รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกมลชนก  ยอดสม โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกฤติยา  พิมราช โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกัลย์ฉาย  อุดมเกียรติ์กำจร โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงเขมิกา  เขมพฤทธิ์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายจิตติพัฒน์  กันทะฟู โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงจิราวรรณ  หวังในธรรม โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงฉัตรพิรยา  สวนสระน้อย โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงญาณิดา  บัวหอม โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายณรงเดช  อากาศโสภา โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณัจสิยากรณ์  เที่ยงยุติ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงดารารัตน์  สาสะชิต โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายตะวัน  ไข่สีทอง โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงทัตพิชา  ต๊ะวิกา โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงทัยกรณ์  กันเกิด โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายแทนธรรม  สถานอก โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายธนกร  เรืองจันทร์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงธนวรรณ  มงคลเจริญ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงธัญชนก  ทัดศรี โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงธัญชนก  อ่อนแสงคำ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงนรินธร  จินดาอินทร์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายนฤสรณ์  แหยมมิตร โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงนวรัตน์  จิรภัทรรุ่งเรือง โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงนันทรัตน์  ต้นชารี โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงนามไพลิน  สุลินทาบูรณ์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงนิชาภา  จานเขื่อง โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงนิรัชพร  ดีพา โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายปฐพี  สีนวน โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายปริญญา  ด่านดอน โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายพงศภัค  เนติ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงพิชชาพร  ชูกุศล โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงพิชญธิดา  รักขุมแก้ว โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงภคพร  วงค์สุรินทร์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงภัณธิรา  ปิ่นหอม โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงภัทรภา  ช่วยเจริญ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายรฐนนท์  สมใจ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงวิชญานินทร์  ช้างใจกล้า โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายวิชญ์  วิโนทัย โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายวิธวินท์  ทิมเจียม โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายวีรวิชญ์  ภูมลี โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงสกุณา  อรุณชัยรุ่งเรือง โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงสรีวัลย์  จูมเกตุ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายสุกลวัชร  เฉิน โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงสุณิสา  มีพรหมองค์ดี โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงอชิรญา  สุวรรณศร โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายอนพัทย์  สิทธิบุญภักดี โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงอารยา  แอเขี่ยม โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงกชกร  ทาอิ่ม โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงกนกลักษณ์  สระไกร โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กชายกมล  ไกรงู โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายกรณพัฒน์  ดอกไม้ทอง โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายกฤตเมธ  ภมร โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายกฤษณพล  ทิพย์มณีมงคล โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กชายก้องภพ  วิลัยธัญญา โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงกัญญณัฐ  มั่นคง โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายกัณฑ์อเนก  ศิริวัฒนสกุล โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กชายกิตติธัช  เพียนอก โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงจิดาภา  ชื่นเชื่อม โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายจิรวัฒน์  ผู้น้อย โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงชญานันท์  เพชรศรี โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงชิชญา  โอชะกุล โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายฐิติวัฒน์  เคร่งวิทยา โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงณัฐนรี  แสงอาเฉียน โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงธนพร  แสงทองดี โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายธนะพัฒน์  ทองสม โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายธนา  ยอดคำลือ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายธนากร  คงรอด โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงธัญรดา  จันทร์ไกรทอง โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายนรวิชญ์  พรหมประสิทธิ์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายนันทพัทธ์  วานิชเฟื่องฟู โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงนันธิดา  ไม่หวั่น โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงพรรณวดี  ถาวรชีพ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงพรรทิพภา  เผ่ากัณหา โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงพลอยนภัส  ชัยกรเตโชพัฒน์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงพาราธิป  นรินทรกุล ณ อยุธยา โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีวารี โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงภรวิภา  สถานดี โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายภัทรพล  วงค์วิลาน โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงภัสสร์ศศิร์  ชาววาปี โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายภูริภัทร  โอนอ่อน โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงรสิกา  ปานธูป โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กชายวชิรวิชญ์  ภูมิมี โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงวิชญาพร  อรัณยกานนท์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงศรัณย์รัตน์  ราชัย โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กชายศิลากร  เจริญสิงห์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงสิรภัทร  เขียวชะอุ่ม โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงอโนมา  วิเศษกุล โรงเรียนพร้านีลวัชระ ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กชายกรรชัย  ชูเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายกฤตภัค  นาคา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายกฤษฎา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายกฤษณะ  ศรีทาดี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายกฤษดากร  สัสนาม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงกษิรา  ละมัย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงกัญธินา  อินพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายเกษมสันต์  หอมวงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายจารุพัฒน์  สมสร้าง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงฉัตรวดี  เรืองบำรุง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายชนวิทย์  คำศรี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงชนิกานต์  สุวรรณชนานันท์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายชยกร  พรมสุริย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายชวิศ  โสรัจจะภิญโญ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงชวิศา  ยุวะบุตร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายชัยภัทร  สิทธิโกษี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงชาญาดา  กอแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายฐนกร  เบนอารีย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทร์ผ่อง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงฐิติรัตน์  อ้นขาว โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงณัชชารี  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คำนวนนิคมเขต โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทิพย์ศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงณัฐนันท์  สว่างดี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายณัฐนันท์  เชาว์ไว โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายณัฐปภัสร์  ด้วงบุญ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงธนกร  อนันต์ธนโชค โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายธนกฤต  สิงห์จุ่น โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายธนกฤติ  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายธนโชติ  ฉั่วสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายธนภัทร  จำปีกลาง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงธนวรรณ  บุญเจน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายธนวัฒน์  มุขศรี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายธวัชชัย  สีหะบุตร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงธีราดา  เหล่ารอด โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงนพัชร์ภรณ์  ทิพยานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงนรมน  อรรถาพิช โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายนราวิชญ์  น้อยโนนทอง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงนิติรัตน์  วงทะนี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงเนรัญชรา  อบเชย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงบุษยมาส  บารพรม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายปฎิภาณ  พะบำรุงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายปรวีร์  เล้าเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงปัณฑิตา  กาญจนาภา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายปัณณธร  บุญจันทราทิพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงปาลิดา  เขียวตาด โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงปิยะฉัตร  จันทร์คงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงปิยะวรรณ  ต้นถาแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงปุณยพร  แซ่โต๊ะ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงพลอยใส  มาลาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายพิธิภัทร์  เหล่ารอด โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงภคพร  ขอโน้มกลาง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ลามทุม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายภัทรชัย  ประสพสุข โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงภัทรียา  บุญวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แก้วสีม่วง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
