รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงทิพรัตน์  ทองโคตร โรงเรียนบ้านโคกปราสาท ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงอาทิตยา  ทองโคตร โรงเรียนบ้านโคกปราสาท ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงศุรินทร์ทรา  อาจไธสง โรงเรียนบ้านโคกปราสาท ป.5 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงอาริตา  ขันทอง โรงเรียนบ้านโคกปราสาท ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงกนกเนตร  วารีใส โรงเรียนวัดหนองติม ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงชุดาธัช  หอมหวาน โรงเรียนวัดหนองติม ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงเรืองฉาย  หอมบรรเทิง โรงเรียนวัดหนองติม ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายวัชรศักดิ์  หาญกร โรงเรียนวัดหนองติม ป.5 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงอัญญารินทร์  พรมสุข โรงเรียนวัดหนองติม ป.6 วิทย์ประถม
10 นางสาวธิดา  วิทูรย์ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงสายธาร  เงินม่ว โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงอริษา  ตัวกะลัน โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายนพรัตน์  วรรณพัฒ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงพรนภา  หูกำปัง โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายอาทิตย์  ดวงตะขบ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงวรวรรณ  บุญงาม โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงวริญา  พิกุลเงิน โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ม.2 คณิต ม.ต้น
18 นางสาววิไลวรรณ  บรรจง โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงวิไลวรรณ  ผลาหาญ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ม.2 คณิต ม.ต้น
20 นางสาวสุดารัตน์  โลภตะคุ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงอชิรญาณ์  พาหา โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายชานนท์  พันทะท้าว โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กชายธนพล  จีนพานิช โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงกณิกา  เกตุห่อ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงกนกพร  ศิริปิ่น โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายกิตติธัท  โล่ห์แจ่ม โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงเกศรา  นามวงษา โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงฉัตรปรียา  บุญศรี โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงณวพร  ฮั่นปุดโจ๊ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงณัฐพร  นิ่มนวล โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายณัฐพล  โนนเกิด โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงณัฐวรา  นิ่มนวล โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงธนพร  ทองทิพย์ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงธนพร  เรืองทอง โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายพงศ์ธร  ไพหาร โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงเมย์ลานี  กอนโก โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงลลิตา  สุพรรณจันทร์ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงสุมิตรา  วงษ์ไทย โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงอธิติยา  พาหา โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงกมลวรรณ  นนท์มิตร โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พิชัยพัฒนเจริญ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงณิชาณี  นพอาจ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายธนภัทร  พรศิลป์ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงธนัญชนก  ถมปัด โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงบัวชมพู  บัวหอม โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงพลอยชมภู  เก่งคำใบ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงรติยา  งามนิสัย โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายวรพล  สุเมธโสภณ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงศศิมา  สุภาษร โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงสุพัตรา  วิทจิตสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงอานันตยา  เทียงคำ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงกนกนิภา  ไกรจะบก โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายกันตพล  ศิริมงคล โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงณฐพรรณ  เหมศิริ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงณฐพรรณ  เหมศฺิริื โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายต่อสกุล  น้ำแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายธนดล  คล่องวิเชียร โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายธนพล  คล่องวิเชียร โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงปติญาพร  อัมภะวา โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงพิชชาภา  นพอาจ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ิดิษยบุตร โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายระพีพัฒน์  ศิลปาโน โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงลลิตา  แสงเงินรอด โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงวรกัญญาวีย์  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายศรันย์  ศรีสราญนนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงศศิธร  กุลโพนเมือง โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงศศิวรรณ  ไกรโรจน์ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงศิรญาณ์  เข็มวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงสุดาวรรณ  นิสัญตา โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงสุริวิภา  นะชา โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงใหม่  ไพรซับ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายอชิตะ  กิติวิริยกุล โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงอริสรา  เหลืองตรงกิจ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กชายกฤติรัฐ  คำหอม โรงเรียนบ้านคลองหว้า ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงชลดา  หินแก้ว โรงเรียนบ้านคลองหว้า ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงชัญญานุช  บ้านแสน โรงเรียนบ้านคลองหว้า ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงชัญญารัตน์  บ้านแสน โรงเรียนบ้านคลองหว้า ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายแทนคุณ  สุริยะป้อ โรงเรียนบ้านคลองหว้า ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายนครินทร์  อ่อนศรี โรงเรียนบ้านคลองหว้า ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายฤทธากร  สนใจ โรงเรียนบ้านคลองหว้า ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายสุเมธี  ยิ้มมาก โรงเรียนบ้านคลองหว้า ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายสุวิจักขณ์  มีแสนสัจ โรงเรียนบ้านคลองหว้า ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงกชมน  สุดเคราะห์ โรงเรียนบ้านคลองหว้า ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญญาสุ โรงเรียนบ้านคลองหว้า ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงตรีชฎาพร  พิรารักษ์ โรงเรียนบ้านคลองหว้า ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญศิริ โรงเรียนบ้านคลองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงปาริชาติ  สุนทรประเวศ โรงเรียนบ้านคลองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายมงคล  วิถารพรรณ์ โรงเรียนบ้านคลองหว้า ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงโยษิตา  สุขแป้น โรงเรียนบ้านคลองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงรสริน  สว่างโคก โรงเรียนบ้านคลองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงวิภาวรรณ  เสมอตน โรงเรียนบ้านคลองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงศิริวิภา  จำปาทิพย์ โรงเรียนบ้านคลองหว้า ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงฐิติภัทรา  อัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายทวีทรัพย์  แห้งสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายธนกิต  นนธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายธาวิน  เนาวรัตน์กูล โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงนภัสสร  เสาร์ทอง โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงรุ้งตะวัน  เชาวชัด โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงโสรยา  ตาชมภู โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงกุลธิดา  กันแม้น โรงเรียนบ้านโคกสูง ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงณัฐวิภา  ลิ่มกิ่ง โรงเรียนบ้านโคกสูง ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายชัยชนะ  เพ็ชรจิตต์ โรงเรียนบ้านโคกสูง ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงวรรณภา  กุยสิงห์ โรงเรียนบ้านโคกสูง ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายกำจอน  ลดกระโทก โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงณัฐวดี  ขุนเจริญ โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วพลายตา โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายกฤตบุญ  นวลปาน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายกฤติพงศ์  นวลปาน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีพูนภักตร์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงกัลย์สุดา  เดชอินทร์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายกิตตินันท์  ห้องแซง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงขวัญจิรา  บัวประสาร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายคเชนทร์  ประกอบผล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายจตุพร  เขียวคลี่ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงจรีภรณ์  ทิศกระโทก โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงจิตติกาญจน์  เลิศยะโส โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายฉัตรชัย  จ่าพิชม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายชนันธร  อำนาจศิลป์เจริญ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงชมพูนุช  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงญาดา  จงเจริญ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายฐิติศักดิ์  เตมี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงฑาวิตรี  ไผ่พงษ์ขำ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงณัฐฐาพร  ชอบทำกิจ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายณัฐดนัย  มิตรผักแว่น โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงณัฐธันยา  แสวงทรัพย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายณัฐภาคย์  สวัสดิ์วงค์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายดนุวัฒร์  สมเสาร์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงดรีม  หนองสังข์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายดัสกร  คงทน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงดาราวดี  สุวรรณเสสังข์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายทวีศักดิ์  ลิ้มสอน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายธณิตศักดิ์  พรพิชากุลโรจน์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายธวัชชัย  วิชพล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงธารวิมล  ดีผึ้ง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายธีรพันธุ์  วงศ์วิเศษ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายนราวิชญ์  คุณมาศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงนันทิกานต์  ฉัตรกระโทก โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงนุชนารถ  ทิพย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายปกาศิต  บำราบ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงปนัสยา  บุญเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายปรเมศร์  สมยาเย็น โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงปัทมา  ขลากระโทก โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงปาณิศา  สารกุล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายปิยพันธกร  ทองสุก โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายปิยังกูร  เอื้อวิทยา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศิริผล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงเปมิกา  จิตรพล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงเปรมจวรรณ  เข็มทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายพงศ์ปณต  จันทร์พวง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายพงศ์พล  ปิ่นผักแว่น โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายพงศิริพัฒน์  หาญมนต์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายพรเทพ  พวงสง่า โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงพิจิตรา  สินเพ็ง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงภคพร  คล่องแคล่ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงภนิดา  ผ่องใส โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงรมิดา  เอื้อเฟื้อ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายรัฐพล  ขุนสนิท โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงรุริญา  บุญธรรม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงลภัส  โชคสิริจินดารัตน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงวรรธนภร  ศรีบวรประสิทธิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงวรัชญาการณ์  บุญพามา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงศศิญาภัทร  ศรีโวหะ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงศิรารักษ์  มีสำโรง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงศุภิสรา  ชนะศุภกาญจน์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายสนชัย  พลเภา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงสุธิมนต์  ธีระจารุวรรณ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงสุพรรษา  ถาวร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงสุพัตรวดี  ชอบรัก โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงอติพร  พุ่มพวง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงอนัญญา  แก้วประสิทธิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายอภิชาติ  ปะโคทัง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายอภิเดช  เทพา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายอลงกรณ์  ขันทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงกชกร  บุญนาค โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายกณวรรธน์  สารบรรณ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงกนกวรรณ  ตะเภาพงษ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงกรณิศ  ฉ่ำช่วง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายกฤตภัค  ปานมาก โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายกฤษกร  จุลกลับ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายกฤษกร  มหิทธิภิญโญ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายกฤษฎา  โสอุดม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงกัลยรัตน์  พูนผล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายกิตติกร  เนียมน้อย โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายกิตติธัช  งามยิ้ม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ศรีธรรมา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงเข็มจิรา  ศิลประภารักษ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงจิรัชยา  แจ้งไธสง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงจุรารักษ์  ปันส่วน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงเจิมมาศ  จอมมาลา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงชนนิกานต์  หงษ์ทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงชนาภา  วัฒนา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
193 นางสาวชรินรัตน์  บุญอ่ำ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
194 นายชวกร  สันประเทียบ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายชัยพร  อยู่จงดี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ถาวรจิตร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายญาณโชติ  สุวรรณโชติ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงณัชชารีย์  วาทีทิพย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงณัฐวดี  วงษ์มณี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายเดโชชัย  พรหมเมตตา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงทุยจาง  มายถิ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายธนเกษมวานิช  งามนิธิธนานันท์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงธัญญรัตน์  บุระคร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายนภสินธุ์  สว่างกุล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงนลินนิภา  เตรียรัมย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงนวรรณบุญ  สวามิ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงนัฏฐิชา  ชัยสิงห์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงนันท์นภัส  เรื่องรวีธนายศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงนันทิดา  กันหา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงนิธินาถ  ผันประเสริฐ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายบารมี  สุดเเสง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายบุญญาณ์ฤทธิ์  เนื่องจำนง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงปทิตตา  วรรณศิลป์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงประกายกานต์  กันนิยม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงประภัสสร  โพธิ์งาม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงประภาศิริ  มลกุล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงปลายลดา  เเก้วสุวรรณ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายปุณณวิช  ทองภา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงปุณรดา  บุญเจริญ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงพศิกา  พิมพา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงพัณณิตา  คลาฤทธิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงภัทราภรณ์  สังข์สิริ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายภัสวัฒน์  สิงห์สินธุ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงภิณานันท์  