รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกณิศ  ดิษสุวรรณ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกรพล  แซ่หลี โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายจักรธร  วุฒิเจริญวงศ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงจิราพัชร  พัฒนพิสุทธิ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงญาราภรณ์  สาหมัน โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายณฐกร  จารนัย โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายณฐวัฒน์  ธนพันธุ์พาณิชย์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายณฐวัฒน์  ธนพันธ์ุพาณิชย์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ชำนิธุระการ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายตุลานันท์  ศรีจันทร์งาม โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายธนปพล  ยงเกียรติกานต์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายธนพนธ์  วุฒิเจริญวงศ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงธมน  ชาลีเปรี่่ยม โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายธาราเทพ  ธาราวิศาลเลิศ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายธีรภัทร  บัวบาล โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายนราวิชญ์  ลือขจร โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงนลณชนก  ไชยยศ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายปภาวิน  ปานะบุตร โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายเปรมกวิน  ณ วาโย โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายพงศ์เลิศ  พันธุศักดิ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงพรปวีณ์  ไพศาล โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงพรรวินท์  สาทรสัมฤทธิ์ผล โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ขจรกุลวณิชย์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายพีรณัฐ  ถาวรธรรมรัตน์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงภคพร  คงเช้า โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงภัควลัลณ์  เจียธนโชติสกุล โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงภัทร์ฐิตา  ทองใหญ่ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายภูริณัฐ  ชัดประเสริฐ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายภูริณัฐ  เส็นยีหีม โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายภูริทัต  วงศ์พุทธ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายรุสลัน  พูลทอง โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายวรปรัชญ์  วรกุลชัยวัฒน์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงวริสรา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายวุฒิภัทร  โรจนะรัตน์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายศักย์ศรณ์  เสนพงศ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายอภิเดช  ดำแก้ว โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงอัญญากร  จารุพานิช โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายอิคลาศ  หวังยีเส็น โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงกชพร  นวภัคสกุล โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงกนกพร  ไชยรัตน์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงกรชนก  แซ่ชัง โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายกรรณชัย  กมลรัตน์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สินโน โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงกัญญาภัทร  สุทธิสะโร โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายกิตติพัทธ์  แซ่ลิ่ม โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กชายกิตติภพ  อินเหลา โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงแก้วกัลยา  บุญกิจรุ่งไพศาล โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายไกรเพชร  ดำเกิงขจรวงศ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงเขมจิรา  สกุลหงษ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงคาห์ลิ่ง  ลี โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงเคลลี่  สิริวิทยอนันต์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์เจริญสุข โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงจิรัชญา  หลีเฮะ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงจิรัชญา  โชดกดิลก โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กชายเจษฎา  แซ่หล่อ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงชญานิศ  แซ่โจว โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงชนกนาถ  จูดเกลี้ยง โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงชนิตา  ชยุติมาวงศ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงชัชชญา   สันจร โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายชินโชติ  แซ่ฮ่อ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงญัสมีน  สายวารี โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  วิชิสโร โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงณฐิกา  บุญศาสตร์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กชายณรงค์พล  สุขยะฤกษ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายณัฏฐากร  พัชรจารีต โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงณัฐกฤตา  คงเจริญ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปัญญาพฤกษ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายณัฐนนท์  เกตวงศ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงณิชกมล  เจริญรัตนากร โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงตาลแก้ว  เกื้อสุข โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงทาปวีณ์  มิ่งขวัญ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายทีปกร  ทองราช โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายธนธรรม  แซ่จ๋าว โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงธนพร  ธารีย์สิทธิ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงธนภรณ์  แซ่โจว โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กชายธนภัทร  แก้วย้อย โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายธัญวิน  อร่ามวงศ์วิทย์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงธันยธรณ์  สระโร โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายธีธัช  ไทรแก้ว โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงธีริศรา  จันทสโร โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงนัจญ์มีย์  มุเส็มสะเดา โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กชายนิติภูมิ  อิตัน โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายนิรวิทย์  