143 เด็กชายภูริพัฒน์  แก้วดอนรี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงมัณฑิรายา  สิงห์หล่อ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงรสิตา  พวงบุปผา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายรัชชานนท์  ไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายวชิรวิทย์  อุดมสมุทร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
148 เด็กชายวรภาส  พึ่งยิ้ม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงวรวลัญช์  รอดละม้าย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงวริศรา  คำขัน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายวิทวัส  สมบุตร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายวีรภัทร  ไชยเพชร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายวีรสุทธิ์  ทั้งสว่างวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงศศิชา  สำเภาน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงศศิวิมล  เวชกามา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงศุภนิดา  วุฒิชัยไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงศุภาวดี  ปั้นประสม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายสรวีย์  สงวนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงสโรชินี  เพชรพิรุณ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายสวโรจน์  อิ่มพ่วง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงสาริศา  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายสิรภพ  เจริญโต โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายสิรภัสร์  เกตุอ่อน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงสิริพชร  เส้งเนตร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงสุชาริณี  อุกาพรม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงสุธินันท์  จดแตง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงสุภาวี  หมื่นหมวด โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
168 เด็กชายสุรพัศ  แก้วกล้า โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายสุรวิช  สามสี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายสุวภัทร  จันตะเคียน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายเสกข์  อุ่นลอย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงเสาวภาคย์  พรมน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงอนัญญา  คำวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายอภิลักษณ์  โพธาภิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายอลงกรณ์  ระรื่นรมย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายอัจฉริยะ  อุลหัสสา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายอัศนัย  วงษ์ชาวนา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
178 เด็กชายเอกธาดา  เติมศิริเกียรติ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงฮัลวา  มูฮำหมัด โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงกนกวรรณ  โสมแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงกมลชนก  กีประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายกวิน  อ่วมโตวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงกวินตา  แซ่คู โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงกัญญาภัค  นาคเฉลิม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายกานต์กวิน  ไตรสุธา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายกิตตินันท์  มงคลสุนทร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงเกณิกา  น้ำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงเกณิกา  หมีดำ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงเกสรา  แผ่นผา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายขัมน์ภูรินทร์  ตรีทัศน์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายจิรภัทร  สุดดี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ช้างสาร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงเจรญา  วัชรธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายเจษฎากรณ์  จันทะปัญญา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงชฎาณิศ  แก้วกันเนตร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายชนาธิป  ตันโกศล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายชนิสร  ชาตะรูปะ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายชวกร  ช่างเจริญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายชวนากร  พรแสน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายชัชชัย  สมุทรเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงชัญญณัฏฐ์  พิชยอมรกุล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงชัญญานุช  ไตรนาค โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงชาลิสา  ชัยสงคราม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายญาณวรุตม์  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงญาณิดา  จันทร์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงญาณิศา  ขนขจี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายณพร  นาคโต โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กชายณรงค์กร  ป่วนกระโทก โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงณัชชา  วรรณะ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงณัชชา  เชาว์มาก โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายณัชพล  อินทะโชติ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายณัฏฐพล  สามคุ้มพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงณัฏฐ์พิชา  เอี่ยมยิ้ม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงณัฏฐ์รดา  ภวพงศ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายณัฐพัชร์  พิมลสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงณัฐพิมล  พันธ์สิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายธนกร  ปถมเล็ก โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายธัชชัย  ยังคง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงธัญญภรณ์  เบนอารีย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายธารพระกร  พาศธรกวิน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงธิรดา  นิธิศสว่าง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กชายธีรพัฒน์  สุดใจ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายนคร  เขตลาด โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงนนท์ชญาน์  นิธิอริยะนนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กชายนนทวัฒน์  สว่างดี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงนลพรรณ  ราชสำเภา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงนาราภัทร  ยิ้มนุ้ย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายปณวัฒน์  ชุ่มช้อย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงปรัญรัชต์  ฐรีสีห์ภัคดี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงปริชญา  เถิ่งสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงปรียานุช  ตู้จินดา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายปารเมศ  พรหมสมบัติ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงปาลิตา  ธาระทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายปุณยวีร์  เวชศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงปุณิกา  วันทะมาตย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายพงศกร  สีมา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายพชรดลย์  หมื่นถลา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงพรน้ำทิพย์  วิมูลชาติ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพรรณธ์ชษา  กันต์นิกูล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงพรรณปพร  พรมชู โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายพลกฤต  บัวน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงพาทินธิดา  มีชัย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงพิชชานันท์  ถิ่นชีลอง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงพิชชานันท์  บุญประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงพิชญาภา  สวัสดิทัต โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงพิรตา  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายพีชยา  เปี่ยมรอด โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงพุฒิธาดา  ยิ้มรัตนานุวัตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายพุฒิศักดิ์  ชัยพรมเขียว โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงเพ็ญณัฐณีช  เตียงงา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงภัคจิรา  จันทร์ทร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงภัทร์ธีนันท์  เวชแพทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงภัสสมนต์  ตรีพรพูลโสภณ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายภานุพงศ์  เลื่อมใส โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายภานุพันธ์  แสนทำพล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงภาวิดา  ศิริถาพร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงภาสิณี  อุทัยเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายภูตะวัน  มงคลลาภกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายภูมิภัทร  แพรเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายภูริณัฐ  มีอนันต์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงมนัญชยา  ภักดีรัตนมิตร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงไมรยา  ยามาดะ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงยมลพัทธ์  เลิศกวินโชค โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงรภัสสา  ธรากุลกีรติ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงรวิสรา  กรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงรัดเกล้า  สุริโย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เอี่ยมโซ้ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงลดามณี  สาสุข โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงวรกมล  เผื่อนสา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กชายวรปรัชญ์  ปานแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงวรภรณ์  มีสุข โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงวรรณษา  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงวรรณษา  สังขวนิช โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงวรินทร  ปึกกระโทก โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายวัยวัฒน์  พงษ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายศักดิ์ระพี  รักษาพล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงศิลป์สุภา  หงส์พนัส โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายศุภกฤต  เอี่ยมสำอาง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายศุภกิตต์  อัคโกศล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายศุภรัตน์  วงค์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงศุภิสรา  สุขสังข์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายสรวิชญ์  มีสง่า โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กชายสรวิชญ์  ศักดิ์แสน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงสวิตตา  อุ่นอาจ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายสัณหณัฐ  นาคสังข์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายสิทธิชัย  คล้ายสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงสิธยา  ทิพยกิตติ์สุข โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงสิริประภา  กลัดกลิ่น โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงสุฐิตา  โภคาพานิช โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงสุนิสา  ซั่วพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงหทัยชนก  สัตยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายอนุพนธ์  อินกา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงอโรชา  ก้านพุทรา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงอลิษรา  แจ่มศรี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงอินทิรา  เหล็กแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงพัชราพรรณ  สระทองพิมพ์ โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงภูสุดา  ตันประสงค์รัตน์ โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายวิชชากร  ยอดเยี่ยม โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงกุลนัดดา  จอดพิมาย โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงปิยพร  แดงสีใส โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำผาลา โรงเรียนคลองมหาวงก์ ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายณัฎฐ์ธนัน  พรหมพงษ์ โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายศรัณยู  โพธิ์วัน โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายกนกพล  คลังเจริญ โรงเรียนวัดแพรกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงกิรณา  เจริญอินพรหม โรงเรียนวัดแพรกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงกุลยา  บินอามัด โรงเรียนวัดแพรกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายณัฐวุฒิ  รอดพันธุ์ โรงเรียนวัดแพรกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายนพเดช  เฝดสูงเนิน โรงเรียนวัดแพรกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงปนัดดาพร  เทียมปี โรงเรียนวัดแพรกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงพรพิมล  วัฒนายงภากุล โรงเรียนวัดแพรกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายพีรภัทร  ดำรงค์สกุล โรงเรียนวัดแพรกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายไพศาล  อยู่เบิก โรงเรียนวัดแพรกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงมนัชญา  อังคยุทธวิทยา โรงเรียนวัดแพรกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายวัชรพงษ์  สำแดงเดช โรงเรียนวัดแพรกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
315 นางสาววีรดา  โหสุวรรณ์ โรงเรียนวัดแพรกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายศุภโชค  อิ่มอ่ำ โรงเรียนวัดแพรกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงสิริรัตน์  ทองบ่อ โรงเรียนวัดแพรกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงอรกัญญา  ศรีทองใบ โรงเรียนวัดแพรกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงกชพร  รอดดี โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงชุตินันท์  แสงวิเศษ โรงเรียนวัดแพรกษา ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  บุญตะนัย โรงเรียนวัดแพรกษา ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงธนิษฐา  เทิดธีราพงศ์ โรงเรียนวัดแพรกษา ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงธันชนก  ไผ่งาม โรงเรียนวัดแพรกษา ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พวงทอง โรงเรียนวัดแพรกษา ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงภรณ์ธมนต์  จันทร์ไพร โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงภัทรกันย์  ชนูดหอม โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงวิภาวี  แซ่ลี้ โรงเรียนวัดแพรกษา ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายศิรภัทร  เสาทอง โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงสุธิกานต์  ตุตะเวช โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงสุภาวดี  วัฒนายงภากุล โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายอธิปไตย  พร้าวไธสง โรงเรียนวัดแพรกษา ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงกรกนก  ่เกิดภู่ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ศิริมนตรี โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
334 เด็กหญิงชิชญา  เรืองสมบัติ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายณัฏฐนนท์  โหน่งจันดี โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงพนิดา  โดยประเสริฐ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายญาณาธร  เอมะรุจิ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
338 นายธีรภัทร  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายปรัชญา  ภัทรพิชญกุล โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงปวริศร  สาสิงห์ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายพสิษฐ์  เชื้อชัยนาท โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายศุภณัฐ  เสตะพันธ์ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
343 นางสาวสุภาวิตา  จิรรัตนสกุล โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
344 นางสาวอชิรญาณ์  อยู่ประเสริฐ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายจักรีวงศ์  เพียแก่นแก้ว โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายศิศิรา  สรรค์สิริโรจน์ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงสุพนิตา  ซินโซ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายจักรกฤต  ทองสุทธิ์ โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.4 คณิตประถม
349 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  แสงทอง โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.6 คณิตประถม
350 เด็กชายณัฐพงศ์  แก้วม่วง โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.4 คณิตประถม
351 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทับทิมไทย โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.4 คณิตประถม
352 เด็กชายเมฆินทร์  เปรมปรีดิ์ โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.4 คณิตประถม
353 เด็กชายวทัญญู  วิชัยคำ โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.5 คณิตประถม
354 เด็กชายวิศนุ  วณิชยธนากร โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายเศวตอนันต์  ศิริทรัพย์ โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.4 คณิตประถม
356 เด็กชายอรรถวรรถ  สิทธิชัย โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.4 คณิตประถม
357 เด็กชายจิรายุ  วงค์เกตุใจ โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายชาญชัย  จันทร์สม โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายชาญวิทย์  ชาญณรงค์ โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กชายทินภัทร  ทินกรวงศ์ โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กชายนภัสกร  ทาไชย โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กชายนันทพัทธ์  กิ่งดา โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายประภาวัฒน์  เกิดแก้ว โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กชายพรมนัส  พาบัว โรงเรียนบ้านคลองหลวง ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงกมลวรรณ  เชื่อมแก้ว โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล ) ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายจุฬากรณ์  บุกขุนทด โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล ) ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงชณัญญา  ศรีบุญมา โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล ) ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงณัฐสินี  คงเพชรศักดิ์ โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล ) ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงทิพากร  ทิมอิ่ม โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล ) ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงพิยะดา  กิ่งแก้ว โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล ) ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล ) ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงวริศรา  ป้อมแก้ว โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล ) ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงวัชรียา  จุริทะโย โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล ) ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงสวรรยา  พ่อพิลา โรงเรียนวัดสวนส้ม ( สุขประชานุกูล ) ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงกัญญาภัค  หนูสุวรรณ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงขวัญฤดี  สมพันธ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงจิราภรณ์  ชอบมี โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงจุฑามาศ  ละมุด โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงญานิศา  วิเชียรพงษ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงฐนิชา  แย้มเม่ง โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงณิชา  จรูญจิตร โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงณิชารีย์  ชูวัลย์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงดมิสา  คำพันธ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงดารินทร์  ชอบมี โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กชายธนงศักดิ์  ลาบุตร โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงเบญจมาศ  เจริญชีวินทร์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงปณิตา  ศรีวงษา โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงปิยะพร  ชัยลา โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงพิชชาภา  ลีวงศักดิ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงฟ้าใส  ไม่มีนามสกุล โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงภัทราพร  ทิมะเณ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายมนรัก  สุวรรณปาลา โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงโมโม  ศรีแก้ว โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงวรรณภรณ์  เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงวิภารัตน์  ช่างกลึงดี โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงวิภาวี  ศรีบุญเรือง โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงศศิประภา  เจริญผล โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงศิริกัลยา  กล่อมพฤกษา โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงสุทธิดา  พุ่มทองคำ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงอรวรรยา  วาจา โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายอัศนัย  สายโน โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงญาณาธิป  หลาบคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงฐิตารีย์  กิจสนาพิทักษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงณัฐนันท์  ลิขิตทรัพย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงณิชกานต์  ศิริวัฒนศักดิกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 คณิตประถม
406 เด็กหญิงภัทรธร  นิลกานุวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.5 คณิตประถม
407 เด็กหญิงกิรณา  รักประกอบกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงฐานิสรา  รักษ์ตานนท์ชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงธันยพร  รัตนเจริญธรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงเพ็ญภัสสร  วงศาริยวานิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงภัทธ์นฤน  คงโรจน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงรัตน์ประอร  อิทธิเบญจพงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงวรรณวรินทร์  เกล่าเรืองธนา โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงศุภวดี  พรายมี โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงอาทิมา  ศิริพัฒน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงชาณิดา  อุกฤษณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงณภัทร์  ธรรมหิเวศน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงณิชาธาร  ตีทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  กรอบแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงธันย์นิชา  สุวรรณแสงศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงพัชร์สิตา  ศศิวัชรเกียรติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงภัทร์ฐิตา  โฆษิตพันธนนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงภิสุดา  มงคลกุลกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงรมย์ธีรา  มานิตย์ธนินท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงวีรัลพัชร  กิตติวิริยะกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงศิริญญาพัทร  อิทธิเบญจพงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงศุภกานต์  สลักคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงสุประวีณ์  พลเศรษฐเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงฬียากร  โชคพิพัฒน์พร โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงอินทิรา  แซ่แต้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงอินทิรา  ไชยติ๊บ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีจันทร์สุข โรงเรียนทอรัก ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงอภิณห์พร  ตรรกนันท์ โรงเรียนทอรัก ป.6 คณิตประถม
434 เด็กชายอริย์ธัช  วัฒนพงศ์วรกุล โรงเรียนทอรัก ป.6 คณิตประถม
435 เด็กชายอัสกรณ์  รัตนโสภาจิรสิน โรงเรียนทอรัก ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงอิงคนิตย์  ตรงสถิตกุล โรงเรียนทอรัก ป.6 คณิตประถม
437 เด็กหญิงภูริชญา  ทองภูเบศร์ โรงเรียนทอรัก ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายกฤตภาส  เศรษฐ์โชฎึก โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
439 เด็กชายกันตินันท์  พุกบุญมี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
440 เด็กชายกีรติ  ตติยการุณวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 คณิตประถม
441 เด็กชายคมน์ษัฑวัต  เสถียรพงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
442 เด็กชายเจติพัทธ์  ดิลกศักดากุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
443 เด็กชายญาณภัทร  เพิ่มพรม โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 คณิตประถม
444 เด็กชายณธกร  ธิติชัยกุลธร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
445 เด็กชายณฤต  อุชุปาละนันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
446 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  อิ่มแสง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
447 เด็กชายณัฐกรณ์  อรุณสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
448 เด็กหญิงณิชา  ไชยอัชนรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
449 เด็กชายธร์  พจนากรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
450 เด็กหญิงธัญยธรณ์  บุญมาสู่ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
451 เด็กชายนทีป์  หงษ์น้อย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
452 เด็กชายนพรุจ  บุบผาสุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 คณิตประถม
453 เด็กหญิงนภาดา  สมุทรพุทธา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 คณิตประถม
454 เด็กชายนฤสรณ์  จุลบล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
455 เด็กชายนิติธร  พร้อมประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 คณิตประถม
456 เด็กชายปวินท์ณัฐ  คำแหง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
457 เด็กชายปัญญภูมิ  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
458 เด็กชายปุณณวิศว์  อัศวาภิรมย์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
459 เด็กชายผณินทร  ลูทร่า โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงภัทรียา  กุลถวายพร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
461 เด็กชายภาคภูมิ  แดงรัตนวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
462 เด็กชายภาวิต  ตติยพินิจ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 คณิตประถม
463 เด็กชายภีมพัธ  พูลมา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 คณิตประถม
464 เด็กชายภูเบศ  มงคลปรีดาไชย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 คณิตประถม
465 เด็กชายรพีพัฒน์  ใจใส โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 คณิตประถม
466 เด็กชายลิขิตเทพ  ศรีเมธารักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 คณิตประถม
467 เด็กชายวงศกร  ไชยวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 คณิตประถม
468 เด็กชายวรพนธ์  เหลืองวิภาต โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
469 เด็กชายวิรัฬพัชร์  สังข์ทิพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 คณิตประถม
470 เด็กชายศิรสิทธิ์  เดชมงคลวัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
471 เด็กชายศุภกฤต  อู โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
472 เด็กชายสาริน  สุขแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
473 เด็กชายสุรเกียรติ์  พากเพียรกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
474 เด็กชายอิทธิกร  บุบผาสุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
475 เด็กชายกฤษฎิ์ธี  อารีทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายกวิน  วัฒนการุณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายกันต์  ศรีศุภร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายกิตตินันท์  กีรติอุไร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
479 นายกิตติพัฒน์  ศรีนาราง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายจิรภัทร  ทองปิยะภูมิ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายจิรภัทร  สาบุตร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายเจตนิพัทธ์  สิฏฐกุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
483 นายชวินธร  เจริญจรรยากุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายชัยพร  ออฤดี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายฐิติ  เฟื่องทองแดง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายฐิตินันท์  แซ้ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายฐิษะบรรณ  บุญรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายณรัช  พัฒนธนาเดชา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายณัฐฐาดล  พงศ์เจริญตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายณัฐนันท์  วัฒนานิมิตสกุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายณัฐพัชร์  สัตย์พิทักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายทศพร  ฉิมไทย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายทีฆทัศน์  พิริยะพิทยา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายธนภัทร  พัฒนกุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
495 นายธนวัฒน์  เชื้อปัญญา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายธนวินท์  หลินศุวนนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายธนัท  เจริญพรเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
498 นายธัชชัย  จริยะอังสนากุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
