รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกุลยานันท์  บางกกระเทศ โรงเรียนคลองลาดกระบัง ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงเจนจิราพร  มูลมาตร โรงเรียนคลองลาดกระบัง ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงนิราวรรณ  แก่นอ่อน โรงเรียนคลองลาดกระบัง ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายแผ่นดิน  โพธิ์อ่อง โรงเรียนคลองลาดกระบัง ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายวชิรวิทย์  หมื่นชัย โรงเรียนคลองลาดกระบัง ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงสกุลทิพย์  โพธิ์อ่อง โรงเรียนคลองลาดกระบัง ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงสุปรีดา  โตมณฑา โรงเรียนคลองลาดกระบัง ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สมบุตร โรงเรียนคลองลาดกระบัง ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กชายกุมภรินทร์  ชมชื่นฟุ้ง โรงเรียนคลองลาดกระบัง ป.4 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงธิดาวรรณ  ยอดรัก โรงเรียนคลองลาดกระบัง ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กชายพีรพล  ปันทา โรงเรียนคลองลาดกระบัง ป.4 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงศิรินภา  ขวัญมุ่ง โรงเรียนคลองลาดกระบัง ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงกรวรรณ  ยอดยา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกฤติมา  ใจชนะ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกิตติมาภรณ์  ดาราโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงเกศชนก  บุญตา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงขวัญชนก  มิตรสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายคณินท์  โยชนะ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงจันทิมา  ยามา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงชติกาญจน์  ปัตตายะสัง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายชนะภัทร์  ทูลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชนาพร  ขลังวิชา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงชนิสรา  เหลาผา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงโชติกา  ปราการวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายณัฐกร  ศรีธรรม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายณัฐชนน  รักวิทย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณัฐทิตา  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายณัฐภัทร  ปิยะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณัฐวดี  อัครนิธินันท์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงทิพยอาภา  งามนิธิจินดา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงธนชนก  วงษ์สุทักษ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายธนิสร  ทองวิชิต โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงธัญญารัศมิ์  หรีกประโคน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงธัญพร  อุ่นประเดิม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงธันวา  ไชโย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงธาราพร  สุขสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงธิดาพัฒน์  ไพรเขียว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงนพวรรณ  ไตรวรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงนริสรา  แก้วสนธิ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงนันทรัตน์  ชราพก โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายนันทวัฒน์  ถิ่นไทรขึง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงนิชาดา  ภาคเดียว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ผลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงนิลพัฒน์  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงนิสาชล  มูลชัย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงเบญญทิพย์  เงาเพชร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายปพนพันธ์  เมธายศวรรธน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงประภากรณ์  ค่อมสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงปานเนตร  อิทร์ฉาย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายปาลิน  กิจติเจริญ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายปิยวัฒน์  ปิระนันท์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายพงศกร  นครราช โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงพณิดา  เติมทอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงพัณณิตา  วงษ์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงภคนันท์  ปะตังพะโล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายภัทรดนัย  ปุระพรม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายภัทรดนัย  เสียงมงคลการ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงภูริชญา  ฤาชา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายภูริทัต  แป่มจำนัก โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายภูวณัฏฐ์  บัวดอก โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายเมธาสิทธ์  ศรีดัดเค้า โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงยุพาพร  นิ่มปาน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงรพินทร์อร  นภาปักษาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายราชพฤกษ์  พัลวัล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายวชิรญาณ์  วงค์บุตรดี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงวทันยา  ขจรเสถียรวรกุล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงวริศรา  รัตน์วิชัย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงวลัยกร  สมมาตร์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายวุฒิชัย  ประมูลจะโก โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงศิริวรรณ  เพ็ชรวิสัย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงศุภสิตา  พรหมเปลว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงสิริกานต์  ลาดำ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  เดชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงสุชีวา  พันธ์โพคา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายสุทธิวัฒน์  สีหะวงค์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายสุรดิษ  ศรีวิโชติ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงอณัดดา  เขตรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายอนวรรษ  สุขใจ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงอัญมณี  บุตรชัย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงอารียา  สีทะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายอิทธิพัทธ์  นิลโฉม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงกชพรรณ  กลัดทอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายกรกช  สุวรรณรัตนกิจ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายกรดนัย  ไชยสรรกิจ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงกฤตยา  กฤตยานำสิน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายกฤษฎา  เนื่องมัดฉา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกวิสรา  วิรุณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกัญญาภัค  ดาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงกัญญาภัค  ลุนพิลา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงกันย์วิตรา  ไชยศิริภากรณ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สาวสายออ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายกิตติพงษ์  ขุนภักดี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงกุลนิษฐ์   ตรงต่อกิจ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิง่เกษศิรินทร์  โสประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงขวัญชนก  พันธ์โพคา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายคณาธิป  บุตรหงษ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงคุ้มชวัญ  ฝางคำ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงจันทร์จิรา  จิราพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงจิดาภา  จินดาลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงจิดาภา  วัฒนาศตานนท์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายจิตรภานุ  จันทร์เพิ้ง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายจิรพัฒน์  พหลยุทธ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายจิรพัส  เกตุสุขำ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงจิรัชญา  ราชากรกิจ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงเพชร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงเจียผิง  หลี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงชญานิศ  จดจำ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงชฎาภรณ์  