อนันต์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงนุรอัลฮายา  สาหลำ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงนูรฮายาตี   อาดำ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายบุญญวัฒน์  ขวัญซ้าย โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงปณิดา  ธรรมวงศ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงปภาดา  เจนวนาธนกิจ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงปภาวี  ช่างชุม โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงปวิตราพร  โรจนหัสดิน โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายปัญญา  กีรติธนาธร โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงพฤกชนันท์  ตั้งโรจนขจร โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงพัณณิตา  เสนาะศัพย์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทองใบ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้ววัง โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  พิณเสน โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กชายพิสิษฐ์  ฉายาสกุลวงศ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงแพรวา  เพชรกาฬ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายฟาริส  อะปะแต โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายเฟนดีย์  หลังปูเต๊ะ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงภคพร  อินทวีโรจน์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายภาณุวิชญ์  แซ่ชั่ง โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายภูสิต  วงศ์พุทธ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงมัญชุนันท์  จันทมณี โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงรักษิกณา  สมพงค์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายลภัสกร  ลลิตอุไร โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายวรดร  ณพิชญ์กุล โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงวรางคณา  หมัดสมัน โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงวริศรา  พุทธสุข โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายวิชญ์นันท์  หมาดนุ้ย โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงวิมลวรรณ  นุ่นเข้าอ้อ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงศิริพร  สุมาลี โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงศุภรางค์  ชำนิธุระการ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กชายศุภฤกษ์  โชคแสนดี โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงศุภสุตา  อยู่อริยะ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงศุภัชญา  ตระกูลกองโต โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายสิรวิชญ์  สาทรสัมฤทธฺ์ผล โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงสิริกัญญา  จันทวดี โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงสุพิชชา  ไชยมงคล โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงสุพิชญา  โลหะ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายสุรชิต  จอนใจ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงอธิชา  ยับ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงอนามิกา  มณีกุล โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงอรรฆญาณี  สัตยานุรักษ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กชายอรรรถพล  แซ่หลี โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงอรัญญา  สังวราภิรมย์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงอันนีฟ่า  กาเจ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงอันฟามี  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงอัลฟาเดีย  นิยมเดชา โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงอารยา  เจริญปัญญาศักดิ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงอาลิษา  บุญนำ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงอินทุพิมพ์  พรหมภัณฑ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กชายอุชุกร  บริพันธ์ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงไอลดา  ชอบทำกิจ โรงเรียนเสนพงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงกนกพรรณ  เรืองศรี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายกันตพัฒน์  วัฒนา โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงกัลญ์รวี  เถาว์คำ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงกุลธิดา  รักษ์ทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายจักรพงษ์  ทองคำ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายจักรภัทร  ประคองศิลป์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงจิรวดี  ยิ้มซ้าย โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พูลสุข โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงณัจยา  เเซ่เลี้ยว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เรือนทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายณัฐพนธุ  แก้วศรี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายเตชสิตธิ์  ทองคำ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงทักษอร  ศรีนิ่ม โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายธนวุฒิ  วาทีกานท์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงธนัญชนก  หมวกวรรณ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงธนิสรา  แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายธาม  จุลรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงนงนภัส  ยกฉวี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายนันท์นภัส  กาญจนนิธิสกุล โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงนันทวดี  บุญช่วย โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงปรัตปวีร์  ไชยสุก โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงปองกานต์  วาทีกานต์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงปุญญิศา  จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงพัชรี  สิงห์หาด โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายเมธาสิทธิ์  พรหมณี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงลักษิกา  คงเพ็ชร โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายวรภัทร  ศรีขวัญ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงศรัญญ่า  พรมทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายศุภกร  จันทรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงสาริศา  เอียดนุสรณ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายสิรวิชญ์  นิยมเดชา โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงอรทัย  อนงค์เทพ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงอินทิรา  อินทร์สังข์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงกชพร  อุนตรีจันทร์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงกชวรรณ  มียิ้ม โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงกชวรรณ  แก้วเพ็ง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงกนกรดา  ถิระรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงกนกวรรณ  อินไชยทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงกรกนก  วารีกุล โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงกรวรรณ  สารานพคุณ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายกฤษกร  เพ็งหมาน โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงกวินตา  อันตรเสน โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงกวิสรา  แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงกัญญ์ชิสา  ชินธเนศ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงกัญญพัชร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงกัญญาวี  ยิ้มซ้าย โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายกัณชัย  คงแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงกัลยาวรรณ์  สุขศิริ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายกิตติทัต  ทองแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงกีรติ  เจะแม็ง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงกีรติกรรณ  คงชูช่วย โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงเกศชฎา  ดำรงยุติ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงเขมจิรา  แก้วทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายคณิศร  เทพทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงครองขวัญ  ไชยแพทย์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายคำกวี  คำทองแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงจรีรัตน์  นิชลานนท์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงจัสมิน  เจะมะ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายจารุกิตติ์  เอียดยอด โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายจิร  บุรณนานนท์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงจุไจรัตน์  ณะไชย โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงจุฑาพัฌญ์  ชูศรี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงจุฑามาศ  ขวัญเพ็ง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงเฉลิมลักษณ์  ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงชญานันท์  รุจิวรรณศรี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงชนัญชิดา  ไชยของพรม โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงชนัญชิตา  สุขพินิจ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงชนากานต์  สุวัชรชัยติวงศ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงชนานันท์  แซ่เอี้ยว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงชลธิชา  ดำแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงโชติกา  เสรีรักษ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายซัยยิด  หมุดแหล๊ะ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงญาณิน  นิลรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงฑิฆัมพร  บุตรดำ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายณคุณ  เเก้วเเพลก โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงณญาดา  พิมพ์ประโคน โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงณภัทร  เขียวแสงนิล โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองบุญ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  คงทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายณัฐชนน  วันชัย โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงณัฐชยา  ดูดวง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายณัฐดนัย  พิมพ์ประโคน โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายณัฐนันท์  เเก้วโชติรุ่ง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายณัฐพล  ทองจินดา โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายณัฐพล  พรหมสุวรรณ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายณัฐภัทร  กะลอเอียด โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงณัฐวรรธน์  บุญสีแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงณิชนันทน์  สุขมาก โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายเดชบดินทร์  แสงดี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายติณณ์  โรจน์หัสดิน โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กชายทฤษฎ์  อุทัยสุริ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงทิพย์อาภา  ขวัญทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายธนพงษ์  ไชยแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงธนภรณ์  ยอดทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กชายธนวินท์  เทพทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายธนาณัติ  ชูมณี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายธราเทพ  ธราภัทรกร โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายธราธิป  มันทะติ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงธัญทิพ  แก้วคงอิน โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงธาวินันต์  คำมณี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายธีรกานต์  ชี้ทางดี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงธีร์จุฑา  จินดาประเสริฐ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายธีรพงค์  ประสงค์เสียง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายธีรภัทร  ราชพงค์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงนภัสวัลย์  สวนอินทร์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงนภิสา  ทองสุข โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงนัทธมน  เพ็งจันทร์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงน้ำทิพย์  เชษฐวรรณสิทธิ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงนิสรีน  มัสอูดสาเล็ม โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงนูรอัยนี  เเสงกระจาย โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ส่งไข่ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายปกป้อง  มุสิกทวี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายปภังกร  คงศรี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงปภาวดี  แก้วทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายปภาวิชญ์  จันทร์อ่อน โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายปรัชญา  ย่าหลี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงปรียากร  ชาญเชิงพานิช โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กชายปัณวิชญ์  หนูเพชร โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงปาลิตา  พุฒซ้อนดอก โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงปิยภรณ์  สุวรรณจันทร์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายปุณยวัจน์  โสยมัด โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงปุณยาพร  รุจิวรรณศรี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายพงศ์กฤต  มากพงศ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงพจณีย์  อัครพงศ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงพรกนก  เพ็ชรขวัญ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงพรรณิษา  ปรีดาพาก โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงพรลภัส  พรหมแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายพัทธจักร  เศวตมณี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงพาณิภัค  แก้วขาว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงพิชชา  จิตนุกูล โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงพิชชากร  ฉิมวัย โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงพิชชาพร  ราตรี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงพิชนาถ  สันเน๊าะ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ราตรี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงพิชามญชุ์  แก้วไฝ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายพิทักษ์พงศ์  ทองชู โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงพิภาวดี  ศรีประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  ยืนศักดิ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีคง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงพิราภรณ์  พุทธารีรักษ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายพีรณัฐ  ยอดชัย โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงพีรดา  ไชยทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายพีรพัฒน์  ดำโอ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงเพราพิลาส  จันหุณี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงฟูฮาดาร์  จินุ้ย โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงภัทรจาริน  จิตโสภิณ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายภัทรพล  ศรีนิ่ม โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
282 นายภัทรภร  แก้วชูเชิด โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายภูรินท์  อินทุภูติ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงมนทิราวรรณ  ทองสุข โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงเมธาวี  ชุมแดง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงเมธาวี  อินจันทร์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงยุพาพร  หนูประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ลังคง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงรุจิราพร  สุขปักษา โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงลลิตา  หนุอ่อน โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงลลิตา  เมฆะมานัง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายวชิรเมธ  แดงแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายวทัญญู  แก้วทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงวรรณพร  ยานะวิมุติ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงวรลักษณ์  ขวัญเพชร โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายวรัญญู  ยอดพรมทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงวริศรา  ช่วยรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงวริศรา  ทองศรีนวล โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กชายวิชชากร  เรืองแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงวิมลสิริ  อินชุม โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงวิลาวัณย์  แก้วมณี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายวีรภัทร  ศิริโทวัย โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายวีรภัทร  แก้วประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายวุฒิภัทร  คงฉิม โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงศนิชา  ศรีผล โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายศรัณย์กร  ทองศรีแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงศิรดา  เทพเกลี้ยง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงศิริกันยา  ชัยศร โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายศุภกร  บุญรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายศุภโชค  แก้วคง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงศุภัชญา  คงเพ็ชร โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงศุภิสรา  มณีประวัติ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กชายสธนิษฎ์  ชุมพงษ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ฉันทจิต โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายสิทธินนท์  โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายสิริชัย  ชายพรม โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงสิรินทรา  บัวแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงสิริมาส  เพ็ชร์จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายสุกฤษฎิ์  มาชาตรี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  ฉันทจิต โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงสุชาดา  เสตพันธ์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงสุทาธินี  คงเทพ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงสุนิษา  แก้วกับบัว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงสุพิชญา  เพ็งศรี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงสุภัสรา  รองเดช โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงสุภัสสรา  ภะวะเสนัง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายสุรพัษ  หวังหนัน โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงหทัยภัทร์  แก้วคง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงอณัญญา  ฉันทวิลาศ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงอธิชา  นนทกาญจน์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงอมลวรรณ  วรรณศรี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงอรจิรา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงอรอุมา  คงไพฑูรย์ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงอริญชยา  เทพอ่อน โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงอริสรา  เหมือนนาค โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงออมขวัญ  เกตุนุกูล โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงอังควิภา  มิ่งมาก โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงอัญชิษฐา  มีทอง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงอัญชิษฐา  สุวรรณมณี โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายอัมรินทร์  วงศ์งาม โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายอัษฎายุ  พูนสง โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายอารีม  ระวังงาน โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ทองศรีแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงอินทุอร  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายอูรูม  ระวังงาน โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงไอลัดดา  สุวรรณเมฆ โรงเรียนบ้านนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงชลิสรา  ไชยสนธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.5 คณิตประถม