499 นายธารทอง  ปรีชาวุฒิ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายธิติสรรค์  หลิน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายนพณัฐ  โทการกุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายนพนิธ  โทการกุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายนมัสการ  เขียวเล็ก โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
504 นายนรวิชญ์  เมฆรุ่งโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายนันทพงศ์  ประจักษ์วงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายปภัช  สมุทรพุทธา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายปราชญ์  วงศ์วรชาติกาล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายปัญญ์  วงศ์วรชาติกาล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
509 นายปัณณ์  กาละภักดี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
510 นายพันธนันท์  ฉัตรสกุลวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
511 นายพิชญาณณฐ์  โรจน์ฤทธิไกร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายพีรพล  คงคาศุภโชค โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายพีรพัฒน์  เรืองอารักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายภูเบศวร์  ผลพฤกษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายภูมินทร์  เจริญมงคลวาณิช โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายภูวภัทร  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายเมธา  ศิริวิกรม โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
518 นายยศกร  ไหลเจริญวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายรวิศ  จันทิมา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายรัชต์ธร  เลิศขจรไพศาล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
521 นายวริทธิ์  ไพโรจน์สรกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายศตายุ  สนามชัย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายศรัณย์ภัทร  อาริยวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายศิวกร  ศรีแก้วนวล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงศุภกฤษณ์  วิเศษโสภากุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายศุภกิต  กิจเกษตรไพศาล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายศุภวัชร  สงแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
528 นายสิรทัศณ์  เพชรดี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายสิรภพ  อมราพิทักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายสิรวุฒิ  ชินทรักษา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายอชิรวิชญ์  ตันติไพบูลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายอชิระ  ตั้งวิชาชาญ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายอธิภัทร  จงบุญนะธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายอริย์ธัช  พิชิตอนันต์สกุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายอัษฎาวุธ  รุ่งแสง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายอาธิน  พรมฝ้าย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
537 นายอาภาพล  อภิชนสุข โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายเอื้ออังกูร  ดวงจันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายกษดิส  จันทร์คง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายกันต์ธีร์  มากโพธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กชายจารุกิตติ์  นิ่มวงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายจิรายุ  บุญเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายชัชพล  ยศยิ่งยืนยง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงฐานิดา  พรเจริญวิวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายณัฏฐชััย  คล้ายทับทิม โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายณัฐฎวัฒน์  ดำรงยิ่งสุภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายณัฐธิวัชร์  ดุลประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงทอปัด  เจิมเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายธนดล  มีสุด โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายธนนท์ศักดิ์  นิธิโชติวรเดช โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายธรณัส  ผลสุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายธราเทพ  ศรีณะลา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายบารมินทร์  บูรพัฒนศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กชายปัญพณชช์  ปาณานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงปัตย์ทวีคูณ  นาคประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายปุณมนัส  สุนทรตรึก โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายพร้อมพงษ์  ลีรพันธุ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายพิชญ์  ทรัพย์อดุลย์กุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายวิภพ  ทรงพุฒิ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายวิศรุต  กิ่งจงเจริญสุข โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายศุศศวิษาณ  ฉัตรพัชรพัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงสาธวี  บัวบานพร้อม โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กชายอัครชัย  อรุณรุ่ง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายอิศวเรศ  เชาเบ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายกฤษณ์  ผามอญ โรงเรียนเซนต์แมรี่ ป.4 คณิตประถม
566 เด็กหญิงกนกพร  จันทร์คำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
567 เด็กหญิงกมลวรรณ  ทรัพย์สุภาสิริ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
568 เด็กหญิงกริษฐา  โนรา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
569 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ณรงค์ฤทธิ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
570 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ยอแสง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
571 เด็กหญิงกัลญาทิพย์  ศิลาสามสี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
572 เด็กหญิงกัลยากร  อจลบุญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
573 เด็กหญิงเกวรินทร์  สังฆะมณี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
574 เด็กหญิงเขมาพร  จรรยาวิลาส โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
575 เด็กหญิงชนัญชิดา  วรธางกูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
576 เด็กหญิงชนาภา  วงษ์บัวขาว โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
577 เด็กหญิงชุติรดา  เศรษฐวงศ์ชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
578 เด็กหญิงญาณพัฒน์  นันทวัฒนานุกูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
579 เด็กหญิงฑิฆัมพร  แนบเนียน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
580 เด็กหญิงณธิดา  ณ นคร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
581 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เวียรศิลป์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
582 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญปัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
583 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสาะใส โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
584 เด็กหญิงณัฐนันท์  พรทรัพย์สิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
585 เด็กหญิงณิชากร  สกลสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
586 เด็กหญิงณิชานันท์  ศรีรักสัตย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
587 เด็กหญิงดิษยาณี  ซิงห์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
588 เด็กหญิงทักษพร  พวงทวีสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
589 เด็กหญิงธันยาภรณ์  ทวีอริยพณิชกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
590 เด็กหญิงนพมาศ  เหลือล้น โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
591 เด็กหญิงนภัสสร  ปลื้มสนธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
592 เด็กหญิงนันท์นภัส  รื่นเริง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
593 เด็กหญิงเบญญาภา  ปานประเสริฐ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
594 เด็กหญิงปวีรมัย  ปาณานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
595 เด็กหญิงปิยธิดา  อินทะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
596 เด็กหญิงปุณฑิกา  คูเมือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
597 เด็กหญิงพชรพร  คงเกตุ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
598 เด็กหญิงพลอยนภัส  คำอ้าย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
599 เด็กหญิงพลอยนภัส  ธวัชเสถียร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
600 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พุ่มกระจ่าง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
601 เด็กหญิงพิชญาพร  นราแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
602 เด็กหญิงพิมพกานต์  บัวสีทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
603 เด็กหญิงภัฑฑิญา  วรุณศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
604 เด็กหญิงภัทรนันท์  วัฒนกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
605 เด็กหญิงรัฐนันท์  ปั้นทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
606 เด็กหญิงราชาวดี  ใบโพธิ์สุวรรณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
607 เด็กหญิงวรนิษฐา  เกษมอมรกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
608 เด็กหญิงวรพัชชา  ทองวิจิตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
609 เด็กหญิงวรพิชชา  ทองวิจิตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
610 เด็กหญิงวรัชญา  สุขสมบัติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
611 เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีสัจจะเลิศวาจา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
612 เด็กหญิงวิริญทิพย์  ตั้งจิตติโภคิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
613 เด็กหญิงศุภาวิณี  อภินัยณรงค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
614 เด็กหญิงอภิชญาณ์  ทองพันชั่ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 คณิตประถม
615 เด็กหญิงอรรถยานันต์  สุขสกุลวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 คณิตประถม
616 เด็กหญิงอโรชา  เสือกลั่น โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
617 เด็กหญิงอาภัสรา  ลิ่ววัฒนะโชตินันท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 คณิตประถม
