รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ถือแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงขวัญข้าว  บัวแดง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายธนยศ  ละอองมณี โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายปิยะ  หมัดประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงพิมพิดา  บิลกะเส็ม โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงภาธิดา  ชุมนพรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายภาสกร  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายยุทธกฤต  ช้อยสุชาติ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายรชานนท์  เบ็ญหาวัน โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงสิรินธร  เทียนทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงสุกฤตา  หวังแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงอริศรา  แก้วเกิด โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกชรัตน์  ทอดสนิท โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงกนกรัตน์  เดชแดง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงกมลชนก  นิยม โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กชายกิตติกรณ์  เพชรชาติ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงจันทร์มณี  ทองเรือง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงฉัตรชนก  ขาวนวล โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กำเนิดดี โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงณัฐนันท์  หนูคูขุด โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงณิชาภา  สอติรัน โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายธนพัฒน์  ส่งแสง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงธันยพร  อ้วนศรี โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงธันวรัตน์  แซ่เจี้ยง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงธิชานันท์  นาคพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงนลินี  คงทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงนิธิมา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงปริญญ์พร  คงแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงปัณฑารีย์  น้อยผา โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงปาริชาติ  อ่วมประไพ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายพลกฤต  จันทร โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงพิชญา  อินทร์เรือง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงฟิตรียา  จันทวดี โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงมัญชุตา  ประเสริฐศรี โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงมินตรา  สุขกระจ่าง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงยศวดี  บุญยศ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงยุวดี  เกื้อเส้ง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงระวีวรรณ  เจี้ยนเซ่ง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงรีฮันน่า  วงค์อาหมัด โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงวรรณรดา  หมัดเจริญ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงวริศรา  แก้วเกิด โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงวีรินทร์  ภู่สาย โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงศยามล  เหมสนิท โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงสิริกร  รัตน์ทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงสุพรรษา  เหมทานนท์ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายอัศวเดช  เนียมใหม่ โรงเรียนเทศบาล 1 ( ถนนนครนอก ) ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายกรวิชญ์  อยู่เปี่ยม โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายกฤติพงค์  แก้วทอง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงกาญจนา  แก้วคำมี โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายกิตติศักดิ์  รักขิโต โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงชัชฎา  สมันธการ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงฐิติกา  ไชยชาญยุทธ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายธนกร  อินทนุ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงเบญจรัตน์  อินทรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายปัญญาวัต  เพชรยก โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายภูตะวัน  ปานทองมาก โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงมัทนพร  พิทักษ์ธรรม โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายวัชรพล  สุวรรณมณี โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายศราวิน  สองเมือง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายศิวะ  สุวรรณปราการ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงสายธาร  เขียวแมว โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงสุจิรา  หนูชัยแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายอธิวัฒน์  บุญช่วย โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงอินทร์ยุภา  ชูชื่น โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงอินทิรา  เขาไข่แก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายกษมา  ขวัญทอง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงกิตติมา  หนูปอง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กชายจิรมงคล  ชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงฐิติการณ์  ชูจิต โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายณฐพงศ์  จันทะโร โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงณัฐกานต์  ขุนทหาร โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงณัฐณิชา  เทียมทัด โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองประพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายเตชสิทธิ์  บรรจง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงทยิดา  แสงมณีย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายบวรพจน์  ชุมดำ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ช่วยโอ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงพนัชกร  นวลศรี โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงพรรษาวดี  มิ่งแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงพัชรา  นาคแดง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายภานุกร  กาญจนสมบัติ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายภานุรุจ  บุญแก้วคง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายภูริพัฒน์  จิรธนานุวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงมธุรดา  โหรารัตน์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงมีณา  จันนุกูล โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงมีณา  เจตสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายวรากร  สุนันท์ยืนยง โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายวัชรพงศ์  แสงแวว โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายวายุ  จันนุกูล โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงศรสวรรค์  รักศิลป์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายศักกินะ  บุรุษราษฎร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายสพลดนัย  รัตนะรัต โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงสุภัค  ภักดี โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงอโณทัย  ชัยณรงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงอภิวันท์  ภาลีกัณฑ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายอภิวิชญ์  พฤกษาอารักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.4 วิทย์ประถม
97 นางสาวกนกวรรณ  ชิดเชื้อบูรณะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงกรณิการ์  นวลแป้น โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายกฤติน  ทัศนศิริ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายกฤษดา  เพ็ชรมณี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงกัญญุ์วรา  วิจิตรจินดา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงกัณณิกา  สุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายกิตติธัช  ชีวะพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายกิตติศักดิ์  เทพมณฑา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงเกตุเกศร  ละวรรณแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายคฑาวัฒน์  ชนะพาล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายคณาธิป  ฆังคะมโน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงจารุวรรณ  หนูประกอบ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงจิตาภา  บุญแก้วคง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงจิราภรณ์  รุ่งอรุณสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงจิราภัฎ  อัศดรกาญจน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายเจษฎา  ไวยภักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงชนัญชิดา  ดำมาก โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายชยุตพงศ์  เอียดเหลือ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายชวกรณ์  ประสิทธินุ้ย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายชาญวิทย์  แหละตี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เกื้อกูล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงชุติมา  ผลบุญ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงไซบีน่า  หมัดสารา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงญาดา  โสดาหวัน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตามวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
122 นายณัฐดนัย  ทวยทา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายณัฐพร  แสงจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายณัฐวุฒิ  วิมุกติวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุวรรณโณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายณัฐเศรษฐ์  จันทร์ดก โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงทิพวรรณ  สิงห์ฉาดฉาน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายเทวมินทร์  อินยานวน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายธนโชติ  เฉลิมฉัตร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายธนภูมิ  พัฒนสงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายธนภูมิ  รอดชู โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายธรรมวิทย์  นุ้ยมาก โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายธราเทพ  จันทจิตต์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงนงนุช  คงพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายนรพนธ์  สินชู โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
136 นายนราวิชญ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายนฤปนาถ  สินสังข์เลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงนัจญมา  หลั่งน้ำสังข์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายนันทกร  แก้วมณี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงนาเดีย  มณีแสง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายนิติธร  ทองเรือง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงนิติยา  อภัย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายนิธิพัฒน์  สุวรรณะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงนิยดา  เค้นชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงนิลจิรา  สะลีหมัน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงนิศาชล  ยิ้มสมาน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงนุชวรา  คงเจริญ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายบัณฑิฒฐ์  นวลศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายบุญฤทธิ์  หนูแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงเบญญาภา  ปิ่นมณี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายปฎิภาณ  ทองเอียด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายปพนสรรค์  แก่นพุดชา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงปริชญา  ปันระศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงปัญญาพัฒน์  สุขสะปาน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  อินทวิเชียร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายปิยะวัฒน์  เพชรสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงเปรมจิต  ทองสม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
158 นายพงศธร  อุปถัมภ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
159 นายพงศ์ปณต  ถนอมนวล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงพรรณภรณ์  สายสงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงพรสินี  รัตนสำเนียง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
162 นางสาวพัชราภา  แลกาน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงพัชรียา  สุวรรณชาตรี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายพัสกร  เทพเดชา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงพิชชญา  มียิ้ม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงพิชญธิดา  แก้วประดับเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  พานชมภู โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายพีรพัฒน์  ชายทุ่ย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายพีรพุฒิ  วิภาตะไวทยะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายพีรยุทธ  หนูมาก โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงเพลิน  พรหมสาลี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงฟ้าใส  นามสง่า โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
173 นายภคพล  บัวแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
174 นางสาวภัททิยา  เขื่อนสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงภัทรทิชา  เนียมพุ่ม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงภัทรวดี  พุทราโร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
177 นางสาวภาวิณี  จันทร์เพชร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายภูชิต  ทวีรส โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงมณฑิตา  สุหัสโช โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงมณฑิตา  เพชรรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายมนตรี  เชียวชอุ่ม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงมุฑิตา  สีคราม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงยศภัทร  อถิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายรัชพล  ยกเชื้อ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายฤทธิเดช  เภาแป้น โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายวงศธร  ชูพรหม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายวงศธร  สุขสมวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงวรนิษฐา  คำมาตร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
189 นายวรารัฐ  ปรางค์นาคี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงวันวิสาข์  หวานแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงวิรินรำไพ  ดำคง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงวิลาสินี  จันทร์จะนะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายวิศรุต  เกตุแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงวิสุดา  พลศักดิ์ขวา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงศศิประภา  จาริสุข โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายศิวกร  หมั่นหา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายศุภกร  แก้วพิจิตร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายศุภกานต์  กุลสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายศุภเนศ  ทองโอ่ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วกระจ่าง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายศุภวุฒิ  ชื่นใจ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายเศรษฐพงศ์  สองไทย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายสรศักดิ์  โอฬาร์ผล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงสาวิตรี  หัสนะชัย โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงสุชญา  ไชยชาญยุทธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงสุทธิดา  เสมอใจ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายสุธาริน  ไพศาลรังสรรค์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายสุภกฤษ  โฉมทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงสุภลักษณ์  ชนะสุข โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
