รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  เครือมาก โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายจักรกฤษ์  ยกรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงจิราภา  บิลังโหลด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงชลิตา  กิตติสังวาลย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  หมาดสมัน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายชัชนันท์  ตันติภาธร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงโชติรัตน์  เตะปูยู โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายตะวัน  มณีวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายถิรวัฒน์  รัตนี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายธนันชัย  จำศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายธีรเดช  จุลภักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายป้องศักดิ์  สวัสดีไชย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายปาราเมศ  กมลภา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายพิชญางกูล  คงแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายภูมรพี  นวลแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายภูเมศ  เทศทั่ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายเมษ  รักสัตย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายยุทธนา  รุ่งนิยม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงรอฮานี  วงศ์ชู โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายระพีพัฒน์  บุุญโสม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายรุ่งเรือง  ไทยเจริญ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงลีญ่า  หนุนมานะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงวิลาสินี  เตะปูยู โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายวีรภาพ  ขาวนวล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายศักดิ์ดา  นิยมเดชา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายสรวิชญ์  พรหมคล้าย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายสิทธิพล  ตั้งซ้าย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายสิรวิชญ์  โฆษิตสกุล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายอธิป  กำไลแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงอามีดะห์  ละใบง๊ะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แวฮามะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงกัลยารัตน์  คงศิริ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กชายกาวิน  เหลบควนเคี่ยม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงจันทร์ฉาย  ยอดขาว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงเจนจิรา  คณะย้อย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงชลธิชา  ดำเดิม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หยูทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงณัฐธิดา  กิ้มเส้ง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงณัฐวรา  อินทร์ชนะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงธนพร  สอนคง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กชายธนพล  ผลารักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กชายธนากร  ติระพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงธมกร  สุขราษฎ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายธราเทพ  พลอยเพ็ชร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงธฤดี  จันทร์ชู โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงธาราวดี  เกื่อกูลสงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กชายธีรภัทร  กสิคุณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายธีระพัฒน์  ศิริวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายนันทิพัฒน์  อ่องดี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงนิรชา  ชูโชติ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงนิอิสกันดารีญา  นิเดร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงประภาวดี  พยัควัลย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงปาลิตา  ประทุมรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงพรชนก  เขาทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  รักพินิจ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงแพรวา  เพ่งกุล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงภัณฑิรา  พวงไพโรจน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายภูมิพัฒน์  องสารา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงมารีน่า  งามแสง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงยุภาวดี  มนขุนทด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กชายรัชชานนท์  พัทมาศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ผลารักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงลดารัตน์  เจริญพร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงวรกานต์  สำเภาทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงวรุณลักษณ์  สำเภาทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงศนิษา  พะสริ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงศสินา  อุมา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายศักดา  สะอิ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงศิริภัสสร  หวังดี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงศิริรัตน์  อิ่มแสงทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายศุภกานต์  สาตัน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายศุภกิตติ์  เสนแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายศุภโชติ  ชุมช่วย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงสวรส  บุญมา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กชายสำเริง  ปานประทีป โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายสิทธินนท์  ช่วยพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กชายสิทธิภัทร  เกตุทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงสิรภัทร  เกตุทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงสุชาดา  ยาสัน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงสุทธิดา  รักษืแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงสุธิดา  ช่วยคง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงสุภัสสรา  ทองละมุล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงสุวนันท์  ขยันงาน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หลังเส็น โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงโสรยา  กุคามา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงอธิตา  แดวากม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงอนิต้า  หมัดหลงจิ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายอนุชิด  บุญตาหา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายอภิพัฒน์  ไวยหงษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายอัครพล  อุหมาก โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงอุบลรัตน์  ทีปรักษพันธ์ุ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายเอกพล  หมัดวิเศษ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กชายฮาฟิส  จางวาง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงกัญญรัตน์  มะซีน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงกัญญ์วรา  แก้วจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายกูลวัฒ  ธีระกุล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงคณัสนันทร์  ขวัญแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงชยิสรา  สันมาแอ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายชามิล  สุปราณี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายชิติพัทธ์  นิยมยาตรา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายเซอร์กีรีน  ยาวัง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงณัฐฐาพร  ดวงภักดี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงตรีรัตน์  สีลาภเกื้อ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงนิชานันท์  วิไลทอง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงพรชนก  พรหมจรรย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายพิทยุตม์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงภริศรา  เหมือนใจ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงภัทรทิยา  เพชรสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายภานุวัฒน์  จางวาง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายมังกร  เซี่ยงหลิว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงรักษิณา  คงสีดำ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายรัฐพล  เดชประมวลพล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายวิทวัส  แก้วมณี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงศศิประภา  เยาวราช โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายศุภากรณ์  ตั้งสุชล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงสุจารี  ชัยมาลา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงสุนันท์ษา  เดวาหมัด โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายสุภัทร  แก้วมณี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงสุภาภรณ์  เครือจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรมดวง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงอธิชา  ปันเพ็ง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายอภิรักษ์  คงห้อย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายอัครพล  เดวาหมัด โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายอับดุลราเชนทร์  ศาสตร์และ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายอาลินคาน  จุฬา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงกนกรัตน์  ภาณุลาวัณย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วละเอียด โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกรรณิการ์  หนูช่วย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายกฤติพงค์  บัวเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยาหวัง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสงมณีย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แสงมณีย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงขวัญหทัย  ศรีสมัย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายคุณากร  กิจตระการกุล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายคุณากร  เพ็ชรแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายฆาวี  ยะโกบ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายจิณณ์วัชร์  รัตนพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายฉัตรดนัย  ฮะยีตำมะลัง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงชนัญชิดา  อาศิรสิริวานิชย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายณัฏฐนันท์  มะลิซ้อน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณัฐกมล  นวลแดง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายณัฐชนน  อวนข้อง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายณัฐภาส  บุญเหม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายธนกฤต  พูลภักดี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงธนัฐชา  หลีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทรายขาว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายธันยธรณ์  พรหมปัญญา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายธันยธรณ์  ศรีขันติพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายนนทวัฒน์  โต๊ะดิน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายนรวิชญื  เจริญพร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงนราทิพย์  ทัพชัยยุทธ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงนาฎชา  ฉาดสัน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงนาระดา  สุพาภาส โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงนิชกานต์  กูนิง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงนิสรีน  สุปราณี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงบุษกร  คงหนู โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงบุษบา  พาลี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงปฏิมากร  แก้วสลำ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงปณิตา  พวงรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงปนัดดา  ไพโรจน์วิรุฬห์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายปรัชญา  เจ๊ะลี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงเปมิกา  อินทร์สอน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายพควรรธน์  วงศ์อนันต์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงพชณัน  แซ่ลิ่ม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงพชรพร  โอภาโส โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงพรกนก  เตส่วน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงพรพิมล  ชาวปลายนา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงพรวลัย  มีแสง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงพิมพ์อักษิพร  ปิระกัง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายพุทธิพงศ์  บังอร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงแพรวรุ่ง  รัตนา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายภัทรดนัย  กาเลี่ยง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงภูสุดา  หนูงามเข็ม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงมนธิรา  พุทธมุสิก โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงมาริสา  ตำโซ๊ะ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงมินตรา  มะหมีน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงยาวีร่า  โต๊ะสกี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงรอฟีฮะห์  เจะอาแว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงรัชนีกร  อาลีมัน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายวรรณสิทธิ์  นวลมะโน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงวรัชยา  สันมาแอ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงวริศรา  คำหาญ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงวริศรา  สุระกิจ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงวริษฐา  สะดน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงวิชญาณี  หวังชัย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงวิราวดี  แก้วมณี โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายวุฒิชัย  พานิช โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงศรสวรรค์  หมันเหตุ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงศศิวิมล  เพ็งแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงศิรภัสสร  เพ็ชรกุล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายศุภนิมิต  พักประดิษฐสร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายสเตฟาน  ซอและ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายสุกฤษฎ์  จีวรงคกุล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงสุนันทา  คงรักษา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายอนุวัตร  แซ่จึง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงอรนิชา  คชลักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงอริสรา  จวงเงิน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายอับดลฟาตะท์  หลังลีงู โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายอิทธิพัทธ์  สันมาแอ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงอินทร์ชนก  ทองย้อย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายกฤษกร  สาตัน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงกัญญาภัค  สง่าบ้านโคก โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงกัสวาณี  วาโด โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.4 คณิตประถม
204 เด็กชายจารุพัฒน์  ยูฮันเงาะ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงณัชชา  ณ รัชชกาล โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายณัชฐพงศ์  ปูหัด โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.4 คณิตประถม
207 เด็กชายดุนยลิต  หลงจิ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงธนัชชา  แซ่อ๋อง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงธนัญชนก  สอดส่อง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายธีรภัทร  เริงนันทกร โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงนัทชา  ประชา โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายนันทกาณต์  ขาวสุด โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงพัชรพร  สังข์สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงยาวีเราะฮ์  เขาพรง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงรมย์นลิน  พรหมเมศร์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.4 คณิตประถม
216 เด็กหญิงรัศมีกานต์  อ้นวิเศษ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.4 คณิตประถม
217 เด็กหญิงลูกน้ำ  วิจารณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายวลิศ  เพ็งจำรัส โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงวิภัทรา  เขียนงาม โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงวิภารัตน์  กูมุดา โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงศกุณา  เกียรติอารยะกุล โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.4 คณิตประถม
222 เด็กหญิงสุธิตา  กูดาอี โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงโสภิตา  ยีโหนด โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงโสรยา  ซุ่นจิต โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.4 คณิตประถม
225 เด็กหญิงอชิรญา  ยาลัน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงกนกอร  นาวิเศษ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงกัญญาวีร์  หมันเจริญ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  จินดา โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงเกวลิน  ขันศรีโพธิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายคาวิน  ด่อล๊ะ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงจัสมิน  นางา โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงจิรัชยา  เภอเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายเจษฎา  บุญสอน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงชฎาฉัตร  เกื้อมิตร โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายชนะชนม์  สาโรจน์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงชนิสรา  เริงนันทกร โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายชัยณรงค์  พรหมประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายชานนท์  จินดา โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงซีตีอัยฉ๊ะ  ชมโคกกรวด โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงณปภัสร์  จินดา โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงณภัทร  ยาดำ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงณัฐสุดา  ยะระ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงดารุณี  หลีหลัง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายธนภัทร  ช่างนุ้ย โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายธราธิป  อบทอง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายธีรภัทร  เทพดำ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงนฤดี  เดชอรัญ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงนลินทิพย์  หวันเหล็ม โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงนันทิชา  หลังจิ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงนาดา  หวันอาหลี โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงนาตาชา  ด่อล๊ะ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงนิชาภัทร  พรมบุญแก้ว โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงนูร์อัยณี  นาวาเดช โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายปราการ  บาลี โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  บัวเนี่ยว โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงปุณยาภา  นวลหอม โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  หลงสามะ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  อับโดระมาน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายฟาฮัต  สารพรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายมนพัทธ์  เส็นติระ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงมนัสวรรณ  ยาโกบ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายรอซีดีน  สำเริง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายวรภัทร  อ้อเอก โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงวริศวรรณ  ลิ่มสกุล โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กชายวัชรากร  แก้วกาญจน์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายวีรพล  หลังเก โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงศิริภัทรตรา  แสงจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายศุคลวัฒน์  มันเละ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายสิทธินนท์  ตาเดอิน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายสุทธิภัทร  จินดา โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายสุทธิวัฒน์  เกื้อมิตร โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงสุนิสา  ทองทับ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงสุพิชญา  ยีโหนด โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงสุภาพร  แซ่ทั่ง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายอภิเทพ  พรหมเดชะ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายอภิม  สารพรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายอภิสิทธิ์  สารพรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงอริสรา  จันสุข โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงอัญมณี  แก้วกุล โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงอัสมา  ตาเดอิน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงอารยา  พิมพ์วงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายอาวุธ  มนูญดาหวี โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงเอมิกา  โต๊ะดิน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงไอรินทร์  ชัยสงคราม โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงไอลดา  หลีนิ่ง โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายฮาดีส  สารพรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงฮาลีน่า  เต๊ะหมัน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงกชกร  หมัดสาลี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 คณิตประถม
