี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
461 เด็กชายณัฐดนนท์  ชมบุญตา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
462 เด็กชายณัฐวุฒิ  เฉยเจียม โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
463 เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วมรกต โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
464 เด็กชายเตชินท์  เพราะไพศาล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
465 เด็กหญิงทัชชภร  อัศวประพล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
466 เด็กชายธนเดช  เสมเถื่อน โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
467 เด็กหญิงธมลวรรณ  ชัยลิขิต โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
468 เด็กชายธาดาพงศ์  อินต๊ะชุ่ม โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 คณิตประถม
469 เด็กชายธีรเชษฐ  ดามี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
470 เด็กชายนรภัทร  กรีโภค โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
471 เด็กชายนราวิชญ์  ปิ่นสวย โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
472 เด็กหญิงนันท์นภัส  บานเย็น โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
473 เด็กชายปฏิภาณ  สายทอง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
474 เด็กชายปภังกร  ควรสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
475 เด็กหญิงปรานปรียา  กลิ่นคล้ายกัน โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
476 เด็กหญิงปาณิสรา  มีผล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
477 เด็กหญิงปารณัต  คชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
478 เด็กหญิงปาริชาติ  ดินดำ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
479 เด็กชายปุณณวิช  คำเขียว โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
480 เด็กชายพลกฤต  พำขุนทด โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงพอเพียง  พูนเพ็ง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
482 เด็กหญิงภคอร  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
483 เด็กหญิงภัณฑิรา  เนตรสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
484 เด็กชายภาณุพงศ์  พระปริยัติ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
485 เด็กหญิงยมลพร  ทองศิริ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
486 เด็กชายรชกิต  วันแก้ว โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
487 เด็กชายรชต  เขียวงาม โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 คณิตประถม
488 เด็กหญิงวรกมล  ศรีคำม้วน โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 คณิตประถม
489 เด็กหญิงวรินธาร  อุทัยเภตรา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
490 เด็กชายวิรัลพัชร  ไชยสุนันท์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
491 เด็กหญิงศิริกัลยา  เข็มรส โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 คณิตประถม
492 เด็กหญิงสาธิดา  ปาลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
493 เด็กหญิงสุริวัสสา  ปรีชากุล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 คณิตประถม
494 เด็กหญิงอิงพร  พงษ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 คณิตประถม
495 เด็กชายกฤษฎิ์  สะเริญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายก่อบารมี  ก่อนิติพานิชกุล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงกัญญ์วรา  แดงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กชายกิตติภพ  มองเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงขณิฐล์กานต์  เทพธาราทิพย์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงขวัญชนก  พุ่มศรีธร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายคณพศ  กุสี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายคณิต  บำรุงพงษ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงจิดาภา  ขาวสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงชญาณิศา  ลาภสิบ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายชัชชัย  ติณณนันท์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายชิษณุพงศ์  กมลคร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายณภัทร  ชอบธรรม โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายณภัทร  วงษ์แสง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงณัฐณิชา  ลิมปโกมล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิราช โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงณัฐนันท์  กึ่งวิชา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงเตชินี  วิรัติ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงถวิลรดา  เอกสุข โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายธนกร  พงษ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายธนกร  สังข์เงิน โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายธนภัทร  เลี่ยวไพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายธนากร  ทับแจ่ม โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ดีนี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงธันยพัฒน์  เพราะไพศาล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงธีรกานต์  ชื่นชมบุญ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายนพกร  บุญมาชัย โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงนันท์นภัส  คีรี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงปทิตตา  โทษาธรรม โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงปลายตะวัน  แย้มสกุล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กชายปองคุณ  สุนทรธนานุกูล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงเปรมกมล  เสียงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงพรปวีณ์  แก้วสองสี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กชายพัฒนภัทร  วิสัชนา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงพัทธนันท์  สิงห์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงพิชญา  พลอุบล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายพิชญ์  อ่อนศรี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กชายภัทรดนัย  วงษ์นายะ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงภัทรนิดา  ชัยแจ้ง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายภัทรพัทธ์  วิสัชนา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงมนัสชนก  ศรีพุฒ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงมินทร์ตรา  