618 เด็กหญิงกมลพร  จันทราวิภาต โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงกฤติพร  โชติชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงกวินธิดา  โมกขพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงจอมขวัญ  พรสุขสว่าง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงจิรัชญา  ทัศนพงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงชญานิสฐ์  แพรงาม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.3 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงชนานันท์  บุญหล้า โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงชาลิสา  บุญประคม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงณัฏฐ์เขมิกา  อารมย์อุ่น โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองนวล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงณิชาภัทร  เพชรรักษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงทัชชกร  แต้ชัยวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงธนพร  ขอดเมชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงธัญชนก  แซ่ลี้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงธันยรัตน์  สามคุ้มพิมพ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงนรินทิรา  อยู่ศิริ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงนฤภร  พึ่งกุศล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงบัณพร  พุ่มแย้ม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงปทิตตา  โพธิ์โต โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.3 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีบุญขำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงประณาลี  ราชู โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงพรรณิภา  น้ำพลอย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงพัทรินทร์  สุทธิผลไพศาล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงพิชญธิดา  ปานรอด โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ขันทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.3 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงพิมระพรรณ  สุนทรวัฒน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงมุฑิตา  ธัญญชีวี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.3 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงเมลินี  ทรัพย์สิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงลัลน์ลลิน  มาระเนตร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงวรรณนิภา  ทวีชีพ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงสริษา  เวธิตะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เรืองวุฒิวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงสุพิชญา  ช้างน้อย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงสุภาภรณ์  แนบเนียน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงเเพรวใจ  ตีรณะชัยดีกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงกัญญาภัค  ชยปานกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงขวัญชนก  ยอแซ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงเขมจิรา  ราชภักดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงเขมิสรา  การุญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงจิรภิญญา  งามพิชิตชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงจิรัชญา  งามพิชิตชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงชญานันท์  ทะสา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงชนันท์ดาว  ธงพันสา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงชลนา  จารุวรรณาภรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงญาดา  ทิพยศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงณฐมน  มานะกสิกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงณฐรดา  บุญรอดอยู่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงณัฐชยา  ยันตระศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุตรฉุย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีทัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงธนสร  ศรีภิรมย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงธนัญญา  เตปินตา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงธัญกนก  นิ่มนุช โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เสาสูง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงนันทกานต์  สุรกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงปภาดา  น่วมศิริ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงปัญฑิตา  มัทธญาติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงปัณณ์ฑารีย์  ชนประเสริฐ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงปัทมาพร  ผลสงค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงพภัสสรณ์  พิบูลนุรักษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงพลอยพราว  รัศมี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงเพียรวรรณ  เงาศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงภัทรวดี  หลีกันยกร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  เอี่ยมละออ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงวรกานต์  จันทร์สาม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงวีรตี  ดีเสมอ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงศิริภัสสรณ์  ลากระโทก โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงสุพิชญา  ศิริจินดาพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงกัลยรัตน์  นวลฉวี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
687 เด็กชายกิตต์  จิตต์แจ้ง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
688 เด็กหญิงเข็มอัปสร  หู โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
689 เด็กชายจารุพัทธ์  โจว โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
690 เด็กหญิงจิณณ์ณิตา  วิธิสินธุ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
691 เด็กชายเจตนิพัทธ์  เกตุพิมล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
692 เด็กหญิงชญาภา  พุทธธนศิริ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
693 เด็กหญิงชลดา  ขวัญเพชร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
694 เด็กชายชูตระกูล  นาคดี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
695 เด็กชายณรรฐกรณ์  คงโพธิ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
696 เด็กหญิงณัชชา  สายชนะ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
697 เด็กชายณัฏฐ์  แสนสุข โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
698 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ศรีเมือง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
699 เด็กชายไตรรัตน์  บุญรัตน์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
700 เด็กหญิงทักษพร  ชวลิตอำนวย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
701 เด็กชายธนกร  น้อยบำรุง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
702 เด็กชายธนพล  มุสะนะ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
703 เด็กชายธนรัชฏิ์  ศุภวุฒิ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
704 เด็กหญิงธนันท์ลดา  กิขุนทด โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
705 เด็กชายนภัทร  ศรีจตุรพร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
706 เด็กหญิงนันทภัค  ศิริตัน โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
707 เด็กชายนิธิศวรรธน์  พุกเศรษฐี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
708 เด็กหญิงบุญรักษา  พุทธพงษ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
709 เด็กหญิงเบญญาภา  สร้อยสิงห์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
710 เด็กชายปฐมพร  แซ่โง้ว โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
711 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ดอกแก้ว โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
712 เด็กชายประยุทธ์  แจ้งกระจ่าง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
713 เด็กหญิงปัทมวรรณ  ช้างศิลา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
714 เด็กชายพิชญา  ท่าดี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
715 เด็กหญิงพิชญา  หัตถะลา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
716 เด็กหญิงพิมญา  สดุดี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
717 เด็กชายพีรดนย์  จตุพรชัยมงคล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
718 เด็กชายภคิน  ศรีเมือง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
719 เด็กหญิงภูษณิศา  บำรุงนาม โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
720 เด็กหญิงมนัสสิชา  รณรงค์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
721 เด็กชายรัตธัญญา  สิทธิดำรงค์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
722 เด็กหญิงวรวลัญช์  ทรัพย์เจริญ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
723 เด็กหญิงวรัญญา  คเชนทร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
724 เด็กหญิงวรัทยา  ปรัชญาโณทัย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
725 เด็กชายวสุพล  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
726 เด็กหญิงศณัฐธญา  อินสำเภา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
727 เด็กหญิงศศิประภา  บารมี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
728 เด็กชายศิรพัชร์  สวัสดิ์สิริเดช โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
729 เด็กชายสิรภพ  ยอดพรม โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
730 เด็กหญิงอนัญญา  เอี่ยมสมุทร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
731 เด็กชายอวีโรธน์  ภรณ์รัตนา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 คณิตประถม
732 เด็กชายอาณาจักร  นุชรุ่งเรือง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 คณิตประถม
733 เด็กหญิงอิศริญา  มงคลหมู่ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 คณิตประถม
734 นางสาวกฤษญา  กมุลทรา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ม.3 คณิต ม.ต้น
735 นางสาวเกตน์สิรี  ต้นแพง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ม.3 คณิต ม.ต้น
736 นางสาวชนาภา  พุกประทุม โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ม.3 คณิต ม.ต้น
737 นางสาวณฐา  สว่างใจ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงณัฐนันทน์  พวงแก้ว โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ม.3 คณิต ม.ต้น