289 เด็กชายกฤติพงศ์  อักษรกูล โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงกัญญารัตน์  กรมเมือง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
291 เด็กชายกันต์ศักดิ์  ขุ้ยด้วง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
292 เด็กชายฅฑา  ฮะปาน โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงชมพูนุช  อุทัยเกษม โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายชวนันท์  ช่วยหนู โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
295 เด็กหญิงชาซาน่า  สุปราณี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
296 เด็กชายซอลีฮีน  อิตรกี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
297 เด็กชายณัฐพล  ไชยศิริ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
298 เด็กชายตรีวิทย์  แก้วมีศรี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 คณิตประถม
299 เด็กชายแทนคุณ  แก้วณรงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายธนากร  ทองชะอ่ำ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
301 เด็กชายธันวา  อาลีมัน โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
302 เด็กชายธีรภัทร์  คงแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายนักรบ  กอนใย โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงบัลกีส  งอปูแล โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
305 เด็กชายบุรินทร์  หมีนเต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 คณิตประถม
306 เด็กชายพลากร  ทิพวารี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 คณิตประถม
307 เด็กชายพีรกานต์  จันทะลารักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
308 เด็กชายรพีภัทร  สิงห์เกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายราชพฤกษ์  แก้วล่องลอย โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
310 เด็กชายลีฬวัฒน์  อิตกี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
311 เด็กชายวรวุฒิ  ฮะเจ๊ะ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงสริตา  เซ็นซูลี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
313 เด็กชายสิรวิชญ์  จันทร์แก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
314 เด็กชายอดิเทพ  อาดำ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 คณิตประถม
315 เด็กชายอภิวัฒน์  ขวัญเจริญ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
316 เด็กชายอัฟฟาน  บุญมาเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
317 เด็กชายอัษฎา  คำทอง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงอามีน่า  หมัดลงจิ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 คณิตประถม
319 เด็กหญิงอารยา  อิตรกี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
320 เด็กหญิงเอวิกา  ซอและ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 คณิตประถม
321 เด็กชายกรกฏ  เส็นยาหมัด โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายกฤชพล  วิจิตรโสภา โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงกฤตธีรา  เส็นยาหมัด โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงกฤษญา  เพ็ชเนียม โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายกันต์ดนัย  อนิวรรตวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงกิติมา  แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายกิติลักษณ์  แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงกีรติกา  นารีเปน โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงเกวลิน  อิตรกี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงแก้วกัลยา  บุญเกิด โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงเขมริน  วิสณี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงจัสมิน  ตำแดสา โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงจินตนา  ลอยชื่น โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงชันนญา  อิตกี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายชินกฤต  สุวรรณะ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายซากิบ  กาสาและ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชุมประยูร โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายณัฐกานต์  บุญกลาง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กชายณัฐชนน  เบ็ญหา โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายณัฐชากร  หมัดยูดา โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายณัฐณิชา  โถนารัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายณัฐพงศ์  ไชยศิริ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายดูอาร์  รัตนพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงทัดษิกา  วิสณี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายธนกฤต  จุดาสิงห์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายธนพันธุ์  เกาะสินธุ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายธนากร  หมัดซา โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กชายธนาคิม  มะเหม็ง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงธัญจิรา  พ่อหมีน โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงธัญสินี  พรหมนินทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายธาวิน  เส็นยาหมัด โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายธีรเดช  สีตะระโส โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กชายธีรเดช  เพ็ชเนียม โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายนันทพงศ์  อุเส็น โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงนารีรัตน์  สายน้อย โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงนูร์ราณี  ปาทาน โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงนูรีย๊ะ  อิตรกี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงเนตรดาว  อนุวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงบุณยานุช  ยิ้มประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงปนิตา  บ่าโง้ย โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายปรเมศวร์  อิตกี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กชายปุณณวิช  อิตรกี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายพงศภัค  จันทร์คง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงพรกนก  ดอกไม้ทอง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายพิสิษฐ์  กำไร โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงภัทราทิพย์  เฉลิม โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายภาณุวัศ  หลังยาหน่าย โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายภาสกร  บุญทองจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายภูมินท์  เดาะหละ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายภูวดล  ฤทธิ์สาคร โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กชายมงคล  แก้วเสนา โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงมุกรัตน์ดา  ณ พัทลุง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายมูฮำหมัดซอแหล๊ะฮ์  อิตรกี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงรตนมน  ไชยศิริ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายรอมฎอน  เจ๊ะมะเจ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายรัจพล  ยีอา โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงรัตนพร  หนูแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายฤทธิ์ธิรัญ  แซ่แต้ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงลลิตา  เพ็ชเนียม โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงศกุลรัตน์  ชุมจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายศักย์พิรุฬย์  เบ็ญหา โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงศิรภัสสร  ช่วยตระกูล โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงศิริวิภา  จินดาบถ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงศุภิสรา  ฮับมูซอ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงสุตานัน  สำเริง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายสุธินันต์  ขวัญเจริญ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ช้างแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายสุรวุฒิ  ช่วยแท่น โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายอดิเทพ  เสนนอก โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงอทิชา  จันทะลารักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายอนาวิล  ดีสลาม โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กชายอภิชาติ  สมันตรัฐ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายอภิสิทธิ์  หลีอาซิม โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงอริษา  วิสณี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงอัสมา  บาราสัน โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงอาซีย๊ะฮ์  ปูหยัง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงอารยา  มาสุณี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงอิสริศา  หมัดเหย็บ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงเอมมิกา  อิตรกี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงเอวิตา  ขวัญเจริญ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงไอริสา  ชูทอง โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายฮูเซน  ไชยวร โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสตูลสันตยาราม) ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สงขวัญ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
405 เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
406 เด็กชายกนธี  ขวัญเซ่ง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงกมลพรรณ  นุรักษ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
408 เด็กชายกรวิชญ์  บัวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
409 เด็กชายกฤตภาส  ชูเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
410 เด็กชายกฤษณะ  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
411 เด็กชายกัญจน์  ผิวสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วช่วย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
413 เด็กชายกันตพงศ์  ชนะภัย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงกันตพิชญ์  สโมสร โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
415 เด็กชายกิตติภูมิ  ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
416 เด็กหญิงขวัญจิรา  เจริญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
417 เด็กชายคุณานนต์  โมกหอม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงจุฑามาศ  ไฝขาว โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
419 เด็กชายเจริญ  รัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
420 เด็กหญิงฉันท์นภัส  อำกัยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
421 เด็กหญิงชญานิศ  ยิ้มหิ้น โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
422 เด็กหญิงชนัญชิดา  สุขไชยะ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
423 เด็กชายชวกร  เพชรกาฬ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
424 เด็กชายชวัลกร  สุขไชยะ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
425 เด็กชายชัยวัฒน์  ยิ้มเย็น โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงชาลิสา  รื่นเริง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
427 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชุมดี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
428 เด็กหญิงซูเรีย  หวันสู โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
429 เด็กชายฐิติวัสส์  ผลมาก โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
430 เด็กชายณฐกร  ชูสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
431 เด็กหญิงณัฐกัญญา  ทรงเนติวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
432 เด็กหญิงณัฐญาดา  ทิพย์บุญ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
433 เด็กหญิงณัฐฐ์ชญา  มัชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
434 เด็กชายณัฐพล  อิงคะกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
435 เด็กหญิงณัฐริตา  แก้วจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงณัฐรินีย์  เมฆทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
437 เด็กหญิงณิชกานต์  นิชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
438 เด็กหญิงณิชนันทน์  ตำติ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
439 เด็กหญิงดากานดา  ไมมะหาด โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
440 เด็กหญิงเดวินา  ลายู โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
441 เด็กหญิงทิฆัมพร  เถาถวิล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
442 เด็กชายทินภัทร  มรรคาเขต โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
443 เด็กชายธนกฤต  ลำโป โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
444 เด็กชายธนภัทร  เกื้อสุข โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
445 เด็กชายธนวินธ์  บินรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
446 เด็กชายธนศักดิ์  หอมหวาน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
447 เด็กชายธัชธรรม  ทองบาง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
448 เด็กหญิงธัญพิมล  แก้วกูล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
449 เด็กชายธัญยธรณ์  พรหมสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
450 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ชูชม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
451 เด็กหญิงธันย์ชนก  เพ็ชรเขียว โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
452 เด็กชายธันวา  ธรรมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
453 เด็กชายธาดา  วัดเส็น โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
454 เด็กหญิงธิตาพร  บินตำมะหงง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
455 เด็กชายธิติพัทธ์  สมปอง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
456 เด็กหญิงธีรกานต์  อภิสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
457 เด็กชายธีรภัทร  พรหมเมฆ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
458 เด็กชายธีรศักดิ์  บุตรหลอด โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
459 เด็กชายธีรัตม์  ปานยิ่ง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
460 เด็กชายธีราทร  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
461 เด็กชายธีวสุ  วีระไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
462 เด็กชายนภ  พูลพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
463 เด็กหญิงนววรรณ  ปะลาวัน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
464 เด็กชายนัควัต  พลลิพัง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
465 เด็กชายนัควัตร  ยาแบโด โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
466 เด็กหญิงนัจญวา  สาเบาะ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
467 เด็กหญิงนาศีเราะ  ลิมานิ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
468 เด็กหญิงนุชจิรา  จิตรเพชร โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
469 เด็กชายนูอัยม์  สันหมาน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
470 เด็กชายบวรภัทร  อินมะนิล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
471 เด็กหญิงบุญวิสา  อุดรเดช โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
472 เด็กชายบุณยกร  กลิ่นละออง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
473 เด็กชายปฐมชัย  คงช่วย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
474 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทองศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
475 เด็กหญิงปัณณวฤนท์  จันทสระ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
476 เด็กหญิงปุญญิศา  รัตน์โชติ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
477 เด็กหญิงเปรมยาดา  รัตนบุรี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
478 เด็กชายพงศกร  ธรรมเพชร โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
479 เด็กชายพชฏ  หลวงพนัง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
480 เด็กหญิงพชดาภา  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงพรรวิณฑ์  หอมหวน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
482 เด็กชายพรรษวัฏ  ผลบุญ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
483 เด็กชายพรหมดนตรี  ศิริวรรณดี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
484 เด็กชายพันศักดิ์  ทองชู โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
485 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แซ่เห้ง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายฟัตต๊ะ  หมาดปันจอร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
487 เด็กหญิงฟาริสา  นางา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
488 เด็กชายฟิตรี  รูบามา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
489 เด็กชายภาคิน  บือโต โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
490 เด็กชายภานุกร  บุญเทพ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
491 เด็กชายภูธเนศ  อาหลี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
492 เด็กชายมงคล  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
493 เด็กชายมุฮซิน  ยากะจิ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
494 เด็กชายรชต  ใจเพชร โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายรชานนท์  ปูหยัง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
496 เด็กหญิงรมิตา  เลิศอรยะพงษ์กุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
497 เด็กหญิงรวินทร์นิภา  คงช่วย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
498 เด็กชายรัชชานนท์  อดิศักดิ์ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
499 เด็กชายรัยเฟิล  หมาดมานัง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
500 เด็กหญิงวราทิพย์  หาบยุโซะ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
501 เด็กชายวีรพงค์  โต๊ะหลง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