อิฐาน โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงยศวรรณ  จันทร์องอาจ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงรักษิณา  เมฆะวนิชย์กุล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กชายรัฐวิทย์  สิทธิโชครุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายวชิรวิทย์  เลี่ยงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงวนัชพร  พลจ่า โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายวรกฤต  สินปรีดี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงวรลักษณ์  ทองลายลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงวิมลรัตน์  นิลชาติ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายวีรภัทร  ป้านภูมิ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงวีรภัทรา  นอระเทศ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงศศิธร  พุ่มโต โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงศุภกัญญา  มีสกุล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายสรวิชญ์  บัวไชโย โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงสุชาดา  ศรีเศษ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงสุประวีณ์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงสุประวีณ์  สุธีราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงสุพิชชา  อุโคตร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กชายสุรเกียรติ์  มณีไทย โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายสุริยะ  ศิริโท โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงอจิรวดี  ภูแก้ว โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงอนัญญา  กล่อมเกลา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงอรพิมพ์  กิตติพงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงอริย์สร  ศักดิ์โสภากุล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงอัยยาสิริ  ศรีธัญญะโชติ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงจันทรพรรณ  ทะแกล้วทหาร โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.5 คณิตประถม
562 เด็กหญิงจิราพร  กุหลาบ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.5 คณิตประถม
563 เด็กหญิงชญาดา  พานทอง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.4 คณิตประถม
564 เด็กหญิงชญาภา  วัชระธำรงกุล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 คณิตประถม
565 เด็กหญิงฐิติชญา  สาลีผล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.4 คณิตประถม
566 เด็กชายทวีชัย  กองแก้ว โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.5 คณิตประถม
567 เด็กชายธนกร  ตาตะกา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.5 คณิตประถม
568 เด็กชายธนกฤต  ศรีระพันธ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 คณิตประถม
569 เด็กชายธนวิชญ์  จำปาเงิน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.4 คณิตประถม
570 เด็กชายธันว์ชนก  นนท์คำจันทร์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 คณิตประถม
571 เด็กชายธีรวัฒน์  มณีศรี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 คณิตประถม
572 เด็กชายเนติพงศ์  แจ่มจันทร์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.5 คณิตประถม
573 เด็กหญิงปพิชญา  สุรินยา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.4 คณิตประถม
574 เด็กชายพสธร  โอภาชาติ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.4 คณิตประถม
575 เด็กหญิงพิชญธิดา  ประสมทรัพย์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.5 คณิตประถม
576 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อินจันทร์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 คณิตประถม
577 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  สุ่มสาย โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 คณิตประถม
578 เด็กหญิงพิรญาณ์  รุจิจิตร โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.4 คณิตประถม
579 เด็กหญิงภัฐรธิดา  ดีศรี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 คณิตประถม
580 เด็กหญิงมรกต  โพธิกสิกร โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.4 คณิตประถม
581 เด็กชายรัชพล  บัวสิงห์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.5 คณิตประถม
582 เด็กหญิงวรัชริน  กุลาสัย โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.4 คณิตประถม
583 เด็กชายศุภกฤต  พราหมโณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.4 คณิตประถม
584 เด็กหญิงโศภิตา  จำปาเงิน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 คณิตประถม
585 เด็กหญิงสุทธินันท์  จ่างผล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.4 คณิตประถม
586 เด็กชายสุวภัทร  โลหิตหาญ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 คณิตประถม
587 เด็กหญิงกัญญพัชร  คำขวัญ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงกัญญาพัชร  วาจามธุระ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงกันฤทัย  ไชยคำ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงจิดาภา  รุจิจิตร โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงชนัญชิดา  ศิริลักษณ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายชยุต  รูปชัยภูมิ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงชิชา  วัฒนาไพศาลกิจ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงณัฐชา  เทพสวัสดิ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงณัฐศิวภรณ์  โหลสกุล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายธนกฤต  บุญฟู โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงธัญธรณ์  เขียวจันทร์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กชายธันวา  สุตจิตจูล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายนราวิชญ์  ธีระนันท์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงบุญญาพร  ปานทอง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงปวริศา  หมื่นมี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงปุณยวีร์  คำวิจิตร โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงปุณยวีร์  อินจันทร์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงพลอยชยา  คุ้มสายสอาด โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงพัชราภรณ์  มณีศรี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงเพชรวิใล  แอ๊ดปั้น โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงมนัสนันท์  