รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  เพียสา โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกมลวรรณ  สุภาพ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤติพงษ์  ชินมาตร์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกัญญาภัค  อินธิจันทร์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายชิษณุพงศ์  ต่ายทอง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายณัฐเศรษฐ์  วงศ์แสงงาม โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณิชานันท์  วงศ์แสงงาม โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงนชาดา  ธรรมชาติ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงนฤภัทร  กิมุล โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงบุษราคัม  กวีพิชชาพัชร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงภัคจิรา  ฉลวยศรี โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงวรัชยา  เหมะธุลิน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงวิชะนุช  อุส่าห์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายศุภกร  บุญเสมอ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงโสภิตตา  ขุมเงิน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ทองพราว โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงกรกันยา  คะศรีทอง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กชายกฤษฎา  นักผูก โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงกัญญาภัค  แก้วคำแสน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงกัลยา  แทนรินท์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายกิตติธัช  อินจิ๋ว โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทร์ศิริ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงขนิษฐา  นาใจคง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงเขมินทรา  แก้วอุดร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายคเชนทร์  ทันสี โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงจิตรลดา  แก้วนริทร์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายจิรายุส  แก้วมุงคุณ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ย่อมกลาง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พุฒธรรม โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงชนิกานต์  เห็นภูมิ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายชวนากร  มีผล โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายชโวทัย  วัชรเกรียงไกร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงช่อลดา  บุตรแสน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ริยะสาร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กชายญาณาธิป  พระนคร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงณัชชาสินีย์  ฝ่ายรีย์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กชายณัชพล  แก้วทอง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงณัฐนิชา  สิบแก้ว โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายณัฐพร  สุรำไพ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กชายณัฐวัฒน์  เทศประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กชายทัศน์พล  ภูสีน้ำ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายธนกฤต  กุละนาม โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กชายธนกฤต  เอนไลยฤทธิ์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายธนพงศ์  ศรีมาชัย โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงธนพร  ดอนเกิด โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงธัญชนก  พุทธชัย โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงธัญวรัตน์  วะนาไชย โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงธัญสิริ  ศรีโยหะ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงธิชา  ใยบัว โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงนรินทิรา  รสธรรม โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงนิศารัตน์  บุตรศิริ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงเนตรชนก  ชุมภูแสง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงเบญญาภา  กันยาวงศ์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงปนัดดา  สุทธิดี โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายปพนศักดิ์  บุญคง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ถาปันแก้ว โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เกษศิริ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  สุขะ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงปริมประภา  ทองประทุม โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงปริยานุช  เอกอุ่น โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายปริวัฒน์  กุละนาม โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงปัทมา  ลีทอง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กชายพงศ์พัชระ  ปฏิพันธ์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงพรทิชา  พรรคทิง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  หมั่นกุล โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงพิมพิมล  ทองประทุม โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงพิราชรักษ์  สาหล้า โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายพุฒิพัฒน์  น้อยพันธ์ดี โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงแพรวรุ้ง  เขียวสะอาด โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงภัทรภร  พลพันธ์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายภาณุพงศ์  ทองวงษา โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายวชิรวิทย์  พรหมกสิกร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงวรวรรณ  มั่งมี โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายวัชรพล  ฮวดมาลัย โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายวิวรรธน์  ขุมเงิน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายวีรากร  คำมุงคุณ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายศราวุฒิ  ทรัพย์พิพิตร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงศศิธร  วงศ์ประทุม โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงศุภิสรา  ป้องกัน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงสิริรดา  แก้วขาว โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงสุจิรา  โสภณ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงสุชานันท์  หอมกระจาย โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงสุพิชกัลยา  คณฑา โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงสุพิชชา  พิทักษ์ธนาทรัพย์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ศรีสร้อย โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงสุรัตน์วดี  ถาหมื่น โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายอณุวัฒน์  