รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  เพ็งธรรม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกมลนัทธ์  เสมียนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ถือศร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกรวัฒน์  สุทธิวัฒนานิติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกรวิชญ์  เกื้อสุข โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายก้องภพ  อ่อนทรวง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พ่วงสายทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกานต์รวี  แจ่มปัญญา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายกิตติกวิน  กันยวิมล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกุลภัสสร์  กิตติการอำพล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงขนัดภัส  หลักเพชร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายคัชชัย  ทุมมา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงคันธมาลี  คงเพชร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายจิรภัทร  ผุยอุธา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงจิรภิญญา  สำลี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงชนาพร  กุลมาศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชมมณี  ปิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายชยุต  ป้องเศร้า โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายชัชพิสิฐ  ฝังนิล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายชินกฤต  บุตรศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชุติมา  ไชยหงษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายโชคอำนวย  สมพร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงญดา  หมวกทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงญาณิศา  นางวงษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงฐิติชญา  ทะนนท์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงฐิติวรดาภรณ์  ชุปวา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายณฐกร  ปัทมจิราวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณปภัช  เจริญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายณพัฒน์  คำศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงณัฎฐกานต์  แสงสิงห์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณัฐชยา  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงณัฐธนดา  วันศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ตาบุดดา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณัฐพร  นามโคตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณัฐริยาพร  สินศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายณัฐศักดิ์  แสงกล้า โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายเตชิต  ชุมแสง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายทศพร  โมลา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงทัชชกร  ไกรวิเศษ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงธณัชพร  อนุวาร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายธนกฤต  บุตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายธนโชติ  บุตรแสง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงธนัญชนก  จิตอาคะ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายธนิสร  สายสิงห์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงธมลวรรณ  ธรรมลี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายธรณ์จิตติ  ทองสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายธรรมโฆษิต  ธิปประโคน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายธรรศ  ศีลาสาร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงธิดารัตน์  มีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงธิดารัตน์  อัคพร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายธีรติ  นิติพานจันทร์กุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายธีรวัฒน์  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงนงนภัส  คำมอน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายนนทวงค์  ธาาไชย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายนพรุจ  บริสุทธิ์โชติพงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงนภัสสร  คมใสย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงนัฏฐณิชา  บุญสองชั้น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงนันธ์ชนัน  คำแสงดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงนาราภัทร  นิยมชาติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงเนติพร  ฝอยทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงปลายปวีร์  เอี่ยมรอด โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงปวีณ์ทิพ  แพทย์เพียร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายปวีร์  อินตา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงปิยะฐิดา  ทุมมานาม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงปิยะพัชร  พินธุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงปุณยวีร์  ผิวผ่อง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายพงศพัศ  บุญมี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงพรกนก  พัดเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายพศิน  แก้วจาระนัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายพัชภณ  มาสุข โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายพัชรพล  แก้วบุตรดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงพาทินธิดา  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงพิณนภา  พุทธิ์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายพุฒิพงศ์  ศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายพุทธิชัย  อินทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงแพนนารา  โกศล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงภคนันท์  คำเหลือ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงภัทรวดี  บุญสุข โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีชา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายภานุวัช  คาจะโป๊ะ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายภูริภัทร  ภูโท โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายภูวเนศวร์  สุขเต็มดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงมีสุข  อักษรเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายยศพัฒน์  สุทารส โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงลภัสรดา  อ่อนทรวง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายวรกรณ์  วิลาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงวรัชชนก  ับังศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายวสุรัฐ  หงษ์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงศศิธร  เศกรัมย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงศศิวิมล  ไชยจินดา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายศุภกฤต  สุดสาลี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายศุภโชค  สุนันท์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงศุภาวดี  สุริยะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงศุภิสรา  โป๊ะเงิน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายสรธร  คุณมาศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงสรัญพร  แก้วจาระนัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ศาสตร์ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงสิยาพัฐ  เหล่าพงศ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายสิรภัทร  สาลี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายสิรวิชญ์  ปลั่งกลาง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงสุชานาถ  น้ำแย้ม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายสุทธิลักษณ์  ศรีสุภาพ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงสุทธิษา  ศรีชัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงสุทัศนวรรณ  กลมไธสง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงสุธาทิพย์  วงศ์งาม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายเสรีภาพ  สอนใต้ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงหทัยกร  ลุดวิกส์สัน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงอติมาพร  สว่างวงษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงอภิชญา  ฤทธิ์โยธี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงอภิสรา  โป๊ะเงิน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงอมราพร  วงศ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงอรจิรา  ไชยรินทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงอรนิษฐา  ภูมลี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงอริสา  เชื้อหอม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงกนกวรรณ  พัศโน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงกมลชนก  วงษ์วานเจริญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงกรนันท์  พรมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงกรรณิการ์  ลาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงกฤตยชญ์  ทัดเทียม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงกฤติญาภรณ์  สายชมภู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายกวิน  วังสำเภา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กชายกษิด์เดช  สุขหลำ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงกัญจนพร  บุญสด โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงกัญชลิกา  ดาราชู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกัญญพัทร  คำมี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงกัญญาพัชร  อันส์เวิร์ท โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกัญญาวีร์  โสราชมล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายกันตเมธ  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงกานต์ณิชา  แพงสี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงกานต์พิชชา  กิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงกานต์มณี  นาเดีย นาเดียร์ สแตนลี่ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงกานต์สินี  หนองเทา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายกิตติกร  นิภัทรสกุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกิตติกา  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงกิรติกุล  สาธร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกุลธิดา  ผ่านพินิจ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกุลภรณ์  คำหล้า โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงเกวลิน  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงเกสรา  ภาชะนะพูน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงแก้วกัญหา  แหวนหล่อ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงขวัญข้าว  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายขวัญชัย  ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายคณุตม์  ศิวาโมกข์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายคมชาญ  สงวนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายจักรภัทร  แก้วคำ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายจักรินทร์  สาวันดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงจันทกานต์  ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายจาฏพัจน์  พนาไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายจาฏพัจน์  เหมือนมาตย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงจินดามณี  พาราศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงจินตภัทร์  ท้าวทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายจิรโชค  อักโข โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายจิรภัทร  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายจิรอังกูร  สุภาชาติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายจิรัฐิกาล  พื้นผา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงจิราพร  รุจิรารังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงจิราภรณ์  คมไสย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายจิราวฒน์  เขียวสอาด โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงจีรนันท์  สำราญจิต โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงเจนจิรา  รัตนา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายฉัตรมงคล  คูณแก้ว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงฉัตรีญากร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงชญานิศ  ศรแก้ว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงชฎาทิพย์  ประยศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงชนัญชิดา  คำแสนราช โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงชนิดาภา  จันทะคำแพง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงชนิดาภา  ศรีแปลก โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงชมพูนุช  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายชยพล  เกษแก้ว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายชลธี  ศิลาล้อม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงชลนิภา  วันเจริญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงชลรดา  ราษี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงชลลดา  ขวัญบุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงชลวษา  เมืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายชัชพิมุข  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายชัยวัฒน์  หงษาล้วน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายชาญธวัช  สามารถ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สินสุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อุ่นชิม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงชุติมตี  กุนรา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายเชาวลิต  ฉาดเส็น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงญาณจิต  พิลุน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงญาณภา  ชนิดพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงฐิติวรดา  คณะนา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงฑิตฐิตา  ทองประมูล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายณฐกร  บุญกองชาติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงณฐมน  คำริยา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงณภัทร  แก้วจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เพ็งแจ่ม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงณัชชา  ภักดีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กันตะบุตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วิทยา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงณัฐชยา  โชติวิวัฒนา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงณัฐฐ์จิรา  สุภัตราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชินจักร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายณัฐดนัย  พฤกษีดา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กชายณัฐดนัย  สินไชย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายณัฐนันท์  ศรีนิล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงณัฐพร  บุตตะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายณัฐพล  สีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายณัฐภูมิ  ราชชี่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงณัฐวรา  กอคูณร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงณัฐวิภา  กุนรา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สกุลเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายณัฐสิทธิ์  แพทย์เพียร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงณิชากร  บูชาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงณิชากร  วิทจิตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงณิชาภัทร  เกษงาม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงดวงกมล  กาสา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายดวงตะวัน  จูมสีมา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงดวงพร  สังโขบล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงตรีทิพณัฐฐ์  นิมิตรไชยาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายติณภพ  ทีงาม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายเตชธรรม  สะสีสังข์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายเตชิต  มงคลเลิศภักดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายทองพันชั่ง  จริยาวัฒนชัยกุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงทักษพร  จันทร์แสง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงทาณิชา  สนองชาลี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงทิพย์ชนก  จิตสว่าง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงเทวิกา  ผาธรรม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงธณวดี  หอมหวาน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายธนกฤต  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายธนกฤต  สาณะเสน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายธนพล  ประทุมมัง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายธนภัทร  ไทยสะเทือน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงธนัชฎา  ชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงธนัญญา  เสรฐวิชา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายธนากรณ์  พันธิมาศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายธรรมดนย์  ศรไชยญาติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงธัญณิชา  แซ่เตีย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงธันย์ชนก  อุตส่าห์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายธันวา  บุญสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงธารธารา  สุนทรคล้อย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงธารารัตน์  ใจงาม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงธิญาภรณ์  วิเวกวินย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงธิภาวรรณ  ลาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายธีรวัฒน์  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายธีรวีร์  พิมพ์ขันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายธีราทร  ดำพะธิก โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงธีริศรา  หาญศึก โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายนครินทร์  ไชยสัตย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายนพนนท์  พงศาพิเชฐ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายนภัสกร  คูณผล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงนภัสสร  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายนภัสสันติ์  แสงงาม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงนริสรา  หารขุนทด โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงนลิน  สิงพรหม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายนัจกร  ใสดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงนัธธาวดี  เกษกุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงนันท์นลิน  เพ็ชรรักษา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายนันท์พิพัฒน์  สายแวว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงนันทิชา  ปูพะมูล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงนาฬิกา  พรหมทา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงนิชานันท์  คำผง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงนิชาภา  ฝอยทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงนิตยา  สาวันดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายนิรุตติ์  โชโตวงษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงนิลาวรรณ  โกศล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงนิลาวัณย์  สาธร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงเนตรทราย  จินดา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงเนตรศิริ  อมรโรจน์วรวุฒิ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายบวรสรวง  บุญลา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงบัณฑิตา  เงือกน้ำ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงบัณพร  เนืองนอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงบุญทิภา  ถานะ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงเบญญทิพย์  อินธิเดช โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงเบญญาภา  เท้าไม้สน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายปฎิภาณ  บุญสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายปฏิภาณ  เย็นดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงปณิตา  แก้วจันดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายปณิธาน  มุทิตาสกุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงปทิตตา  ศิริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงปภาวรินทร์  วงษ์ตะลา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายปรมี  เพ็งธรรม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงปรวรรณ  ศรีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายประดิษฐ์  ทวีชัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงปราณปริยา  ญาติประทุม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงปริชมน  แก้วลา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงปริยากร  ภิรมย์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงปริยาภัทร  สวันทา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงปวริศา  นิยมชาติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงปวริศา  บุญหลง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงปวิชญา  พรมจรรย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  รัตนะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงปวีณรัตน์  บุญเลี้ยง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กชายปองพล  ยาตรา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายปัณณธร  สุจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงปารีณา  สุจริตภักดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงปาลิดา  โอชา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงปิยนุช  ทองกันยา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายปิยะชัย  ศรีวิลัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงปุญญาพร  สุขอ้วน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายปุณยวัจน์  อ่อนทรวง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงปุณยวีร์  กุนรา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายเปี่ยมบุญ  พิมพา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงพนิดา  เชื้อหอม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงพรนัชชา  เกยมาศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงพรรธิภา  พรหมนิ่ม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายพลชนันท์  ชาญชัยนันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายพสิษฐ์  เสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายพัชรพล  พูนเขตกิจ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายพัฐสิษฐ์  ริดพิรัติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงพัทยา  พันรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายพันกร  สุจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายพิจักษ์  ฉัตรอริยวิท โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงพิชชาภา  อ่อนหวาน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงพิชญภา  พาหุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กชายพิพัฒน์กร  ป้อมมาก โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรหมรินทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ถวิลบุญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงพิมพ์พิชา  วงษ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คณะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ลีรัตนเจริญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  แจ่มสงค์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายพีรพัฒน์  แก้ววงษา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กชายพีรันธร    โคสาธนะวิสิฐ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงเพชรฐิตา  ศิริเศวตกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงเพชรรดา  ด้วงคำ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงเพชรรัตน์  บุตรตา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงเพลงรักเกล้า  รอดคำทุย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายภคพล  บุญสืบ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายภัคพิศุทธิ์  พงษ์เพชร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงภัครจิรา  สุเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงภัทรธิดา  เพียรสมบัติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงภัทรนันท์  บำรุงวงค์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงภัทรวดี  ราชสิงห์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงภัทรวดี  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายภัสสรกร  ชนะนัสม์พงศา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กชายภาคิน  สีหะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงภาณุวิทญ์  กุลบุตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงภาสินี  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายภูตะวัน  สัตยาพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายภูวนาถ  เรียนพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงมณฒิภา  ประดับศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงมนัญชยา  คำโสภา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายมัฆวา  สายไหม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายยศนนท์  ฝักแต้ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายยศวริศ  ชัยรัตนวนิช โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายรตน  แซ่เตีย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายรพีวิชญ์  ไพรเตี้ย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงรภัสสรณ์  คงศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงรมิดา  เพ็ชรอิน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงรักษณาวลี  เจริญรัตนาสกุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายรัฐวิทย์  โกมลศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงรินรดา  จำปาทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กชายรุจธร  แสนกล้า โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กชายเรืองพิลาศ  รัดน์ประโคน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายฤกติพงษ์  หงษ์ศิลา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงลินลี่ อลิซเบท  