รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงซิลเวียร์  และตี โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ติวงศ์ โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายณัฐพล  หลำจะนะ โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงธัญศิริ  เย็นศิริ โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายภาณุเดช  สุทธิชัย โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงมาริสา  แซ่จอง โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงวาซีนี่ย์  จันอิ โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงสุทธิดา  หงษ์เจริญ โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายกฤตเมธ  เอกบุตร โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงกัญญณัช  ชุติศรีโชติ โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงกัญภัคณัฐ  สมพล โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงเขมิกา  ลิ่มวงศ์ โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงครองขวัญ  อุนทรีจันทร์ โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กชายคุณากร  แก้วบุญจันทร์ โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กชายจิรายุ  เปาะจิ โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงชาลิสา  ชุมขวัญ โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กชายธนวิชญ์  ถาวรกาญจน์ โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงธัญญรัคน์  รจนาสุวรรณ โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงธันยา  สงวนสิน โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงนิชา  มีแก้ว โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กชายบุญฤทธิ์  ย่องตีบ โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงปริยากร  บริรักษ์ โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กชายพิชยานนท์  อรัญดร โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.4 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงพิมสิริ  สิริธัญธีระโชติ โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงภาณิชา  พรหมเจริญ โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงแวโซเฟีย  แวหะมะ โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายศรายุทธ  ไชยกาล โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายศิวัช  อริยภูวอนันต์ โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายศุภกร  ผ่องผุด โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงสุกฤตา  เฉลิมไทย โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงสุริวิภา  นุ่นคง โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กชายอภิชาติ  จันทร์เรือน โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายอรรถฤต  มณีโชติ โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงออมรัก  คงแก้ว โรงเรียนกิตติวิทย์ ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงณัฐนพิน  ปิ่นทองพันธ์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณิชกานต์  บัวชื่น โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายนนทวัฒน์  หนูแป้น โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายภวิศ  ขิมมากทอง โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายสิทธิ์ธนัฐ  ศรีสังค์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงสุพิชญานันท์  รัตนพันธ์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายอภิชาติ  สุภาพบุรุษ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายอัครเดช  เรืองรอง โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงกนกพิชญ์  เสนะกูล โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงกัญญาพรณ์  อาวรเจริญ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายกิตติภูมิ  พอกพูน โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กชายจิรภัทร  สุวรรณแท้ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงญาชิตา  ยิ้มหิ้น โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงณัฐสินี  ขุนเนียม โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงปภัสรา  คำมาลา โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงปวริศา  ศิริวรรณสกุล โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายพีรพัฒน์  ศิริพันธ์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงมณีทิพย์  ทิพย์มุณี โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงลภัสนัทธ์  หนูเอียด โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงวรัทยา  บำรุงวงศ์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงวราศินี  ภู่สาย โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงศุภลักษณ์  สองเมืองสุข โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงสุนิสา  ห่อนพเก้า โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงเหมนิภา  ช่วยเกิด โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงอภิมุกข์  น้อยสำลี โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายปิยะวิชญ์  ปิยะวัฒน์ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายสุวิจักขณ์  วงศ์พฤกษ์ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายกฤษฎิ์กวิณ  ศิริมหาชัย โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  เกตุพุก โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงกันตา  ศรีจันทร์กุล โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงจุฑาอัจฉ์  เตียวอนันต์ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายณฏฐนนฑ์  แซ่ลิ่ม โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงณัฐชานันท์  วิศิษฎ์วุฒิพงศ์ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายธีร์  กิจรุ่งโรจน์ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงนาดา  คลายนา โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายปัณณวิชญ์  รุจิพัชรกุล โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงเปรมฤทัย  รัตนพันธ์ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงพัชรกันญ์  ศิริวงศ์ไพศาล โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงพัทธนันท์  อนันต์ฐานิต โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายพัทธพล  แซ่คู โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายพีรวิชญ์  อธิกิตติ์รวี โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายภวิญ  วรโชติกำจร โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงรวิสุข  วรโชติกำจร โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กชายวิทย์  เอ้งฉ้วน โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายศรันยพงศ์  โค้วโรจนสิน โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายสิปปกร  หินเทาว์ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงสุรดา  แก้วมีจีน โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายกันติกร  คะนันชาติ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปิยะญาติ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงนาซีนีน  หมัดยุโส๊ะ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงปรีย์นันท์  ปานสวัสดิ์ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายปุจา  ปานเจี้ยง โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงปุณยวีร์  ทองอินทราช โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายรติ  ลิม โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงวริศรา  บุสโร โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายศุภวิชญ์  แจ่มจันทา โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายเศรษฐพงศ์  อรัญดร โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงสุชานุช  สุขสบาย โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายสุธิศักดิ์  พัดมา โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงกวินทิพย์  ขุนดำ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายกันต์  อุษาสุมงคล โรงเรียนทวีรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงแก้วทิพย์  นาครักษา โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงชญาณิศา  นิ่มเนียม โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายชญานนท์  ชูช่วย โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงชญานิศ  ปานบุตร โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายชณฐ์  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายชิติพัทธ์  ไชยอาจ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงญาณิศา  ชนะกิจ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงณัฎธิดา  ขุมเงิน โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงธนมน  ธนวัฒน์วรากร โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงธัญชนก  วงศ์เมฆ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงนฤพร  รัตนอุไร โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงนันฑวรรณ  ตามี โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงน่านเจ้า  ศรีสงค์ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงบุญญิสา  ชุมชู โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงเบญยาพร  บัวหลวง โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายปฐมพงศ์  เพชรสังวาล โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายปวริศ  หนูประดิษฐ์ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงปาณบุญ  ปานดำ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายปุณณวิช  ปานะบุตร โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงพรกนก  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายพสิษฐ์  สุขเมธติ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วทอง โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ยศศิริ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายเมธัส  ศรีชัย โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงโยนก  ศรีสงค์ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายราชวัตร  แก้วไพบูลย์ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงลาวดี  เพชรสละ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายวชิรวิชญ์  แก้วฉุย โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงวรพิชชา  ภักดี โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายศรัณย์กร  เพชรประสมกูล โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงศิรภัสสร  จันทรชิต โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายสรวิชญ์  วงศ์จันทร์ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงสริตา  แวอาแซ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายสิริวุฒิ  ศรชัย โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายสุภฤกษ์  คำทอง โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายอนณธร  ลอยฟ้า โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายอนรรฆ  สอดส่อง โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงอภิรดี  ปานพรม โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงออมพลอย  จันทรัตน์ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายเอกธนาพงศ์  อ่อนยังศิริกุล โรงเรียนทวีรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงไอย์วริณณ์  เกตุสุวรรณ โรงเรียนทวีรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เจติพัฒนกูล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงจันฬ์เจ้าขา  ทวีกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงจิดาภา  เตชะตันติวงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงจินต์จุฑา  กระจ่างวงศ์ไพศาล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงจิรชยา  ศรีสะกูล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงจีรวีร์  มีวาสนา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงจื่อ เฉวียน  จู โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงชญาณิศฐ์  พรพัฒนาพงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงชนินาถ  เพชรคง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงชัญญา  โชติรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงชัญญานุช  รัตนะชัยกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงซีรีน  หมัดบาซา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงฐิตาภา  โทราตานิ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงฐิติธรณ์  สุวรรณนิตย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงณฐมน  วทนะปรีชา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงณัฐกฤตญาภัสร์  ภู่พันธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทองพูล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงณัฐชยา  สมกาย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงณัฐธยาน์  วรรณมูลิก โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงณัฐนันท์  บุญชัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงณัฐปรียา  เกิดเอียด โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงณัฐพัชญ์  กองคำ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงณัฐพัชร์  กาละสงค์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงณัฐวลัย  นันทสาโร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงดลลดา  ทองจันทร์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  จิรายุสวิบูรณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงนลินรัตน์  อุทัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงนัทธมน  มุสิกศิริ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงปราณปรียา  เตจา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงปองละออ  คงมี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ลอยจิ๋ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงเปรมณพิชญ์  บัณฑุชัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงพรรณณวร  โอสถาพันธุ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงพรศศวรรณ์  ธรรมประภาส โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงฟ้าใส  เจริญศรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงภัทราวดี  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงมนัสนันท์  ไตรจุฑากาญจน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงมุกตาภา  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงรมณ  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงรมย์ธีรา  พาณิชย์กุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงรมิดา  ตันติมาภรณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงรุจีพัชร์  ปรากฎชื่อ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงโรจนา  โรจน์อนุสรณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงลลิภัทร  รักษา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงลักษิกา  แก้วใจบุญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงวรกานต์  วิหาญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงวิชญาพร  วิวัฒน์ศิริพงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงวิชยา  หนูมณี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงวิธีรา  กาญจนวนิชกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงศศธร  อังสุภานิช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงศิรภัสสร  แสงรัศมี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงศุภวัลย์  คงทอง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงสริลพร  เกตุสุวรรณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงสิริกร เจสสิก้า  อังปิยกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงสุธีรา  หิรัญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงสุภาวดี  ช่วยแก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงหทัยภัทร  แสงแก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงอาชัญญา  ปาลาเร่ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  จันทนะ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 คณิตประถม
197 นางสาว ณ กานต์ธีรา  พลเดช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงกฤตยา  ชมตันติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงกษมา  ศิริลัภยานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  ทองสุก โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงกัญญ์วรา  โรจน์รุ่งสัตย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงกัญญาพัชร  หยู่หนูสิงห์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงกัฐ  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  โลวตระกูล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงกันตินันท์  เมธาชยานันท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงกัลยกร  ยงคมณี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงกานต์ชุดา  อึ้งโอภาฐกฤต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงกิรณา  เดชธนาสินรักษา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงกุลรวิภา  รัตนพงษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
210 นางสาวแก้มชาด  สิงหะ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงขวัญจิรา  มาลาศรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงเขมพิชา  เตมีรัตนรักษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงคุปต์กาญจน์  ศรีอินทร์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงจณิสตา  ลิ้มเพียรจัด โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงจิดาภา  ทหงษ์เจริญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงจิรฐา  ศิริปทาวานิช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงจิรัชญา  เพชรประสิทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
218 นางสาวจีรณา  สายวารี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
219 นางสาวชญานิษฐ์  ทางรัตนสุวรรณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงชญานิษฐ์  พืชมงคล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงชนมน  ไชยวาณิชย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงชนัญชิดา  อัครวิเนค โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงชนากร  จันทศรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงชนากานต์  มณีโชติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
225 นางสาวชลิตา  ขาวนวล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
226 นางสาวชลิตา  จุลสัตย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงชัชชญา  ถาวรฤทธิพากร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงเชิญขวัญ  ประชุมทอง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
229 นางสาวโชติกา  ดิสระพงค์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงโชติชนิต  บุญช่วย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงฐานิกา  หวังศุภดิลก โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงณภัทร  ปล้องแก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงณัชชา  วิกรมโรจนานันท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงณัชชา  ว่องเกษตรสิน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงณัชชา  เค้าเปี่ยมจิต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
236 นางสาวณัฏฐณิชา  เจริญมาก โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงณัฏฐสุรางค์  หลีวิจิตร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงณัฐชา เหม่ฬิหวาง  ศิริโชติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงณัฐณิชา  คงมาก โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงณัฐณิชา  เซียห้วน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
241 นางสาวณัฐณิชาช์  ปราชญาเปรื่อง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เหลืองประกฤติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
243 นางสาวณัฐพัชร์  เจษฎ์พัฒนานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
244 นางสาวณัฐรินทร์  เจษฎ์พัฒนานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงณิชนันทน์  โสภา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
246 นางสาวณิชวดี  กาญจนโฆษิต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
247 นางสาวณิชา  ศรีพิริยะวงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
248 นางสาวณิชา  ฮาสุวรรณกิจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงณิชากร  อินทคง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงณิชาพร  เยาวพงษ์อารีย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงณิชาภัทร  นาขวัญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงดุสิตา  จันทระ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงติณณา  ธรรมรักษา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงตุลยดา  เชี่ยววิจิตรพันธุ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงทยิดา  นุชทรวง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงธนัชญา  สรรเพชญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงธฤษวรรณ  เหล็กนิ่ม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงธัญญ์วรัตน์  นิลเศรษฐี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงธัญพิชชา  ปิตานุพงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงธัญรดา  มโนสันติภาพ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงธันยพร  ชวกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงนภัส  รุ้งเรืองระยับ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
263 นางสาวนฤสรณ์  จันทรประทิน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงนลมล  มหาศรานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงนวินดา  ชาติจิรกาล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงนันท์นภัสร์  ไชยานุกิจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
267 นางสาวนันทัชพร  สุดใจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงนิชภา  บังหมัด โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงบัวชมพู  เกียรติธนวัฒนา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงบุณยานุช  จันทรจนา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงเบญญาภา  ตันติมาภรณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงปฏิญาภรณ์  ใสบริสุทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงปพิชญา  เพชรบุรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงปราณปริยา  เตชะชนะนันท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงปริยากร  ศุภอักษร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงปรีชญา  นราประเสริฐกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงปาณิสรา  กาญจนโชติกมล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงปานไพลิน  ปรีชา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงปารณีย์  ไชยสาลี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงปารวัณ  แซ่ลี้ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงปาริชา  สิงห์กัญญา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงปาลิตา  แก้วสนิท โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงปิญชร  อิ๋วสกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงปุณณิศา  ลีลาวรเศรษฐ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
285 นางสาวปุณยนุช  สุวรรณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงเปมิกา  ณ ระนอง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงเปมิกา  สุวรรณรัศมี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงเปมิกา  อั้นเต้ง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงไปรยาวรรณ  สุวรรณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  โอสถาพันธุ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงพลอย  กอเจริญเกียรติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงพลอยชมพู  พรรณราย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงพอเพียง  อุทัยพันธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงพัณณพัชร  ถิรจิตโต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงพาขวัญ  บุญประกายแก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
296 นางสาวพิชชาพร  นุทัต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงพิชญาภา  ประเสริฐวชิรากุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทองดีเลิศ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงพิมพ์สิมา  หงส์อมตะ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงแพรไพลิน  กระมุทพิจิตร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงเฟมีดา  กัลยา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงภคมน  เสรีกำธร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงภณิตา  ชวศิริ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงภริณ  หังสพฤกษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงภวริศา  พิธาวราธร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงภวิษฏา  เพ็งศรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงภัทร์ลดา  จารุพันธุ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงภัทร์วรัญญา  จิรังวรพจน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
309 นางสาวภาณัชชา  ลิ่มกาญจนโชติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
310 นางสาวภารดี  พัฒนโกวิท โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงภีมพิมล  ปิ่นแก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงภูณิษา  แก้วไทย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงภูริชญา  สอนดอนไพร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงภูริชญา  หวัดเพ็ชร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงภูริชญา  อารีวานิช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงภูษิตา  จันทร์แป้น โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงมัลลิกา  วงศ์สัมพันธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงมานิตา  สงสุรินทร์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงรมิดา  ชาติจิรกาล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงรมิตา  วินัยศักดิ์เสรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงฤทัยชนก  เกษตรเจริญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
322 นางสาวลภัสวริญ  นัครัง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงลัยลาฮ์  เหล็มโส๊ะ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
324 นางสาววรนิษฐา  โชติการ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงวริญญา  ศรีราชรักษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
326 นางสาววริศรา  แซ่ตั้ง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