มลิเเย้ม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายมนตรี  เจียวก้องสกุล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงมนัสนันท์  ฉุนกระโทก โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงมนัสวี  บัวปั้น โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายมีนดึก  เหงียน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงมุฐิตา  ชนะกาญจน์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายยศพล  ศรีโนย โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงรมิดา  กัลปพฤกษ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงรสิตา  ขามอรุณ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายรัชชานนท  สีหาโบราณ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงรินรินี  อันสมบูรณ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงศรัณย์ภร  เวียงย่างกุ้ง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายศรัณย์  ไท้เชียง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงศราสินี  คำพันธ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงศศิธร  นรากร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงศิรประภา  กันอบ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงศิริรัตน์  กันนิยม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงศิริรัตน์  โนนใหญ่ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ขุนเเก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
243 นายศุภกิตติ์  กรรเชียงเเก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายศุภชาตินนท์  หันทยุง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายศุภณัฐ  จตุรงค์พานิชย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายศุภณัฐ  ถาเเก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงศุภิสรา  พุทธจิตร์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
248 นางสาวสัณห์สิริ  พันธ์กว้าง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายสิทธา  ผดุงญาณ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายสุทธิพงษ์  จันทะพล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงสุภัคษา  กงเเก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายอดิศร  สมใจ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงอนันตยา  นาคสกุล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายอนุรักษ์  ภูอกิจ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายอภิเชษฐ  นุวงษ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายอภิสิทธิ์  สุมหา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงอรยา  วรคำ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายอรรถพล  สุปะมา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงอัจฉริยา  วงษ์ศรีเเก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายอัฑฒ์พล  พรมพงค์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายอัทถวิภพ  เพ็ชรพะเนาว์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงอารียา  โยธาโครต โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงเเพรพิไล  กันอบ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงกรวรรณ  การหนองใหญ่ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายกฤตภาส  โสดาราม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายกฤตเมธ  โสดาราม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายกฤษฎา  กุลวิมล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายกฤษฎา  คำโฮง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงกัณฑ์นณัฏฐ์  พงประสม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงกิจวรรณ  สะอาดเอี่ยม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงกุลฉัตร  กันสำอาง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงกุลปรียา  แก่นนิล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายเกียรติพงศ์  บุญเกื้อ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายคุณานนต์  อ่ำแพง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงจันทร์ทราทิพย์  ซุกแซก โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงจันทรรัตน์  ศุภเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงจิณห์วรา  พุฒิเจริญศรี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงจิดาภา  เทศทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายจิรวัฒน์  อ่อนผักแว่น โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงจิรัชญา  มาจังหรีด โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงจิรัชยา  สระชมภู โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงชญาภรณ์  สิงโตวงษ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงชณัญทิตา  เงินขำ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงชลธิชา  คำแพทย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายชานนท์  แพงแลนนนท์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายชิติสรรค์  ทองสุก โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงเชิญขวัญ  บำรุงวงษ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงญาราภรณ์  ชื่นชม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงฐานิตา  มานพ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงณวรา  ประจันบาล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงณัชชา  สุคนธานนท์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงณัชชาพัชญ์  เสกข์พาสิษฐ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายณัฏฐกร  หอมเกตุ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  พุดทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายณัฐกร  แก้วกุย โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายณัฐกิตติ์  อิ้งสุวานิช โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงณัฐชา  เนินบก โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายณัฐดนัย  บรรทองทิพย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายณัฐดนัย  เกษชม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายณัฐดนัย  เผ่าเฮ็ง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายติณณภพ  ศรีประดู่ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายติณหภัชร  สายทองแท้ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายทศพร  ดาบแก้ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงทักษพร  แปลงกาย โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กชายแทนไท  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายธนกร  สกุลรัตนรักษ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายธนกร  ไท้เชียง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายธนกฤต  บานเย็น โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงธนัชพร  เขียวไธสง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงธนัญชนก  เจริญดง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายธนากร  ปะอันทัง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงธัญชนก  เพ็ชรชะ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงธันยมัย  ชัยแสงศรีรุ่งกิจ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงธาริศรา  สุวรรณเครือ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงธิดารัตน์  สุริยนต์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงธินัลดา  เครืออนันต์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายธีรภัทร  งามแสง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายธีรภัทร์  ประกอบผล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายธีรภัทร์  ผลาหาญ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายธีรศักดิ์  พานจันทร์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายธีระนันต์  กันอาน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงนงลักษณ์  แหวนเงิน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงนภสร  เชื้อวงค์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงนริศรา  กิจสมัย โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงนวมินทร์  นะราช โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงนัชชา  พูนเกษม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงนัทฤทัย  พิมพา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงนิภาธร  ผอสูงเนิน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงนิรชา  ปัทมะ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงบูรณมาศ  ผลสวัสดิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงปณิดา  มานะกิจ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงปพิชญา  ดอกไม้ไหว โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงปริชญา  นธีวนาพันธ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายปริยากร  งามยิ้ม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงปาณิสรา  ฉายวัฒนะ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงปาณิสรา  บัวคำสี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงปาริฉัตร  คล่องแคล่ว โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงปุณณภา  ประสิทธ์สาท โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงปุณยวีร์  เข็มนาค โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงไปรยา  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงพบดาว  จันทร์บาง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงพรชนก  พึ่งพา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงพรชนก  เกลี้ยงตะพงค์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงพรปวีณ์  กันอบ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงพลอยขวัญ  สามพิมพ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงพลอยไพลิน  สโมสร โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายพัลลภ  เสาเปรีย โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงพิชชากร  สายเย็น โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายพิชญะ  ปาสาจะ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงพิชญา  ทองมี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงพิชญาภัค  กุลแสง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายพิชยะ  อรรถกิจไพบูลย์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สร้อยทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายพีระศักดิ์  แกมนิล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายพุฒิพงศ์  เพ็งปฐม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  เสมาทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงแพรวณิต  ศรีพระจันทร์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงฟาติมะห์  มัธยูนุ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงภัคธีมา  โชครัตนคิรี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  เมืองคำ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงภาวนา  วุฒิวุธ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายยงเลียง  คา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายยศพัตน์  บำรุงนา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายยุทธนา  กรจับ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงรติยา  ลีหล้าน้อย โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงรมิดา  เนตรโรจน์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงรัชนีกร  เหลาคำ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงรัตติกาล  นิลมณี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงรินาภัทร  บุญมีปรียา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงรุจิรา  อำไพ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงวชิราภรณ์  วายลม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงวรรณภา  บำรุงเกาะ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงวรัชยา  ปลัดจิ๊ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงวสานารี  เงียบจังหรีด โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายศรณรงค์  บุญถนอม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงศศิมากรญ์  ดีพา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงศิรธดา  ออกเอก โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงศิริพร  แสงสว่าง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายศุภกฤต  ปราบทุกข์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงศุภมาส  ศรีนิล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงสายป่าน  เที่ยงเลา โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงสุกัญญา  กันภัย โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงสุขนิสา  มูลสวัสดิ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงสุพรรณชนิษา  เพ็งรอด โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงสุพรรษา  โพสาวัง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงสุภัชชา  บุญเรือง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงสุภัสสรา  ขวัญข้าว โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายสุรเชษฐ์  แนวคำ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงสุวิชาดา  ภาคภูมิทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงหทัยทิพย์  ผลดอน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงอนันตญา  บัวผัน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายอนุชา  จันทร์ล้วน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายอนุวัฒร์  สมเสาว์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายอนุสรณ์  ชูวงษ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงอภิชญา  พูนประดิษฐ์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงอภิญญา  ขันทอง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายอภินันท์  สมปัก โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงอรปรียา  คงสนิท โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงอรริสา  รักงาม โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงอรัญญา  บุตสระน้อย โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงอลีนา  แสวงดี โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายอานนทวัฒน์  ก้าวหน้าชัยมงคล โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงอาริสา  พร้อมเพรียง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายเอกลักษณ์  บุญตั้งแต่ง โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงแอน  เจีย โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงักัญญารัตน์  พิมพรัตน์ โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงิทิงา  เหงียน โรงเรียนสำเร็จวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายกฤษฎา  รัตนสุวรรณ์ โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายกฤษฎากรณ์  กองเทพ โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์  ศรีผดุง โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงกัญญรัตน์  อำพันธ์เสน โรงเรียนพวงคราม ป.4 คณิตประถม
412 เด็กชายกัณฑ์อเนก  เครืออนันต์ โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
413 เด็กชายจตุรเทพ  รัตนวิทย์ โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
414 เด็กชายจิรัฏฐ์  จิตติธนะพงศ์ โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงจุฑามณี  บุญเชิด โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงชฎาพร  ศรีบุญไทย โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายชนาธิป  ตุใยรัมย์ โรงเรียนพวงคราม ป.4 คณิตประถม
418 เด็กชายชางเสี่ย  จัน โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
419 เด็กชายชินภัทร  บุญทรง โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
420 เด็กชายฐปนนท์  วงศ์ทองเหลือ โรงเรียนพวงคราม ป.4 คณิตประถม
421 เด็กชายฐิตเศรษฐ์  เขมะโกศลสันติ โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงฐิติพร  กุ่มประสิทธิ์ โรงเรียนพวงคราม ป.4 คณิตประถม
423 เด็กหญิงฐิติมา  เพชรจำรัตน์ โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
424 เด็กหญิงณัฐณิชา  ว่องธัญกรณ์ โรงเรียนพวงคราม ป.4 คณิตประถม
425 เด็กหญิงณัฐนรี  ปราบมนตรี โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
426 เด็กชายธนกร  จันทร์ตรง โรงเรียนพวงคราม ป.4 คณิตประถม
427 เด็กชายธนชาต  ทองวัฒน์ โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
428 เด็กหญิงธนพร  ตุ่ยสิมา โรงเรียนพวงคราม ป.4 คณิตประถม
429 เด็กหญิงธนภิญญา  กวีกิจดิลก โรงเรียนพวงคราม ป.4 คณิตประถม
430 เด็กชายธีรภัทร  บุญอินทร์ โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
431 เด็กชายนพกร  ลือพืช โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
432 เด็กชายนภัสกร  กาบนันทา โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงนมัสยา  สิงห์แก้ว โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงนิภาธร  กันเกตุทิม โรงเรียนพวงคราม ป.5 คณิตประถม
435 เด็กหญิงเบญญาภา  งามคุณ โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
436 เด็กชายปรเมศร์  บุญโญ โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
437 เด็กชายปลื้มปิติ  โสภี โรงเรียนพวงคราม ป.4 คณิตประถม
438 เด็กหญิงพัณณิตา  รัตนโรจนธรรม โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
439 เด็กหญิงพิชญาภา  วิบูลย์นุกูลกิจ โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
440 เด็กชายภรัณยู  แพรศรีทอง โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
441 เด็กชายภัทรพงศ์  มั่นปาน โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
442 เด็กหญิงภิรัญญา  ผลาหาร โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
443 เด็กชายภีมพัฒน์  เปรมปรี โรงเรียนพวงคราม ป.4 คณิตประถม
444 เด็กหญิงมณีจันทร์  สิทธิจันทร์ โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
445 เด็กชายรัชพล  เฉยเจริญ โรงเรียนพวงคราม ป.5 คณิตประถม
446 เด็กหญิงวรันธร  คำดวง โรงเรียนพวงคราม ป.5 คณิตประถม
447 เด็กหญิงวันวิสาข์  ไชยโย โรงเรียนพวงคราม ป.4 คณิตประถม
448 เด็กหญิงวิริฒิภา  งามบุญ โรงเรียนพวงคราม ป.6 คณิตประถม
449 เด็กชายศุภกร  คูณเสลา โรงเรียนพวงคราม ป.4 คณิตประถม
450 เด็กหญิงอริสรา  ท่อนจันทร์ โรงเรียนพวงคราม ป.5 คณิตประถม
451 เด็กหญิงอัญชลิกา  หาญชิน โรงเรียนพวงคราม ป.4 คณิตประถม
452 นางสาวกมลชนก  นพพิบูลย์ โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
453 นายกฤชเชษฐา  เชิงพนม โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงคณพร  วังหนอง โรงเรียนพวงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงจิตรลดา  หอมจันทร์ โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายจิรกร  อุบลศักดิ์ โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงจิรัชยา  กันพงษ์ โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