พีระนวกาญจน์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงระพีพร  พีระนวกาญจน์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงวรฤทัย  ด้วงอำไพ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายวรศักดิ์  สุขงาม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงวราภรณ์  จันทร์วิทัน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กชายวริทธิ์พล  พรมที โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายศรัณย์ภัทร  อินทร์โสม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงศิริพร  ระนาดแก้ว โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายศิริโรจน์  ผ่องศรี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายศุภวิชญ์  เอี่ยมวิลัย โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงสุพรรณษา  ศรีโสภา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงสุพรรณา  ไชยเยศ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงสุวิชาดา  โง่นลน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงไอริสา  เรียงใสนา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายกวินธร  รอดพันธ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 คณิตประถม
622 เด็กชายกัญจน์ณณัฏฐ์  ดาวเศรษฐ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 คณิตประถม
623 เด็กหญิงจิรยุดา  ฟุจิโมะโตะ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 คณิตประถม
624 เด็กชายชวกร  จันทรศร โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 คณิตประถม
625 เด็กหญิงนารีรัตน์  สุภาพันธ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 คณิตประถม
626 เด็กชายปภาวิน  โมราขาว โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.6 คณิตประถม
627 เด็กหญิงปรียาลักษณ์  วุฒิพันธ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 คณิตประถม
628 เด็กชายพชรวัฒน์  เหลืองศิรินภา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 คณิตประถม
629 เด็กหญิงภัทรวดี  แข็งบุญ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 คณิตประถม
630 เด็กชายสุพศิน  เหล็กดี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 คณิตประถม
631 เด็กชายสุวพัชร  เหล็กดี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 คณิตประถม
632 เด็กชายสุวิจักขณ์  เวียงวิจิตร โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 คณิตประถม
633 เด็กชายศุภวิชญ์  ตรีพรชัยศักดิ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงกวินธิดา  บรรเทาญาติ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายกันต์อติคุณ  เจตินัย โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงขวัญเรือน  อุดรทักษ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงจิดาภา  วสันต์สิริสกุล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กชายเจษฎากร  ชาละมณีพร โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กชายชนาธิป  พันเถื่อน โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กชายณภัทร  วัชรินทร์รัตน์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงณัฐชนานันท์  สรรพิบูลย์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงตีรณา  กุหลาบทอง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงนวกชมณ  บุญบาล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงนารีรัตน์  มะโนเเจ่ม โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงปัทมพร  เลี้ยงปิยะประเสริฐ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงปุณิกา  ดีอินทร์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงพรนภา  วิริยพรสวัสดิ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงพรรณวลิน  อินทเคหะ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กชายพีรธัช  พินสนิท โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงเพชรรัตน์  วัฒนาไพศาลกิจ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กชายภัคพสุตม์  แจ้งแสง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กชายภูรี  สุวถาวรสกุล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงมนัญชยา  ดำขำ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงมิ่งขวัญชนก  ไขแข โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงยุวดี  สินคง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กชายวรปรัชญ์  จันแดง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงศรัณย์พร  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กชายศุภวิชญ์  ใจชื่น โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงสุกาญดา  ปัญจระ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงสุรภา  นิลชาติ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงกรกมล  ก้องเวหา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
662 เด็กหญิงกัญญาภัค  ลิ้มวัฒนพงศ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
663 เด็กหญิงกัญญาภัค  หงส์ทอง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
664 เด็กชายคณิน  ชุมศิริ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
665 เด็กชายคุณากร  นุ่นสุข โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
666 เด็กหญิงจิณห์นิภา  บุญสังห์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
667 เด็กหญิงชวณิช  ไวยวงษ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
668 เด็กชายณัฏฐมงคล  ปัญจพัฒนศิริ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
669 เด็กหญิงณัฐณิชา  คมชัยศักดิ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
670 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พิมสว่าง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
671 เด็กชายทิตาธร  ปานสีดา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
672 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  พันธุ์พรหมธาดา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
673 เด็กหญิงพรรณประพร  โพธิ์พิจารย์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
674 เด็กชายพิชญะ  ถุงเงิน โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
675 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อ้วนคำ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
676 เด็กชายภูดิฐวัธน์  ดารามาตร์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
677 เด็กหญิงวรกานต์  บัวทอง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 คณิตประถม
678 เด็กชายวฤศ  เต็มเนื้อทอง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