ฮาร์ดิ้ง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงลีลาวดี  วารี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายวชิรวิทย์  บุญรักษา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายวชิรวิทย์  ไกรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายวรรณโชติ  ไวยวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงวรรณณิภา  ชมพูพื้น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงวรรณริศา  ธานี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  กาไสย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงวริศรา  แซ่ด่าน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงวิจิตรา  เสนศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงวิชญาดา  สำนวน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายวุฒิศักดิ์  บุตรมี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงศรีคำรุ้ง  แสงสิงห์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงศศิกานต์  อินทร์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงศิริกัญญา  อุริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายศิวัช  จุ้ยเปี่ยม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายศุภณัฐ  พรมชาติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงศุภักษร  โสวัน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงศุภิสรา  บุตรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กชายสมชาย  อภิวงศ์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายสมบัติ  การะเกษ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงสรณ์ศิริ  บุญงาม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงสรวิศา  ศรีวงษา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายสรสิช  ปัญญากาศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงสลิลทิพย์  คานเครือ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายสัณหณัฐ  แสงแปลง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กชายสุขเกษม  ไม่ย่อท้อ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงสุชาญา  ชนะวงค์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายสุธินันท์  ใสกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงสุนิษา  สิงห์วิชัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงสุนิสา  ผลาผล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายสุพล  บุญมา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงสุพิชญ์ชา  เกษมณี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงสุพิชา  พานจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายสุรดิษ  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายอคีระ  คงวิจิตร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงอติภา  สำนวน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กชายอธิภัทร  แสงอุทัยทิพย์วรรณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงอนัญญา  ศรีสุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายอนาวิล  รินวงธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงอภิชญา  มะลิวัลย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงอมลวรรณ  โอภาพ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายอรรถชัย  คณานันท์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงอริสา  พงศ์ชาติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงอัจฉริยา  แท่นศิลา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  ผลาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายอัมรินทร์  รักยิ้ม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงอัษฎาภคพร  จอมนก โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กชายอาณากร  วิวาสุขุ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายอาณาศิริ  พรชัยมงคลกุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงอารยา  วรรณประภา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงอิชรญาณ์  สัตยเทวา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงอิศริญาพร  พฤกษีดา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายเอกมงคลชัย  สุขผล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงเอื้อมพร  ศิริชนะ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงไอยวริญญาภรณ์  เกษแก้ว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงชญานิศ  สุเมธิวิทย์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 คณิตประถม
411 เด็กชายไชยภัทร  คำพิราช โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 คณิตประถม
412 เด็กหญิงณภัทร  ธนาคีรี โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 คณิตประถม
413 เด็กหญิงดวงอมร  ช่างปัน โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 คณิตประถม
414 เด็กชายธีรพล  อุณชาติ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 คณิตประถม
415 เด็กชายนวพล  อินวันนา โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 คณิตประถม
416 เด็กชายปัณฑร  สุดใหม่ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงปาริฉัตร  ดอกจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 คณิตประถม
418 เด็กชายพรวิษณุ  เทียมจิตต์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 คณิตประถม
419 เด็กชายพลภัทร  จันทร์ธัญ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 คณิตประถม
420 เด็กหญิงพอเพียง  บุตรไชย โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 คณิตประถม
421 เด็กหญิงพิชชา  บำรุงราษฏร์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 คณิตประถม
422 เด็กชายพิชญางกูร  นารี โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 คณิตประถม
423 เด็กชายภัทรกร  ทองละมุล โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 คณิตประถม
424 เด็กหญิงมรกต  เนาว์ศรีสอน โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 คณิตประถม
425 เด็กชายรวีฤทธิ์  ศิลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 คณิตประถม
426 เด็กหญิงศิริกัลยา  ม่วงคง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 คณิตประถม
427 เด็กชายศิวกร  จันทร์อ่ำ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 คณิตประถม
428 เด็กชายอติวัณณ์  ตั้งจิตวิริยะกูล โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 คณิตประถม
429 นางสาวจุฬาลักษณ์  รินทร โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ม.3 คณิต ม.ต้น