502 เด็กชายศตพร  ชอบหวาน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
503 เด็กชายศรัณยพงศ์  ศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
504 เด็กหญิงศิรดา  และหวัง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
505 เด็กหญิงศิราภรณ์  โอ่เอี่ยม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
506 เด็กหญิงศิริรัตน์  มะแอเคียน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
507 เด็กชายศุภกร  รามภักดี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
508 เด็กชายศุภกฤต  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
509 เด็กชายศุภโชค  ตันติเลขา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
510 เด็กชายศุภณัฏฐ์  สมใจ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
511 เด็กชายศุภณัฐ  แย้มทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
512 เด็กชายสรวิทญ์  วงศ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
513 เด็กหญิงสิริภัทร  ศุขมณี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
514 เด็กหญิงสุทธิกานต์  กาไรภูมิกุลกานต์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
515 เด็กหญิงสุธารส  คุ้มบ้าน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
516 เด็กหญิงสุภิดา  บุญอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
517 เด็กชายสุรบดินร์  สุขมาศ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
518 เด็กชายสุริยา  แซ่ห้าว โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
519 เด็กหญิงหิรัญดา  หิรัญกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
520 เด็กหญิงหิรัณยรัศมี  วิเชียรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
521 เด็กชายอนพัช  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
522 เด็กหญิงอนันตญา  มินชะ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
523 เด็กชายอรรถเศรษฐ์  อรุณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
524 เด็กหญิงอรรวรรณ  ประภาส โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
525 เด็กชายอัจชำซี  รอเกตุ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 คณิตประถม
526 เด็กชายอันวา  มุตตเสรี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
527 เด็กชายอัสนาน  ปะดูกา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 คณิตประถม
528 เด็กชายอากิล  ดาแล่หมัน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
529 เด็กหญิงอาซียา  สูเด็น โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
530 เด็กหญิงอามานีร่า  ภู่เพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
531 เด็กชายอิมรอน  หลีเส็น โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
532 เด็กชายเอกฤกษ์  หวานหนุน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 คณิตประถม
533 เด็กหญิงกชวรรณ  หนูช่วย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สัจกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงกนกรดา  อินทานุกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงกนกวรรณ  ผิวเหลือง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงกมลชนก  คงพรหม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงกรวรรณ  หยงสตาร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายกษิดิ์เดช  สิตะพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายกอบฟ้า  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ใบบิเด็น โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กชายกันต์นธี  เลื่อนนก โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายกันตภณ  เทศอาเส็น โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงกานต์ณิชา  ตันสกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงกานต์สิมา  ดำเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กชายกิตติกวิน  ศรีสุขใส โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงกิติวิชญา  เจริญผล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กชายกีรติ  หมีดหรน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงเกรฟฟาน่า  หมาดรา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายขนนท์  มาลินี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงขวัญจิรา  สกุลเจริญพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงขวัญฤดี  กิตติวราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กชายขอบฟ้า  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กชายคุณานนท์  ปลอดฟัก โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายฆนา  เอียดสงคราม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงจาลิลาฮ์  ใบบิเด็น โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงจิตติมา  ดวงพัตรา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงจิราภัค  ชูเมือง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงเจนน่าร์  ถาวรจิต โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กชายเจนภพ  แก้วหล้า โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงฉัตรกนก  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงชญานัน  มาลัยสนั่น โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กชายชญานิน  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงชญานิศ  สารีปา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงชนัญชิดา  พลาอาด โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กชายชนาธิป  เกษเหมือน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงชนินาถ  ชอบแต่ง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงชนิภรณ์  ช่วยเกิด โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงชนิภา  เจริญขวัญ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงชนิศา  สารีปา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงชยิสรา  ไชยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายชัชชวิน  สิริพร โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงชัมซาย์  เส็นเด โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แดงกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงซัลมีญ่า  แหล่ทองคำ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงซิลฟานี  หมาดรา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กชายฐเดช  มั่นจิตดิษกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายฐปนนันท์  อานุภาพมาศ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงฐิตา  ช่วยแก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงฐิติยาพร  มนูญดาหวี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงฐิติวรดา  มนูญดาหวี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายณฐปณต  อึงรัตนากร โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายณฤต  หน่ายสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงณัชชา  สุงข์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จิตประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  บุญเตี่ยว โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กชายณัฐกิตติ์  เอิ้ยวเล็ก โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายณัฐชนน  พันธุ์มณี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายณัฐฏพล  กองทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงณัฐณิชา  คงสุข โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงณัฐณิชา  คุ้มบ้าน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงณัฐณิชา  สตันน๊อต โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงณัฐธยาน์  แพ่งเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงณัฐธิตา  แสงภู โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายณัฐพล  สมากัส โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายณัฐพล  หวานบุญ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายณัฐพล  แสงสายฟ้า โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายณัฐพัชร์  ปะจู โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายณัฐภัทร  เบ็ญด่อล่า โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงณัฐวดี  ด่านพิทักษ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กชายณัฐวรรธน์  วิลาสินี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายณัฐวัศท์  รุ่งกลิ่น โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงณิชกานต์  โมสุขะ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงดานิช  วาดี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายเดชรุษ  ตัณฑสวกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงตัสนีม  ติ้งหวัง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายถิรศักดิ์  อุสมา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายธชาทัช  จิตธนาโชติ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงธณิชา  กู้สกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายธนกร  ละอองวิจิตร โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายธนกฤต  ชูจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายธนกฤต  อโนมุณี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงธนพร  หลีนิ่ง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายธนวุฒิ  โทบุรี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กชายธฤต  ด่อล๊ะ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กชายธวัฒน์  พูนประกอบ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงธัชกร  ฮกทา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงธัญชนก  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงธัญญามาศ  หอยนุ้ย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงธัญรดา  ทองขวัญสุข โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงธันยพร  รังษี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงธันยารัตน์  แซ่โล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กชายธีทัต  วุฒิพรศุภา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กชายธีรดนย์  แก้วนุ้ย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายธีรดล  ทองขวัญสุข โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงธีรนันท์  แก้วจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายธีรภัทร  ชุมทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงนภัสกร  บุญชูดำ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงนริศรา  เร๊าะมาส โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายนอีม  กองบก โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงนัจฟียา  ด่านเท่ง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงนัชชา  แก้วบุญส่ง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายนัทธวัฒน์  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายนัทธวัฒน์  เรืองพูน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายนัธทวัฒน์  นาคบรรพต โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงนันท์ปภา  มาลัยสนั่น โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงนันทรัตน์  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงนันทิกานต์  เหมทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงนันทิยา  ชัยยะ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงนาซาณีน  อานับ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงนาดา  ปูหยัง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงนาดา  ล่านุ้ย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงนาเดีย  ปูหยัง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงนาเดีย  ล่านุ้ย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กชายนาอีฟ  เทศอาเส็น โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงน้ำหวาน  คำอุดม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงนิชนันท์  พึ่งแสง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงนิสรีน  เหมเด็น โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงนิสฮาน่า  สัญญา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงนูรฮัยดาห์  ยูตา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงบัณฑิตา  พงศ์ประยูร โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายบารมี  สุขุมาลย์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กชายบารมี  หนูสง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงบิลกีส  บิลหีม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายปกรณ์  แก้วเมฆ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายปฏิพล  โกประวัติ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงปณิธิ  วิจิตรจรรยา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงประกายดาว  กลิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงปรีดาวรรณ  บุญมณี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงปวิชญา  แซ่เตื้อง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กชายปัณณธร  รัพยูร โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงปัณณพร  อังสุภานิช โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงปาลิตา  จันทร์คง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงปาลิตา  หวันประรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กชายปุณณภา  บุญทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงปุณยานุช  แก้วหนู โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงปุณยาพร  จันทรมิตร โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงไปรยา  ชัยชาญ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กชายพงศกร  ตะรุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายพงศกรณ์  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายพชร  ลิ่มศรีพุฒ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงพนิตพิชา  พุมมณี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงพรปวีณ์  พลฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงพรรณรา  สมปอง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กชายพรรษชล  วิเศษสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงพัชญ์พิดา  คุ่มเคี่ยม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงพัชรกัญญ์  วิศาล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทวนทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงพิชญดา  วนิชสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงพิชญา  มณีพรหม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงพิชญาภา  เมฆยงค์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงพิณณ์ทานันท์  สารบัญ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กชายพิตติกานต์  มุสิกพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายพิพัฒ  ติรสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กชายพิพัฒน์  เงินเจริญ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงพิมพกานต์  ไชยมะโณ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กชายพีรดนย์  จันทกูล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงพีรดา  สุขสมโภชน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กชายพีรวัส  สมัยอยู่ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงเพ็ญจันทร์  หยีมะเหรบ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงเพลงพฤกษา  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงภทรกช  อังโชติพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงภัทรจาริน  จ่าพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงภัทร์ธีนันท์  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงภัทร์นรินท์  ทองคำชู โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงภัทรพร  พงศ์นฤเดช โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายภัสกร  เงินวิลัย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กชายภาณุศิษฏ์  อรน้อม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กชายภานุเมศวร์  สร้อยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงภิญญาภัส  แดงเอียด โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กชายภูตะวัน  หมัดพวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายภูมิพัฒน์  สุขสะปาน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กชายภูมิรพี  ทิพย์แก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงภูริชญา  ชุมทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายภูริณัฐ  พานิช โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงมณฑ์ณภัส  จันทกูล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงมัสวินนันตาชา  นาฮา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กชายมารีฟาต  เกอากะ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงมุมีนา  มูเก็ม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงมูนัซซาร์  นุ่งอาหลี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กชายเมธา  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงไมอามี่  ไมมะหาด โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงยศวดี  อุคคติ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงยาวีน่า  ปีไสย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงยูวีร่า  บือนา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายรณัสถ์ชัย  วงศ์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กชายรวินท์  บำรุงเมือง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายรัชชานนท์  มะหับผลา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงรัชญา  รุ่งพรหม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงรัชนี  สาดล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงรินรดา  อ่อนขวัญเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงรุ่งรัตน์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงลีลาวดี  อำมาตย์นิติกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงวชิรญาณ์  วนสุนทร โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงวนัชพร  ครุวรรณพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงวรรณกานต์  จันทคาม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กชายวรรณธนชัย  แซ่หลี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายวัลอัฟฟาร์น  หลงสะเตี๊ยะ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กชายวิทวัส  ทวนทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายวีระพล  พรรณราย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงเวธนี  ละอองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กชายศรันย์ภัทร  เลพล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์  ศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงศิรภัสสร  จงไกรจักร โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กชายศิรศิลป์  สาดีน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงศิริณี  กรมเมือง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กชายศุภวิชญ์  วิภาพรรณ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กชายศุภสรณ์  ตรงจิต โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงศุภานันท์  สังข์ช่วย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงศุภิสรา  คชมุข โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงสมิลัน  หลังจิ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายสรวิศ  ไชยศรี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงสาวิตรี  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กชายสิงภู  ยกทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงสิตางค์  จันทสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กชายสิรภพ  ด่อล่าห์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กชายสิริภัทร  กฤตสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายสืบพัฒน์  รัตนวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงสุชานันท์  เขียนงาม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กชายสุทธินัย  ผิวเหลือง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายสุทธิพงษ์  เพ็ชรสุข โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงสุทัตตา  พรหมสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงสุนิดา  สืบเหม โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กชายสุนิธิ  จันทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงสุภัสรา  ทองเก๋ง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายสุวิจักขณ์  หนูดำ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กชายสุวิทย์  ดอล๊ะ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  จำปี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงหงส์นภา  พิกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กชายหัสดิน  มูซอ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กชายอชิตะ  แท่งทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กชายอดิเทพ  แซ่ชี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงอนันตญา  ชูธานี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กชายอนันตา  เจริญวิกกัย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงอนุธิดา  สมศิริ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงอภิชญา  กรมเมือง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กชายอภิเดช  สุวรรคีรี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงอริสา  โต๊ะคด โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงอลิชา  หลงพิลา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กชายออมสิน  คงจินดามุณี โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กชายอัซมี  ลามาก โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงอัดวาอ์  ปูหยัง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงอันนาลักษม์  คุณลักษณ์ธำรง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงอันวานี  หมาดมาสัน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กชายอัฟฟาน  หลงสลำ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายอัฟฟาน  แก้วดำ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงอัลยาอ์  พันกาแด โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กชายอากิ๊บ  ยาหยาหมัน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงอาเครายา  เส็นบัตร โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงอาจรีย์  เจ่งสกุล โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กชายอาชวิน  โยมเมือง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงอาทิตยา  นทีประกาย โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงอาภาภัทร  ทองบัว โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กชายอาเมศร์  บินอิตำ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายอาร์มีรูล  ยูตา โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงอาอีฉ๊ะ  ลิมานิ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงอิสริยา  มัทหมูหมาท โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงอุมมุอบีฮา  เกอากะ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กชายเอกบูรพา  หลงสมัน โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงแอลจีน่า  วัฒนะ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงฮัซวานี  บอเน๊าะ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงฮานีน  ติ้งหวัง โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงฮานีฟาร์  หาโสะ โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงิณิชกมล  ติ้งถื่น โรงเรียนอนุบาลสตูล ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงกฤชอร  เดเช โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