210 นางสาวสุภักจิรา  ธนนิมิตร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงเหมวรรณ  เนียมคง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงอชิรญา  ทองอ่อน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายอนุสรณ์  ช่อดอก โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายอภิพล  ณ รังษี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงอาซียะห์  เหล๊าะโต๊ะหมัน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงอาทิตยา  ฉั่วสกุล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.1 คณิต ม.ต้น
217 นายอามีน  ขวัญเจริญ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายอาราวี  ห่อแป้น โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงอิงกมล  รามสินธุ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงอิงกมล  เงินถาวร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงอุรัจฉทา  รัตนโชติ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงเอรวัณ  อาญาพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงไอลดา  อุ่นนวล โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ม.2 คณิต ม.ต้น
224 นายก่อพงศ์  เวชชศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เสนาทิพย์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
226 นายจรัส  รัตนโชติ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงจันจิรา  บูระพิน โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงจิณตมัย  สอนคุณ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงจุฑามาศ  ตรีอารมณ์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงชนัญชิดา  พลธรรม โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงชนากานต์  เหมือนพิมพ์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงชนิดาภา  โกศัยกานนท์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายชยพล  อังษานาม โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
234 นายณัชพล  เสลิมเบิก โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงณัฐวรา  เหมือนพิมพ์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงณัฐวรา  เเซ่ด่าน โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงณิชาภัทร  บัวงาม โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายเดชพนต์  ทองเมือง โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
239 นายเตชิษฐ์  งามไตรไร โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงธนภรณ์  ดิสโรส โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายธิติวุฒิ  วิจิตร โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายธีรดนย์  บุญเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงนันท์มนัส  จริยา โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงนิชญาดา  จันทร์เกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายปฏิวัติ  ทองอ่อน โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายปฐมพร  โรมรันต์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงปาณิศา  เฟื่องนวกิจ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
248 นางสาวปุณณพัฒณ์  พิมุตติพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายปุณณวิธ  คงเจริญ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงเปมนีย์  รุกขสุคนธ์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงพรนภา  ใบงาม โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงพัชราภา  สุขาทอน โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงพันธ์ธีรา  สุวรรณละออง โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงพิชญภัค  พันรังสี โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงพิชญาภา  หนูโยม โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
256 นางสาวพิมลรัตน์  วิริยะสุข โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงพิริษา  จันทร์อ้น โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายพีรพัฒน์  คล้ายศรี โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
259 นางสาวภัทรวรรณ  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีพันธุ์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายภาณุพงษ์  กันทาเงิน โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายภูวิศ  แสงเจริญ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงมณิภา  แก้วมณี โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
264 นางสาวมุกงาม  แห่งเสรี โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงเมทินี  คงช่วย โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงยุวดี  จันมณี โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายรัชพล  รัตนไชย โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงวรรณนิสา  ไฝบุญ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.3 คณิต ม.ต้น
269 นายวรวิทย์  ธรรมโชติ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงวราภรณ์  เมียนแก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงศศิวรรณ  ชูประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายศิรชัช  นาคปรีชา โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
273 นายศุภกิตติ์  หนูเกิด โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงศุภิสรา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงสโรชา  เตชะวรรโต โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายสิทธิเนช  ทองจินดา โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายสืบศักดิ์  แสงจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
278 นายสุธินันท์  รองพล โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงสุมานิศา  ฉิ้มสังข์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงอนัญญา  เรือนแก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงอรณิชา  หนันเจริญ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงอัจจิมา  พูลแก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
283 นางสาวอัจจิมา  วรรณเพ็ชชา โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงอันธิกา  จูดจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงอารยา  เพ็ชรพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงอินทิรา  โชติช่วง โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายัภัทรพงษ์  เขาไข่แก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงกรานต์ญลักษณ์  ตันตรัตนพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หิรัญโณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายจิรุตม์  จันทวัฒนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงชนัญชิตา  อินทะสุวรรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงญาณิศา  วัชรเวชศฤงคาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายณัชปัญวัต  จุลิวรรณลีย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 คณิตประถม
295 เด็กชายตันติกร  เจริญมาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงนภิสา  ปิยะพันธุ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายปวีณ์กร  อุ่นปลอด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงปุญชญา  สกุลโกสิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 คณิตประถม
299 เด็กชายพัทธดนย์  ไชยชาญยุทธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงมนัสนันท์  จิตประพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 คณิตประถม
301 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  เปียฉิม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายวสุ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 คณิตประถม
303 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ตุลยกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงสรัลพร  มณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงสุพิชญา  หมัดขาว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 คณิตประถม
306 เด็กชายอนพัทย์  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 คณิตประถม
307 เด็กชายอนิวรรตน์  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 คณิตประถม
308 เด็กหญิงอัญ  ชัยชูโชค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงกชวรรณ  ดาเล็ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายกษม  สุวรรณเรืองศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายกันตพัฒน์  โชติกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขสุวรรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงเจเรลดีน ชอบบุญ  กูน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงชนัญญ์คณุตม์  สิทธิโกศล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงชนิษฐา  สายกี้เส้ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงฌาณิกา  จู่เซ่งเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายญาณพัฒน์  สาแหล๊ะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงฐิตาพร  ทองทวี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงณฐมน  เหมือนขาว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงณปภัช  อินทรพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงณิชา  ศักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายธนวินท์  เครือวัลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงธารวรินทร์  สุขสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุวรรณรังษี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงนวินดา  ยีหมะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงนัทธ์ชนันธ์  พายุหิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงนันท์นภัส  อุยโต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงปทิตตา  มุสิกะไชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงปภาวรินท์  นาทันลิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงปรีย์วรา  กวมทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงปลายฝัน  นาวารัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงปาณิศา  วาสนารุ่งเรืองสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงปาณิสรา  สิ้มใต้ยิ้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงปุณยนุช  ตุกวุ่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงปุณยวีร์  สุทธิสิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กชายพชร  แสงแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายพัทธิชญ์  สมสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงพิชชา  เภสัชเวชการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายพิชญุตม์  ไชยหนู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศักดิ์พันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เพชรฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงพิมพิศา  คลิ้งไชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงเพชรนรี  เพชรชี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงภัทราพร  จันทพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงเมธินี  เมฆฉาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงรุวัยดา  สมานเดชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายวรพัฒน์  แก้วประดิษฐ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงวราริณ  รัตนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงศตวรรณ  สังขรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงสิริกร  ใจพินิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงสุกฤตา  มณีวงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายสุกฤษฎิ์  แก้วจินดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงอนัญญา  จู่เซ่งจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงอัญมณี  เกิดรพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กชายอินทัช  จันทร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงกชนิภา  พะสุโร โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงกนกกร  วัฒนวงษ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
359 เด็กหญิงกนกนิภา  นิลวิสุทธิ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
360 เด็กชายกรกฏา  ยุติธรรม โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
361 เด็กชายกฤษฏิ์บดินทร์  หนูสอน โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงกิตติธรา  ควนศิริ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
363 เด็กหญิงคณิศร  ภูมิชาติ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
364 เด็กหญิงจิรารัตน์  จิตโสภา โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
365 เด็กหญิงชนัญชิดา  ขุนรัง โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีอ่อน โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายชยธร  วงศ์เทพ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
368 เด็กชายชยุต  สังข์ช่วง โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
369 เด็กชายชินาธิป  ช่างล้อ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงฐิติยา  สุขเมตตา โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
371 เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทร์ทรัพย์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
372 เด็กหญิงฐิติวรดา  นุ้ยกูล โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
373 เด็กชายณฐกร  สิริโสทร โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
374 เด็กหญิงณฐพร  พรมโอภาษ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
375 เด็กหญิงณัฐยาน์  บัวนวล โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
376 เด็กชายเทพจักฤษณ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
377 เด็กชายธนชัย  อิสโร โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
378 เด็กหญิงธนัชญา  สุริวงศ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
379 เด็กชายธรา  คนทารักษ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
380 เด็กหญิงธิษณามดี  ขุนชำนาญ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายธีรภัทร  ทองสิทธิพันธ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
382 เด็กชายนพสิทธิ์  บุญสุข โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงนัสมี  จุลถาวร โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
384 เด็กหญิงบีสมิลลา  พัชนีย์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
385 เด็กชายพรภวิษย์  ปัญจรัก โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายพีรวิชญ์  สงวนจินต์ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
387 เด็กชายภาคภูมิ  จันทะกูฎ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
388 เด็กหญิงภาราดล  ปภานล โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
389 เด็กชายภูมิพัฒน์  มุกดาวิจิตร โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายยุทธศิลป  เพ็ชรัตน์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายรุจิวินทร์  โภชนา โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงศศิกานต์  สิงหมณี โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
393 เด็กชายศุภวิชญ์  พุทธรักษา โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
394 เด็กชายสกลเกียรติ  พลาศิลป์มงคล โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
395 เด็กหญิงสวิตรา  หมาดทิ้ง โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
396 เด็กชายสิริ  จุง โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
397 เด็กหญิงสิรีธร  สหะกะโร โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงสุเบญญา  แก้วเมฆ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงอัญชิสา  ช่างล้อ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
400 เด็กหญิงอัลลณีญ์  เหย็บหมัด โรงเรียนจุลสมัย ป.5 คณิตประถม
401 เด็กชายอานัส  รองรัตน์ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 คณิตประถม