458 นางสาวจิรัชยา  พันธ์ชมภู โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงจีรนันท์  ขันขึง โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงชลญา  ขนบบวรกุล โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายชารินทร์  บุญเล็ก โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงชินันพร  สุขสาม โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
463 นางสาวโชติรส  มงคลสถิตคุณ โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงญาณิศา  จิตจง โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงญาณิศา  เครืออนันต์ โรงเรียนพวงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงฑิตยา  โพธีร์ โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายณชัย  กรชุติปภา โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
468 นายณรงค์ทรรศน์  กอนแสง โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงณัชชานันท์  รัตนแก้ว โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
470 นายณัชพิสิษฐ์  เขียนโพธิ์ โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงณัชยา  พรหมาซุย โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงณัฎธิดา  สอนหล้า โรงเรียนพวงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
473 นายณัฐกมล  กมลอมรบุตร โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงณัฐญาดา  แต้มทอง โรงเรียนพวงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ขันทีท้าว โรงเรียนพวงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายติณณภพ  บุญเกื้อ โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายธรณ์เทพ  เนตรมณี โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายธาวิน  นามบุตร โรงเรียนพวงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายธีรพัฒน์  สเกอร์ฟิวส์ โรงเรียนพวงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายธีรัตม์  แซ่โซว โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
481 นางสาวนภัสสร  ปราบภัย โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายนฤปนาถ  อุณหชาติ โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงนาราสิริ  ตรีกูล โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงนิรดา  รัตนแก้ว โรงเรียนพวงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงบุศรินทร์  ศรีทอง โรงเรียนพวงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงเบญจพร  เรืองวุฒิชนะพืช โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงเบญญาภา  ดาวไธสง โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายปกเกศ  ทองมนศรี โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายปฐมพร  แย้มยิ่ง โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายปฐวี  ยงใจยุธ โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงประกายกาญจน์  ธนะสุทธิพันธ์ โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงปริยา  คะเชนเนียม โรงเรียนพวงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทองชุม โรงเรียนพวงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงปวริศา  ซื่อสัตย์คมสัน โรงเรียนพวงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงปวีณทัศน์  บุญโท โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายป๋อฮก  ไฮ้ โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงพิชชาพร  เพชรมะดัน โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงพีรชา  แสงไทย โรงเรียนพวงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายเพชรสิริ  แสงรุ่ง โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายเพือกผู้  มาย โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
501 นางสาวภัคนันท์  ญาติกระโทก โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายภัคพล  อรัญปรีย์ธนกิจ โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายภัทรดนัย  แซ่ตั้ง โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงมนทกานต์  นาวาพนม โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายมนัสนันท์  รอดศรี โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
506 นางสาวยุพเรศ  เพ็งรอด โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงลาภิศร์  บรรหาญ โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายลิขสิทธิ์  พิมพา โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายวชิรวิชญ์  กงแก้ว โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงวรรณิตา  สวัสดิมงคล โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงวรัชยา  แสงแก โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงวริศรา  เดชสนอง โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายวิชญะ  นะธิศรี โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงวิชญาดา  ฆะราช โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายศักดิ์นฤน  ฤาชัย โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พิศวงค์ โรงเรียนพวงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงสราพร  จันทร์กลาง โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายสิทธินนท์  เนียรศิริ โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายสิรภพ  ชาติอลงกรณ์ โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงสิริยากร  จิตพริ้ง โรงเรียนพวงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงสุขลิตา  ฮารวนนท์ โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงสุณัฏฐา  แสงศรี โรงเรียนพวงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงสุวดี  สุทธิกุล โรงเรียนพวงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายสุวพิชญ์  วิเศษกุลพาณิชย์ โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายโสภน  เขียวมั่ง โรงเรียนพวงคราม ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงโสภิตนภา  พวงแก้ว โรงเรียนพวงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงอชิรญา  จักรสิงห์โต โรงเรียนพวงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงอรวรินทร์  