798 เด็กชายกฤษณะศักดิ์  สังข์สุวรรณ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
799 เด็กชายกฤษดนัย  พันธฤทธิ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
800 เด็กหญิงกุลลีญา  มรรคาเขต โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
801 เด็กหญิงเกศวลี  เต็งสุวรรณรังสี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
802 เด็กหญิงเกศษิญา  สุทธิพัฒน์อนันต์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
803 เด็กชายคุณาสิน  สงหมด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
804 เด็กชายจิตติพัฒน์  แหหนุ่ม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
805 เด็กชายจิรพนธ์  ช่วยชม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
806 เด็กหญิงจิรภัทร  แสงคล้ายเจริญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
807 เด็กชายชัชชัย  ชุมชาติ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
808 เด็กชายชินชย  ฤทธิชัย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
809 เด็กหญิงณรดา  เป้าจันทร์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
810 เด็กหญิงณรินรัตน์  ชอบแต่ง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
811 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สิริอรรถสุข โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
812 เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงอรุณ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
813 เด็กชายณัฐดนัย  การดี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
814 เด็กชายณัฐภัทร  รอดแก้ว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
815 เด็กชายถิโรดม  สอนขำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
816 เด็กชายทักษ์ดนัย  ใจตรง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
817 เด็กชายธนกฤต  กาเสมสัน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
818 เด็กชายธนกฤต  จิตสมุทร์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
819 เด็กชายธนกฤต  เอียดนุช โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
820 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุญเลิศ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
821 เด็กชายธีรดนย์  ด่อล๊ะ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
822 เด็กชายธีรธัชช์  บัวงาม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
823 เด็กหญิงนภัทรสรณ์  เด่นศรีเสรีกุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
824 เด็กชายนาซิม  มณีหยัน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
825 เด็กหญิงนิชาภา  สุทธิโพธิ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
826 เด็กหญิงนิสรีน  หมีนคลาน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
827 เด็กชายปกรณ์  ชูเจริญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
828 เด็กชายปณณวิช  เจริญศิริ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
829 เด็กชายปัญญา  มาลินี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
830 เด็กชายปุญญพัฒน์  ไพบูลย์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
831 เด็กหญิงผริตา  พิรอด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
832 เด็กหญิงพชรธิดา  ชูเพชร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
833 เด็กหญิงพรชนก  จุลพงศ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
834 เด็กหญิงพรปวีณ์  ชูทอง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
835 เด็กหญิงพิมพิกา  อิดเจริญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
836 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีนวลขาว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
837 เด็กชายพีรภัทร  สูหา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
838 เด็กชายภูบดินทร์  ประทุมวัลย์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
839 เด็กชายภูริภัทร  โสสนุ้ย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
840 เด็กชายมาฮาซิน  หลีบังสา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
841 เด็กชายเยจูน  ชิน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
842 เด็กหญิงรดา  หมัดหลี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
843 เด็กชายวงศกร  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
844 เด็กชายวรากร  ถาวร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
845 เด็กหญิงวิลาวัลย์  หนูสุด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
846 เด็กชายศุภณัฐ  หาดหาย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
847 เด็กชายสิรภพ  สังข์แก้ว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
848 เด็กหญิงสุภัสรา  สุภาเส โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
849 เด็กชายอกนิษฐ์  ชาญเชิงพานิช โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
850 เด็กหญิงอณัฏฌา  คงสม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
851 เด็กชายอดิษร  ศิริวัฒโน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
852 เด็กชายอภิรักษ์  สนหละ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
853 เด็กชายอภิสิทธิ์  หนูละออง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
854 เด็กหญิงอริสรา  ยาชำนาญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
855 เด็กหญิงอริสรา  ระยี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
856 เด็กชายอัลฮากีม  แกสมาน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
857 เด็กชายอามิส  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
858 เด็กชายเอสฟาฮาน  สาดีน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
859 เด็กชายฮากิฟ  หมาดสกุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
860 เด็กหญิงกชกร  ชัยทอง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงกนกกร  หนูหีด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงกนกวรรณ  กาเส็มส๊ะ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กชายกรภัค  ก๋งเซ่ง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กชายกรวิชญ์  สงวนพรหม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กชายกฤตพงษ์  สุนทรไชย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
866 เด็กชายกฤตพิชาญเมธ  นวนไหม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงกฤษตยา  บัวสนธิ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงกษมพร  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กชายกษิดิ์เดช  สุขการัก โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กชายกันตพงศ์  เกื้อมี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงกันติชา  รุ่งเรือง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงกานพิชชา  อยู่ฉ่ำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กชายกิตติคุณ  สะแลหมัน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงกิฟฟานี  สามารถ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กชายกูฟิรฮาน  ยาแบโด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
876 เด็กชายเกียรติศักดิ์  หนูละออง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงขวัญจิรา  อินทร์งาม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงขวัญรัตน์  เต็มดี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงคงกชธิป  วรรณกี้ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กชายคุณวิสิฐ  หนูชูสุก โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงจรรยพร  สุเมโธกุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
882 เด็กชายจรัสกร  สุวรรณตรี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กชายจักรพล  เข็มขาว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงจันทกานต์  แกสมาน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
885 เด็กชายจารุกิตติ์  ไชยผล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงจิดาภา  เถาวัลย์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายจุลจักร์  แหอะหลี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงชนิกานต์  บัวนุ่ม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงชาลิสา  พูลสิน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กชายชิษณุพงศ์  คงจินดามุณี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงชุวัยการ  เสนีวาสน์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายซัลซบีล  ตอหิรัญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กชายซิลวา  ยะฝา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กชายซิวา  มณีหยัน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงญาณกร  หวังดี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กชายณภัทร  จันตรีวา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงณภัทร  เอ้งฉ้วน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงณัชชา  ชุมเสน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กชายณัฏฐกรณ์  ก่ออารี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เขียดแก้ว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กชายณัฏฐ์ธนากร  พูนผล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
902 เด็กชายณัฐกิจ  คงหวัง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กชายณัฐชนน  กลับใจได้ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงณัฐณิชา  ขันนุ้ย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงณัฐณิชา  คงแสง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงณัฐณิชา  ครุฑจ้อน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงณัฐณิชา  สิงหนูดำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กชายณัฐดนัย  พูนผล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เรืองดำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงณัฐรุจา  เชษฐามาศ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงณัฐวดี  คงหลี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงณิชกานต์  ธัญธาดาพันธ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงณิชนันท์  เมียนเพชร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
914 เด็กชายตุลรัฐ  มุสิกวงศ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กชายธนกฤต  หน่วยแก้ว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
916 เด็กชายธนกฤต  โตสุวรรณ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงธนวรรณ  ขวัญแก้ว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กชายธนวัฒน์  จันทสุวรรณ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
919 เด็กชายธนาคาร  ซ้ายเกลี้ยง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายธนาคิม  บุญเทพ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กชายธรากร  ก้องยศภัทร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทิคามี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงธัญญารัตน์  เพ็ชรณรงค์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองนุ่น โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กชายธาดากร  ดาเระหมีน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงธาราทิพย์  เรืองขนาบ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กชายธีรฎา  จิตตวาที โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กชายธีร์ธวัช  โสระถาวร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กชายธีรภัทร  ยัสสระ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กชายธีระพัฒน์  ผิวจันทร์สด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายนธี  เงดฉูนุ้ย โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงนัจญมุฮายาตี  ดุมลักษณ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยรักษ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงนันทิตา  น้อยฤทธิ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงนัสรียา  ยีอา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กชายนาวินทร์  มาลินี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงนิสริน  ลารีนู โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงนูรดีนี่  ลิมมิตร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กชายปณิธิ  อังสุภานิช โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กชายปรมินทร  แหมถิ่น โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงปรายฟ้า  เต็งสุวรรณรังสี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กชายปวีณ์กร  เอียดมาก โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เพชรศรี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กชายปองคุณ  จินรัตน์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กชายปารเมศ  นพพล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงปาริฉัตร  ทักขินันท์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กชายปิยะนัฐ  นพภาศรี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
948 เด็กชายปิยังกูร  พิทักษ์บุตร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงปุญญิศา  ชูเจริญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กชายเปรมศักดิ์  แก้วศรีนวล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงไปรยา  เล่งอี้ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กชายพงศ์นรินทร์  หนูรุ่น โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กชายพงศพัศ  รัตนชู โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กชายพงศพัศ  สุพกิจ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงพรทิวา  มีทองขาว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงพริมพริมา  ธังดิน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงพัชนิดา  ฮะอุรา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงพัชราวรรณ  ปะลาวัน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงพิชชภา  มณีรักษ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายพิชชากร  สุวรรณกูล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงพิชชานันท์  ขวัญเจริญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงพิชญธิดา  จิตต์ภักดี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงพิชญา  หนูดำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
964 เด็กชายพิชญุุตม์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  บุญศรี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  เฑียรฆโรจน์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงพิมชมพู  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงพิมพ์ดาว  โสมณะ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงพิมพ์สุภา  อาดำ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงพิยดา  รัตนภูมิ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงพิไลวรรณ  จิตต์ภักดี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กชายพีรวัส  สุดเหลือ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
973 เด็กชายพีรวิชญ์  อังกุราภินันท์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
974 เด็กชายเพทาย  ทุ่งปรือ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงเพ้นท์ธิดา  หอสกุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงฟาติน  เจะแว โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงภรภัทร  ปาณะศรี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงภัทรธิดา  เพ็งจำรัส โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงภัทร์ธิรา  มาลินี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงภัทรนันทร์  บัณฑิตย์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงภัทรพร  ละอองโชค โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงภัทราพร  ณ พัทลุง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
983 เด็กชายภาคภูมิ  หนูเทพ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กชายภาณุวิชญ์  ยาพระจันทร์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กชายภูมิเนตร  โลหะผล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กชายภูริภัทร  นารีเปน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