679 เด็กหญิงศิริกาญจน์  กองคำ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
680 เด็กชายสราวุฒิ  ลี้ภัยเจริญ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
681 เด็กชายสิรภพ  ลับแลใจ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
682 เด็กหญิงสุฐิตา  พรมมา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
683 เด็กชายสุธิมนต์  แซ่ตั้ง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
684 เด็กชายสุภกิจ  ผาปะทะ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
685 เด็กหญิงสุวพิชชา  น้อยแสง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 คณิตประถม
686 เด็กหญิงเหมือนฝัน  พันพุทธ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
687 เด็กชายอธิภูมิ  ทรัพย์เมือง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 คณิตประถม
688 เด็กหญิงกชกร  หอมทรัพย์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงกมลชนก  นาคเพชร โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงกันยกร  นาวาประทีป โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายกัลยวรรธน์  วงศ์กัลยา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงชลธิชา  มหาโมธิศักดิ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายฐปนนท์  สุวรรณดี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงฐาณิการ์  ทองวอน โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายฐานพัฒน์  วัชรเสถียร โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายณัฏฐพล  พุ่มทรัพย์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงณัฐณิชา  นันทะวงษ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงณิชาภัทร  คินน์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายธนวัตน์  จินวงษ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงธันยธรณ์  สิงห์ทอง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายธีรเดช  พุฒคำ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายนพกร  ฝั้นเต็ม โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายปกป้อง  เวียงคำ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงปริฉัตร  พานดอกไม้ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงพรรณภรณ์  เฉลยศาสตร์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงพัชรพร  ศรีประไหม โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงแพรวตา  สุภาลักษณ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายภควัฒน์  ยิ่งประเสริฐ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สมิทธิกุล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงรัศมีโชค  ปุ่นหลั่ง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงวนัสนันท์  เนาวลักษณ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงวรรณศิริ  ศิริม่วง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงวรวรัญ  ทองประสาน โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายศิวโรจ  ขำขัน โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงศุจิกา  จินดาดำรงเวช โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงสุพิชญา  บุญเมือง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงสุพิชญา  ผาสุข โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงสุภาณี  มงคลชัย โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายอธิภัทร  วงษ์ศรี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงอรรัมภา  ราชเครือ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายกัญจน์  ไชยฤกษ์​ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กชายจตุภัค​  สมมาก​ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงจอมขวัญ​  หลงเจริญ​ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงชมพูนิกข์  ศรีพัฒนา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงฐิติกานต์  พินธุ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายณชนน  ธรรมปิติกุล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงณัฏฐธิดา​  วาดเขียน​ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงเตชินี  จันทร์​สิงห์​ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กชายทศ​  สิงห์​สง่า​ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กชายทีปกร  แพรศรี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงธัญชนก​  อรุณรัตน์​ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กชายธีรพัฒน์​  จิตไชย์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงนนทิ  เผ่าหอม โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กชายนพณัฐ  มีมงคล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงนฤสรณ์  แจ้งวิจิตร์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กชายนิติธรรม​  ธรรมอาภา​ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กชายเนติธรรม  ธรรมอาภา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายปวินท์  เมฆขยาย โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงปัณฑิตา​  ธรรมา​นนท์​ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กชายปุณณวัตน์  เที่ยงตรง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายปุณยวัจน์  ธรรมานนท์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงพรรณวดี  บุญเกื้อ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายพรรณุพงษ์  ผะเดียงฉันท์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายพศวัฒน์  ธีระเกษตรสกุล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงพัณณิตา  แสงเนตร โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงพิชามญชุ์​  ปัตนา​ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ด้วงทอง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายพีรศุษม์​  เปลี่ยนสะอาด​ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงมณฑกาญ  ศรีทองสุก โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงรวิกานต์​  จันทร์​ประดิษฐ์​ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กชายวชิรวิชญ์  พันธุ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงวรันธร  หมื่นเดช โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กชายสรวิชญ์  พิศิลป์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงสิริกร  จีบดำ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงสุทธิดา  เพียรศิริ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงสุมนต์​มนัส​  โพธิ์ทอง​ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  เอี่ยมเจริญ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กิจจาพูล โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 คณิตประถม