327 นางสาววิชยา  ช่วยมาก โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงวิรัลยุพา  ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงวีรภัทรา  อรนพ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงศศิพิมล  โชโต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงศิวนาถ  ชูติพัฒนะ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงศุภกานต์  คงประพันธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงสนิฎา  กลั่นฤทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงสมิตานันท์  พฤกษานุศักดิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงสริตา  วชิรพิศุทย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงสิริกร  อภิวันทนากร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงสิริยากร  สิทธิการิยะวัตร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงสิรีธร  ไชยรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงสุขุมาล  ศรีใหม่ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงสุชัญญา  เรืองสงฆ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
341 นางสาวอคัมย์สิริ  งามสันติชัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงอดิภา  เสนาชัยสิทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงอภิญญา  ชีววัฒนาพงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงอภิสรา  ขุนจันทร์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงอภิสรา  วรพงษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงอรณิชา  ลิ่วคุณูปการ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงอรัชพร  สินโน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงอริสรา  รุ่งเรือง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงอัญชิสาห์  อร่ามรุ่งโรจน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงอารดา  สุขมี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงอุมาวดี  สุขวัฒนโชติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงอู่อุขวัญ  เจริญกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.2 คณิต ม.ต้น
353 นางสาวเอธยา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงไอสุรีย์  พงวิจิตรจินดา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงไอหล้า  กล่อมพงษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงกฤติมา  โพธยาภรณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงกวิตา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  ไอศวรรยานุภาพ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงกันติชา  ไตรแสง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงกันธิชา  ศรีจันทร์งาม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงกานต์ชุดา  ณ ลำปาง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงกานต์พิชชา  กลับกลาย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงกิดาการ  เลิศวณิชย์วัฒนา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงกิรณา  พัวสันติกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงกุลภาภร  ทำความดี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงเก็จชญาสุ์  คุ่มเคี่ยม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงขวัญมณี  มณีโชติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงขวัญวีรยา  รุจิวณิชย์กุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงคนธรส  ศรีรัตนโชติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงจรินทร์ทิพย์  เทียมเมฆา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงจองซอน  พฤทธิ์พหล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงจิดาภา  อ้นพุ่ม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงจิติรดา  วิทยากิตติพงษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงจิยรัตน์  มักคะโน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงจิรภิญญา  คงดำ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เทวรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เมืองจันทร์บุรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงฉัตรชยา  ลัคนากาล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงชญานิศ  นภาดลกิจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงชญารัฐ  รัตนพันธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงชฎาพร  วงศ์อนันต์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงชนิกานต์  ศุภพิสิฐกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงชนิกานต์  โสภี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงชนิตา  พงศ์พัฒนะพฤทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงชลฐิษา  บัวทอง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงชลิดา  สุวรรณคีรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงชัญญนิษฐ์  ลีรพงศ์นันต์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงชิฌาภัฐ  สมทรง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงโชติกา  โชติธรรมรส โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงญาณภัทร  ชูบัวทอง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงณฎา  กีรติชนานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงณฐพร  ปี่แก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงณภัคมนต์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงณราลี  ศักดิ์ศรีบวร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงณฤทัยญกัญ  ศรีอินทร์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงณัชชา  ฟุ้งทศธรรม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงณัชชา  ลิ่วลักษณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงณัชชาพัชร์  สุระดี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  กระจ่างวงศ์ไพศาล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูดวงแก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงศ์สุคนธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  แก้วศรีนวล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงณัฏฐ์สิตา  โรหิโตปการ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แซ่จิว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงณัฐชานันท์  สังข์ศิลชัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงณัฐฐาวรี  คำภีระ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงณัฐณิชา  เจยาคม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงณัฐณิชา  เทียนสรรค์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ชูกำเนิด โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงณัฐนรี  สมบูรณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงณิชาภัทร  จีวรงคกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชูดวงแก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงดาราธร  อินนุพัฒน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงติณณา  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงเตชินี  อธิษเดชโภคิน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงทิพย์มณฑา  ศีลประเสริฐ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงธนชนก  สุขฤกษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงธนพร  จันธนะไทยเอก โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงธนพร  ปรีชาติวงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงธรสธน  รอดเมื่อ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงธัญญรัตน์  จันทร์วีระยุทธ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สิริสิทธิ์ภคกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงธัญรดา  วัฒนะถาวรวงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงธีริศรา  ลีละศิธร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงนภัสชนก  มาลากุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงนริศา  รัตนสุภา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงนันทนัช  วัชรพิมลพันธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงนาดา  รัชกิจพิพัฒน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงนิตย์รดี  แก้วสม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงนุตประวีณ์  มีสมจิตต์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงเบญญาสิริ์  ตุ้มคร้าม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงปณาลี  ลิ่มกตัญญู โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงปทิตตา  ศรียะพันธุ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงปทิตตา  สิทธิวรากุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงปภาดา  ธนวรวิบูล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงปรรณ์  เตชินรุ่งธรรม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงปรายฝน  หวันแลหมัน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงปวริศา  อินทมะโน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงปวริศา  แซ่คู โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงปัณฑิตา  สิงห์ไพบูลย์พร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงปัณณ์  ตันพาณิชรัตนกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงปาณิสรา  บางเมือง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงปานระพี  ตันวงศ์ศานต์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงปาริชา  ลิ่วลักษณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงปุณยวีย์  ปิยะถาวรชัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงปุณยวีร์  สุวรรณมุณี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงปูริดา  พรแก้วศรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงเปมิกา  เจียระนัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงพรณิชา  สินกิจเจริญชัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงพรนับพัน  พลรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงพรสวรรค์  ทรัพย์อนันต์ชัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงพร้อมขวัญ  ยอดขยัน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงพัชมณ  ขวัญนิมิตร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงพัชร์จีรา  พิสุทธิ์พิทยากุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงพัฑฒิดา  สุนทรปิติคุณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงพัทธนันท์  อุณากัณฑ์พร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงพิชชานันท์  พิทยาภา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงพิชชาภา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงพิชญ์ธมน  ไชยถาวร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงพิชญาภัค  จองนิธิโรจน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงพิชญาภัค  ว่องวิษณุพงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงพิชญาภา  ปล้องไหม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงพิชญาภา  ลีลาสินเจริญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงพิมพ์นารา  เพชรประสมกูล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงพิมพ์นารา  เยาวพันธุ์กุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงพีรดา  อินทร์จันทร์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงเพ็ญเพชร  ช่วยประสม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงภิชญาภา  นพรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  งามเขต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงภีรดา  ผิวไทย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงภูริชญา  เฟื่องฟ้า โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงภูษณิศา  เศารยางกูร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงมณสิชา  ชัยเจริญวัฒนะ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงมนัสวี  เมฆทัศน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงยศพัฒน์  ชนะพาณิชย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงรจนทิพย์  ศิริจิรวัฒนวงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงรภัสศา  ขวัญนิมิตร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงรมณีวรรณ  แซ่ลือ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงรินทร์วดี  ตะนุสะ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงรุ้งพรรณราย  แซ่ลือ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงเรือนใจ  จันทราช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงวทัญญา  อนันต์วิทู โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงวริศรา  จิรศักยกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  จารุวิวัฒนสุนทร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงวิรตา  รุ่งคุณากิจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงวิรตี  รุ่งคุณากิจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงวิริย์ธารา  วงศ์วิชญะ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงศตพร  เทพยจาย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงศวรรยา  เทพลักษณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงศวิตา  นฤปิยะกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงศิรดา  ไทยเจริญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงศิริดาวัลย์  พรหมเชื้อ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงศุภกานต์  ศุภกิจบุญชู โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงสกุลทิพย์  ไกรเลิศอัครพร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงสิริกานต์  สิทธิการิยะวัตร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงสุขิตา  สุวรรณโชติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงสุภนิชา  บำรุงพฤกษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงสุภาวรัญญ์  มนูญวิริยะกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงสุวิชชา  วริทธิสาร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงหทัยภัทร  แก้วน้อย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงไหมแพร  แสงเกิด โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงอชิรญา  จีระเศรษฐ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงอชิรภัสญ์  แซ่โง้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงอทิชา  แซ่ซิว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงอรจิรา  ศิริพานิช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงอัจฉรียา  สอาดโอษฐ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงอัญชิษฐา  เศรษฐเสรีกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงอัญดารัตน์  พิทักษ์สมบัติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงอัสมา  อาลีอิสเฮาะ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงอาทิชา  ธรรมรงค์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงอิสรานันท์  พรพัฒนาพงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงเอริกา  ตั้งกิจวรกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายกรรชัย  พรหมเมศวร์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
514 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เผือดผ่อง โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
515 เด็กชายจิรภัทร  เมืองจันทร์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
516 เด็กชายทัตเทพ  รัตนพันธ์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
517 เด็กชายธรรศคมณ์  ตันติพิมลพันธ์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
518 เด็กชายมาวิน  วรรณพงค์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
519 เด็กหญิงวินตา  รัตนจันทร์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
520 เด็กชายศิรธัช  ศรีตะนัย โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
521 เด็กชายศุภกร  บุญกอบแก้ว โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
522 เด็กหญิงกษพร  กาฬสุวรรณ์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงเปรมิกา  กลิ่นทิพย์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงภัคจิรา  สุวรรณโณ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายสิรวิชญ์  สุดยอด โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงสุประวีณ์  ละอองเทพ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงอินทิรา  จุลสราญพงษ์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายกมลพันธ์  สุวัณรากรณ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
529 เด็กชายกร  เขียนวารี โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
530 เด็กชายกรินทร์  นิลโมจน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
531 เด็กชายกฤตภาส  พงศ์ชะนะ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
532 เด็กชายกฤตเมธ  ย่องลั่น โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
533 เด็กหญิงกฤติกานต์  ทองแก้ว โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
534 เด็กหญิงกฤติญาณี  คงคาวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
535 เด็กชายกฤติน  บุญประเสริฐ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
536 เด็กหญิงกวิตา  เปาะเชื้อจีน โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
537 เด็กหญิงกวินธิดา  ทองอร่าม โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
538 เด็กหญิงกัญญภัทร  จุลภักดิ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
539 เด็กชายกันดิศ  ทิพย์สมบัติ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
540 เด็กชายกันตพงศ์  สุขสงวน โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
541 เด็กหญิงกิตต์รวี  สร้อยอนุสรณ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
542 เด็กหญิงเกสรา  ศรีมณี โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
543 เด็กหญิงขวัญมนัส  เสาะสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
544 เด็กชายจอมทัพ  สุวรรณชาตรี โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
545 เด็กหญิงจิติกานต์  ณภิบาล โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
546 เด็กชายจิรภัทร  ทองมาก โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
547 เด็กหญิงจิรวรรณ  ภัทรศิริโสภณ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
548 เด็กชายจิรายุ  บรรณสัก โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
549 เด็กชายเจตนิพัทธ์  เจือบุญ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
550 เด็กชายเจษฏา  จันทวิรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
551 เด็กหญิงชญาดา  ชาติวัฒนธาดา โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
552 เด็กหญิงชนิตนันท์  ดิสสระ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
553 เด็กชายชนินทร์  จิตอนุกูล โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
554 เด็กชายชนินทร์  ตั้งหิรัญเสถียร โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
555 เด็กหญิงชนิสรา  ลัภกิตโร โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
556 เด็กชายชยุตม์  ไชยภักดี โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
557 เด็กชายชวิน  เซียมราย โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
558 เด็กชายชีระวิทย์  ลาภอรุณวิทย์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
559 เด็กหญิงญาณิศา  อาวรณ์เจริญ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
560 เด็กหญิงญาโณทัย  เกษตรสมบูรณ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
561 เด็กหญิงฐานิดา  คำหอมกุล โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
562 เด็กหญิงฐิตินันท์  แซ่มุ้ง โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
563 เด็กชายณภัทร  แก้วแสงศรี โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
564 เด็กหญิงณัชชา  ทองเพิ่ม โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
565 เด็กหญิงณัฏฐ์อัปสร  จันทรประสูตร โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
566 เด็กหญิงณัฐกานต์  ศิริกรรณ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
567 เด็กหญิงณัฐณิชา  เกิดละเอียด โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
568 เด็กชายณัฐพล  สว่างธนะสิทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
569 เด็กชายณัฐพัชร์  สังขพันธุ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
570 เด็กชายณัฐวงศ์  แซ่ตั้ง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
571 เด็กชายณัฐวัฒน์  เก็บเบ็นหมาด โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
572 เด็กชายณัฐวัฒน์  เพชรมุณี โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
573 เด็กชายณัฐวัฒน์  ไหมทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
574 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ไร่สุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
575 เด็กหญิงณิชกานต์  จันทร์ประทีป โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
576 เด็กหญิงดาวเคียงเดือน  หลีศิริ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
577 เด็กชายเด่นภูมิ  ธีราวรดิฐ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
578 เด็กชายเตชินท์  ขาวทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
579 เด็กชายทวีรัตน์  ชีวรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
580 เด็กหญิงแทนขวัญ  ไตรภูมิ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
581 เด็กชายธนกร  มหาสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
582 เด็กชายธนกร  หนูเอียด โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
583 เด็กชายธนกฤต  แก้วมณี โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
584 เด็กชายธนกฤต  แท่นทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
585 เด็กชายธนกฤติ  เพชรมุณี โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
586 เด็กชายธนดล  สุขลิ่ม โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
587 เด็กหญิงธนพร  สาลิกา โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
588 เด็กหญิงธนภร  เพชรสกุล โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
589 เด็กชายธนรัตน์  ชีวรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
590 เด็กหญิงธนัญชนก  ล่วนควั่น โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
591 เด็กหญิงธมนันท์  สุวรรณชนะ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
592 เด็กชายธรรมสรณ์  จันทวุฒิ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
593 เด็กหญิงธัญลักษณ์  มณีโชติ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
594 เด็กหญิงธันยธรณ์  เอียดอ้น โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
595 เด็กชายธีรเดช  ไกรขาว โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
596 เด็กชายธีรพล  พละกุล โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
597 เด็กชายธีรเมธ  บุบผา โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
598 เด็กชายนรธีร์  กูรูซามี่ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
599 เด็กชายนราวิชญ์  สงเคราะห์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
600 เด็กชายนราวิชญ์  อริยะวงศ์สกุล โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
601 เด็กหญิงนวินดา  พลภัทรพงษ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
602 เด็กชายนัธทวัฒน์  โชติช่วง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
603 เด็กหญิงนัสริน  นิยมเดชา โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
604 เด็กหญิงนิรดา  พันธุรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
605 เด็กชายบรรณวิชญ์  เพชรศรี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
606 เด็กหญิงปกิตตา  จุลพูล โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
607 เด็กหญิงปพิชญา  วิจิตรเวชการ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
608 เด็กหญิงปภาวดี  จันทร์เขียว โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
609 เด็กชายปวเรศ  เกิดทิพย์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
610 เด็กชายปัญกร  เศรษฐสุข โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
611 เด็กชายปัณณวิชญ์  บุตดีวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
612 เด็กหญิงปาณิศา  แก้วหวังสกุล โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
613 เด็กหญิงปาริชาต  คงมี โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
614 เด็กหญิงปุญญิศา  ขวัญเพชร โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
615 เด็กหญิงปุณยนุช  พูลนวล โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
616 เด็กหญิงปุณิกา  พลพงษ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
617 เด็กหญิงเปมิกา  คงสุวรรณมณี โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
618 เด็กหญิงเปมิกา  ทองพูล โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
619 เด็กหญิงเปมิกา  แก้วภิบาล โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
620 เด็กชายผดุงศักดิ์  ทองประดับ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
621 เด็กชายเผ่าพงษ์  อินทะสะโร โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
622 เด็กชายพงศกร  เรืองเจริญ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
623 เด็กชายพงศภัค  บุญนุ่น โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
624 เด็กหญิงพรพรรณ  ธรรมเสริมสกุล โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
625 เด็กหญิงพรรณปพร  ปานสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
626 เด็กชายพฤษธวัช  ผิวเหลือง โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
627 เด็กชายพลภัทร  อ่อนทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
628 เด็กชายพสิษฐ์  มากแก้ว โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
629 เด็กหญิงพัชชา  แซ่โหล่ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
630 เด็กหญิงพัชรพร  วงศ์ชนะ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
631 เด็กชายพัฒนศักดิ์  พวงสอน โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
632 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  สุวรรณโณ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
633 เด็กชายพีรพัฒน์  ยางทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
634 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
635 เด็กหญิงเพลินภิรมย์  แสงคาร์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
636 เด็กชายเพิ่มพงศ์  นิคมรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
637 เด็กหญิงแพรมณีแก้ว  ปาณะศรี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
638 เด็กชายภัทรชาติ  ชัยรักวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