987 เด็กชายภูวณัฏฐ์  บุราญรมย์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กชายมรุเดช  โต๊ะดิน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงมัทลีน่า  เจ๊ะเล็ม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงมัยอามี่  ไมมะหาด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กชายยศพร  แซ่อื้อ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กชายยศพล  แซ่อื้อ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงยีรดา  ฮะอุรา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  หอมนิยม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กชายรณกฤต  มุณีแนม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กชายรวินท์  อุ่นนวนจิรสิน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงรับขวัญ  ทัสสโรภาส โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงโรสนา  มาลินี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงโรสฮาน่า  มะแอเคียน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายวชิรวิทย์  ดำมี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงวรนิษฐา  พุดชู โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงวรนิษฐา  โคมละ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายวรเมธ  มาระตา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงวริสรา  ปุรินทราภิบาล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายวุฒิกรณ์  เดชณรงค์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงศศิภา  ประดิษฐ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายศิวัช  วัฒนะ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายศุทธา  สุขสำราญ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อุ่นเรือน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่เฮง โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายสรวิชญ์  ลักษมีอาภากุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงสรัสวดี  สโมสร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายสหัสนัยน์  สุขมะแป้น โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงสิริภัสญา  บัวดี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายสุริยะ  กูมุดา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงโสภิดา  เซ่งเข็ม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายหิรัญกฤษฎิ์  ธรรมโชติ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายอธิพัทธิ์  ขุนศรีหวาน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายอนันดา  เป้าจันทร์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงอนิสา  ลือแมะ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายอนุพงศ์  ตันสกุล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายอภิวิชญ์  ตาเดอิน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายอภิสิทธิ์  ตรังศ์คุณากร โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงอรวรรยา  สะอาด โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงอรีณี่  ปาทาน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายอัซรี  ปาทาน โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงอัยญรินทร์  หอมนิยม โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายอัลวี  ติงสา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงอินธิรา  ปุรินทราภิบาล โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายเอาฟา  มนูญดาหวี โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงฮันนา  ประพฤติชอบ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงฮานีน  ประพฤติชอบ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายกูฟาซิล  มณีกามัน โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1034 เด็กหญิงซุนฟา  ดาฮิง โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1035 เด็กชายนูรดีน  หาสกุล โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1036 เด็กหญิงบุรฮาน่า  แหนุ่ม โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1037 เด็กหญิงปุณณาสา  อาดัม โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1038 เด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิซ  ดวงตา โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1039 เด็กหญิงวราภรณ์  บิหลังเจ๊ะ โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1040 เด็กชายวิศรุต  วงศ์กฤตพร โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1041 เด็กหญิงสิริวิภา  หมาดปูเต๊ะ โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1042 เด็กหญิงสุธิชา  ขำนุรักษ์ โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1043 เด็กชายอัซมาน  ยีบากา โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1044 เด็กชายอัซมี  ยีบากา โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1045 เด็กชายอัซรอฟ  เกปัน โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1046 เด็กชายอับร๊อร  สาดีน โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1047 เด็กชายอัสลาม  ชะยานัย โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 คณิตประถม
1048 เด็กหญิงอามีนา  มาลียัน โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.6 คณิตประถม
1049 เด็กหญิงฮานาน  เถาวัลย์ โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.4 คณิตประถม
1050 เด็กหญิงคอดีย๊ะ  อารีฟีน โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายจีฮาน  เพอโหด โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายชาณัณบูกิตต์  ไชยกุล โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงซิลมีย์  หลงจิ โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงนารียา  อาดำ โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงนิสริน  หมีดหรน โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงปานไพลิน  เสือนาค โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายเพชรชนะ  สุริยาทรัพย์ โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายภูริณัฐ  โจมฤทธิ์ โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายภูวิศ  มัจฉา โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงศิโรธร  ทองจีน โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายหวันซาคิร  ฮะอุรา โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงอนิซา  วาเหตโดย โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายอันวาร์  เจสาสน์ โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายอัฟนาน  บิลหมาด โรงเรียนมุสลิมศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงขณิษฐรินทร์  ปาติง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงจุฑาธิป  ปานเชื้อ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงชัญญานุช  คงนิ่ม โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 คณิตประถม
1068 เด็กชายญาณเทพ  ณ ถลาง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 คณิตประถม
1069 เด็กชายณัฐนนฐ์  มะมุดีน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงณัฐวดี  ยะโกบ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 คณิตประถม
1071 เด็กชายตอวูซ  เปรมใจ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงทิพย์วัลย์  โลหะผล โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงนฤมล  พงษ์มาก โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 คณิตประถม
1074 เด็กชายปรัชญา  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 คณิตประถม
1075 เด็กชายพิรชัช  วรรณศรียพงษ์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 คณิตประถม
1076 เด็กชายภูริพฤทธิ์  กั่วพานิช โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 คณิตประถม
1077 เด็กชายมุอาวิน  บินรินทร์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 คณิตประถม
1078 เด็กชายวิทวัส  โมกหอม โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 คณิตประถม
1079 เด็กชายอนัศร์  มรรคาเขต โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 คณิตประถม
1080 เด็กชายอรินชย์  ดุลยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 คณิตประถม
1081 เด็กหญิงอามันดาร์  สังยุทธ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงกนกวรรณ  เปี่ยมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายกษิดิ์เดช  หมานมิตร โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงกัญชลิกา  แก้วบัว โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดิสลับ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พุมมณี โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงกัลยากรณ์  ลิ่มสกุล โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงกัสนา  โต๊ะหวัง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงกาญจนา  มะหับผลา โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายกิตติวินท์  สุบาโกย โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงเขมจิรา  มีเดช โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายคณิสสร  ทุมพร โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงจิตสุภา  ชูเอียด โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายจิรณัฐ  แก้วศรี โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายจิรภัทร  เอ้งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงจิรัชญา  ทิ้งปากถ้ำ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงฉัตรวริญ  วัฒนะ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายชญานิน  ไปรฮูยัน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงชญานิศ  ตะโกบ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงชญานิศ  ใบหมาดปันจอร์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงชนัญชิตา  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายชนัญญู  เมโช โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายชลกร  ไบอุมา โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงชลธิชา  ลิเก โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงชลิดา  บูญแก้วขวัญ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงชลิตา  หลีหวัง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงชัญญานุช  ปะลาวัน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชาวหมู่ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงโชติกานต์  นาคนา โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายซัยฟาน  สังยาหยา โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงซัลซาบีลา  บุหมัน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงซีลีน์  เผ่าโดดาล โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงญาดา  ภูมิภาค โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงฐิดาภรณ์  ชูขำ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายฐิติกร  หลุมทอง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงฐิติมา  คงพรหม โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายฐฺิติโชติ  หนูนุ่น โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงณภัทร  พรหมจรรย์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายณัฐกุล  ใจสมุทร โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงณัฐชยา  จันทร โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงณัฐชยา  นิลเลิศ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงณัฐณิชา  กำแหง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายณัฐภัทร  กาญจนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงณัฐรุจา  แซ่ขู่ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายทวีรัฐ  พูลแก้ว โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงทักษอร  มะหัปผลา โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงทัชชกร  อุ่นเสียม โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายธนพล  บุญพรัด โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายธนภัทร  คชหึง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายธนสร  สุระกำแหง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายธนาคาร  แหล่ทองคำ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายธนาทรัพย์  แหล่ทองคำ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงธัญชนก  ใจสมุทร โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงธันญาพร  สุทธิโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายธันยวิชญ์  วิทยาโสภานนท์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายธีรภัทร  ประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายธุวานันท์  ประสิทธิ์ชัยชาญ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายนนทพัทธ์  หมานราโต๊ะ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายนภสินธุ์  เปาะทอง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงนัสรีญา  สาริปา โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงนิสรีน  หวันตาหลา โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงนูริน  มาลิกัน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงนูรีซัน  มรรคาเขต โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงนูรีน  โต๊ะมอง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงนูรียะฮ์  หมาดมานัง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงเบญจพร  เข็มขาว โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายปรมินทร์  ใบปัญญา โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงประภาพร  เกตุวิชิตร โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายปวีณวัช  อิสโร โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงปิญชาน์  เส็มสัน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงปิ่นแก้ว  กาฬวงค์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายปิยทัศน์  เชนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงพบพร  พรหมเพศ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงพรศิริ  องอาจ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กชายพลอธิป  โต๊ะเกบ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายพสิษฐ์  ดำสีไหม โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงพาขวัญ  เส็มสัน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงพิณชนก  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายพิพัฒน์  ฮาหมาด โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงพิมาดา  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายพุทธพงศ์  อิสระ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายเพชรนารายณ์  อังสุภานิช โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายเพชรนารายณ์  อังสุภารนิช โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงฟัตตาฮะห์  สันนก โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายฟุรกอน  รงค์สมัคร โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  สะหาบ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงภูริชญา  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงมณฑิรา  ศรีน้อย โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงมาญาวีย์  ช้างขาว โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงมานิตา  งะหลี โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงมุคลิศ  สุขสง่า โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงยาสมิน  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงรวิตา  ตาเดอิน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงวรรณรัตน์  อรุณ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงวันวิสา  พลเจริญ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงวาระฏา  เต๊ะสาโหม โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายศรัณย์ภัทร  บุญรัตนไมตรี โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงศรีชนม์  ยังเจริญ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงศศิวรรณ  กังแฮ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงศุนิตา  โตีะเกบ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายศุภรักษ์  หนูชูสุข โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1183 เด็กชายศุภสิน  ยะโกบ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงสกุลทิพย์  พราวพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายสิงหา  เนียงละออง โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงสุชานาฏ  ทองพิจิตร โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายสุทธิกานต์  กายรัตน์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กชายสุภเวช  นุ้ยเด็น โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงอชิรญา  แลหาด โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงอชิรญาณ์  สะหาบ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กชายอธิภัทร  ขวัญดำ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายอธิษฐ์  เริงการ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กชายอนันดา  มีนหละ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงอนันตญา  แก้วบัว โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กชายอภินัทธ์  คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1197 เด็กชายอภิวิชญ์  ชีนะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงอรรถยา  โชติมันต์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงอรัญญา  อาดำ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายอัชรอฟ  อาดำ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายอัซมาน  ลัสมาน โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายอับรอร  หนูชูสุข โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายอัฟฟาน  หลังการ์ต โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงอัลเดียร์น่า  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงอามาลีนา  มณีโส๊ะ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.4 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายอารีฟีน  ยงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.5 วิทย์ประถม
1207 เด็กชายอิลฮาน  อุมาจิ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายเอื้ออังกูร  ขุนเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กชายฮันซิน  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงกุลฟามีย์  นุ้ยโส๊ะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1211 เด็กหญิงขวัญชนก  แซะอาหลี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1212 เด็กหญิงชญานันท์  อุสมา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1213 เด็กหญิงชนัญชิตา  ยาบาจิ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1214 เด็กหญิงชลพรรษ  หัสมา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1215 เด็กชายชัยวัฒน์  อำมาหมัน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1216 เด็กชายซัลซาบีล์  สามะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1217 เด็กหญิงซามี่ย์  อุรามา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1218 เด็กหญิงซิลมี  ง๊ะสมัน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1219 เด็กหญิงฐิติรัตน์  รอดเสน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงณัฐวรีย์  แซ่เจี่ย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1221 เด็กหญิงดามิาฮ์  ณ พัทลุง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1222 เด็กชายตุลาการ  จิโสะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1223 เด็กชายเตชิน  สำเร โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1224 เด็กชายธนวินท์  มอหะหมัด โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1225 เด็กชายนนทพัทธ์  รอดเสน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1226 เด็กหญิงนัจญวา  ติงหวัง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1227 เด็กหญิงนาดา  นวลเปียน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1228 เด็กหญิงนาตาชา  สาล่า โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1229 เด็กหญิงนิสรีน  สองเมือง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1230 เด็กหญิงนุอัยม์ดา  เส็มสัน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1231 เด็กหญิงนูรฮูดาห์  แลแม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1232 เด็กหญิงบัซลาห์  เบ็นอับดุลเลาะห์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1233 เด็กชายปฎิภาณ  มุสิกพันธ์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1234 เด็กหญิงปวริศา  เวียงคำ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1235 เด็กหญิงพรพิมล  หัสมา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1236 เด็กหญิงฟาฎินลา  หมะเต็ม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1237 เด็กชายฟิตริ  สานิง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1238 เด็กหญิงภิรญา  ธรรมพานิช โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1239 เด็กหญิงมุมตาซ  แคยิหวา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1240 เด็กหญิงมูนีเราะ  แสงขาว โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1241 เด็กหญิงลักขณา  ราเหม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1242 เด็กชายวินอาร์ม  ถิ่นกาแบง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1243 เด็กหญิงศิริณัญญา  หมานยวง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1244 เด็กหญิงสิรภัทร  อาหน่าย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1245 เด็กหญิงสุชัญญา  อิ่มแย้ม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1246 เด็กหญิงสุชานันท์  หลงหา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1247 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  หลงโส๊ะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1248 เด็กหญิงสุรัสวดี  ณ พัทลุง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1249 เด็กหญิงสุไรญา  เพ็ญสุข โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1250 เด็กหญิงอภิชญา  คงแก้ว โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1251 เด็กหญิงอรสินี  นวลดี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1252 เด็กชายอรัญ  หมื่นระย้า โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1253 เด็กหญิงอัญมณี  ยอดซ้าย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1254 เด็กชายอับดุลลาตีฟ  หล๊ะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1255 เด็กชายอัศวิน  ลม้าย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1256 เด็กชายอานัส  หลีด้วน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1257 เด็กชายอิสกันดาร์  สวาหลัง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1258 เด็กหญิงอุซมี  มณีโสะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1259 เด็กชายเอกรินทร์  เตาวะโต โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 คณิตประถม