402 เด็กชายกฏสมิทธ์  ยางทอง โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ไมตรี โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงกนกรต  ไพเราะ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองตัน โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายกรเกียรติ  ชูสุวรรณ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กชายกฤตเมธ  บุญเพ็ชร โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงกฤติยาณี  แสงแก้ว โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายกวินภพ  มุณีพรหม โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงกัญญ์กวี  เรืองถาวรพันธ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญมณี โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงกานต์ธิดา  นุ่นพันธ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ไชยบุบผา โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงจันพณิกา  บุญศิลป์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงจัสมิน  หวันดะหวา โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายจิรกานต์  พึ่งตัว โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายจิรวัฒน์  เส้งลั่น โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายเจนณรงค์  สงอาจินต์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงฉัตรยา  มั่นคง โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงฉายระวี  รัตนโชติ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงชญาพัฒน์  แซ่ซัว โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงชนัญชิตา  หนูทอง โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงชนากานต์  กุลประสิทธิ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายชนาธิป  กานุวงศ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงชนิดาภา  สีแก้วเขียว โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงชมศิลป์  พรหมอินทร์ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายชรัญ  สังข์รอด โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายชวกร  บุญชู โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายชิษณุพงศ์  สุวรรณชาตรี โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงโชติกา  โอภาพ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายโชติชนะ  มาไสวโชติ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงฐิติวัลค์ุ  เตชะวันโต โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงฐิรฉัตตก์  หนูพล โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงณกัญญา  เซ่งฉิ้ว โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงณัชชา  มณีรักษ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คันทะโร โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ประกอบ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงณัฐชยา  โหมดสันเทียะ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายณัฐชร  พัฒนกิจ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายณัฐนันท์  คีรีโชติ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงณัฐนิชา  จองเดิน โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงทรายขวัญ  ช่วงถนอม โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายทศมงคล  แก้วร่มวัน โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายทัดเทพ  บุษบงค์ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายทัพพสาร  ลมุล โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายธนกร  มุสิกะ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กชายธนกร  ฤกษ์เมือง โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายธนกฤต  ทวีจันทร์ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กชายธนโชติ  หมีนทอง โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงธนภรณ์  สิงห์หนู โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงธนัชชา  บัวนุ้ย โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงธนิสร  ทุ่มขาว โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงธรรญารัตน์  จันทร์สุข โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงธัญพร  เพ็ญสว่าง โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงธัญพิชชา  กรีโส โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงธันย์ชนก  ศรีทองใบ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงธันวาสินี  สุวรรณชาตรี โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายธารา  ธรรมชาติ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงธาริดี  ฟูคณะ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงธิดากานต์  วงศ์น้อย โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายธีทัต  เพ็ชร์รัตน์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงนงนภัส  วงศ์วรณ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงนภัสนันท์  สุวรรณโณ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชุมภูประสิทธิ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงนันทภรณ์  ชูช่วย โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายนันทยศ  พรหมพัฒน์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงนิชดา  ณ รักษา โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงนิชริน  มาเพ็ง โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กชายเนติวัฒน์  จันทร์เพ็ชร์บุรี โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายบัญญวัต  หาญณรงค์ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงบุญญาพร  พุทธรักษา โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายปฏิภาณ  หน่อสกูล โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายปณต  จันฑโฆษ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทิพย์วารี โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงปภิญญา  หมัดอุหมาด โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายปริยกร  ขวยสุวรรณ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายปวริศ  บำรุงศรี โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงปวริศา  เตชะรัตน์ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายปองพล  จิตร์นิยม โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงปัณฑิตา  พินทอง โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงปัณฑิตา  ศรีเพ็ชรใส โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงปัณณมน  เพ็ชร์รัตน์ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กชายปิยวัฒน์  อ่อนแก้ว โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กชายปิยังกูร  คงพันธ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงปุณยาพร  พูลทัศน์ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงเปมิกา  วิไลรัตน์ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายพชร  บัวเจริญ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงพรชนก  วุฒิพันธ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงพรไพลิน  สนธิสุทธิ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงพรวรา  มาลาทอง โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงพรวลัย  เพ็ชรคงทอง โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายพลพิพัฒน์  ยียมเจริญ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายพลัส  ศรีวิไล โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายพสธร  รักทรัพย์ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงพิชชาภา  แสงสว่าง โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงพิมลดา  หมัดสุเด็น โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงพีรดา  รัตนพงศ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายพีรวัชร  สังข์ศิลป์เลิศ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงแพรวา  ร่มแก้ว โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงภัทรภร  สอนแสง โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงภัทรมน  กมลพัฒนะ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กชายภานุวัฒน์  พงษ์จีน โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายภานุวัฒน์  สะแม โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กชายโภคิน  ถีราวุฒิ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายมรรษกร  ถนอมเล็ก โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงมัณฑิตา  รัตนพวศ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงมาริสา  อุคะหะ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กชายยศกร  เก้าเอี้ยน โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงรอบีฮ๊ะฮ์  สแลแม โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงรัชชะฏา  ชัดเจน โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายรัชชานนท์  ทองเที่ยว โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ขำดำ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายรัตน์ชกร  อ่อนแก้ว โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายรัตนโชติ  ฉั่วพานิช โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงริณกานต์  บุญมี โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายรุจดนัย  ผลเจริญ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงลลิตภัทร  คงศรี โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  รัตนชล โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายเลอรักษ์  แก้วอินทร์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายวงศกร  จันทบูลย์ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กชายวรชาติ  พัตราการ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายวรเทพ  อนุพันธ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงวรลักษณ์  ศรีนวลขาว โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายวรัตถ์  ชูบัวทอง โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายวรัทภพ  สุวรรณะ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงวรินกาญจน์  พลาศิลป์มงคล โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงวริศรา  คงบุญ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงวลีรัตน์  บัวทอง โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงวีรชญา  ไสยา โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายศรัณย์  จันทัสโร โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงศศธรณ์  ศรีสม โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงศศิกานต์  กำเหนิดผล โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายศิลปิน  เพชรตีบ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คงหนู โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายเศวตโชติ  พูลศักดิ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงสรวีย์  ชูแสง โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายสิรภพ  สงสยม โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงสุขวิมล  กาเลี่ยง โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายสุภกร  สิทธิแก้วไกร โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงโสภิศตา  สลับใหม่ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายอนพัทย์  เหมรัญ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายอนุพงศ์  การะเกษร โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงอภิญญา  อัมโร โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กชายอรรถกร  เมืองแก้ว โรงเรียนจุลสมัย ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กชายอรรถนนท์  รักษาชล โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงอรรถมน  หนูทอง โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงอรสา  ลุงส่วย โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงอรุณแลฟ้า  เทพไชย โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงอักษรจัญจ์  จันทศิริ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงอัญชิสา  จันทรา โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงอันนา  แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายอาทิตย์  สุวิทยะศิริ โรงเรียนจุลสมัย ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กชายเอกรัฐ  รอดพิมพ์ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงไอราวัณ  ขุนชำนาญ โรงเรียนจุลสมัย ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายกรณัฏฐ์  เพ็ญสวัสดิ์ โรงเรียนสุมิตรา ป.4 คณิตประถม
556 เด็กหญิงปุณย์รตี  ทิชินพงค์ โรงเรียนสุมิตรา ป.4 คณิตประถม
557 เด็กชายกิตติภพ  หนูรักษ์ โรงเรียนหวังดี ป.6 คณิตประถม
558 เด็กชายเกริกฤทธิ์  ชุมคง โรงเรียนหวังดี ป.4 คณิตประถม
559 เด็กชายเกียรตินภัทร  อร่าม โรงเรียนหวังดี ป.5 คณิตประถม
560 เด็กหญิงจณิญญา  สอนสุภาพ โรงเรียนหวังดี ป.4 คณิตประถม
561 เด็กหญิงจิรวดี  ส่องสง โรงเรียนหวังดี ป.4 คณิตประถม
562 เด็กชายฉัตรชาธร  แซ่ลิ่ม โรงเรียนหวังดี ป.6 คณิตประถม
563 เด็กหญิงชนินาถ  พันธ์ทอง โรงเรียนหวังดี ป.4 คณิตประถม
564 เด็กหญิงฐิตารีย์  โรจน์พิทยากูล โรงเรียนหวังดี ป.6 คณิตประถม
565 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  เพชรกรณ์ โรงเรียนหวังดี ป.6 คณิตประถม
566 เด็กหญิงณิชกุล  เซ้งเตี้ยน โรงเรียนหวังดี ป.6 คณิตประถม
567 เด็กหญิงณิชาภา  มหปุญญานนท์ โรงเรียนหวังดี ป.5 คณิตประถม
568 เด็กชายตุลยวัฒน์  สฤษดิ์วิริยะกุล โรงเรียนหวังดี ป.6 คณิตประถม
569 เด็กชายทรงพล  จิระนิล โรงเรียนหวังดี ป.5 คณิตประถม
570 เด็กชายธนัท  จินดาเพ็ชร โรงเรียนหวังดี ป.6 คณิตประถม
571 เด็กหญิงนภัสสร  ชูมี โรงเรียนหวังดี ป.4 คณิตประถม
572 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  นิลพงศ์ โรงเรียนหวังดี ป.5 คณิตประถม
573 เด็กชายนาธาน  หลีหัด โรงเรียนหวังดี ป.5 คณิตประถม
574 เด็กหญิงนิษฐา  ทองญวน โรงเรียนหวังดี ป.4 คณิตประถม
575 เด็กหญิงบัณฑิตา  รามสมภพ โรงเรียนหวังดี ป.4 คณิตประถม
576 เด็กชายปิติณัช  ตั้งจารุณัฐ โรงเรียนหวังดี ป.6 คณิตประถม
577 เด็กชายปุณณภพ  จินดาเพ็ชร โรงเรียนหวังดี ป.4 คณิตประถม
578 เด็กหญิงพิชชาภา  เจริญกิตตินุกูล โรงเรียนหวังดี ป.6 คณิตประถม
579 เด็กหญิงพิชญา  ผุดผ่อง โรงเรียนหวังดี ป.5 คณิตประถม
580 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกษตรกาลาม์ โรงเรียนหวังดี ป.6 คณิตประถม
581 เด็กหญิงพิมพิศา  สุธรรมวงค์ โรงเรียนหวังดี ป.6 คณิตประถม
582 เด็กชายพุฒิสรรค์  เสียงดัง โรงเรียนหวังดี ป.5 คณิตประถม
583 เด็กหญิงแพทธีเซีย  บุญคงดำ โรงเรียนหวังดี ป.5 คณิตประถม
584 เด็กชายภัทรกร  ตำภู โรงเรียนหวังดี ป.5 คณิตประถม
585 เด็กหญิงภัทราวดี  นิ่มเส้ง โรงเรียนหวังดี ป.5 คณิตประถม
586 เด็กหญิงภูริชญา  ุทองเส้ง โรงเรียนหวังดี ป.6 คณิตประถม
587 เด็กหญิงมนต์นภา  ปานประดิษฐ์ โรงเรียนหวังดี ป.4 คณิตประถม
588 เด็กหญิงรสกร  ดำชุม โรงเรียนหวังดี ป.6 คณิตประถม
589 เด็กชายรัชกร  สอนสุภาพ โรงเรียนหวังดี ป.6 คณิตประถม
590 เด็กชายศุภสัณห์  มณีรัตน์ โรงเรียนหวังดี ป.4 คณิตประถม
591 เด็กหญิงสวพัทธ์  กลั่นกล่อม โรงเรียนหวังดี ป.4 คณิตประถม
592 เด็กชายอัคนี  บุญคงดำ โรงเรียนหวังดี ป.4 คณิตประถม
593 เด็กชายเอกวิชญ์  กิจธิคุณ โรงเรียนหวังดี ป.6 คณิตประถม
594 เด็กชายกรพรหม  ภู่เมธากุล โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงกวินธิดา  ขาวอินทร์ โรงเรียนหวังดี ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กชายกันตณัฐ  อมรจรรยาพันธ์ โรงเรียนหวังดี ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงกันตาวดี  ไชยเส้ง โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายกันติทัต  ปานเดย์ โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายคุณสิทธิ์  เจตนสมบูรณ์ โรงเรียนหวังดี ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงฉัตรมาศ  นุ้ยวรรณ โรงเรียนหวังดี ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กชายฉัทชนัน  จงไกรจักร โรงเรียนหวังดี ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กชายฉันทัช  แก้วพิบูลย์ โรงเรียนหวังดี ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงฌานิกา  แสงทอง โรงเรียนหวังดี ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงญาดา  ศรีสงคราม โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงฐนิษา  เมืองหงษ์ โรงเรียนหวังดี ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กชายฐิรวัฒน์  ปรีชา โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายณัชพล  พากเพียร โรงเรียนหวังดี ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กชายณัชพล  แสงทอง โรงเรียนหวังดี ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศรีชัย โรงเรียนหวังดี ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายณัฐชนน  เกลี้ยงทอง โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายทัตเทพ  ธนะพิทักษ์ โรงเรียนหวังดี ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กชายธนกร  ผจญภัย โรงเรียนหวังดี ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กชายธนพันธ์  หนูเจริญ โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงธัญชนก  แสงเงิน โรงเรียนหวังดี ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงธัญวรินทร์  ก้งท้ง โรงเรียนหวังดี ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กชายธีรภัทร์  ชุมภูทอง โรงเรียนหวังดี ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กชายนนทวัฒน์  ขุนศรีรักษา โรงเรียนหวังดี ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงนริสรา  โมสิกะ โรงเรียนหวังดี ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงนฤสรณ์  หมานโต๊ะเห็น โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายปณชัย  จรรยาดี โรงเรียนหวังดี ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กชายปภังกร  เทพยา โรงเรียนหวังดี ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงปริยฉัตร  ปันระศรี โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายปาณัท  แสงเกื้อหนุน โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงปาลิดา  มณีรัตน์ โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงปุนญ์ณรัชม์  นาทอง โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายเปรม  โพชกำเหนิด โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายพลวัตร  แสงจันทร์ โรงเรียนหวังดี ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงพัชรมน  พรมเมศ โรงเรียนหวังดี ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กชายพิพัฒนพร  สังข์สุวรรณ โรงเรียนหวังดี ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ลรรพรัตน์ โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายพุทธิพงศ์  เตียวเฮงสกุล โรงเรียนหวังดี ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กชายฟ้ามังกร  ชื่นใจ โรงเรียนหวังดี ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กชายภคพล  ชูแก้ว โรงเรียนหวังดี ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงภัคจิรา  วิภาตะโยธิน โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายมีสติ  อวะภาค โรงเรียนหวังดี ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงยมลพร  ปาลรัตน์ โรงเรียนหวังดี ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงลลิตภัทร  ปันทะนันท์ โรงเรียนหวังดี ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงวนาสิริ  ทองอ่อน โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงวรัญญา  มะดีเยาะ โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงศิวลักษณ์  กิตติไพศาล โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายศุภกันต์  ชัยมั่น โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงอธิชา  จรทะผา โรงเรียนหวังดี ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงอัญชิสา  สนิทมัจโร โรงเรียนหวังดี ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงกรวรรณ  หนูคำสวน โรงเรียนกิติคุณ ป.4 คณิตประถม