430 นางสาวแจ่มนภา  วรรณทอง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงดารุวรรณ  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงอุบลวรรณ  พันธ์แก่น โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เลาหะวานิชย์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายกันต์ฒวราฤทธิ์  พิศพงษ์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายกิตติ์ธเนศ  วอทอง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงเกสรา  แก้วลอย โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายจักรพล  รัศมี โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงจิรประภา  ทองละมุล โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงญาณธิดา  สุภาพไพบูล โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สายทอง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายธีรศาสนติ์  สิริพัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงนภสร  สิทธิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายพงศ์ปณต  วรรณทอง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายพัทธนันท์  ศรีดารา โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงพิชชาอร  สายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงพิชญาภา  จันทะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายภากร  สิงห์คร โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงมนัสนันท์  สุระบุตร โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงมาดี  ศรีเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงมาริสา  จัสมิน กร็อนดัลฮ์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงวรนิษฐาฑ์  จุรันชัย โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงศศิกานต์  ปิยะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายสรวิชญ์  บุตรศรี โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงสุพิชา  ยิ่งยงค์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายอัศวิน  ดังประภา โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงอาริสา  ทองบ่อ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงอำไพ  ชนะมาร โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายไกรินทร์  บุญหนัก โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายสุวิศิษฎ์  บุญขวาง โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายกชกร  ไพยการ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
461 เด็กหญิงกนกพร  คมศรี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
462 เด็กหญิงกนิษฐา  ศรีบุญมา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
463 เด็กหญิงกรวิกา  วงษ์มาเกษ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
464 เด็กชายกฤตเมธ  จันทร์ดา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
465 เด็กชายกฤติกร  กาญจนลักษณ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
466 เด็กชายกฤษกร  ตีวงค์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
467 เด็กชายกฤษณา  กัลยาพันธ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
468 เด็กหญิงกวินทรา  ประชุมชื่น โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
469 เด็กชายกษิดิศ  ทางาม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงกัญญ์จิรา  ปกป้อง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
471 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กลมกล่อม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
472 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปราบุตร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
473 เด็กชายกัณภพ  หาญรุ่งโรจน์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
474 เด็กชายกันตภณ  คมใส โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
475 เด็กชายกันตวิชญ์  พุฒิประภาส โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
476 เด็กชายกันตินันท์  ชัยชมภู โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
477 เด็กหญิงกันยาวีร์  ดวงศรี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
478 เด็กหญิงกัลยวรรธ์  คำสันกอง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
479 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไชยสัตย์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
480 เด็กชายกำธร  คมศรี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
481 เด็กชายกิตติกร  ธีระวิศิษฐชัย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
482 เด็กชายกิตติชัย  งามตรง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
483 เด็กชายกิตติเชษฐ์  สัพพวิญญูชน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
484 เด็กชายกิตตินนท์  สอนไชยญาติ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
485 เด็กหญิงกิตติยา  เจตินัย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
486 เด็กหญิงกิตติลักษณ์  คำศรี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
487 เด็กชายกิติภพ  ปั้นทอง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
488 เด็กหญิงกีรติกา  ทรัพย์ทิม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
489 เด็กหญิงกีรติกา  แก้วอุดม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
490 เด็กหญิงเกศแก้ว  ศรีหาบุตร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
491 เด็กหญิงเกสรา  พิมาทัย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
492 เด็กชายแก้วกุลบุตร  สะอาด โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
493 เด็กหญิงแก้วมณี  ละมูล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
494 เด็กหญิงขวัญจิรา  วงค์จร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
495 เด็กหญิงขวัญจิรา  วงษ์ขันธ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงขวัญณพิศ  เชื้อชื่น โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
497 เด็กหญิงคคนางค์  อาจกล้า โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
498 เด็กชายคณพศ  เสนาภักดิ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
499 เด็กชายคลพล  จิตรพิทักษ์เลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
500 เด็กชายจตุวิทย์  ตรีแสน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
501 เด็กชายจรัสรวี  พันธุ์น้อย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงจันทิมา  อินทร์งาม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
503 เด็กหญิงจิดาภรณ์  นิลวงษ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงจิตติมา  จันทะมุด โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
505 เด็กชายจิตรกร  โพธิ์พันธ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
506 เด็กหญิงจิรนันท์  สนามวงศ์ทอง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
507 เด็กชายจิรพงศ์  แก้ววังปลา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
508 เด็กชายจิรพัทธ์  โคตรสุข โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
509 เด็กหญิงจิรภิญญา  งามสุข โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
510 เด็กชายจิรวัฒน์  บุญประชม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