739 นายณัฐพงศ์  ศรีวิลัย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ม.3 คณิต ม.ต้น
740 นางสาวณัฐวรา  เล็งอุดมลาภ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ม.3 คณิต ม.ต้น
741 นายเนาวกุล  หลวงอุดม โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงวรพิชชา  โพธิ์อ่อน โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ม.3 คณิต ม.ต้น
743 นางสาวสุภาวดี  อ่วมอำภา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ม.3 คณิต ม.ต้น
744 นายสุริยะวุธ  มีพร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงอารีวัลย์  เอี่ยมรุ่งพาณิชย์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงกมลณัฐ  รอดวิลัย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กชายกฤตกร  นาหลวง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงกษิรา  โพธิ์วาสนา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงกันตณัฐ  ศิกษมัต โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กชายกันตพัฒน์  พุฒิธนสวัสดิ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงกานท์กวี  อานประยูร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายการัณยภาส  ยะขำ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงเขมนิจ  เหลือกาฬ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงคณาสิริ  นามวงษ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงจังคนิภา  เฟื่องวุฒิ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงจิดาภา  ไชยภพ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงจิตตภัทร  สุขศรี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กชายจิรวัชร  หอมเกตุ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กชายชาญพัฒน์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงญาณิศา  ปลื้มใจ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กชายณฐ  มหาอุฬาร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กชายณทรรศ  อินทรวสุ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงณปภา  เพชรประดับ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงณัฏฐนิช  ศรีประพัฒน์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แจ้งยุบล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ภูริกุลทอง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงณัฐิดา  ผาสุข โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายทยากร  ธรรมเจริญลาภ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงทฤฒมน  กุลพงษ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงทักษพร  ชำปฏิ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงทักษอร  ชำปฏิ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กชายแทนไท  มหัทธนะรัตน์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กชายธนกร  แพศักดิ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กชายธนปพน  ทิตาอนันต์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงธนิษฐา  ศรีสยาม โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กชายธวัต  ตะโนดแก้ว โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงธัญวลัย  ดวงขำ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงธันยา  หนูอ้น โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงธิชา  เอกบรรณศิลป์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กชายธีเดช  บูรณสิงห์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กชายนนทกร  ทิพย์สมบัติบุญ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงนนท์ณัฏฐา  อาสาสนา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงนันท์นภัส  บัวบูชา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายนิธิพัตน์  ทองเหม โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงนิวาริน  หะริณนิติสุข โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กชายปฐพี  ตัมพันธ์สกุล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายปภังกร  คงกระพันธ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงปริชมน  เวียงแก้ว โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  มีบำรุง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงปัณชญา  อุทัยเลิศ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กชายปัณณวิชญ์  พุฒศรี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงปาณิตา  พินเสนาะ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงปาณิศรา  เถาว์ชาลี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงปุณยนุช  สวัสดี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงพชรพร  ปลอดโปร่ง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กชายพชรมงคล  ทองปลิว โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงพรพรรษา  กรศุภอานนท์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์  ปิติอลงกรณ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กชายพิทยุตม์  บุปผาดา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  หนูเทพย์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงพุฒิธาดา  ทองบุญนาค โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กชายภูมิรพี  กลิ่นเทียน โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงรจนา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กชายรชต  วงษ์วิจารณ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงลภัสรดา  สิงห์ขุนทด โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงวรวลัญช์  วราโชติ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงวิชญาดา  พัชรานุ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงวิมลสิริ  โสมารคพันธ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กชายศรวัสย์  สิทธิโสภาชัยกุล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงศรัณรัชพ์  ชมจันทร์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงศริวรรณ  จาเลิศ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงศศิปรียา  อิ่มแล้ว โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายศิรภัทร  ฤทธิไชย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายศุภณัฐ  มีแดนไผ่ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายศุภณัฐ  เพียรมั่งคั่ง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงสโรชา  แสงพิทยา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงสิริกร  สืบบุก โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงสุดาทิพย์  สุนทรพง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงสุตาภัทร  กองมณี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงสุพิชญา  มั่งคั่ง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กชายสุรกฤษฎิ์  บัณฑิตอัครกุล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กชายเสฏฐพันธ์  เนียลเซ็น โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กชายเสฏฐภูมิ  ทิพยะ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงโสธรา  แก่นเหล็ก โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงอนัญญา  สกุลเด็น โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงอโนชา  บัวบุตร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงอภิชญา  พันธุ์วัฒนะสิงห์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงอมลรดา  นนทรีย์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กชายอาณัติ  เจริญสุข โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายอานันต์สิทธิ์  ไชยเลิศ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กชายอินทร์ฉัตร  จันทร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กชายกันตพงษ์  เคหะบุญศิริหรรษา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
833 เด็กหญิงเขมิกา  หมอยาเอก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
834 เด็กชายคุณนิธิ  เลิศชัยมาโนชญ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
835 เด็กหญิงจิรัศยา  บูรโสถิกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
836 เด็กชายเจษฎา  สกุลเจริญวานิช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
837 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สำลีทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
838 เด็กหญิงณัฐติกาญจน์  พงษ์ประไพ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
839 เด็กชายต้องครรลอง  บำรุงผล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
840 เด็กหญิงทองรัตนา  บงกชเกตุสกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
841 เด็กชายธนกร  พรมเสน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
842 เด็กชายธนกฤต  เลิศประเสริฐทวี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
843 เด็กชายธนโชติ  เลี้ยงเจริญทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
844 เด็กชายธิติพัทธ์  กวินวราเสฏฐ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
845 เด็กหญิงนันท์นภัส  เพลินภูเขียว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
846 เด็กชายนิปุณ  นามบุญสวัสดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
847 เด็กหญิงปรารัฐดา  อุตสาห์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
848 เด็กชายปวิช  ประสานกุลกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
849 เด็กชายปัณณ์  เจนกุลประสูตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
850 เด็กชายปาณัสกร  จันทร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
851 เด็กหญิงพรรษรัชต์  ศุภศิริลักษณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
852 เด็กหญิงพัชรพรรณ  คำยศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
853 เด็กชายพีรเศรษฐ์  ธีรภาพธราดล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
854 เด็กหญิงเพ็ญพิชา  นันทวิจิตราภรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
855 เด็กหญิงภทรภร  สนองโพธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
856 เด็กชายเมธวิน  บุศย์ปรีชา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
857 เด็กชายรชตะพงศ์  รอดคลองตัน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
858 เด็กหญิงราธิกา  เว้บ้านแพ้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
859 เด็กหญิงวรัชญา  กล่ำดิษฐ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
860 เด็กหญิงวีรยาภรณ์  มูลมั่งคั่ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
861 เด็กชายวีรวัฒน์  พรเรืองทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
862 เด็กชายสรธร  สมัญญาภรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
