รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธนากร  อ่อนโสภา โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงวิชญาดา  มนตรีสา โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กชายกอบกาญจน์  สุริแสง โรงเรียนบ้านนาแก ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงทัตติญา  ศรีสถาน โรงเรียนบ้านนาแก ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายมงคล  นันทะแพง โรงเรียนบ้านนาแก ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เอ็นดู โรงเรียนบ้านนาแก ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายจิรภาส  จุตตะโน โรงเรียนบ้านนาแก ป.5 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงชลดา  ดากาวงค์ โรงเรียนบ้านนาแก ป.4 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงปิยะนันต์  จันตะเสน โรงเรียนบ้านนาแก ป.4 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงภัทราวดี  คำชมภู โรงเรียนบ้านนาแก ป.4 วิทย์ประถม
11 เด็กชายรัฐศาสตร์  ปรางค์นาค โรงเรียนบ้านนาแก ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดากาวงค์ โรงเรียนบ้านนาแก ป.4 วิทย์ประถม
13 เด็กชายสิทธิเดช  คำชมภู โรงเรียนบ้านนาแก ป.4 วิทย์ประถม
14 เด็กชายอรรถพันธ์  คำชมภู โรงเรียนบ้านนาแก ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงกฤษกร  วงศ์ษาโคตร โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เรียมแสน โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายนวพล  กลยาณีย์ โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงพัชราวดี  บุญพจน์ โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายพิมพ์ผกา  พูลสุข โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกุลธิดา  ดวงคุณ โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ลาดำ โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวจิราภรณ์  บุญทศ โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงทัตพร  แก้วคอนไทย โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายรัฐพล  เรียมแสน โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายปรเมศ  เครือหมื่น โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงประภัสสร  เกตุฤทธิ์ โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กชายภูวเดช  ทิพชาติ โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายสิทธิพร  บุสดี โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงอรพรรณ  ส้มดี โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กชายเลิศฤทธิ์  วรศิริ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายกฤษดา  แสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงกุลนันท์  สานุทัศน์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายคงกะพันธ์  แก้วคำศร โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายคมสันต์  อนันติ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงจารุวรรณ  หงษ์หิน โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงจิดาภา  แสนบูราณ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณัฐภากัญญ์  โล้วทรัพย์ธนา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายธนดล  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายธนาวุฒิ  สิงห์พรมมา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงธันชนก  เพาะเจริญ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงนภัสสร  ธนาวินิจเจริญ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงนุชรา  ทองล้วน โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายบัญชาการ  โกศล โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงปณิตา  ประสมกล้า โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายปรวีร์  ศรีชนะ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงประภัสสร  แสนโยธา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงเปรมปรีดา  จุ้ยเรือง โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายพงษภัค  ภูละคร โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพรนภา  พันทะมา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงพรรณิภา  โพธิ์พนา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพัชรินทร์  พระราม โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายภูมิรพีภัทร  ภูมิประเสริฐ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายมิ่งขวัญ  แสงทวี โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายมิ่งขวัญ  แสนทวี โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงรติพร  ธ.น.กุล โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายรุ่งอรุณ  อุ่มภูธร โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงลลิตา  มะโนภัย โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงวชิรญาณ์  จิณะเสน โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงวรกาญจน์  ชาภูคำ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายวรภัทร  แก้วมหาสุริวงษ์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงวริศรา  แสนอุบล โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงวิสาสินี  ผงสินสุ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงศรุตา  มะโนภัย โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงศรุตา  สุขอร่าม โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงศิวภา  ถานทองดี โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายสืบสาน  ข่อนขัน โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายสุทธิศักดิ์  รังรส โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงสุริย์วิภา  โรมรัมย์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงอชิรญา  อินธิแสน โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงอฐิติยา  อนันติ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงอรอุมา  พรหมพิทักษ์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงอาทิตยา  ม่อมพะเนาว์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงขวัญฤทัย  มณีแดง โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงจอมขวัญ  นาบุญ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงจิรนันท์  ปัตโชติชัย โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ไทยเหนือ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงจุฑามณี  สงบุดดี โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายฉัตรมงคล  โพธิจันทร์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายชนินทร์  ศุกยะเลิศ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กชายชัยณรงค์  ศรเลิศ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงญนัญชนก  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงฐิติมา  นครังสุ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญชื่น โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงธัญชนก  คงเจริญ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงนภัส  หมื่นจิต โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงนรารักษ์  เพ็งจันทร์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายนันทภรณ์  วงศ์ปทุม โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงประภัสสร  แสงโยธา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงปัตธมา  พันดา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงปุณยนุช  เชื้อขันตี โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงพรรษชล  จันทร์ดา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กชายภูมิพัฒน์  แสนสุข โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงภูริชญา  สตาเขตต์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  โหนกขุนทด โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงเมธาริน  ขอมีกลาง โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงลลิตา  มะโนภัย โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงวรัชยา  ไชยโยธา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายวีรพล  เกตุพงษ์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายสิทธิพล  พลพันธ์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายสิริชัย  วงศ์ประจันทร์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงสุชานาถ  เรียมแสน โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงสุนันดา  บุตรแสง โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงสุพัชราภา  ชูศรีทอง โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงอมรรัตน์  ร่างกาย โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงอาชิรญาณ์  นันทปรีดา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกชกร  สายแสน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงกนกกร  ทานาศิลป์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงกนกพร  ชื่นสงวนสัตย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงกนกพรรณ  แก้วมะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงกรกช  หตะแสน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายกฤตภาส  สอนแสง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงกัญญานี  ชีแพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุขเมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงกิ่งกมล  หลินภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายกิตติพัฒน์  ศรีพรมติ่ง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายกิตติภัทร  กำลังงาม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายกิติคุณ  สุขสม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงกิเตศิริ  พรหมโคตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ไสยกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงเขมนิจ  หาญมนตรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายจักรเพชร  โกษาพิทักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงจินดารัตน์  แพงคำฮัก โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายจิรพนธ์  แจ้งไชยศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายจิระพงศ์  วงศ์เตชะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงชฎาพร  ต่าเนาว์ดง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงชนาภัทร  หาวัง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ศรีอาจ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงชัญญานุช  จินดาภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงชาลิสา  ชนะพันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายชิตชัย  เจริญพร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายชุติพนธ์  จันโทศิริ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงญาณิศา  ส่งสี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายฐปนนท์  กรุณานำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายฐิติโชติ  ศรีคูณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายณภัทร  เพชรสังหาร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงณัชทิชา  แก้วอุ่นเรือน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทิพย์สมบติ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายณัฐพงษ์  สีสัน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงณัฐวีร์  วิชัยผิน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงณัฐสุดา  ไขไพวัน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายณัฐอนันต์  นีละสมิต โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงณิชมน  อุทรัง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงณิชากร  ภัทรธนาภินันท์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงณิศรา  ศรีสุข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายดนุพล  อินทร์ไทย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายดลธภัทร  โพธิสุรินทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงเดือนเต็มดวง  นาคโคตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงตรีดามาศ  อินทร์เกษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงทักษอร  จันทะสิทธิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงทิชานันท์  คำชมภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายธนโชติ  สุขวงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายธนบดี  เผ่าพงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงธนพร  ติไตรวรรณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงธนพร  ทานาลาด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายธนภณ  พิมพ์กลาง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงธนัญญา  อินธิราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายธนาศิลป์  อินธิกอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เขียวงาม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายธาวิน  พิมพ์โยธา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายธีระภัทร  เย็นบำรุง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงนพวรรณ  ทัศจันดา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงนภัสสร  สุดโท โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายนราวิชญ์  แก้วศรีไตรย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงนริศรา  แสนนาวา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายบัณฑิต  ทับทิม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงบัวบุญ  คำสุจริต โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายปกฉัตร  รอดอุตม์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายปฏิภาณ  มุลี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายปฏิภาณ  หลานเศรษฐา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายปภาวิชณ์  พรมภาพ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงประภัสรา  เชื้อวงศ์พรหม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงปรางค์นภา  พรมชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงปลายฟ้า  จูมสีสิงห์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายปัญญากร  ชุมปัญญา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงปาณิสรา  นะตะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงปาณิสรา  เหมืองห้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงปิยธิดา  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงปิยะดารัตน์  คำเพชร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงปุณยาพร  ชาไชย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายปุระชัย  พลราชม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายพงศธร  ถาวงกาง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายพชร  สุขวิริยะวงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงพรศุภกานต์  เหลาแตว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายพลวรรธน์  เพ็ชรแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายพหล  ศรีเตียเพ็ชร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายพัฒนศักดิ์  พรมไพสน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
187 เด็กหญิงพิชชาภา  อุปพงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงพิชญา  คำชมภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงพิชญา  ไชยสมภา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงพิชญาภา  ยอดนารี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายพิทยาธร  คำผิว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  สีเทียวไทย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายพีระพัฒน์  ยาทองไชย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สร้างเขต โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายภัควี  พิมสำโรง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงภัทรธิดา  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงภัทรธิดา  โคตรภักดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงภัทรพร  กุย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายภาคิน  นาหมื่นหงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายภาคิน  อัลคาร์ล่า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายภาณุ  คึมยะราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงภาศิริ  ศรีมุกดา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
203 เด็กชายภูมิภัทร  มุงคุณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงมณฑิชา  เหขุนทด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงมนัสนันท์  ฮมภาลาด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงมนัสนันท์  โกสาแสง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงมัลลิกา  ทองนิวัน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายมิ่งสกุล  แมดมิ่งเหง้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงมุกดารัศมิ์  อุตรส โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงรจนปภา  ไชยชนะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