ทองเย็น โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงชนากานต์  คำปัญญา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายชนาธิป  หล้าวิไลย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายชนาธิป  เชื้อฉลาด โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงชลธิชา  ขมิ้นทอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงชลธิชา  เนืองทอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงชลิตา  จันธิราช โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายชาญวิทย์  นนทะการ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายชิณวุฒิ   บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงชีรวาพร  รัตนภูธรรม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงฌัฏฐนันท์  บุญพา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงฐานันตฐ์  ดำรงศักดิ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายณัชธร  สังข์แก้ว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุษบง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงณัฐณรีย์  สุขนาม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงณัฐณิชา  สันโดษ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสตะพระ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงณัฐธิดา  แฝงราช โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายณัฐพร  สินค้างาม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงณัฐพัชร์  วุฒิเรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงทิพปภา  จันทบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายทิวา  เพียงเงิน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายธนกฤต  มูลพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายธนเทพ  แสงนคร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงธนพรพรรณ  แซ่ซิม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายธนภัทร  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายธนเศรษฐา  พิลาไชย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายธนัฐอรรจน์  เกิดด้วง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายธนา  ฉ่ำเสาวรส โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายธนากร  ทาปัน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายธนากร  โซซอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงธรรณญกร  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายธัชวิชญ์  บุญเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงธัญญาพร  ทองลือ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  แก้วคำรอด โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงธัญญาเรศ  พรมสำพราน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงธัญสุดา  แสวงสาย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงธารพระพร  ศึกษา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายธีรภัทร  ขนานสุข โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายธุวพัส  ชาภักดี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายนนทชัย  คำเบ้า โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงนพรัตน์  ศรีบุญ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายนรบดี  คงชาวนา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงนฤพัชร  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทันตา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงนันทิชา  ชุมพุด โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงนิชาภัทร  เอี่ยมละออ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงนุชชนก  ขาวผ่อง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายบวรวิทย์  ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงเบญญาภา  แจ้งแสงฟ้า โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายปฐพี  โพธิรุกข์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงปทิตตา  ทองแท่งใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายปรมี  เกษโสภา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายประชาธิปไตย  ทาศรี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายประวัฒน์  ธวัฒน์สุริยกุล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงปรีดาพร  รอดกุล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายปิติโชติ  ขาวฟ้อน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายปุณยธร  หอมขจร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงปุณยาพร  พงศ์เพ็ชร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายพงศพัศ  ดอนเส โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายพงษ์พรรณ  เรียงหา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงพจน์พิชชา  ลือโฮ้ง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายพรเทพ  ปัญจาศิริ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายพรพิพัฒน์  ไชยมาตร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงพราวพิมล  รอดอุด โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงพัชรกันย์  พิทักษ์ณรงค์พร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงพัชราภา  ชัยนาท โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงพิชชานันทร์  เชยชื่น โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงพิชชาภา  เปี่ยสุข โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงพิชญธิดา  ประวัติ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงพิชญธิดา  สิงหพีระกุล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงพิชญธิดา  เพิ่มพูน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงพิชญา  ศรีไล้ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงพิชญาภา  วงศ์ศรีรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงพิชาวีร์  แก้วมาตร์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เกษแก้ว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงพีรดา  จีนหนำ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายพีรพัฒน์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงพุทธไทยชาติ  ทาศรี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงพุทธิชา  จารุภุมริน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงภัทรธิดา  การสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายภานนท์   ทองบุตร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงภารดี  เชื้อจ๋าย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายภินธ์นรา  อริยะเดช โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายภูนรินทร์  ภิรมย์โพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายภูมิพัฒน์  ศรีมาท โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายภูวดล  พรมศรี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายมินฐฎา  ลีนา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายยสินธร  พึ่งเทศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายรชานนท์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายรัชพล  บุญบำรุง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงรินรดา  บุญนนท์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  โยศรีธา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายรุ่งวิกรัย  ใหม่จันทร์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงลลิตา  จิตรกลาง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงลักษิกา  แสงล้ำ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงวรรณภา  ผมน้อย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงวรัญญา  สิงห์ลอ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงวริศรา  สาทะ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายวศิน  ทับทิมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงวสุกัญญา  มาพะเนา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายวัชรากร  แพงรูป โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงวาสณา  เฉลิมไชย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงวิชญาดา  ตัวงาม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงวิภาวี  ยืนประโคน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงวิมลณัฐ  พันธ์นาเหนือ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงศศินภา  เทพมาลาพันธ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงศศิลดา  จันทร์แจ่ม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายศิรชัช  ชินชูศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงศิริวรรณ  แป้นจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงศุจีภรณ์  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายศุภณัฐ  บุญลี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายศุภวิชญ์  