1260 เด็กชายฮัซวาน  งะเจ๊ะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1261 เด็กหญิงฮัซวานี  ตาเยะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 คณิตประถม
1262 เด็กหญิงฮัสวา  สตันน๊อต โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1263 เด็กชายฮานีฟ  หล๊ะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 คณิตประถม
1264 เด็กหญิงกรวรรณ  เพชรย้อย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายกฤตติกุล  อมสารา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายกฤติน  บิลละเตะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงกัลยกร  หลังเถาะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงกานต์ธิดา  หัสสุวรรณ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กชายกิตติภัฏ  มาทมาร โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายกีรกฤษ  สตอหลง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงกุลธิดา  เรรวน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายจักริน  ล่าหมีน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงจามิล  ปาละสันต์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงจีฮาน  บุญเสน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายชนะพล  ดำกระบี่ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายชิษณุพงศ์  แดงนุ้ย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายซัยฟุดดีน  หยังสู โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายซิกร์คาฟี่  หมินเด็น โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงซิลมีย์  อุสมา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1280 เด็กชายซีวา  นาคสง่า โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงโซเฟียร์  ลาลี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงญัฟนี  ติงหวัง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงฐานัชฌา  หลังนุ้ย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงฐิติชญาน์  เหมจิ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายฐิติพงศ์  มีสิทธิ์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงฐิติพร  ชายเกตุ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สิทธิโชค โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายณัฐชนน  นกเกษม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงณัฐณิชา  สอเหลบ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงณิชกานต์  นุ้ยไฉน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงดาลิยา  หมีนสัน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายตฤษนันท์  อุมายี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงธันยพร  บุญเสน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงธิดารัตน์  นิลวงศ์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงนริศรา  ลาเต๊ะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายนวพล  แอหลัง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงนัจญมีย์  โอมณี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงนัจลาอ์  เล่งเจะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงนัซนีน  สนติวงค์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงนัสนีน  บุตรา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กชายนาซิม  รอเกตุ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงนาเซีย  รอเกตุ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงนาดา  เดชะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1304 เด็กชายนาศิรุดดีน  ลัดเลีย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงนิสรีน  สันจิตร โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงนิสรีน  หลีนิ่ง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงนูรซัลวา  เฉี่ยหม่อง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงนูรนูรีน  หีมปอง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงนูรรีนา  หีมปอง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงนูรีญา  หวันสู โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงนูรีน  นาคสง่า โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงนูรีน  ยะโกะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงปภาวรินท์  รัญวาศรี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงปริยาภัทร  คงจันทร์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงปาริศรา  มานะกล้า โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กชายเปรมณภัทร  สังข์ทอง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กชายพชร  สองเมือง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1318 เด็กชายพันธกานต์  เฉิดฉิ้ม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงพิชญาภา  มากู๋ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายพิริยกร  แอนุ้ย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายพีรภัทร  ศักน้อย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กองบก โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายฟากูร  อ่อนละมุน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1324 เด็กชายฟาฏิว  กูดาอี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายฟาเดร์  ม่าเหร็ม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายฟาริด  โส๊ะหน่าย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายฟาอิส  นาคสง่า โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายฟิรฮาน  เอ็มเล่ง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงฟิลซาลีน  สะแลมัน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายฟูดัยล์  ลัดเลีย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายภัทรกร  เจะหมีน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1332 เด็กชายภาคภูมิ  ขุนนา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายภูธนพัฒน์  ทิพยากูล โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1334 เด็กชายภูภิวัฒน์  พัทคง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงมติกานต์  แสงขาว โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายมินธดา  เต๊ะขาว โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงมุมีนา  เส็นทุ่ย โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายมุอาวิน  เกษา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายมูฮำหมัดอัซรี  เจ๊ะเงาะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายรพีภัทร  คงเกื้อ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายรวิชญ์  จันทร์มั่งคั่ง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงร๊อยมี  หมันดี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1343 เด็กชายรอยฮาน  สันหลี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กชายรังศิโรจน์  อุรามา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1345 เด็กชายรัฐศาสตร์  ภักดีผล โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงรานีม  รอสูน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายรุสลัน  หมีดหรน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงโรซิต้า  ดลภาวิจิต โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปองแท้ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงวรพรรณ  มานะกล้า โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงวรรณวนัช  นุ้ยคดี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงวรานุช  ลักษณะอินท์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงวาร์ดีณา  บินวาหะ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1354 เด็กชายวิชานนท์  หมีทอง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1355 เด็กชายวีรภัทร  มานะกล้า โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1356 เด็กชายเวชพิสิฐ  อินทะเขื่อน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงศรัณย์พร  บุญสิน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงศิริกาญจน์  จิเหม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงษุรัยนา  นกเกษม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงสมปราถนา  แสงขาว โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1361 เด็กชายสะนูซี  ยาบา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงสุนิชา  ตุกังหัน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงสุภาพิมพ์  ฉิมประดิษฐ์ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงโสรญา  กูลดีน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1365 เด็กชายอนาวิน  อุศมา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1366 เด็กชายอภิรักษ์  สันนก โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กชายอับดุลมูเศาวิร  ยีตูวา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงอัฟตินา  อุมายี โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงอัยนาอ์  ยี่มะเหร็บ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงอัยมี่ย์  บินสอาด โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1371 เด็กชายอัลกอน  อาหมาน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงอัลนิสรีน  สวาหลัง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงอัสนี  โส๊ะเต้ง โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงอัสมา  เตบสัน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1375 เด็กชายอานิส  เจ๊ะแต โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงอาฟาร่า  นิยมเดชา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1377 เด็กชายอิคลาส  หมาดหมีน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1378 เด็กชายอิรฟาร  หวันสู โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงแอนจิรา  ราหมาน โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงฮัซมีนีย์  หลงสลำ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1381 เด็กชายฮาซิก  เกษม โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงฮาฟินดี้  หมินเด็น โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1383 เด็กชายฆรบดินทร์  จำเริญ โรงเรียนจงหัว ป.6 คณิตประถม
1384 เด็กหญิงจอมขวัญ  กองบก โรงเรียนจงหัว ป.4 คณิตประถม
1385 เด็กหญิงจิตตราวดี  อิหมำหมาด โรงเรียนจงหัว ป.4 คณิตประถม
1386 เด็กชายจิรภัทร  ตั้งหลุน โรงเรียนจงหัว ป.4 คณิตประถม
1387 เด็กหญิงชลธิชา  ยูงทอง โรงเรียนจงหัว ป.6 คณิตประถม
1388 เด็กหญิงชัญญา  เหล่าทอง โรงเรียนจงหัว ป.5 คณิตประถม
1389 เด็กชายณชรต  ไชยวานิช โรงเรียนจงหัว ป.6 คณิตประถม
1390 เด็กชายณฐกร  อิสโร โรงเรียนจงหัว ป.5 คณิตประถม
1391 เด็กหญิงณัชณิชา  ทักขินันท์ โรงเรียนจงหัว ป.4 คณิตประถม
1392 เด็กชายณัฐยศ  จันทร์เจ้า โรงเรียนจงหัว ป.6 คณิตประถม
1393 เด็กชายทนงศักดิ์  พรหมบุญทอง โรงเรียนจงหัว ป.5 คณิตประถม
1394 เด็กชายธีรกานต์  พูลสุข โรงเรียนจงหัว ป.6 คณิตประถม
1395 เด็กชายธีรดนย์  ช่วยเนื่อง โรงเรียนจงหัว ป.6 คณิตประถม
1396 เด็กชายนพเก้า  งามศิริวัฒนา โรงเรียนจงหัว ป.6 คณิตประถม
1397 เด็กชายนรชเศรษฐ์  อินทปาล โรงเรียนจงหัว ป.6 คณิตประถม
1398 เด็กชายนิติกร  สุจริต โรงเรียนจงหัว ป.6 คณิตประถม
1399 เด็กชายนิพัฒน์  กอลาบันหลง โรงเรียนจงหัว ป.5 คณิตประถม
1400 เด็กหญิงบุณย์วีร์  ศรีสน โรงเรียนจงหัว ป.4 คณิตประถม
1401 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ศิริวราวาท โรงเรียนจงหัว ป.6 คณิตประถม
1402 เด็กชายภูริภัทร  ศรีสมบัติ โรงเรียนจงหัว ป.5 คณิตประถม
1403 เด็กหญิงเมลิสษา  โต๊ะยีหล๊ะ โรงเรียนจงหัว ป.6 คณิตประถม
1404 เด็กชายรชานนท์  หลีนิ่ง โรงเรียนจงหัว ป.5 คณิตประถม
1405 เด็กหญิงวิศรุตา  แก้วยัง โรงเรียนจงหัว ป.4 คณิตประถม
1406 เด็กชายวีรภัทร  ผิวเหลือง โรงเรียนจงหัว ป.4 คณิตประถม
1407 เด็กชายศดานนท์  ลีลาพิทักษ์ โรงเรียนจงหัว ป.4 คณิตประถม
1408 เด็กหญิงศศิกาญน์  กาแก้ว โรงเรียนจงหัว ป.5 คณิตประถม
1409 เด็กชายศารากร  อนุวัฒน์ โรงเรียนจงหัว ป.6 คณิตประถม
1410 เด็กชายเศรษฐพิชญ์  เพ็ชรสุวรรณ โรงเรียนจงหัว ป.6 คณิตประถม
1411 เด็กหญิงสรัลพร  พงษ์เกื้อ โรงเรียนจงหัว ป.4 คณิตประถม
1412 เด็กชายสวัชกร  เครือหนุน โรงเรียนจงหัว ป.5 คณิตประถม
1413 เด็กหญิงสาริศา  สมันตรัฐ โรงเรียนจงหัว ป.4 คณิตประถม
1414 เด็กหญิงสาริศา  หาหลัง โรงเรียนจงหัว ป.4 คณิตประถม
1415 เด็กชายสิปปภาส  แซ่เลี้ยว โรงเรียนจงหัว ป.4 คณิตประถม
1416 เด็กชายสุธิวัฒน์  สุคนธ์ โรงเรียนจงหัว ป.6 คณิตประถม
1417 เด็กหญิงสุนิษา  พุ่มประทุม โรงเรียนจงหัว ป.5 คณิตประถม
1418 เด็กหญิงสุภาษิตา  ทองอินทร์ โรงเรียนจงหัว ป.4 คณิตประถม
1419 เด็กชายอภิวัฒน์  แซ่หลี โรงเรียนจงหัว ป.5 คณิตประถม
1420 เด็กหญิงอามีนดา  และตี โรงเรียนจงหัว ป.4 คณิตประถม
1421 เด็กหญิงกชกร  เรืองญา โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1422 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชูศรี โรงเรียนจงหัว ป.5 วิทย์ประถม
1423 เด็กชายกฤตพจน์  เปียกำเนิด โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1424 เด็กชายกฤษฎา  คำแก้ว โรงเรียนจงหัว ป.5 วิทย์ประถม
1425 เด็กชายกลวัชร  ปิติยศกุล โรงเรียนจงหัว ป.5 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงกัณฐิกา  ณ นคร โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  จุลมณีโชติ โรงเรียนจงหัว ป.4 วิทย์ประถม
1428 เด็กชายกูชานนนท์  ไทยบุรี โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงขวัญจิรา  ทิมบัว โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงเขมจิรา  ติ้นสั้น โรงเรียนจงหัว ป.5 วิทย์ประถม
1431 เด็กชายคุณานนท์  ทองใบ โรงเรียนจงหัว ป.5 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงจันทราลัษณ์  ชาญสูงเนิน โรงเรียนจงหัว ป.4 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงชลธาร  ชุมประยูร โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงโซเนียร์  พุ่มแก้ว โรงเรียนจงหัว ป.4 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงฐนิชา  หนูเกื้อ โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1436 เด็กชายณพรัตน์  อุดม โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1437 เด็กชายณัฎฐกิตต์  กาญจนเกตุ โรงเรียนจงหัว ป.4 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงณัฐนรี  ศิริรัตนา โรงเรียนจงหัว ป.5 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงณิชารีย์  พรรณราย โรงเรียนจงหัว ป.4 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงดวงกมล  ลุนพุฒ โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1441 เด็กชายดอลล่าร์  โต๊ะยุโส้ โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1442 เด็กชายธนกร  ขุนภิบาล โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1443 เด็กชายธนิสร  สุวรรณกิจ โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิงธันย์ชนก  ยุงยัง โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1445 เด็กหญิงธุมากร  มรรคโชติ โรงเรียนจงหัว ป.4 วิทย์ประถม
1446 เด็กหญิงนฤภร  สุวรรณมณี โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1447 เด็กชายนวนพ  บัวเพ็ชร โรงเรียนจงหัว ป.4 วิทย์ประถม
1448 เด็กชายนาขวัญ  หาญณรงค์ โรงเรียนจงหัว ป.5 วิทย์ประถม
1449 เด็กชายเนติพงศ์  คงแก้ว โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1450 เด็กชายบุณยกร  จุ้ยพริก โรงเรียนจงหัว ป.5 วิทย์ประถม
1451 เด็กชายปรเมศวร์  รักษี โรงเรียนจงหัว ป.4 วิทย์ประถม
1452 เด็กหญิงปรียาภัทร  จีระเสถียร โรงเรียนจงหัว ป.4 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงปวริศา  มะโร โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1454 เด็กชายปัฐวิกรณ์  ศุภสารสาทร โรงเรียนจงหัว ป.5 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงปิยมน  ศิริรัตนา โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงปิยะธิดา  ชูสุวรรณ โรงเรียนจงหัว ป.5 วิทย์ประถม
1457 เด็กชายพงศ์ปณต  เส้งทับ โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงพลอยกาญน์  เพ็งพันธุ์ โรงเรียนจงหัว ป.5 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงพิชธาดา  หิมะพานิช โรงเรียนจงหัว ป.4 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงพิมชนก  แท่นเอียด โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ธีระราษฎร์ โรงเรียนจงหัว ป.4 วิทย์ประถม
1462 เด็กชายภัทรกร  สังข์แก้ว โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงภัทราวดี  อิสสระ โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1464 เด็กชายภาคิน  สวนดอกไผ่ โรงเรียนจงหัว ป.5 วิทย์ประถม
1465 เด็กชายภูตะวัน  สาแหยะ โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1466 เด็กชายภูริทัศน์  แก้วเขียว โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงภูษณิศา  ผิวเหลือง โรงเรียนจงหัว ป.4 วิทย์ประถม
1468 เด็กชายมงคล  จูห้อง โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1469 เด็กหญิงเมริษา  มนูญดาหวี โรงเรียนจงหัว ป.4 วิทย์ประถม
1470 เด็กชายรชต  คำอุดม โรงเรียนจงหัว ป.4 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงรัชนีกร  เหลบควนเคี่ยม โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1472 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สร้อยศรี โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงวรนุช  สกุลา โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1474 เด็กชายวรรณกร  หอมขาว โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1475 เด็กชายวรากร  จุลนิล โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงวันดี  สุขสงวน โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงวาสนา  รอดมินทร์ โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1478 เด็กชายวิทวัส  เหร็บควนเคี่ยม โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1479 เด็กชายวีรศักดิ์  ชูทอง โรงเรียนจงหัว ป.4 วิทย์ประถม
1480 เด็กชายวุฒิกร  จิตโสภา โรงเรียนจงหัว ป.4 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงศรุตา  คงพันธ์ทะระ โรงเรียนจงหัว ป.5 วิทย์ประถม
1482 เด็กชายสรวิชญ์  รัตนสุวรรณ โรงเรียนจงหัว ป.4 วิทย์ประถม
1483 เด็กชายสิรภพ  ทองอินทร์ โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1484 เด็กหญิงสิรภัสสร  ภูมิลำเนา โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1485 เด็กชายสุทธิพจน์  ขอมคง โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1486 เด็กชายสุทธิราช  นาคแท้ โรงเรียนจงหัว ป.4 วิทย์ประถม
1487 เด็กหญิงสุภัสสรา  จิ๋ววัฒนา โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1488 เด็กหญิงสุภัสสรา  อาษาราษฎร์ โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1489 เด็กชายอดิศัย  อนิวรรตวงค์ โรงเรียนจงหัว ป.4 วิทย์ประถม
1490 เด็กชายอนุพงศ์  บ่อน้ำร้อน โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1491 เด็กชายอภิวัฒน์  แสงสีจันทร์ โรงเรียนจงหัว ป.5 วิทย์ประถม
1492 เด็กชายอภิวิชญ์  ซุ่นเส้ง โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1493 เด็กหญิงอมรรัตน์  ชายนวล โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1494 เด็กหญิงอรณิชา  สุภาพ โรงเรียนจงหัว ป.5 วิทย์ประถม
1495 เด็กหญิงอะริยา  ยูงทอง โรงเรียนจงหัว ป.6 วิทย์ประถม
1496 เด็กหญิงอัสมา  แดงงาม โรงเรียนจงหัว ป.5 วิทย์ประถม
1497 เด็กชายอิทธิกร  พรหมเมศ โรงเรียนจงหัว ป.4 วิทย์ประถม
1498 เด็กหญิงกูฮัซวานี  บิสนุม โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 คณิตประถม
1499 เด็กหญิงจณิสตา  ท่าชะมวง โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 คณิตประถม
1500 เด็กหญิงจัสมีน  สุลง โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 คณิตประถม
1501 เด็กหญิงซากีนะฮ์  มนูญดาหวี โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 คณิตประถม
1502 เด็กหญิงดามิยาอ์  มะอะนี โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.5 คณิตประถม
1503 เด็กหญิงนัจญมี  หลีวัง โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 คณิตประถม