211 เด็กชายรชตะ  กาญจนพัฒน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงรณพร  คำพรหมมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงรัฐชดาพร  ปุ่งคำน้อย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ซาหยอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงรินทิรา  ราชประสิทธิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
216 เด็กชายลภัสกร  เมธาวี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงวณิชญา  ตาระบัตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงวรรณวิษา  ประกิ่ง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
219 เด็กชายวรวงศกร  มาศงามเมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงวริศรา  ขะชาตย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงศศิกานต์  เกษมสวัสดิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงศศินิภา  คลังสอน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงศศินิภา  ลือรินทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
224 เด็กชายศิรวิทย์  พรมน้อย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายศิรวุฒิ  สุดสังข์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายสรวิชญ์  บรรเทา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงสิริธร  วงศ์แสนสี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงสิรินทรา  ทึนรด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
229 เด็กชายสุภกร  โภคธนนันท์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายสุภิชัย  สถิตย์วิมล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงสุภิสรา  ก่องดวง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงสุรีรักษ์  อยู่พูล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
233 เด็กหญิงสุวิมล  ผาใต้ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
234 เด็กชายอนาวิล  อินทะนาม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายอนุชน  สิริโชคกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
236 เด็กชายอภินันทชัย  คำเมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
237 เด็กหญิงอภิพร  ไชยเสนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงอรณพา  งอยแพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงอรปรียา  หาญมนตรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายอัครพล  นามวงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงอัญชิสา  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงอัยริสา  สุขประเสริฐ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายอัษฏาวุฒิ  พินิจโคกกรวด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายอัษณัย  วิทยปัญญาชาญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 คณิตประถม
245 เด็กชายอานนท์  บุตรแสนคม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 คณิตประถม
246 เด็กหญิงอิงคการณ์  นามบุตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายเอกราช  ข่วงทิพย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายกชกร  ดาบสีพาย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงกชกร  ทองเพ็ง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายกณวรรธน์  สัมโปสะเสน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงกมลชนก  ทองคุปต์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงกมลชนก  โยยันติ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงกมลทิพย์  ภูโปร่ง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงกมลทิพย์  ศรีโนนเรือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงกมลรัตน์  กุลลินพล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงกมลวรรณ  ดารมณ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กชายกรวิชญ์  ปิระนันท์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายกรวิชญ์  ยอดหงส์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายกฤตปุญญพัฒน์  แก้วกิ่ง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายกฤตเมธ  เขียวปัญญา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กชายกฤติเดช  มิตรอารักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายกฤษฎิ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายกฤษณพงษ์  เนืองทอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายกฤษณะ  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงกฤษณา  ตาแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายกฤษดา  เงาสมรูป โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายกฤษติกรณ์  คงปราโมทย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงกลิ่นขวัญ  การุณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงกวินเนตร  โคตรพิลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงกวิสรา  ขันติยู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายกวี  คำสิงห์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายกษิดิ์เดช  ใจใส โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายก้องเกียรติ  ศรียะไชย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จิตรเมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฐานพรหม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงกัญธิดา  คัดทะจันทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายกันตพัฒน์  วังคะฮาต โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงกัลยาณี  บุญแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายกิตตพัชร์  จันทวีระกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายกิตตินันท์  คงธนกุลโรจน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายกิตติพงษ์  ใจประทุม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายกิตติพัทธ์  พันธ์โสรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กชายกิตติภพ  อุตศาสตร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  รังษี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงกิติยาภรณ์  คตสุข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงกีรติกาญจน์  แก้วกิ่ง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงกีรติญา  วังศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงกุลนาถ  ถาวรสุข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายกุลวัฒน์  ไชยมาตย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงเก็จมณี  หนูอินทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายเกริกกษิต  คึมยะราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงเกวลิน  ศรีตระการ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายเกษธิพงศ์  บัวแยง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงเกษมณี  วงศ์อินทร์อยู่ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายโกศัลย์  อุปพงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายโกสินทร์  สัพโส โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายไกรศร  ศิริรัตน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงขวัญฤทัย  คมคาย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กชายเขมทัต  นิลเกษม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายคฑาภัค  ธราสิทธิดล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายคณิศร  ธงอาษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายคณิศร  เพ็ญคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายจรณะ  ไชยกว้าง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงจรรยพร  คำชมภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงจรรยพร  ผาใต้ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายจักรพรรดิ์  โกศล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงจันทร์จิรา  วงค์เตชะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงจันทร์เจ้า  พาพิทักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงจิตติพัฒน์  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กชายจิตติพัฒน์  โคตรบรม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงจินตนา  ห้อยระย้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายจิรโชติ  เกตะวันดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงจิรธิดา  เผือกมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงจิรปรียา  ไขประภาย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงจิรภิญญา  ตรีศูนย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายจิรัฐกิตติ์  ตระกูลศรสูรย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แก้วเจริญผล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงเจนนภา  ไคลจันทร์เศรษฐ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายเจษฎา  ฮ่มป่า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กชายเจษฎาพร  ปาระคะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายเจษฏาภรณ์  ปักกะทานัง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายฉลองชัย  หาญมนตรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายฉัตรชัย  แสนปัดสี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงฉัทชนัน  เภาโพธิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงชญานุช  บุตตะเขียว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงชฏารัตน์  คามราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กชายชนเทพ  เริงฤทธิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายชนวีร์  ลีทนทา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงชนันยา  สุวรรณโครต โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงชนานันท์  พลราชม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงชนิสร  ลอยร่อน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายชโนดม  มังษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กชายชยนันต์  อรุณรัตน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กชายชยากร  สัพโส โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงชลดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงชลธิชา  บุญรอด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายชวิศ  ไพศาล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงชวิศา  คะณานันท์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงช่อผกา  ใยวังหน้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายชัยภัทร์  ขีดโนนโจด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงชิราพร  ปันจันทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายชีวธันย์  พองคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงชุติกาญจนน์  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จำปา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายโชคชัย  สวัสดิ์ทรัพย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงโชติกา  ศรีโฉมงาม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงญาธิตา  ทองไชย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงฎตรียา  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงฐนัสข์พัชร  จันตะเสน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายฐานวุฒิ  เทเสนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายฐิติกร  มอญปาก โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายฐิติพงศ์  โคตรวงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงฐิติรัตน์  โถบำรุง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กชายฐิติวุฒิ  ระบายศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงฑิมพิกา  สกลธนากร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กชายฑีฆายุ  กัลยาสนธิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงณกฤตตรา  ลินโพธิ์ศาล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กชายณฐนน  กางกำจัด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กชายณฐพบ  ภู่พงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงณฐมน  นาใต้ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กชายณภัทร  สุขรักษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงณภัทรา  ใยพันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงณภัสสราพร  ทิลารักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กชายณรงค์รัชช์  ยะไวทย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ยิ่งเจริญลาภ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายณวัฒน์  วงศ์ตาคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  คำเกษ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายณัฎฐวิชญ์  สามารถ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายณัฐกรณ์  นิลสังขรณ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายณัฐกรณ์  มุลณี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายณัฐกานต์  โพนไชยา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงณัฐชุดา  มีเมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายณัฐดนัย  พันธ์ชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กชายณัฐดนัย  รสานนท์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีสุข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงณัฐธีรา  นามอนุ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายณัฐนนท์  พรหมกระวงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงณัฐนิชา  อุปพงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กชายณัฐปกรณ์  ผิวขม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายณัฐพงษ์  จันทร์ประดิษฐ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายณัฐพร  แสนสุริวงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายณัฐพัชร์  ถาอาดนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กชายณัฐภัทร  อภิวัชรกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กชายณัฐภูมิ  ภูวงศ์ษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายณัฐวงศ์  ปิยจิตรไพรัช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายณัฐวัฒน์  พัฒนะชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กชายณัฐวัฒน์  โกษาแสง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ยะไชยศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงณัฐสุดา  พลราชม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงณิชกานต์  ยาทองไชย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงณิชาภัทร  คำชมภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงณิฌา  คุณปัญญา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายดนัย  ใจใส โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายดลวัฒน์  กองตองกาย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงดวงกมล  ปริญญาพล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงดวงพร  เสนาพันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงดากานดา  เชื้อขันตี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายตรีธวัฒน์  ปุญญสุขพัฒน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กชายตฤณพฤกษณ์  พลราชม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายติณณภพ  พิมพ์สมแดง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายตินณภพ  อุดมนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กชายเตชภณ  ลาศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายถิรเมธ  ทองนู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กชายทวีศักดิ์  ศรีอาจ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงทอฝัน  บุระเนตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงทักษพร  กาญจนสุวรรณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายทักษ์  บุญศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กชายทินกร  พึ่งสุขแดง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงทิพกฤตา  วิลัยรัตน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายทิวัตถ์  เดชานุกูลวิวัฒน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายทีฆทัศน์  เกิดทวี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายแทนคุณ  ทับทิม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายธนกร  งอยผาลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายธนกาญจน์  จักษุจินดา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายธนชัย  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายธนโชค  มีรัตนบุญคุณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายธนโชติ  เภาโพธิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายธนโชติ  แสงเรือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายธนดล  มีเย็น โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงธนธรณ์  จันทามี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงธนพร  แพงศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กชายธนพัฒน์  งามหนองอ้อ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายธนภัทร  มีรัตนบุญคุณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กชายธนภัทร  เอี่ยมบุญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายธนภัทร์  