863 เด็กชายสิริโรฒน์  บัวยอม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
864 เด็กหญิงกรวรรณ  โฮนทุมมา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงกัลยาณี  ธีรศักดิ์ธนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงเกรซ  ริชาร์ด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายคณิศร  บุญแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงจิรนันท์  ศิริยงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงจิรัชกันฒพร  สุวรรณศิยกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงจิรัณยา  เตี้ยเนตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงฉัตรอลีนา  บุรธัชลภัสสิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายณัฐศรา  วีระนนท์เรืองเดช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายธดา  นิธิธีรโชติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงธนพร  ศิริเรืองสกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายธรนินทร์  ทองย้อย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายธีวศุตม์  ธาราชีวิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงบุญญาพร  คล้ายนุช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงปภัสวรรณ  จันดียืน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงปุญญะพัชญ์  สิทธิโชคอนันต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายพรหมพล  ตั้งดวงดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงพลอยนภัส  อาภารุ่งโรจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ชนาพรพจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงพิชญ์สินี  อิ่มปิติวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงพิชญาวี  ชุมสวัสดิ์วงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ศรีสถิตย์ธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แก้วสังข์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงพิมฟ้า  ทองใหญ่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงภัคจิรา  คงธนอาภา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงภัทรจิณห์  นิสากรสิทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงภัทรวรรณ  อยู่ปูน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กชายภาณุวิชญ์  ช้อยเพ็ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ชุมภูปะฏิ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงมนัสนันท์  อาภารุ่งโรจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กชายรัญชน์  ประจันบาน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
895 เด็กชายเรืองสิทธิ์  เจนพิชญนันท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงลิลลี่  วิคเตอร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายวรธน  ตรีเพ็ชรรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงวิชุดา  หลิว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงวิชุดา  อภิชาติเดชากุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงวิรินทิรา  เจนพิชญนันท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
901 เด็กชายศราวิน  ธิติโรจนกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงศศิวรรณ  ทีษะเกตุ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงสราสินี  วิจารณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.1 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงสุภาพร  กุลธร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
905 เด็กชายอธิป  อินฟ้าอุดม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงอภิษรินทร์  นพพิบูลย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงอรปรียา  เข็มทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงอลิชา  เจริญพรพาณิชย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงอสมาภร  ชยานันทสกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงเอมสิณี  ดำรงจริยาสีห์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ม.3 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงกนกภรณ์  ด้วงสำรวย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงกมนทรรศน์  เงินสอาด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กชายกฤตยสันต์  ฐิติพรรณกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ธีรศักดิ์ธนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงเกวลี  นิ่มนวล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงเจตปรียา  พรมทา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
917 เด็กชายชัยชนะ  จิรนันท์สุโรจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กชายฐิติพันธ์  ห้วยอำพัน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงณัชชา  พฤกษาศิลป์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงณัฐฐพร  วงศ์เลิศสุวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงณิชนันทน์  ช้างท่าถั่ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กชายทองภูวดล  บงกชเกตุสกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กชายทาวิชญ์  มากช่วย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กชายแทนคุณ  บุญสรรค์สร้าง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กชายธนวรรธน์  ศุกรเวทย์ศิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กชายธาวิน  คงสนทนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชุมภูปะฏิ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงนมัชริกา  ช่อสุคนธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงนัจกร  เฉลิมวงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงนาราชา  ดอกเดื่อ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงปวริศา  ขุนเงิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กชายปัณณธร  เอี่ยมทัศน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงปาณกวิน  ขันธวิชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงปารณีย์  ชีวะผลาบูรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  พัฒนไพศาลสิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงพรนับพัน  ผึ้งทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กชายพัทธดนย์  แสงทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงพิชามญชุ์  โสภาอริยวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงพิมพมาศ  เหลี่ยมเพ็ชร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงภัทร  ประยูรเกียรติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงภัทรพร  ปรีดา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงภิชญา  ชมภูทิพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กชายภูมิพลัง  ธรรมรัตน์ชูชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงภูรี  ทิวะเจริญโรจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงรวินันท์  นรภัตร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กชายรุ่งรดิศ  เจนจิรกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กชายวรัตม์  ฉัตรตระกูลพงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงวรินทร์อร  สิทธิโชคอนันต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงวริศรา  บวรวัชรกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงวริศรา  อรรถโกวิทยากุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กชายสถาปนา  เอื้อพรศิริกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงสริตว  ปิยะสกุลชัยชาญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงสุประวีณ์  เสน่ห์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  รอดยัง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กชายสุรบดี  ชัยวงศ์ขจร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงอภิษฎา  ดุงแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงอรอินทุ์  แก้วปราณีต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กชายอริย์ธัช  ธรรมาพิทักษ์พร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กชายโอม  เหมวงศ์ศักดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายคณาธิป  แก่นแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
961 เด็กชายคัมภีร์  คำมูลนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
962 เด็กหญิงจิณณะ  มีชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
963 เด็กหญิงชนานุช  ภู่จีบ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
964 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เรืองแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
965 เด็กชายฐปนวัฒน์  กัตติกมาส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
966 เด็กชายณัฐพงศ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
967 เด็กชายธนภัทร  รุ่งโรจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
968 เด็กชายปัญจพล  ศรีพรหม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
969 เด็กหญิงพรนัชชา  วงศ์กำภู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
970 เด็กชายพีรวิชญ์  สินแท้ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
971 เด็กหญิงฟาติณี  ละสุสะมา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
972 เด็กหญิงวรินยุพา  ภูจักรเพชร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
973 เด็กชายวศิน  จารุทัตธำธง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
974 เด็กหญิงศุภากานต์  กาหวาย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.5 คณิตประถม
975 เด็กชายอรรถนนท์  เกษร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.6 คณิตประถม
976 เด็กหญิงณภัทร  อินจารุสร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ลิไธสง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงปณิตา  ปัดสินธุ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงจุฑารัตน์  โยธานันท์ โรงเรียนสิริเบญญาลัย ป.6 คณิตประถม
980 เด็กหญิงชนิตา  เพ็งพานิช โรงเรียนสิริเบญญาลัย ป.5 คณิตประถม
981 เด็กชายชินดนัย  เนียมขำ โรงเรียนสิริเบญญาลัย ป.4 คณิตประถม
982 เด็กหญิงบุญรักษา  สมพงษ์ โรงเรียนสิริเบญญาลัย ป.6 คณิตประถม
983 เด็กหญิงสโรชา  เพ็งพานิช โรงเรียนสิริเบญญาลัย ป.4 คณิตประถม
984 เด็กชายสิทธิกร  ผิวเผือก โรงเรียนสิริเบญญาลัย ป.6 คณิตประถม
985 เด็กหญิงกมลวรรณ  พิมลรัตน์ โรงเรียนสิริเบญญาลัย ป.4 วิทย์ประถม
986 เด็กชายณกรณ์  จันทาทอง โรงเรียนสิริเบญญาลัย ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงนฤเนตร  โอวาทวงษ์ โรงเรียนสิริเบญญาลัย ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กชายเมธาสิทธิ์  มรรคระตานนท์ โรงเรียนสิริเบญญาลัย ป.4 วิทย์ประถม