645 เด็กชายกันตวิชญ์  อุบลสุวรรณ โรงเรียนกิติคุณ ป.4 คณิตประถม
646 เด็กชายคณพศ  มากแก้ว โรงเรียนกิติคุณ ป.4 คณิตประถม
647 เด็กหญิงชวัลรัตน์  เส้งชู้ โรงเรียนกิติคุณ ป.4 คณิตประถม
648 เด็กชายฐณาณัฎฐ์  ศรีทองนวล โรงเรียนกิติคุณ ป.4 คณิตประถม
649 เด็กชายณัฐภัทร  สังข์ศิลป์ชัย โรงเรียนกิติคุณ ป.6 คณิตประถม
650 เด็กหญิงณิชานันท์  รัตนทอง โรงเรียนกิติคุณ ป.4 คณิตประถม
651 เด็กชายธราดล  บุญธรรม โรงเรียนกิติคุณ ป.4 คณิตประถม
652 เด็กหญิงธัญรดา  โวหาญ โรงเรียนกิติคุณ ป.4 คณิตประถม
653 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เทพฉิม โรงเรียนกิติคุณ ป.4 คณิตประถม
654 เด็กหญิงปัณฑิตา  ไหมนวล โรงเรียนกิติคุณ ป.5 คณิตประถม
655 เด็กชายปิติภัทร  เพชรประดับ โรงเรียนกิติคุณ ป.4 คณิตประถม
656 เด็กชายพีรณัฐ  สุขทร โรงเรียนกิติคุณ ป.4 คณิตประถม
657 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นวลประสงค์ โรงเรียนกิติคุณ ป.4 คณิตประถม
658 เด็กหญิงศศิกานต์  เรืองนุ่น โรงเรียนกิติคุณ ป.4 คณิตประถม
659 เด็กหญิงศุภานิช  พานิช โรงเรียนกิติคุณ ป.4 คณิตประถม
660 เด็กหญิงอนุธิดา  คงไสย โรงเรียนกิติคุณ ป.4 คณิตประถม
661 เด็กหญิงกัณกนิษฐ์  รัตนพันธ์ โรงเรียนกิติคุณ ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายกันตพัฒน์  สังข์สวัสดิ์ โรงเรียนกิติคุณ ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงกันติยา  จันทวาส โรงเรียนกิติคุณ ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงกิตติธรา  ชูหลอง โรงเรียนกิติคุณ ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงฉัตรลดา  บุษบงค์ โรงเรียนกิติคุณ ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กชายชยากร  ยุระพันธุ์ โรงเรียนกิติคุณ ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงณิชาภัทร  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนกิติคุณ ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงทิดาภา  ดวงจักร์ โรงเรียนกิติคุณ ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงเทวิกา  เจริญรอย โรงเรียนกิติคุณ ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงธิดารัตน์  ไล่คง โรงเรียนกิติคุณ ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงนวประภา  จิระโร โรงเรียนกิติคุณ ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงปณิชดา  นิลแก้ว โรงเรียนกิติคุณ ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงพิชญธิดา  จองเดิม โรงเรียนกิติคุณ ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กชายพีรพัฒน์  รอดอุบล โรงเรียนกิติคุณ ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงแพรวริญช์  จันทรัตน์ โรงเรียนกิติคุณ ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ปลอดทองสม โรงเรียนกิติคุณ ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงวีริสา  ทองแก้ว โรงเรียนกิติคุณ ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงศุภดามัน  แก้วบริสุทธิ์ โรงเรียนกิติคุณ ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายสิรภพ  หนูคำสวน โรงเรียนกิติคุณ ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงสุวณี  จิระโร โรงเรียนกิติคุณ ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กชายหัสวีร์  สังข์สวัสดิ์ โรงเรียนกิติคุณ ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กชายอินทัช  อินทรัตน์ โรงเรียนกิติคุณ ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายซอฟรอน  อีปง โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.5 คณิตประถม
684 เด็กชายธีรเดช  สายสลำ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.6 คณิตประถม
685 เด็กหญิงนิวาริน  นิกรพิบูลย์ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.4 คณิตประถม
686 เด็กชายฟิรฮาน  หวันแสละ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.5 คณิตประถม
687 เด็กชายเฟาซัน  ยุทธิปูน โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.6 คณิตประถม
688 เด็กชายเฟาซี  ยุทธิปูน โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.6 คณิตประถม
689 เด็กชายอักรอม  วงศ์สุรินทร์ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.5 คณิตประถม
690 เด็กชายอิดรีส  สายสลำ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.5 คณิตประถม
691 เด็กหญิงเกวลิน  ปินตุรัต โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงจัสมิน  อูบี โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงชามีมย์  หมาดร่าหีม โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น
694 นางสาวทิฆัมพร  บินดุเหล็ม โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงนัซเราะฮ์  สามะ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงนัสริน  ฮาแว โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงนาดา  หมานเส็น โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงนิพาดา  ทองด้วง โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ม.1 คณิต ม.ต้น
699 นายฟุรกร  หมันวาหาบ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายมูอีส  ตุลา โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายมูฮำหมัด  เบ็ญมฮามะ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงสุไรดาฮ์  แหละตี โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงอมานี่  ขวัญเจริญ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายอับดุลการีม   สายสอิด โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงจรรยาพร  สรรเพชร โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงชีรีณ  หะยียามา โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงซันเดีย  บินนุ้ย โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กชายซิลมีย์  นาปาเลน โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงดีนะฮ์  สายสอิด โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงตักวา  แก้วศรีสม โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงนรัตน์ศิยา  ยีหมัดเส็น โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงนริศรา  หิมมะ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายนะอีม  จินเดหวา โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงนัยญ่า  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงนัสริน  ดอเล๊าะ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงนัสรีน  เจริญวงษ์ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงนัสรียา  สายสลำ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงนาซีวา  นพกะ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงนิภาธร  นิกรพิบูลย์ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงนูรญฮาน  เบ็ญแสละ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงฟิรฮาน่า  หวันแสละ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายฟุรกอน  ดอลี โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงภัทรียา  หมัดชะบูรณ์ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงระวิวาริน  พุดสงคราม โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงรัยฮาน่า  จิตต์ดำริ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงวรัญญา  หีมหมัน โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงอรณี  คงทอง โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายอัฟฏ๊อล  บิลโตะแหละ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงอามานี  เบ็ญสะอิ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงอารีน่า  หัสหมัด โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงกัญญพัชร  เวชสารศรี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
732 เด็กชายกันต์พจน์  ทองนวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
733 เด็กชายกิตติพัฒน์  รัตนนิมิตร โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
734 เด็กชายคามิน  อักโขสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
735 เด็กชายจตุรงค์  ชูบุญลาภ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
736 เด็กหญิงจิตาพัชญ์  สุวรรณลอยล่อง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
737 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  นาคสวน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
738 เด็กชายชนาธิป  วัชรวรานนท์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
739 เด็กชายชยพล  รอดผล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
740 เด็กชายชยพล  แก้วแสงเรือง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
741 เด็กหญิงชัญญ์ชนพร  อนุกูล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
742 เด็กหญิงญาณภัทร  ยี่ซ้าย โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
743 เด็กชายณฐกรพงศ์  ครุฑบางคัน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
744 เด็กหญิงณัชชา  เลียดปฐม โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
745 เด็กชายณัฏฐ์  เรืองปฏิกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
746 เด็กชายณัฐกรณ์  สาโร โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
747 เด็กชายณัฐวัฒน์  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
748 เด็กชายณัฐวัฒน์  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
749 เด็กชายไตรทศ  เพ็ชรล่อง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
750 เด็กชายธนกฤติ  ศรีนิ่ม โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
751 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ศรีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
752 เด็กหญิงธีรดา  จิตรากูล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
753 เด็กหญิงนพภัสสร  ทนงาน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
754 เด็กหญิงนภสร  สันตยากร โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
755 เด็กหญิงนัทธมน  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
756 เด็กหญิงนันทรัตน์  อนุตรพงษ์สกุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
757 เด็กหญิงปนัดดา  ผลมะขาม โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
758 เด็กชายปภาวิน  ไชยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
759 เด็กหญิงปัณฑารีย์  พรหมวิหาร โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
760 เด็กชายปัณณวิชญ์  พุฒิวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
761 เด็กชายปัณณวิชญ์  โชติกิจภิวาทย์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
762 เด็กหญิงปิยาพัชร  สันตยากร โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
763 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
764 เด็กชายพชรกรณ์  เขาเจริญ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
765 เด็กหญิงพัชริญา  เตละวานิช โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
766 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มากเขียว โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
767 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ณะมณี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
768 เด็กหญิงพิชญาภา  พรหมหมวก โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
769 เด็กหญิงเพียงพัชร  สวัสดิรักษา โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
770 เด็กชายภัทริศ  นมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
771 เด็กชายภาวิชญ์  ทองแสน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
772 เด็กหญิงรวิสรา  เทพฉิม โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
773 เด็กชายวาริฟ  แวดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
774 เด็กชายศุภฤกษ์  ธรรมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
775 เด็กชายสรณธร  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
776 เด็กชายสรวัฒน์  ชัยธัมมาวุธ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
777 เด็กหญิงสราลัญ  ทัศนลีลพร โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
778 เด็กชายสิทธิกร  บุญญานุวัตร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
779 เด็กชายสิรวิชญ์  เอกอุรุ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 คณิตประถม
780 เด็กหญิงสุตาภัทร  เกิดนุ่น โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 คณิตประถม
781 เด็กหญิงอมลธีรา  พระธาตุ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 คณิตประถม
782 เด็กหญิงกชณิชา  ดำรงมณี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงกมลนัทธ์  เสาวคนธ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงกรวรรณ  ทองนิ่ม โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กชายกฤตภาส  อุเทนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงกัญญาพัทร  ทองเพชรคง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงกันยาวีร์  เคว็จดำ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กชายกาณฑ์  มั่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงกุลภัสสร์  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงเกสรา  ดาลัดกวิน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กชายเกียรติขจร  โคษาราช โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงขวัญนภัส  พิณสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงจรินธร  สามงามทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงจั้ฟนี่  ปานเพชร โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กชายจารุเดช  สิริเกียรติกุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงจิณณพัต  ช่วยมณี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายจิรภัทร  แสงสีดำ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงจิรัชยา  อิสรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงจิราภิมน  เจริญเนตรกุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงจุฑามาศ  ขาวคง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงชญานิศ  วัชรวรานนท์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กชายชนภัทร  ชาวเหนือ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กชายชนะพงศ์  หอวัฒนานันท์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงชนัญชิดา  ชูปล้อง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงชนัญเนษฎ์  ไพรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กชายชวภณ  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กชายชัยยุทธ  จินดากุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ด้วงคต โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงญาณภา  พลกาย โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงฐาณิชญาณ์  แก้วชนะ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงฐิตารีย์  หนูไข่ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กชายณฐกร  สุคนธมาศ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงณฐา  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงณัชนิชา  นิยมเดชา โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายณัฏฐพล  นพสิริอนันต์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชัยโชติ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงณัฐกฤตา  รักจุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เจตนา โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงณัฐณิชา  หนิเจริญ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงณัฐณิชา  เอียดคง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงณัฐธิตา  ดำแม็ง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์หนู โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กชายณัทณพงศ์  จิตเลขา โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงณิฌาพัฒน์  