รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายชัยวัฒน์  ราชโส โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายพงศกร  โฉมยา โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา ป.6 คณิตประถม
3 นางสาวเกษวดี  ชูรัตน์ โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายวุฒิไกร  ธิปไชย โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ราชปึ โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงธัญสินี  วงชะเนา โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กชายณัฐภาส  วันระภา โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวสี โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงธีราพร  จอมทอง โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงนรินทร  วงสาตร์ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงนลินนิภา  โทษา โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงพิชามญชุ์  แสงพันธ์ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายภูดิส  ทองสิงห์ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงวรรณษา  สามานิตย์ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงศิริประภา  สามารถกุล โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกรวิภา  ศรีสมบัติ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงจีระนัน  แก้วเกตุ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ม.2 คณิต ม.ต้น
18 นายชลนพัตร  แสนสมัคร โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงชลิตา  ปัญญาไว โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงณัฐกมล  ชาติสุข โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงนัทชา  นาหมีด โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ม.2 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวนันทกานต์  เชื้อดวงผุย โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายยศพร  พระโส โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ม.2 คณิต ม.ต้น
24 นางสาววรรณการ  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นางสาววิชชุดา  ชุลที โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงสุทินา  พะโส โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงสุพัตรา  ทิพวงษ์ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงสุภารัตน์  ปัตถาวโร โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงอติมา  สินกุล โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายอนวัทย์  คำกาบ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงอรสา  สุริยสาตร์ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงกนกพร  สุวรรณริน โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงขวัญกมล  เงินประมวล โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงจันทิมา  ปังโคตร โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงฐิตาพร  สีสาร โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงธันย์ชนก  แก้วอัคฮาด โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงปวีณ์พร  แก้วอัคฮาด โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงศุวิชาดา  ศรีระวัด โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงสุนันชา  ปังโคตร โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงกชพร  ใยปางแก้ว โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายกรวิชญ์  แก้วมุกดา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายกฤตภาส  โยตะศรี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายกฤตเมธ  ธะนู โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายกฤตเมธ  ไชยบุญตา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายกฤษกร  สอนสิงห์ไชย โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงกันต์ฉนา  พงษ์วัน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงกานต์ชนก  เวียงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  อุดม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายกิตติพัศ  ทายะ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงกุลณิษฐ์ฐาน์  กองโพธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงขวัญพิชชา  เรืองศิริ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ทิพย์วิชิน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงณภัชชา  จันทวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายณัฎฐกรณ์  ตรงดี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงณัฐธีรา  โพธิ์เดช โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงณัฐวราพรรณ  เครือศุภมาศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงณิชาภัทร  เห็นหลอด โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงถิรพร  บัวขันธ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายธนกฤต  สีเงิน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายธนวิชญ์  ภูวธนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายธฤตวัน  วิทยาภูมิ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายนนทภพ  เทพารักษ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายนพวิชญ์  กาสุริย์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงเบญญาดา  รักดีบุญยืน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงปราณี  แสนอุบล โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายปัญญากร  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงปิยภาธร  นามผา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายพิชชากร  จำเริญ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายภูดิศ  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายภูมิพลัง  พิมพิสาร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงมณัชญา  ใครบุตร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงลักษณพร  เตยสร้อย โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายวริศ  ศรีนุกูล โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงวศิณี  บุญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงวัลรับปริณ  ต้นภูบาล โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงศศิตา  ปูคะสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงศศิภา  ชารีพร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายสกนธีร์  ช่วยรักษา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายสหธรรม  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงสุจิตรตรา  พลทะรักษา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงสุธาสินี  ตะโคดม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายหฤษฎ์  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายอนุชิต  แผ่นทอง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายกณวรรธน์  ทิพย์นนท์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงกมลลักษณ์  อัศวาวุฒิ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมมิตร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกัญญาภัทร  เตือนสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เหลาทอง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายกัณตภณ  ศรีมี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงกันติชา  หมายมี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงกานต์มณี  พูนทอง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายกิตติพศ  ตามประสี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงเกดธิดา  วาปี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงเกตน์นิภา  ทิพนนท์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ทิพย์สมบัติ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงชญาดา  บุตรวัง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงชนาพร  ลอยฟ้า โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงชนิดา  เคนทวาย โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงชนิตา  โสมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กชายชวนากร  สิงห์ปั้น โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงชวิศา  แสดคง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงชัญญานุช  พินิจมนตรี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงชันย์ชนก  ดอกจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงชามาณัฎฐ์  วงศรีไข โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงญาณธิชา  อินทร์ลี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กชายฐิติณัฏฐ์  อุปแดง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงฐิติวรดา  เสวตะ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ไปยะพรหม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงณัฏฐิดา  โหระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงณัฐชาดา  เหล่าสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงณัฐปพน  อินธิฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงณิชาภัทร  พรมวัง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายเดชาภัค  ใครอุบล โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงตรีทิพย์  ใจดี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายธนกฤต  ศรีพุทธา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงธนภัทร  นามมีฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงธัญพิชชา  โสภา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงธารารัตน์  มาตราช โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เหาะเหิน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายนักรบ  ป่งกวาน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงนัฐฐา  ดุลบดี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงนัยย์ปพร  ธรรมทาทอง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงนาเดียอีฟลิน  โทอิ้ง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงบัณฑิตา  กิ่งรังกลาง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงบัวบูชา  ใจดี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อินทรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงประภัทสร  ปฏิบุตร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงปัญชลิกา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงปัญญา  โสดาธรรม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงปัณฑารีย์  นามไพร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงปิยพัชร  กลางเมืองพล โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงพรนิชา  สุวรรณเทน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กชายพศิน  ชอง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายพิชชากร  จันทะบาล โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงพิรญาณ์  ล้อมสาย โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงแพรวารี  ชนะภา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายภัทรโชติ  พิมพ์ดั่ง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงภัสรา  แพงอ่อน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายภาคภูมิ  หูมดา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายรัฐนันท์  พลจิต โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายวิพัฒน์  สังขมุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  จิระสวัสดิ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงศศิกานต์  แสนอุบล โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายศักดิธัช  รัศมี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงศิรินาถ  คำสอน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ทายะ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงสศินันธ์ญา  สิงห์คู่ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายสิรภพ  กาสุริย์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงสุพิชญา  ทรงทันตรักษ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายอภิวัฒน์  เฮียงราช โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงอภิสรา  พันธุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงอรกัญญา  อดิเรกวรโชติ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงอัญญารัตน์  พรมวัง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงอารยา  เสนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงเขมจิรา  มังธานี โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงชุติกาญจน์  โคสินธ์ โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงธนัญญา  โกมล โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงจิราวรรณ  โคตรชมพู โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงบัณฑิตา  เลิศลำหวาน โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงพรภิรุณ  แสงจำปี โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงพัชรพร  บาลไพ โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงพันธิดา  สำลี โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงเพชรลดา  คำผาย โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงภาวิณี  วงษ์ขาว โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงวิภาพร  วาปี โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงศิริพรรณ  ธรรมพิทักษ์ โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายสิทธิกร  ตรวจนอก โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงอรจิรา  จันทร์เพชร โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงอริศรา  ไชยเทพ โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายกฤษณะ  บุญพะเนียด โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายณัฐภาส  ธาตุทอง โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายเตชินท์  แคว้นไธสงค์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายธัญพิศิษฐ์  ทองไทย โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายหัฏฐจิต  ไฝทาคำ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายอภิสิทธิ์  