759 เด็กหญิงฑิตยา  เดชพลมาตย์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 คณิตประถม
760 เด็กชายตั้งปณิธาน  เปรมสุข โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 คณิตประถม
761 เด็กชายเตชินท์  จินดารักษ์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 คณิตประถม
762 เด็กชายธนวัจน์  จันทรี โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 คณิตประถม
763 เด็กชายธีรัตน์  มูลดี โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 คณิตประถม
764 เด็กหญิงเบญญาภา  ภักดีนอก โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 คณิตประถม
765 เด็กชายปริญญา  จั่นโต โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 คณิตประถม
766 เด็กหญิงปลายฝน  เที่ยงเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 คณิตประถม
767 เด็กชายปวรุตม์  ปิลอง โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 คณิตประถม
768 เด็กชายปัณณวัฒน์  นันทสมสราญ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 คณิตประถม
769 เด็กชายภูมิพัฒน์  ตรัยมงคลกูล โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 คณิตประถม
770 เด็กหญิงเมชญา  ชาติวิเศษ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 คณิตประถม
771 เด็กชายวรวุฒิ  บึ้งสลุง โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 คณิตประถม
772 เด็กชายวิวรรธน์  แพร่งสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 คณิตประถม
773 เด็กหญิงกรรณิการ์  เที่ยงเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงกัญญภัค  วิมล โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงจิดาภา  ฝากเซียงซา โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กชายจิรภัทร  กลิ่นดอกแก้ว โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กชายชยานุพนธ์  ประสิทธินอก โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายชัชชัย  ละมุนละไม โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงณัฐฐิฎา  คำปันโน โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงณัทมน  โฉมงาม โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงตรีชฎาภรณ์  ธารีนนท์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายธนกฤต  เสมเถื่อน โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กชายธมพรต  อ่อนทองคำ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กชายธราเทพ  รอดรักษา โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กชายธัชกร  ประดับทอง โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กชายธายุกร  กุลชนะทวีคูณ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กชายธีรพัฒน์  สารีบุตร โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กชายธีรภัท  เหล็กนาง โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กชายนราชิต  วันดี โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงนลินญา  คำไทย โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงนัยน์ปพร  หมวกแสง โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงนิตินัฐดา  ด้วงนิล โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กชายปัฐณต  สุจริตกุล โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงปีย์รดา  อนุภาพ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงพนัชกร  อุดมลาภ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กชายพลวรรธน์  เจนวิทย์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงพลอยปภัส  มงคลยุทธ์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กชายพลากร  หิรัญนิติเวชกุล โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายพัทธดนย์  ผ่องอารมย์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กชายพิพัฒน์  พันพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงพิมพ์พิมล  สารีบุตร โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  โฉมจังหรีด โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กชายพิษณุพงษ์  สุขจิต โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายภัชรชัย  ฮัยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กชายภาคภูมิ  ไทยนาพา โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงเมธปิยา  เกิดขวัญ โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงรวิภา  ศรีคลหนู โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงรสิธภร  หมีทอง โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กชายรัฐนันท์  ตันสมรส โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  ม่วงมิตร โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายศรัณยพงค์  หนูเที่ยง โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงสุชัญญา  โพธิ์นอก โรงเรียนอนุบาลรัศมี ป.4 วิทย์ประถม
813 นางสาวกนกวรรณ  แย้มรัศมี โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.3 คณิต ม.ต้น
814 เด็กชายจักรรินทร์  เตโช โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายจันทรวัทน์  นิ่มประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.3 คณิต ม.ต้น
816 นางสาวจิราวรรณ  ท้ายรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.3 คณิต ม.ต้น
817 นายชัยวัฒน์  บุตรประโคน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.3 คณิต ม.ต้น
818 นายชาคริต  ภูวนัย โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.3 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงฐิติมา  เชียงคำ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.3 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงณิชากร  เภาสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.2 คณิต ม.ต้น
821 นายเดชาวัต  เนติชัย โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.3 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายธนโรจน์  กันโต โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.3 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงนภัสวรรณ  แสงเดชา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.1 คณิต ม.ต้น
824 นายนวพล  มีสว่าง โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.3 คณิต ม.ต้น
825 นายนัฐนนท์  เสือหิน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.3 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายนันทพัฒน์  สุภาพล โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงนิรามัย  หระไชย โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงปาริตา  ฉุนรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.1 คณิต ม.ต้น