ถนอมไสว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายศุภวิชญ์  มูลชัย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายศุภฬุตม์  หงษ์อารมณ์กิจ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายศุลกลวัฒน์  ชื่นตา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายสหชัย  จันทรทอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายสหรัฐ  แก้วจีน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  รอดรักษา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงสิปราง  เงินหล่อ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงสิริกัญญา  แจ้งกิจ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงสิรินธร  เจริญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงสุปัญญา  เงินยิ่ง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายสุพจน์  ศรีพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงสุพรรษา  ศิลไชย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงสุพิชญา  พุดนาค โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายสุรชัย  ทรดี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงสุรีรัตน์  ทำดี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงสุฤดี  แก้วสังข์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงอภิชญา  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงอภิชญา  วิทยสิริไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายอภิชาติ  พูนสง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายอรุชา  สุขประจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงอัญชิสา  กลิ่นพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงอันติกา  ปานสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายเอกลักษณ์  อักษร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงฐานิดา  เรืองโรจน์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงนิชาภรณ์  สว่างแก้ว โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายภูมิพิภัทร  คำมา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงรุ้งรดา  ฉัตรทอง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงสลิษา  อุ่นวิเศษ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงสิรภัทร  ชาญสมร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงสิริพรรษา  เอื้อนไทยสง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงหทัยรัตน์  รำกลาง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายเตวิช  ยิ้มกัลป์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงพรวิภา  มั่นดี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงพิมพ์ลัดดา  รื่นภิรมย์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงณัฐนิชา  นาคำมูล โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ป.5 คณิตประถม
257 เด็กชายเปรมบัญชา  นาคเกี้ยว โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงวราภรณ์  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงอติกานต์  พัดศรี โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ป.5 คณิตประถม
260 เด็กชายเจษฎาภรณ์  พิมพ์งาม โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ผลานิสงค์ โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงทิพปภา  ยนตร์สูงเนิน โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายธีรพล  แสงจินดา โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงนันทกานต์  เนตรภักดี โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงปรียานุช  ยุงหนู โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงปวรรัตน์  มาดเหมาะ โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงมลฤดี  จันทนา โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  อินจันทร์ โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายฤทธิ์เดช  รอดทุกข์ โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงวรรณพร  แสงอุไร โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงวัลภา  พรมทา โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงสลิลทิพย์  กลัดทอง โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ชูเกตุ โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายอลงกรณ์  พรมจ้อย โรงเรียนวัดบัวโรย ป.5 คณิตประถม
275 นายอำนาจ  พลีน้อย โรงเรียนวัดบัวโรย ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายทศพร  กินรอน โรงเรียนวัดบัวโรย ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงจารุภา  หมื่นทิ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงชลรัมภา  จันทร์ประภากรณ์ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายชิษณุวัชร  กุลดี โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงฐิติชญา  คำดี โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.5 คณิตประถม
281 เด็กชายทีปกร  พูนพานิช โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 คณิตประถม
282 เด็กชายธีรดา  มาชา โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันดำ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายปภังกร  มีทอง โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงพรกนก  หมีทอง โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.5 คณิตประถม
286 เด็กชายพศิน  ปักเขมายัง โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  อามิตร โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 คณิตประถม
288 เด็กชายพีรวิชญ์  หมีทอง โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายภัทรพล  บุญโสม โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายศิรวิทย์  พรมลังกา โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงศุภสิริ  แดนไกวัลแก้ว โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงสรัญธร  ไชยรต โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงสุพิชญาภา  กลัดแก้ว โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.5 คณิตประถม
294 เด็กชายอภิมุข  สง่าวงศ์ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงกุญช์ชญา  อวยจินดา โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายณัฐพงษ์  แก่นจักร โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงธนัชญา  หอมรื่น โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กชายธีระเดช  ท้าวเพชร โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงพชรธิดา  เพชรน้ำทอง โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงพรกมล  จิตรประเสริฐ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายศุภวิชญ์  สุขอำไพจิตร โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงสิดาพร  อินอิว โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงสุรัมภา  พิลาแพง โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายอภิวิชญ์  ธนะภูมิชัย โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงอัญญาณี  อามาตย์มนตรี โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายจีรพัฒน์  นวลงาม โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายณัฐนนท์  จันทร์อ่อน โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.5 คณิตประถม
308 เด็กชายนัฐพล  อินทร์สุวรรณ โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.4 คณิตประถม
309 เด็กชายพงศกร  สมมิตร โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงพรทิพย์  ขำเถื่อน โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงเมธิตา  สาระมู โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.4 คณิตประถม
312 เด็กชายวรโชติ  จันทร์ขวาง โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.4 คณิตประถม
313 เด็กชายศตวรรษ  แซ่เหีย โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงศิริรดา  แต้มเจริญ โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายสิทธิโชค  บริสุทธิ์ โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงจันทราภรณ์  สัตนาโค โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงชลดา  ภูน้ำขาว โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงฐิตินันท์  รมยะสมิต โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงทิพธิดา  ชาสงวน โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงธนัชชา  ศิริพันธ์ โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายยุทธเนตร  แซ่เหีย โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายระพีพัฒน์  ทัพพลี โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงวันทนา  คณารักษ์ โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงศิริวรรณ  พลน้อย โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายสันติ  หัสเสม โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงสุภาวดี  สอนบุญทอง โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงอารยา  แซ่จึง โรงเรียนวัดบางเพรียง ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงกนกวรรณ  นิ่มยังดี โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ป.4 คณิตประถม