348 เด็กหญิงดาน่า  ยีขุน โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงธัญสินี  ศรีรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.5 คณิตประถม
350 เด็กหญิงนันท์ภัทร  ทองคำ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.5 คณิตประถม
351 เด็กหญิงพิชญวดี  เทียบหงษา โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงขวัญจิรา  หนูเสน โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงฐิติภัทรา  แก้วจะระนัย โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงณัฎฐาเนศ  อำไพ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงธัญวรัตน์  รัตนกาญจน์ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กชายปกป้อง  หนูขาว โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กชายปรเมศ  ทองมี โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงปัณณิกา  มัณฑะนานนท์ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงสุฐิตา  จ้องเพชร โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงสุภาวิตา  บัวงู โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายอัษฎาวุธ  เชิดศิริกาญจน์ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงชนัฐกานต์  ลี้สกุลพิศุทธิ์ โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.6 คณิตประถม
363 เด็กหญิงญาดา  รุจิระกรกุล โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงเบญจพร  จิ้วศรีอุดมกุล โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.5 คณิตประถม
365 เด็กหญิงปราณวริน  วัฒนธีรประสงค์ โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.5 คณิตประถม
366 เด็กหญิงปิติชา  สายสนิท โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายพันธกานต์  โนมพรรณ โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.6 คณิตประถม
368 เด็กชายพิษณุวัฒน์  เพ็ชรเล็ก โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.5 คณิตประถม
369 เด็กชายสรสิช  คล้ายทอง โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงกัญญาจิตร์  จุฑานฤนาท โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงขวัญข้าว  วิวัฒน์กิจจานนท์ โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงขวัญฤดี  ศรีบุญคง โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงจุฬาภรณ์  ชูสงค์ โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงชญาภา  รติพรพันธุ์ โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ตั้งโรจนขจร โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงณัฐชา  แซ่ฉิ่น โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีประเสริฐ โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายนรวิชญ์  ด้วงลอย โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงบัญฑิตา  จันเกตุ โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงปัณณพร  เบญจปัญญาวงศ์ โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายปัณณวิชญ์  เบญจปัญญาวงศ์ โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงปาริตา  ปานแก้ว โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงปุณิกา  ผ่องผุด โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงพิชามญช์  ด้วงนุ้ย โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงพิยดา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายพุฒิเมธ  กำเหนิดทอง โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กชายภาณุวัฒน์  สุวรรณรี โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงริษา  สาอุ โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงวรรณิดา  โกมล โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงสารีนี  ดือราแม โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงสุภัสสร  ชายสงค์ โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงเสี่ยวหัน  ลิ่ม โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงหรรษธนมน  จุฑานฤนาท โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายอัฏฐวัฒน์  อินทร์ชนะ โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงอิบติการ  นาปาเลน โรงเรียนกฤษณาวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงขวัญชนก  สังข์วิสุทธิ์ โรงเรียนบ้านนา ป.4 คณิตประถม
397 เด็กหญิงชญาดา  ประสิทธิ์พรหม โรงเรียนบ้านนา ป.5 คณิตประถม
398 เด็กชายซุลฟา  หว่าหลำ โรงเรียนบ้านนา ป.5 คณิตประถม
399 เด็กชายธฤต  สุวรรณเสมา โรงเรียนบ้านนา ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงนิสรีน  ยามาเจริญ โรงเรียนบ้านนา ป.5 คณิตประถม
401 เด็กหญิงบัลกริส  หลับจันทร์ โรงเรียนบ้านนา ป.4 คณิตประถม
402 เด็กชายปฎิพล  หะหมัน โรงเรียนบ้านนา ป.5 คณิตประถม
403 เด็กหญิงปาริฉัตร  เพชรสุวรรณ โรงเรียนบ้านนา ป.6 คณิตประถม
404 เด็กชายฟาริซ  หวังนุรักษ์ โรงเรียนบ้านนา ป.5 คณิตประถม
405 เด็กชายแวริดดูวัล  แวอีซอ โรงเรียนบ้านนา ป.5 คณิตประถม
406 เด็กหญิงศรัญยาพร  คงเอียด โรงเรียนบ้านนา ป.4 คณิตประถม
407 เด็กชายอภิสร  เพอแสละ โรงเรียนบ้านนา ป.5 คณิตประถม
408 เด็กหญิงอรพรรณ  เพชรโชติ โรงเรียนบ้านนา ป.4 คณิตประถม
409 เด็กชายอาร์กิฟ  มูอิ โรงเรียนบ้านนา ป.5 คณิตประถม
410 เด็กชายอิรฟาน  สลำ โรงเรียนบ้านนา ป.4 คณิตประถม