639 เด็กชายภูทอง  ฤทธิ์เทวา โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
640 เด็กหญิงมินทร์ฐิตา  จุลจินดา โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
641 เด็กชายมูฮัมหมัดชารีฟ  หยีสมันอาหลี โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
642 เด็กชายเมธัส  กุลนิล โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
643 เด็กหญิงโมน่าร์  หวันมาแซะ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
644 เด็กชายรชต  เอียดเฉลิม โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
645 เด็กชายรณกรณ์  ทองหวั่น โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
646 เด็กชายรังสิมันตุ์  ทวัยทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
647 เด็กชายรัชชานนท์  เพชรพงศ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
648 เด็กชายรัชชานนท์  ใบบาว โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
649 เด็กหญิงรัสนา  ทองมาก โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
650 เด็กชายริซวัน  แสแลแม โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
651 เด็กหญิงรุ้งรดา  จันทสุรัส โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
652 เด็กชายรุสฟาน  สุระคำแหง โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
653 เด็กชายลุฏฟี  และตี โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
654 เด็กชายวรพัทธ์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
655 เด็กชายวิรวิชญ์  แก้วอิทริทร์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
656 เด็กหญิงวิริยา  ธรรมชูโต โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
657 เด็กหญิงศรัณยพร  รุ่งอรุณอโนทัย โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
658 เด็กชายศักดิ์นที  เจริญวงค์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
659 เด็กหญิงศิชยา  ชิตมณี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
660 เด็กชายศิรวุฒิ  ขาวผ่อง โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
661 เด็กชายศิวกร  สงเคราะห์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
662 เด็กชายศุภกิตติ์  แพ่งกุล โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
663 เด็กชายศุภฤกษ์  สมดี โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
664 เด็กหญิงศุภัชญา  อุทรส โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
665 เด็กชายเศรษฐพงศ์  เพ็ชร์ทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
666 เด็กชายสเตฟาน  เจะอุมา โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
667 เด็กชายสรวิชญ์  บุญมาก โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
668 เด็กชายสหะศักดิ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
669 เด็กหญิงสาริศา  อมรนันทากร โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
670 เด็กหญิงสินนภา  สินสมบูรณ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
671 เด็กชายสิรภพ  บุญมณฑิรา โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
672 เด็กชายสิรวิชญ์  นวลบุญ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
673 เด็กหญิงสิราวรรณ  เจียมบุษย์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
674 เด็กหญิงสิรินดา  ทองกำเหนิด โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
675 เด็กหญิงสิริรัตน์  หวยสูงเนิน โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
676 เด็กหญิงสุภิสรา  ประเสริฐศิลป์ คาเล โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
677 เด็กชายอติกานต์  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
678 เด็กชายอนันดา  ผ่องสุวรรณ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
679 เด็กหญิงอนันตญา  หวุ่นจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
680 เด็กชายอภิชาติ  เหล่าบัณฑิต โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
681 เด็กหญิงอมลวรรณ  สุขชู โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
682 เด็กหญิงอรธิชา  มนทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
683 เด็กชายอรรถชัย  โสพิกุล โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
684 เด็กหญิงอรสินี  คำจุลลา โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
685 เด็กชายอัครวัฒน์  หลีสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
686 เด็กหญิงอัจฉรา  ศรีชูทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 คณิตประถม
687 เด็กหญิงอาภาสิริ  ไชยธรรม โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
688 เด็กชายอิทธิกร  อะวะภาค โรงเรียนพลวิทยา ป.5 คณิตประถม
689 เด็กชายอิทธิพัทธ์  นพวงค์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 คณิตประถม
690 เด็กหญิงกนกนิภา  จันทรังษี โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงกมลวรรณ  พิณวงค์ โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายกรวิชญ์  หนุดหละ โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
693 นายกรวิทย์  เสนจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายกริช  รมนัดถ์ โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงกฤตชญา  แสงเงิน โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายกฤติเดช  ตระกูลจิระวัฒน์ โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงกฤษยาณี  ตันตรัตนพงษ์ โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงกษิรา  ธรรมรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
699 นางสาวกัญธิญา  วอง โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
700 นางสาวกัญยรัตน์  อัจนากิตติ โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงกาญจนรัตน์  งอนงอก โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายกานต์รวี  คำหว่าน โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
703 นายจรัณธร  ไชยชำนาญ โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงจัสมีน่า  เหร็ม โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
705 นางสาวจิดาภา  จันทร์ทอง โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงจิดาภา  แก้วขาว โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายจิตตภู  จิตคง โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงจิตนา  อนุรักษ์ไพรสันต์ โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงจิรทิพย์กมล  ตุลุย โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายจิรัฏฐ์  มุณีกาญจน์ โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
711 นายจื่อ ย้วญ  พี โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงชฎาพร  ตันติโภคิน โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงชนกกร  อ่อนยัง โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายชนพัฒน์  วุ่นซิ้ว โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงชนิดาภา  คงเจริญ โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายชลกฤษ  นิลรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายชัยวัฒน์  แสงใส โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงเชิญขวัญ  คงปาน โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายไซเวงเจค็อบ  ปูน โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงญาณิศา  ทองเกียว โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
721 นางสาวญาณิศา  มาลาวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายฐานิสสร  แก้วเพ็ชร์ โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
723 นางสาวฐิติญา  โยลัย โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายณภนต์  รัศมี โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงณัฎฐณัฏฐา  ชูศรี โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มัคฆะ โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงณัฐชา  เนียมสอน โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายณัฐนนท์  หมัดสุข โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายณัฐนันท์  สวัสดี โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงณัฐพัชร์  เพชรสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงณัฐวิภา  พิทักษ์ธรรม โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงณิชาภัทร  รอดบน โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายติณห์  เฉลิมกุลสิทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
734 นายทรงพล  สุขศรี โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงทวิตา  อชิรกำจรกุล โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายธนกร  ไข่เกิด โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงธนพร  พุทธสุภะ โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงธนภร  ปาละวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
739 นายธนภัทร  ชุมทอง โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงธนัญชนก  ณ พัทลุง โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายธนายุทธ  จันทร์กบ โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงธัญชนก  ศิริทศ โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงธัญญรัตน์  จันทร์กบ โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงธัญญาพร  วงษ์แพทย์ โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงธัญรัศม์  ยอดประสิทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงธิดารัตน์  มุสิกรังศรี โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายธีรภัทร  หมวกพลาย โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายธีรศักดิ์  มณีรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงนงนภัส  มณีโชติ โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายนนทรี  เกื้อเส้ง โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงนรมน  อุปมนต์ โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงนลักษมณ  รักษ์ไสย โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงนลินทิพย์  เหตุทอง โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
754 นางสาวนัฐชา  โพล้งเสียง โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงนาตาชา  พูลสง โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายเนติธร  สังข์สุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายเนติภล  เพชรพรรณ โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายเนติภู  เพชรพรรณ โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายบวรทัต  หาญณรงค์ โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายบุญรอด  บุญช่วย โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงปวริศา  จันทร์สว่าง โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายปัฐยาวัต  จันทร์กอ โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
763 นางสาวปัณฑรีย์  ริ้วทองชุ่ม โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
764 นางสาวปารวี  ณ พัทลุง โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงปาลิตา  กันอุ่น โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
766 นายปุณณวิช  ฟูตระกูล โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายเปมทัต  สะมะแอ โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายพนธกร  โภชนกิจ โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงพรชนินทร์  พูลภิรมณ์ โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงพราวรวี  จันทร์สุขธนัส โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงพัชรวรรณ  อันตรเสน โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เจษฏาภิวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ข้อสิ้นควัด โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายพิรชัช  โสยบุตร โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
775 นายเพชรนาครินทร์  สุทธิศักดิ์ โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงเพียงขวัญ  มงคลสิริตระกู โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงฟ้ากมล  หงษ์ทอง โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงภทรพรรณ  แสนชุม โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงภัควดี  ศรีโพธิ์งาม โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กชายภัทรพล  เวฬุบรรพ โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายภูริณัฐ  ฝันย่อง โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กชายมณีโชติ  แก้วอำพร โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
783 นางสาวมัยซูรี  จะมะจี โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงมารีน่า  ดำใหม โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายยุธทกัญ  เนตรนุช โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงโยษิตา  หยูหงิม โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายรณกฤต  วงษ์บุญ โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายรัฐพันธุ์  บูเอียด โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
789 นางสาวลลิตา  พุทธิปาน โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายวชิรวิทย์  ลอยวิรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงวรรณศิลป์  ยานิยม โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงวรฤทัย  ศิริตระกูล โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายวิศรุต  แซ่ลิ่ม โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
794 นางสาววิสุรีย์  ทองมาก โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายวุฒิกร  ดำมี โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงศยามล  ทองสม โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
797 นางสาวศศิรดา  รัตนกาญจน์ โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายศิวัช  นวลงาม โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายศุภกร  ศรีวิชา โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายศุภณัฐ  เพ็งเกลี้ยง โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วอุทัย โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายสเตฟาน  ชาติรัญ โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายสราวุธ  อึ้ง โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงสวรรยา  วงศ์ชนะ โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงสิรยากร  แซ่ตู๋ โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายสุภสิทธิ์  อุทัยรังษี โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายสุรชาติ  เชื้อวงค์ โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงหิรัญยา  อ่อนทอง โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายอติวิชญ์  มีงาม โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กชายอธิภัทร  ชินกระจ่างกิจ โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายอนุชิต  สุวรรณโรจน์ โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
812 นางสาวอภิญญา  วุ่นดี โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กชายอภิพัฒน์  บุญสนิท โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
814 นางสาวอรรฆญา  ไข่รอด โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายอัฟฟานฮัซวัน  ซำซี โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายอัรฟาน  ซือรี โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงอัษญาดา  ชูแก้ว โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
818 นายอาคเนย์  ธรรมชาติ โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงอาทิตยา  ชูจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายอิทธิเชษฐ์  กอบจิตต์ โรงเรียนพลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงอิสราวดี  ฉายารจิตพงศ์ โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
822 นายเอ็มคาลิฟาร์  บินสอาด โรงเรียนพลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายฮาพิช  สองเมือง โรงเรียนพลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงกชกร  สุขสันต์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สุขกา โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงกนกพิชญ์  เสมอทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงกมลชนก  คงมัยลิก โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สุขเกษม โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงกรกนก  แก้ววารี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายกรภัทร์  รัตนแก้วมณี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กชายกรวินท์  เพชรรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงกฤตพร  วัดฑะทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กชายกฤตภัค  วรรณสะโร โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กชายกฤติน  สุขมี โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กชายกฤษฎา  ชนะศรี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงกวินธิดา  สินสาย โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ณะกูล โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปัทมเมธิน โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพชรทรัพย์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงกัญญาภัค  ณะกูล โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงกัญญาภัค  บินหม้าหลี โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงกัญญารัตน์  คชรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงกัณฑิมา  บุญมะโน โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กชายกันตพงศ์  พรหมนวล โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงกันติชา  จันจุฬา โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กชายกันตินันท์  โอคง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงกัลยกร  พรหมมณี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงกาญจน์กนก  พรประภา โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงกาณฑ์ณิศา  ชูแก้ว โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงกานต์พิชชา  แก้วประชุม โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กชายกามิล  ชุมรักษา โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กชายขจรจักษณ์  กังแฮ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงขวัญข้าว  ปานทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กชายเขมนันท์  เจตนา โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กชายคณัสนันท์  เศรษฐรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
856 เด็กชายคทาหัส  กรีพละ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กชายคุณัชญ์  คำเทศ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงจรรยพร  สุขาเขิน โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงจรัสทิวา  ดวงมณี โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงจรัสระวี  ทองปัญจา โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงจริณญา  สังข์ทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กชายจักรภัทร  จุลจินดา โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงจันทัปภา  จันทุรส โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงจิ้งฟาง  จอง โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กชายจิณณวัตร  หวัดแท่น โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงจิณห์นิภา  จงพุ่ม โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงจิติญาดา  ชูสงค์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กชายจิรภัทร  ยอดสุดเอื้อม โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กชายจิรภัทร  สุวรรณบุตร โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทะพงษ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงจิรัชญา  ทองขจร โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงจิรัชญา  แอเหลาะ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงจิรัชยา  สาวิโรจน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
874 เด็กชายจิรันตน์วิชญ์  ศรีงาม โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงจุฑารัตน์  นิลพรหม โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ประทุมทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงเจตน์จันทร์  จันทร์เมือง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายเจตวีร์  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงชญานินท์  เวชรังษี โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงชญานิศ  คล้ายคลิ้ง โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงชญานี  มุณีกาญจน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงชทิพกฤตา  ชูแก้ว โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงชนกชนม์  ลิ่มโซ่ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงชนกมล  บุญจบ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงชนชนก  บุญจบ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กชายชนะพงศ์  เพ็ญธิสาร โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายชนะพล  ขุนเนียม โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงชนัญชิดา  วงษ์บัณฑิต โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงชนัดดา  จิตสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงชนากานต์  แก้วภัทรไชย โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงชนิดาภา  คณาสิริเวช โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กชายชยากร  รัตนบุรี โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กชายชยานันต์  จริวัฒถิรเดช โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงชลดา  บุญรังษี โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงชลธิชา  แนวประดับ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
896 เด็กชายชลธี  ยิ้มยก โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กชายชลัทธศร  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กชายชวกร  ปิยภาณีกุล โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงชัญญานุช  คำพล โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงชัญญาภัค  สุรวาทโกสิน โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กชายชัยวัฒน์  สุวรรณชาตรี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงชาลิสา  บุญรอด โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กชายชิณณวรรธน์  เอียดแก้ว โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงชุติมา  อุษามาลย์เวท โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงซันญ่า  อะหมัด โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กชายซัลซาบีล  หมัดผอม โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงซีรีน  คงคาลิหมีน โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงแฌนน์  อรุณเบิกฟ้า ดูฮาเมลน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงญาณินท์  บุญเลิศ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงญาณิศา  มณีโรจน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงฐานิศรา  พิทักษ์ธรรม โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงฐายิกา  จันทุรสดี โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงฐิตารีย์  บัวสาย โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงฐิติกานต์  อิสโร โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงฐิติพร  พูลสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กชายฐิติพัสน์  จันทบูลย์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงฑิตราภัทร  ป่านลาย โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กชายณฐกร  แสงสุริยันต์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กชายณฐพล  แสงสุริยันต์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กชายณธพงศ์  เหมราช โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงณปภา  หงอนไก่ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงณพิชญา  พูลภักดี โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงณภัทร  บุญจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงณภัทร  หัตถธรรมนูญ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงณภัสนันท์  หมีนโยธา โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงณฤทัย  ตรีรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กชายณวพล  นาคกลิ้ง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงณัชชา  วสยางกูร โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
929 เด็กชายณัชพล  แก้วประชุม โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
930 เด็กชายณัชภัค  ซิ่นหลิว โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงณัชยาพร  สระมุณี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กชายณัฏฐกรณ์  วงษ์เพชร โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ทิวัตถ์ชยานันต์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กาญจนคลอด โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุวรรณเนาว์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เนื่องอุบล โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กชายณัฏฐ์  หาญยุทธ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงณัฐกมล  จันทรักษา โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงณัฐฐานันท์  สุทัศนานนท์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงณัฐณิชา  ขวัญเอียด โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูกลิ่น โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงณัฐณิชา  รักษ์ทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงณัฐณิชา  สามัน โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวิทยาภรณ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงณัฐธิชา  พันชู โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงณัฐธิดา  หลำเบ็ญสะ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กชายณัฐนนท์  ชมภูวิเศษ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กชายณัฐนันท์  วินสน โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงณัฐนิช  เพชรมะณี โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงณัฐนิชา  มาลัย โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงณัฐนิชา  ยอดแก้วเปีย โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กชายณัฐพล  ปิ่นคง โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กชายณัฐภัทร  ยางทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กชายณัฐภูมินทร์  ทองเผือก โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงณัฐริญา  สมบัติ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กชายณัฐวรรธน์  ทองจีน โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงณัฐวรา  จันทชาติ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กชายณัฐสิทธิ์  บุญที่สุด โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงณิชกานต์  เซี่ยงจ๊ง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงณิชากานต์  รอดรักษ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงณิชานันท์  อรรถกรวิกรัย โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทิพย์มณเฑียร โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงดวงใจ  เข็มทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