วรรณศรี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงณีรนุช  ชอบกิจ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงตรัยรัตน์  มีแต้ม โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กชายตอริก  คงคาลิหมีน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงติชิลา  ศรีสงค์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กชายเตชินท์  ปาณะศรี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กชายเตวิช  บุญรุ่ง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงทักษอร  สิทธิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กชายธนกฤต  รอดเสน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กชายธนกฤต  สินวรกุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงธนพร  จินดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กชายธนภัทร  สังษิณาวัตร โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงธนรัศมิ์  กุลอริยะพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงธนาภา  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงธนาลัย  ล้อมลิ้ม โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงธมลวรรณ  สุขะปุณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กชายธีรภัทร  ชำนาญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กชายธีรภัทร์  มีสกุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กชายธีรภัทร์  รักนุ้ย โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กชายนรวิชญ์  วีระสกุล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายนฤภัทร  รัสวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงนฤมล  ถีราวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงนวรัตน์  เรืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กชายนันท์ธนวัช  โกศลกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงนัสนีน  สนิ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กชายนาราวินท์  ศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กชายนิติธร  เขียวหอม โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงเบญญาภา  นนทะสร โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงปทิตตา  รักษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงปวริศา  บุญกำเหนิด โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงปวริศา  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงปัญญาภรณ์  แคใหญ่ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กชายปัณณวิชญ์  หัตถกอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กชายปิรชัย  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงปุญญิสา  ขวัญซ้าย โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงปุณยวีร์  โยธี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กชายปุริณ  จันทภาโส โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงพนิตชญาณ์  จีราพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงพนิตพร  ราชผล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงพรธิตา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงพรรณธร  ไผทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงพริมา  บำรุงเสนา โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กชายพศิน  สุวรรณมณี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กชายพศุตม์ธีร์  พงษ์รอด โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงพัชราภา  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงพัชริศา  จิรยศบุญยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงพัณณิตา  บุญสุข โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงพัทธ์วิรา  คเชนทองสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงพาขวัญ  คงถาวร โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ประทุมทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงพิธญานัน  จันทร์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงเพ็ญนภา  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กชายภัทรภูมิ  นิลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงภัทรวลัญชญ์  ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงภัทราวรินทร์  จันทสงค์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงภารดี  ยศอาลัย โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงภูริมา  ทะวา โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงมนัสนันท์  มณีนิล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงมนัสนันท์  อินทระ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงมนัสนันท์  เคว็จดำ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายยศกร  ศิริยอด โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กชายรตน  ณะสุข โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงรติกานต์  ยางทอง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงรวิสรา  จริตงาม โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงรอยพิมพ์  สาธรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงรอฮาน่า  นิยมเดชา โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงรักชนก  เพชรไพศาล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงลีซา  เหมเหาะ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กชายวชรธรรม  นุ้ยแนบ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงวรัญญา  บัวศรี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กชายวศิน  สว่างพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กชายวิชชากร  ดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงศศิธร  ทองนิ่ม โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงศศิลดา  ลายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แป้นเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
900 เด็กชายศุภกร  เตชะวรรณโต โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พิณสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงศุภิสรา  อ่อนรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กชายสมรรถชัย  คงเกตุ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กชายสยาม  เต่าหิม โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กชายสรวัชญ์  เตชะอนันต์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กชายสรวิชญ์  มัจฉาวานิช โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กชายสิทธา  ผลบุญ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กชายสิทธิโชค  คงชีพ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กชายสิปปกร  เขาเจริญ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
910 เด็กชายสิปปภาส  ดำตีบ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
911 เด็กชายสิรวิชญ์  นันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงสุพลิษฐา  ดำรงมณี โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงสุพิชญา  พานิชย์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงสุพิชญา  อนันต์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงสุพิชญา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงสุวภัทร  บุญราม โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงเหมือนพิมพ์  เสนาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กชายอธิษฐ์ติพล  จีราพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กชายอนุชา  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายอมเรศ  ขวัญอ่อน โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงอรธิชา  เพชรพุทธา โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กชายเอกปวินท์  หนูน้อย โรงเรียนอนุบาลสงขลา ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงกชอินทร์  วิจิตรเวชการ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
924 เด็กหญิงกนกกร  อินทรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
925 เด็กหญิงกรวรรณ  สมานคุณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
926 เด็กชายกฤตพจน์  บุญแอ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
927 เด็กชายกฤติน  จงอร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
928 เด็กหญิงกฤติมา  จิตจันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
929 เด็กชายกษิดิส  กาเลี่ยง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
930 เด็กหญิงกัญชรัตน์  เขมากรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
931 เด็กชายกันต์กวี  โหดนวล โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
932 เด็กชายกันต์  การะเกตุ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
933 เด็กหญิงกัลยกร  มานะศิริ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
934 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทองศรี โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
935 เด็กชายกิตติกวิน  สังข์ทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
936 เด็กชายกิตติศักดิ์  บัวศรี โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
937 เด็กหญิงกุลธิดา  สุจินโณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
938 เด็กหญิงกุลิสรา  นุ้ยแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
939 เด็กชายเก่งกาจ  สุขประเสริฐ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
940 เด็กหญิงโกลัญญา  ชูแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
941 เด็กหญิงจรรยวรรฎ  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
942 เด็กหญิงจารุชา  มาเรือง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
943 เด็กหญิงจิตติมา  สุนทราภรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
944 เด็กหญิงจิตติสุดา  พุทธสุภะ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
945 เด็กหญิงจิตราภา  จีนปาน โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
946 เด็กชายจิรพัฒน์  ชัยวรรณวุฒิ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
947 เด็กหญิงจิราภรณ์  แสงแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
948 เด็กหญิงจิลมิกา  อินทรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
949 เด็กหญิงฉัตรอาภา  การะกรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
950 เด็กหญิงฉัตริษา  จิตรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
951 เด็กหญิงชนวรัชญ์  พลภักดี โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
952 เด็กหญิงชนัญชิดา  หวังจันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
953 เด็กชายชยากร  พัฒน์ทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
954 เด็กหญิงชลิดา  รายนุกูล โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
955 เด็กหญิงชลิตา  โชตินะกิจ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
956 เด็กชายชวัลวิชญ์  แก้วคำ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
957 เด็กหญิงชัญญา  แก้วประดิษฐ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
958 เด็กหญิงชิชญา  บุญส่ง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
959 เด็กหญิงฐิติชญาน์  คชราช โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
960 เด็กชายณฐกร  พริกบุญจันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
961 เด็กหญิงณภัทร  เมธีอภิรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
962 เด็กหญิงณัชชา  เชื้อบ้านเกาะ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
963 เด็กชายณัชพล  แก้วประดับ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
964 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  อยู่ยั่งยืน โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
965 เด็กชายณัฎฐ์พัชร์  ทองช่วย โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
966 เด็กหญิงณัฎธิยา  เพชรนิลจินดา โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
967 เด็กชายณัฐชนันท์  พงษ์ทองเมือง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
968 เด็กหญิงณัฐณพัชร์  แก้วอนุรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
969 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทสโร โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
970 เด็กชายณัฐธนกร  ศัลศาลา โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
971 เด็กหญิงณัฐธยาน์  รักแดง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
972 เด็กหญิงณัฐนภัทร  ชูศรี โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
973 เด็กหญิงณัฐนันท์  กูลเกื้อ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
974 เด็กหญิงณัฐนิชา  หอมจันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
975 เด็กชายณัฐภัทร  ชำนาญ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
976 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองสายบัว โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
977 เด็กชายณัฐสิทธิ์  นวลนิ่ม โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
978 เด็กหญิงณิชาภัทร  จยะสกุล โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
979 เด็กหญิงณิชารวีร์  คงแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
980 เด็กชายดนุพล  รัตนบุษยาพร โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
981 เด็กชายดนุสรรค์  ศรลอย โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
982 เด็กหญิงดากานดา  ธรรมเจริญ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
983 เด็กหญิงตมิสา  ชูช่วย โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
984 เด็กชายเตชทัต  แก้วเพชร โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
985 เด็กหญิงเตชินี  สุระกำแหง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
986 เด็กชายทิวัตถ์  จิตเขม้น โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
987 เด็กชายแทนรัก  ณ สงขลา โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
988 เด็กชายธนกร  ล้วนเส้ง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
989 เด็กชายธนบดี  ผิวทน โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
990 เด็กชายธนภณ  สุวรรณโณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
991 เด็กหญิงธนัญญา  จันทรมโณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
992 เด็กหญิงธนัญพร  จินดารัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
993 เด็กหญิงธมนวรรณ  ซีบะ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
994 เด็กหญิงธมนวรรณ  ดำสุขแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
995 เด็กชายธราเทพ  เจริญสกุลวงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
996 เด็กชายธวัชชัย  จันทรจิตต์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
997 เด็กชายธันวา  รัตนอุบล โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
998 เด็กชายธีรติ  จิรนิล โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