829 นายพงศกร  เคหะจิตต์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.3 คณิต ม.ต้น
830 นางสาวรัชนี  ศิริราญ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.3 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงวชิตา  ทศพร โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.3 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงสุกัลยา  สามัญ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงหิรัญญา  มั่นยืน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายอโณทัย  สินคำคูณ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายอภิชัย  แก้วมหิงสา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายกฤศณัฏฐ์  กูลกิจจรัสชัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 คณิตประถม
837 เด็กชายกัณต์ชินพัฒน์  อุดชุ่มกาด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 คณิตประถม
838 เด็กชายกันติชา  วงศ์แสน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 คณิตประถม
839 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  คุ้มดาว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 คณิตประถม
840 เด็กหญิงจันทิมา  พิมมะศร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 คณิตประถม
841 เด็กหญิงจารุวรรณ  แสงน้อย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 คณิตประถม
842 เด็กชายจิรเมธ  ถนอมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 คณิตประถม
843 เด็กชายชโยดม  ปันตะวงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 คณิตประถม
844 เด็กหญิงฑิตยา  ชั่งดี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 คณิตประถม
845 เด็กหญิงณัฐกานต์  ดีวันวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 คณิตประถม
846 เด็กชายณัฐพล  จันเหลือง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 คณิตประถม
847 เด็กชายณัฐพล  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 คณิตประถม
848 เด็กชายณัฐภัทร  หนูคำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 คณิตประถม
849 เด็กชายณัฐวุฒิ  พุ่มลักษณะ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 คณิตประถม
850 เด็กชายธนกร  เขียวกลม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 คณิตประถม
851 เด็กชายธนกฤต  มณีเนียม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 คณิตประถม
852 เด็กหญิงนริศรา  กระโห้ทอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 คณิตประถม
853 เด็กชายปรเมศ  สิงห์อุบล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 คณิตประถม
854 เด็กชายปรเมษฐ์  นารี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 คณิตประถม
855 เด็กชายปิยวัฒน์  โพธิ์เงิน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 คณิตประถม
856 เด็กหญิงพนัชกร  โพธิ์พยุห์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 คณิตประถม
857 เด็กหญิงพัชรวรรณ  เพ็ชรอำไพ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 คณิตประถม
858 เด็กชายพิง  ทูด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 คณิตประถม
859 เด็กชายภานุพัทธ์  รักษาธูป โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 คณิตประถม
860 เด็กชายภูวเดช  ไกรทัต โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 คณิตประถม
861 เด็กชายภูวนาท  รู้ครอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 คณิตประถม
862 เด็กชายมูอ๊าซ  การีซอ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 คณิตประถม
863 เด็กชายเมธาสิทธิ์  มิดำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 คณิตประถม
864 เด็กชายยศพัศ  แฟสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 คณิตประถม
865 เด็กชายราเมศวร์  ดวงพรม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 คณิตประถม
866 เด็กหญิงลภัสรดา  น้อยไทย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 คณิตประถม
867 เด็กชายวชิรพงศ์  เพชรไพทูรย์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 คณิตประถม
868 เด็กชายศุภกร  นาคนิวงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 คณิตประถม
869 เด็กหญิงสิรีรัตน์  สกุณา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 คณิตประถม
870 เด็กชายสุขสกาย  กระจ่างโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 คณิตประถม
871 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แสงน้อย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 คณิตประถม
872 เด็กหญิงอมลรดา  ภิรมย์กิจ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 คณิตประถม
873 เด็กหญิงอักษราภัค  เกิดภู่บุญราช โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 คณิตประถม
874 เด็กชายอัครเดช  พานทอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 คณิตประถม
875 เด็กหญิงอัจฉรา  ชัยศรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 คณิตประถม
876 เด็กหญิงอุรัสยา  ทนานปัญญา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 คณิตประถม
877 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทิพศร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงกนกวรรณ  นราศรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงกมลวรรณ  แจ่มเมือง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงกรกนก  นวลวิลัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงกรกนก  ลาดใต้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงกวินตรา  พุดซา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุจริต โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงกัลยา  สุขสกล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงเกวรินทร์  เอี่ยมอำไพ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
886 เด็กชายเกียรติชัย  วารีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงแก้วปรียา  สิงห์คำป้อง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงขวัญภัสสรา  อุสะหะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กชายจักรินทร์  เขียวคราม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงจันทร์ดารัตน์  คิม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงจันทิมา  โพนา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงจิรภัทร  บำรุงเวช โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงจิรัฐชยา  คำหอม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงจิราพร  ใยเจริญ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงจิรารัตน์  ทาโพนทิน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงเจิมขวัญ  โฉมชิต โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงชนิภรณ์  แคนติ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