411 เด็กชายกฤษกร  วงศ์วิชาชาติ โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงกวินทิพย์  แก้วเขียว โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงกัญญาพัชร  จิตรพันธ์ุ โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กชายจีฮาน  เหมเภอ โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงชนกนรี  จิรานุกรม โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงชนาพร  บุญรัตนะ โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงชนาวรรณ์  สีสุข โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงซีรีน  หวันหะ โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายซูฮัยด้า  เส็นอาลามีน โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงณดา  นุ้ยประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงณมน  พิสุทธิชาติ โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วสุข โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงตัสนีม  ลาวนุ้ย โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายเตสิทธิ์  ถาวร โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายธนกร  แก้วฤทธิ์ โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงธนวรรณ  ใหม่คง โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงนดารัตน์  กูสยุม โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงนภัสสร  นวลติ้ง โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงนัจญวา  โส๊ะโหรน โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์ทอง โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงนัสมี  มิหีม โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงนัสรีน  หม่าเหร็ม โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงนัสรียะฮ์  หมัดอาด้ำ โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงนารีมาน  เละดุวี โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายนิซอฟรีย์  นิเด โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงนิศารัตน์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงนูรีซัน  ยีหวัง โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กชายนูรุลนัซมีย์  ทองนุ้ย โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงปุญญิศา  มณี โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงปุณปัทมา  หวังน๊ะ โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงพอฝัน  ดนยสกุล โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายพีรเดช  ยอดแก้ว โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงฟาเรียห์  สะหีม โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงฟิรดาวส์  ดาเหล็น โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  แก้วบุญ โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงภัทรภร  จันทร์หนูแก้ว โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงภัทรภร  สังฆรัตน์ โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายมาอัพ  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กชายมุคลิศ  หมัดหลำ โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายมูฮำหมัดหัสบี  มะลี โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงรวินทร์นิภา  บุญณะแก้ว โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงวริษฐา  ไชยบัณฑิต โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงวิรดา  เจะยอ โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กชายศุภกฤต  ทองแจ่ม โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายสิรภัทร  จันทร์ทอง โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงอคัมย์สิริ  นุ้ยสีรุ้ง โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงอชิรญา  เทพยจาย โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงอนัญญกานต์  หมัดเส๊าะ โรงเรียนบ้านนา ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงอนิสรา  ชัยรามัน โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงอภิษฎา  ชัยรัตน์ โรงเรียนบ้านนา ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงอัญชิตา  ทองจีน โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กชายฮารีฟ  หมะจิ โรงเรียนบ้านนา ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กชายพัฒศกร  พรมสมสู โรงเรียนบ้านโต้นนท์ ป.6 คณิตประถม
464 เด็กชายอธิวัฒน์  เจนสันติ โรงเรียนบ้านโต้นนท์ ป.6 คณิตประถม
465 เด็กหญิงจีรวรรณ  หมะหมิง โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ ป.5 คณิตประถม
466 เด็กชายมูฮัมหมัดซากีรีน  หมะประสิทธิ์ โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ ป.6 คณิตประถม
467 เด็กหญิงจิรานุช  นุ้ยสมาด โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงฟาตีมะฮ  เม้งซู โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กชายริซกี  ไชยตนา โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงอัสมะฮ์  หมะประสิทธิ์ โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายกฤษติน  สุขสมาน โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงฆรวัณณ์  ชุมมิ่ง โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.4 คณิตประถม
473 เด็กชายจักริน  เพชรวิเศษ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.4 คณิตประถม
474 เด็กหญิงชญานินท์  บุญประจำ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.5 คณิตประถม
475 เด็กหญิงณภัสศร  ชูสีนวน โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.6 คณิตประถม
476 เด็กหญิงณัฐชญา  หมอสอน โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.5 คณิตประถม
477 เด็กหญิงณัฐรดา  ทิพามา โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงณิชา  ยออี โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงตรีนุช  ไชยจำ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงทักษ์ศินันท์  เพ็ชรฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.5 คณิตประถม
481 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  มุณีบังเกิด โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.5 คณิตประถม
482 เด็กหญิงนันธพร  จิตนุกูล โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.4 คณิตประถม
483 เด็กหญิงนิวาริน  ไชยอิน โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.5 คณิตประถม
484 เด็กหญิงนิศารัตน์  ชัยศร๊ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.5 คณิตประถม
485 เด็กชายพงษ์พัฒน์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.4 คณิตประถม
486 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทิพชาติโยธิน โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.4 คณิตประถม
487 เด็กชายเมธา  มณีนพวงศ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.6 คณิตประถม
488 เด็กหญิงรุจิรัตน์  กิตติวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.4 คณิตประถม
489 เด็กชายวรภพ  แก้วมณี โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.5 คณิตประถม
490 เด็กหญิงวรรณษา  มุขแก้ว โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงวรัมพร  สุกใส โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.6 คณิตประถม
492 เด็กชายวิชวินท์  สุกใส โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.4 คณิตประถม
493 เด็กหญิงศศิธร  หนูทอง โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.4 คณิตประถม
494 เด็กชายศิวกร  เขียวพรม โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.5 คณิตประถม
495 เด็กหญิงโสภิตา  ดินลานสกุล โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.5 คณิตประถม