999 เด็กชายธีรภัทร  เขียวอุ่น โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1000 เด็กชายธีรวัต  สรแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1001 เด็กชายนภัส  สุวรรณภูมิ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1002 เด็กชายนฤทธิ์  ทวิชศรี โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1003 เด็กชายนฤเบศวร์  เปลี่ยนสว่าง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1004 เด็กชายนันทฉัตร  ทองธวัช โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1005 เด็กชายนันทิพัฒน์  แก้ววิจิตร โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1006 เด็กชายนิฟาเดล  โชติสุขรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงนิศารัตน์  ยานะวิมุติ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1008 เด็กชายบดิณธรรมณ์  วรเดช โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1009 เด็กหญิงบวรลักษณ์  อินทรศรีไกร โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1010 เด็กชายบัญญพนต์  สายวงศ์เปี้ย โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1011 เด็กชายปกรณ์  ยอดรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงปฐมพร  ใจโต โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงปพิชญา  สุขช่วย โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1014 เด็กหญิงปพิชญา  เพ็ชร์รัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1015 เด็กชายปรานต์  กันภัย โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1016 เด็กหญิงปวริศา  มณีสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1017 เด็กชายปวลุตม์  หวันหม๊ะ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1018 เด็กหญิงปวันรัตน์  สรรเสริญ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1019 เด็กชายปาณัทพงษ์  สุขมี โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงปาณิศา  บุญแท่น โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1021 เด็กหญิงปาริชาติ  สิทธิโชค โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1022 เด็กชายปิยณัฐ  จันทร์ชู โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1023 เด็กหญิงปิยะพร  แก้วประสพ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1024 เด็กหญิงปิยาพัชร  ภู่สิโรรังษี โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1025 เด็กหญิงปูชิตา  จันทร์นวน โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1026 เด็กชายเปรมศักดิ์  มีปลอด โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1027 เด็กชายผดุงอรรถ  แก้วรัมย์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1028 เด็กชายพงศธร  จันทร์อักษร โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1029 เด็กชายพงศ์พล  จยะสกุล โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1030 เด็กชายพงศ์พล  เพ็ญเขียว โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1031 เด็กชายพชร  สวงนอาสน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1032 เด็กชายพชรพล  พลเพชร โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1033 เด็กชายพชรพล  รัตนะ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1034 เด็กชายพชรพลย์  เมืองรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1035 เด็กหญิงพรรณภัทร  มะหะหมัด โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1036 เด็กหญิงพรรทิวา  พลอาชา โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1037 เด็กหญิงพัชรพร  จินาเพ็ญ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1038 เด็กหญิงพาณิภัค  บุรีศรี โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1039 เด็กหญิงพิชญธิดา  สินสังข์เลิศ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1040 เด็กหญิงพิชญาภา  เดชนครินทร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1041 เด็กชายพิธิวัฒน์  คงแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1042 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โมกขธรรมศิริ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1043 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  โมกขธรรมศิริ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1044 เด็กหญิงพิรญาณ์  บุญส่ง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1045 เด็กชายพีรภัทร  จันทรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงพีรภาร์  เจริญดี โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1047 เด็กชายพีรวัชร์  ประชูสวัสดิ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1048 เด็กหญิงแพรวศิลา  แก้วคงบุญ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1049 เด็กชายภริตพล  วรรณชาติ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1050 เด็กชายภวัต  ทรัพย์เพิ่ม โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1051 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  นิติคุณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1052 เด็กชายภานุพงศ์  พุทสุข โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงภิญญดา  หนูพุ่ม โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1054 เด็กหญิงภิรัชฌา  พลพิบูลย์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1055 เด็กชายภูมิ์พัฒน์  กรรัศมีโชติ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1056 เด็กชายภูมิรพี  วสันตดิลก โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1057 เด็กหญิงภูริชญา  ทรัพย์เพิ่ม โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1058 เด็กหญิงภูริชญา  ไทยเสน โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1059 เด็กหญิงมญช์พิชา  คงกะโชติ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1060 เด็กหญิงมนปรียา  ศรีภักดี โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1061 เด็กหญิงมินตรา  ต่วนยี โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1062 เด็กหญิงเมษยา  อัครางกูร โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1063 เด็กชายยศกร  ช่วยอินทร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1064 เด็กชายยศธร  เข็มจรัส โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1065 เด็กชายยุวจักร  พินนาคบุตร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1066 เด็กชายรณกร  กาญจนคีรีธำรง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงรดาดาว  กิตติ์ธนาณัช โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1068 เด็กหญิงรพีพรรณ  เพชรศิริ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงรภัสสา  ทิพย์เสวก โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงรวิสรา  สาสระ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1071 เด็กชายรัชชานนท์  จันทรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงรัชนันท์  ปิยะเขตร โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1073 เด็กชายลภัสดนย์  แสงมณี โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงลักษิกา  แสงสีดำ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1075 เด็กชายวงศกร  แก่นเพชร โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1076 เด็กชายวชิรวิทย์  หลีวิจิตร โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1077 เด็กชายวชิรวิทย์  โปดำ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1078 เด็กชายวรรธนัย  กิจสถิตย์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1079 เด็กชายวรันธร  พรหมอินทร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1080 เด็กหญิงวริศรา  คงชะนะ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1081 เด็กหญิงวริศรา  โล่จินดาสวัสดิ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงวิมลชรัสณ์  พรหมจินดา โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1083 เด็กชายศรณ์จุฑา  สุภะวีระ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงศรัชดา  กำเหนิดผล โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงศิริกานต์  ทองคำ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1086 เด็กชายศุภกร  ทองเกลี้ยง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1087 เด็กชายศุภกร  วุฒิโย โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1088 เด็กชายศุภชัย  กุลสุนทร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1089 เด็กชายศุภณัฐ  ทวีรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1090 เด็กชายศุภณัฐ  มลิวัน โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1091 เด็กชายศุภรากร  เภสัชเวชการ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1092 เด็กชายศุภวิชญ์  จองนุ้ย โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1093 เด็กชายศุภะอาสาฬห์  เวศยาสิรินทร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1094 เด็กชายสมยศ  พ้นภัย โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1095 เด็กชายสรวิชญ์  อ่อนรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1096 เด็กหญิงสรินญา  กุ้งแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1097 เด็กชายสัณภัทร  ไชยชาติ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1098 เด็กหญิงสาธกา  คงพูล โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1099 เด็กหญิงสิราวรรณ  ศัลศาลา โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1100 เด็กหญิงสิริกร  วงศ์ธนะรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1101 เด็กชายสุกฤษฎิ์  สว่างวัน โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1102 เด็กหญิงสุภะกิณาศิลป์  ปาตังคะโร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1103 เด็กหญิงสุภาพร  บุญประวิทย์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 คณิตประถม
1104 เด็กชายสุริยวงค์  ทั่งจันธิมาธรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1105 เด็กชายสุวจักขณ์  บุญยะฤทธิ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1106 เด็กหญิงสุวภัทร  ผุดผ่อง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1107 เด็กหญิงเสลาลักษณ์  จันทะ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1108 เด็กหญิงเหนือฝัน  นิลโกสีย์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1109 เด็กชายอนาคิน  บุญยอด โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1110 เด็กหญิงอภิชญา  สิทธิรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1111 เด็กหญิงอมรา  ทายุโก โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1112 เด็กหญิงอรณิชา  รัตนอรุณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1113 เด็กหญิงอรสา  เผือกพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1114 เด็กหญิงแอนนา ซินหรง  ชวา โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 คณิตประถม
1115 เด็กชายฮาดีม  มาสะพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิตประถม
1116 เด็กชายณัฐภพ  ทองไพจิตร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กชายพีรวิชญ์  มิลำเอียง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กชายกชทัต  รัตนกุล โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงกชนต  ทิพย์จำนงค์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงกชนิภา  กองประดิษฐ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงกชพร  เรืองบุญแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงกนกกร  เทพยา โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงกมลรัตน์  ทองมีขวัญ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองมีขวัญ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงกมลวรรณ  สองเมือง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายกรพัฒน์  โรตม์ชโยดม โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายกฤติน  พรหมวิจิตร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงกฤติยานี  เกื้อชู โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายกฤษดา  หอมจันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงกวินธิดา  จิตบุญ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงกัญจน์ชญา  โชตินันท์วัฒน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงกัญญ์กรณัฏฐ์  จิตต์เลขา โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงกัณฐิกา  ยอดแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายกันตพงษ์  ขนอม โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายกันตวิชญ์  จันทรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายกันตินันท์  ชูชื่น โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงกัลยากร  ศิริกิจประเสริฐ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงกานต์ชนก  ทิพย์รัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงกานต์นที  โรตม์ชโยดม โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงกีรติกานต์  จันทร์ดำ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงเกศินี  นัคเร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงโกลัญญา  แก้วรัตนะ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงขวัญข้าว  แสงบัวหมัด โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงขวัญภัสสรา  ใชยทิพย์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงขวัญมนัส  เส็มหมาน โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงเขมจิรา  วสุลีวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  ดิสโร โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายเข็มทิศ  เอื้อเฟื้อ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงคคนางค์  จันทอุไร โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายคณารักษ์  สุวรรณรัศมี โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายคณินพงษ์  บังหมัด โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายคริสตินันท์  กุลมณี โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงคีตภัทร  นวลละออง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายจักรกริช  ทองนาคพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายจันทรัษฎ์  วิชญะชัยเกียรติ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงจันทวรรณ  เพชรมุณี โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงจัสมิน  วงค์เจริญ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณเรืองศรี โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงจิดาภา  เพชรจำรัส โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงจิรกานต์  หริรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงจิรธิดา  ผอมกรด โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายจิรภัทร  พรมเพรา โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายจิรภัทร  พินศิริกุล โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงจิรภิญญา  ดวงจันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายจิรเมธ  งามแม้น โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงจิรสุดา  นิลพงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายจิรัฏฐ์  รัตนพันธ์ุ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงจุฑามาศ  ภูอาพิศ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงเจนนภา  หอมจันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายเจษฎา  สุทธินิยม โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายแจน ฮาคิม  ดีคาสโตร โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายฉัตรสยาม  ณ สาโน โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงชญาดา  รัตนสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงชญานิศ  รอดขำ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงชนม์นิภา  บุญชำนาญ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงชนม์นิภา  สาครขำ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1177 เด็กชายชนะพงค์  ราชพงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงชนากานต์  สังฆกิจ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงชนารดี  มูสิกะ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงชนารดี  วิจิตรกานนท์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงชนิกานต์  ศิริรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายชนินทร์  อี่ชโรจน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กชายชยกฤต  ไชยบัณฑิต โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายชยณัฐ  จรรยาภรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายชยพล  จันทร์คล้าย โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายชยพัทธ์  อักโขสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงชยุตรา  ชาญเสนะ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงชรัญดา  ปานดำรงค์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กชายชลมารค  ชลายนนาวิน โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กชายชลสิทธิ์  ปริศวงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1191 เด็กชายชวกร  ฟองละมุล โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กชายชวกร  ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายชวดล  พานไธสง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  จุติภาคโสธร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายชวัลวิทย์  วิชานนท์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงชวิศา  เกื้อสกูล โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงชัญญานุช  อยู่คง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงชัญรัตน์  ฆังคะมโน โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายชานนท์  คล้ายคลึง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายชินกิจ  ตันติประเสริฐ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายชินดนัย  รัตนวงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายชินรัตน์  ศรีรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คงทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงโชติกา  สุจริตธุระการ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงซาเนียห์  บินสะเหาะ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงซาฟีน่า  พิทักษ์คุมพล โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงญาดา  โอมอภิญญาณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายฐปกร  ลักษณะกิจ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1209 เด็กชายฐปกรณ์  ช่วยตั้ง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงฐานิตา  นัทธพงศ์กุล โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงฐิติยา  เพ็ชรบูรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงฐิติรัตน์  หนูทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงฑิฆัมพร  สำราญสม โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กชายณฐกร  สุขประเสริฐ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1215 เด็กชายณฐกร  อิสโร โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1216 เด็กชายณฐชนนท์  เถี้ยมดำ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กชายณฐวรรธ  ณ นคร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงณดี  สิงห์คะนอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายณบรรณ  วงศ์ช่วย โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงณรัญญา  แก้วคง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงณัชชา  บุพอังกูร โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงณัชชา  เพชรรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายณัชพล  ถาวรวงษ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงณัชภัส  ขันธสามล โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงณัฐกฤตา  จินดาเพชร โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1226 เด็กชายณัฐกิตติ์  กิ้มด้วง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายณัฐชนน  ช่วยชูวงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงณัฐณิชา  ขุนรองโนต โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวเผียน โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงณัฐทิตา  สุขบางนพ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงณัฐธยา  ปิ่นสวัสดิ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีทองแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงณัฐธีรา  ใจห้าว โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1234 เด็กชายณัฐนันท์  เรือทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงณัฐนันท์  เหมือนเกียรติ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กชายณัฐพงศ์  จินดานาค โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กชายณัฐพงศ์  ฟองประพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1238 เด็กชายณัฐพล  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กชายณัฐพัชร์  ผ่องอำไพ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายณัฐพัชร์  หนูไทย โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงณัฐภัทร  ยุวะคต โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงณัฐวรารินทร์  รักษาราษฎร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายณัฐวัศ  ศิริยอด โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงณัฐสิยากรณ์  แก้วประสม โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงณัฐหทัย  พ่วงรับ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงณัทวรีว์  ศรีศุภรีรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายณัทวรีว์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงณิชกมล  คงนคร โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงณิชกมล  ทิพย์จันทา โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงณิชกานต์  บุญรังสี โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงณิชกุล  ไกรดิษฐ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงณิชารัตนน์  คำศรี โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงณิชารีย์  ยอดมุณี โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงดนิตา  สาสนัย โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายตรัยคุณ  ตันทชุณน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายติณห์ภัทร  ทองคำ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายเตชสิทธิ์  คณานุโกศล โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กชายเตชิษฐ์  พันธุ์เสงี่ยม โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงทรงอัปสร  กาญจเพ็ญ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงทะเลสวย  นวลศรี โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายทิคัมพร  แก้วคง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงทิพปภา  ยะถาวร โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงทิพวัลย์  ชาติวัฒนา โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายธนกานต์  ทองทา โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงธนภร  คล่องแคล่ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงธนภัทร  ชัยรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายธนภัทร  สังข์ทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายธนภัทร  แก้วเสน โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงธนมนชนก  มากสาขา โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงธนวรรณ  ล่องเซ่ง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงธนวรรณ  โคจำนงค์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายธนวัฒน์  ชุมวงค์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายธนวัฒน์  ทิพย์สงคราม โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายธนวิชญ์  สังขสัญญา โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายธนวินท์  ธรรมชาติ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงธนัชพร  เดชายนต์บัญชา โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายธเนศพล  ซีบะ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงธมกร  ยวงใย โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายธราเทพ  สายกี่เส้ง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เพ็งเขียว โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายธัชธรรม  รัตนโสภา โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงธัญจิรา  พิทักษ์ธรรม โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงธัญชนก  บุญณกูล โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงธัญชนก  ปิจุลกิลิน โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงธัญชนก  พลเพชร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงธัญญวรัตม์  จันทร์สงค์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงธัญพิชชา  แสงมณีประดับ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงธัญรดา  ศรีวิทัศน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศรีรอด โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศิริพร โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงธันย์ธิตา  สระขาว โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงธารณา  เผือกพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายธิติ  วิทยาสมบูรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงธิมาพร  สังข์แก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงธิษณามดี  แก้วขาว โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงธีร์จุฑา  มณี โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายธีรโชติ  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายธีรดนย์  ครองมณีรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายธีรดนย์  นิมอินทร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงธีร์วรา  บุณไทย โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงนปัญย์ภัช  วัฒนาไพศาล โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงนภสร  เจริญราษฎร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงนภัสนันท์  สุระคำแหง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กชายนภินต์  ขจีจิตร โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงนลินทิพย์  หมื่นเทพ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงนวพร  จันทมัตตุการ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงนวารินทร์  แก้วสีทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทันงาม โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงนันท์นภัส  พลายด้วง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงนันท์นภัส  มะลิผล โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายนันทภพ  หนูประดับ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงนันทภัค  จันทร์แก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงนันทิตา  อาวะภาค โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงนันทิพร  เซ่งเข็ม โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงนิศารัตน์  มณีไชย โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงบัญฑิตา  เพ็งภัตรา โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงบุญญานุช  ผลบุญ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงบุณยอร  วงษ์บำรุงเทวี โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงเบญชญา  จงบรรดาล โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงเบญญทิพย์  เรืองหนู โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  แก้วดำ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงปณัทญา  ครองมณีรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงปณิชา  ทองรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงปณิตา  รองพล โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงปนัดดา  จันทร์นวล โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงปพิชญา  ทราเนตร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงปพิชญา  อนุราธา โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สานะพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายปภิณวิทย์  มานะทวี โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายปภินวิช  เชาว์บวร โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายปรมินทร์  บุญรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงปรรณพัชร  จันทรโชติกุล โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายประกาสิทธิ์  จันทร์คล้าย โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงประภัสสร  แก้วมาก โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1335 เด็กชายปรัชญ์  จีระวงศ์พานิช โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงปริฉัตร  พันธ์ทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายปริญญา  ศรเกลี้ยง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงปริญญาภรณ์  เมธีไพศาล โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงปรินดา  สังข์ทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายปรินทร  วรรณโรจน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงปริษา  ก้องวิริยะกุล โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงปรียานุช  ณ สงขลา โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงปวริศา  มิลำเอียง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงปวริศา  สุวรรณโน โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงปวริศา  สุวรรโณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงปวริศา  เดชพิชัย โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  จามิตร โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงปสุตา  ยิ้มขาว โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงปัญญพร  แก้วสองสี โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายปัญญวัฒน์  ลือขจร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงปัณฑิตา  หนูทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงปัณณ์ณิชฌา  บัวแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงปาจรีย์  เสนเพ็ชร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1354 เด็กชายปาณปรีดิ์  ชัยศิริ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงปาณิสรา  ช้วนอยู่ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงปาณิสรา  สุริแสง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงปิยะพร  บุญอนันต์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงปุณฑริก  ทองกลิ่น โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงปุณณดา  ชูพรหม โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงปุณณาภา  สงนุ้ย โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1361 เด็กชายปุณยวัจน์  ละอองสกุล โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงผกาวดี  ชูโชติ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กชายพงศกร  เพชรรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1364 เด็กชายพงศ์ดนัย  วัฒนาวิทวัส โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1365 เด็กชายพงศ์นิธิศ  ภาณุปุณยานนท์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กชายพงษ์พัฒน์  จิ๋วสกุล โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กชายพชร  ซุ้ยขาว โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงพรปวีณ์  แก้วจินดา โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงพรรณพณัส  ทองขาว โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงพรรณิกา  ผลพูลเกิด โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงพรรษชล  บุญรังษี โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงพริมรตา  สุชลพานิช โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงพลอยณิชชา  บิลระหมาน โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงพัชรดา  ศรีใหม่ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1375 เด็กชายพัฒนพงศ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงพัทธนันท์  พุทธชาติ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กชายพันธกร  สำราญสม โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงพิชชาพร  ปัตตะโก โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงพิชชุดา  คงทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงพิชญ์นรี  ดุมแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงพิชญาภา  บัวผุด โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงพิชญาภา  อินทรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ทองน้อย โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงพิณัฐฌาย์  ช่วยทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1385 เด็กชายพิทยุตม์  บุญนะ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงพิพัชนันท์  ขาวแท้ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงพิมพ์บุญ  เมืองทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงพิรเวทย์  ขุนสุยหนู โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงพิราภรณ์  ศรีรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1390 เด็กชายพีรภัทร  ศีลบุตร โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1391 เด็กชายพีรภัทร  เกตุสู โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1392 เด็กชายพีรภาส  วิทยาสมบูรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1393 เด็กชายพีรวิชญ์  ชูรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1394 เด็กชายพีรัชชัย  สังข์ทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงเพ็ญประภา  รัตนวัน โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1396 เด็กหญิงเพ็ญพร  พรหมทัตโต โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1397 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชูเมือง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1398 เด็กหญิงเพ็ญพิชา  จันทรปาโต โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงฟ้าใส  บุญสงค์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงภคพร  แย้มหนู โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงภณิดา  พรหมจินดา โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงภรภัทร  นิลโมทย์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงภัคธดา  พิธาวราธร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1404 เด็กชายภาคิน  มหารงค์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1405 เด็กหญิงภิญญา  คงสีปาน โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1406 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  รัตนประพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1407 เด็กชายภีมเจตพงศ์  เจตนสมบูรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1408 เด็กชายภีรพัฒน์  เมฆะมานัง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1409 เด็กชายภูมิรภี  สุดอ่อน โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1410 เด็กชายภูมิรัตน  หนูคล้าย โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1411 เด็กหญิงภูริชญา  อินทะนะ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1412 เด็กชายภูรินทร์  ทองรอด โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1413 เด็กชายภูวนาถ  ชูบัณฑิตย์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1414 เด็กหญิงมนัสนันท์  ธนานุสนธิ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1415 เด็กชายมรุเดช  อัมพวรรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงมัททีธิยาห์  มานารักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1417 เด็กหญิงมุกมณี  รามแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1418 เด็กหญิงเมธาวี  บุญรังษี โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1419 เด็กหญิงเมธาวี  สวัสดิ์กว้าน โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1420 เด็กชายเมธี  พลสังข์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1421 เด็กชายยศนันท์  มาศเมฆ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1422 เด็กหญิงยศวรรณ  ทองเสน โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1423 