กาญบุตร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงอนุธิดา  อนุประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงอภิญญา  บุตรบรรเทิง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงอรนุช  ข่ายทวิง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงอารยา  แสนจันทร์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กชายเอกลักษณ์  สุวรรณภา โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงไอริษา  ธรรมชาติ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงณัฐณิชา  คณะวาปี โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงนิศารัตน์  ไมยโภคา โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงชนากานต์  สุวรรณศรี โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงชลิตา  วงศ์ธรรม โรงเรียนบ้านนาล้อม ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงวิลาวัณย์  ก้อนแพง โรงเรียนบ้านนาล้อม ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงศุภกานต์  เอี่ยมอักษร โรงเรียนบ้านนาล้อม ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงสุชานันท์  สัพโส โรงเรียนบ้านนาล้อม ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงอรปรียา  สุดาชม โรงเรียนบ้านนาล้อม ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายกรกนก  เหลาสิทธิ์ โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงเกวลิน  ล้อมฤทธิ์ โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงจิรัชยา  สารมานิตย์ โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงจุฑารัตน์  แปลเพ็ง โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายเจษฎาวุฒิ  ประชานันท์ โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงชนาพา  สามารถ โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายชัยพล  ทาทอง โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายไชยวุฒิ  คำพระเวช โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงพจณิชา  อาป้อง โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงพรณิภา  แสงโรชา โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงภิญญาพร  ด่อนแก้ว โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายภูวไนย  แก่นนาคำ โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงวรนุช  เกตุงาม โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายวีรกร  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายสถาพร  ประชานันท์ โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ปุณปิตตา โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงอรปรียา  ผาริโน โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงกชกร  แสงโรชา โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายกวิน  ใจขัด โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
121 นางสาวจีรวรรณ  ปุยแก้ว โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
122 นางสาวธนภรณ์  เปรี่ยมดี โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
123 นางสาวปวีณา  กำมา โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
124 นางสาวปาวลีย์  วงศ์ศรี โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงปิยธิดา  คำพระเวช โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงพัชราภา  ภักดีรักษ์ โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงวิจิตรา  ระหวยใจ โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
128 นางสาววิยะดา  บุญคำ โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
129 นางสาวอิสรา  สารมนิต โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงชาลิสา  ศิริฟอง โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายเตชสิทธิ์  คำห่อ โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงนุชจิรา  สุดชาลี โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงพรฑิตา  อโนนาม โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงพัชรินทร์  ชัยกมล โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงพิมพ์ประภา  นิลบล โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายศักดิ์พล  สารมานิตย์ โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงสุภัสสร  ลักษณะเปื้อ โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงกรกฎ  มะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายกฤษณะ  พลวงศา โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายกฤษวัธน์  เบญจมาศ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงจิระนัน  ประทุม โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงจิราพัชร  เป้าจันทึก โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงชนาภา  วงษ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงชาลิสา  วงละคร โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงชุติภา  เสาร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงทักษอร  จันทศรี โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงนัชชา  ธรรมจิตร์ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงบุญญิสา  คำทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงพิชชาภา  บุราณสาร โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงสรีริลลดา  ยิ้มมี โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายสหรัฐ  บุราณ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายอริยะ  ธนู โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงกษมา  วามานนท์ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงพชรพร  สุรินทร์เลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายกันตภณ  จันทะนพ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายก้าวไกล  แก่นนาคำ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายคุณาวุฒิ  บุญยืน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงจิราพัชร  กางทอง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ประเสริฐการ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงชัญญานุช  นาจาน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงณธีรดา  ทาอินทะ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงณัฐชยา  บุตรสุรินทร์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศุภรานันท์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายณัฐวรรธน์  สาลีสูน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายธีร์ธวัช  สุทธิอาจ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายปฏิญญา  ตะนันท์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงพิชชาพร  สุทธิอาจ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงพิชญาภา  พรมเมืองคุก โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงภาพิมล  สุทธิอาจ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงเมริษา  เเก้วอาษา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงเวธนี  มณีเนตร โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงสุกัญญา  ทัศนชุมพล โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงสุพิชญา  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงอภิชญา  นามละคร โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงกชพร  เจาะจง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงกรกนกเรขา  กุดหอม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายกรวิชญ์  พิลาชัย โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายกลกานต์  แก่นนาคำ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงกัญจนพร  งาทิพย์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หูชัยภูมิ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายกันตวิช  ชาสงวน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  สุจริต โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงคีตภัทร  สาขามุละ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงคุณัญญา  แสงวงค์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงจิราภา  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงชฎาฉัตร  โอษะคลัง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงชนัญชิดา  เจริญศรี โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายชนินทร  แสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงฐิติกานต์  สร้อยคำ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงณัชณิชา  วงคาร โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงณัฐชา  ประธาน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงณัฐฐาพร  มีพรหม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายณัฐดนัย  เอื้ออารีย์กุล โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงณิชาภัทร  สัพโส โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายติณณภพ  อ่อนสุระทุม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายทัชชกร  จิรัฎฐ์ปภา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงธนพร  ศรีนุกูล โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายธนัย  ดวงสีทอง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงธนาภรณ์  ศรีอาจ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงธิดาวรรณ  สัตถาผล โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงเบญญาภา  เป้งคำภา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายปภังกร  อ่อนสุระทุม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายปัณณวัฒน์  ศรีนา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายปัณณวิชญ์  พลบุุบผา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายปุญญพัฒน์  ตระกูลเจริญ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายปุณวิชญ์  ศรีสร้อย โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงพราวนภา  วะชุม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพิชชาพร  ผายสียวน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพิชญาภัค  ทองแสง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายภคภัทร  สัพโส โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงภัทรธิดา  กาญบุตร โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายภัทรพล  เพชรรัตน์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายภูริพัฒน์  มาลาทอง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายยิ่งคุณ  คำเพชร โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายรัชชานนท์  จุฬาจตุรศิระรัตน์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วรรณปะเข โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงรุ่งนภา  เหมะธุลิน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงลักษิกา  เจริญชัย โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายวริศธร  สีพันธ์บุญ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงวริฬญา  มานะโพน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายวัชรวิชย์  ทิพย์เนตร โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงวารีรัตน์  กวานดา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายวีรวุฒิ  นาคะอินทร์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงศิริณวาภรณ์  ศิริมหาจันโท โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงศุภลักษณ์  ศรีอาจ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงศุภัณฑา  พิทักษ์วาปี โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายสกล  สกุลกิจรุ่งเรือง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงสิตานัน  หันจางสิทธิ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงสิริกัญญา  จิ่มอาษา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงสุชัญญา  พรมจันทร์ศรี โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงสุณัฏฐา  เกษเพชร โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงสุธิมา  เมล์ทาง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายสุวิทัศน์  ทิพคุณ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงเสาวลักษ์  แก้วมุงคุณ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงอ้อมตะวัน  ทองธิราช โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงเอื้ออารีย์  เอื้ออารีย์กุล โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงศ์ปรีดี โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงกัลยากานต์  วงศ์เสาร์เนาว์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงณภัทร  ควรดำรงธรรม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงพิชชากร  อภัยแสน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายรัญชนวิชญ์  นิธิวิรุฬห์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงวิรัลพัชร  วรรณะ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.4 คณิตประถม
243 เด็กหญิงกชพร  เทียมราช โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงกานต์ชนก  หงษ์ภู โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงชญานิศ  พ่อคุณตรง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงฐปรัตน์  ศรีวิไล โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงณัฏฐพัชร  ภูชูธรรม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงณัฐธิดา  เอกรักษา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายณัฐวรรธน์  พงศ์นพรัตน์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงตะวันวาด  ศรีภิลา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงธวพร  สรรพสิทธิ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงนคนันทินี  บัวเปรม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงนิรัชพร  วรรณะ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงนิษฐา  ไชยสีทา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงสุปภาวรินทร์  ธรรมศิริ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ป.6 วิทย์ประถม