329 เด็กชายชิษณุพงศ์  อินทร์กลัด โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ป.4 คณิตประถม
330 เด็กหญิงฐิติมา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ป.4 คณิตประถม
331 เด็กหญิงเติมขวัญ  ขำเชย โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงนพัสร  ภูพาดเงิน โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงนันท์นพิน  เรือนทอง โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ป.5 คณิตประถม
334 เด็กหญิงเบญจลักษณ์  บุญเมือง โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ป.4 คณิตประถม
335 เด็กชายปรวัฒน์  ย่ามเงินทอง โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ป.4 คณิตประถม
336 เด็กชายพัฒนเดช  ธีระสุนทรไท โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงพิยะดา  สีใส โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงศศิธร  ขำเถื่อน โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงอัจฉรานันท์  นามวงษ์ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงจิรนันท์  วันกิ่ง โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงญานิศา  สีพล โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายธนากร  รอดสุโข โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายปฏิภาณ  ทับทวี โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงปัญญาพร  แก้วชื่น โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงปิยธิดา  สัตถาวโห โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงพิมลวรรณ  โพธิืศรี โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายภูกฤษ  ใหม่เอี่ยม โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงวริศา  สิงห์คำพุฒ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงอาทิตยา  ชิ้นฟัก โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กชายกันตภณ  พันทองหล่อ โรงเรียนวัดเสาธงนอก ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงณัฏฐพรรณ  อยู่โพธิ์ทอง โรงเรียนวัดเสาธงนอก ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายนัทธพงศ์  สาระคิด โรงเรียนวัดเสาธงนอก ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายพงษ์ศดา  ลันวงษา โรงเรียนวัดเสาธงนอก ป.6 คณิตประถม
354 เด็กชายโภคิน  คะเชนทร์ชาติ โรงเรียนวัดเสาธงนอก ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายมนัสวิน  แสงประเสริฐพร โรงเรียนวัดเสาธงนอก ป.6 คณิตประถม
356 เด็กชายกฤติพงศ์  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนวัดเสาธงนอก ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงกาญจนสุดา  ทองทรงธรรม โรงเรียนวัดเสาธงนอก ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงกิติวรา  บัวภา โรงเรียนวัดเสาธงนอก ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงเขมิกา  สารพัฒน์ โรงเรียนวัดเสาธงนอก ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายเจษฎา  บุตรดี โรงเรียนวัดเสาธงนอก ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงฐิตาพร  แก้วล้อม โรงเรียนวัดเสาธงนอก ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายเทพพนม  นิราพาธ โรงเรียนวัดเสาธงนอก ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงธัญวรัตน์  อิ่มใจ โรงเรียนวัดเสาธงนอก ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายพรชพล  นัยนามาศ โรงเรียนวัดเสาธงนอก ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงพรรธิตา  วงษ์สาลี โรงเรียนวัดเสาธงนอก ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงศศิณา  มูลนาค โรงเรียนวัดเสาธงนอก ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงศิริกานดา  สิทธิจันทร โรงเรียนวัดเสาธงนอก ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงชนัดดา  ไชยสงคราม โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
369 เด็กหญิงจีรนันท์  ทองใบ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.5 คณิตประถม
370 เด็กชายชัยยุทธ  สังขทัศไนย โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.4 คณิตประถม
371 เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  เที่ยงตรง โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.5 คณิตประถม
372 เด็กหญิงณัฐชา  วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.4 คณิตประถม
373 เด็กหญิงนัฐธนา  เหมือนอ่อง โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.4 คณิตประถม
374 เด็กหญิงนิภาภรณ์  ประทุม โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายปกรณ์  หวังเอก โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงปิยพัทร  นารีจันทร์ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงรมิตา  กรมแสง โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.4 คณิตประถม
378 เด็กชายราชัน  โนะคุน โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.6 คณิตประถม
379 เด็กหญิงสาวิกา  ศรีโอภาส โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.5 คณิตประถม
380 เด็กชายสิทธิพร  สิทธิกุล โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.4 คณิตประถม
381 เด็กชายอชิระ  อังคะรา โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงอรกช  อ่ำกลิ่น โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.4 คณิตประถม
383 เด็กชายอัษฎาวุธ  ดาเลาะกองเสล็ม โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงกมลลักษณ์  มีพุ่ม โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงกัลยา  บุปปผามาลัย โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงกัลยา  บุปผามาลัย โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กชายชัยพล  สิงห์วงศ์ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงญูนี  กชฤมลายู โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายณัฐดนัย  วันซอและ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายทรรศนัย  โต๊ะรามัญ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงธัญจิรา  อุ่นถาวร โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กชายธีรชัย  หูตาชัย โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงนิภาดา  เกาะแก้ว โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงบุญยาพร  ศรบุญทอง โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายปรินทร์  ย่อมไธสง โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงปาริชาติ  ไพรัตน์ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงมินตรา  เอี่ยมอร่าม โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงลีนา  นิมา โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายวิชญ์พล  ทาณะระ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงศุภักษร  ขอดอนุ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายสิฐากรณ์  ปางทอง โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายสุทธิกานต์  โซโต๊ะ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงสุรอยยา  วงษ์แย้ม โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายอนุชา  ภัยขยาด โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงอันนาส  ฮะอุรา โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายกัญจน์  ทิพมะณี โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่หวัง โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.4 คณิตประถม
408 เด็กชายเจษฎากร  ช่วยเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.5 คณิตประถม
409 เด็กหญิงชิดชนก  อินทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.4 คณิตประถม
410 เด็กชายญาณพัฒน์  ปุยละเทิม โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.4 คณิตประถม
411 เด็กหญิงณทิพรดา  วาดกลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.4 คณิตประถม
412 เด็กชายธนวันต์  พิมใจ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.5 คณิตประถม
413 เด็กหญิงธวัลรัตน์  บุญหนัก โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.5 คณิตประถม
414 เด็กหญิงธันยพร  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.5 คณิตประถม
415 เด็กชายนนทพัทธ์  ลาไม้ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.4 คณิตประถม
416 เด็กหญิงนรินทร์ธารา  เล็ดลอด โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.5 คณิตประถม
417 เด็กหญิงนิชานันท์  พรรณขาม โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.4 คณิตประถม
418 เด็กหญิงบัวบูชา  เทศนาบุญ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทสร โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.5 คณิตประถม
420 เด็กหญิงพิชะญาษน์  ไชยวิเศษ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ช่วยไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.5 คณิตประถม