เด็กชายยุคนธร  แก่นเพชร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงรจิตพิชญ์  รามทัศน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1425 เด็กชายรชต  วัฒนกุล โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1426 เด็กชายรณกร  พุดเอียด โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1427 เด็กชายรณกร  มังกรแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1428 เด็กชายรพีภัทร  ขำอ่อน โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงรภัสสรณ์  แก้วดำ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1430 เด็กชายรวิชญ์  ห้วยลึก โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1431 เด็กชายรัชกฤช  ศรีสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1432 เด็กชายรัชชานนท์  วิระพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงรินรดา  สายกิ้มซ้วน โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ชูใหม่ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรีรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงรุชด้า  หมุดลิหมัน โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงรุชน่า  หมุดลิหมัน โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงเรณุกา  มิ่งขวัญ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงลลิดา  เพ็งศรี โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงลลิตภัทร  ชุมแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1441 เด็กหญิงลีลาวดี  สยมภาค โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1442 เด็กชายวรชุน  หยูคงแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงวรดาภัส  พินทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1444 เด็กชายวรธันย์  วงศ์วิเชียร โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1445 เด็กชายวรปรัชญ์  ปลอดภัย โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1446 เด็กชายวรเมษ  ซุนสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงวรรณกร  รสิตานนท์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงวรัชญา  คงแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1449 เด็กชายวรัท  แก้วประพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1450 เด็กหญิงวรางคณา  เรืองทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงวริศรา  แก้วหมุน โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1452 เด็กหญิงวริษา  บัวบาน โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงวลัยพรรณ  จันทะ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1454 เด็กชายวสิษฐ์พล  อีชะโรจน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงวิชญาพร  คงขาว โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงวิลาสินี  ดอนเหลือม โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงวิศรุตา  สังขพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงศตพร  พรหมอ่อน โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงศตพร  หนูปาน โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1460 เด็กชายศรวิษฐ์  อิสระวัฒน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงศรัญย์กานต์  กายพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงศรัณย์พร  พระธาตุ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1463 เด็กชายศรุต  เทพรัชนะ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงศรุตา  ชอบแต่ง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงศวรรยา  จันทชาติ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1466 เด็กหญิงศศิมา  พานิชกรณ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงศศิวรรณ  ไชยภักดี โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1468 เด็กชายศิภณวัช  เภาทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1469 เด็กชายศิรณัฐ์  เจริญจิตต์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1470 เด็กชายศิรวิทย์  สุขจันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1471 เด็กชายศิระชัย  ฟูจิตร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1472 เด็กหญิงศิรามาวดี  กิมาคม โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงศิริญา  อีอยี โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1474 เด็กหญิงศิริรดา  นามเสน โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1475 เด็กชายศิวกร  ช่วยรักษ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1476 เด็กชายศิวัฒน์  ดุกหลิ่ม โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงศุกลกานต์  สายกี่เส้ง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1478 เด็กชายศุภกร  พรหมวิจิตร โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1479 เด็กชายศุภกฤต  คงประดิษฐ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1480 เด็กชายศุภกฤต  สุวรรณรอด โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงศุภกานต์  สิทธิสาร โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1482 เด็กชายศุภกิตต์  งามไตรโร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1483 เด็กชายศุภชัย  บัวเพ็ง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1484 เด็กชายศุภณัฏฐ์  สินธวาลัย โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงศุภานัน  ชมภูแสง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1486 เด็กชายสรวิชญ์  มัทวัง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1487 เด็กหญิงสรัญธร  มณีไชย โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1488 เด็กชายสัณหวัช  จันทร์ฉิ้น โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1489 เด็กชายสันติภพ  ด้วงแดง โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1490 เด็กชายสิทธิชัย  คงชีพ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1491 เด็กชายสิรพงศ์  แสงเจริญ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1492 เด็กชายสิรวิชญ์  สายสิงห์ทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1493 เด็กหญิงสิราวรรณ  เอกพิทักษ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1494 เด็กหญิงสิริยากร  ทวีทรัพย์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1495 เด็กชายสุทธิวิทย์  หมัดสุริยะ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1496 เด็กหญิงสุพิชญา  อยู่ยั่งยืน โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1497 เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วคง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1498 เด็กหญิงสุเมธาวินี  แสงประสิทธิ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงสุวภัทร  พิทักษ์ธรรม โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1500 เด็กหญิงโสพิตา  เพ็ญจันทร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1501 เด็กชายหนึ่งสุริผัน  จันทร์แดง โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1502 เด็กหญิงหฤทัย  รักแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1503 เด็กหญิงเหนือพิชชา  สุริยะพิชิตกุล โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1504 เด็กหญิงอกนิษฐ์  อุทัยรัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1505 เด็กหญิงอคัมย์ศิริ  นวนท่วม โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1506 เด็กหญิงอชิรญาณ์  คงมี โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1507 เด็กชายอดิศร  ชูหมุน โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1508 เด็กชายอดิศร  ทองอินทร์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1509 เด็กชายอนพัทย์  สุวรรณหงส์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1510 เด็กหญิงอนัญลักษณ์  เฉลิมวงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1511 เด็กหญิงอนันตญา  สุวรรณะ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1512 เด็กหญิงอนุธิดา  เหรียญมลคล โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1513 เด็กหญิงอพิริษา  เสนาวัลย์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงอภิชญา  แสงประดับ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงอภิชญา  ใบเด้น โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงอภิญญา  คงทอง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงอภิธนัญ  พูลภักดี โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1518 เด็กชายอภินัทธ์  เส้งอิ่ม โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1519 เด็กหญิงอภิษฎา  สมานุกร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1520 เด็กชายอภิสิทธิ์  ยอสินธ์ุ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1521 เด็กหญิงอรกัญญา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1522 เด็กชายอรรถพันธ์  ธนามิตต์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงอรรวิ  ซุ้ยขาว โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1524 เด็กหญิงอรวรรณ  แสงแก้ว โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงอรอินทุ์  เพชรชู โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1526 เด็กหญิงอริสา  ชาติวัฒนา โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1527 เด็กชายอัครกฤษ  หนูคง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1528 เด็กหญิงอัจฉราลักษ์  จิรนิล โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงอัญชิสา  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1530 เด็กหญิงอัฏฐพรสุรัตน์  กาญจนบรรณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1531 เด็กหญิงอัดชฏาภรณ์  อินทพันธ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1532 เด็กชายอันนะคีล  นีละไพจิตร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1533 เด็กหญิงอัมราพร  จันทร์เลิศ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1534 เด็กชายอัษฎาวุธ  แก้วเนียม โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1535 เด็กหญิงอาธิตญามล  ลือขจร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1536 เด็กชายอานัสชานนท์  จองนุ้ย โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1537 เด็กหญิงอาริสา  ยามาเจริญ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1538 เด็กชายอิทธิพงศ์  คำสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1539 เด็กชายอิทธิพล  จินดาเพชร โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1540 เด็กหญิงอินทิรา  พุทธสุภะ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงอินอาม  การัตน์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.5 วิทย์ประถม
1542 เด็กหญิงอุดมลักษณ์  จิตศิริ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1543 เด็กหญิงอุสิชา  ซุ่นคง โรงเรียนวิเชียรชม ป.4 วิทย์ประถม
1544 เด็กหญิงเอมิกา  ประสานสงฆ์ โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1545 เด็กชายเอื้ออังกูร  วงศ์สถิตยกุล โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1546 เด็กหญิงแอนเจลีน่า ซินหยิง  ชวา โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1547 เด็กชายัณัฐกฤษ  วิรุณสาร โรงเรียนวิเชียรชม ป.6 วิทย์ประถม
1548 เด็กชายนันทิวรรธน์  สมประสงค์ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) ป.4 คณิตประถม
1549 เด็กชายพรภวิษย์  สินโน โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) ป.6 คณิตประถม
1550 เด็กชายอานนท์  ไหมงำ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) ป.4 คณิตประถม
1551 เด็กชายภคชนก์  จันทร์รงค์ โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) ป.6 วิทย์ประถม
1552 เด็กหญิงวรพิชชา  บัวบาน โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) ป.4 วิทย์ประถม
1553 เด็กชายกรณ์ดนัย  ชูสกุลวงศ์ โรงเรียนดาวนายร้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กชายกรวิชญ์  บุบผะเรณู โรงเรียนดาวนายร้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กชายกษิดิ์เดช  นามสวัสดิ์ โรงเรียนดาวนายร้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กชายก่อเกียรติ  ขุนนะ โรงเรียนดาวนายร้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กชายกัณฑ์อเนก  พรมสุ โรงเรียนดาวนายร้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กชายกิตติคุณ  เพ็ชรขาว โรงเรียนดาวนายร้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กชายคีตศิลป์  คงสี โรงเรียนดาวนายร้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กชายจิรวัฑฒ์  รักดำ โรงเรียนดาวนายร้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กชายจิรัฏฐ์  ประภาประดิษฐ์โชติ โรงเรียนดาวนายร้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กชายจิรันธนิน  ขาวนวล โรงเรียนดาวนายร้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กชายชิติพัฒน์  วิวัฒรางกูล โรงเรียนดาวนายร้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กชายณัฐวุฒิ  สัสดีเดช โรงเรียนดาวนายร้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กชายนัถวุฒิ์  แซ่ตัน โรงเรียนดาวนายร้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กชายนันทชาติ  แสงจันทร์ โรงเรียนดาวนายร้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กชายบรรลือศักดิ์  พรหมแก้ว โรงเรียนดาวนายร้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กชายบุญประเสริฐ  ใจกว้าง โรงเรียนดาวนายร้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
1569 เด็กชายปฏิภาณ  พรหมจรรย์ โรงเรียนดาวนายร้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กชายภานุวัฒน์  แก้วกาษร โรงเรียนดาวนายร้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
1571 เด็กชายภูเมศ  แทนบุญ โรงเรียนดาวนายร้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กชายรัฐชนนท์  เสนคง โรงเรียนดาวนายร้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
1573 เด็กชายศรัณย์ชัย  ชื่นฤทัย โรงเรียนดาวนายร้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
1574 เด็กชายศราวุฒิ  ภูษาทอง โรงเรียนดาวนายร้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กชายสิกเกริก  สาโรจน์ โรงเรียนดาวนายร้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
1576 เด็กชายสิรภัทร  ไหมคง โรงเรียนดาวนายร้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กชายสุรปรัชญ์  ทองเกลี้ยง โรงเรียนดาวนายร้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
1578 เด็กชายอภิรักษ์  หลังสตา โรงเรียนดาวนายร้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กชายอัยมาน  สุระคำแหง โรงเรียนดาวนายร้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
1580 เด็กหญิงโขมพัสตร์  สุขศรี โรงเรียนวัดคูวา ป.4 คณิตประถม
1581 เด็กหญิงวรรณพร  ด้วงดี โรงเรียนวัดคูวา ป.5 วิทย์ประถม
1582 เด็กชายโกมินทร์  เมืองฤกษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) ป.5 คณิตประถม
1583 เด็กชายธรรมศร  สุวรรณภูมิ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) ป.6 คณิตประถม
1584 เด็กชายเนติวิทย์  เศรษฐีโภฎก โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) ป.6 คณิตประถม
1585 เด็กหญิงพัทราวดี  นันทพันธ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) ป.6 คณิตประถม
1586 เด็กหญิงวิชญาดา  โมสิกะ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) ป.4 คณิตประถม
1587 เด็กหญิงสติมา  ขวัญหนู โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) ป.6 คณิตประถม
1588 เด็กหญิงกวินธิดา  เมืองฤกษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) ป.4 วิทย์ประถม
1589 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) ป.6 วิทย์ประถม
1590 เด็กชายจักรภัทร  โพธิโสดา โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) ป.6 วิทย์ประถม
1591 เด็กหญิงธัญญปรัชญ์  พรหมอินทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) ป.6 วิทย์ประถม
1592 เด็กหญิงนภัส  อนุกูล โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) ป.6 วิทย์ประถม
1593 เด็กชายพศวีร์  พรหมอินทร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) ป.5 วิทย์ประถม
1594 เด็กหญิงมลณษา  ทองแก้วแก้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) ป.6 วิทย์ประถม
1595 เด็กหญิงลภัสรดา  รจนากร โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) ป.6 วิทย์ประถม
1596 เด็กหญิงสรารักษ์  เกื้อคลัง โรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร 1 (บ้านยางงาม) ป.6 วิทย์ประถม
1597 เด็กชายคณิศร  บุญแนบ โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ ป.5 คณิตประถม
1598 เด็กชายเซน  รัตนชาติ โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ ป.5 คณิตประถม
1599 เด็กหญิงณัฐณิชา  พันธ์มโน โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ ป.5 คณิตประถม
1600 เด็กหญิงนภสร  นิตยบูรณ์ โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ ป.4 วิทย์ประถม
1601 เด็กหญิงพิชามญช์  อรมุตร โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ ป.4 วิทย์ประถม
1602 เด็กชายวรินทร  กุณฑโร โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ ป.4 วิทย์ประถม