964 เด็กชายต้นตระกูล  คชวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กชายตรัยคุณ  ศรีเจริญ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงตรีกมล  บุญธรรม โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กชายตรีโรจน์  ทองหวั่น โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กชายตฤณ  นิลโมจน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กชายเตชณัฐ  กระปุกทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กชายเตชิษฐ์  พรหมรักษ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กชายถนัดกิจ  จันจุฬา โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กชายทยากร  ด้วงจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กชายทวีชัย  ประจักษ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กชายทองเอก  เบญจรัตนฉัตร โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงทักษพร  คำแก้ว โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงทักษอร  คำแก้ว โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงทิพธัญญา  ภูวตนนท์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กชายทีฆายุ  เพชรทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงเทียนเพชรกะรัต  จันทรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กชายธนกร  ภวัตเสถียร โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กชายธนกร  ศรีงาม โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กชายธนกฤต  ช่วยพัฒน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กชายธนกฤต  บุญแท้ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กชายธนกฤต  ประทุมวรรณ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กชายธนปพน  เถาสุด โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
986 เด็กชายธนพล  วิไลศรี โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงธนภร  สวนสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
988 เด็กชายธนภัทร  ยะเอะ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กชายธนภัทร  ไข่เกิด โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กชายธนยศ  มุกข์ดาแดงเข้ม โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงธนวรรณ  บุญเรือง โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กชายธนวุฒิ  แก้วพัฒน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงธนสร  นวลแก้ว โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงธนัชพร  สุขสันต์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กชายธนินวัฒน์  ทองด้วง โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญอินทร์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กชายธฤต  จันทร์เกิด โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงธฤษวรรณ  ประสาทแก้ว โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุขแก้ว โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงธัญชนก  นกแก้ว โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงธัญชนก  ไพศาสตร์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทองสมสี โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ศรีวะปะ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายธัญเทพ  สุดตรง โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงธัญมน  รัตนสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงธันวดี  แสงสีดำ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงธันวาวดี  บัวคลี่ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงธาราธาร  ม่วงขาว โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงธิดานันธ  คงประสม โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายธีรเดช  พลแสง โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายธีรเทพ  ชุ่มชื่น โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายธีรภัทร  สังข์แก้ว โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายธีรภัทร  หนูอุไร โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายธีรวิชญ์  ทองวุ่น โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายนพฤทธิ์  คงชำนาญ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงนภพร  ตันนิกุล โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงนภัชชา  จังอินทร์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายนภัทร  มีสุขศรี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงนภัสรพี  วิไลรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงนภัสสร  ทองไฝ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายนรภัทร  ภูวนารถ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายนรสิงห์  ขวัญทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายนรากร  แก้วมณี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายนราธิป  มณีโชติ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายนรินทร์จิรพัทกร  เกษร โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงนริศรา  ขวัญทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงนริศรา  คงสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายนฤเบศ  เกตุแก้ว โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายนฤเบศร์  เขียวกุ้ง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงนลินนิภา  มาลัย โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายนัทธพันธุ์  พลอยอุบล โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายนัทธวัฒน์  สุวรรณชวลิต โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงนันทิชา  ชาติโร โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงนิชนันท์  จันทร์นุ้ย โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงนิษา  จงไกรจักร โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงนูร ชูฮาดา  บินตีฮาลิม โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงเนตรชนก  จิตหมั่น โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายบวรกฤต  สุขแก้ว โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายบัซซาร์  หลำเบ็นสะ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายบัญญวัต  ฤทธิศักดิ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงบุญญาพร  คันธินทระ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงบุณฑริกา  ปล้องไหม โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงเบญญานีน  เบ็ญหีม โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายปกรภวัต  สาครินทร์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายปณชัย  ทองดี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงปณิชา  สุขราษฏร์กนก โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงปพิชญา  กาฬวงค์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงปพิชญา  แสงสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายปรมินทร์  พัดสมุทร์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายปรมินทร์  มะเดื่อ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายปรเมษฐ์  ชาลี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายปรวัฒน์  รัตนแก้วมณี โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายประสิทธิชัย  ศรีสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายปรัญชัย  วิไลรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงปราณณิชา  ธนวสุตม์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงปรารถนา  ศรีรักษ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงปริยาภัทร  เพชรจง โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงปรียาภรณ์  กลับกลาย โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงปวริศา  แก้วสว่าง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายปวัตร  ชุมพงษ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงปวันรัตน์  หนุนอนันต์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงปวันรัตน์  เวชการ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงปวิชญา  ศรีวรรักษา โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงปัญจฬี  ไทยสมบูรณ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงปัณฑิตา  ยอดพรมทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายปัณณวิชญ์  คงเมฆ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายปาณัสน์  นวลงาม โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงปานิศชญา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงปาลิตา  ธำรงสถาพรสกุล โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงปุญญิศา  หงษ์มณี โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงปุญญิสา  พานิชกรณ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายปุณณเมธ  รุ่สว่าง โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายปุณณวิช  เดชาวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงปุณรดา  หลีสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายเป็นหนึ่ง  นิคมจิตร โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงเปมิกา  ชนะชัยปรเมศ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงเปมิกา  สุวรรณโณ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงเปรมิกาญ์  คำตา โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายพงศกร  ลาสุนนท์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายพงศ์ศักดิ์  ด้วงปาน โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายพณธกร  เจริญวัฒนะ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายพนธ์ฤทธิ์  ไชยมนตรี โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายพนสณฑ์  รัตนพงศ์สงวน โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงพภัสสรณ์  สุขิตกุลพฤทธิพร โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงพรชนก  คงรื่น โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงพรรณภัทร  ชูมณี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงพรลักษณ์  บุญยัง โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายพลทัต  จันทร์ทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงพลอยปภัช  เมืองแก้ว โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายพศวีร์  แก้วงาม โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายพศิน  ทองทิพย์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงพัชรพร  สมชู โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงพัชรพร  สุสานนท์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายพัชรพล  วงศ์สุริยะ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายพัชรพล  ศักดิ์แก้ว โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงพัชราภา  แสงจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายพัฒน์ธน  เลกากาญจน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายพัฒนพล  พานิชย์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สกูลแพทย์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงพิชชากร  เฮง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงพิชญดา  ถาดทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงพิชญธิดา  ชื่นกลิ่น โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงพิชญาภา  หมีนโยธา โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายพิชานนท์  วงศ์งาม โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุวรรณชาตรี โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ปานงาม โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ถาดทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงพิมพัชฌา  ตรีวัย โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงพิราอร  พิลา โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงพีรดา  ศรีสุธนะ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายพีรวิชญ์  กิจชาลารัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายพีระณัฐน์  ปลื้มใจ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงพุทธิตา  สุขยะฤกษ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงเพียงอัมพร  จันทรประสูตร โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงแพรวา  จิตนิยม โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงฟาดีลาห์  หีมเบ็นหมาน โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายภควัฒน์  ถาวรกิจ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายภควัต  เฑียรฆราตร โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงภรพิพัฒน์  ยืดยาว โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายภัทรกฤต  จั่นฤทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายภัทรพงษ์  เกรียงสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายภัทรพล  ตรีพลอักษร โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงภัทรวดี  ปาโต โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายภัทรวุฒิ  แซ่หว่อง โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงภัทราพร  ไทรทองคำ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายภาคภูมิ  เพชรบูรณ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงภิญญามาศ  สินสมบูรณ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายภูบดินทร์  หมันหนุน โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายภูปกรณ์  คีรีเดช โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายภูมิพัฒน์  คงสม โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายภูมิพัฒน์  หวังชูแก้ว โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายภูมิภัทร  สุทธิบุตร โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงภูริชญา  ศรีพันโร โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายภูวสิษฏ์  กลิ่นสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงมณฑ์นิษิตา  รมนัดถ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงมานิตา  จิตพิทักษ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงมามารีน  หัสเล็ม โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงมีสุข  จงสุข โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงเมธนิยา  ชมภูพล โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายเมธาวิทย์  วงค์สุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงเมธาวี  บัวผุด โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงเมสิณี  รักษ์วงค์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายยศกร  ชายแก้ว โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายยุทธศาสตร์  สงเคราะห์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายเยลโล่  ภูษาธร โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายรชตะ  เส้งอิ่ม โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายรณกร  สุวรรณกิจ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงรติกร  นพแก้ว โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงรวิอาภา  พัฒนภูมิ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายรัฐพล  สุขสันต์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายราชวัฒน์  จันทร์เขียว โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายรุ่งรุจ  จินดามณี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงไรวินท์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงลักษิณา  ลี โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1156 เด็กชายวรกร  กุลชาติประภา โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายวรภัทร  ภาระรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงวรรณกนก  เภาทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงวรรษชล  กุฏิภักดี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงวราภรณ์  จุลจินดา โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายวราสิทธิ์  เส้งเสน โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงวริชา  ปัญญาธนกร โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงวริศรา  ขันทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงวริศรา  วรรณทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงวฤณภา  บุญพันธ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงวาริสา  เสนาทิพย์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงวิภาดา  ตั้งหิรัญเสถียร โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงวิภาดา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  พงษ์รุ่งเรืองกุล โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงวิสสุตา  แก้วผดุง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายวีรพันธ์  ทองเอียด โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายศกร  มณีพรหม โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายศรัญย์รัฐ  คล้ายหิรัญ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงศรัณย์พร  เจริญวงค์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงศศิธร  ดำส่งแสง โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงศศิธร  ทองฉิม โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กชายศาสตรา  นวลจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงศิรภัสสร  วงษ์เพชร โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายศิวัช  ดำแสงสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายศิวัฒม์  ทองชูช่วย โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กชายศุภกิจ  ภูมี โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายศุภกิตติ์  วิจิตรโสภา โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1183 เด็กชายศุภชัย  คงฤทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายศุภณัฐ  ขาวทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายศุภณัฐ  ชนะวรรโณ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงศุภรดา  ปาลาวัน โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1187 เด็กชายศุภรากร  ดิสสระ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายศุภวิชญ์  คันธินทระ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1189 เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วพิทยานนท์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1190 เด็กชายศุภสัณห์  หนูรอด โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงศุภสุตา  ตั้งเส้ง โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงศุภาพัทธ์  ชูรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงศุภิสรา  ปานมุข โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กชายสนธยา  สังคง โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงสเปน  อยู่ด้วง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงสมิตานัน  แก้วคงบุญ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1197 เด็กชายสรวิชญ์  จันทร์ภาพ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงสิธิยา  จินดาพล โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายสิปปภาส  ส่งแสง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายสิรภพ  มะลิวรรณ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายสิรภพ  สุขชู โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายสิรวิชญ์  สิทธิโยธา โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงสิริกัญญา  หวยสูงเนิน โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงสิริกาญจน์  ดารารัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงสิริยากร  ขาวพิมาย โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายสีหะศักดิ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1207 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ชุมนิรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงสุชาดา  โครธาสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงสุชานรี  ชูนวน โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงสุชานาฎ  ขวัญอ่อน โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงสุธาดา  จุลจินดา โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงสุธิดา  เสริฐ์ประดิษฐ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงสุนิสา  วิบูลย์พันธ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงสุพิชญา  พรหมจรรย์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงสุวิชญา  พิทักอักษร โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1216 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  รองเลื่อน โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงหฤทัย  จิตรานนท์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายอชิตะ  ลิ่มโซ่ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงอชิรญา  กมลศรี โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงอโณทัย  หนูทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กชายอดิศร  แสงดวง โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงอติกันต์  รัตนมณี โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงอธิฐา  อนุสาร โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายอธิภัชค์  เจริญพร โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กชายอนุพงค์  เพชรรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงอภิชญา  เยาว์ธานี โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงอภิรดี  เก้าเอี้ยน โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1228 เด็กชายอภิวัฒน์  ผลเงาะ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงอมินตรา  ขวัญสุด โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงอรณิชา  ผอมคง โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงอริสรา  สุขบัวแก้ว โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงอัญชิสา  เกื้อลาย โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงอัญมณี  สันติภราภพ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1234 เด็กชายอันวาร์  มูเก็ม โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กชายอัฟนาน  ราดหามาด โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กชายอัมรินทร์  สิทธิสาร โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1237 เด็กชายอัสมี  กอและ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงอาฒญา  รัชนาการ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงอาทิตยา  บุญญฤทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีแก้วทอง โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1241 เด็กชายอามีน  หวังเจริญ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงอาลิส  พรมบุญแก้ว โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายอาลีม  ยีดะหมะ โรงเรียนพลวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
1244 เด็กชายอิงหลุณ  หัฐกร ชัว โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายอุฬาร  คงบุญ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายเอกปพน  เขียวเข็ม โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายไอศูรย์  เจตนเมษฐ์ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายฮาฟิซ  ยีหมัดอะหลี โรงเรียนพลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงฮุสนา  พุ่มเกื้อ โรงเรียนพลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายธีทัต  ประชาเสรี โรงเรียนวรพัฒน์ ป.6 คณิตประถม