สิงห์คำมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายธนศักดิ์  แสงวงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายธนากร  คำโสภา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายธนากร  สมสายผล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายธนากรณ์  บุตแสง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายธนาทรัพย์  แสงพรมชาลี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงธนาภรณ์  แสงพรมชาลี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงธนิดา  นาลตา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายธเนศพล  มานิตยกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายธราเทพ  ดาบน้อยอุ่น โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ขจรราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงธวัลรัตน์  หล่าชาญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วอุ่นเรือน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ศรีเจริญธรรมะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงธัญญสินี  แก้วไกรศร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงธัญญารัตน์  เพียคำลือ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายธัญเทพ  เครือบุตรดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงธัญสินี  กัลยาบาล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงธารีรัตน์  สิงห์สูงเนิน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงธิจิญ์ญา  ปัญญาไว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงธิดาวรรณ  โถตันคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงธิติมา  ปัญญาประชุม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายธิติวัชร์  เพ็ชรประดับกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงธีรดา  กงลีมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายธีรเดช  สงทุ่ง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายธีรเดช  อุ่นเรือน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายธีรเทพ  ชีวะธรรม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายธีรพล  จรุงเกียรติสกล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายธีรพล  ไชโยธา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายธีรพัฒน์  คงมังคละ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายธีรเมธ  ระวังสำโรง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายธีรวรรธน์  ผฝสินธุ์สุ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายธีระพล  ขอลาศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงนงนภัส  คุณปัญญา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงนงนภัส  ศรีทิน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายนนทภพ  จินจันดา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายนนทวัฒน์  ศรีสุธรรม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายนพรัตน์  ปิงบ้านหล่า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงนพรัตน์  เขมนพันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายนพอนันต์  นามวงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงนภัสกร  เบญจคุ้มครอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงนภัสรา  ดีเหมาะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายนราทิพย์  เหมือนสีเลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงนราภัทร  รุ่งกิตติกานต์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงนรีรัตน์  พิริยะชนะชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงนฤสรณ์  ผิวหอม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายนะโม  สามศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงนันทกานต์  ผาวัง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงนันท์นลิน  กาสินพิลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงนันท์นลิน  นันตะสุข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายนันทพัทธ์  ศรกายสิทธิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงนันท์มนัส  ผารุธรรม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กชายนันทวัฒน์  ร้อยพิลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงนันทิชา  สุพันธ์เมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายนาวิน  คำเมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงน้ำทิพย์  คุณระวงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงนิชานาถ  บุราณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กชายนิติภูมิ  ภูมิชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงนุรจิรา  พรมภา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงเนตรณภา  เหมวา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงเนตรนรี  ฟองอ่อน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงบุญญาภรณ์  ถานะวัตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงบูน  ฮุย กี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงเบญญาภา  กุดนอก โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กชายปณิธิ  นาคราชา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงปติญญา  ยงค์บรรทม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงปทิตตา  ยาดาฟ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงปนัดดา  พีระธรรม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายปภังกร  หาญมนตรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงปรชญา  แว่นเรืองรอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กชายปรมินทร์  อุปพงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายปรมิศวร์  กรพันธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายปรเมศรุ์  กรพันธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายปรวีร์  ปาระมี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงประติภา  พักแพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายปรัตถกร  ธรรมจันทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงปรางค์ณัฐฐาน์  ป้องทอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงปราณธีรดา  โทไข่ษร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายปริชญา  สังข์มณี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กชายปรีชา  เจริญสุข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงปรียาภรณ์  อวนพล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงปัญจพร  วรรณไสย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายปัญญา  บัวแยง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงปัญฑิกา  อุ่มอาษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงปานชนก  บุคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงปานทิพย์  บุญระมี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงปาริชาติ  จันทรังษี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายปิติภัทร  เลขะวัฒนะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงปิ่นมนัส  เสน่ห์ดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายปิยดนัย  ภูมิภาค โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงปิยธิดา  อุปนิสากร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายปิยพัทธ์  ไชยชมภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงปิยรัตน์  งันปัญญา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายปิยวัฒน์  พิมพ์มีลาย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงปิยะพร  พรหมโคตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงปิยะภัทร  คำเสนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงปิยะวดี  งอยภูธร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายปุญญพัฒน์  ปุญญศิริกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงปุญญาพัฒน์  เจริญสุขสบายดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงปุณณ์ณพิชญ์  นามวงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงปุณณภา  ถาอาดนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายพงศกร  ขนุน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายพงศธร  ปราบพล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายพงศภัค  มุ่งเขื่องกลาง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายพงศภัค  วงษ์อนุ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  จังพานิช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายพงษ์ธนพัตร์  ทานาลาด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายพชร  ธรรมโชติอาภา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายพชรพล  แซ่เชียว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงพณิชา  ลีนาลาด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงพบพร  ปริปุรณะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงพรทิพย์  จันทร์โท โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงพรเทวา  นันท์แพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงพรธีรา  เอกอมร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงพรนพิน  พักแพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงพรนิภา  โคตรพันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงพรปวีณ์  กองสวัสดิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงพรปวีณ์  มีภูคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงพรพรรณ  เพียรพจน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงพรรณชนิดา  จันทร์มาลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงพรสินี  บุระพันธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายพรหมลิขิต  โกษาพิทักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กชายพลพล  คุณปัญญา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงพลอยมณี  ศรีสุภา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงพลอยใส  พรหมสาขาฯ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายพลากร  คำเห็น โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายพลากร  วิพรมหา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงพัชรพร  ใยวังหน้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายพัชรพล  แก้วโงน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงพัชราภรณ์  มูลหาญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายพัฒพงศ์  พุฒลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงพัทธีรา  สมรฤทธิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กชายพัสกร  คำมุงคุณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายพายุชัย  เชื้อชม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงพิชชาภร  ซ้ายสุพรรณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงพิชชาภา  ยังแสนภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงพิชญธิดา  บ่อไทย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงพิชญธิดา  มงคลศิริเกตุ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงพิชญธิดา  สอนแพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงพิชญา  คำแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงพิชญา  จันทะลือ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงพิชญาดา  โทขนาด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กชายพิชญุตม์  สุขคณา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงพิชฎา  พลศักดิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กชายพิชัยยุทธ  ใจปัญญา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงพิชามญช์  คำสวาท โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงพิธุนิภา  บุทา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ใจปักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงพิมพ์ภาภรณ์  ต่ายเนาว์ดง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงพิยรัตน์  นพรัตน์จิรกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายพิสิฎฐ์พล  ลาแสดง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กชายพีรวิชญ์  ทองดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายพีรวิชญ์  แก้วมะณี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายพุทธบุตร  ศิริรัตน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงพูนทรัพย์  เทวสกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายพูนสิน  กิ่งโก้ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายเพชรธาร  พรหมทอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงเพชรน้ำผึ้ง  ไตรยขันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทลุน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงเพ็ญพิมพ์  จันทร์มุงคุณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายเพทาย  ซ้ายสุพรรณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงแพรวา  จิกโคกกรวด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กชายฟิลิปป์  โกมาร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงภคปภา  คลังทรัพย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายภควุฒิ  สามารถ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  กันแตง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กชายภรัณยู  นุัยเทศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงภัณฑิรา  นามเนาว์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กชายภัทรนันท์  อัคฮาดศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายภัทรพล  มุงคุณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงภัทรภรณ์  สินธุโคตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงภัทรวดี  ดำทองคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงภัทรศยา  กริชบุญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ชาวันดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงภัทราพร  งันลาโสม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กชายภากร  หม่องปิง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายภาคิน  ดวงเคน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กชายภาญัพ  ชูเจริญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กชายภานุวัฒน์  วัดแพนลำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงภาวรินทร์  สัญจรเลิศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กชายภาวัต  ผาพรม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงภิญญดา  บัวศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายภูชิต  ทุมทา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายภูดิศ  วิริยะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กชายภูบดินทร์  มิระสิงห์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กชายภูพาน  คุณปัญญา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กชายภูมิพัฒน์  วังภูผา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงภูรดา  คึมยะราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายภูริวัฒน์  ราชรองชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงภูษณิศา  ไขไพลวัลย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงมนัชญา  ชัยวัฒน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงมนัสชนก  อุปพงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงมนัสชยา  ไขไพรวัน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงมนัสนันท์  ชาดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงมรรษกร  ไชยวุธ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงมาริษา  เหมือนสีเลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงมาริสา  พรมพิลาด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงมิชากิ  โอกาว่า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงมีนตรา  ชีมุน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงมุทิตา  งอยปัดพันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงมุทิตา  บุญพินิจ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กชายยศภัทร  ยอดแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงยศวิมล  จันทะวิชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงยุพาพร  ศรีเชษฐา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงรฐิญา  โยทองยศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กชายรณชัย  เรืองขวัญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงรดา  สุวันดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายรพีภัทร  วงสะโด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงรมณ  ภิรมย์กิจ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงรมิดา  ทองบุญธาตุ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงรมิดา  ทอนฮามแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงรวีนิภา  บุญยก โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงรอยตะวัน  ล้านแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายระพีพัฒน์  ทองขันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงรัชนีกร  ผาใต้ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายรัฐพล  คุณปัญญา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายรัฐศาสตร์  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กชายรัฐเอก  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงรัตติกาล  แสนตื้อ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงรัตน์เกล้า  สูญโย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงรัตนาวลี  สุพินิจ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กชายราชพฤกษ์  พรหมจักร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงลักษิกา  เพชรแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงลาวัลย์  จันทร์แสง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กชายวชิรวิทย์  บรรไพร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงวชิราภรณ์  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงวนัชพร  เวชสาร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายวนัสบดี  บุญละ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงวรกานต์  มีไกรราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายวรฉัตร  จันดา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายวรดิษย์  เหลื่อมล้ำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กชายวรเดช  ชาสงวน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กชายวรพรต  มณีสาร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายวรพันธ์  นันแพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงวรรณณิภา  คำเมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงวรรณิดา  บุญบรรจง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กชายวรวิช  ชาชุมวงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กชายวรเวท  พาวินิจ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงวรัชยา  นาอุดม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงวรัชยา  แสงไผ่แดง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงวรัญญา  ทำคาม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงวรัทยา  ประกิ่ง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงวราภรณ์  รัตตะมาน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงวริศรา  มีสมมิตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงวริศรา  ศรีนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงวริศรา  เจริญธนกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายวศิน  ยาทองไชย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กชายวัฒนา  เงินกลม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กชายวัทธิกร  ศรเหม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงวันวิสา  เชื้อดวงผุย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงวันวิสาข์  บุษดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายวายุภักษ์  วงศ์ศาสตร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงวิชญาดา  นะราวงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กชายวิชยุตม์  ม่อมพะเนาว์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กชายวิทยา  แสงวงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงวิภาภรณ์  วงศ์เตชะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงวิมลภัทร  นาคบุตรศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงวิรัญชนา  งิ้วสุภา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงวิรัลพัชร  คำชมภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กชายวีรพล  ชาชุมวงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายวุฒิพงษ์  หมื่นแพน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงศรัญญา  อุทรักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กชายศรายุทธ  สุขเกษม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กชายศราวิน  พลอาสา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงศรุดา  ยานนาวา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงศศิณัฐ  นพทีปกังวาล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงศศิพิชญ์  ธนจิรอนันต์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงศิรดา  ศิริฟอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กชายศิรวิชญ์  งอยแพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงศิรวิชญ์  เหลาแตว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายศิรวิทย์  เมฒิยานนท์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กชายศิรายุทธ  สุวรรณไชยรบ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงศิรินทิพย์  แหวนหล่อ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงศิรินภา  จันทรัต โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงศิริลดา  ประตู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงศิริวรรณ  แสนภูวา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายศิลป์ศรุต  คำใหญ่ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงศิลป์สุภา  เต็งวัฒนโชติ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กชายศิวกร  ปัดไธสง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายศิวกร  หาญกล้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กชายศิวกร  ไชยพันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กชายศิวกานต์  หาญกล้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงศิวพร  ไกรยะสา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กชายศิวากรณ์  วันปัญญา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กชายศุกลวัฒน์  พิมพ์แพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กชายศุภกฤษ  นวนแดง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงศุภกานต์  สาระคร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงศุภกานต์  แก่นดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กชายศุภโชค  เทพิน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กชายศุภพิชญ์  บัณฑิตถาวร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงศุภรัตน์  นิลจำเริญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงศุภรานันท์  เพียรพิกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เลื่อมประเสริฐ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายเศรษฐชัย  วภักดิ์เพชร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กชายเศรษฐพงษ์  แสงกล้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายสถาพร  ดาบุตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กชายสมคิด  ปิยะโคตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กชายสหรัฐ  หนังไทยสงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงสาวิณี  บำรุงรส โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงสาวิตรี  โคตรธรรม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายสิงห์ขรเมธี  นรสิงห์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายสิทธิชัย  ไกยะษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายสิทธิโชค  ปาระคะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กชายสิทธิพันธ์  สามารถ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กชายสิรภพ  พรหมไพสณฑ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงสุกัญญา  ดาบสีพาย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงสุจิรา  จันทร์ธานี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงสุชานันท์  สุรมุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงสุชานาฏ  บุตรเวียงพันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงสุทธิดา  เดินริมรัมย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายสุทธิพงศ์  คนหมั้น โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงสุธาสินี  เฉลิมศรีเมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายสุธินันท์  จูมสีสิงห์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงสุธีมา  วรแสน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงสุนันทา  วงศ์มีแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงสุนิตา  พรมจันทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงสุพิชญา  สุริเทศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กชายสุภณัฐ  คะสุดใจ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงสุภนิดา  แก้วไกรศร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงสุภาวิณี  สมณะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงสุภิกัลยาเลิศ  เหล็กโอก โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงสุภิชญา  นาคเกิด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายสุรบดินทร์  คำงาม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กชายสุรพัศ  จำปา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กชายสุรวุธ  ตะลาด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงสุวพัชร  ศรีเชษฐา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงโสภา  นะราราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายอชิ  ชัดเชื้อ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายอชิตศักดิ์  ดำช่วย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายอดิเรก  ทองอ่อน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กชายอธิปัตย์  ภูแช่มโชติ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กชายอธิภัทร์  ศรีษะเนตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กชายอธิยุต  พันธุ์แก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงอนันตญา  กิจประชา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงอนันตญา  ไพคำนาม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กชายอนุกูล  วิบูลย์ศิริชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายอนุภัทร  อัลคาร์ล่า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กชายอนุวัฒน์  ชาชุมวงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กชายอภิเดชรัตน์  จันทริมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายอภิวิชญ์  แฮนเกตุ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กชายอมรศักดิ  มาทา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กชายอมรินทร์  หงษ์เอก โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงอรปรียา  พาระแพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงอรพรรณ  ฝ่ายเทศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กชายอรรถวิท  สิงห์คำมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงอรอรินทร์  จันดา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กชายอริญชัย  งามขำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงอรุณวรรณ  ทองอินทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กชายอักบัรชา  บรรดิษฐ์วงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงอัจฉริยา  พรมภาพ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงอัญชญา  จูมสีสิงห์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงอัญญากร  โชติธนผล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงอัฐภิญญา  สนิททรัพย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงอัยรดา  มงคุณแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงอาเดไล  โกมาร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กชายอาทิตย์  พลราชม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงอาภัสรา  จะดันพงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงอารีรัตน์  จรกรรณ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงอินทุภา  ศรีมุกดา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กชายเอกพร  บัวรัตน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กชายเอกรินทร์  พันธ์ยาง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงกนกพัชร  ศรีวิไล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
787 เด็กหญิงกนกลักษณ์  พิสูตรสอน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
788 เด็กชายกรณ์ดนัย  โสภา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
789 เด็กชายกรติศ  ประมวลเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
790 เด็กชายกรธวัช  ชัยเสนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
791 เด็กชายกรฤต  เกียรติธนพร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
792 เด็กชายกฤตานนท์  ดวงก้งแสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
793 เด็กชายกฤษดา  ดาวศิริโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
794 เด็กชายก้องภพ  ศักดิ์ปรีชากุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
795 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กุดวงศ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
796 เด็กชายกันต์ชัย  บุญเนาว์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
797 เด็กชายกันตภณ  เจริญชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
798 เด็กชายกันตภูมิ  คิดคำนวณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
799 เด็กชายกิตติพงศ์  พันธรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
800 เด็กชายกิตติพงศ์  พุทธสังข์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
801 เด็กชายโกสินธุ์  หินดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
802 เด็กชายไกรวิชญ์  พูนพิริยะพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
803 เด็กหญิงขวัญข้าว  เลิศศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
804 เด็กหญิงเขมิสรา  บุษมาลา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
805 เด็กชายคณาธิป  ภูลวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
806 เด็กชายคเณศ  วังคีรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
807 เด็กชายคริษฐ์  อัคพิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
808 เด็กหญิงจารุกัญญ์  ส่วนบุญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
809 เด็กชายจารุกิตติ์  แก้วบุตรดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
810 เด็กชายจิตติพิทย์  ราษฎร์เจริญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
811 เด็กชายจิรทีปต์  แซ่เตีย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
812 เด็กหญิงจิรัชญา  ชินวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
813 เด็กชายจุลภัทร  ราษฏร์เหนือ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
814 เด็กชายเจตนิพัทธ์  คึ้มยะราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
815 เด็กหญิงฉัตรชนก  รุจิโรจน์อำไพ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
816 เด็กชายฉัตรบดินทร์  สมสายผล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
817 เด็กชายชนสรณ์  สมศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
818 เด็กชายชวัลวิทย์  แก้วคำแสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
819 เด็กหญิงชิรัญจ์ศิริ  แพงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
820 เด็กหญิงชีรณัฐ  นิลทะราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
821 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
822 เด็กหญิงชุติกานต์  จันทวี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
823 เด็กชายญาณพัฒน์  ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
824 เด็กหญิงญาณิศา  บุญยู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
825 เด็กชายญานินท์  พูนเม็ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
826 เด็กชายฐิติวัฒน์  มหาอัฑฒิสกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
827 เด็กหญิงณฐพร  อุ่นกลม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
828 เด็กหญิงณนัสนันท์  วิรัชต์คำสุขี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
829 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นานาวัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
830 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  จันทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
831 เด็กชายณัฏฐ์  กัลยาบาล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
832 เด็กชายณัฐกรณ์  มณีบู่ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
833 เด็กชายณัฐกรณ์  เด่นไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
834 เด็กชายณัฐขัชต์  ภูริเศรษฐศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
835 เด็กชายณัฐชนน  ช่างเกวียน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
836 เด็กหญิงณัฐฑิตา  เดชวิทยานุศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
837 เด็กชายณัฐภัทร  เวชกามา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
838 เด็กหญิงณัฐวลัญชญ์  พิริยสัตยา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
839 เด็กชายไตรภูมิ  หารธงไชย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
840 เด็กหญิงทยุตา  แสนเมือง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
841 เด็กหญิงทฤฒมน  ศรีมุกดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
