รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกนกณัฐ  ไพรวัฒน์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกมลชนก  แช่มมี โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤษ  พระสุรินทร์ทร โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤษณพล  บูรณะธร โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกฤษณะ  ชาวไร่ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัญจน์ธิญาญ์  อรุณเวทย์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ดวงแจ่มใส โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สมปัญญา โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายกันตพัฒน์  ชมบุญ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายกันตภณ  ครรชิตชัยวาร โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายกันตินันต์  กรีวิโรจน์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายกันตินันท์  ศรสั่งอาจ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายกิตติ์นภัส  วงษ์นารี โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายกิตติพันธ์  ศรีประสงค์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงเกวลิน  อำภา โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายเกียรติคุณ  ขอสูงเนิน โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายขวัญนที  หน่อคำหล้า โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายคฑาเทพ  เปียวนิช โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายคณพศ  แพรกจินดา โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายคณิศร  ตฤณรัชตเมธี โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายคุณากร  กล่อมเดช โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงจิดาภา  ทองมีสี โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงจิดาภา  รอดสดใส โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงจิดาภา  เสียงไพเราะ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายจิรณัฐ  คุณเดชะ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายจิรภัทร  อ้นแจ่ม โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วมณีมงคล โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายจิรายุ  ยิ้มทะโชติ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  หมอดี โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  สุวัฒน์สวัสดี โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงชญานุช  ปลาสุวรรณ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายชณัฐชัย  ทำลา โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงชนมน  สังขพันธ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงชนัญธิดา  รุ่งสาง โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงชนาภา  แซ่โซว โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายชยาทิต  ศุกรโยธิน โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายชยานันต์  เรืองเทพ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  จันทร์เรือง โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงชลลดา  เดือนสวัสดิ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงชัญญาพัชร์  ประมงทรัพย์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงชิชญา  ผนึกทอง โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ชาญยะนนท์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงญดาวรรณ  ฮั้นประเสริฐ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงญาณิศา  จิตแก้ว โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายฐานวีร์  อภิโรจน์จิรภากุล โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงฐารัตน์  ลักษณโสภณ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงฐิติชญาน์  ดีพิจารณ์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายฐิติวัฒน์  เเสงสว่าง โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายฑิตยณัฐฏ์  นิลแสง โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายณตะวัน  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พันธุระ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  อินศรีชื่น โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายณัฐกรณ์  แย้มบริบูรณ์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายณัฐดนัย  ดุลยไชย โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายณัฐนนท์  ใจมา โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  เกียรติมาโนชญ์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายณัฐพงษ์  ใหญ่กว่าวงศ์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายณัฐพล  มาลา โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงณัฐภัสสร  บันจุน โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายดนุพร  เตชะแก้ว โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงดวงใจ  กล้าหาญ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงดวงฤทัย  รอดสิน โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายดิลกภัทร  วงศ์วรรณ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงตรีนภา  วิริยะกุล โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายทศพร  เจริญสุวรรณกุล โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายธนกร  กรีวิโรจน์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายธนกฤต  วิงวร โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงธนพร  ภูษิตวิทย์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงธนพร  วินโยธิน โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายธนพล  ออมใช้ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงธนภรณ์  อภิรัตน์วัฒนกิจ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงธนภรณ์  เหล่าสกุล โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายธนภัทร  ภัทรเวโรจน์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายธนภูมิ  ไพเเก้ว โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงธนวรรณ  เกิดจินดา โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายธนวัฒน์  ขาวงาม โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายธนวัฒน์  วิลาวรรณ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงธนัชญา  ติ่งต้อย โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงธนัญญา  ไม้แก้ว โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายธรรมธัช  เหมวัฒน์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายธฤต  หาญกล้า โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายธัชธรรม  ลีเขียน โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สาตแฟง โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงธิดารัตน์  ฉันทกุล โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายธิตติศักดิ์  ตันศรีประภาศิริ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงธิติมา  ศุภประภา โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงนพวรรณ  ผมน้อย โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงนภัชชา  บุญช่วย โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงนภาพัฒน์  ท่วงที โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงนวรัตน์  น้อยเจริญ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงนันท์สินี  สินสุวรรณเมธี โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายนันท์  ศรีสุข โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงนิจตยลักษณ์  กลิ่นประทุม โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายนิชนันท์  สุนเลี้ยง โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายบรรณสิทธิ์  ทับเจริญ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงปภาณิน  พันธวารี โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงประภาวดี  จันทร์ทอง โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงประวีณ์กานต์  เจนนาวิวัฒน์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงปรางทิพย์  ใจเจริญ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงปรีย์วรา  สุวรรณศรีสาคร โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงปรียาภัสสร์  ศิริพาทย์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงปวันรัตน์  จินดาพง โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงปัทมา  กมลวิจิตร โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงปาริชาติ  สุขนิล โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายพงศ์ศลี  พรพิมลโสภณ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายพชร  ฤกษ์งาม โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงพณัชกร  ตำนานณรงค์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงพนิตานันท์  สวัสดี โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงพสธร  ม่วงใจเพชร โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายพัชตะ  ปิยวินิจฉัยกุล โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงพัชรญาภา  สิงห์อยู่ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงพัชรพร  วงษ์คงคา โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายพัชรพล  เสวกวัง โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงพัชรินทร์  ไชยวงศ์ทรณ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายพัฒนากร  เพชรสินธพชัย โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงพัทธนันท์  