1251 เด็กชายกณวรรธน์  ฉันทวรวิจิตร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1252 เด็กชายกมล  วงศ์ชนะ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1253 เด็กชายกฤตบุญ  นพสุวรรณ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1254 เด็กชายกฤตเมธ  ชูแก้ว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1255 เด็กชายกฤติน  จุลบุญญาสิทธิ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1256 เด็กชายกฤษฎา  หลำเบ็นหมุด โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1257 เด็กชายกวินท์  พรหมจิิตร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1258 เด็กหญิงกวินธิดา  นวลแก้ว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1259 เด็กชายกัณฑ์เอนก  ผดุงภักดีวงศ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1260 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  วรรละออ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1261 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปาลรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1262 เด็กชายเกียรติรัตน์  แซ่เกาะ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1263 เด็กชายเขมทัศน์  เทพนะ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1264 เด็กหญิงคีตกมล  คงนวล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1265 เด็กหญิงจิณัฐตา  จิตต์หมั่น โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1266 เด็กหญิงจินตาภา  เอียดรา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1267 เด็กหญิงฉัตราพร  ฉันทวิบูลย์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1268 เด็กหญิงชวิศา  เอี่ยมศิริวัฒนา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1269 เด็กหญิงชาลิสา  สร้อยสุนทร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1270 เด็กชายฐณธรณ์  จอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1271 เด็กหญิงฐิติกา  เหมือนคิด โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1272 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุวิทยารัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1273 เด็กชายณชัย  รัตนะ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1274 เด็กหญิงณปภัช  เหล่าเท้ง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1275 เด็กหญิงณัชลดาวีร์  ฟูสิษฐ์ชนะ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1276 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  หมื่นศรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1277 เด็กหญิงณัฏฐากุญช์  โง้วประเสริฐ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1278 เด็กหญิงณัฐณิชา  ลัดดาวรากรณ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1279 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ขวัญพรหม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1280 เด็กชายณัฐภัทร  อิ่มมณีรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1281 เด็กชายติณณ์  สร้อยสุนทร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1282 เด็กชายเตชนัต  แสงแก้ว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1283 เด็กหญิงทักษอร  กาละสงค์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1284 เด็กชายทีฆทัศน์  โฆสกิตติกุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1285 เด็กชายธนดล  โกยทรัพย์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1286 เด็กหญิงธนพร  ทองงาม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1287 เด็กชายธรรญธร  แสงอุไรประเสริฐ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1288 เด็กชายธรรศ  ไทยวงษ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1289 เด็กหญิงธัญทิพย์  สุวรรณบูรณ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1290 เด็กชายธาวิน  เปรมใจ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1291 เด็กชายธีร์ธวัช  ชุมเชื้อ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1292 เด็กชายธีรภัทร  แก้วคง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1293 เด็กหญิงนรมนย์  ฤกษ์เกษม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1294 เด็กชายนิธิศภูมิ  ทัศศรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1295 เด็กหญิงบัญจรัตน์  จันทร์ต้น โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1296 เด็กหญิงบุณรดา  คอ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1297 เด็กชายบุริศร์  ทองเสนอ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1298 เด็กชายปฐมพงศ์  ปาโต โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1299 เด็กหญิงปทิตตา  จงกุลมณี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1300 เด็กชายปธานิน  ตุกังหัน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1301 เด็กชายปรมะ  ศรีบุญเรือง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1302 เด็กหญิงปรรณพัชร  สุขใส โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1303 เด็กหญิงปวริศา  รุกขพันธ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1304 เด็กหญิงปวีณ์พร  ชินโสภณทรัพย์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1305 เด็กหญิงปาณิสรา  ขันธิราช โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1306 เด็กชายปานภูร์  แก้วลาย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1307 เด็กหญิงปาริมาศ  หนูเนียม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1308 เด็กหญิงปาลิกา  ขันธิราช โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1309 เด็กหญิงปิ่ญจมาส  จันทร์นวล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1310 เด็กชายปิยวัฒน์  สังขโชติ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1311 เด็กหญิงพรศิรัตน์  แก้วละออง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1312 เด็กชายพริษฐ์  หนูประสงค์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1313 เด็กหญิงพริสร  พรหมจรรย์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1314 เด็กชายพสิษฐ์  ชูลีรักษ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1315 เด็กชายพอเพียง  รัตนมณี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1316 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มีชัย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1317 เด็กหญิงพัทธวรรณ  อารมณ์ศรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1318 เด็กชายพันธสัณฑ์  โง้วเจริญไพศาลสิน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1319 เด็กชายพันธุ์ธัช  วิไลรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1320 เด็กหญิงพิชญ์ชนากานต์  แก้วคงศรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1321 เด็กหญิงพิชญธิดา  คงนุ่ม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1322 เด็กชายพิทยุตฆ์  กาฬศิริ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1323 เด็กหญิงฟิรดาวส์  สวยงาม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1324 เด็กชายภัทรกร  แซ่ฉิ่น โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1325 เด็กชายภาคิน  อัตตาสิริ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1326 เด็กหญิงภูชยา  อัครพิมาน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1327 เด็กชายภูมิพัฒน์  ประภามณฑล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1328 เด็กหญิงเภตรา  รักษาศีล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1329 เด็กชายยชญ์ขพันธ์  สายชล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1330 เด็กหญิงเยี่ยม  วโรพิเชฐสรรค์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1331 เด็กชายรัชพล  อินสมภักษร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1332 เด็กหญิงลภัสรดา  กลิ่นนาวี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1333 เด็กชายวชิรวิทย์  พันธ์เพชร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1334 เด็กชายวรดร  ช่วยเกื้อ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1335 เด็กหญิงวริศา  พรสุขนิมิตกุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1336 เด็กชายวิชญพล  ราชสุวรรณ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1337 เด็กชายเวชพิสิฐ  จันทร์ประทักษ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1338 เด็กหญิงศวรรยา  สุวรรโณ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1339 เด็กหญิงศศินิภา  สากุลา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1340 เด็กหญิงศิร์กานต์  ขจรสุวรรณ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1341 เด็กชายศิลากรฐ์  ขุนเพชร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1342 เด็กชายสฐิภพ  วงศ์วัชรานนท์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1343 เด็กหญิงสวิตตา  ชูทองคำ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1344 เด็กชายสิรภัทร  นวลนุ่น โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1345 เด็กหญิงสิริรัตน์  จุฬามณีรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1346 เด็กหญิงหฤทชนก  เพชรโชค โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1347 เด็กหญิงเฬอทีชา  ลือขจร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1348 เด็กชายอนันต์สิทธิ์  เส้งแก้ว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 คณิตประถม
1349 เด็กชายอภิวิชญ์  ไชยเขียว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1350 เด็กหญิงอภิษรา  อรัญญกูลกาญจน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 คณิตประถม
1351 เด็กชายอันวา  ฮะอุรา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1352 เด็กหญิงอัลฟานี  หวังเบ็ญหมูด โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1353 เด็กหญิงฮาน่า  หวันตะหา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 คณิตประถม
1354 เด็กหญิงกมลพร  บุตรกลัด โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1355 เด็กชายกฤษฏา  โกมลตรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงกัญญพัชร  หนูเพชร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ภูนุชอภัย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงกัญญาวีย์  กาญจนประภาส โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงกานต์สินี  นวลสุวรรณ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงกุลณัฐ  บุญรัศมี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงโกลัญญา  กัลย์ปณชัย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1362 เด็กชายคณิศร  สาราพฤษ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงคนธวัลย์  โกยสกุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1364 เด็กชายคุณัชญ์  พรหมหอม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงจิรัฐิกานต์  ณ พัทลุง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงชนัญชิดา  อาหลี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงชนิสรา  ธรรมวาโร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงชิดชนก  พงค์สุวรรณ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงชุติกานต์  โพธิ์โพ้น โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงฐิติพร  พุทธสุข โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1371 เด็กชายณภัทร  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงณภัสสรณ์  บุตดา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1373 เด็กชายณรงค์เวทย์  แก้วดำ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ไชยพร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงณัฏฐาวีร์  มากสาขา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1376 เด็กชายณัฐชวินทร์  อินสมภักษร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีมาลา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1378 เด็กชายณัฐพล  พลเดช โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  สุทธิพล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงณิชารัศม์  ไชยเมธีเวทย์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1381 เด็กชายดารชาต์  ชำนาญนา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1382 เด็กชายดิชพล  นิยมจิตร์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1383 เด็กชายดุลยพล  ช่อผกา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1384 เด็กชายเตชทัต  บริสุทธิ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงทักษอร  คงปาน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงทัศพร  แก้วบุญทอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงทาภัสสร  ตาคำ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1388 เด็กชายแทนไท  รัตนมณี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1389 เด็กชายธนกฤต  ชิตวัฒน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1390 เด็กชายธนกฤต  อินทรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1391 เด็กชายธนโชติ  กรรณสูตร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงธนภร  จาระพันธ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงธวัลรัตน์  จันทรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1394 เด็กชายธัชธรรม  โชคผ่อง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงธิษตยา  ณภากูล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1396 เด็กชายธีธัช  ชูมณี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1397 เด็กชายธีรวัฒน์  แก้วโชติ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1398 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ประดับจันทร์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1399 เด็กชายนราพัฒน์  อุไรรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1400 เด็กชายนฤดล  ประสาทแก้ว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงนันทชพร  ภุมมาวงศ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงนาราภัทร  เพชรรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงนิจกานต์  สาสุธรรม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1404 เด็กชายบวรลักษณ์  โปจีน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1405 เด็กหญิงบุญญิสา  เกื้อสกุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1406 เด็กหญิงบุศยมาศ  จันทน์เสนะ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1407 เด็กชายปรัตถกร  แก้วนิล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงปวริศา  สุวรรณขำ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1409 เด็กหญิงปวริศา  แก้วหนูนวล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1410 เด็กหญิงปัญญดา  แจ่มใส โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1411 เด็กชายปัณณวัฒน์  คงบัว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1412 เด็กชายปัณณ์  ศิริพันธ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1413 เด็กหญิงปาณิสรา  คชรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1414 เด็กหญิงปาณิสรา  โชติมุข โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1415 เด็กหญิงปิยรัมภา  อินทรมาศ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงไปรรุ้ง  แก้วลาย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1417 เด็กชายพงศวัต  กาพันธ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1418 เด็กชายพชรดนัย  อู่ทอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1419 เด็กชายพริษฐ์  ธนพัฒน์สกุลชัย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1420 เด็กชายพสธร  รังสิมันตุชาติ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1421 เด็กชายพสิษฐ์  ชูเชิด โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1422 เด็กหญิงพัทธนันท์  ทรพิศ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1423 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  คงแก้ว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงพิชญ์สินี  จันสุกสี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงพิชญา  บุณยประสาท โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงพิชญาภา  สุกแก้ว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงพิธุอร  มากจันทร์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1428 เด็กหญิงพิมพ์ญากร  ชัยวรรณวุฒิ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงพิมพ์พรรษา  ช่วงพิมพ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงพิมพ์อักษิพร  สว่างศรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1431 เด็กชายพีรณัฐ  อัศววงษ์สันติ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงภาพิมล  ชาติภัย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ตั้งจิรโชติ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงภิยาพัชญ์  วงค์ชนากูล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1435 เด็กชายภูปกรณ์  ถลัชนันท์กุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1436 เด็กชายภูมิ์พัทร์  จอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1437 เด็กชายภูวสิษฏ์  ชาญณรงค์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงภูษณิศา  พรมชะนะ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงมณินทร  ประทุมมาศ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงมณีวรรณ  หนูฤทธิ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1441 เด็กหญิงมรกต  ศรีสุวรรณ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1442 เด็กชายรัชพล  ยิ่งดำนุ่น โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงลภัส  คีมทอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1444 เด็กชายวชิรวิทย์  สุวรรณเวศ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1445 เด็กหญิงวรพิชชา  งามวรกิจ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1446 เด็กหญิงวรพิชชา  จีนปาน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1447 เด็กชายวรากร  ชุมคง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงวรินทร  เตียวสกุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ชูมนต์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1450 เด็กหญิงวิศรณ์รัศมิ์  แก้วละออง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงศิริกัลยา  สุวรรโณ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1452 เด็กหญิงศุกร์กัญญา  อุไรรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1453 เด็กชายศุทธกานต์  เทพขุน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1454 เด็กชายศุภณัฐ  แร่ทอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1455 เด็กชายสงขลา  ดำดี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงสุชัญญา  อิสรโชติ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงสุปรียา  ทัศศรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1458 เด็กชายสุอัยดี  ชุมรักษา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงอาเมเรีย  หลีตอสัน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1460 เด็กชายอำพล  แก้วเอียด โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงอิงกมนพัชร  เชษฐเผ่าพันธ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงอินทิรา  จันทร์กบ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงอิสรีย์  ขาวอินทร์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงเอื้อการย์  พฤฒิพรรลาย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงกชพรรณ  ช่วยชู โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
1466 เด็กหญิงกนกพร  ขุนแก้ว โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
1467 เด็กชายกนวรรธน์  บุญทา โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
1468 เด็กหญิงกมลชนก  หมัดหลี โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
1469 เด็กชายกฤตภาส  หวั่นเส้ง โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
1470 เด็กหญิงกวินนาถ  เพ็ชรมณี โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
1471 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทองนวล โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
1472 เด็กหญิงกิตติยาพร  คงยอด โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
1473 เด็กชายเกียรตืิ์ศักดิ์  พรหมราช โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
1474 เด็กหญิงจอมขวัญ  กาเลี่ยง โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
1475 เด็กหญิงจิรัชญา  มหาวงศื์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
1476 เด็กหญิงเจนจิรา  จำนงฤทธิ์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
1477 เด็กชายชนภัทร  แก้วแฝก โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
1478 เด็กหญิงชิดชนก  แซ่ล่ำ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
1479 เด็กหญิงฐาปนิชา  โภชนกิจ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
1480 เด็กชายณัฐฐ์ปวีร์  เจริญสิน โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
1481 เด็กชายณัฐวัตร  ปิ่นทะศิริ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
1482 เด็กชายณัฐศักดิ์  เลาหวัฒนาวิทย์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
1483 เด็กหญิงณิชาภา  สังข์ศิลป์ชัย โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
1484 เด็กหญิงณีรนุช  วรณ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
1485 เด็กหญิงดาราวดี  เขี้ยวแก้ว โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
1486 เด็กหญิงธนพร  ใจกระจ่าง โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
1487 เด็กชายธนพัชร์  ธันยวัชร์เดชากิจ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
1488 เด็กชายนวพล  มณีรัตน์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
1489 เด็กหญิงบุณยานุช  ทองคำ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
1490 เด็กหญิงปภาพินท์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
1491 เด็กชายปวริศ  แก้วโขง โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
1492 เด็กหญิงปานดวงใจ  มีกิริยา โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
1493 เด็กหญิงปิยภัทร  รักทอง โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
1494 เด็กหญิงพรธิวา  นิพัทพงษ์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
1495 เด็กชายพลากร  กิตติรัตนภักดี โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
1496 เด็กชายพันธกิจ  เจนเจษฎ์พงษ์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
1497 เด็กชายเพชรศิวะ  จิตราคม โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
1498 เด็กชายภัทรนิษฐ์  บุณไกรวงษ์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
1499 เด็กชายภูรินทร์  พันธุรัตน์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
1500 เด็กหญิงมัซนีย์  กอลาบันหลง โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
1501 เด็กหญิงเมรี  ปานอินทร์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
1502 เด็กหญิงยุวภา  สาธุชาติ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
1503 เด็กชายวงศธร  ช่วยชู โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
1504 เด็กหญิงวรกาญจน์  จันทร์ขาว โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
1505 เด็กหญิงวรดา  หลักกำจร โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
1506 เด็กหญิงศจีรัตน์  เรืองนุ้ย โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
1507 เด็กหญิงศศิธร  ทองวงศ์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
1508 เด็กชายศุภวิชญ์  ทองตราชู โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
1509 เด็กชายสวิตต์  ศรีแสนสุชาติ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
1510 เด็กหญิงสุธาสินีย์  คำชู โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
1511 เด็กหญิงสุนิสา  ไชยชนะ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
1512 เด็กหญิงสุมิตรา  แก้วหลวง โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
1513 เด็กหญิงสุวนันท์  สุขแก้ว โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
1514 เด็กชายเหนือลิขิต  ศิริชาติ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 คณิตประถม
1515 เด็กหญิงอภิรดา  ดำน้อย โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 คณิตประถม
1516 เด็กหญิงอรสา  รัชนียะ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 คณิตประถม
1517 เด็กชายกรตะวัน  ทองสงค์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงกรัณรัตน์  สังข์แก้ว โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1519 เด็กชายกัณกวิน  สร้อยทอง โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1520 เด็กหญิงกัลย์สุดา  นิลสุวรรณ์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1521 เด็กชายคมสัน  ซาวลิแสน โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงฉัตรนรินทร์  ปลอดอินทร์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงชนกานต์  ไชยยัง โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1524 เด็กหญิงชนัตดา  หนูอุไร โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงชนากานต์  นาคเจริญ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1526 เด็กหญิงชลพรรษ  นคราวงศ์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1527 เด็กหญิงชุติมา  สืบด้วง โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1528 เด็กชายณฐวัฒน์  เพ็ชรณัตน์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1529 เด็กชายณัฐชัย  รัตน์ทอง โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1530 เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช  ศรีสดใส โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1531 เด็กชายณัฐพงศ์  บุญตามช่วย โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1532 เด็กชายณัฐภูมิ  พงษ์ปลื้ม โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1533 เด็กหญิงณัทฐริกา  รามแก้ว โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1534 เด็กหญิงทิพย์มณี  สมเกิ้อ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1535 เด็กชายธนพล  ทองสอง โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1536 เด็กชายธนภัทร  วันแรก โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1537 เด็กชายธนวินท์  ทรงช่วง โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1538 เด็กชายธนาวัฒน์  โตวิมุติ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1539 เด็กชายธวัฒชัย  ทองขาว โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1540 เด็กหญิงธิชานันท์  ดามิลทอง โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1541 เด็กชายธิติพงศ์  วงศ์เทศ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1542 เด็กหญิงนภัสสร  พานิช โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1543 เด็กหญิงนวพร  ศิริ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1544 เด็กหญิงนันทิชา  ศิริเดช โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1545 เด็กหญิงนุรซายัง ดี  ลาเตะ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1546 เด็กชายบุญธวัช  สุวรรณโน โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1547 เด็กชายปัญญาธร  ศรีโยม โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1548 เด็กหญิงปัณฑารีย์  แสงแก้ว โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1549 เด็กชายปัณณวัฒน์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1550 เด็กชายปัณณวิช  ห้องเอียด โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีแก้่นจันทร์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1552 เด็กชายพงศกร  พูลภักดี โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1553 เด็กชายพชร  ครูส่งเสริม โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1554 เด็กชายพชร  ดิษฐวงศ์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1555 เด็กหญิงพิชญาธิดา  สุนทร โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1556 เด็กหญิงพิชญาภา  วิบูลย์พันธ์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1557 เด็กชายภัทรพล  อุไรรัตน์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1558 เด็กชายภาศวุฒิ  แสงทอง โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1559 เด็กชายภูตะวัน  ทองด้วง โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1560 เด็กชายภูมิพัฒน์  ทับรอด โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1561 เด็กชายภูรินทร์  รักเลิศ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1562 เด็กหญิงมนสิชา  ขวัญปาน โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1563 เด็กชายยงวิสุททธิ์  บำเพ็ญ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1564 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  จิตต์บรรเทา โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1565 เด็กหญิงรัตน์ติกา  ศรีปิ่น โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1566 เด็กชายรัตนพงศ์  จารุสาร โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อรรคบุตร โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1568 เด็กหญิงเลอรักษ์  รัชนียะ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1569 เด็กหญิงวินันท์ดาวี  สุวัฒน์กุล โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1570 เด็กหญิงวิพาดา  รัตนะชล โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1571 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ฤทธากรณ์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1572 เด็กชายวิรุฬ  เขาแก้ว โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1573 เด็กหญิงศศิกานต์  ทองมาตร์ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1574 เด็กชายสรวิชญ์  บัวเผียน โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1575 เด็กชายสหรัฐ  สุขมี โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1576 เด็กหญิงสายธาร  ติ้นซุ่ย โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1577 เด็กหญิงสาริยา  สุวัณโน โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงสิรารมย์  ทองมั่นคง โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1579 เด็กชายสุกฤษฏิ์  นิ่มดำ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงสุริวิภา  ไชยวรรณ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1581 เด็กชายแสงตะวัน  นุ่มดำ โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงอริสรา  เกิดพร้อม โรงเรียนสมัยศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1583 เด็กชายอาธาน  ไชยสงคราม โรงเรียนสมัยศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงกชพรรณ  มานะกุล โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1585 เด็กหญิงกมลพร  มณีสว่าง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1586 เด็กชายกรกช  จู่ตันซ่วน โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1587 เด็กชายกรวิชญ์  ทองมุณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1588 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  สุขแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1589 เด็กหญิงขวัญข้าว  ปรางแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1590 เด็กชายฆนนนท์  ทองสีอ่อน โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1591 เด็กชายจิรภัทร  ชัยงาม โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1592 เด็กชายจิรวัฒน์  เส้งแดง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1593 เด็กชายชนาธิป  หนูสังข์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1594 เด็กชายชยณัฐ  เขียวเทพ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1595 เด็กหญิงชุติมน  หนูชาย โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1596 เด็กหญิงซานเดียร้า  เจะหมะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1597 เด็กชายฐปนวัฒน์  วิริยะธรรม โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 คณิตประถม