842 เด็กหญิงทักษอร  เหรียญทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
843 เด็กชายทัตสุระ  มโนธรรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
844 เด็กชายธณภัทร  จิตจักร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
845 เด็กชายธนเดช  อัยวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
846 เด็กชายธนพิพัฒน์  คำแพงมัก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
847 เด็กชายธนภัทร  คำโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
848 เด็กหญิงธนัชชา  พาพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
849 เด็กหญิงธนัญญา  อสุรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
850 เด็กชายธนาธิป  ศักดิ์ศรีวัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
851 เด็กชายธรณ์เทพ  พลราชม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
852 เด็กชายธรรมรัน์  วรรณโชคศิริ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
853 เด็กชายธัชพงศ์  มหาอัทฒิสกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
854 เด็กหญิงธัญชนก  อินธิเเสง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
855 เด็กหญิงธัญญาพร  กระวาลธง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
856 เด็กหญิงธัญนุช  ต้นเชื้อ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
857 เด็กหญิงธัญพิชชา  เฮียงหล้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
858 เด็กหญิงธัญรดา  ประเสริฐแท่น โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
859 เด็กหญิงธัญวรัตม์  อนุรักษ์ดิลก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
860 เด็กชายธีทัต  ประเสริฐหล้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
861 เด็กชายธีรภัทร  ราชพิลา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
862 เด็กชายธีรภัทร  อุปรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
863 เด็กชายนนทกานต์  วิจิตรปัญญา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
864 เด็กชายนนท์ปวิธ  บุญการี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
865 เด็กชายนราธิป  กุลกานนท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
866 เด็กหญิงนันท์นภัส  อมรวุฒิกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
867 เด็กหญิงนันทิพัฒน์  ยาทองไทย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
868 เด็กชายนิค  อิเซไมเออร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
869 เด็กหญิงบัณฑิตา  คำทะเนตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
870 เด็กชายปฏิภาณ  แก้วคำแสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
871 เด็กชายปธานิน  จันทร์คำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
872 เด็กชายปภาวิน  ดวงมาลา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
873 เด็กชายปรัชญพงศ์  นาโควงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
874 เด็กชายปรินทร  พรมมาวัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
875 เด็กหญิงปริยาภัทร  ใจภักดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
876 เด็กหญิงปวิชญา  จันทะลุน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
877 เด็กชายปัณณทัต  วภักดิ์เพชร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
878 เด็กหญิงปัณณพร  บุญวงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
879 เด็กหญิงปัทมวรรณ  ปิตะแสง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
880 เด็กหญิงปิยะฉัตร  อรัญญะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
881 เด็กชายปิยังกูร  พอพระ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
882 เด็กหญิงปุญญิศา  เรียมแสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
883 เด็กชายปุณยวัฒน์  ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
884 เด็กชายพงศธร  โถบำรุง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
885 เด็กชายพงษภัทร  รุจิโรจน์อำไพ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
886 เด็กหญิงพชรพร  ศรีนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
887 เด็กหญิงพรปิตา  เฉลิมชาติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
888 เด็กชายพัฒนศักดิ์  แสนสงตราม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
889 เด็กชายพิชญุตม์  ธานี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
890 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อุระวัฒนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
891 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พลนิกรกิจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
892 เด็กหญิงพิมพ์วรัญช์  อินสะอาด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
893 เด็กหญิงพิสุทธิชา  กางทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
894 เด็กชายพีรวิชญ์  เเสนหูม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
895 เด็กหญิงพูลพิชญ์  ศรีลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
896 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ขัติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
897 เด็กหญิงภชริตา  วงศ์หาริมาตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
898 เด็กชายภัควัฒน์  ชุมปัญญา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
899 เด็กหญิงภัททิยา  ดงบัง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
900 เด็กหญิงภัทรธิดา  สุวรรณโส โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
901 เด็กหญิงภัทรนันท์  เต็มสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
902 เด็กชายภัทรพล  จิตต์ตรอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
903 เด็กชายภัทรพล  เกตวงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
904 เด็กหญิงภัทราพร  ชาติผา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
905 เด็กชายภูผา  คำสงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
906 เด็กชายภูมารินทร์  พ่อคำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
907 เด็กชายภูมิวัฒน์  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
908 เด็กหญิงภูริชญา  ปัญญาประชุม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
909 เด็กหญิงมุทิตา  เหล่าหาโคตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
910 เด็กหญิงเมธภัค  กสิณสันต์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
911 เด็กชายโรจน์ฤทธิ์  นนท์พละ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
912 เด็กหญิงลักษิกา  รุ่งกิิตติกานต์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
913 เด็กหญิงวชิราภรณ์  อุ่มอาสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
914 เด็กชายวรปรัชญ์  คุณพิภาค โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
915 เด็กหญิงวรรณวิภา  เเสงเดช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
916 เด็กหญิงวริศรา  สุดจันทร์ฮาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
917 เด็กชายวายุ  สมรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
918 เด็กชายวินทกร  ทองกันทม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
919 เด็กหญิงวิรากานต์  ยิ่งเกียรตินนท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
920 เด็กหญิงวีรนุช  ชาวเวียง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
921 เด็กชายศักย์ศรณ์  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
922 เด็กชายศิวกร  พันธ์นาคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
923 เด็กชายศุกล  อุฬารกิตติ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
924 เด็กชายศุภณัฐ  ณะใจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
925 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สุภาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
926 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ปรนันท์พิริยะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
927 เด็กชายสพล  ศรีวรกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
928 เด็กชายสหรัฐ  ขจรเกตุ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
929 เด็กชายสัณหณัฐ  ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
930 เด็กหญิงสายใยรักษ์  บุญชาญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
931 เด็กชายสิทธิพล  อนรรฆวีกานต์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
932 เด็กชายสิรวิชญ์  เจริญราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
933 เด็กชายสิรายุ  ประมวลเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
934 เด็กชายสิริดนัย  พิทักษ์สกุลพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
935 เด็กหญิงสิรีธร  แซ่เซียว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
936 เด็กหญิงสุจิตตา  ธนะชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
937 เด็กหญิงสุชญา  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
938 เด็กชายสุทธิพจน์  วิเชียรปัญญาภัช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
939 เด็กหญิงสุพิชชา  เอื้ออารีย์กุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
940 เด็กหญิงสุพิชญา  บุตรชาติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
941 เด็กชายสุภเวช  งิ้วพรหม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
942 เด็กหญิงสุวภัทร  โมราราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
943 เด็กชายโสภณวิชญ์  พิมพ์อักษร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
944 เด็กชายหฤษฎ์  ชุณหฤษฎ์สกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
945 เด็กชายหฤษฎ์  ชุนหฟษฎ์สกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
946 เด็กหญิงอชิรญา  สุขขัง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
947 เด็กหญิงอภัชญา  สักขาพรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
948 เด็กหญิงอภิตยา  นนท์สะเกตุ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
949 เด็กหญิงอมิตดา  สิริวชิระกูล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
950 เด็กหญิงอรกฤตยา  ธัญญาบุญญาพร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 คณิตประถม
951 เด็กหญิงอฤทธิดา  เพียสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 คณิตประถม
952 เด็กหญิงไอรีน  ไกรศร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 คณิตประถม
953 เด็กหญิงกชพร  ชือเติมสิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงกชพรรณ  ขุนศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงกณิศา  ทุพแหม่ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงกนกชนก  จั้นวันดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงกนกนุช  ไพรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีคำมูล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงกมลสิริ  อินธิแแสง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายกรณ์กมลภพ  วันดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายกรวิชญ์  พาวินิจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงกริสรา  เภารังค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงกฤตชญา  สิทธิสาท โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงกฤตวรรณ  พืชสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กชายกฤตัชญ์  สิทธิรัตน์ ณ นครพนม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กชายกฤษ  ศีรษะโคตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กชายกฤษชภณ  คำเพชร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กชายกฤษฎากร  สิงจานุสงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กชายกฤษณ์วัชญ์  ไพรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงกวินธิดา  พรหมดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงกวินธิดา  เพียสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กชายกวี  พิศิษฐ์บรรจง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กชายกษิรา  บุญคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กชายก้องภพ  นวลมณี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กชายก้องภพ  เหล่าชาติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงกอบสุข  เรืองอยู่ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กชายกัญจน์  เทือกเพีย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงกัญญภัทร  แสนโสม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงกัญญ์ภาส์ภรณ์  บานพับ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กุดวงศ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  งอยผาลา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงศ์ษาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศักดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฮังโยธา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วิชาหา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุทธิมา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
988 เด็กชายกันตพัชร  เมฆสงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กชายกันตพัฒน์  ปิยจิตรไพรัช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กชายกันตภณ  อัครทวีทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ลีลาชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงกันย์นิรินท์  กสิณสันต์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงกันยพัชร  กงแก่นท้าว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงกานต์ธีรา  รถสพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงกานต์พิชญา  อนุญาหงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กชายกานท์  กุดนอก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงกิ่งทอง  ศิริต่อตระกูล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงกิตติกาตน์  ชัยวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กชายกิตติพัฒน์  ธงศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายกิตติพันธ์  เคนงาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายกิตติภูมิ  สายใจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายกิติกร  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงกุลนาถ  ศิลปี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงเกษราภรณ์  ไขลายษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายเกียรติเพชร  โก๊ะเค้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายโกมล  อร่ามอรพรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงขวัญข้าว  ตั้งจิตจิรภัทร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีกุดหว้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงเขมภัทร  เลขาโสภณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายคันธารัตน์  รัตณพาณิช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงคีตกัลยา  โสตถิสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงคุนัญญา  เหง้าน้อย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายโฆษิต  ฤทธิ์ศรีบุญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงจณิสตา  พิณทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายจักรพงศ์  งอยจันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายจันทรัตน์  ดาษดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงจิณณพัต  วงศ์มีแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงจิรฐา  ศิริพงศ์สิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายจิรภัทร  เล็กอ่อน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงจิรสุตา  อุปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงจิรัชญา  จิตรดาภา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงจิรัชญา  สุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายจิราธิป  สุกรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงจิราพัชร  แสนสุริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายจิรายุ  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงจีรภัทร์  ดีสกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ตันกูล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  การะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายเจษน์สฤษฎิ์  มะโนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายเจสัน  ฮาร์เวิร์ด แพททิสัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายฉัตรนรินทร์  พงษ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงฉันทิสา  แสนนาวา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงชญากาญจน์  คณิตธนันต์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายชนกชนม์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงชนเนษฎ์  ชากิจดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงชนม์ชนาถ  พลมาศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงชนากานต์  พรหมแสง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงชนาธิป  นามแสงโคตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายชนาธิป  แรมกลาง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงชนิกานต์  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงชยาภา  ขานชา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงชวกร  เจริญไชย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายชวิน  อภิชนรัตนากร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงช่อลดา  ไฟเรืองโสม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงชัญญานุช  ผองแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงชัญญานุช  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายชัยเจริญ  ฮังโยธา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายชัยพัฒน์  สุวัฒนเสนีย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายชัยวัฒน์  ธรรมมีบุญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายชัยวิชิต  คิดโสดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงชิษณุชา  โกพลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงชุติการญ์  ศรีมาศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายชูเมือง  ประเสริฐสุข โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงโชติกา  พรหมสาขาฯ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายโชติบารมี  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายโชติอนันต์  ฉายเรืองสิริ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายไชยอนันต์  ศิริต่อตระกูล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงซาบิน่า  มาฮานี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายญาณวุฒิ  ราชิวงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงญาณิน  แก้วเสถียร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงญาณิศา  ผายงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงญาณิศา  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงญาณิศา  ศิลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงญาณิศา  เพชรเฟื่องฟ้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงญาดา  ศิริดลธนเกษม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายญานนท์  พูนเม็ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงฐิตารีย์  เเก้วเจริญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงฐิตาสิริ  แก้วมิ่งดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายฐิติกร  ปัสสาคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายณชนก  ไขประภาย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายณฐพงศ์  บุตรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายณฐพร  บุตรดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายณฐพล  ทับแสง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายณฐมน  แก้วเกาะสะบ้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายณตินันต์  อนันติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายณภัทร  สุภากิจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายณภัทร  อุ่นสากล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายณรงค์รัชช์  พชรรัตน์ภาคิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงณัชชา  อุณาพรหม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงณัชญ์ชนกนันท์  ตันกิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงณัญชยา  ยศตะโคตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พลราชม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  เพียสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายณัฏฐพล  ชาตะวราหะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงณัฏฐมณฑ์  คำหนัก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงณัฐกฤตา  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงณัฐกฤตา  โหมคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายณัฐคุณ  พาพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงณัฐชนน  สงวนนาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงณัฐชยา  สกลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงณัฐณิชา  จิระสวัสดิ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงณัฐณิชา  พงศ์สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงณัฐณิชา  มั่งมี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์เครือศร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุดตาภักดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงณัฐณิชา  อุสาพรหม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงณัฐดา  ชั้นไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงณัฐธิดา  นันท์ธนัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงณัฐธิดา  พึ่งวร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงณัฐธิดา  วัฒนาพินิจสาคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงณัฐธิดา  แพงคำดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงณัฐธีรา  คงคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงณัฐนรี  สาดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงณัฐรดา  ฤทธิ์ฤาชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงณัฐวิภา  สอนระวัตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายณัฐวุฒิ  ราชนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงณัฐสิณี  แก้วก่า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ปัตตา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงณิชชา  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงณิชากานต์  ยิ่งยวด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงณิณฑิรา  ฤทธิ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายต้นติกร  กองโพธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายตันติกร  คันทะนาด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายติณห์ภพ  การเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายถิรวัฒน์  พิมจักร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงทองชมพู  จันทะศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงทอฝัน  เวทย์กิตติพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายทัศนนัย  ยาทองไชย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายทินทินกร  ทอนฮามแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายทินภัทร  พุ่มแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายทินภัทร  อุปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงทิพย์อักษร  กันเสนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายแทนคุณ  มุกดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายแทนคุณ  เดชธิสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายธนกร  ศรีนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายธนกร  ไสยสนิท โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายธนกฤต  เหมะธุลิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายธนกฤต  โสมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายธนโชติ  ราชชมภู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายธนโชติ  เต็งจารึกชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายธนดล  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายธนเดช  สินสุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายธนบดี  สอนสมนึก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงธนพร  โสมศรีดำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงธนพรรณ  กลิ่นกล้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายธนพล  ทองลอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายธนภัทร  ชมชายผล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายธนภัทร  พันธุ์ปัทมา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายธนภัทร  โสภณศีล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายธนวัฒน์  สมศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายธนวิชญ์  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงธนัชญา  จันทไทย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงธนัญพร  กุลชาติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายธนาดล  กิตติวราฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายธนิลวัฒน์  จันทร์ศิริ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงธมกร  เมาะราษี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงธรรมสรณ์  หล้าชาญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายธราธิป  พรมไพสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายธราวัฒน์  เพิ่มทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศลปี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  จันทร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  โสรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงธัญลักษณ์  พิทักษ์ชัยสกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงธัญลักษณ์  รัตนนิรันดร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงธันยวีย์  วงศ์คำลือ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1156 เด็กชายธาวิน  บัณฑิตถาวร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงธิฌากรณ์  อุประ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายธีรดนย์  สิงห์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายธีระพัฒน์  คึ้มยะราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายธีรัช  บัวพรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงนงนภัส  วรรณประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายนนทกร  เครือศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายนนทวัชร์  สุโข โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายนนร์ณภัทร์  แตปรเมศามัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงนปพร  เอี้ยงลักขะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายนพกร  แถมสมดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงนพชร  ทิมอรรถ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงนภกานต์  ดาบสมเด็จ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายนภรรส  นาคพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงนภสร  วงศืกาฬสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายนภัทร  ปาระคะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายนภัทร  วังยศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงนภัสกานต์  พันทา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายนรเศรษฐ์  กิตติเมธาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงนรินทร์พร  แสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงนริศรา  ตยางคนนท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กชายนฤบดินทร์  คดเคี้ยว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายนวคุณ  ป้องคำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงนวพร  ชาวชายโขง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงนวพร  ศิริเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงนวพรรษ  เวกสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงนัฐมินทร์  ทองศิริ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงนันท์นภัส  นิ่มมุกดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงนันทพร  ไชยเสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงนันทิกานต์  อุทัยสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงนันธนันท์  เเสนมา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กชายนิโคลัส  ตรอมเบ็ตตี้ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายนิธิศ  สุบุญมา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1189 เด็กชายนิพิชฌน์  ทวีนุช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กชายนิพิฐพนธ์  มงคลแสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กชายนิลภัทร  ศิริพวง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1192 เด็กชายนิลภัทร  ศิริฟอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงนุชวรา  แสนเมือง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงเนติพร  ถีระวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงบวรลักษณ์  วัชรกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงบัณฑิตาพร  บุตรเวียงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กชายบารมี  ผาลลาพัง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงบุณยานุช  อินทะวัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงปทิตตา  อ่อนชื่นชม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายปภังกร  ดวงกุลษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายปรเมษฐ์  เมืองมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายประชาธิปไตย  จักรอินทรา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงปรางทรัพย์  คณาทรัพย์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงปราณปรียา  ตันวาริชกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1205 เด็กชายปรินทร์  กัลยาณลาภ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายปริพัฒน์  อาสาวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงปริยากร  นนท์คำวงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงปริยากร  นามธิราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงปรียาภัทร  จันทรังษี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กชายปลายฝน  คล่องดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กชายปลายวสันต์  กันทะใจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1212 เด็กชายปวริศ  ิอินธิแสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงปวิชญาพร  ดีเหมาะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1214 เด็กชายปองพล  กรีพละ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กชายปองภพ  รอดตัวดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงปัญจมาพร  ทักษาปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงปัญญรัสมิ์  ทิพย์วารี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงปัณฑารีย์  มัชฌิโม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงปัณฑิกา  สาไพรวัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงปัณณพร  สิทธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กชายปัณวิทย์  พันธ์ดวง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงปาจารีย์  พรมพินิจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงปาณนพิน  อินทรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายปาณัสม์  จันทะลุน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงปานนภา  สมบัติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงปาริตา  พรหมเมือง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงปาลิดา  ปุถาทาโน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงปิยธิดา  ปาข้างฮุง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงปิยพัชร์  นิ่มมุกดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายปิยวัฒน์  ทิพมนต์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงปิยะพร  วงค์กิ่ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงปิยากร  ปิติอลงกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงปุณญิศา  พรหมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงปุณญิศา  มาสิงบุญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กชายปุณณกานต์  เรียมเเสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กชายปุณณา  ศรีระดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงปุณยนุช  สมภักดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงปุณยนุช  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงปุณยวีร์  โรจนชีวะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายปุริม  สังวาลย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงผกามาศ  สมชายผล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายพงศพัศ  ถาวรพิศาล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายพชร  อุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงพชรกมล  พรหมเทศน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงพชรอร  นันทวิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงพรธีรา  ถานะลุน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงพรรณปพร  โพธิ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงพรรณอร  จันดาวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงพรรวินท์  ทองนนท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงพลอยชมพู  เข็มบุญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายพศวีร์ยชญ์  แก้วปัญญา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ดวงกุลษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  อะรัญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงพาขวัญ  พลไชย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงพาขวัญ  พิทักษ์ศฤงคาร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีเพียชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ตรีถาวรพิศาล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงพิชญา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายพิชญางกูร  คำเมลี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงพิชญาฎา  ศรียายาง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงพิชญาพร  เพชรพรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงพิชญาภัค  รุ่งกิตติกานต์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงพิชญาภา  จักรเสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงพิชญาภา  นามประกาย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงพิชยา  ขาวประภา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุวรรณมงคล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายพิพัฒน์  หัดวิมล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  งามเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หาญมนตรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  วรหาญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปรีชาพงศ์กร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายพิศิษฐ์  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายพิสิษฐ์  วัฒนาวารีกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายพีรพัฒน์  วิคีสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายพีร์วาทิน  นางาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายพุทธมณฑล  ชำนาญมาก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงพุธิตา  บุญกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงเพ็ชรสินี  สอนศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงเพียงออ  คำภูมี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงแพรงพลอย  ทองนะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงแพรประภา  เจ้าทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงฟารีดา  บุตรสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงภคนันท์  อุปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงภณิตา  สิงห์สดุดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงภทรวดี  โคตรธรรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายภธรภูมิ  อึ้งสกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายภวิศวร์  สอนสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงภัคจิรา  ธงอาษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายภัควัทน์  สมบัติธนาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงภัทรจาริน  ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายภัทรดนัย  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศิริษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายภัทรนนท์  ศรีนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงภัทรนันท์  สิงห์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงภัทรภร  แสนนาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงภัทรมน  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงภัทรวดี  เกตวงค์ษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ไชยสิทธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงภัทราพร  มิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงภัทราพร  ล้อมหามงคล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงภัทราริษฐ์  หาญมนตรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กชายภาคภูมิ  ตรงวัฒนาวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กชายภานุพงศ์  วัดแพนลำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงภิชญาภา  รมีพลธยางเจริญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  งิ้วฝ้าย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  วรบวรณากร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงภีมมฎาภา  สินทวีสิริศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1309 เด็กชายภูทริศ  บุญยอด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายภูมิพัฒน์  ดีวันไชย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายภูริณัฐ  ตรีนารถ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายภูริทัต  รักษาขันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายภูวดล  ครสาย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงมณีวรา  ทัดทาน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1315 เด็กชายมนัสนันท์  ใยสิงสวน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงมันตา  พิบูลย์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงมาดาพร  เข็มบุญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงมาริษา  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ชาธิราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงมีนา  ชาติพจน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงเมทิกา  ทองก้านเหลือง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ลาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงเมรานี  มาห์ร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1324 เด็กชายยุทธภพ  สนิททรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงรติญา  การุณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายรติศาสตร์  บัวดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายรพีพัฒน์  ห้าวหาญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายรพีภัทร  พลเเสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงรมิตา  เสนามนตรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงรวิพร  ศิริจันทพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงรักษณาลี  กางทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงรักษิณา  พรมเมือง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงรัชชุดา  เปวะนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1334 เด็กชายรัชพล  จันทะวงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1335 เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีชุบร่วง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายรัฐศาสตร์  กางทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายรัฐศาสตร์  พัชรเนตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายรัตนพงษ์  แก้วฝ่าย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงรุ่งรวิน  กมลสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายฤทธากร  นวานุช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงลลณา  จ่าวงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงละอองรัก  กุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงวชิรญา  กุลตังวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ฉายแสง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทาระขันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศุภโชคกิจมงคล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เทียนทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงวนิชนันท์  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงวรกานต์  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงวรดา  สลางสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงวรัญญา  แสงผา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงวรารัตน์  บัวพรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1353 เด็กชายวริทธิ์  คงคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงวริศรา  ประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงวริศรา  วงษ์รัตนะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงวริศรา  เพียรภายลุน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงวริษา  ศรีสงคราม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายวัชรวิทย์  เทือกตาหลอย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1359 เด็กชายวันชนะศึก  เกษวิทย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงวันวิสา  สมสีดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงวัลย์ลดา  รองต้น โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงวารีรัตน์  คำคลี่ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงวาศินา  สินเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงวิกานดา  บัวโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1365 เด็กชายวิชกานต์  บุระเนตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1366 เด็กชายวิชชากร  ศิริสานต์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงวิชญาดา  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงวิชญาดา  แก้วไกรสร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1369 เด็กชายวิชยกุล  กัลยาบาล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงวิภาดา  เลขาโสภณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงวิมลศิริ  จงสุขใจมั่น โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงวิราวีร์  ทรายสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1373 เด็กชายวิวัฒน์  อภัยโส โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1374 เด็กชายวีรภัทร  ชะเอม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1375 เด็กชายวีระพล  กัลยาบาล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงเววิชชา  โพธิ์สาวัง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กชายศดิศ  ศรีโคตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงศริรรัตน์  วงศ์จรูญชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงศวิตา  ใยวังหน้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงศศิ  ทอนฮามแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงศศิกานต์  พรหมพินิจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1382 เด็กชายศักดิ์ดา  โนนใหญ่ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงศิริปุณณิศา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงศิริพรรษา  ราชาพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1385 เด็กชายศิริศักดิ์  เชื้อคนเเข็ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงศุชญา  ปิติพงศ์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1387 เด็กชายศุภกร  ไชยทองพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1388 เด็กชายศุภชีพ  พิมจักร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1389 เด็กชายศุภพิชญ์  นิลาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงศุภลักษณ์  เผ่าบุญเกิด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1391 เด็กหญิงศุภัชญา  วัฒนพานิช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แสนโสม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงเศรษฐสุดา  เกตุทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1394 เด็กชายเศวตโชติ  แสนปากดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงสกาวกานต์  วะไลใจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1396 เด็กหญิงสกาวทอง  สุระมานะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1397 เด็กชายสรรเสริญ  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1398 เด็กชายสันติชัย  ชาวเวียง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงสายฝน  วันสว่างเมือง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงสาริศา  สุรันนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1401 เด็กชายสิทธชัย  ผาใต้ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1402 เด็กชายสิรวิชญ์  สุกรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1403 เด็กชายสิริชัย  อุปครราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1404 เด็กหญิงสิริวิภา  วงษ์วาสน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1405 เด็กหญิงสิริโสภา  เพ็งทุมมี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1406 เด็กหญิงสุขิตา  ประหา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงสุจิวรรณ  เนาว์ศรีสอน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงสุชัญญา  ธรรมานนท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1409 เด็กชายสุชาธี  ทรงสละบุญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1410 เด็กหญิงสุชานันท์  ธรรมานนท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1411 เด็กหญิงสุชานันท์  ประทุมทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1412 เด็กหญิงสุดาวดี  ศรีนุกูล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1413 เด็กหญิงสุธิมา  ม่อมพะเนาว์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1414 เด็กหญิงสุประวีณ์  อินทนู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1415 เด็กหญิงสุประวีณ์  เรืองวรบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงสุพิชชา  เรียมเเสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1417 เด็กหญิงสุพิชญา  สุยะวารี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1418 เด็กหญิงสุพิตตา  จันทรังษี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1419 เด็กชายสุภวิชญ์  สุวรรณโน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1420 เด็กหญิงสุภัสสร  สาธร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1421 เด็กหญิงสุริญาพร  เขตชมภู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1422 เด็กชายสุรินธร  ถิตย์พินิธ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1423 เด็กชายสุริยเดช  สิงห์สุดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1424 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ล้านแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1425 เด็กชายเสรฏฐพงศ์  สละสินธร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เสาว์มนตรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สินนอก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1428 เด็กชายหัสฎายุ  ผลาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงหิรัญญา  คำโคตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1430 เด็กชายอคิน  คนึงหมาย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1431 เด็กชายอชิรวิชญ์  พบสมัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงอติคุณ  เถื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงอนัญญา  พนมชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1434 เด็กชายอเนชา  สมปัญญา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงอภิชญา  ธรรมศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1436 เด็กชายอภิชา  ภัทรจีรัณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1437 เด็กชายอภิรักษ์  มุลทาเย็น โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1438 เด็กชายอภิรักษ์  แพงพิมโล้ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1439 เด็กชายอภิวิชญ์  รักชาติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1440 เด็กชายอภิวิชญ์  รักษาภัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1441 เด็กชายอภิวิชญ์  สิรภัทรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1442 เด็กหญิงอภิษฎา  เนื่องโคตะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงอภิสรา  แสงวงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1444 เด็กชายอภิสิทธิ์  มูลตองคะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1445 เด็กหญิงอรกัญญา  ชัดเชื้อ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1446 เด็กหญิงอรปรียา  สวัสดิ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1447 เด็กชายอรรนพ  ปรีชาชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1448 เด็กชายอเล็กซานเดอร์  เมยโดวส์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1449 เด็กชายอัครินทร์  พารา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1450 เด็กหญิงอัจฉราพร  ลินโพธิ์ศาล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงอัญชลิดา  ชัยสุข โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1452 เด็กหญิงอันดา  ศรีอาจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงอันติกา  ช่วยรักษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงอัศวินี  อุปรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1455 เด็กชายอาณกร  จิตนภากาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงอายูมิ  อุทัยวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงอาริษา  ไทยพัฒนกิจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงอิงตะวัน  ไชยบิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1459 เด็กชายอิทธิพร  ตันสมรส โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1460 เด็กชายอิทธิพัทธ์  วงค์ละคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงอินทิรา  โพธิสิม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1462 เด็กชายอิศรา  โคตรบัว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงอิสริยา  จิตนภากาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงอุบลวรรณ  อุ่นลาด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงอุษณิษา  ดาบพิมพ์ศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1466 เด็กหญิงชลิตา  คำชมภู โรงเรียนเทศบาล ๑ (เชิงชุมประชานุกูล) ป.4 คณิตประถม