422 เด็กชายพิศิษฐ์ศักดิ์  พิชัยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.5 คณิตประถม
423 เด็กชายพีรภัทร  สิงหะบาล โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.5 คณิตประถม
424 เด็กชายวรกันต์  ดุลยเกียรติ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.4 คณิตประถม
425 เด็กชายศุภวิชญ์  ใหม่มา โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.5 คณิตประถม
426 เด็กหญิงสรัลพร  อนงนวล โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.5 คณิตประถม
427 เด็กชายจิระพัฒน์  ยะสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงชลดา  ใจดี โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เลี๊ยบประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ยันต์รัตนไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายธนภัทร  ประไพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงนภัสกร  อวะรัมย์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงบุญญพร  ฉิมมากรม โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงบุญญิสา  แก้วนะ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงเบญญาภา  ประจำพบ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายปรวัฒน์  เต๋จ๊ะ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กชายภูมิภัทร  ชุมคง โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงศิภาพรรณ  น้อยสง่างาม โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มีกลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงอริสรารัศมิ์  เริงนิสัย โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงกิตยา  เข็มช่อ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 คณิตประถม
442 เด็กชายจิราวัฒน์  ลัทธะโล โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.5 คณิตประถม
443 เด็กหญิงชลธิชา  วินาโท โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.5 คณิตประถม
444 เด็กชายธนดล  บุญครอง โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 คณิตประถม
445 เด็กหญิงธมนวรรณ  ยอดดี โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 คณิตประถม
446 เด็กหญิงนภัสนันท์  กิมยงค์ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.5 คณิตประถม
447 เด็กชายพัชรพล  กิมเส็งเฮ็ง โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.5 คณิตประถม
448 เด็กชายภัทรภณ  ชื่นอุรา โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 คณิตประถม
449 เด็กหญิงวรินทร์ยุพา  เอี่ยมอ่อน โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายสุริยาวุธ  พึ่งภพ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 คณิตประถม
451 เด็กหญิงกรชวัล  ทิพย์ญาณ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงกรภัทร์  ปัดทุม โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายคเชณญ์ภพ  นิยมจันทร์ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายไชยวัฒน์  ศักดิ์ดา โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงณัชชา  จิระรัตนชล โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงณัชชา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายณัฐพนธ์  ศรีวิลัย โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงณิชาภา  แปลสนม โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงธนภรณ์  แอบจิหาด โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายธนวัฒน์  บุญรอด โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายธนาคาร  แซ่ลี้ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงธัญญาธร  ศิลธร โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงเบญญาภา  บุญเหมาะ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายปราชญ์  เกตุอัมพร โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายเปรมมนัส  พ่อพิลา โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงพรกรัณย์  พรหมมาภิรมย์ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงพิชชาภัทร์  กะการดี โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายพิชยุตม์  พลทิพย์ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สุทธิโพธิ์ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  โสพันโต โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงพิไลวรรณ  พิมพล โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายมนัสชนนท์  ธรรมมี โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายเมธาเศรษฐ  เสือเสน โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงรัตนาพร  โพธิ์จันทร์ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงศศิประภา  ส่องศรี โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงศิริกัลยา  โฉมฉาย โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายศุภวิชญ์  อ่วมภักดี โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงสุณัฎฐา  กลิ่นรัก โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงสุพิชชา  เขียวใจ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายหฤษฎ  หมั่นการ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงอนัญญา  สกุลคต โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงอันดามัน  กลิ่นมาลัย โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายกันทรากร  เหมือนขาว โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.6 คณิตประถม
484 เด็กหญิงโชติกา  เลิศธรรมกุล โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายธนกร  จันทร์งาม โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.5 คณิตประถม
486 เด็กชายรณกร  มุ่งเอื้อกลาง โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.5 คณิตประถม
487 เด็กหญิงสุชญา  ประทุมศรี โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.6 คณิตประถม
488 เด็กชายอัจฉริยาวุฒิ  นามศักดิ์ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.5 คณิตประถม
489 เด็กชายกนก  จันทร์ผล โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายจุมพล  ปานทอง โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายชนกันต์  มนตรี โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุภาศาสตร์ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงณัฐนันท์  ขวดใส โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงณิชากมล  ไม่หลงชั่ว โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายธนภูมิ  มะโนสา โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สมประสงค์ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงพัชราภา  นาเมือง โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายเฟื่องวิชญ์  ชูภิรมย์ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงรุ้งตะวัน  กวักหิรัญ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงกนกวรรณ  นามมิสา โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงกัลยกร  มโนธรรม โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายคณิศร  มงคลแก้ว โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงนภัทร  สิริกุลณวัต โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงพชร  แสงบุญมี โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายพีรณัฐ  หวัง โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงมนพร  คงใหม่ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงวนารี  เต่าทอง โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงวรนารี  เต่าทอง โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงสิริวิมล  สุขโชติ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีสะอาด โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
511 เด็กชายชนมภูมิ  ประทุมชัย โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
512 เด็กชายชยกร  คำพีระ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
513 เด็กชายณัฐภัทร  ปรัชญาอภิบาล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
514 เด็กชายตฤณ  วาทย์ชีรานนท์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
515 เด็กชายธนกร  วงศ์ศรีเผือก โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
516 เด็กชายธีรเดช  พินิจผดุงธรรม โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
517 เด็กหญิงนภัสสร  เปรมจิตร์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
518 เด็กหญิงนัทธมน  ลาไป โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
519 เด็กชายนิภัทร์  แซ่ลี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
520 เด็กหญิงเบญจมาศ  คงวัฒนะ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
521 เด็กชายพชรณัฐ  มั่นประพันธ์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
522 เด็กชายพิชญะ  บุญมี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
523 เด็กชายเมธี  แซ่ย่าง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