1598 เด็กหญิงฐิตารีย์  นวลจุ้ย โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1599 เด็กชายณฐภัทร  สังขะชาติ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1600 เด็กหญิงณดา  สุทธิรักษ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1601 เด็กหญิงณภัทร  พงษ์อุดม โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1602 เด็กชายณัฐกรณ์  วรวรรณสงคราม โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1603 เด็กหญิงณัฐธิดา  จิตตพงค์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1604 เด็กชายณัฐนันทน์  เด่นกองพล โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1605 เด็กชายเดชานันท์  แซ่เตีย โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1606 เด็กชายตรัยคุณ  อาษาสุจริต โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1607 เด็กชายเติมพงศ์  ติระยลิกะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1608 เด็กชายเทพณรงค์  ประสบแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 คณิตประถม
1609 เด็กชายธนกฤต  บุญลือ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1610 เด็กชายธนพล  เชื้อพราหมณ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1611 เด็กชายธยศ  ขวัญโภคา โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1612 เด็กชายธัญเทพ  นพแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1613 เด็กชายธาดานันท์  บุญมี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1614 เด็กชายธาวิน  นพแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1615 เด็กชายนพพงศ์  มหาวิริยาภรณ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 คณิตประถม
1616 เด็กชายนัทธพงศ์  ตาเตะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1617 เด็กหญิงเนตรศรัณพร  คชสง่า โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1618 เด็กหญิงบัญฑิตา  นุ่นกำเหนิด โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1619 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  พรสินศิริรักษ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1620 เด็กหญิงปรมัตถ์  สกุลชัยแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 คณิตประถม
1621 เด็กชายปรินทร์  พรหมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1622 เด็กหญิงปัญทารีย์  ยางทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1623 เด็กชายปัฐวิทย์  คำคง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1624 เด็กหญิงปิยมาศ  นกแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1625 เด็กชายเปรม  สาสุธรรม โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1626 เด็กชายพงศ์ภานุ  ตรีไวย โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 คณิตประถม
1627 เด็กหญิงพรรษชล  ไชยรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1628 เด็กหญิงพรสวรรค์  ภู่ทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1629 เด็กชายพสิษฐ์  ชัยพรหม โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 คณิตประถม
1630 เด็กชายพิชาภพ  แซ่อึ่ง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1631 เด็กหญิงพิมลรัตน์  สัตบรรย์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 คณิตประถม
1632 เด็กชายพีรดนย์  เพ็ญเขียว โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1633 เด็กชายพีรพัทธ์  พรหมทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1634 เด็กชายฟาริส  จาริ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1635 เด็กชายภัทรวัฒน์  แก้วมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1636 เด็กชายภากร  เส็มหมาน โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1637 เด็กหญิงภาริตา  เก็บเบ็นหมาด โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1638 เด็กชายภูมิพัฒน์  แก้วประกอบ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1639 เด็กชายภูมิรพี  ทองแกมแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1640 เด็กหญิงเมธปิยา  ปุญญพัฒนพล โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1641 เด็กหญิงรติยากรณ์  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1642 เด็กหญิงรุจิกร  สังข์แก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1643 เด็กชายลัพธวิทย์  ศิษฎิโกวิท โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 คณิตประถม
1644 เด็กชายศรัณยพงศ์  โสภารัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1645 เด็กชายศุภณัฐ  นิลโอภา โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1646 เด็กชายสิรวิชญ์  ไชยมุณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1647 เด็กชายสืบสกุล  บูรณะพาณิชย์กิจ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1648 เด็กชายสุกฤษฏิ์  ดำมี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1649 เด็กชายสุพัฒน์  เสน่ห์ภักดี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1650 เด็กหญิงสุภิชญา  สุทธิรักษ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1651 เด็กชายอนณ  ทองสง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1652 เด็กหญิงอภิชญา  สุนสระบุตร โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1653 เด็กชายอรรณวินทร์  แซ่ว่อง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1654 เด็กชายอัฟฟาน  อาลี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 คณิตประถม
1655 เด็กชายอาณัฐ  เหล็มนุ้ย โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 คณิตประถม
1656 เด็กหญิงอาภัสรา  ตรีวัย โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 คณิตประถม
1657 เด็กหญิงอาอีซะ  หมัดสะหริ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1658 เด็กชายอิทธิพัทธ์  โมสิกะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1659 เด็กหญิงเอมอร  สิงหโกมล โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 คณิตประถม
1660 เด็กชายฮัจซัน  หลีกันซะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 คณิตประถม
1661 เด็กชายฮัซนัย  สุวรรณวงค์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 คณิตประถม
1662 เด็กชายฮัสซาน  หมัดอะดัม โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 คณิตประถม
1663 เด็กหญิงกนกกร  ช่วยชู โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1664 เด็กหญิงกมลชนก  ธรรมสโร โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1665 เด็กหญิงกมลพรรณ  หลิ้มชู โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1666 เด็กชายกรกฎ  ยึดลั่น โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1667 เด็กชายกรกฤต  หลำเบ็นหมุด โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1668 เด็กชายกรวิชญ์  ชัยรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1669 เด็กชายกฤชรัตน์  แก้วเจียม โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1670 เด็กชายกฤตภาส  สังข์ทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1671 เด็กชายกฤษฎา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1672 เด็กหญิงกวินธิดา  คงจินดามณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1673 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1674 เด็กหญิงกัณฐิกา  แก้วมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1675 เด็กชายกัณตนนท์  วิไลรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1676 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  แก้วชูทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1677 เด็กหญิงกันติชา  สิทธิวงศ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1678 เด็กหญิงกันยกร  พรวัฒนคุณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1679 เด็กหญิงกัศรีญา  เหมมันต์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1680 เด็กชายกัสพงศ์  ขุนแข็ง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1681 เด็กชายกิตติ  มังสังข์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1682 เด็กชายกิตติธัช  นิยมยาตรา โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1683 เด็กชายกิตติภูมิ  แก้วงาม โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1684 เด็กหญิงเขมจิรา  เชี่ยห้วน โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1685 เด็กชายคณสรณ์  หน่อเพ็ชร โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1686 เด็กชายคุณานนต์  ชนะวรรโณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1687 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีเฉลิม โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1688 เด็กชายจิตติพัฒน์  สวัสดิรักษา โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1689 เด็กหญิงจิรดา  บุญเรืองขาว โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1690 เด็กหญิงจิรนันท์  ยอดมุณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1691 เด็กชายจิรภัทร  ชูพันธ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1692 เด็กหญิงจิรภิญญา  แก่นมะสังข์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1693 เด็กชายเจตวีร์  สุดราม โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1694 เด็กชายเจษฎา  ทันราย โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1695 เด็กหญิงชญานิศ  จินนาคุณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1696 เด็กหญิงชญานิษฐ์  รอดภัย โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1697 เด็กชายชนกันต์  เพ็ชร์รัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1698 เด็กหญิงชนัญชิดา  ปานสุวรรณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1699 เด็กหญิงชนัญธิดา  บุสโร โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1700 เด็กหญิงชนิดา  แก้วเพ็ง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1701 เด็กชายชโนดม  สำราญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1702 เด็กหญิงชยมล  เพียรดี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1703 เด็กชายชลธาร  หนูวิจิตร โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1704 เด็กชายชลนิภา  ศรีสงคราม โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1705 เด็กชายชลรักษ์  แก้วบุบผา โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1706 เด็กหญิงชวัลรัตน์  แก้วเจียม โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1707 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  คชศิริ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1708 เด็กหญิงชัชธิชา  ละอองเทพ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1709 เด็กชายชัชพงศ์  ทองบุญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1710 เด็กหญิงชัญญานุช  จิตต์สุวรรณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1711 เด็กหญิงชัญญาพฤฒิ  จันทร์อินทร์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1712 เด็กชายชัยวัฒน์  สังข์ทองกูล โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1713 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุวรรณมาลา โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1714 เด็กหญิงซารีนา  หมัดอาด้ำ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1715 เด็กหญิงซีรีน  สมานพิทักษ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1716 เด็กหญิงญาณิศา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1717 เด็กหญิงฐิดาธาร  คงคำขวัญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1718 เด็กหญิงฐิตาพร  คงจินดามณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1719 เด็กหญิงฐิตารีย์  ชุมไฝทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1720 เด็กหญิงฐิติพรรณ  นวลบุญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1721 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุขโณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1722 เด็กหญิงฑิฆัมพร  กาธรรมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงณพชรภรณ์  คงหนู โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1724 เด็กชายณภัทร  รัตนะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1725 เด็กหญิงณัชชา  วงศ์สว่าง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงณัฏฐกมล  ฤทธิพลเดช โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1727 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทนงาน โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1728 เด็กชายณัฏฐพงษ์  ดิสวัสดิ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1729 เด็กชายณัฏฐภัทร  พงษ์อุดม โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1730 เด็กหญิงณัฏฐ์วรินท์  ณะนุ้ย โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1731 เด็กหญิงณัฏฐาภรณ์  สุนทรพฤกษ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1732 เด็กหญิงณัฐชา  ชุ่มชื่น โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1733 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทวงศ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1734 เด็กหญิงณัฐธิดา  คงผอม โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1735 เด็กหญิงณัฐนรี  เทพรักษ์ชนะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1736 เด็กชายณัฐนันท์  ทองดี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1737 เด็กชายณัฐปคัลภ์  จันทภาโส โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1738 เด็กชายณัฐภูมิ  นทีทวีโชคชัยกุล โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1739 เด็กชายณัฐวัตร  สุวรรณชาตรี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1740 เด็กชายณัทภัทร  ใหม่ทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1741 เด็กหญิงณัสชา  หีมหมัด โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1742 เด็กหญิงณิชกมล  กิตติรัตนสมบัติ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1743 เด็กหญิงณิชานาฏ  หยุ้งแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1744 เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วโสตร์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1745 เด็กชายทนง  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1746 เด็กชายทศพร  ชูมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1747 เด็กหญิงทักษอร  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1748 เด็กชายทินภัทร  มุณีแนม โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1749 เด็กหญิงทิพธัญญา  ทองทวี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1750 เด็กชายธนกฤต  พรุเพชรแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1751 เด็กหญิงธนพร  โชติแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1752 เด็กชายธนพล  นวคุณากร โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1753 เด็กหญิงธนัชญา  นวลสุวรรณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1754 เด็กหญิงธนัชญา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1755 เด็กชายธนันธร  สังข์ทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1756 เด็กหญิงธนาภา  ชาตรี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1757 เด็กชายธเนศพล  แก้วดี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1758 เด็กหญิงธัญชนก  ฤทธิพรพันธุ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1759 เด็กหญิงธัญชนก  เมืองแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1760 เด็กชายธัญญ์ทำปรีชา  ละอองเทพ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1761 เด็กชายธัญเทพ  คะรุณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1762 เด็กหญิงธันวา  ตาผา โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1763 เด็กหญิงธิชารัตน์  ศิริเมฑากุล โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1764 เด็กชายธีรโชติ  พิรุณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1765 เด็กชายธีรพัฒน์  แสงโสภา โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1766 เด็กชายธีรพัตร์  บิลละเต๊ะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1767 เด็กชายธีรภัฒน์  หมัดสะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1768 เด็กชายธีรเมธ  แก้วพวงค์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1769 เด็กชายธีรวัส  ดิเรกวัฒนวานิช โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1770 เด็กชายธีรศิลป์  ลมุล โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1771 เด็กชายธีรัช  ธรรมรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1772 เด็กหญิงนภสร  ณ ภิบาล โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1773 เด็กหญิงนภสร  ทองมุณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1774 เด็กหญิงนภัชชา  มูเก็ม โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1775 เด็กหญิงนภัส  นวนนุ่น โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1776 เด็กหญิงนภัสชล  ปะทะโม โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1777 เด็กหญิงนภัสสร  บุญชู โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1778 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  วิริยะธรรม โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1779 เด็กชายนเรนทร์วิชญ์  สมพล โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1780 เด็กหญิงนันทัชพร  แก้วนุ้ย โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1781 เด็กชายนากีส  พลาสิน โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1782 เด็กชายน่านฟ้า  พรหมเทพ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1783 เด็กหญิงนารีกิส  โปติล่ะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1784 เด็กชายนิติพัฒน์  ปวัฒพันธ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1785 เด็กหญิงบัณฑิตา  สุขจินดา โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1786 เด็กชายบุณยกร  ชูสกุลวงศ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1787 เด็กชายปณชัย  จุลมุสิก โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1788 เด็กหญิงปณาลี  ไชยภักดี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1789 เด็กหญิงประเพชรศิริ  เทพมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1790 เด็กชายประวัณวิทย์  คุรุวงศ์วัฒนา โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1791 เด็กหญิงปราญชลี  นวกิจกาญจน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1792 เด็กหญิงปวริศา  เพ็ชรมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1793 เด็กหญิงปวริศา  ไชยแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1794 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  พรหมมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1795 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ยอดแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1796 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  สุขขวัญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1797 เด็กชายปัณณวัฒน์  ปัณวรรณ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1798 เด็กหญิงปาริชาติ  เงินจันทร์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1799 เด็กชายปิยวัฒน์  ตรีวัย โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1800 เด็กหญิงปูชิตา  ไพเราะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1801 เด็กหญิงเปมิกา  สุวรรณรักษา โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1802 เด็กหญิงผทัยชนก  ว่องทิพากร โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1803 เด็กชายพงพัฒน์  สาสุธรรม โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1804 เด็กชายพงศธร  เจริญศรี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1805 เด็กหญิงพนิดาพร  หนูงาม โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1806 เด็กหญิงพรรณพัชร  ทองจันทร์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1807 เด็กหญิงพลอยณิชา  สมานทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1808 เด็กชายพสธร  คันทรง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1809 เด็กหญิงพัชรพร  เจียมบุศย์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1810 เด็กหญิงพัชริญา  ดวงตา โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1811 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พัทธธรรม โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1812 เด็กชายพันธรักษ์  โหดหมาน โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1813 เด็กหญิงพาขวัญ  ชูละเอียด โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1814 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันทวุฒิ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1815 เด็กหญิงพิสชานันฐ์  เพชรทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1816 เด็กชายพีรณัฐ  สังข์น้อย โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1817 เด็กชายพีรพัตน์  สีแก้วเขียว โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1818 เด็กหญิงเพชรนารี  ธิบดีมี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1819 เด็กหญิงแพรวา  ยูโซะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1820 เด็กหญิงฟาฮาน่า  สพเจริญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1821 เด็กชายไฟซอล  แก้วเรืองศรี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1822 เด็กหญิงภควดี  บิลระโอ๊ะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1823 เด็กหญิงภัทรธิดา  ณ พัทลุง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1824 เด็กหญิงภัทรนันท์  ทองสง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1825 เด็กชายภัทรพล  เล่าพานิช โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1826 เด็กชายภาณุวิชญ์  รักแคว้น โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1827 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  โสภิกุล โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1828 เด็กชายภูดิส  ไชยสาลี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1829 เด็กชายภูธเรศ  อุไรรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1830 เด็กหญิงภูมิสิริ  ใจแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1831 เด็กหญิงภูริชญา  วั่นลี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1832 เด็กชายภูริณัฐ  ปลอดเทพ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1833 เด็กชายภูริภัทร  แก้วมุณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1834 เด็กชายภูริวัฒน์  ธรรมชูโชติ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1835 เด็กชายภูษิต  แก้วคงบุญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1836 เด็กหญิงมนัสนันท์  รักนุ่น โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1837 เด็กชายมั่นคง  อรชร โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1838 เด็กชายเมธาวิน  ลัภกิตโร โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1839 เด็กชายรังสิโรจน์  หนูดำ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1840 เด็กชายรัชพล  อินทรัศมี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1841 เด็กหญิงรัชยา  ธรรมวาโร โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1842 เด็กชายรัฐกรณ์  ยางทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1843 เด็กชายรัฐศาสตร์  บิลสุริยะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1844 เด็กชายริทธวัช  หมู่ห่ำหมัด โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1845 เด็กหญิงรุ่งนภา  เจริญสุข โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1846 เด็กหญิงรุนนีซา  อินหมัน โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1847 เด็กชายวงศพัทธ์  คงดำ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1848 เด็กหญิงวรารัตน์  ชูวิรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1849 เด็กหญิงวริศรา  จันทร โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1850 เด็กหญิงวริศรา  รักขกุล โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1851 เด็กหญิงวริศรา  สุขแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1852 เด็กชายวัฒนชัย  แสงประดับ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1853 เด็กหญิงวิชญารัตน์  ชูพันธ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1854 เด็กหญิงวิมลณัฐ  อินแสง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1855 เด็กหญิงวีรลักษณ์  แปะใส้ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1856 เด็กชายวีระศักดิ์  ลิ้มสุวรรณสังข์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1857 เด็กชายวุฒิภัทร  กำเหนิดดี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1858 เด็กชายศิรชัช  คงวัดใหม่ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1859 เด็กชายศิรสิทธิ์  สโมสร โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1860 เด็กชายศิระวิทย์  สุวรรณแสง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1861 เด็กหญิงศิริญาพร  ดีสกูล โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1862 เด็กหญิงศิรินริยา  สุวรรณมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1863 เด็กชายศิวัช  ผัดสมุทร โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1864 เด็กชายศุภกร  ศรีสุวรรณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1865 เด็กชายศุภฤกษ์  เพชรสวัสดิ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1866 เด็กชายศุภวิชญ์  อาคาสุวรรณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1867 เด็กหญิงศุภิศรา  ชูหะรัญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1868 เด็กชายสมิตพงศ์  สาครินทร์วิทยา โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1869 เด็กชายสัชณุกร  รัตนศิริ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1870 เด็กชายสันติภาพ  คงประพันธ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1871 เด็กหญิงสุชันญา  ละอองเทพ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1872 เด็กหญิงสุชานันท์  คำแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1873 เด็กหญิงสุทิสา  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1874 เด็กหญิงสุธาสินี  พูลศรี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1875 เด็กหญิงสุธิตา  สุวรรณรักษา โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1876 เด็กหญิงสุพิชญา  เรืองติก โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1877 เด็กหญิงสุภาขวัญ  ชูหะรัญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1878 เด็กชายสุวพล  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1879 เด็กหญิงสุวพัชร  ไหมคง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1880 เด็กหญิงโสภิตา  ทอดทิ้ง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1881 เด็กหญิงไหมสุรีย์  บิลสะอิ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1882 เด็กหญิงอติกานต์  ลิ้มสุวรรณสังข์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1883 เด็กชายอนาคิณ  วิรุฬห์ผล โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1884 เด็กชายอนุพงษ์  มะสมัน โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1885 เด็กชายอนุวัต  สุขสังวาลย์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1886 เด็กชายอภินัทธ์  คงเสน โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1887 เด็กหญิงอภิษฎา  ทองดี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1888 เด็กชายอภิสิทธิ์  แสนชุม โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1889 เด็กหญิงอมรารัตน์  เวชโกสิทธิ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1890 เด็กหญิงอรจิรา  มากนคร โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1891 เด็กหญิงอริสชดา  มายิ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.4 วิทย์ประถม