บัวสง่า โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงพิชญา  ข้อแจ็ด โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงพิชญา  ฤาชัย โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายพิชญุตม์  บุญรอดน้อย โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายพิพิธธน  จันทัง โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงพิมภัสส์  พูลสนาม โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงพิมลชยา  แจ่มโชว์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายพีรเดช  น้อยรักษา โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายพีรธัช  ลีประเสริฐ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายพีรภัทร  เพชรดีคาย โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายพีรัชชัย  เจริญพันธ์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายพุฒิพงศ์  จันทร์สมบูรณ์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายพุทธินันท์  ลือประเสริฐ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงเพ็ญศิริ  เดชศรี โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงแพรวา  ฮวบอ่วม โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงภรภัทร  รังสิวจันทร์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายภวัต  แช่มใส โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงภัทร์ฐิตา  อริยรัฐธนาโชค โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงภัทรศรี  นาคเกตุ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงภารดี  แสงสุข โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงภิญญพัชร์  ทองสุข โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ถนอมสิน โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายภูมิพัฒน์  มงคลตรีลักษณ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายภูสิษฐ์  ทองเสมอ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงมนทิรา  รอดพาที โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายมนวรรธน์  สาครสง่าศักดิ์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงมนัสนันท์  จิตต์ปลื้ม โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายมหิธรณ์  นาคนุช โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายรพีพงศ์  มาลากุล โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายรัชช์ภู  เจนทะเล โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายรัชชานนท์  ดีพิจารณ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงรัตติกาล  กิจเจริญ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงรัศมิธาร  แสงแจ้ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงรินลดา  เกรียงพาณิชย์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงรุ้งตะวัน  หาญกล้า โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายวชิรวิทย์  วงษมี โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงวนัสนันท์  ไชยรักษา โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงวรณัน  ปานดี โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงวรดา  ศิริลักษณ์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายวรพงศ์  เพ็ชรพิรุณ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายวริทธิ์  แซ่เบ้ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงวรินทร  ภักดีไทย โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงวันใส  ยนตรกิจ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงวิมลศิริ  เจริญสุข โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงวิรัลยุพา  สิทธินาม โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายวิริทธิ์พล  กำแพงเศรษฐ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายวิศรุต  ทองงาม โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายวิสิทธิศักดิ์  ไชยราช โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายวีรวัชร์  อิ่มสุข โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายวุฒิภัทร  ปิ่นแสง โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงศศิกานต์  จันทรกูล โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงศศิลดา  คอนเอม โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายศิฆัมพล  ผลอินทร์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายศิวกร  ทองคำ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายศิวกร  สนกรุด โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายศุกลวัฒน์  แจ้งประจักษ์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
172 เด็กชายศุภกฤษณ์  เงินสมุทร โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายศุภกิตติ์  สุภี โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายศุภชัย  ผลมีศักดิ์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงศุภนิดา  ธรรมสังวาลย์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายศุภวิชญ์  ศุภเลิศมงคลชัย โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงศุภัทรศรี  เซี่ยงโหล โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายสมภพ  รักท้วม โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายสัณหณัสม์  อิ่มอำไภย โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายสิทธินนท์  ขระเขื่อน โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายสุขุมรัช  ดีบญมี ณ ชุมแพ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงสุชาวดี  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงสุธาศินีย์  สุนทรชื่น โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงสุธาสินี  เฮงมี โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายสุประดิษฐ์  นาคนุช โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงสุภัสสร  ทองสรรค์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงสุภาพร  การีโรจน์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายสุรโชค  มิ่งขวัญ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายสุระชัช  สุนทรรุจิพันธ์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงสุวิชาดา  แก้วทะชาติ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงสุุภาพร  เปี่ยมอยู่ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงเสาวรส  อินทะสร้อย โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายโสมนัส  คงสมบัติ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงโสรญา  เหรียญทอง โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายหฤษฏ์  นิลวิลาศ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงอนงค์นาฎ  โพธิจันโทพลัง โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายอนุวัฒน์  วรรณศรี โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงอภิพร  อินทร์กลับ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายอภิลักษณ์  สันโดด โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายอภิวัฒน์  การโกศล โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงอมลวรรณ  สุ่มสม โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงอรอนงค์  เเสงจันทร์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงอริสรา  กมลจินดา โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงอริสรา  ปานล้ำเลิศ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงอริสรา  สมบัติศิริ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงอวิกา  อ่อนอินทร์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
207 เด็กชายอัศม์เดช  น่วมนวล โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชาย้อาทิตย์  อ้อนทอง โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายอานนท์  ทุ่งมาศ โรงเรียนเอกชัย ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายอิทธิพล  สนกรุด โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
211 เด็กชายอินอาม  กอบแก้ว โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายเอกชัย  วรรณศิริ โรงเรียนเอกชัย ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงัณัฐพัชร์  เกียรติมาโนชญ์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงกมลชนก  จิ๋วสกุล โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงกมลชนก  มนิสสาร โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงกฤตมุข  ขุนทอง โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงกฤติกา  ฟักประไพ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายกฤษณะ  สิทธิจารย์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงกวินตรา  เมืองแวง โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงกัญชลีย์  ศิริปรีชาเจริญกุล โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ภู่เกิด โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงกัญญาพัทธ์  คงนอง โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงกัญญาภัทร  เกาเล็ก โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงกันต์กมล  มีสงค์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  วุฒิวงศ์กาญจน์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงกัลยกร  ตั้งอรณสันติ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงกัลยารัตน์  สนกรุด โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงกานต์ธีรา  อุตมะ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายกิตติชัย  แซ่ด่าน โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายกิตติทัต  วิมลเจริญสุข โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงกุลดา  รวมสันเทียะ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายเกรียงไกร  เหมทานนท์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายเกียรตินันท์  คำลือ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายเกียรติศักดิ์  แซ้ไน้ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายคมชาญ  ชัยสุทธิ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายคมสันต์  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายคุณากร  โถบำรุง โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายจักรภัทร  ภัทรเวโรจน์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายจารุกิตติ์  รัตนกุลปกรณ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายจิณณธรรม  ชนะ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงจิณัฐตา  นามสมุทร โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงจิรนันท์  จันทร์ภักดี โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายจิรวัฒน์  หาญวรวงศ์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายจิรวัฒน์  แย้มกลิ่น โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงจิรัชญา  ดิษฐบุตร โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายจิโรจน์  ทองถนอม โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงจุฑาธิป  ศรีมวนญา โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงฉัตรแก้ว  พรรณอาราม โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงชนชนก  ชื่นใจ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงชนากานต์  พงษ์เขียว โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงชนิกานต์  จันทรังษี โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงชยาภา  สมอารมย์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายชวัลชา  ยิ่งดำนุ่น โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายชัยญวัตร์  อำไพจิต โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายชาร์วิน  ทาสุ่ม โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงษ์อาษา โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงชุลิดา  สุขรี โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงญาณภา  ชินภาพ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงญาณิศา  สินทะเกิด โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงฐิตินันท์  พิมพ์พัง โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงฐิติวรดา  พูลสุขโข โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายณฐกร  หุตะโชค โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงณปภัช  พัฒนภิรมย์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายณภัทร  พรหมสุทธิ์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กชายณภัทร  เชื่อมสุข โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงณัชชา  นุชมั่น โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายณัฎฐสิทธิ์  หินนท์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงณัฎฐิยา  ขอดรัมย์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงณัฐกฤตา  รัศมี โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงณัฐกฤตา  รัศมีฃ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายณัฐกานต์  บุญอรุณรักษา โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายณัฐชนน  โพธิ์ฉัตร โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงณัฐณิชา  แว่นนันท์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงณัฐธิดา  มนิสสาร โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายณัฐภัทร  เสือเหลือง โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ปานสุวรรณ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงณัฐสุรางค์  ศรีงามผ่อง โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงดลฤดี  อุบลไทร โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงดวงเดือน  บุญเตา โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายต้นกล้า  สกุลวัฒนะ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายเตชินท์  แซ่แต้ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงเตชินี  แจ่มสว่างสกุล โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงทอฝัน  บูรณะไพบูลย์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายทัชชกร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายทัตเทพ  ประสิทธิเวช โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายทินภัทร  บุญประเสริฐ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงทิพย์ภากร  เฮงเจริญ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงทิพย์สุดา  ศรีมงคล โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงทิพวรรณ  สันศุข โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายธชาทัต  กนกพรพัทธ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กชายธนฉัตร  โรจน์หทัยกานต์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กชายธนภัทร  คำผ่อง โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายธนภัทร  ถินแพ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายธนภัทร  สถานสถิตย์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายธนวัต  ถินแพ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงธนสรณ์  ปานมี โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงธนัญชนก  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กชายธนากร  ทองใบอ่อน โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายธราภัทร  โฆษิตธนาธร โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายธฤษณุ  ภัทรดำรงศรี โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงธัญชนก  คนป้อม โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงธันยพร  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายธันวา  ศิริรัตนวุฒิ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายธารา  โตปะคำ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงธิดารัตน์  ทาไชยวงค์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายธีรวัช  ปานช่อ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายธีราทัต  เฮงที โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงนนท์ณัชชา  พุ่มพันธ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายนวพล  ฆ้องประเสริฐ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงนันท์นภัส  บัวสง่า โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงนันท์มนัส  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงนันทรัตน์  เมืองสาคร โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงนันทัชพร  นันทะจันทร์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงนาถฤดี  ศรีทองใบ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงนาริกานต์  สุขีชีพ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงเบญจวรรณ  มีดี โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงเบญจวรรณ  เทียนย้อย โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายปภาวิน  ตงมั่นคง โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงประภาดา  ชาติรัมย์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงปริยากร  ปริยเมฆินทร์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงปวริศา  เครือวัลย์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายปัญญาวัฒน์  จักกภูมิ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงปัณฑิตา  นาวีสาคร โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายปิยภัทร  จันทร์เมฆา โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายปิยะพงษ์  ภิรมย์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงปุณยาพร  สหิตบุญ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงเปมิกา  โชครัตนไพศาล โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงพชรวรรณ  เซ็งศรี โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงพรชนก  อ่าวสาคร โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายพรพิพัฒต์  พลอยบ้านแพ้ว โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงพัชญ์นันทน์  ศรีสุระ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงพัชรสรณ์  เก่งทางดี โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงพัชราภา  สิทธิจารย์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายพาทิศ  คำหริ่ม โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงพิชยารักษ์  นิติไชยณรงค์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศาลิคุปต โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ลัดกรูด โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ศักดิ์โสภล โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายพีรพงษ์  สอนพ่วง โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายภคพล  สุวรรณภาณุ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายภัทพลิน  เตยต้น โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายภัทรพล  ม่วงไทย โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ประเสริฐนู โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายภาคภูมิ  บรรณกร โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายภาณุพงศ์  