รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกกร  สุดสนธิชัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนกพร  ลีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกมลชนก  กาญจนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกมลพร  หาญชนะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายกฤษณพงษ์  อุดมโภชน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤษดา  รักภักดี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกลศกร  ชุ่มอุระ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายกวีรัช  อึ้งทรัพย์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายกิจจา  สวัสดิ์ยิ่ง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายกิตติธร  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายกิตติธัช  ติยะพรัญชัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงคณิศร  พันธุ์เมธิศร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายคุณภัทร  สัตยสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงจันจิรา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายจิตติ  ศศิมณฑลสกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงจินต์จุฑา  รวมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงจิรฐา  แก้วทวี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สักเล็บประดู่ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชนันสิริ  บุญอิ่ม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงชนิตา  กอศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายชลกร  ลิมรุ่งเรืองกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชุติญากาญจน์  แฟงมูล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายเชษฐา  ช้างนาค โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายญาโณทัย  ดรุณศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงฐานิตา  อู่รักษา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณฐอร  คลองน้อย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณัชชา  เหลืองจามีกร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายณัชภวัต  ไทรย้อย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณัฐฐากานต์  อินทร์ยงค์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายณัฐภัท  ภัทรกรอัครกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายณัฐสรณ์  ทิพย์พยอม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณิชชิศา  ลักคนาศิริ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงธนวรรณ  แข็งบุญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงธนัชญา  วรรณโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายธนัฐเดชน์  จงแพ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายธรรมรัตน์  เขียววิจิตร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายนพดล  ฉายศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายนัธทวัฒน์  อินทรเวศน์วิไล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงเนตรนภา  เทียนศิริ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายปฐพี  แย้มเย็น โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายประภากร  ปณิธานไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายปวรปรัชญ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายปวริทธิ์  แก้วทวี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงปวริศา  พูลทั่วญาติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายปัณณธร  ตราชู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงปานดวงใจ  ทองแท้ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายปารมี  โตเหมือน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายปิยบุตร  สุวรรณบุบผา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  บุตรลับ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงพิชชานาถ  ช้างนาค โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายพิสิษฐ์  เอี่ยมอนงค์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายพีรณัฐ  พลรักษ์เขตต์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายภัทรดนัย  จันลิขิต โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายภานุเดช  วงษ์วรุณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายภานุวัฒน์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายมณัสการ  เริ่มภักตร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายเมธัส  วงศ์ถิรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงรชฏา  มากะนิตย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายรัชชานนท์  สรเดช โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายริกิ  ธรรมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงลลิตา  ตั้งสกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายวงศพัทธ์  ทับทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายวชิรธร  กิจส่งแสง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายวรวัฒน์  ฤกษ์วีระวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายวรัญญู  สีน้ำเงิน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายวรากร  กิติโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงวิชญาพร  เนียมนรา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายวิพุชศวิต  ลีศิริไพศาล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายวีรภัทร  บำรุงศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงศรัณยา  วิจิตรอาภา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายศิรวิชญ์  เจตวิเศษไพศาล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงศิริ์กาญจน์  ฐาปนสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายสรอรรจน์  พฤกษสุภชาติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายสิรภัทร  คารมณ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายสิโรฒม์  ศักดิ์จ้าย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายสุพศิน  โตสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงสุพิชชา  ปลื้มสุข โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ตันประทุมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงอริสา  อนุปัญญาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงกชพร  เหมะธุลินทร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายกฤชธน  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายกฤตภัค  ณ บางช้าง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายกฤตเมธ  ศิวะกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายกฤตยชญ์  บุญเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายกฤติน  ศุทธิกิตติ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงกฤติมา  เสียงอ่อน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกวินชิดา  โกมลมน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกัญญพัชร  แก้วศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงกัญญานัฐ  บุญกรุด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายกันตพัฒน์  พนิตวงศ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายคุณากร  พูลผล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงจิรัชญา  ดำสง่า โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงจีรนันท์  เลขาณุการ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุวรรณบุบผา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงชนกนันท์  ผุลละศิริ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงชนาภา  พวงเปีย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายชยพล  แช่มชะเอม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายชลนิธิ  ลำภา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายชวณัฐ  ภูอุทา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงชาลิสา  ช่างนิ่มนวล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เอกสินธ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงชุลีกร  ศรีพุก โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงญาณิศา  พวงเขียว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงฐานิดา  แก้วชัยเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงฐิติพร  คงอุสาหะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กชายณฐวัฒน์  ลิ้มสัจจาพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กชายณตะวัน  เทียมสมชาติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายณธรรศ  สุขจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงณภัชชา  ดวงภุมเมศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายณรากร  ดารา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงณัชชา  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงณัชชา  ใจหนัก โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ฝอยทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วรสุขบุญชัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายณัฏฐพล  คล้ายพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงณัฏฐพัชร  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายณัฐกิตติ์  ปณิธิกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายณัฐชนน  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงณัฐภัสสร  พัฒจันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงณัฐวรา  สีสด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายณัฐวีร์  ลิ้มสัจจาพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงณิชานันท์  ประยงค์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงณิชารีย์  ชื่นสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงณิรัฐฐา  จันทร์มีชัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายดรัณภพ  ซิ้มสกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงดวงธิดา  กล่อมรักษา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายเดชาพล  มีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงต้นข้าว  น้อยเรือง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายทชภณ  จันทร์กรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายทวีวัฒน์  กฤตนันท์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงธญา  นวพรชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายธนกฤต  โพธิ์นิ่มไทย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายธนธรณ์  อุส่าห์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงธนนันท์  ประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กชายธนะพงษ์พัรธ์  กลั่นสกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงธนัญญา  เจ๊กสกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงธนัฏฐา  โพธิ์ผลิ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายธนานนันต์  กลิ่นฟุ้ง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงธวัลรัตน์  คุณปรึกษา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ไวยบริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงธันญาพร  พฤกษาประทานพร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงธันยพร  แก้วสมนึก โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายธิติกร  สินทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงธิติมา  พฤกษาประทานพร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายธีรณัฏฐ์  เทอดไทยเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายธีรดนย์  โชติชาลกิจ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายธีรภัทธ์  ไทรพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงนภชนก  มาลัยศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายนภัทร  วุฒิทศพร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายนภัทร์  แซ่จีน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงนภาดา  สุนทรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงนรมน  แลกปัน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงนวปรัชญ์  กฤตนันท์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงนัชชา  คุนาพงษ์กิติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายนัทธพงศ์  ทัศน้อย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงนิชาดา  คงประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงนิชาภา  สีเมฆ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายปรมะ  สายศิริ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายปรัชญา  บัวสง่า โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงปวีณ์นุช  เกิดช้าง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายปุญญพัฒน์  บุษบก โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงปุณยวีร์  แก้วระย้า โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพชรกษมา  เฉยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายพรหมพิริยะ  เล็กสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงพราว  รอดพิศดาร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายพฤหัส  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายพัทธดนย์  น้อยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จิตตพิทักษ์ชัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายพัสกร  แดงหวาน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงพิชญา  อุรัสนันท์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงพิชญานิน  ภมร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายพิทวัส  พุ่มพยุง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  ทวีวิเศษพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คงเกิด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  เดชสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายพีรกานต์  กลิ่นฟุ้ง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายภควัต  ชวนะนิกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายภัทร์ไพบูลย์  สกุลศิริธรากุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายภูธน  มณีกอบกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงมาธวี  นรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กชายรชฏ  ฟักพูล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงรมณ  ฟักพูล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายระวีพล  ปิติวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายราเมศ  นาคนาเกร็ด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงริณรฎา  กิจสมุทร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงลวิตรา  ฬาวิน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงลักษณพร  ตันสกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อินทร์เพชร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เพิ่มอักษร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงวนัสนันท์  ตราชู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงวราลี  ถาวรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงวริศรา  คึ้มสูง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงวัณณิตา  กลื่นฟุ้ง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายศรัณยพงศ์  ณ บางช้าง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายศาสนันทน์  รชตะนันทน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายศิวัช  หิรัญสุข โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายศุภกร  เปรมปรีดิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายศุภศรณ์  เป็ดทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงศุภิสรา  พระวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงสรัลพร  อ่วมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงสราลี  วัลย์ศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายสวัสดิ์พงศ์  สุขประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายสิงหา  สืบสุด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงสิรินชนกม์  แหลมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงสุคนทิพย์  ขาวสอาด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงสุประวีณ์  โรจนธรรม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงสุพิชญา  ปุ๊กน้อย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงสุภิชญา  บุญพา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงหทัยชนก  เกตุทัต โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายอคิน  รังสิยานันต์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายอภิชิต  เงินคงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงอมรรัตน์  หีบแก้ว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงอมราพร  ปั่นทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงอรุณกมล  เจริญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงอัษญาดา  สุทธิพล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายอุกฤษฏ์  ทาทม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงไอย์รฌา  ฉัตรวชิระวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายกนกพล  รุ่งสมัย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงกรรณกา  สมบูรณ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
220 เด็กชายกฤษชพล  รอดระวังภัย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ต่ายทรัพย์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงกาญจนา  รักษาวงศ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
223 เด็กชายกิตติภณ  ชิวสกุล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
224 เด็กหญิงกุลรดา  หัสถาพันธ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
225 เด็กชายเกียรติกุล  อยู่นาม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายคามิน  ชมภูทิพย์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงจันจิรา  โพธิ์ผลิ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
228 เด็กหญิงจันทิมา  แผ้วสอาด โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงจุฑามณี  ประสงค์สุข โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
230 เด็กชายเจษฎา  เอี่ยมละออ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงชนกนันท์  พราหมณ์รักษา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงชนิดาภา  เสือขำ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
233 เด็กชายชิษณุพงศ์  โอภาศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กนกเงินเพชร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงณฐมน  สกุลโต โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
236 เด็กชายณฐรัช  บูรณโอสถ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายณัฐวุฒิ  มีมูลผล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงดาวิกา  ศักดิ์หิรัญรัตน์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงทัชชกร  จรัสเวคิน โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงทัศพร  รักษ์จีราภัทร์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายทีฆชีวิน  เต่ามี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายธนพัฒน์  คุณช่างทอง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงธนสร  มาลี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
244 เด็กชายธนสาร  ยังวัฒนา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงธนาวดี  สุขแสง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
246 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ธนานิพัทธ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงนวพร  สวนสำราญ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายนำชัย  คลองน้อย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายนำทาง  หมั่นวิชา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงนิชาพัฒน์  จารุพัชร์ฤทธิไกร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงนิมิตรา  เกตูสาย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงบุญญารัตน์  แก้วประไพ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
253 เด็กชายปฏิพัทธ์  เสือคุ้ม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายปวริศร์  กางศรี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงปาณิสรา  ปรองดอง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงปุณยภา  ตู้จินดา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงเปมิกา  ปุณสิริ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายพงศกร  แสงเครือ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
259 เด็กชายพงศธร  อั้งเจ๋า โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงพรชนก  กิจบริบูรณ์เลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
261 เด็กชายพศวีร์  งามพร้อม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงพัชญ์สินี  ภัทรธรรณ์กูล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายพัฒนพงศ์  พึ่งพรหม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงพัทธนันท์  ฤทธิชัย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
265 เด็กหญิงพิชญาภา  ก้าวกล้า โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
266 เด็กหญิงพีระดา  แก้วอยู่ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายภัคพงศ์  แก้วประเสริฐ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทองนวม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายภานุศักดิ์  แดงประเสริฐ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายภูมิอนันณ์  เพ็ชรพุ่ม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
271 เด็กชายรัฐภาคย์  กิตติธนานุรักษ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายรัฐภูมิ  หาญกล้า โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