524 เด็กหญิงวนัสนันท์  รักษาธรรม โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
525 เด็กชายวรเมธ  ยะแสง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
526 เด็กหญิงวิชญาดา  กิ่งคำ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
527 เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีมณี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
528 เด็กหญิงศศิวิมล  ศิวพรอนันต์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
529 เด็กหญิงสิริยากร  มัคคภิญโญ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
530 เด็กชายสุจินต์  หวัง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 คณิตประถม
531 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ฟังฮาด โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 คณิตประถม
532 เด็กชายอริยเดช  คฤหเสรีธร โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
533 เด็กชายอะชีตะ  สุขช่วย โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 คณิตประถม
534 เด็กหญิงกรรณิการ์  พัฒนิบูลย์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงกัณญาพัสร์  สิงห์แพร โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายณภัทร  คิดนุนาม โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายณภัทร  เรียนแจ้ง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงณภัสวรรณ  มิ่งสงฆ์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงณิชกุล  วงษ์แย้ม โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  พรมพันห่าว โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายธนพล  พวงแก้ว โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายนันทกร  กลิ่นรัก โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงนาราภัทร  ทัศนศร โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงบุญฑริกา  อินตายวง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายบุณยกร  หอมแก่นจันทร์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงปรนันท์  ปิยะพิทักษ์วงศ์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงปุญญิสา  นรารัตนานุกูล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงพิชญา  อัมระปาล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายพีรเดช   พิพิธผลารักษ์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงภัชชญา  แซ่โท้ว โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงเยาวภา  เผือกโฉลง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายราชัน  ชัชวาลย์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงริวธาดา  พรนิคม โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงวรวลัญช์  หวังชอบ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงวรวัลย์  ส้มแก้ว โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงวลัยมาศ  คำพึ่ง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงศิริกัญญาวรรณ  แย้มผกา โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงศิโรรัตน์  โคดจันท์ทัด โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงศุภิสรา  ยอดขาว โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงสรวรรณ  อำนวยกุล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายสิรกานต์  ตรีพิศาล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายสุกฤษฏิ์   บำรุงวัด โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงสุชาดา  ชัยชนะวรศิลป์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายกัลยกร  ประทูลทอด โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
565 เด็กชายการัณยภาส  ประโคม โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
566 เด็กหญิงชญาภา  โกเมฆ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
567 เด็กชายปฏิภาณ  คูณหัวโทน โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
568 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  สารสม โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
569 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  โรจน์วิจิตรรัตน์ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
570 เด็กชายริชการ  สมถวิล โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
571 เด็กหญิงวษนีกรณ์  เสียงเพราะ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
572 เด็กหญิงอธิชา  วันทา โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 คณิตประถม
573 เด็กชายกัญจน์นิมิต  พริ้งเพราะ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายกัณฐรากร  เมฆี โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กชายกันตพงศ์  รัตนราช โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงขวัญสิรดา  ขยันทำ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงชญาภา  สังข์สุวรรณ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายชนแดน  เหมือนบับ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงชนิดาภา  กังวานสุระ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงชนิตสิรี  พลเกลือ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงณิชา  พิพัฒนสารากุล โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายธนกฤต  พิศลืม โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงธมนวรรณ  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงธัญทิพย์  อินเจริญชัย โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงธัญลภัส  สืบวงษ์ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายปภังกร  คำตอง โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายปัณณวิชญ์  มีมา โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงปิยะปภัสร์  สุกิจชัชว์โชติ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงพลอยพิชชา  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงพัชริดา  บุญญามิ่ง โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายพานรินทร์  เผือกใจเริง โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงภิญญดา  ช่อฟ้า โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงลภัสกร  แสนศิลา โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงวริศรา  ไพศูนย์ โรงเรียนยินดีวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงกัญชพร  ธราพร โรงเรียนสาธิตบางนา ป.6 คณิตประถม
596 เด็กหญิงจุฬารินทร์  ภาพวิจิตรศิลป์ โรงเรียนสาธิตบางนา ป.6 คณิตประถม
597 เด็กหญิงณิชภัทร  สุรินทร์ โรงเรียนสาธิตบางนา ป.6 คณิตประถม
598 เด็กหญิงณิศรา  แก้วลัดดา โรงเรียนสาธิตบางนา ป.4 คณิตประถม
599 เด็กชายธเนศ  ทองธรรมชาติ โรงเรียนสาธิตบางนา ป.6 คณิตประถม
600 เด็กชายปัณณวัฒน์  ศรีคะชา โรงเรียนสาธิตบางนา ป.4 คณิตประถม
601 เด็กชายปิยพัทธ์  สุวรมงคล โรงเรียนสาธิตบางนา ป.6 คณิตประถม
602 เด็กชายปุณณสิน  ศรีคะชา โรงเรียนสาธิตบางนา ป.6 คณิตประถม
603 เด็กชายพลิศร์  โคตรเนตร โรงเรียนสาธิตบางนา ป.6 คณิตประถม
604 เด็กชายพีรพันธุ์  ปานท่าไข่ โรงเรียนสาธิตบางนา ป.6 คณิตประถม
605 เด็กชายรณกร  ฉิมพาลี โรงเรียนสาธิตบางนา ป.6 คณิตประถม
606 เด็กชายรัชชานนท์  จันทร์แจ่ม โรงเรียนสาธิตบางนา ป.4 คณิตประถม
607 เด็กชายรัชชานนท์  วงศ์ภักดี โรงเรียนสาธิตบางนา ป.6 คณิตประถม
608 เด็กชายศุภกฤต  แก้วชนะ โรงเรียนสาธิตบางนา ป.5 คณิตประถม
609 เด็กชายรธีภัทร์  จงรุ่งเรืองสิน โรงเรียนสาธิตบางนา ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงสโรชา  รุจิโมระ โรงเรียนสาธิตบางนา ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายสุวรรณภูมิ  ฉิมพลี โรงเรียนสาธิตบางนา ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายกวิน  แก้วนวน โรงเรียนสาธิตบางนา ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กชายจิรัฏฐ์  ชื่นศิริ โรงเรียนสาธิตบางนา ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายชัชพีร์  บุญประสาร โรงเรียนสาธิตบางนา ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงฐิตารีย์  รายะรัตนกาญจน์ โรงเรียนสาธิตบางนา ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงดวงพร  มีวิริยกุล โรงเรียนสาธิตบางนา ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงดาญาดา  วงศ์ภู่ดี โรงเรียนสาธิตบางนา ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายติณต์  พิพัฒนะมงคล โรงเรียนสาธิตบางนา ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงปพิชญา  ชัยทอง โรงเรียนสาธิตบางนา ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายพรเดช  ป้องแก้ว โรงเรียนสาธิตบางนา ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กชายพุฒิธร  รื่นเริง โรงเรียนสาธิตบางนา ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายวริศ  สุวรมงคล โรงเรียนสาธิตบางนา ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงวีรดา  กังพัฒนกิจ โรงเรียนสาธิตบางนา ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายศักดาพนธ์  เพชรชัย โรงเรียนสาธิตบางนา ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายศาสตรพล  ดงอุเทน โรงเรียนสาธิตบางนา ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พรหมรักษ์ โรงเรียนสาธิตบางนา ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายกฤติพัฒน์  จันทคาต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