ทองถนอม โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงภาวิดา  ส่งคุณวัฒนา โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงภิราญา  เชื้อนุ่น โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายภูผา  หอมทอง โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายภูมิบดินทร์  นกจิบ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายภูวิศ  โคกเลี่ยม โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงภูศิรินทร์  วิทยประสพชัย โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายมัฆวาน  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงมาริสา  สนั่นเกียรติเจริญ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงเมตตาภรณ์  จอกนิ้ว โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายเมธี  อินทร์ณรงค์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายรัชน์พล  โนนตาล โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงริญญาภัทร์  วัฒนะนิธิเจริญ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงรินรดา  ศรีดาวเรือง โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงรุ่งวิกรัย  แก้วโอฬารวสุ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงลลิตา  ดีพรม โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงลลิตา  วงอิน โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  จันทศร โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายวงศกร  ดวงแก้ว โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายวรธันย์  ปราศัย โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงวรรณธิณี  เมืองถ้ำ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงวรินทร  กองลี โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงวรินรำไพ  โพธิ์แก้ว โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงวริศรา  ตงมั่นคง โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงวริษรดา  รอดพาที โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายวัฒนนุกูล  พุ่มสลิด โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงวันวิสาข์  พุ่มระย้า โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายวิชชากร  นวลมังสอ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงวินตา  ปิ่นสุภา โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงวุฒิพร  เดชฤดี โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงศจี  ดาราเย็น โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงศรัณย์พร  ครุฑจ้อน โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายศรัยพงศ์  คุ่ยเสงี่ยม โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายศิลาดล  แสงแจ้ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายศุภกร  นิลโนรี โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กชายศุภกฤต  แซ่กอ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายศุภชัย  ชีเอี่ยม โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายศุภโชค  สุขแสวง โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงโศภชา  พลชัยประสิทธิ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงสมิญตา  เกตุเรือง โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายสราวุฒิ  เฉียบแหลม โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงสวรส  มูลศรี โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กชายสิทธิภาคย์  พุ่มพฤกษ์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายสิปปสิชญ์  รอดพาที โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงสิพิมพ์  ปวงสุข โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายสิรภพ  บุญเลิศ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายสิรภัทร  มูลตีปฐม โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กชายสิรวิปญ์  จั่นถลา โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงสิริกรานต์  ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงสิริมาศ  ตุ้มเพ็ชร์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายสุจิต  เนียมทอง โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กชายสุทธิพงษ์  พันแสนซา โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายสุทธิพจน์  ดีรอด โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายสุทธิภัทร  ดีรอด โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงสุธาสิณี  มาโต โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงสุธีกานต์  ใจดีเจริญ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงสุนิศา  จันทร์สอาด โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงสุภาวิตา  นามเหลา โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายสุเมธ  แก้วจงกูล โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายสุริยะ  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงหทัยชนก  สนกรุด โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงหทัยชนก  แสวงสารศานติ์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงหทัยทิพย์  ทองมาก โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงหทัยรัตน์  คุ้มเงิน โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายหิรัณย์  จันทร์โต โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายอชิราทัต  พรรณเกษร โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายอดิศร  ทองถนอม โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงอนัญญา  สำเภานนท์ โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายอภิรักษ์  ศรีเอม โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงอภิสรา  หยกส่องเเสง โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงอภิสรา  เขียนศรี โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายอภิสิทธิ์  สันโดด โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงอรปรียา  หุ่นปั้น โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายอัคคเดช  ชาญณรงค์ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงอัญชสา  ยิ่งพุทธิรัตน์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงอัญญาณี  แซ่เอี๊ยบ โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กชายอัฐกฤต  เจนทะเล โรงเรียนเอกชัย ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงอันดามัน  จ้อยวงษื โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงอาริยา  มีเลี้ยง โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงอุษารัตน์  บุญโต โรงเรียนเอกชัย ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงไอรินลดา  ไพศาลดวงจันทร์ โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงไอลดา  ตำลึงทอง โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายิกิตติชัย  แซ่ด่าน โรงเรียนเอกชัย ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุภาโชค โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
429 เด็กชายกันตพงษ์  ไทรทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
430 เด็กชายกันตวิชญ์  อุ่นเมือง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
431 เด็กหญิงกิตติญา  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
432 เด็กชายกิตติ์ณัฐ  โตพานิชสุรีย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
433 เด็กชายกิตติธัช  เจิ้นสว่าง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
434 เด็กชายไกรวิชญ์  ดิษฐราชา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
435 เด็กหญิงเขมจิรา  วงศ์เจริญสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
436 เด็กชายจักริน  สุดใจ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
437 เด็กชายจิรภัทร  ชาวโพงพาง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
438 เด็กชายจิรวัฒน์  ดำเนินเกียรติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
439 เด็กหญิงจิรัชญา  ปะการัมย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
440 เด็กหญิงจิรัชยา  ปาลีเรียม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
441 เด็กชายจิรา  ปุรินทราภิบาล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
442 เด็กชายชนม์  เหมันต์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
443 เด็กชายชนะพล  พลับพรึก โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
444 เด็กชายชยุต  วงค์วรรณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
445 เด็กหญิงชลพินธุ์  วจีอนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
446 เด็กชายชวัลวิทย์  หาญธีราศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
447 เด็กชายชวัลวิทย์  เงินชั่ง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
448 เด็กชายชัชพล  รุ่งมณีกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
449 เด็กหญิงฐิชา  อรรถวิวรรธน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
450 เด็กหญิงณฐภัทร  พรเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
451 เด็กหญิงณัชชารีย์  หาดอ้าน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
452 เด็กชายณัฐวร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงทิพจิตตา  สุวรรณชัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
454 เด็กชายไทภูมิ  ธวัชวดีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
455 เด็กชายธราเทพ  ธนาพิชัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