1504 เด็กหญิงนุชรีต้า  อาดำ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.5 คณิตประถม
1505 เด็กหญิงนูรอัยนีย์  หัศนี โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 คณิตประถม
1506 เด็กชายพริษฐ์  พยายาม โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 คณิตประถม
1507 เด็กหญิงภูพิตต้า  แก้วสลำ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 คณิตประถม
1508 เด็กหญิงศริญญา  สาเม๊าะ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 คณิตประถม
1509 เด็กหญิงสุชาวดี  มรรคาเขต โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 คณิตประถม
1510 เด็กหญิงสูละดา  หะมะ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 คณิตประถม
1511 เด็กหญิงอัครีมา  อุพัมมา โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 คณิตประถม
1512 เด็กหญิงอัลเบ็นต์  หลีดินซุด โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 คณิตประถม
1513 เด็กหญิงจัสมิน  อมฤตบุตร โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงนัสรียา  ล่านุ้ย โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1515 เด็กชายบาซิล  อูโหยบ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงโรสนามี  สามารถ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1517 เด็กชายอนุวัต  เพชรยก โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1518 เด็กชายอับบาส  สมันตรัฐ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1519 เด็กหญิงอัยมี่  วิชา โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1520 เด็กชายอัสลาม  อาดตันตรา โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1521 เด็กชายอิรฟาน  ทิ้งน้ำรอบ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงซัลมา  มู่เก็ม โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 คณิตประถม
1523 เด็กหญิงฐิตาภา  ลิขิตตาพงศ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1524 เด็กหญิงณัฐชยา  ก้องเอกภพ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1525 เด็กหญิงธนัญญา  สร้อยสุวรรณ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 คณิตประถม
1526 เด็กหญิงนัซนีน  หรันหลัง โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1527 เด็กหญิงบัณฑิตา  ชูช่วย โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1528 เด็กชายพงศ์พศิน  วิจักขณาภรณ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1529 เด็กหญิงพัทธนันท์  ยศชาติมาลย์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 คณิตประถม
1530 เด็กชายพีรวิชญ์  ชูทอง โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1531 เด็กหญิงภัทธ์ธีรา  ปาละสัน โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 คณิตประถม
1532 เด็กหญิงรักชนก  สุวรรณสาลี โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1533 เด็กชายรัฐกานต์  เพ็ชวา โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1534 เด็กชายวรธันย์  ลัคนาวงศ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1535 เด็กชายวรเมธ  แซ่ซือ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1536 เด็กหญิงวรวลัญช์  แสงอรุณ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1537 เด็กชายศิริมงคล  ภู่ทอง โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1538 เด็กชายศิวากร  ไสยฉิม โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1539 เด็กหญิงสลิลลา  ชูสกุล โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1540 เด็กหญิงสุภาวิตา  แดงน้อย โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1541 เด็กหญิงเสาวภาคย์  ด้วงราม โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1542 เด็กหญิงอภิญญาดา  ดุกสุกแก้ว โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 คณิตประถม
1543 เด็กชายอินทัช  วารีคาม โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 คณิตประถม
1544 เด็กชายฮานีฟ  หลีขาว โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 คณิตประถม
1545 เด็กชายกฤตชานนท์  เพชรรัตน์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1546 เด็กชายกฤษฎา  ราโอบ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1547 เด็กชายกษิดิศ  ดินงะ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1548 เด็กหญิงกันธิชา  พลเจริญ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1549 เด็กชายกามิล  ปากบารา โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1550 เด็กหญิงขนิษฐา  นพรัตน์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงจั๊ฟนี่ย์  ต้นหน โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1552 เด็กชายจิรวิสุต  สว่างเพชร โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1553 เด็กชายจิรศักดิ์  สุขจิตต์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1554 เด็กหญิงชญานิศ  สำนักพงศ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1555 เด็กหญิงชนิกานต์  ประสิทธฺ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1556 เด็กหญิงชัญญานุช  สุขใส โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1557 เด็กหญิงชัญญานุช  หมาดเท่ง โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1558 เด็กชายชามิน  กาสเส็น โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1559 เด็กหญิงโชติกา  ธรรมวาจา โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1560 เด็กชายซากิจคาล  ชาชา โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1561 เด็กหญิงญาณิลา  หมาดเตี้ย โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1562 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ฐิติกุลรัศมี โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1563 เด็กหญิงณปภัสร์  เสียมไหม โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1564 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1565 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เยรานี โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1566 เด็กหญิงณัฐชยา  นันทกูล โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงณัฐณิชา  ราโอบ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1568 เด็กหญิงณัฐณิชา  แช่มช้อย โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1569 เด็กชายณัฐพัฒน์  แก้วมณี โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1570 เด็กชายณัฐภัทร  สุวรรณชาตรี โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1571 เด็กหญิงณิชาภัทร  คงนุ่น โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1572 เด็กหญิงดนิตา  ถาวรฤทธิพากร โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1573 เด็กชายดุษฎีกร  แซ่เอียบ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1574 เด็กชายเดชาธร  มานะจิตต์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1575 เด็กชายธนวัต  บูเทศ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1576 เด็กชายธาวิน  เดชนครินทร์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1577 เด็กชายธีร์ธวัช  เอียดเฉลิม โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1578 เด็กชายธีรภัทร์  จันทระ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1579 เด็กหญิงนลินทิพย์  ห้าวหาญ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1580 เด็กชายนัศรุน  มงคลเจริญ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงนิชานาฎ  โสสนุย โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงนิติลดา  ขุนขันทร์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1583 เด็กชายนิธิเดชน์  หนูเจริญ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงนุรดิยาอ์  หลงสลำ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงบุษรา  เอ้งฉ้วน โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1586 เด็กหญิงบุษราคัม  ทุ่งปรือ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงปพิชญา  เอ็กหลี โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงปริชญา  ฮ่องสาย โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1589 เด็กหญิงปวันรัตน์  วรวรรณสงคราม โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงปานรพี  พัทลุง โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1591 เด็กหญิงพราวลดา  รักษ์ทอง โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1592 เด็กชายพฤกษชาติ  ปิริยะ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1593 เด็กชายพฤทธิ์  จิรภัทรชนน โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1594 เด็กหญิงพศิกา  ตันประดิษฐ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1595 เด็กชายพัชรพล  สุภาพบุรุษ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1596 เด็กชายพันธกานต์  กิ้มติ้น โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1597 เด็กชายพิรพัฒน์  ศรีประพันธ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1598 เด็กหญิงเพชรดาว  สัญญา โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1599 เด็กชายฟาซิล  วิเศษ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงฟารีซา  ชาชา โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1601 เด็กชายฟุรุศซาน  ติงหวัง โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1602 เด็กหญิงภัทรธิดา  สุขเขียว โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1603 เด็กหญิงภัทรธิดา  โต๊ะเจะ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1604 เด็กชายภัทรพงศ์  จันทร์ปาน โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1605 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  มานะกล้า โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1606 เด็กหญิงภาสุข  คงทอง โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1607 เด็กชายภูรินทร์  สงราช โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1608 เด็กหญิงมัยซาน  หะมะ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1609 เด็กชายมินทดา  วิจิตร์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1610 เด็กชายยศภัทร  ตุลยประวัติ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1611 เด็กชายรชต  นวลแก้ว โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1612 เด็กชายระพีภัทร  เกลี้ยงช่วย โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1613 เด็กชายรัชกฤต  ลัคนาวงศ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1614 เด็กหญิงรัชราภา  ภู่พนธ์ศร๊ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1615 เด็กหญิงรุสมีนี  นาคสง่า โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1616 เด็กชายวรกานต์  เทศนอก โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1617 เด็กหญิงวริศรา  สะอาดเอี่ยม โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1618 เด็กหญิงวาดตะวัน  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1619 เด็กหญิงวิชญาดา  จิ้วจวบ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1620 เด็กหญิงศิริญญา  ปานแขวง โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1621 เด็กชายสรกฤต  เจือกโว้น โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1622 เด็กชายสรวิชญ์  หนูเจริญ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1623 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ขู่ซุ่ยหลี โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1624 เด็กหญิงสุทธกานต์  หมูดเอียด โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1625 เด็กหญิงสุธีรัตน์  เขียนงาม โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1626 เด็กหญิงสุนิภา  หมาดเตี้ย โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1627 เด็กหญิงอธิชา  จันทภาโส โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1628 เด็กหญิงอนา  แคยิหวา โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1629 เด็กชายอนุชิต  แจ้น้อย โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1630 เด็กหญิงอภิชญา  เดชอรัญ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1631 เด็กชายอริย์ธัชร  เลิศบัญญัติ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1632 เด็กหญิงอัซรีญา  ฮะปาน โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1633 เด็กชายอัฎฟาน  ตาเดอิน โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1634 เด็กชายอัดนัย  องศารา โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1635 เด็กหญิงอัมนานี่  อาดุลเบบ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1636 เด็กชายอามีน  ฤทธิโต โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1637 เด็กหญิงอาร์ดา  หัสมา โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1638 เด็กหญิงฮัซวานีย์  หมาดเหยด โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1639 เด็กหญิงฮานีน  แดงนุ้ย โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1640 เด็กหญิงฮานีนี่  ปิริยะ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1641 เด็กชายาิควัชร  ตันประดิษฐ โรงเรียนสายเพชรศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1642 เด็กหญิงคอดีเย๊าะ  ยาพระจันทร์ โรงเรียนบ้านคลองสองปาก ป.6 คณิตประถม
1643 เด็กหญิงนัจย์วา  เส็มสัน โรงเรียนบ้านคลองสองปาก ป.5 คณิตประถม
1644 เด็กหญิงนูรามี  ทุมมาลี โรงเรียนบ้านคลองสองปาก ป.6 คณิตประถม
1645 เด็กหญิงนูรียะฮ์  เหมนะ โรงเรียนบ้านคลองสองปาก ป.6 คณิตประถม
1646 เด็กชายปารมี  โต๊ะราเกตุ โรงเรียนบ้านคลองสองปาก ป.6 คณิตประถม
1647 เด็กชายฟาซัน  อุมารี โรงเรียนบ้านคลองสองปาก ป.5 คณิตประถม
1648 เด็กชายยูลัยบิบ  ตุกังหัน โรงเรียนบ้านคลองสองปาก ป.6 คณิตประถม
1649 เด็กหญิงรูกอย์ยะฮ  อุมารี โรงเรียนบ้านคลองสองปาก ป.6 คณิตประถม
1650 เด็กหญิงอรนิษา  อุมารี โรงเรียนบ้านคลองสองปาก ป.5 คณิตประถม
1651 เด็กหญิงอัจฉริยา  เหมนะ โรงเรียนบ้านคลองสองปาก ป.5 คณิตประถม
1652 เด็กหญิงอานาลิน  อุสมา โรงเรียนบ้านคลองสองปาก ป.6 คณิตประถม
1653 เด็กหญิงชุติกาญจ์  บูเก็ม โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1654 เด็กหญิงนริศรา  เศษระนำ โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1655 เด็กหญิงนุรซูรีต้า  เกษมสัน โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1656 เด็กหญิงวริสรา  นาคบรรพ์ โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.5 คณิตประถม
1657 เด็กหญิงกณิการ์  มุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1658 เด็กชายกันต์กวี  เตาวโต โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1659 เด็กชายกันภพ  บุญมา โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1660 เด็กชายกันภพ  พลตื้อ โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1661 เด็กหญิงกุลนัฐ  ก่ำเเก้ว โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1662 เด็กหญิงณัฐริชา  บิลละโอะ โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1663 เด็กหญิงดัจญ์วา  หมีนเเดง โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1664 เด็กชายธนภัทร  บุญมา โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1665 เด็กชายนัศรอน  ดำท่าคลอง โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1666 เด็กหญิงนูรฮันนาน  เง๊าะเห๊าะติ โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1667 เด็กหญิงนูรีน  ดำท่าคลอง โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1668 เด็กหญิงนูรียา  มะหาด โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1669 เด็กหญิงบุญญารัตน์  ยาประจัน โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1670 เด็กชายฟาริส  นุ้ยเด็ย โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1671 เด็กหญิงมัยซูน  เสนี โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1672 เด็กหญิงมัยดีนา  เตบสัน โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1673 เด็กหญิงโยษิตา  ยีสมัน โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1674 เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  กาเส็มส๊ะ โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1675 เด็กหญิงรัยฮานาห์  หวังดี โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1676 เด็กหญิงรุ่งนภา  ปริศวงศ์ โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1677 เด็กหญิงรุ่งนภา  เพ็งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1678 เด็กหญิงไรมีบุชรอ  หลงจิ โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1679 เด็กหญิงวรรณภา  ยาดำ โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1680 เด็กหญิงวริศรา  ตีกาสม โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1681 เด็กหญิงวริศรา  โดงกูล โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1682 เด็กหญิงวานีต้า  สำลี โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1683 เด็กหญิงวิชญาดา  ติงสา โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
1684 เด็กหญิงวิรากานต์  ใบหลี โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1685 เด็กหญิงวีรยา  เเดหวามาลัย โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1686 เด็กหญิงสุกัญญา  โดงกูล โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1687 เด็กหญิงอลีนา  ศรียาน โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1688 เด็กชายอัชรอน  เตบสัน โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1689 เด็กหญิงอัซมี่  เปรมใจ โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1690 เด็กชายอันวาร์  ชอบงาม โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1691 เด็กชายอัลฮาซีมร์  สตันน๊อด โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1692 เด็กชายอัสลัน  สตันน๊อด โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
1693 เด็กชายฮะฟีซุดดีน  เส็มหลี โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1694 เด็กหญิงฮัซซูน่า  ดำกระบี่ โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
1695 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จิตต์แป้น โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ป.6 คณิตประถม
1696 เด็กหญิงพลอยไพลิน  บารา โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ป.5 คณิตประถม
1697 เด็กชายมูฮำหมัดฮาดิล  ยาโงะ โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ป.4 คณิตประถม
1698 เด็กหญิงไรฮานา  พืชผล โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ป.6 คณิตประถม
1699 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สันหลี โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ป.6 วิทย์ประถม
1700 เด็กชายจิตติพัฒน์  คงจันทร์ โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ป.6 วิทย์ประถม
1701 เด็กชายณัฐพล  ชมอินทร์ โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ป.6 วิทย์ประถม
1702 เด็กหญิงทิฆัมพร  สารินทร์ โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ป.5 วิทย์ประถม
1703 เด็กหญิงพิสุธา  ใจน่าน โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ป.5 วิทย์ประถม
1704 เด็กหญิงลิยานา  โต๊ะหลง โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ป.5 วิทย์ประถม
1705 เด็กชายวรณัฐ  เหมรา โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ป.5 วิทย์ประถม
1706 เด็กหญิงวรัณญา  ยีระงู โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ป.4 วิทย์ประถม
1707 เด็กหญิงวินัสญา  บารา โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ป.6 วิทย์ประถม
1708 เด็กชายวีรวัฒน์  ชูฟอง โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ป.6 วิทย์ประถม
1709 เด็กหญิงศิรินทรา  เหมรา โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ป.4 วิทย์ประถม
1710 เด็กหญิงศุภิสรา  มริกัน โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ป.5 วิทย์ประถม
1711 เด็กชายอาณัติ  พุ่มพวง โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ป.4 วิทย์ประถม
1712 เด็กหญิงขวัญอภิรดี  ทิพย์นรากุล โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
1713 เด็กหญิงชญานุตม์  เศษแอ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
1714 เด็กหญิงต้นวดี  มานะกล้า โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
1715 เด็กหญิงปวันพัสตร์  เชี่ยห้วน โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
1716 เด็กหญิงมนัสวีร์  ทอดทิ้ง โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
1717 เด็กหญิงศศิณา  อนุพงค์ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
1718 เด็กชายสิทธิภัทร  หีมปอง โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.5 คณิตประถม
1719 เด็กชายอัครชัย  สมัยอยู่ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.4 คณิตประถม