496 เด็กชายอานัส  โซะสาแน โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.4 คณิตประถม
497 เด็กชายกฤษฎ์  จันทอง โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงเกวรินทร์  ชัยรัตน์ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กชายคณาธิป  ดำแก้ว โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กชายจักรภากร  จันทนาม โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงจารุพิชญา  บัวแก้ว โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายชนวีร์  ทองพรหม โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงซูไรฮาล  แวเกง โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เมฆะมานัง โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายณัฐฏณน  คชาทอง โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายณัฐภัทร  มะละตะ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงติชิลา  ไชยรัตน์ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กชายถกลเกียรติ  ดงบัณฑิตย์ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงธัญญาวิสาข์  เพ็งทอง โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายธีรภัทร  จินตรัตน์ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายธีรภัทร  พรหมรักษา โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กชายนรภัทร  รักพรหม โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงนันท์นภัส  ฤทธิ์ชู โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายปัณณทัต  ธรรมรัตน์ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงพราวพรรณราย  วุ่นแสง โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แก้วหนู โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  บัวผุด โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กชายภัทรเดช  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายภากร  บุญชู โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายภานุวิชญ์  ยอดแก้ว โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงมาริสา  ยิ้มแก้ว โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กชายรัชพล  ศรีผล โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายวัทธิกร  หนองเทา โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายศักดา  มะมณี โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงสิริยากร  ชุมวาส โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กชายซุกรอน  นิลเลิศ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 คณิตประถม
527 เด็กหญิงณอิฟฟา  ยาเล๊าะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 คณิตประถม
528 เด็กหญิงนาซูฮา  หลีเหลด โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 คณิตประถม
529 เด็กชายนาอีฟ  แอหนิ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
530 เด็กหญิงนูรอัลญาฮ์  โสะเด็น โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 คณิตประถม
531 เด็กชายฟาฮัด  โส๊ะแล๊ะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 คณิตประถม
532 เด็กชายมูฮำหมัดตัชกีน  ติเอียดย่อ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
533 เด็กหญิงร็อลดา  เส็นหมาด โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 คณิตประถม
534 เด็กหญิงรุสนานี  หมิแสะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 คณิตประถม
535 เด็กหญิงศวิตา  อุเส็น โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 คณิตประถม
536 เด็กหญิงศิริยาพร  เพชรจินดา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 คณิตประถม
537 เด็กชายหฤทธิ์  หัสบู โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 คณิตประถม
538 เด็กชายอัฟกัน  มะเด โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
539 เด็กหญิงอัสรีนา  เส็นอี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 คณิตประถม
540 เด็กหญิงอามีร่า  ฮามะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 คณิตประถม
541 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เหาะใบ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงกัสมา  มุทะจันทร์ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงเกศรา  แหละสัน โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กชายฆอซาลี  หมันเหม โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงจัลวาตีย์  หมุดตะเหล็บ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงชลิตา  หวังสระ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายชัดดาด  มามะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงซอบีรีน  กะจิ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงซอฟีญ่า  เอียดตำ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กชายซันสบีน  หวันมะแส โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายซัมซุดดีน  ดีเยาะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงซัลมา  ดีเยาะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายซากีฟ  ขะรีด่าโอะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงซาฟีร่า  ยาโกะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงซาอีดะห์  ยาตี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงซาฮาร่า  เกตุสุวรรณ์ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กชายซุลฟาร์  มะแหละ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงซูมัยญา  ยาตี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงซูรฟา  เจะหมะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงซูไลยา  ส่าเร๊าะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงญัฟนี  บินสะเหาะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กชายฏอฮา  หมีนยาลา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เทศอาเส็น โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงณัฐวศา  หมัดหมาน โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายณัทภัทร  เรืองจวน โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงตปนียา  หลีเหลด โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายตัรมีซีย์  หมะบ๊ะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงทิพย์สุดา  เฉิดฉิ้ม โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงธัญญรัตน์  แสงสินธุ์ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กชายธีรภัทร  หละตำ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงนริสา  หวังบือซา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กชายนัควัต  อุระชื่น โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงนัสริน  ขรีด่าโอ๊ะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายนัสรี  เจ๊ะเมาะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงนาซูฮา  เบ็ญอาหลี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงนาดีย๊ะห์  เต๊ะมะหมัด โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายนาวาวีย์  สาแล๊ะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงนิโซเฟีย  ตอกอ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงนิธิกานต์  หลำม๊ะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงนุรฮัยดา  ยี่หวัง โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงนูรอัยนี  สันและ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงนูรอีซาตี  มะแหละ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงนูรฮาลาวาตี  หะยีเลาะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงนูรีซัน  เจะอุมา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงเนาวารีย๊ะห์  เก็งมะลาพี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงบิลกิส  หมัดสอ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงบีบีไรบีนา  ขุนทอง โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงปุตรีอาลียา  หวันหวัง โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงฝารีด๊ะ  โส๊ะบอ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงแพรวา  อะยามา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงฟาดีล๊ะ  พฤษภา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายฟารฮาน  แอเดช โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายฟาร์ฮามี  เจ๊ะมะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงฟารีฮัน  ติเอียดย่อ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กชายฟาห์มี  เจะโสะเจะหลี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงฟาอัลนี  ติ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายไฟซาน  ดะบู โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงมุซิรา  พันธุ์เหล๊าะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายมูฮัมหมัดชากิร  หะยีหวัง โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กชายมูฮัมหมัดฟิตรี  มิหีม โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายมูฮัมหมัดอัยดี  สอเด โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงเมธาวี  แดงสะแหละ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงยูไวรียะห์  อิบู โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงเยลฟามีมุสตีกา  วาเงาะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงรอดีย๊ะห์  เด็นยี โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงรุสนานี  หมากปาน โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงลลนา  บวดดีน โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงลีน่า  ปาลาเร่ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายลุตฟี่ย์  เสมอภพ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงวรัญญา  สาแล๊ะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงวันดี  แก้วสุกแสง โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงวิกานดา  แหละหมัด โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงวิมลมาศศ์  ชูแก้ว โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงแวนูรอีมาน  แวยูโซะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงศิริลญา  รงค์รัตน์ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กชายเศรษฐกร  จันสำรวม โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายสันติภาพ  ด่าหมิ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงสาวีตา  เจ๊ะเมาะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงสีตีฟาตอนะฮ์  เหมมา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงสีตีสุไลลา  โต๊ะยะลา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงไสฝ๊ะ  หลำเก็ม โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กชายอธิวัฒน์  รัตนวงค์ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงอรนุช  หมัดแล๊ะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายอัชรอฟ  สะมะลาเต๊ะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงอันดาเรีย  รุ่งสวัสดิ์ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายอัฟฟาน  มาหิเละ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายอัสลาม  หมิดหมัน โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายอาบิด  หะมะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กชายอามีน  มะเด โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงอามีร่า  สะเม๊าะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงอารยา  เฉมเร๊ะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายอาราวี  หลีฮะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงอาอีช๊ะ  เกตุสัตบรรณ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กชายอิบรอฮีม  หมันเหม โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายเอกราช  เจ๊ะหม๊ะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กชายฮัสซัน  หมีนหนุด โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงฮุสนา  พันธุสะ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงฮุสนานีย์  อิบู โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงปาลิตา  ปะนะ โรงเรียนบ้านใหม่ ป.6 คณิตประถม
640 เด็กหญิงจุฑามาส  ละอองแก้ว โรงเรียนบ้านใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงนนท์นี่  จันทร์งาม โรงเรียนบ้านใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงพรภิมล  ชะตา โรงเรียนบ้านใหม่ ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงศิรินภา  พวงแก้ว โรงเรียนบ้านใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงอารียา  นิลพันธ์ โรงเรียนบ้านใหม่ ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายภัทรพล  หมาดเหย็บ โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก ป.6 คณิตประถม
646 เด็กหญิงมนัสนันท์  หมัดหร๊ะ โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก ป.6 คณิตประถม
647 เด็กหญิงอลิสรา  ศิริโอวาท โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก ป.6 คณิตประถม
648 เด็กหญิงอัลวานีย์  หล่าบู โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก ป.6 คณิตประถม
649 เด็กหญิงอาคิรา  แก้วศรีจันทร์ โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก ป.6 คณิตประถม
650 เด็กหญิงวนิดา  สกุลหงษ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายอารัตฐ  หวังสวา โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายกิติศักดิื  ไชยภูมิ โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงนูรียา  แดหวา โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงสุชานรี  ธนเพชรรัชต์ โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายอารัช  วงศ์กระพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก ป.6 วิทย์ประถม