628 เด็กชายก้องเกียรติ  โกศลกิจจาวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
629 เด็กชายกันตพัฒน์  เจริญกิจภิญโญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
630 เด็กหญิงกุลธาดา  สื่อมโนธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
631 เด็กหญิงกุลวรินทร์  กุลรัตนสินสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
632 เด็กชายชนะพุทธ  อุปทะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
633 เด็กชายชนาธิป  อัมพร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
634 เด็กชายชยุตพงษ์  จงสกุลธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
635 เด็กชายฐานิติณณ์  อมาตย์กุลไชย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
636 เด็กชายณกรชัย  เตชะคุณกรปรีดา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
637 เด็กชายณฐพงษ์  รุ่งเรือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
638 เด็กหญิงณฐมน  สกุลณี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
639 เด็กชายณภัทร  แก้วถิ่นดง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
640 เด็กหญิงณภาภัช  ลิ้มเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
641 เด็กชายณัฏฐชัย  ธนเศรษฐ์วัฒนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
642 เด็กชายณัฐปคัลภ์  สร้อยสิงห์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
643 เด็กชายณัฐภาคย์  จันทอาภรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
644 เด็กชายธนกร  หลีน้อย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
645 เด็กชายธนกฤต  รสินชยะกูร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
646 เด็กชายธนยุทธ  แสนหาญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
647 เด็กหญิงธัญญ์นภัส  พรอนันต์เลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
648 เด็กชายธาดากร  ปิยภาตระกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
649 เด็กชายธาวิน  แสนหาญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
650 เด็กชายธีรดนัย  อยู่นุช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
651 เด็กชายนนท์ปวิธ  พรเจริญทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
652 เด็กหญิงนันท์นภัส  คำแปง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
653 เด็กหญิงนันท์นภัส  อัศวพิชญโชติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
654 เด็กชายใบบุญ  ได้ผลธัญญา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
655 เด็กชายปภังกร  สุขสิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
656 เด็กชายปภากร  ทองสร้อย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
657 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แสนสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
658 เด็กหญิงปราณปริยา  สังขวิเชียร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
659 เด็กหญิงปัณฑารีย์  เกียรติวิมล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
660 เด็กหญิงปารณีย์  เชื้อพราหมณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
661 เด็กชายปุญญพัฒน์  จิตรนำทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
662 เด็กหญิงปุณณดา  สาหร่าย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
663 เด็กหญิงปุณยนุช  สังข์แก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
664 เด็กหญิงเปมิกา  พุทธสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
665 เด็กชายพชรพล  เผดียงครบุรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
666 เด็กชายพชรพล  เพชรพลอยพล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
667 เด็กชายพชรพล  ไพจิตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
668 เด็กหญิงพรวรินทร์  ธาราพิพัฒนกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
669 เด็กหญิงพรสิรินทร์  อุดมสมุทรหิรัญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
670 เด็กชายพลายุทธ  บุญอุดมกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
671 เด็กหญิงพัชรกัญญ์  คำหงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
672 เด็กชายพันธวัสส์  สิทธิ์ประกรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
673 เด็กชายพัสกร  หงษ์ทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
674 เด็กหญิงพิชชาพร  ศกุนะสิงห์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
675 เด็กหญิงพิมพ์ปรางค์  กันทะเตียน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
676 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เลิศจริยพร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
677 เด็กชายพีรวิชญ์  รอดแย้ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
678 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เขียววิชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
679 เด็กหญิงภัทรณัฐ  ฟุ้งธานีรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
680 เด็กชายภูริณัฐ  แก้วสิมมา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
681 เด็กหญิงรชาวดี  ศรีเมือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
682 เด็กหญิงรวงข้าว  จักรชุม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
683 เด็กชายวงศธร  เจริญถกลศีล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
684 เด็กหญิงวริศรา  เกียรติพิพัฒนกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
685 เด็กชายศหัศ  นิลวัชรารัง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
686 เด็กหญิงศิว์ศิร์  ธนวรรฆ์สิปาง ทวีรชตอนันต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
687 เด็กชายสมาวัฒร  บุปผาพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
688 เด็กหญิงสุธิตา  ลิง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
689 เด็กหญิงสุประวีณ์  สีจันทะรัง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
690 เด็กชายหรรษวัตร  แก้วกำเนิด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
691 เด็กหญิงอนงค์ภัทร  ลิ้มสุริยะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
692 เด็กหญิงอาจรีย์  ตัณฑ์ธนานุกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
693 เด็กชายอานนท์  อุดมลาภ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
694 เด็กหญิงไอริสา  สดเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
695 เด็กชายแฮร์รี่ ราลฟ  ฟูลเลอร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
696 เด็กหญิงเจสสิก้า  อารียามอส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงโจลินดา  ฟางเฟื่องฟู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงชนิชา  อชิรภูวนนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงชุติมดี  สกุลคต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายฐิตชัยยง  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงณปภา  หอมจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงถภัสสร  แสงยนต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายทัชชกร  เรืองสิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงแทมมี่  คูเปอร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
705 นายธนภัทร  วิวัฒน์วิทยา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายธีรชัย  อินทวรันต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายนราปกร  ตมเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
708 นางสาวนัฏนาลิน  สุขเกิดผลเขษม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงนิชาภา  สงวนตระกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
710 นายบรูซ ศรัณย์  ไอด์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงเบญญาภา  คำพึ่ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงปพิชญา  ประกายเลิศลักษณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงปิยทิพย์  กาบทิพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายปุณณภพ  บุ้งทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงพรรณวดี  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงพลอยลดา  จิตต์สงวน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  อิศวเรศตระกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายพีระพงษ์  ยามา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายภคินทร  เฉลิมชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายภัคณัฏฐ์  บูชิกานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายภาณุพงศ์  มีบุญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายภูวนัตต์  ใจมีสุขทุกเพลา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงภูษณิศา  เผือกบางนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงรตนมน  สกุลธนยง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.2 คณิต ม.ต้น