1720 เด็กหญิงกนกพร  คงวัฒนานนท์ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1721 เด็กหญิงกรพิณ  น้ำเยื้อง โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1722 เด็กหญิงคัคเนศวร์  มรรคาเขต โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงฉัตรปภัสสร  ชาวสวน โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงชนกานต์  รณรงค์ไพรี โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1725 เด็กหญิงณัฎฐ์ฑิตา  ชายวงศ์ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงตติยา  ชำนาญ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1727 เด็กหญิงทักษพร  กฤดิเกรียงไกร โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงธฤตวัน  สุวรรณภูดิท โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1729 เด็กหญิงธารปภัสร์  ทุ่งปรือ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1730 เด็กชายธีรศักดิ์  บริบูรณ์ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1731 เด็กชายนราชัย  ทองฤทธิ์ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1732 เด็กหญิงนัฎฐากร  ใจสมุทร โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1733 เด็กหญิงนันท์นภัส  ล่าเตะ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1734 เด็กหญิงเบญญาภา  สุภัคศิริกุล โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1735 เด็กหญิงปภาวรินทร์  จิตต์หลัง โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1736 เด็กชายปิยวัฒน์  เดชอรัญ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1737 เด็กชายพิชญะ  เฮ่าฮู่เที่ยน โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1738 เด็กชายพีรวิชญ์  เมฆเรือง โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1739 เด็กชายพีระวัฒน์  สิริพรชัยเจริญ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1740 เด็กชายมุฮ์ซิน  ยอดรุ่ง โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1741 เด็กชายราชเดช  จันทร์ช่วย โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1742 เด็กชายวรเดช  จันทร์ช่วย โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1743 เด็กชายวิชญะค์  รักงาม โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1744 เด็กชายศุภฤกษ์  เอี้ยวซิโป โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1745 เด็กหญิงสิริชนม์  ชูเสน โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1746 เด็กหญิงสุพิชชา  ปาลาหา โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1747 เด็กชายสุสถา  แก้วสม โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1748 เด็กหญิงหทัยชนก  สะอา โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1749 เด็กชายอธิยุต  หยู่อักษร โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1750 เด็กชายอภิสิทธิ์  ใจสมุทร โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1751 เด็กหญิงอมลิน  ดำรงวีระวิทย์ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1752 เด็กหญิงอัคริมา  อำไพฤทธิ์ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1753 เด็กชายชูอิบ  มรรคาเขต โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ป.6 คณิตประถม
1754 เด็กชายนัศรุลลอฮ์  ลัสมาน โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ป.6 คณิตประถม
1755 เด็กชายนูศลาม  ลัสมาน โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ป.5 คณิตประถม
1756 เด็กชายไฟซอล  พงหลง โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ป.5 คณิตประถม
1757 เด็กชายยูซุุฟ  ตะวัน โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ป.4 คณิตประถม
1758 เด็กหญิงวรพิชชา  ทุ่ยอ้น โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ป.4 คณิตประถม
1759 เด็กหญิงอัสรีนา  หลังเกต โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ป.4 คณิตประถม
1760 เด็กหญิงกานติมา  มรรคาเขต โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ป.5 วิทย์ประถม
1761 เด็กหญิงซัยหนา  นวลน้อย โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ป.4 วิทย์ประถม
1762 เด็กหญิงนัสริน  ดีนายัง โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ป.4 วิทย์ประถม
1763 เด็กหญิงนุสรา  ดีนายัง โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ป.4 วิทย์ประถม
1764 เด็กหญิงปรียาพัฒน์  ลัสมาน โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ป.5 วิทย์ประถม
1765 เด็กหญิงปิยฉัตร  ลัสมาน โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ป.5 วิทย์ประถม
1766 เด็กหญิงฟาดีละห์  ลัสมาน โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ป.4 วิทย์ประถม
1767 เด็กหญิงฟารีนา  ชูแก้ว โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ป.4 วิทย์ประถม
1768 เด็กหญิงมาเรียม  หาสกุล โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ป.4 วิทย์ประถม
1769 เด็กชายมูฮัมมัดฮาซิก  สันง๊ะ โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ป.5 วิทย์ประถม
1770 เด็กหญิงวรัญญา  ชูชวด โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ป.5 วิทย์ประถม
1771 เด็กหญิงศิริวรรณญา  ฉาดหลี โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ป.5 วิทย์ประถม
1772 เด็กชายอชิตะ  สารีฝีน โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ป.6 วิทย์ประถม
1773 เด็กหญิงณิชกานณ์  แซ่ภู่ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.4 คณิตประถม
1774 เด็กหญิงปวริศา  นิจกร โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.4 คณิตประถม
1775 เด็กหญิงศลิษา  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.6 คณิตประถม
1776 เด็กหญิงชลธิชา  หลงเจ๊ะ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.4 วิทย์ประถม
1777 เด็กชายเทพทัต  ฤทธิบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.4 วิทย์ประถม
1778 เด็กหญิงธิดารัตน์  พันธ์ทอง โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.4 วิทย์ประถม
1779 เด็กหญิงนรีกานต์  ดำสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.4 วิทย์ประถม
1780 เด็กหญิงบุณยาพร  เสียงแจ้ว โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.4 วิทย์ประถม
1781 เด็กหญิงปวิชญา  แซ่ใหล้ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.5 วิทย์ประถม
1782 เด็กชายเฟาซาน  หมัดอะด้ำ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.5 วิทย์ประถม
1783 เด็กหญิงภัทรวดี  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.6 วิทย์ประถม
1784 เด็กชายรัตนพล  สุดทองคง โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.5 วิทย์ประถม
1785 เด็กหญิงรัตนวดี  เซ่งเข็ม โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.6 วิทย์ประถม
1786 เด็กหญิงสุชานันท์  รักขาว โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ป.6 วิทย์ประถม
1787 เด็กชายกรวิชญ์  ทองสีนวล โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 คณิตประถม
1788 เด็กหญิงขวัญสิริ  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 คณิตประถม
1789 เด็กชายชนกันต์  ภาสโร โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 คณิตประถม
1790 เด็กชายชัยรัตน์  บุญดำ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 คณิตประถม
1791 เด็กหญิงโชติกา  พิชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.4 คณิตประถม
1792 เด็กหญิงณัฐนรี  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 คณิตประถม
1793 เด็กชายธนาวุฒิ  หมาดหมาน โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 คณิตประถม
1794 เด็กชายนิธิวัฒน์  ละอองโชค โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 คณิตประถม
1795 เด็กชายพิทักษ์  นวลแก้ว โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 คณิตประถม
1796 เด็กชายรัฐศาสตร์  เถื่อนทิม โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 คณิตประถม
1797 เด็กชายศุภกิตติ์  สุวรรณทวี โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 คณิตประถม
1798 เด็กหญิงอนัญญา  เรืองช่วย โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 คณิตประถม
1799 เด็กหญิงกชกร  ดำนุ้ย โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1800 เด็กหญิงกัญญ์วรา  สงฆ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1801 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1802 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1803 เด็กชายกิตติชัย  เพชรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1804 เด็กหญิงจิดาภา  ดำฝ้าย โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1805 เด็กชายชวกร  ชูผึ้ง โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1806 เด็กชายชาญณรงค์  จิตโต โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1807 เด็กหญิงญาณิศา  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1808 เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุขรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1809 เด็กชายฑีฆายุ  จันทสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1810 เด็กหญิงณัฐญาดา  รักษ์ขาว โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1811 เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่ฮั่น โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1812 เด็กชายทวีโชค  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1813 เด็กชายธนชัย  รัตนไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1814 เด็กหญิงธนัชชา  ทองหนูเอียด โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1815 เด็กชายนพณัฐ  ไชยมะโณ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1816 เด็กหญิงบงกช  จันทะภาโส โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1817 เด็กหญิงปัญญดา  ภาสโร โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1818 เด็กชายพงศธร  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1819 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ทองขาวบัว โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1820 เด็กหญิงแพรทิวา  ปรีดาภาค โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1821 เด็กชายแพรวทิชา  ชุมภูทอง โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.5 วิทย์ประถม
1822 เด็กชายภาณุพงศ์  ฉุ้นเขา โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1823 เด็กหญิงวงศธร  แดงแย้ม โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1824 เด็กหญิงศรัณศา  พรมคง โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1825 เด็กหญิงศศิวิมล  ฝ่ายมะลิทอง โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1826 เด็กหญิงสิรภัค  แก้วบริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1827 เด็กชายอชิมา  สุกแดง โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ป.6 วิทย์ประถม
1828 เด็กชายคณิศร  ยอศิลป์ โรงเรียนอนุบาลมะนัง ป.6 คณิตประถม
1829 เด็กชายธนภัทร  ดำหนู โรงเรียนอนุบาลมะนัง ป.6 คณิตประถม
1830 เด็กชายภาคภูมิ  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลมะนัง ป.4 คณิตประถม
1831 เด็กชายวงศ์วรัณ  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลมะนัง ป.6 คณิตประถม
1832 นางสาวจันทิมา  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลมะนัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1833 นางสาววนันท์ชนก  ชูน้อย โรงเรียนอนุบาลมะนัง ม.3 คณิต ม.ต้น
1834 เด็กชายกิตติพัฒน์  น้อยดำ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.5 คณิตประถม
1835 เด็กหญิงจารุวรรณ  ก่อกิ้มเส้ง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.6 คณิตประถม
1836 เด็กหญิงทิพย์วิมล  หนุชนะภัย โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.6 คณิตประถม
1837 เด็กชายภูมิสุวรรณ  อนันตพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.6 คณิตประถม
1838 เด็กชายภูริวิทย์  เพ็ชรมณี โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.4 คณิตประถม
1839 เด็กชายศตคุณ  บิลแสละ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.4 คณิตประถม
1840 เด็กชายสุกฤษฏิ์  พัทธานิล โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.4 คณิตประถม
1841 เด็กหญิงอรอนงค์  เกาะสินธุ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.4 คณิตประถม
1842 เด็กชายอานนท์  กรมเมือง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.5 คณิตประถม
1843 เด็กชายเกียรติศักดิ์  มะโนสนีย์ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.4 วิทย์ประถม
1844 เด็กชายณัฐพงศ์  เกตุแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.4 วิทย์ประถม
1845 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ชูเกื้อ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.5 วิทย์ประถม
1846 เด็กหญิงธิดารัตน์  สุวรรณตรี โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.4 วิทย์ประถม
1847 เด็กชายนนทกานต์  นาวาเดช โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.6 วิทย์ประถม
1848 เด็กหญิงนริศรา  สารีปา โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.6 วิทย์ประถม
1849 เด็กหญิงนัสริน  นาวาเดช โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.4 วิทย์ประถม
1850 เด็กหญิงนิลธิตา  เชิดชาย โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.5 วิทย์ประถม
1851 เด็กชายพรรณวัฒน์  เพ็ชรมณี โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.6 วิทย์ประถม
1852 เด็กชายพีรวิชญ์  สุวรรณตรี โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.4 วิทย์ประถม
1853 เด็กหญิงภัคจิรา  หนูเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.5 วิทย์ประถม
1854 เด็กหญิงภัทรพร  เสนา โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.6 วิทย์ประถม
1855 เด็กชายวรชิต  ชุมประยูร โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.6 วิทย์ประถม
1856 เด็กหญิงวริศรา  รุจิตร โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.4 วิทย์ประถม
1857 เด็กชายวิทวัฒน์  อินทโณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.5 วิทย์ประถม
1858 เด็กชายอริส  หมัดเหย็บ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.4 วิทย์ประถม
1859 เด็กชายอัคคเดช  สะเเหละ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.6 วิทย์ประถม
1860 เด็กชายอัฟฟาร  โต๊ะดิน โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.5 วิทย์ประถม
1861 เด็กชายเอกณภัทร  คงพรหม โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ป.6 วิทย์ประถม
1862 เด็กหญิงนุสบี  โกบสมา โรงเรียนอนุบาลควนโดน ป.5 คณิตประถม
1863 เด็กหญิงอัลญาห์  ปะดุกา โรงเรียนอนุบาลควนโดน ป.5 คณิตประถม
1864 เด็กชายชัชวี  สารีฝีน โรงเรียนอนุบาลควนโดน ป.5 วิทย์ประถม
1865 เด็กชายฐิตินันท์  ทองหมัน โรงเรียนอนุบาลควนโดน ป.4 วิทย์ประถม
1866 เด็กหญิงนัสรีนา  สามัญ โรงเรียนอนุบาลควนโดน ป.5 วิทย์ประถม
1867 เด็กชายบัดรอน  บิลไมล์ โรงเรียนอนุบาลควนโดน ป.5 วิทย์ประถม
1868 เด็กชายพงศกร  ปังแลมานุม โรงเรียนอนุบาลควนโดน ป.5 วิทย์ประถม
1869 เด็กหญิงฟิรฮานา  บิลหลี โรงเรียนอนุบาลควนโดน ป.5 วิทย์ประถม
1870 เด็กหญิงฟิรฮานี  บิลหลี โรงเรียนอนุบาลควนโดน ป.5 วิทย์ประถม
1871 เด็กชายมารุต  มะแอเคียน โรงเรียนอนุบาลควนโดน ป.5 วิทย์ประถม
1872 เด็กชายอับดุลอะซีม  อาดำ โรงเรียนอนุบาลควนโดน ป.5 วิทย์ประถม
1873 เด็กชายอาริฟ  หนุนพ่อเด็น โรงเรียนอนุบาลควนโดน ป.4 วิทย์ประถม
1874 เด็กหญิงณัฐวศา  ชูอ่อน โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ ป.4 คณิตประถม
1875 เด็กหญิงนาซีเราะฮ์  หน่อนะ โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ ป.4 คณิตประถม
1876 เด็กหญิงรักษิณา  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ ป.4 คณิตประถม
1877 เด็กชายกิตติภณ  เจะสา โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ ป.6 วิทย์ประถม
1878 เด็กหญิงพรรณภัทรสร  ช่วงหาราช โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ ป.5 วิทย์ประถม
1879 เด็กหญิงมาริษา  คงแก้ว โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ ป.5 วิทย์ประถม
1880 เด็กหญิงรุสณีย์  ทอดทิ่้ง โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ ป.5 วิทย์ประถม
1881 เด็กหญิงสุอัยดา  ศิลปรัตน์ โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ ป.5 วิทย์ประถม
1882 เด็กหญิงอณัญชญาณ์  หวันสู โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ ป.5 วิทย์ประถม
1883 เด็กหญิงอัญวาณีย์  หมาดอี โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ ป.5 วิทย์ประถม
1884 เด็กชายซันวา  อุเส็น โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 ป.5 คณิตประถม
1885 เด็กชายอัครวินท์  สันเหลบ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 ป.5 คณิตประถม
1886 เด็กชายตระการ  วาหาบ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 ป.6 วิทย์ประถม
1887 เด็กหญิงวิญาดา  หาดเนิน โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 ป.6 วิทย์ประถม
1888 เด็กหญิงแก้วปภัสร์  ชำนาญกิจ โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง ป.5 คณิตประถม
1889 เด็กชายซาอูดีน  ปูเต๊ะ โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง ป.6 คณิตประถม
1890 เด็กหญิงณัฐณิชา  ขวัญคำ โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง ป.5 คณิตประถม
1891 เด็กหญิงเปมิกา  ชูช่วย โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง ป.4 คณิตประถม
1892 เด็กชายอภิชาติ  อุ่นเสียม โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง ป.6 คณิตประถม
1893 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกื้อแก้ว โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง ป.6 วิทย์ประถม
1894 เด็กชายกิตติภูมิ  หยู่ทอง โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง ป.4 วิทย์ประถม
1895 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปานแป้นน้อย โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง ป.6 วิทย์ประถม
1896 เด็กชายธีรภัทร  วงอนุ โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง ป.6 วิทย์ประถม
1897 เด็กชายนพนิธิ  มูลทรัพย์ โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง ป.4 วิทย์ประถม
1898 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกาะทอง โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง ป.4 วิทย์ประถม
1899 เด็กหญิงพิมพิษา  อาหมัน โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง ป.6 วิทย์ประถม
1900 เด็กหญิงมยุริน  หนูรอด โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง ป.6 วิทย์ประถม
1901 เด็กหญิงวรัชยา  รอดหนู โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง ป.6 วิทย์ประถม
1902 เด็กหญิงสโรชา  สีสอาด โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง ป.6 วิทย์ประถม
1903 เด็กหญิงสุจินธรา  ดาราไก โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง ป.6 วิทย์ประถม
1904 เด็กหญิงสุภัชชา  เจ๊ะหล้าเต้ โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง ป.4 วิทย์ประถม
1905 เด็กหญิงอมรรัตน์  สีสอาด โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง ป.6 วิทย์ประถม
1906 เด็กชายอาสัน  หมัดอาดัม โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง ป.6 วิทย์ประถม
1907 เด็กหญิงพรรษชล  เพ็งแก้ว โรงเรียนบ้านนาทอน ป.5 คณิตประถม
1908 เด็กหญิงคนัสรณ์  เปาะโกะ โรงเรียนตัรกียะตุลอุมมะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1909 เด็กหญิงซีมียาอ์  เวชสิทธิ์ โรงเรียนตัรกียะตุลอุมมะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1910 เด็กหญิงดิศรินทร์  เตาวะโต โรงเรียนตัรกียะตุลอุมมะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1911 เด็กหญิงนัจญีวา  นุ้ยเด็น โรงเรียนตัรกียะตุลอุมมะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
1912 เด็กหญิงมารีน่า  สมจริง โรงเรียนตัรกียะตุลอุมมะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1913 นางสาวโรสนีซา  หลงกอหราบ โรงเรียนตัรกียะตุลอุมมะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1914 นางสาวสกินา  หนูชูสุข โรงเรียนตัรกียะตุลอุมมะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1915 นางสาวสิริรัตน์  แยบคาย โรงเรียนตัรกียะตุลอุมมะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1916 นายอดุลย์  เปรมใจ โรงเรียนตัรกียะตุลอุมมะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1917 เด็กหญิงอรียา  เตบอางะ โรงเรียนตัรกียะตุลอุมมะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1918 เด็กหญิงอาซีย๊ะ  โสะฝี โรงเรียนตัรกียะตุลอุมมะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1919 นายอานิส  กิมเอ๊ะ โรงเรียนตัรกียะตุลอุมมะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
1920 เด็กหญิงอารียา  พูนสิน โรงเรียนตัรกียะตุลอุมมะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น