273 เด็กหญิงลลณา  ชุติชูเดช โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงวรรณนารี  แก้วงาม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงวรัญญา  ทองคมขำ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงวราลี  คงทวี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
277 เด็กชายวริทธิ์  จินดาทิพย์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
278 เด็กชายวสุรัตน์  ปรางค์จันทร์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายวิธวินท์  ทัพคง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงวิลาวัณย์  พริ้งเพราะ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
281 เด็กชายวีรพล  ร่วมรัก โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
282 เด็กชายศราวุธ  เรืองรักษ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงศศิชา  เอมโอฐ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
284 เด็กหญิงศิรภัสสร  สีคำ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
285 เด็กชายเศรษฐ์วัฒน์  ศรศรี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายสิรวิชญ์  ดวงศิริ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงสิริกัลยา  สินทนชื่น โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
288 เด็กหญิงสุพิชญา  นันทิสันติกุล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
289 เด็กชายสุวพิชญ์  บุตรดีคง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ไชยรา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงอภัสนันท์  ปลื้มประเสริฐ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงอภิชยา  นุ่มกลิ่น โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
293 เด็กหญิงอภิสรา  รอดคล้าย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
294 เด็กชายอริยะ  พลายบัว โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
295 เด็กชายอัครวินท์  ขำสะอาด โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายอาทิวราห์  ศิริธรรม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
297 เด็กหญิงอาวิกา  ขุนสาคร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายอิทธิพัทธ์  อินทร์ประสงค์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 คณิตประถม
299 เด็กชายเอกนรา  พวงทอง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงกนิษฐา  วิบูลย์นัติพงษ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีปัดถา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงกมลพร  เหมหัน โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงกมลวรรณ  ด้วงกำเหนิด โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายกรวิธ  พรสุทธินันท์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงกฤตยา  พรามบุตร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายกฤติพงศ์  ปลื้มบำเรอ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายกฤษณะ  ชุ่มชื่น โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงกันติชา  ภู่ขาว โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงกัลยา  สุราวุธ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงกาญจนภัทร  อินทรพันธ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายคชพล  เพ็ชร์นุ้ย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายคณัชญ์  สิทธิรุ่ง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายคมศร  นามศิริ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงจันทนิภา  พลูสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายจิรทีปต์  อาจหาญ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงจิราพร  สุวรรณประดิษฐ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงจิราพัชร  คุ้มภักดี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายจิรายุ  หมื่นอินทร์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงฉัตรชนก  เทพโยธี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงชนารดี  แก้วประไพ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงชรัญญา  จันทร์กา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายชลิต  เพียปลัด โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงชวัลกร  ส่งเสริม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายชัยพร  วงศ์เงินยวง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงชาลิสา  สุนทรประสิทธิ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายเชาว์วัฒน์  เนี่ยมแก้ว โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงฎรินรัตน์  สุริยะ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงฐิติพร  วงษ์ประดิษฐ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงณฐมน  อารีมิตร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กชายณัชพล  มนูญโย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายณัชพล  รัตนภิรมย์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ปานประเสริฐ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงณัฐธิดา  ภมร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุกร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ทองพัดภู่ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญประเสริฐ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงดวงกมล  เปี่ยมอยู่ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายเดชพนธ์  นิ่มเจริญ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กชายเดชาพล  แจ้งกระจ่าง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  รัตนสาคร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงทิพานัน  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายธนบดี  อยู่ร่วม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงธนพร  โตเงิน โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงธนัชชา  หิรัญพจน์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายธนาภรณ์  กันทัง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงธนิตา  จันธิวงค์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงธวชินี  ลิ้มเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สกุลประเสริฐ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงธัญชนก  สมบูรณ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงธิติมา  อยู่เทศะ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายธีรเดช  พลแกล้ว โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายธีรภัทร์  แก้วขาว โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายนนธวัฒน์  ไตรรัตนจันทร์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายนพดล  โต๊ะแอ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงนภสร  อยู่เมือง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงนภาภัทร  หนูวาส โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงนภาวรรณ  สะตะ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงนวรัตน์  บุญมา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงนันทธพร  สะอุบล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงนันทวัน  แสงอุทัย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงน้ำทิพย์  จารุจิตร์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงนิรุชล  พิทักษ์สาลี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงนิศากร  บุตรดี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายปฐวี  กระต่ายทอง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงประกายกานต์  ดำรงสัจจา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายปราเมศ  มากเลาะเลย์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายปริตต์  สระแก้ว โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงปวรรัตน์  ราษฎร์อาศัย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงปวรวรรณ  สุดใจชื้น โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายปวริศ  ทองยวง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงปวัณรัตน์  ศรีทาศักดิ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงปาริมา  จิตอนงค์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงพรปวีณ์  ทองแท้ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงพิชชาพร  พรมวัง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงพิชชาภา  อุษาสิริ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงพิชญาภา  สีอ่อนรอด โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงพิชญาภา  สุขเกษม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายพิชญ์  นุ่มกลิ่น โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงพิชาดา  สีสด โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กชายพีรดนย์  พงพัศสุวรรณ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงภรณ์นิภา  กาวงษ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายภัทรกร  รวยสกุลทรัพย์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงภัทรธิดา  สมบูรณ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กชายภัทรพล  ฉายแสงเดือน โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงภารดา  น้อยปานะ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงมาริษา  สินธุรส โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายยศภัทร  กลัดนาคะ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงรัตน์สุวรรณ  ทรัพย์สิน โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายราชวัติ  ชื่นสงวน โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายวงศ์วรรธน์  อาญาเมือง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายวชิรวิทย์  วรรณะ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายวรธน  ยังวัฒนา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงวรรณฤดี  ลีคำ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายวรัญญู  ลิ้มชื่น โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงวริศรา  ร่วมเกิด โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงวลีรัตน์  จันทร์ประมูล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงวันวิสา  บริบูรณ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงวิชิตา  แก้วนิลกุล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กชายวิสุทธิ์  สุทธิภาพย์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงวีนัส  ภู่ประสิทธิ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายวีรชัย  ธุระกิจ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายวีรวัฒน์  ใจตรง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายศรัทธเนต  สิทธิอยู่ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงศรินทิพย์  ทิมมณี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายศิระกวี  ตุ้มฉาย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงศิริรัตน์  ธนธรรมกุล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายศุกลวัฒน์  สินทนชื่น โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายศุภกร  ศรีเสงี่ยม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายสิทธินนท์  หุ่นดี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายสิปปกร  หุ่นพยนต์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายสิปปกร  อุษาสิริ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายสุขภฤกษ์  สิทธิรุ่ง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงสุธนยา  วงษ์สาโรจน์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงสุพัตธิดา  ขาวนวล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงสุพิชชา  กรุดกำเหนิด โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงสุวภัทร  ทองดี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงสุวรรณา  จุนเจิม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงหยาดเพชร  เมืองกลาง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายหฤษฎ์  จินดาทิพย์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงอชิรญา  หมอสินธุ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงอโณมา  งามแม้น โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงอธิติยา  จันทร์คง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงอนัญญา  อาทยะกุล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายอภิวัฒน์  สุทธิผล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงอมลรดา  บุตโรทัย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงอรุณลักษณ์  สุดสงวน โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงอักษราภัค  จิตต์ไพโรจน์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงกมลสร  ชุ่มสะอาด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
429 เด็กชายกฤตภาส  แสงคง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
430 เด็กชายถิรวิทย์  พรมศร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
431 เด็กชายปวีณวัช  สีดอกบวบ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม ป.6 คณิตประถม
432 เด็กชายวชิรวิทย์  อภิรักษ์นันท์ชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม ป.5 คณิตประถม
433 เด็กหญิงจิตภินันท์  เศรษฐบรมศักดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงณัฐกุล  เจริญกิมซือ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตูวิเชียร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายณัฐดนัย  แก้วมณี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายธนกฤต  พิทักษ์ตุ้ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายธนธรณ์  สามงามยา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายปวิตร  จันทร์สนิท โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายวรินทร  มีคง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงศุภากร  ปานคล้ำ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายสิรภพ  มีคง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายอัษฎางค์  ยิ่งเจริญธนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงธนารีย์  อัดชุมพรมราช โรงเรียนบ้านเขตเมือง ป.5 คณิตประถม
445 เด็กหญิงปุณณาสา  กัลปะ โรงเรียนบ้านเขตเมือง ป.5 คณิตประถม
446 เด็กชายภัทรพล  น้อยมณี โรงเรียนบ้านเขตเมือง ป.6 คณิตประถม
447 เด็กหญิงศิริรัตน์  สินทอง โรงเรียนบ้านเขตเมือง ป.6 คณิตประถม
448 เด็กหญิงอรนรินทร์  คู่แจกัน โรงเรียนบ้านเขตเมือง ป.4 คณิตประถม
449 เด็กชายธีรภัทร  มณีแจ่มใส โรงเรียนบ้านเขตเมือง ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จันทร์มูล โรงเรียนบ้านเขตเมือง ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงสิรินิภา  จันทร์ทรง โรงเรียนบ้านเขตเมือง ป.6 วิทย์ประถม