456 เด็กชายธัญเทพ  อิงบารมี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
457 เด็กชายธีรพงศ์  จิระสินสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
458 เด็กชายนพดล  เฉลิมวรรธนะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
459 เด็กชายนรินทร  คำประไพ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
460 เด็กชายนฤพนธิ์  อิ่มคำ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
461 เด็กชายนวพล  ล้อทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
462 เด็กหญิงนัฐฌนนท์  รอดแทน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
463 เด็กชายปกป้อง  ทองชิว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
464 เด็กชายปฏิพล  พวงไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
465 เด็กชายปฐมพัฒน์  ไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
466 เด็กหญิงปภัชญา  เตชะเศรษฐกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
467 เด็กหญิงปริษา  ปัทมวสุภูดล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงปวีร์รัฐ  พานิชเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
469 เด็กหญิงปานวาด  สิ่วกลาง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงปิยธิดา  สมวงค์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
471 เด็กหญิงปุณยวีร์  วงษ์นรา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
472 เด็กหญิงเปรมกมล  ขนุนทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
473 เด็กชายพชร  จิรนันทศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
474 เด็กชายพรภวิษย์  จีนธรรม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
475 เด็กชายพลพงศพัศ  สหมิตรมงคล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
476 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  บัวศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
477 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีมา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
478 เด็กชายภัทรดิษฐ์  สมัตถะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีสุธรรมพร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงลฎาภา  โสมภีร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
481 เด็กหญิงลลีณ  เตชะภิญญาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
482 เด็กหญิงวริทยา  สัปจาตุระ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
483 เด็กหญิงวิชญาณี  ศรีภูษา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
484 เด็กชายวิวรรธน์  ยิ่งพุทธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
485 เด็กหญิงศรีกุลณัฐ  งามสม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายศิวกร  ปราโมทย์สิริ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
487 เด็กชายศุภกฤต  เลิศมงคลพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
488 เด็กชายศุภเชฏฐ์  ธนะสกุลทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
489 เด็กชายสุวิจักขณ์  อ่อนน้อม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
490 เด็กชายเอกณัฏฐ์  เจียสำราญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
491 เด็กหญิงกมลชนก  นฤเบศร์ไกรสีห์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงกมลพร  กีรติเสถียร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงกรกนก  จันทร์กล่ำ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงกรัณฑ์รัตน์  มยุระสาคร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กชายกฤติพงศ์  เจิ้นสว่าง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงกุมภาวรินทร์  ชลิตชัยยะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงกุลธิดา  ต่างประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงกุลพัชร  สายสามพราน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงขวัญจิรา  ปราโมทย์สิริ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงขาวดอกมะลิ  บุญโต โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายคุณากร  สิงหนพ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงจินต์จุฑา  เจิ้นสว่าง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายจิรภัทร  มีชู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กชายจิรวัฒน์  มีชู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงจิรัชญา  ทองมาก โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กชายเจิมวิชญ์  ศรีคงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงชญานิศ  โรจน์ประเสริฐสุด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงชนัญชิดา  ภูนุช โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายชวศร  ไกรฤทธิราญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงชัญญา  คีรีวรรณมาศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงชัญญานุช  อำภา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงชัญรส  ไกรฤทธิราญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงชานิภา  บุญหงสนันท์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงฐานิดา  แจ้งสวะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กชายณวัฒน์  พรรณนา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงณัชชนม์  อริยรัฐธนาโชค โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงณัชชา  วรรณโกวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายณัฎฐชัย  รุ่งพัฒนาชัยกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงณัฏฐพัชร  อินผา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงณัฏฐิรา  รื่นเริง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงณัฐพร  ยิ้มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงณัฐพร  เงยงามขำ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงดลทิชา  กมลพรเกษม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายเตชิต  พรหมชนะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงทิพธิดา  อรุณโชค โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงธฤษวรรณ  สุขศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงธวัลรัตน์  หงษ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กชายธัชชัย  สุขประเสริฐสิน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงธีมา  กี่เจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายนนทนัตถ์  ดอกป่าน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายนนทวัฒน์  พนาราบ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงนัทธมน  แสงไข่ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงนิศรา  อำไพ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงนีรชา  อาชาสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กชายบารเมษฐ์  ศิลปราโมทย์กุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กชายบุณยกร  ลีชยากิตติกร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงบุษภาณี  ศรีอรัญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายปราชญ์วิชญ์  เกิดส่ง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงปริชญา  หงษา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงปัณชญา  ใยไหม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงปาณิสรา  ตระกูลบางคล้า โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กชายปุญญพัฒน์  เตชะพรหมพิริยะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงปุณณภา  สอาดเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงปุณยวีร์  ออประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายพงศ์ปณต  จารุจินดา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายพชร  วิชัยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงพนิตนันท์  เตชะกฤตเมธีนันท์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงพรชิตา  กองวารี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงพรนภา  พันธ์วริศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายพลกฤต  สุขอยู่ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายพลวรรธน์  จากผา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายพลศรุต  อาจารสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงพลอยชนก  จารุจินดา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงพิชชาภา  วิถีคลองคืน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายพิทยุตม์  ชูนุ่น โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มาตาเดิม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงพิมพ์อภิปุญญ์  วุ่นซิ่งซี่ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงพีรดา  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงภคพร  ชูพูล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงภัควลัญช์  นิลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายภาคิน  คุ้มคำ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กชายภาณุวิชญ์  ฤกษ์งาม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงภิรัญญา  ธนะสกุลทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงภิรามณ  แผ่อารยะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายภูรินท์  ถายะพิงค์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายมนัสกร  วิริยะสุนทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงรริศรา  ชาวสมุทร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงรักษนันท  ตันโห โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงลัลน์ณภัทร  หนูรักธนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายวชิรวิชญ์  ภู่แสง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงวรินทร์ลดา  ชุ่มปลั่ง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงวริศรา  โหมดพลาย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงวิลาวัณย์  บุญสารวัง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงศศิลักษณ์  วรรณชนะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายศิวกร  รอดพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงศีรณา  ไกรคง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กชายศุภณัฐ  ปัณดิษฐโต โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงสาริศา  พันธ์ไม้ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายสิทธิพล  ฉิมบุญอยู่ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงสิราวรรณ  เปรื่องระบิน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงสิริกัญญวี  เล็กมณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  ศรีนามบุรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงสุพิชญา  จันทร์เจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงสุพิชญา  ผาเบ้า โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงสุภัสสรา  มินออน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงสุภัสสรา  รองวัง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  มรรคเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กชายอนุศาสน์  ประยงค์หอม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายอภิสิทธิ์  ชาวจีน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงอรณิชา  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงอลิษา  เสวกจินดา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กชายอัศวิน  สุนทร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงอาภัสรา  ขุนพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายกิตติกานต์  สุขเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ป.4 คณิตประถม
596 เด็กชายชวการ  แสงเกยูรกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ป.6 คณิตประถม
597 เด็กชายเตชิษ  ธนธรรมสุนทร โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ป.6 คณิตประถม
598 เด็กชายธราเทพ  กิจรุ่งรัตนกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ป.6 คณิตประถม
599 เด็กหญิงณมน  ธนธรรมสุนทร โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายกฤตภาส  กีรติธัญญา โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงณัฐณิชา  เดชสกุลฤทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงกนกพิชญ์  บุกมงคล โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
603 เด็กหญิงกนกอร  คนยั่ง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
604 เด็กชายก้องภพ  ศรีวิชัย โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
605 เด็กหญิงกุลสตรี  พจนาภรณ์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
606 เด็กหญิงกุสุมา  ศศิธร โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
607 เด็กหญิงขวัญจิรา  ทองบ่อ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
608 เด็กหญิงเขมนิจ  เรืองพรม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
609 เด็กชายจรินธร  ยิ่งวัฒนาพร โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
610 เด็กหญิงจันท์จิรา  แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
611 เด็กชายจิรายุ  ติดใจดี โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
612 เด็กชายจีระพงษ์  หลักบึง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
613 เด็กหญิงชนันธร  น้อยไธสง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
614 เด็กหญิงช่อลัดดา  อาจกล้า โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
615 เด็กชายณัฏฐพล  วิสีปัตน์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
616 เด็กหญิงณัฐจีตา  เนียมสูงเนิน โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
617 เด็กชายณัฐนนท์  คำสะท้อน โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
618 เด็กชายธนกฤต  พิทักษา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
619 เด็กชายธัญนที  จันทร์คำ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
620 เด็กหญิงธีราทร  หงษ์โสภา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
621 เด็กชายนราวิชญ์  ชื่นตา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
622 เด็กหญิงนฤมล  พันนาพบ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
623 เด็กหญิงนัฏฐนิชา  นามมะเริง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
624 เด็กหญิงนิติภรณ์  ชูชาติ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
625 เด็กชายนิธิกันต์  แซ่เล้า โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
626 เด็กชายบริพัตร  อิ่นคำ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
627 เด็กหญิงเบญจพร  โพธิสาร โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
628 เด็กหญิงประภาศิริ  อินธิจักร โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
629 เด็กชายปุรเชษฐ์  บุญสิน โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
630 เด็กหญิงพาทินธิดา  ไกรกลาง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
631 เด็กหญิงพิยดา  หมู่โสภิญ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
632 เด็กหญิงพีรยา  กีรติยุทธ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
633 เด็กหญิงพีรยา  มีสมบูรณ์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
634 เด็กหญิงเพชรลดา  กฐินหอม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
635 เด็กหญิงภนาขวัญ  สุนทรวิภาค โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
636 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทองขยัน โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
637 เด็กชายเรืองศักดิ์  นกลอย โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
638 เด็กหญิงวชิรญาณ์  จีนถนอม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
639 เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญนิธิสกุล โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
640 เด็กหญิงวธัญญา  ม่วงกลิ่น โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
641 เด็กหญิงวรกานต์  สุขีภาพ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
642 เด็กหญิงวิชัญญา  อุดมพันธ์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
643 เด็กหญิงวิมลณัฐ  สังขพิทักษ์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
644 เด็กชายศุภณัฐ  คล้ายพิมล โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
645 เด็กชายสนธยา  บุรินรัมย์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
646 เด็กหญิงสิริจันทร์  แสงจันทร์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
647 เด็กหญิงสุนิษา  คำใส โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
648 เด็กหญิงสุภาสินี  รสหอม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
649 เด็กหญิงอนัญญา  เกียรติบุตร โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
650 เด็กชายอัศวิน  เลิศธนวงศ์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
651 เด็กชายอำพัน  กลาบบัวเหลือง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
652 เด็กหญิงกชกร  ใจสุวรรณ์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายกฤษณะ  กองแก้ว โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงข้าวทิพย์  พวงมาลา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กชายคณาธิป  แก้วมาตย์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กชายจรูญโรจน์  คำนาดี โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงชนกนันท์  ป้องกัน โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงชนัตสิรี  สีหานาม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงญารินดา  คุ้มคำ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงฐาจิรารัตน์  วัดน้อย โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงฐิติชญา  ประทุม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงฐิติญาดา  โพชะกะ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงณัชชา  วัฒน์เวียงคำ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายณัฏฐกรณ์  โทธรรม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ธนวรโชติ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายณัฐกุล  สาทิพย์จันทร์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงณัฐนรี  ราชนิรัตน์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงณัฐวศา  กวยระคาร โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายณัทพงศ์  คุปตะศิลป์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงณิชานันท์  แก้วสด โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงทักศิกา  พิมหนู โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงธณัท  ทองเต็ม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงธนิดา  ขวัญจ่า โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงธัญชนก  วิเศษสิงห์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงธัญพร  นุสันรัมย์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงธัญรดี  อนันต์ลาภมงคล โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายธีระชัย  ไปนั่น โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงนภาพร  ดวงคำ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงนันทิกานต์  สุรัมย์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กชายนิติกร  ร่างน้อย โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงเนตรนภา  ศรีสม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายบุษรากรณ์  ไผ่แก้ว โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงปนัสยา  สายบุตร โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงประพัฒสณี  อยู่อ่อน โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงปรารถนา  ศิลปสมบูรณ์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงปรียาภัทร  ศรีคำ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงปาริชาติ  อันนุช โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงปาริตา  งามทอง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงปิยะณัฐ  สุริโย โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงพรกนก  อยู่เอี่ยม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงพัชราวลัย  สรแสง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายพัทธดนย์  จำปาทอง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงพิชญธิดา  กาศเจริญ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กชายพีรพัฒน์  ร่มรื่น โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงแพรวา  สินธุไพร โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงฟ้าใส  ศรีภูมิ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงภัทรธิดา  แถมสวัสดิ์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงมนฤดี  ตะนาค โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงเยาวรัตน์  จีนโสภา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กชายวชิรวิทย์  จีนถนอม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงวรดา  พันธุ์กรรม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงวริสา  แท่นนิล โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงวันวิสา  นันตา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงวุฒิตา  พันธุ์กรรม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายศตวรรษ  หลีน้อย โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงศลิษา  มีเจริญ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงศศิธร  วรวนิชย์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กชายศิรสิชญ์  หลงเคน โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กชายศิวกร  โพธิ์ขำ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายศุทธวีร์  บูชากุล โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายศุภกฤต  บูชากุล โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงศุภณัฐ  นวลสุวรรณ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงศุภิสรา  วัฒนะไพศาล โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงศุภิสรา  โลกธาตุ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงสุชัญญา  สง่างาม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กชายสุทธิเกียรติ  สาสุข โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แก้วกนก โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายอนุวัต  ศรีโพลา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงอภิชญา  แป้นรักษา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงอภิญญา  กุระอิ่ม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กชายอภินันท์  วันยะโต โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงอมรรัตน์  แท่นทอง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงอ้อมฤทัย  พันธนาม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงอัจฉริยา  สอนสืบ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กชายกฤติณ  กุดวงแก้ว โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
726 เด็กหญิงกวินตา  มิตรพิทักษ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
727 เด็กหญิงกัญญาภัค  รอดดารา โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
728 เด็กชายจิรเดช  เรืองวิเศษ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
729 เด็กชายจิรบดี  เมืองคำ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
730 เด็กหญิงจิรวรรณ  ทองสำฤทธิ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
731 เด็กชายจิรวัฒน์  เกตุทิม โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
732 เด็กชายชยพล  สินสังข์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
733 เด็กชายชยพัทธ์  มะโน โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
734 เด็กชายชินวุฒ  โตรื่น โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
735 เด็กหญิงชิวิตา  เข็มศรี โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
736 เด็กชายเชษฐา  มัณยานนท์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
737 เด็กหญิงญาณิศา  แก้วอินทร โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
738 เด็กหญิงฐิติยาพร  จิตสวัสดิ์ไพบูลย์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
739 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ดิษฐปาน โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
740 เด็กชายฐิติวุฒิ  สุดนะไตร โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
741 เด็กชายฑีฆวัฒน์  พรมภักดี โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
742 เด็กชายณฐกร  ปานสมุทร โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
743 เด็กหญิงณภัค  วัชรเกษมธร โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
744 เด็กชายณัฏฐกรณ์  เกิดท้วม โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
745 เด็กหญิงณัฐกมล  ก้านท้าว โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
746 เด็กชายณัฐวรรธน์  หลุยเจริญ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
747 เด็กหญิงทอฝัน  สุทธิสาร โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
748 เด็กชายธนกฤต  ใจดี โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
749 เด็กชายธราเทพ  เจริญสร้อยแก้ว โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
750 เด็กหญิงธัญชนก  แสงศศิธร โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
751 เด็กหญิงธัญยธรณ์  จารุพงศ์สิริ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
752 เด็กหญิงธัญวรัตม์  กรีชัย โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
753 เด็กชายธันยวัฒน์  จันทร์เกตุ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
754 เด็กชายนิติภูมิ  ศรีโปฎก โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
755 เด็กชายนิธิโชติ  ดวงประทุม โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
756 เด็กชายบดินทร์ธรรม์  โครตรุชัย โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
757 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ไทยวรสิทธิ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
758 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ตั้งเจริญงามวงศ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
759 เด็กหญิงปัญจรัตน์  บุญลือพันธ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
760 เด็กชายปัญญาวัฒน์  ศรีธนาชัยวงศ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
761 เด็กหญิงปาณอุษา  รตะวาณิช โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
762 เด็กหญิงพิณธิดา  ค้ามีผล โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.4 คณิตประถม
763 เด็กชายรวิชญ์  ดิษฐเทศ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
764 เด็กชายรัฐธนนท์  วัฒนสุขศิริวรุณ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
765 เด็กหญิงลักษิกา  ไทยวรสิทธิ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
766 เด็กชายวรธน  เลิศคชลักษณ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
767 เด็กหญิงวรรณษา  แซ่เอี้ย โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
768 เด็กหญิงวรินทร  ฉลาดรอบ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
769 เด็กหญิงศรัณย์พร  ภู่ประดิษฐ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
770 เด็กชายสาธุ  สุทธิสาร โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
771 เด็กหญิงอชิรญา  ผำเสนา โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
772 เด็กชายอชิรวิชญ์  ศรีวัฒนานนท์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
773 เด็กชายอนุภัทร  ผลอินทร์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
774 เด็กหญิงอมลวรรณ  แสงลุน โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 คณิตประถม
775 เด็กชายอรรตพร  เจริญผล โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 คณิตประถม