1467 เด็กชายชัยวัฒน์  ไพจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เชิงชุมประชานุกูล) ป.4 คณิตประถม
1468 เด็กหญิงปนัสดา  วัฒนสุระ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เชิงชุมประชานุกูล) ป.4 คณิตประถม
1469 เด็กหญิงผกาพร  ศรีเพียชัย โรงเรียนเทศบาล ๑ (เชิงชุมประชานุกูล) ป.4 คณิตประถม
1470 เด็กหญิงกชกร  แสงกล้า โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1471 เด็กชายกฤตพล  สุบิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1472 เด็กหญิงกลมพร  พบจันอับ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 คณิตประถม
1473 เด็กหญิงกัญญาภัค  พุทธมาตย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1474 เด็กหญิงกันตา  นนธิราช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1475 เด็กชายจิตรทิวัส  ไกยะฝ่าย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1476 เด็กหญิงจิราภา  วรกา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 คณิตประถม
1477 เด็กหญิงชลกนก  ฐิตะฉัตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 คณิตประถม
1478 เด็กหญิงทอฝัน  สินบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1479 เด็กหญิงทักษพร  สงแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 คณิตประถม
1480 เด็กหญิงธัญจิรา  ทิพชาติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1481 เด็กหญิงธารารัตน์  แสนสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1482 เด็กหญิงธิชะญาดา  วงศ์สุภาร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1483 เด็กหญิงนรภัทร  ทองอ่วมใหญ่ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1484 เด็กหญิงเนตรฃนก  ่ผ่านเมือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 คณิตประถม
1485 เด็กหญิงปพิชญา  วรกา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1486 เด็กชายปภาวิน  ภูบุญอิ่ม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1487 เด็กหญิงประกายแก้ว  ดวงศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 คณิตประถม
1488 เด็กชายปรานต์  บุญชัยศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1489 เด็กหญิงปิยพร  ศิริภูธร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1490 เด็กชายพงษ์พณิตย์  จันทะนุด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1491 เด็กหญิงพรรณพัชร  เรืองวรบูรณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1492 เด็กหญิงพัชรพร  สงแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.4 คณิตประถม
1493 เด็กหญิงพัชราภรณ์  วงค์เตชะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1494 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ซ้ายสุพรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1495 เด็กหญิงพิฐณฎา  พจนชัยศักดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1496 เด็กหญิงภคพร  ศรีอำนวย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 คณิตประถม
1497 เด็กชายภูสิทธิ์  ทำนาผล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1498 เด็กหญิงรมย์ธีรา  บุตราช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1499 เด็กหญิงลลิดา  คำเรืองศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1500 เด็กหญิงวิจิตรา  แก้วแสงใส โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 คณิตประถม
1501 เด็กหญิงศิวาพร  สมยา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 คณิตประถม
1502 เด็กหญิงสิริอาภา  วงษ์พุทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 คณิตประถม
1503 เด็กหญิงกนกพัส  ภัควงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.1 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กหญิงกรกนก  ภัควงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กหญิงกัญญานัฐ  สุขรินทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กชายกิตตินันท์  ไขไพรวัน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กชายจิตรคุปต์  สุขะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กหญิงจิรภิญญา  ภูอาบทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กหญิงจิรัชญา  วรชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.1 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กหญิงจุฑามาศ  อ้อมณฑา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.1 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กหญิงชยานันต์  อุดมบุญศิริ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กหญิงชลดา  เรียมแสน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กหญิงชุติมาณัฐ  โคตรมิตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กหญิงดัชฎาวี  สุวรรณเขต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กชายธนัตถ์สิษฐ์  มุสิกะภวัต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กชายธราเทพ  อินานันท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.1 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กชายธศพณ  ออสเท็นดอรท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.1 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กหญิงธิดารัตน์  เดชบรรทม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กชายนรเทพ  บูรณะเนตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.1 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กชายนัฐกานต์  ไกรสร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กชายนิคโคเล็ซ  โบเทล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กชายบ๊อบ  แบร็คคี้ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กหญิงปพิชญา  ศรีนัครินทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
1524 เด็กหญิงปรัชชญาภรณ์  บาดดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กหญิงปริมาพร  เสียงล้ำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.1 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กหญิงปิญชาน์ภัทร  แฮนเกษ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กหญิงปิยพร  สังขฤกษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กชายปิยะนันท์  พรพิรุณโรจน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กหญิงพรนภัส  ชัยปัญหา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กหญิงพรรณณวดี  จาดคล้าย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.1 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กหญิงพรรษมนพรรณ  โหมดพลาย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.1 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กชายพานทอง  โสนนอก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีสุพัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.1 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กหญิงแพรววนิต  กลัดทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กชายภูริ  ไชยพร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กหญิงรุจีรัตน์  สอนสา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กหญิงวรนุช  ไชยต้นเทือก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กหญิงศศิวรรณ  สมภาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.1 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กหญิงศิริพรรณ  กุลเจริญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กชายศุภกร  หัดวิมล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กชายศุภวิชญ์  ชุดชุมแพ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กหญิงศุภสุดา  เพ็งวิชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.1 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กชายสุภกร  พรหมดีราช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.1 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กหญิงสุภาวิณี  พลหนองคูณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.1 คณิต ม.ต้น
1545 นางสาวอติกานต์  หนองหารพิทักษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.3 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กชายอภิวัฒน์  มูลศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กชายอินทรีย์  บุญจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ม.2 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กหญิงกรองกาญจน์  ศรล้อม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1549 เด็กหญิงกฤตยา  แก้วเวียงเดช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1550 เด็กชายกฤษฎา  ภาน้อย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1551 เด็กชายกฤษดา  เสนดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1552 เด็กหญิงกัญญาพัช  ม่อมพะเนาว์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1553 เด็กหญิงกันติชา  โทนกกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1554 เด็กหญิงกานต์พิชชา  นามวงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1555 เด็กหญิงกิตติยา  กุลดิลก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1556 เด็กหญิงเกวลิน  บังแมน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1557 เด็กหญิงเขมจิรา  วุฒิอุตดม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1558 เด็กชายคุณานนต์  โสรินทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1559 เด็กชายจิรายุ  ประสิทธิสาคร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1560 เด็กชายเจนณรงค์  ถิ่นแสนดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1561 เด็กหญิงชญานิศ  พรชนกนาถ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1562 เด็กหญิงชนากานต์  กุลหาญกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1563 เด็กหญิงชวพร  นิวาสวัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1564 เด็กหญิงชาลิสา  กาวรรณธง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1565 เด็กหญิงโชติกา  ตอบกลาง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1566 เด็กหญิงโซเฟียเมย์  ไบลเลอร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงญาณวรรณ  อะสุชีวะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1568 เด็กชายฐิติพงศ์  ภู่หลง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1569 เด็กชายฐิติพงศ์  อินทนนท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1570 เด็กหญิงณฐพัชรนัญฌ์  สารธิยกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1571 เด็กหญิงณัฏฐิกา  โถบำรุง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1572 เด็กชายณัฐจักร  พรหมคำบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1573 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ตันสูงเนิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1574 เด็กหญิงณัฐณิชา  เทพบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงณัฐธิดา  ไขลายหงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1576 เด็กหญิงณัฐนรี  พิทักษ์วงค์จินดา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1577 เด็กหญิงณัฐภรณ์  คชศักดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1578 เด็กชายณุทรรศน์  มิสดีย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1579 เด็กชายตฤณภัท  ครุฑชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงทิฆัมพร  พันเอ็ด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงทิฆัมพร  แก้วดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงทิพย์วิมล  สุจริต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงธนพร  การุญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงธนมณี  วินสน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงธีรกานต์  พิมพ์สระเกษ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1586 เด็กชายธีระพัฒน์  สาโยธา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงนฤนันท์  ขำหาญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงนาตะฌา  ตามา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1589 เด็กชายบุณยพัต  คลังชำนาญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงบุพรัตน์  สุวัฒนเสนีย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1591 เด็กหญิงบุษบากร  สีมา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1592 เด็กหญิงเบญญาภา  โรจนชีวานนท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1593 เด็กหญิงปรรณธร  วงศ์น้อย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1594 เด็กชายประชันชัย  สมสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1595 เด็กหญิงปรัชญาพร  บำรุงศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1596 เด็กหญิงปรางทิพย์  เถิงคำภู โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1597 เด็กชายปรินทร  งอยภูธร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1598 เด็กหญิงปวริศา  ยี่วาศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1599 เด็กหญิงปัณฑา  หงษ์กลาย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงปาริตา  กลยนี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1601 เด็กหญิงปุณยาพร  ศิริขันธ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1602 เด็กหญิงเปรมชยากร  มากเกษร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1603 เด็กชายพจนศักดิ์  ทองกำพร้า โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1604 เด็กหญิงพรทิมล  พลชัยสง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1605 เด็กชายพลาธิป  พยุหะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1606 เด็กหญิงพิชชากานต์  สุราราช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1607 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เเก้วมะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1608 เด็กหญิงพีชานิกา  จามน้อยพรม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1609 เด็กหญิงภัทรธิดา  พวงพั้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1610 เด็กชายภาสกร  ไชยเเสงราช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1611 เด็กชายมงคลศักดิ์  ศรีวิชา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1612 เด็กชายมาตรฐาน  ปานศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1613 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ใยสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1614 เด็กหญิงโยษิตา  อุดมศักดิ์ศิริ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1615 เด็กชายรัฐพล  เจริญบุญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1616 เด็กหญิงเรืองระวี  อุ่นสา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1617 เด็กหญิงลลิต์ภัทร  วงศ์ผาบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1618 เด็กหญิงวรวลัญช์  จะชาลี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1619 เด็กหญิงวรวลัญช์  โสรินทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1620 เด็กหญิงวรัชญาพร  แป้นโคตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1621 เด็กหญิงวริศรา  โทอิ้ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1622 เด็กหญิงวีรภัทรา  จามน้อยพรหม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1623 เด็กชายศตพล  วันนา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1624 เด็กหญิงศรันพร  จันทรังษี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1625 เด็กหญิงศศิกัญญา  ชาสงวน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1626 เด็กหญิงศิริกานต์  เอี่ยมสืบทับ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1627 เด็กหญิงสุพิชญา  พลโลก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1628 เด็กหญิงสุรัตน์จิรา  โพธิ์ขาว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1629 เด็กหญิงสุวพิชฌาย์  ฤทธิพรโสภน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1630 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  สีโนทัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1631 เด็กชายอมรฤทธิ์  นาคำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.5 วิทย์ประถม
1632 เด็กชายอัครพนธ์  สบายวรรณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1633 เด็กชายอิทธิกร  ติ้วคะลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม
1634 เด็กหญิงอุนนดา  หลานเศรษฐา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1635 เด็กชายเอกชัย  คำสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.4 วิทย์ประถม
1636 เด็กหญิงเเอสรี่มารี  แฮมมิวตั้น โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.6 วิทย์ประถม