ผู้นำชัย โรงเรียนพวงคราม ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงอัจฉรา  คูเจริญ โรงเรียนพวงคราม ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายกรกช  ยังสุขเกษม โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายกรณ์สิริวิชญ์  คณพรชนมงคล โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายกรินทร์  จำนิล โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ลีอุดม โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงกันติชา  ภู่ทอง โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายกันตินันท์  จิตติธนะพงศ์ โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงกัลยาณพรรวดีห์  คำพา โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงคีตภัทร  รินสบาย โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีพนมธนากร โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายจิรกิตติ์  แก่นจันทร์ โรงเรียนพวงคราม ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กชายจิระวัฒนะ  สมวี โรงเรียนพวงคราม ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงจีรนันท์  ศรีอรัญ โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายเจษฎา  แซ่เซียง โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายชิษณุพงษ์  นรารักษ์ โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พลจันทร์ โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายชุติเทพ  อยู่เพ็ชร โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงเชิญขวัญ  รอดศรี โรงเรียนพวงคราม ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงเซียเซีย  ชิว โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงฑีฆายุวรรณ  อาศัยกลาง โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายณฐวัฒน์  กุลยดุลย์ โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงณัฐชนันทพร  สุริหะ โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงณัฐชา  กอนแสง โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงณัฐปภัสร  ลุนภิรมย์ โรงเรียนพวงคราม ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงณัฐสุดา  พุฒตาล โรงเรียนพวงคราม ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงณิชกมล  อินทร์พิมพ์ โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายเตชากร  ศิริปัญญา โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายธนกฤต  เถื่อนทับ โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายธนะชาติ  สอนหล้า โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงธนัชพร  วะรังศรี โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงธนัญชนก  ระบกเวีย โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายธนานันต์  รอดงาม โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายธรรมชยกรณ์  แช่มช้อย โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายธีรทร  ทองสุข โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายธีรเมธ  บริรักษ์ โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงนภัสร  ดาวเรรัมย์ โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กชายนรานุกูล  บุญโญ โรงเรียนพวงคราม ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงนารีรัตน์  บุญเศษ โรงเรียนพวงคราม ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงน้ำวิเศษ  ผู้นำชัย โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายบริพัฒน์  นพทัน โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงบุญยวีย์  ประทีปเด่น โรงเรียนพวงคราม ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงปาริศา  วอทอง โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงปุณยรัตนะ  ปะตินัง โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงปุณยาพร  กรไกร โรงเรียนพวงคราม ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กชายพัชรพล  ภิญโญพิทักษ์ โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดวงดี โรงเรียนพวงคราม ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กชายพีรณัฐ  กานดา โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายพุทธรักษ์  ยาสา โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงเพียงขวัญ  วิเศษยา โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายภศภัทร  พิมพ์หรุ่น โรงเรียนพวงคราม ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงภัทรพี  อาศัยกลาง โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงภาธินี  สีทองเกตุ โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายภูบดี  บุตรคง โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายภูมินทร์  พันธ์ชมพู โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงเมธาวี  ดิษแพ โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงเมธาวี  สารศรี โรงเรียนพวงคราม ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงรติมา  สุมิ่งสาลี โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงรพีพร  อาศัยกลาง โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงรุ่งทิวา  มั่นคง โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงวณิชยา  คำพิชิต โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงวิชญาพร  ศรีวงษ์ชัย โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายวุฒิภัทร  พื้นบาท โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายศิขริน  เจริญผล โรงเรียนพวงคราม ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงสวิชญา  ศรีทอง โรงเรียนพวงคราม ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กชายสิทธพล  ดาวกระจาย โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายสืบสกุล  จันแด่น โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงหนึ่งเพชร  แสงสี โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายอครวรรณ  ดีมุข โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงอรไพลิน  ณรงค์เพชร โรงเรียนพวงคราม ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงอัจฉรา  อ่อนอุทัย โรงเรียนพวงคราม ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กชายพุฒิเมธ  หารชัย โรงเรียนดาราสมุทรอรัญประเทศ ป.5 วิทย์ประถม