776 เด็กชายกฤษดา  เหมือนงาม โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงกัลยกร  เสริมผล โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กชายกิตตินันท์  ฉิมขันธ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงคีตภัทร  ลิมปนนาคทอง โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงจิดาภา  เพิ่มดี โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงชลิตา  พวงพี โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายฐิติพงษ์  ศิลปศร โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงณัฐณิชา  สาครพิทักษ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงณัฐติการณ์  ชุ่มโตร์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงธณัณชญา  แซ่ลี้ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงธนพร  อินผา โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงบุญญาลักษณ์  แสวงสุข โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กชายปฐมพงษ์  ภู่เทียน โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงปทิตตา  อินสิงห์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศรีฉลองรัตน์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กชายยุทธภูมิ  โหมดตั๋ว โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กชายรุจิภาส  สุระถา โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กชายวัทธิกร  เดชมาก โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กชายศุภกร  ลูกอินทร์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงสิริญ์ยา  เอกวัชรเจริญชัย โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กชายสิริวัฒน์  ชินเกตุ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กชายสุรชัช  มณีวงศ์ทรัพย์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กชายอรรถธนวัฒน์  ปาสาเน โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายกร  ลิขิตอำนวยชัย โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 คณิตประถม
800 เด็กชายกฤตณ์พัทธ์  เหลืองขมิ้น โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 คณิตประถม
801 เด็กชายกวิน  สุขเจริญคณา โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 คณิตประถม
802 เด็กชายกันตพัฒน์  เฮ้งเจริญสุข โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.4 คณิตประถม
803 เด็กหญิงจิรฐา  บุตรรักษ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 คณิตประถม
804 เด็กชายเจิ้งฉี  หลี่ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 คณิตประถม
805 เด็กชายฐาปกรณ์  สร้อยเพ็ชร โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.4 คณิตประถม
806 เด็กชายณฐกร  กุลกรินีธรรม โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 คณิตประถม
807 เด็กหญิงณัชชา  ศิริโสภณา โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 คณิตประถม
808 เด็กหญิงณัฐธนา  สุเมธนภิส โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 คณิตประถม
809 เด็กหญิงณัฐธิตา  อรุณวงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 คณิตประถม
810 เด็กชายณัฐนันท์  เจนกิตติวัฒนา โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 คณิตประถม
811 เด็กชายณัฐพัชร์  สร้อยเพ็ชร์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 คณิตประถม
812 เด็กหญิงดุษฎี  มนีน้อย โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 คณิตประถม
813 เด็กชายเตชินท์  ลิ้มสมบัติอนันต์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 คณิตประถม
814 เด็กชายธนวัฒน์  สุขะวันชัย โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 คณิตประถม
815 เด็กชายธีรวัชร์  พัฒนชยนันทน์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.4 คณิตประถม
816 เด็กหญิงปรียาณัฐ  พัฒนชยนันท์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 คณิตประถม
817 เด็กชายปวิตร  เจริญอุปถัมภ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 คณิตประถม
818 เด็กหญิงปุณณัฐฐา  กิติธนานิโรจน์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.4 คณิตประถม
819 เด็กชายพรวรรธน์  ชะอุ่ม โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 คณิตประถม
820 เด็กหญิงพิมลชญา  เกษมวรภูมิ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 คณิตประถม
821 เด็กหญิงศิรัชนันท์  รุจโอฬาร โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 คณิตประถม
822 เด็กชายศุภณัฎฐ์  ปิยะอัคนีย์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 คณิตประถม
823 เด็กหญิงศุภสุตา  วรพันธ์พิทักษ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 คณิตประถม
824 เด็กหญิงอภิชญา  คล้ายเพชร โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 คณิตประถม
825 เด็กชายอภิญญวัฒน์  ศรีรัตนวุฑฒิ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.4 คณิตประถม
826 เด็กหญิงอรกัญญา  เจริญพันธ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 คณิตประถม
827 เด็กชายกรินท์  สุวรรณนามัย โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กชายกฤติน  แซ่ลี้ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงกัญญาพร  แซ่เอี๊ยบ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายกิตติ์ธนา  พูลบุญ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กชายจีรพัฒน์  ทบศรี โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กชายชญาวัฒน์  ปรีชาธรรมวงศ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงชนิสรา  สวรรค์พรเพ็ญ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงชมพูนุท  อรุณวรรณ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงณปภัช  วิวิธพร โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงณัฐชนากานต์  เธียรธวัช โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กชายธนวิชญ์  เจษฎากานต์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงธัชจุฑา  ชะอุ่ม โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กชายธีปกรณ์  บุญพูล โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงบุณยวีร์  โถวสกุล โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงเบญญาภา  ทวีกิจเสรี โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กชายปณิชา  กิจภิญโญชัย โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กชายปัณณวิชญ์  เตยต้น โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงปาณัสม์  ปากวิเศษ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กชายปิยะศักดิ์  จันทภักดี โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงปุญญิศา  ปวงกิจจา โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กชายพงศ์ประกิจ  สกุลเรืองโรจน์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงพัสช์นธิดา  วารุณสหรัชภณ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงภัทธีรา  ธีรศาสตร์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงภิญญดา  จันทรวงศกร โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงยูถิกา  น่วมไม้พุ่ม โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กชายรวินท์  พานธุวงค์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กชายวรพล  วัฒนาพร โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงวรัญญา  ทองดี โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
855 เด็กชายวราวิทย์  เจียรนัย โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงวริศรา  เสริมสาธนสวัสดิ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  หมายชัย โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กชายสรวิชญ์  ณ พัทลุง โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงสุภิรตา  เวียงอินทร์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงเหยียนเจิน  หลี่ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงอัญมณี  ทองคำ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กชายอาชาณน  เสริมสาธนสวัสดิ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กชายณัฐวัฒน์  ลีลาพฤทธิ์ โรงเรียนอันนาลัย ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กชายสิรภพ  พุ่มกุมาร โรงเรียนอันนาลัย ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กชายอรรถวุฒิ  ศรีสุธรรมพร โรงเรียนอันนาลัย ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงจรัสรวี  รสสุนทร โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ป.6 คณิตประถม
867 เด็กชายชวกร  พฤกษ์สิริสมบัติ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ป.6 คณิตประถม
868 เด็กชายธนทัต  อืออรวมสัมพันธ์ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ป.6 คณิตประถม
869 เด็กหญิงพัชรธร  ตันวัชรปาณี โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ป.6 คณิตประถม
870 เด็กหญิงภัทรนันท์  พีระธำรงค์กุล โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ป.4 คณิตประถม
871 เด็กหญิงฐากัญญา  กิจมณีมาศ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายจรัณ  ทองเขาอ่อน โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กชายณฐวัฒน์  วัฒนศิริชัยกุล โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ป.4 วิทย์ประถม
874 เด็กชายดรัณภพ  สมบูรณ์วิวัฒน์ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กชายธีภพ  สมบูรณ์วิวัฒน์ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กชายปวิชญ  กุลมงกฎ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงพรธีรา  พรมณีย์ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายพีรดนย์  อัศวสว่างวงศ์ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายภาวัต  ลีลฐิติวงศ์ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ป.4 วิทย์ประถม
880 เด็กชายริโกเบอร์โต  อภินันท์จารุพงศ์ วาซคัส โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ป.6 วิทย์ประถม