1892 เด็กหญิงอริสราภรณ์  พัฒศรีเรือง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1893 เด็กหญิงอริสา  สุราตะโก โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1894 เด็กหญิงอลิสา  ทองคำ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1895 เด็กหญิงอักษราภัค  แดงยวน โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1896 เด็กชายอัปราชิต  ฟักบางยุง โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1897 เด็กหญิงอัยยาณัฐ  ศรีจันทร์งาม โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1898 เด็กชายอาชชวะ  ฤทธิ์เทวา โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1899 เด็กชายอานันทวีป  แย้มสุวรรณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1900 เด็กหญิงอารีญา  บิลโตะเตะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1901 เด็กหญิงอินทุอร  บุญรัศมี โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1902 เด็กชายเอกสิทธิ์  บุญเกิด โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.5 วิทย์ประถม
1903 เด็กชายฮารีฟิน  กังละ โรงเรียนสวัสดิ์บวร ป.6 วิทย์ประถม
1904 เด็กชายกรกฏ  หนูแป้น โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1905 เด็กหญิงกัญญ์วรา  รัตนาคม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1906 เด็กชายกิตติธัช  ศิริสัณฐิติ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1907 เด็กชายกิตติภพ  แซ่โค้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1908 เด็กหญิงกิฟละห์  ตาเห โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1909 เด็กชายไกรวิชญ์  จันทร์ฟอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1910 เด็กหญิงจรัสโฉม  เพชรมีค่า โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1911 เด็กหญิงฉันท์ชนก  วงศ์ธิสอน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1912 เด็กหญิงชนันภรณ์  เอียดเสน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1913 เด็กชายชัยณรงค์  แก้วมณี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1914 เด็กชายฏอฮาวีย์  พิพัฒน์คงคา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1915 เด็กหญิงณภัทร  ชัยกลิ่น โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1916 เด็กหญิงณัฐธยาน์  แซ่หลิว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1917 เด็กชายตั้งปณิธาน  แก้วชนะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1918 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  บุญฮวด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1919 เด็กหญิงธิชาดา  หนิมุสา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1920 เด็กหญิงธิญาดา  เสระหมาน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1921 เด็กชายธีรวิช  ศรวัฒนา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1922 เด็กหญิงนัจมี  บิลละเตะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1923 เด็กหญิงนันทิชา  ชูทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1924 เด็กหญิงบีรอน่า  บิลแหละ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1925 เด็กชายบุญยวีร์  รุกขพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1926 เด็กหญิงบุณยอร  คชกริม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1927 เด็กหญิงบุษยามาศ  จันสุข โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1928 เด็กหญิงบุสรีน  หมัดยู่โซ๊ะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1929 เด็กหญิงเบญญาภา  แก้วสองเมือง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1930 เด็กหญิงพรรัมกา  คำภีระ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1931 เด็กชายพุฒิพงษ์  ไทยแท้ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1932 เด็กหญิงภัควดี  ทะนวนรัมย์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1933 เด็กชายภัควุฒ  แก้วสวัสดิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1934 เด็กชายภาคภูมิ  ม่วงขวัญ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1935 เด็กหญิงภาวินี  อินทะสุข โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1936 เด็กหญิงมลิวรรณ  ประสิทธิศรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1937 เด็กหญิงมิลลนี  มรรคาเขต โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1938 เด็กชายรชานนท์  อินสุราช โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1939 เด็กหญิงรมิดา  สุวรรณสังข์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1940 เด็กหญิงรินลดา  ไม่หายหอม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1941 เด็กหญิงเรวดี  บิลพัสด์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1942 เด็กชายวงศ์ธารากร  ทองประดับ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1943 เด็กหญิงวรัญญา  ไชยมงคล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1944 เด็กหญิงวันวิสา  ทองฉิม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1945 เด็กชายวุฒิกรณ์  เณสะอิ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1946 เด็กหญิงศศินา  ราชแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1947 เด็กชายศุภกิจ  แก้วศรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1948 เด็กชายสกลวรรธน์  โหดสุบ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1949 เด็กหญิงสวรส  สิริชยะกุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1950 เด็กชายสิรภพ  สุวรรณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1951 เด็กหญิงสุวิชญา  จันสุข โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1952 เด็กหญิงอภิชญา  นวลศรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
1953 เด็กชายอภิรักษ์  จันทร์วันเพ็ชร์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1954 เด็กชายอัลฮาล  ยุพยงค์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
1955 เด็กชายัอัฐฮารี  มูเก็ม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 คณิตประถม
1956 เด็กหญิงกชวรรณ  แก้วสีดำ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1957 เด็กหญิงกรกช  รองสวัสดิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1958 เด็กชายกฤตพล  ทองนพคุณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1959 เด็กชายกฤษฎา  จะเผอะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1960 เด็กชายกฤษณพงศ์  สังชุม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1961 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุตรววงษ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1962 เด็กชายกันต์ธร  พิงพิทยากุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1963 เด็กชายกันตวัฒ  ทองศรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1964 เด็กหญิงกัลโสม  เตบสัน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1965 เด็กชายกิตติธัช  รองสวัสดิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1966 เด็กชายเกณฑ์ขวัญ  วงษ์ภูดร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1967 เด็กหญิงเกลียวไหม  รัตนชัย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1968 เด็กหญิงเกวริณ  บุญกูล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1969 เด็กหญิงขวัญฤทัย  อินทสรัญ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1970 เด็กหญิงคันธารัตน์  พิมพ์ศรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1971 เด็กหญิงจิรภัทร  วงศ์ธิสอน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1972 เด็กหญิงจีรนันท์  แสงสุวรรณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1973 เด็กหญิงเจนจิรา  พรหมรักษ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1974 เด็กชายเจษฎาภรณ์  ตระกูลศรีมงคล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1975 เด็กชายเฉลิมลาภ  ไล้เลิศ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1976 เด็กชายชวลิต  เหล่าจีนวงศ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1977 เด็กชายชัชวาล  วรรณกี้ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1978 เด็กหญิงชามันดา  อินชุม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1979 เด็กชายชามิล  สว่างนิพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1980 เด็กชายซ่อรีฟ  พรมแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1981 เด็กชายซานโตรีนี่  เดอรามันห์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1982 เด็กชายฐปนนท์  พงษ์สะพัง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1983 เด็กหญิงณริญา  เบ็ญราหีม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1984 นายณัฐกานต์  สุขโณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1985 เด็กหญิงณัฐธิดา  ชนะจิตต์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1986 เด็กชายณัฐพงษ์  ปราบปรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1987 เด็กชายณัฐพล  หมิโดย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1988 เด็กชายณัฐวุฒิ  เซ่งเอียง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1989 เด็กหญิงณิชา  หมัดสมัคร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1990 เด็กหญิงณิชาดา  ปลื้มใจ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
1991 เด็กหญิงณิชาพัชร์  แก้วน้อย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1992 เด็กหญิงทิตยาภรณ์  จันทะภาโส โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1993 เด็กหญิงธณัชกานต์  เอียดเกิด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1994 เด็กชายธนกร  เสือทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1995 เด็กชายธนกฤต  วรรณรัตน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1996 เด็กชายธนพล  สุจิตะพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
1997 เด็กชายธนภัทร  สิทธิพงศ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1998 เด็กชายธนภูมิ  คำสุข โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
1999 เด็กหญิงธนัฐดา  ไชยภูมิ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
2000 เด็กชายธนาทร  โพธิพงศา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
2001 เด็กหญิงธรรญชนก  ปิ่นม่วง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
2002 เด็กหญิงธัญญารัตน์  มุสิกะชาติ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
2003 เด็กชายธันวา  ศิริวัฒน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
2004 เด็กชายธีรภัทร์  จงจัตร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
2005 เด็กชายธีรภาพ  แก้วนวลศรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
2006 เด็กชายนธี  แก้วสวัสดิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
2007 เด็กหญิงนภัสวรรณ  กันตังกุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
2008 เด็กหญิงนภาพิสุทธิ์  ทองชูช่วย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
2009 เด็กหญิงนลปรียา  กา หยี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
2010 เด็กชายนวพล  เธียรโชติ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
2011 เด็กหญิงนวลหง  ว่องประเสริฐ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
2012 เด็กชายนัฐพงศ์  ประกิจวัฒนากุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
2013 เด็กหญิงนันท์นภัส  บัวพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
2014 เด็กหญิงน้ำอิง  เพ็งระวะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
2015 เด็กหญิงบุณณิศา  กันสุมาโส โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
2016 เด็กชายปรเมศวร์  สุเรียมมา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
2017 เด็กหญิงปรรณสรณ์  ช่วยหนู โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
2018 เด็กหญิงปวริศา  พรหมศรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
2019 เด็กหญิงปิ่นลักษณ์  แสงทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
2020 เด็กหญิงปิยาพัชร  ไชยพูล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
2021 เด็กชายปุญญพัฒน์  ปาลรัตน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
2022 เด็กชายพงศธร  หยดย้อย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
2023 เด็กชายพบพริษฐ์  พิเคราะห์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
2024 เด็กหญิงพรหมวดี  พงศ์ประเสริฐ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
2025 เด็กหญิงพัชรี  สุขสบาย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
2026 เด็กชายพัฒนสิทธิ์  ยอดยิ่งประพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
2027 เด็กชายพีรวัส  หุ่นเก่า โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
2028 เด็กชายเพชรรัตน์  พรหมอักษร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
2029 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เจะพงค์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
2030 เด็กหญิงแพรวาวฎี  อินทสระ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
2031 เด็กหญิงภัทรสุดา  พงศ์พันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
2032 นายภาณุ  ภัทรเสนานนท์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
2033 เด็กชายภานุกร  พิทยาภินันท์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
2034 นางสาวมนัสวรรณ  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
2035 เด็กหญิงเย็น  ชาตรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
2036 เด็กชายรณชัย  บุญอาจ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
2037 เด็กหญิงรมิตา  ชูโชติ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
2038 เด็กชายรัตณพล  แสงสุวรรณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
2039 เด็กชายรุ่งศิริ  แซ่ลิ่ม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
2040 เด็กชายวรวุฒิ  แก้วทองพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
2041 เด็กหญิงวรัญญา  พงศ์สุขนิรันดร์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
2042 เด็กหญิงวราภรณ์  กังแฮ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
2043 เด็กหญิงวราภรณ์  มณี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
2044 เด็กชายวุฒิชัย  สังข์จันทร์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
2045 เด็กชายศตนิติ  ศรีนอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
2046 เด็กชายศรัณย์  จำปา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
2047 เด็กหญิงศรุตา  บุญเย็น โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
2048 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  นครจันทร์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
2049 เด็กหญิงศิภาพันธ์  สาคร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
2050 นางสาวศิริเนตร  รอดบน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
2051 เด็กชายศิวัฒน์  แก้วมณี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
2052 เด็กหญิงศิศิรา  คงจีน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
2053 เด็กชายศุภกร  ช่วยชูสกุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
2054 เด็กชายสมิทธ์  แก้วพลายงาม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
2055 เด็กชายสรวีย์  ทองเศรษฐ์ศิริ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
2056 เด็กหญิงสวนิต  แก้วรัฐถา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
2057 เด็กชายสิทธิชัย  กราชู โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
2058 เด็กชายสิรดนัย  ภู่ขาว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
2059 นายสุทธิรักษ์  กะรัมเดชะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
2060 นางสาวสุนิตฐา  วงสุวรรณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
2061 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จำปา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
2062 เด็กชายอธิป  ทองสิรินนท์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
2063 เด็กหญิงอนิษา  แก้วเอียด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
2064 เด็กหญิงอโนชา  แก้วชะโน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
2065 เด็กหญิงอรษา  มายานนท์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
2066 เด็กหญิงอรอนงค์  ไข่ทองแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
2067 เด็กชายอัยการ  สิมลี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
2068 เด็กชายอานัส  เพชรเพ็ง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
2069 เด็กชายอานัส  โต๊ะเด็น โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
2070 เด็กหญิงอารยะ  หมัดล๊ะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
2071 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  พูลแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
2072 เด็กชายฮาดีฟฟ์  มูเก็ม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
2073 เด็กหญิงกชพร  ประกิจถาวรกุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2074 เด็กหญิงกชพร  โชคผ่อง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2075 เด็กหญิงกฤษณะ  แก้วหลิน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2076 เด็กชายก้องกล้า  แซ่ซัวะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2077 เด็กชายก้องภพ  แซ่ซัวะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2078 เด็กชายกอบชัย  แสงจันทร์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2079 เด็กหญิงกัญจนา  พรหมมา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2080 เด็กหญิงกันต์ชนิต  ล้วนมณี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2081 เด็กหญิงกาญย์พิชชา  เบ็ญราหีม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2082 เด็กชายกิตติกร  เสียงอ่อน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2083 เด็กชายกิตติภณ  เหมะรักษ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2084 เด็กหญิงกิตติยา  หนูนวล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2085 เด็กชายเกียรตินิยม  ไชยประสิทธิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2086 เด็กชายเกียรติศักดิ์  บิลระโอ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2087 เด็กหญิงคนางค์นุช  ชุมทองโค โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2088 เด็กชายคอซันลี  หมัดอะดัม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2089 เด็กชายจักรินทร์  เจนสุนทรระวี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2090 เด็กหญิงจันทราภรณ์  มากทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2091 เด็กชายจิรเดช  เกตุดวง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2092 เด็กชายจิรภัทร์  แสงราวี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2093 เด็กหญิงจิราพัชร  คชศิริ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2094 เด็กหญิงชญาดา  เฉลิมวงศ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2095 เด็กชายชลชาติ  อินทโมนี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2096 เด็กหญิงชลนภัส  คงคาสวัสดิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2097 เด็กหญิงชาคริยา  อินทฤทธิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2098 เด็กหญิงโชติกา  ขิมมากทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2099 เด็กหญิงโชติกา  พัฒแช่ม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2100 เด็กชายซัลฟา  ทองตั้ง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2101 เด็กหญิงซาฟีนา  มัจฉาวานิช โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2102 เด็กหญิงญาณิศา  มะหะหมัด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2103 เด็กหญิงญาณิศา  แก้วละเอียด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2104 เด็กหญิงฐิตาภา  โสเจยยะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2105 เด็กหญิงฐิติกานต์  สุวรรณชาตรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2106 เด็กหญิงณฐมน  หนูกลิ่น โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2107 เด็กหญิงณฐอร  รักษ์วงศ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2108 เด็กชายณัฐดนัย  กร้าณรงค์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2109 เด็กหญิงณัฐภรณ์  สุวรรณมณี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2110 เด็กชายณัฐภาส  บินแตล็บ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2111 เด็กหญิงณัฐวรา  คำพึ่งพร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2112 เด็กชายดลกอวีร์  เระเบ็ญหมุด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2113 เด็กหญิงดากานดา  หวังฝูงกลาง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2114 เด็กชายเตชินท์  สุวรรณเลิศ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2115 เด็กชายทักษดนัย  เพชรชนะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2116 เด็กชายโทน  - โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2117 เด็กชายธนกฤติ  พรหมบัณฑิต โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2118 เด็กชายธนวัต  สมุทรสาร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2119 เด็กหญิงธนสร  พ่วงคง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2120 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เจริญสุข โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2121 เด็กหญิงธันยาณัฐน์  สุขโณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2122 เด็กหญิงธิดารัตน์  สมอาจ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2123 เด็กชายธีรเดช  มูสิกชาติ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2124 เด็กชายธีรพัทธ์  ไชยประสิทธิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2125 เด็กชายธีรภัทร์  เพ็ชรจำเนียร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2126 เด็กหญิงนภสร  แซ่ตั่น โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2127 เด็กหญิงนภัสสร  แก้วประสม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2128 เด็กชายนราทัช  สุวรรณแท้ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2129 เด็กหญิงนัทธนันท์  บุญจินดา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2130 เด็กหญิงนัสรีน  เจ๊ะสัน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2131 เด็กชายนัสรูล  มัจฉาวานิช โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2132 เด็กหญิงนิชาภา  บัวผุด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2133 เด็กชายเนาฟัล  หมัดยู่โซ๊ะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2134 เด็กชายปฏิพล  รามแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2135 เด็กชายปฐพี  ทองโต โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2136 เด็กหญิงปณิตา  สินรัตน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2137 เด็กหญิงปนัดดา  บัวยม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2138 เด็กชายปภาวิน  ใจแผ้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2139 เด็กชายปรเมศ  โลพะกุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2140 เด็กหญิงปรีชฎา  จันทร์สุข โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2141 เด็กหญิงปวันรัตน์  ปาลรัตน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2142 เด็กหญิงปันทิตา  เม่งช่วย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2143 เด็กหญิงปาลิตา  พรหมห้อง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2144 เด็กหญิงปิยธิดา  พรหมจินดา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2145 เด็กชายปิยรักษ์  กะรัมเดชะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2146 เด็กหญิงเปรมกมล  ไกรแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2147 เด็กหญิงเปรมวดี  อ่อนด้วง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2148 เด็กชายพนธกร  ขจรกุลณิชย์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2149 เด็กหญิงพรรณลดาลัย  ทองขจร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2150 เด็กชายพัชรพล  ถิระพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2151 เด็กหญิงพิชชาพร  จันทฤทธิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2152 เด็กหญิงพิชญาดา  รุ่งเรือง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2153 เด็กชายพิชัยยุทธ  อินคำเปี้ย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2154 เด็กชายพีรพงค์  ศรีทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2155 เด็กหญิงฟารีดา  เก็มเบ็ญหมาด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2156 เด็กชายภคไชย  อินทฤทธิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2157 เด็กชายภควัฒน์  เฉียบแหลม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2158 เด็กหญิงภัทรมน  ผิวดี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2159 เด็กชายภาณุวิชญ์  แก้วมณี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2160 เด็กชายภานุพงศ์  ศักดิ์สุวรรณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2161 เด็กชายภูริทัต  ใจกระจ่าง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2162 เด็กชายภูริภัทร  หมัดโตะปาน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2163 เด็กหญิงมณีพิพัฒน์  เขจรแข โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2164 เด็กหญิงมุกอันดา  เกตุงาม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2165 เด็กหญิงเมศิญา  บินบอสอ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2166 เด็กชายรัชชานนท์  เกษตรกาลาม์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2167 เด็กชายรัฐพล  เจะพงค์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2168 เด็กหญิงรัสรินทร์  ปราบณรงค์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2169 เด็กหญิงราชาวดี  บุญสนิท โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2170 เด็กชายรุสลัน  มูเก็ม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2171 เด็กชายฤทธิกร  ปราบฤทธิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2172 เด็กหญิงลักษิกา  โยมเมือง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2173 เด็กชายวงศ์ธนากร  ทองประดับ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2174 เด็กชายวรกิตติ์  เด็นหรน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2175 เด็กชายวรเวช  ชูมณี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2176 เด็กหญิงวริศรา  สุขสังข์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2177 เด็กชายวันชนะ  แก้วงาม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2178 เด็กหญิงวานาตี  หมัดอะหิน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2179 เด็กหญิงวานีต้า  หมัดอะหิน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2180 เด็กหญิงวารุณี  เกตตะพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2181 เด็กหญิงวาสิตา  ศรีสุก โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2182 เด็กหญิงวีรธิดา  ไกรดำ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2183 เด็กหญิงศศิธารา  แก้วเสถียร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2184 เด็กหญิงศิรดา  ปรางสุรางค์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2185 เด็กหญิงศิรภัสสร  บุญกาญจน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2186 เด็กชายศิริวัฒน์  วัฒนะสงค์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2187 เด็กหญิงสรัลรัตน์  สุภมาตย์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2188 เด็กชายสิทธิเดช  เหล่าสุวรรณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2189 เด็กหญิงสุธิดา  แสงแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2190 เด็กหญิงสุรภัทร  จันทนะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2191 เด็กชายสุรยุทธ์  จุลมณี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2192 เด็กชายเสกสรร  เก็มเบ็นหมาด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2193 เด็กหญิงหทัยวัลย์  หมานโล๊ะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2194 เด็กหญิงอติกานต์  พรหมบุญทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2195 เด็กชายอรรถกร  แซ่ว่อง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
2196 เด็กหญิงอรวรรณ  แก้วหนู โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2197 เด็กหญิงอรวรรยา  จันทร์เจริญ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2198 เด็กชายออมสิน  ครุฑทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2199 เด็กหญิงอังขศิ  พรหมชะนะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2200 เด็กหญิงอัลฟีฟ่า  หมาดมานัง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2201 เด็กชายอัลฮาน  มะโรหบุตร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2202 เด็กชายอานัส  ปาทาน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2203 เด็กหญิงอิสรา  คงพูน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
2204 เด็กหญิงเอลิชาร์  หะยีแวบูละ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
2205 เด็กชายจิรพัฒน์  ปากเสนาะ โรงเรียนส่องแสงวิทยา ป.6 คณิตประถม
2206 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  แปะเม่า โรงเรียนส่องแสงวิทยา ป.6 คณิตประถม
2207 เด็กหญิงปาณิศา  จันทร์งาม โรงเรียนส่องแสงวิทยา ป.6 คณิตประถม
2208 เด็กหญิงมุกตาภา  ลีลากานต์ โรงเรียนส่องแสงวิทยา ป.6 คณิตประถม
2209 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ขุนทอง โรงเรียนส่องแสงวิทยา ป.6 คณิตประถม
2210 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พิพิธสุนทรศานต์ โรงเรียนส่องแสงวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2211 เด็กหญิงขวัญฤดี  บุญมาก โรงเรียนส่องแสงวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2212 เด็กหญิงปวริศา  จันทร์นน โรงเรียนส่องแสงวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2213 เด็กหญิงปุญญิศา  รุ่งเรืองทิพย์ โรงเรียนส่องแสงวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2214 นางสาวอมราพร  นิลพันธ์ โรงเรียนส่องแสงวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
2215 เด็กชายคงเดช  ใกล้เจริญ โรงเรียนส่องแสงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2216 เด็กหญิงญาณัจฉรา  หิรัญพิจิตร โรงเรียนส่องแสงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2217 เด็กชายณวาริษ  บิลสะหะ โรงเรียนส่องแสงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2218 เด็กหญิงณัฏฐนิช  รัชตพันธ์ โรงเรียนส่องแสงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2219 เด็กหญิงนราวดี  ณัฐธนินกร โรงเรียนส่องแสงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2220 เด็กหญิงบงกชธร  จงรักษ์ โรงเรียนส่องแสงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2221 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชาติ โรงเรียนส่องแสงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2222 เด็กหญิงภัทรนันท์  ชูมี โรงเรียนส่องแสงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2223 เด็กหญิงรัฐนันท์  ขุนทอง โรงเรียนส่องแสงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2224 เด็กหญิงวริศรา  รัตนมณี โรงเรียนส่องแสงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2225 เด็กชายอัครพล  แก้วอัมพร โรงเรียนส่องแสงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
2226 เด็กหญิงกรรณิกา  จำนง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2227 เด็กชายกฤตภัทร  ทองสองแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2228 เด็กชายกฤติน  ไข่สง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2229 เด็กชายกฤษฎ์  วิชัยพฤกษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2230 เด็กชายก้องภพ  บุญช่วย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2231 เด็กชายกันตภณ  หนูมาก โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2232 เด็กหญิงกันตภา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2233 เด็กหญิงกานต์มณี  พิบูลย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2234 เด็กหญิงกิจติมา  ทองเกตุ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2235 เด็กชายกิตติ์ศุกล  ทวีรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2236 เด็กชายกิติพัฒน์  เรืองมณี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2237 เด็กชายเกตุนภัส  พรหมมัญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2238 เด็กหญิงโกลัญญา  จันทร์ทิม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2239 เด็กหญิงขวัญชล  สุวรรณขำ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2240 เด็กหญิงเขมนิจ  เกียรติภริพัฒน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2241 เด็กหญิงคคณา  ยืนยงสกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2242 เด็กชายคณิศร  มูสิกะ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2243 เด็กชายคุณภาพ  ชัยสุข โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2244 เด็กชายคุณัชญ์  รัตนพิเชฐวงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2245 เด็กหญิงจิณัฐตา  ช่อประทีป โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2246 เด็กชายจิรทีปต์  ภัทรเศรษฐวงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2247 เด็กหญิงจุฑาธรรม  พารุจไชยเจริญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2248 เด็กชายเจษฎาภรณ์  จันวดี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2249 เด็กหญิงชญานิศ  เรืองตัณฑวัฒน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2250 เด็กชายชนกันติ์  ไชยจิตต์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2251 เด็กหญิงชนัญชิดา  แซ่ลี่ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2252 เด็กหญิงชยกร  อภิรัตน์ไพบูลย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2253 เด็กชายชยธร  คล้ายแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2254 เด็กชายชยพล  ศรีเรือง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2255 เด็กหญิงชวิศา  ปัญญานุกิจ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2256 เด็กชายชิโนรส  หริรักษาพิทักษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2257 เด็กชายชิษณุพงศ์  นาเคน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2258 เด็กชายญาณวิชญ์  รัตนบูรณ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2259 เด็กหญิงญาณิศา  พรหมจันทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2260 เด็กหญิงฐิติวรดา  กลับแป้น โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2261 เด็กชายณกร  หนูจีนเส้ง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2262 เด็กชายณฐนน  ตันนิลกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2263 เด็กชายณฐพร  แท่นประมูล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2264 เด็กชายณฐรัช  ยูระวงค์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2265 เด็กหญิงณภัคมนต์  ดิสระ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2266 เด็กชายณัฏฐกรณ์  หวังเงากลาง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2267 เด็กชายณัฐกรณ์  คำสง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2268 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สีดำอ่อน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2269 เด็กชายณัฐชนน  บุญเรือง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2270 เด็กชายณัฐดนัย  รติรณกร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2271 เด็กชายณัฐธร  ทองวงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2272 เด็กชายณัฐพงษ์  เต้ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2273 เด็กชายณัฐภัทร  พิชญเวทย์วงศา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2274 เด็กชายณัฐรัฐ  สำเภาจันทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2275 เด็กชายณัฐวัตร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2276 เด็กหญิงณัฐหทัย  ไชยมั่น โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2277 เด็กหญิงณิชมน  ปานะพันธุ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2278 เด็กชายเตชินตรัย  กาญจนารัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2279 เด็กหญิงทัชชกร  ชัยสงคราม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2280 เด็กหญิงทิฆัมภรณ์  วงศ์อ่อนหวาน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2281 เด็กชายธนกฤต  ตันติโกญจนาท โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2282 เด็กชายธนกฤต  รังสฤษฎ์พิพัฒน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2283 เด็กหญิงธนพร  ถือแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2284 เด็กชายธนพล  พงศ์โกศล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2285 เด็กชายธนภัทร  กาญจนกุลดำรง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2286 เด็กชายธนภูมิ  ศรีไชย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2287 เด็กชายธนวิชญ์  สุวรรณการณ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2288 เด็กชายธนาทร  สุวรรณสนิท โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2289 เด็กชายธราเทพ  นิลปักษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2290 เด็กหญิงธัญรัตน์  หนูนิล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2291 เด็กหญิงธัญสินี  สุขสะโร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2292 เด็กหญิงธันยพร  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2293 เด็กหญิงธิมาพร  อินทสุวรรณ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2294 เด็กชายธีรชาติ  พัฒนบรรจงกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2295 เด็กชายธีรภาคย์  ฉัตรเรืองเลิศ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2296 เด็กหญิงนงนภัส  ปรางอ่อน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2297 เด็กชายนพณัฏฐ์  อรุณจิตต์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2298 เด็กหญิงนภัสนันท์  ซุ้มสุวรรณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2299 เด็กหญิงนรัช  หิรัญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2300 เด็กหญิงนันท์นภัส  นิลโกสีย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2301 เด็กหญิงนุตประวีณ์  ทองเลิศ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2302 เด็กหญิงบุณณดา  วิสุทธิศิริ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2303 เด็กหญิงเบญญาดา  จันทนา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2304 เด็กชายปณิธิ  หยดย้อย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2305 เด็กชายปรัชญพนต์  พงศ์กระพันธุ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2306 เด็กชายปวริศ  ปานนุกูล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2307 เด็กหญิงป้องฟ้า  ถาน้อย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2308 เด็กหญิงปารณีย์  เชี่ยวอร่าม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2309 เด็กหญิงปิ่นจุฑา  ภูริวัฒนกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2310 เด็กหญิงปุญญิสา  ชัยสุข โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2311 เด็กหญิงปูณิกา  ชัยอดิศัย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2312 เด็กชายโปษัณ  เอียดแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2313 เด็กชายพงศกร  แซ่ล้อ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2314 เด็กหญิงพริบพันดาว  ฉายเหล่าวานิช โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2315 เด็กชายพสธร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2316 เด็กหญิงพัฒณิตา  นุ่นดำ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2317 เด็กชายพันธวิศ  จรียานุวัฒน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2318 เด็กชายพันธุ์ธัช  กัปปิยโวหาร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2319 เด็กชายพันปีแสง  วรธงไชย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2320 เด็กหญิงพิชญดา  มาคะมาโน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2321 เด็กหญิงพิชญานันต์  พรายอินทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2322 เด็กหญิงพิชฎา  ทองหอม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2323 เด็กหญิงพิชามญชุ์  แสงขาว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2324 เด็กหญิงพิมพกานต์  ปานพิมเสน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2325 เด็กหญิงพิมพ์รตา  วัฒนสินภูวนนท์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2326 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พันธ์ทองเพ็ชร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2327 เด็กหญิงพิมพืชนก  รังสิตเสถียร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2328 เด็กชายพีรณัช  พรมนุกูล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2329 เด็กชายพุฒิเมธ  พรหมอ่อน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2330 เด็กชายภ้คภณ  ชูกร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2331 เด็กหญิงภัควรินทร์  ขีนทัพไทย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2332 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ก้งเส้ง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2333 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สุวรรณโร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2334 เด็กชายภีรดนย์  มุขแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2335 เด็กชายภูมิภัทร  งวดเนี่ยว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2336 เด็กชายภูริช  มีแสง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2337 เด็กหญิงมัชฌิมา  วัฒนทวีกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2338 เด็กชายรวิศชา  มุขสง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2339 เด็กชายรัชตพล  ตั้งกิจวรกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2340 เด็กหญิงเรืองจรัส  เอียดสกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2341 เด็กชายโรจกร  วงศ์เจริญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2342 เด็กหญิงลภัสธยาน์  วาณิชรุ่งโรจน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2343 เด็กชายวชิรวิทย์  สงวนวิชัยกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2344 เด็กชายวรัญญู  สุขโต โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2345 เด็กหญิงวริศรา  แสนสุด โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2346 เด็กหญิงวศิราญา  แก้วกล้าหาญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2347 เด็กหญิงศิรภัสสร  อั้นทอง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2348 เด็กชายศิริวิชญ์  ศิริอักษร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2349 เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่ล้อ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2350 เด็กหญิงสินี  ศรีทวี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2351 เด็กชายสิรภพ  แซ่เจน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2352 เด็กชายสิรวิชญ์  เศรษฐการเจริญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2353 เด็กหญิงสุทธิกานต์  นรพัฒน์พิศาล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2354 เด็กหญิงสุประวีณ์  ธรรมวาโร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2355 เด็กหญิงสุพิชญา  ฉิ้มล่องดำ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2356 เด็กหญิงสุภัสสรา  ทิพย์มณี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2357 เด็กชายสุรเกียรติ  ศรีขวัญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2358 เด็กชายสุรชัย  ศรีขวัญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2359 เด็กหญิงอรปรีญา  อินดำ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2360 เด็กชายอัจชฎา  รักขิตพินิจดุลย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2361 เด็กชายอาชิตะ  ราษฎร์ทักษิณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 คณิตประถม
2362 เด็กหญิงอาร์ซีญ่า  บูละ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 คณิตประถม
2363 เด็กชายเอกสิทธิ์  สุวรรณชาตรี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2364 เด็กชายฮานีฟ  หมัดสมาน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 คณิตประถม
2365 เด็กหญิงกชพรรณ  กลับทับลัง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2366 เด็กหญิงกชพรรณ  ผิวทอง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2367 เด็กหญิงกนกกร  ฉลาด โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2368 เด็กหญิงกนกนาถ  อินทรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2369 เด็กหญิงกมลพร  ช่วงพานิช โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2370 เด็กหญิงกมลวรรณ  หงส์เจริญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2371 เด็กหญิงกรตะวัน  เพชรรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2372 เด็กชายกฤชกรณ์ไชย  ตั้งต่อนิรันดร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2373 เด็กชายกฤตภาส  เก้าเอี้ยน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2374 เด็กชายกฤติน  ล้อมลิ้ม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2375 เด็กชายกฤษณพงศ์  พรหมเดช โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2376 เด็กชายกฤษตฤณ  วัฒนวิจิตร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2377 เด็กชายกฤษปภัสร  เรืองกูล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2378 เด็กหญิงกวิตา  เทพแก้ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2379 เด็กหญิงกวินทิพย์  สงสุรินทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2380 เด็กชายก้องกิดากร  สวัสดิ์ขวัญ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2381 เด็กชายก้องภพ  ลิ่มบรรจง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2382 เด็กหญิงกัญกร  พิชญังกูร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2383 เด็กหญิงกัญญ์ณพัชร์  ลาภณรงค์ชัย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2384 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รอดรุ่ง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2385 เด็กหญิงกัญญาภัค  ประนอม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2386 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2387 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ตันตินิจกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2388 เด็กหญิงกัญณมน  ตัน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2389 เด็กหญิงกัญพัชญ์  จินตรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2390 เด็กหญิงกัญภรณ์  รามอินทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2391 เด็กชายกันต์กวี  เรืองเกียรติกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2392 เด็กชายกันตพงษ์  ชูสุข โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2393 เด็กชายกันตภณ  ชูมิ่ง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2394 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ไชยกูล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2395 เด็กชายกันตินันท์  หิ้นนุกูล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2396 เด็กหญิงกันธิชา  ด้วงแดง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2397 เด็กหญิงกันยกร  พลรักษา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2398 เด็กหญิงกันยาพร  พะสริ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2399 เด็กหญิงกัลยกร  พัทการ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2400 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  พัวพันธ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2401 เด็กชายกานต์กวิน  พฤกษ์วรุณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2402 เด็กหญิงกานต์พิชชานัท  ลีอร่ามวงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2403 เด็กหญิงกานต์พิชชา  จูห้อง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2404 เด็กชายกิตติทัต  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2405 เด็กชายกิตติธัช  บาลทิพย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2406 เด็กชายกิตติพศ  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2407 เด็กชายกิตติพัทธ์  สังข์ทอง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2408 เด็กชายกิรติ  รักนิ่ม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2409 เด็กหญิงกีรติกาญจน์  อมรทรัพย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.5 วิทย์ประถม
2410 เด็กหญิงขวัญข้าว  สวัสดี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2411 เด็กหญิงเขมณัฎฐ์  จองนิธิโรจน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.6 วิทย์ประถม
2412 เด็กชายเขมทัต  ด้วงยาว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4 วิทย์ประถม
2413 เด็กหญิงเขมรินทร์  เพชรศรี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ป.4