898 เด็กชายชัยนันท์  พันธ์ภูผา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กชายชาย  อินทร์เทา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงชุติมา  เหล็กกับทอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงญาดา  ชาลีนิวัตน์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงฐิติมา  กองสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กชายณัฏฐกรณ์  จันทฟูม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงณัฐพร  รามัญวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กชายณัฐภูมิ  นาคเกิด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงณัฐริกา  ชัยลา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงณัฐวรรณ  เผือกผ่อง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กชายติวากาณจน์  แผนจันทึก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงทิตาวีร์  มีประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กชายธนพัฒน์  พาริตา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กชายธนรวี  อินศิริ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงธนศิริ  อุทิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงธนิดา  จันทร์เขียว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงธมลวรรณ  วรรณ์ทอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงธันยพร  เศวกพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงธันวารตี  มณีนิล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงธิติมา  กุสดิษฐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กชายธีรโชติ  อู่นาท โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กชายธีรภัทร์  โสสุด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กชายนพรัตน์  คงยืน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงนภัสสร  บรรลือทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงนลิน  โพนา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงน้องนุช  สุดทิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงนิชา  สมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงเนตรนภา  คัมภีรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กชายบรรณวิชญ์  ทรัพย์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กชายบุลากร  ชาติสุข โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงปพิชญา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงปัณณรัตน์  แพงท้าว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงปัทมาสน์  อู่เถื่อน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงปาณิสรา  สุขก้อน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงปิยนันท์  ชูรส โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงปิยะพร  สังข์กาศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงปุณยานันท์  เบญจารักษ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กชายพชรภัทร  สอนภูงา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงพรณิชา  ปานผา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงพรธิดา  โมฬี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงพรพรรณ  จิตรหาญ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงพสชนัน  สักกะพลางกูร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงพัชรี  กระโห้ทอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  หวังชม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงพิมพิกา  เกลียวประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงเพ็ชรจิรา  อุ่นสา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงภัญญ์วรินทร์  สูญโย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กชายภัทรพล  ปาลิวนิช โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงมนัญชยา  โสทก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงเมธาพร  เอมโอษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงเมธิกานต์  ขำจิตต์สุด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงวรัชยา  อาสาคติ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงวรัญญา  กระแสเทพ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงวรัญญา  คงเวช โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงวรัญญา  ผดาจิตร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงวราภรณ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงวิลาวัณย์  เผ่าเพ็ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กชายวิวิธชัย  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กชายวุฒิพร  พันธุ์สุ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กชายศิรวิชญ์  สุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กชายศุภกร  ปานผา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงศุภกานต์  กุหลาบ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงสโรชา  อินทร์อ่ำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายสัณหณัฐ  มะลิซ้อน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงสายฝน  ม่วงอ่อน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กชายสาริศ  ยอดโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงสิตานันท์  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กชายสิทธิเดช  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงสิริกร  ตาสี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงสุกฤตยา  บุญขำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงสุชาวดี  ขันธชัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงสุพิชชา  สำราญเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.4 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงสุภาพิชญ์  ศิริกัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงสุรัตน์ดา  เจริญสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงสุวรินทร์  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงหฤทัยชนก  แสงดวงดาว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กชายอภินัทธิ์  เสรง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงอมิตา  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงอรวรา  แรกขึ้น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กชายอักษราภัค  ตนประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงเอริกา  นิลทะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงเอวิตา  นิลทะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงฮานซาร์  พงษ์สว่าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กชายกาลัญญู  แก้วงามสอง โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 คณิตประถม