725 นางสาวรสรินทร์  ทิพย์ประเสริฐสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงรัฐณัฐอร  จิรวรวลัญช์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงวลัยพรรณ  เหล่าปรีชาชาญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงวิมลทิพย์  ขาวทองบริสุทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงศรัญญ์กานต์  ทรัพย์วิบูลย์ชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.1 คณิต ม.ต้น
730 นางสาวศศิกานต์  นามอักษร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงสาริศา  เลาหะจินดา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายอธิเมศร์  เดชอดุลย์วัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงอิสรีย์  ตัณฑ์ธนานุกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงกชพรรณ  เทียบคุณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงกนกกร  เหมือนสมัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงกวินธิดา  อุตตะรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงกัญญพัชร  ปัสศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กชายจิรกร  จงจุฑารัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงจิรัชยา  ปาสกิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายเจษฏ์ดนัย  จำปาเทศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงชนิตา  เจริญสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กชายชยณัฐ  ศรีสากล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายชลันธร  ดวงแสนพุฒ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงชาลิสา  กมลรักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กชายชุติเทพ  ไกรสำโรง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงโชติกา  ทิพนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กชายเซนติณณ์  ธาราพิพัฒนกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงญาณิศา  หล้าวงศ์สาย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงณวดกา  จันทร์ต่าย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงณัจฉรียา  ชาวนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงณัจยา  อินไชยา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ขาวทองบริสุทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงณัฐณิชา  น้อยสอาด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงดลรัตญา  บุตรสมบัติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กชายธนกฤต  สันติวสุธา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงธนพร  จิตสนพ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กชายธนภัทร  รสสุคนธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กชายธนราชันย์  สุวรรณศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงธัญชนก  วันแจ้ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงธัญญารัตน์  แสงมาศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงธัญลักษณ์  อยุทธ์ยานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กชายธัญวิสิฏฐ์  สิงห์แก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กชายธีรภัทร์  เอี่ยมภาคีนิวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กชายนนท์ปพัฒน์  พรเจริญทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงนพสรณ์  ไทยเสรีกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงนพัชนันต์  แซ่ลี้ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงนวรัตน์  โชติสวัสดิ์พร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงนันท์นภัส  เจนบรรจง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กชายนิธิศ  สุทธิสุนทร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงปนิตา  วัดอ่อน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงปราณชญา  สังขวิเชียร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กชายปริญวรรธน์  ลิ้มตระกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงปรียาภัทร์  ธาตรีอดิเรก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กชายปวริศ  ดวนใหญ่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงปวิศา  จารุศักดิ์สกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายปองปราชญ์  หมื่นคลัง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงปัณฑิตา  สีหะวงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงปาณิสรา  เบ็ญจกาญจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงปุณญวีร์  นันทนาวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กชายปุณยวีร์  พันธุ์แพทย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กชายพอเพียง  พิมพ์อ่อน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ศักดิ์ศิริธนากุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงพิชญ์ชามา  แสงศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงพิชญาพร  สุขจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พิพัฒนสกุลกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงพิมพ์นารา  สงวนทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กชายพีรพงศ์  นฤภัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กชายพีรภัทร  เจริญทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กชายพุฒิเมธ  ปุณโณทก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงเพนกวิน  วนิชธัญญาทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงเพียรเพียงพอ  โพยมรัตนสิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงภภรกัญ  จำเริญรักษา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กชายภัทรนนท์  แก้วปลั่ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กชายภัทรพล  แก้วอมร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กชายภูมิสมุทร  เอกอาณากรกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กชายภูรี  ทองไพฑูรย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายภูวศิลป์  สุวรรณพงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงมัทสิการ  สุนทรวารี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงมาริษา  สังข์สมบูรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงมิลินท์  อารีรักษ์สกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงเมชญา  แสงเพชร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ศิริชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงเมษญา  แสงศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงโมนิก้า หงส์  อีโวเนต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กชายรชภรรค  สุรัจศิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กชายรัชพล  เนียมกลิ่นหอม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กชายลัญจกร  มหาวิจิตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงวรนิษฐา  ปานสงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายวรเศรษฐ์  วรกิตติเกษมกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงวริศนันท์  วรนุช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงวริสา  ผลอินทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กชายศิวกร  ดำเพ็ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงศุภรดา  โอภาสวัฒนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงสริดา  โยธาพิทักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงสิรินทรา  ขาวสะอาด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กชายอชิระ  ศยามานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กชายอธิป  วงค์สันเทียะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงอนันตญา  อนันตรุจกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญไกร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงอมิตศรา  มั่นเมือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงอรรัมภา  ศุภคติธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กชายอาชวิน  บุญประโลม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงไอริสา  พัทรบูรณ์พิภพ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงณัฐณิชา  พยัคชาติ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงบุณยาพร  สาทช้อย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงพรทิพา  อ้วนแพง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กชายภูมิรพี  สูญกลาง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงอภิรดา  รากเงิน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี ป.6 วิทย์ประถม