เทือกท้าว โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงอรอุมา  ภูต้อม โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงกฤติกา  อินรีย์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ใจโปร่ง โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จินดา โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงกาญจนา  ผิวทอง โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ชาบรรทม โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงกานต์ธิรา  ชาบรรทม โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงกิ่งกาญน์  เสน่ห์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายกิตติศักดิ์  เฉลิมอนันตชัย โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงจุฑามณี  ชุมนุม โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายเจริญทรัพย์  วงจันทร์ชมภู โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายฉัตรตะวัน  อินธิโคตร โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายชินกฤติ  นิวาสประกฤติ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายณ​ัฐบดี  วรสาร โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายณัฐดนัย  แพงพา โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงณัฐภัทร  พิลา โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายณัฐภูมินทร์  ทองไสย โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายณัฐวัรรษ์  รู้บุญ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงทิภาวดี  สวัสดี โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงเทพธิดา  อินทร์ศรี โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายธนพัฒน์  ชารัมย์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงธนันชา  อุดชุม โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงนภารัตน์  ฉัตรเกษ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงนัฐธิดา  จุลแสน โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายนิธิกร  หนูเข็ม โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายปฏิพล  หอมขุนทศ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงปุณยาวีย์  ศรีภูมี โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงพรภิมล  จันทร์ศรีทอง โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายพลภราพร  ลาดแก้ว โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายพสุธา  สุดาชาติ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายพิชญะ  วรสาร โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงพิญธิดา  ชาวโคกสี โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุทธิดี โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพิมพิกา  สารคำ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายพิษณุกร  ชินบูรณ์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายยิ่งคุณ  ผิวงาม โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงเยาวภา  คำบุญ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  บุญประกอบ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายรัฐภูมิ  ตาลทรัพย์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายรัฐภูมิ  บุญเรือง โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงรุ่งธิวา  กาลสุข โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายเรืองเดช  เชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายวัชรนันท์  แลดี โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงศศิกาญจน์  พันธผล โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงศศิภา  อาบุญงาม โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงศิริวิภา  สุวเพชร โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายศิริศักดิ์  หมั่นเสนา โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายสิปปกร  โคตรงาม โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงสุทธิดา  หนูนุ้ย โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อินรีย์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงอภิญญา  ภาคกินนร โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงอรกัญญา  เสวชัยภูมิ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงอรัญญา  เจริญท้าว โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงไอรดา  วรรณุทรวง โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงิอริสา  ภาษี โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงจิรัฐกาล  ใจชาย โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายณัฐวัตร  ธิมะสาร โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายสิทธิโชติ  หมอนสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงอริสา  เนตรฐา โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงจิรนุช  มิ่งแสง โรงเรียนบ้านบะนกทา ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายฉัตรเพชร  แว่นแก้ว โรงเรียนบ้านบะนกทา ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านบะนกทา ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายถิรวุฒิ  วิลัยลักษณ์ โรงเรียนบ้านบะนกทา ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงนุชริน  ใบธรรม โรงเรียนบ้านบะนกทา ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงศิริขวัญ  พลศรีดา โรงเรียนบ้านบะนกทา ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงอรนลิน  แพงอ่อน โรงเรียนบ้านบะนกทา ป.4 คณิตประถม
242 เด็กชายณรงค์รัตน์  บาลนาคม โรงเรียนบ้านบะนกทา ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงปิยาพัชร  ปาวี โรงเรียนบ้านบะนกทา ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงพิยนันท์  จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านบะนกทา ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงพิยะดา  โสภา โรงเรียนบ้านบะนกทา ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงรัชนีกรณ์  ศรีสุทัศน์ โรงเรียนบ้านบะนกทา ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงวรัญญา  สีสอน โรงเรียนบ้านบะนกทา ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงสุพรรษา  กอนเกิด โรงเรียนบ้านบะนกทา ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงเสาวณีย์  วงค์ละคร โรงเรียนบ้านบะนกทา ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แก้วฝ่าย โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงปาลิตา  ทิพม้อม โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายพงษ์พิทักษ์  พันทะสา โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายพีรวัฒน์  มะลิเลิศ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายภัทรพล  บงบุตร โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงมนัสชนก  บุญเนาว์ โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงเมธปิยา  ไชยนา โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายสุภวัฐ  บงบุตร โรงเรียนบ้านอากาศ ป.6 คณิตประถม