983 เด็กหญิงกุลนาถ  ฤทธิ์เทพ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 คณิตประถม
984 เด็กหญิงจีรภา  แก้วโนน โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 คณิตประถม
985 เด็กชายชลสิทธิ์  ทรงธรรม โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 คณิตประถม
986 เด็กชายชุมพลภัทร  เกตุแผง โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 คณิตประถม
987 เด็กหญิงปริฉัตร  เผ่าเพ็ง โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 คณิตประถม
988 เด็กชายปิยนันท์  ภาคใหม่ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 คณิตประถม
989 เด็กหญิงปิยะธิดา  จันทบาล โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 คณิตประถม
990 เด็กชายภูวมินทร์  ทรงธรรม โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 คณิตประถม
991 เด็กหญิงศิริมงคล  ขำสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 คณิตประถม
992 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อุตะโม โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 คณิตประถม
993 เด็กหญิงกรกมล  โสภา โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงกรชนก  สงวนสุข โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กชายกวินทร์  แสงบุญไทย โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงกุลณัฏ  บรรจงชาติ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กชายเกรียงไกร  พุฒพันธ์ุ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กชายคณิศร  อินกลิ่นพันธ์ุ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กชายชนกันต์  ตะเอ้กา โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์ทา โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุพรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายณัฐกรณ์  อยู่คะเชน โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงณัฐชณิชา  นวลแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายณัฐวุฒิ  จงเอื้อนกลาง โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายเทพรักษ์  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายธนกฤต  คชสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายธนุวัฒน์  สมร่าง โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายธัชฌานนท์  ไชยเสน โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายธารา  แก้วศิลาเพชร โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงธีรดา  จันทร์กลิ่น โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายธีรวัฒน์  อยู่คะเชน โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายนพรัตน์  ศาสตร์ศิริ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายนฤพนธิ์  อาษาจิตร์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงนันท์นภัส  โนรา โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงเบญญาภา  โหลยา โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายปรัชญา  ป่านแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายปิยภัทร์  บุตรดี โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายปิยวัฒน์  สาระชีพ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงพิมชญา  การุญบริรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายวงศกร  อ่อนคร โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายวรกมล  ทองอ้ม โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงวรรณิษา  เพ็งหมู โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายวันเฉลิมชัย  คำยัง โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงวิภาดา  โพธิ์ภัย โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายวิศรุต  สุวรรณเกตุ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงศศิธร  พงศ์ศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงศิริวรรณ  วันหลัง โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายสิรวิชญ์  นุชารัมย์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายสุธิพัฒน์  แสนใจ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงสุนิษา  เงินสุด โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงสุนิสา  เหง่าแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงไหมไทย  พวงด้วง โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงอภิชญา  สมณะ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เขียวระยับ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.4 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงอุษามณี  สงวนสุข โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) ป.6 วิทย์ประถม
1036 นางสาวกฤติยาณี  พานวงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1037 นางสาวจุฑามาศ  ทองละมูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงชัชชญา  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1039 นางสาวณัฐธิดา  เจตสุวรัตนมณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1040 นายนันท์นภัส  สุขสำราญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1041 นางสาวบวรลักษณ์  ดีสุคนธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1042 นางสาวปิยดา  บุญมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1043 นางสาวเปมิลัลน์  เอื้อจิระพงษ์พันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงพิมพ์พิมล  สัตรูคร้าม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงภาคินี  ละออศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 นายภูดิศ  วงษ์เจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงยุรดา  ทองคำพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงวนัสนันท์  กิ่งโพธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงวรกานต์  ไวย์คุปต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1050 นางสาววิรกาญน์  วงษ์เอี่ยม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงสิริจำนงค์  มณีนพรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายอิงครัตน์  สุมโนจิตราภรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ม.3 คณิต ม.ต้น