511 เด็กชายจิรศักดิ์  บุญเสนาะ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
512 เด็กหญิงจิรัชญา  ยศเกตุ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
513 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีวิชัย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
514 เด็กหญิงจิราภา  ไผ่เลี้ยง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
515 เด็กชายจิรายุ  เจตนา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
516 เด็กชายจีรวัฒน์  สมจิต โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
517 เด็กหญิงจุฑามาศ  กิ่งแก้ว โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
518 เด็กชายเจมส์  จตุรงค์ โซโลมอน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
519 เด็กชายเจริญวุธ  วรแสน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
520 เด็กหญิงแจสมินค์  เฮ็งสันเทียะ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
521 เด็กชายชญชย์  กุนดี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
522 เด็กหญิงชญาดา  มัสยามาศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
523 เด็กชายชญานนท์  ขอพันดุง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
524 เด็กหญิงชญานี  เข็มพันธ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
525 เด็กชายชนาเทพ  ขำศรีบุศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
526 เด็กชายชยพล  สำราญ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
527 เด็กชายชยานันท์  ฉลาดศรี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
528 เด็กชายชรินธร  หนูยัง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
529 เด็กหญิงชลิตวรรณ  ใยแสง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
530 เด็กหญิงชลิตา  บุญเสนาะ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
531 เด็กหญิงชวัลรัตน์  แสงเดช โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
532 เด็กชายชัชชน  วรรณวงษ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
533 เด็กชายชัชนันท์  ประจันทร์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
534 เด็กชายชัชพงศ์  วงศ์วัฒนะ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
535 เด็กชายชัยพิพัฒน์  ตะนะสุข โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
536 เด็กชายชัยภัทร  พรมสิงห์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
537 เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีคำ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
538 เด็กหญิงชาร์นอล  แมคแคน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
539 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ครุธทัสสะ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
540 เด็กหญิงชุติมา  มนเวช โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
541 เด็กหญิงฌณัฐวิภา  อัมภรัตน์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
542 เด็กหญิงญาณัจฉรา  ขันตรี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงญาณิศา  อินทรโคตร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
544 เด็กหญิงญาโณทัย  แซ่อือ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
545 เด็กหญิงญานิกา  สุขเลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
546 เด็กชายฐปณ  ตีวงค์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
547 เด็กหญิงฐิตาพร  มูลกะกุล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
548 เด็กชายฐิติกร  คูณสว่าง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
549 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ผิวงาม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
550 เด็กหญิงฐิติรัตน์  รัตนสิทธิโรจน์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
551 เด็กชายณฐคุณ  แซ่เตียว โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
552 เด็กหญิงณภัทร  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
553 เด็กชายณภัทร  โบจรัส โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
554 เด็กชายณรงค์เดช  เบ้าทอง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
555 เด็กหญิงณัฎฐานันท์  ภูปัทมเศรญฐ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
556 เด็กหญิงณัฐกานต์  บ้านซอง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
557 เด็กชายณัฐชพล  ณัชสุพัฒน์ภาคิน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
558 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุตรจันทร์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
559 เด็กหญิงณัฐณิญา  จิตรพิทักษ์เลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
560 เด็กหญิงณัฐธภา  เจียมไชยศรี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
561 เด็กหญิงณัฐธิดา  จันดากรณ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
562 เด็กหญิงณัฐธิดา  ผิวงาม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
563 เด็กหญิงณัฐธิดา  มานพ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
564 เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยสัตย์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
565 เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีสุรักษ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
566 เด็กชายณัฐพงษ์  บัวภา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
567 เด็กชายณัฐภัทร  ทะวาปี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
568 เด็กชายณัฐภูมิ  บุญเยี่ยม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
569 เด็กหญิงณัฐรมณ์  ระวังดี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
570 เด็กหญิงณัฐวดี  สิงสัญ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
571 เด็กชายณัฐวัศ  วงค์เจริญ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
572 เด็กหญิงณัฐวิภา  นางวงศ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
573 เด็กชายดนุพร  ไชยนิตย์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
574 เด็กชายดิสกุล  อ่อนทรวง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
575 เด็กชายเดชณรงค์  ทองเจริญ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
576 เด็กชายเตวิช  นิยม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
577 เด็กชายทรงศักดิ์  บุญเสริม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
578 เด็กชายทวีชัย  ทิศพรม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
579 เด็กชายทีปกร  มิสรัง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
580 เด็กชายธนกร  เรืองธีรชัย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
581 เด็กชายธนกฤต  ไพศาล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
582 เด็กชายธนกฤษ  พละพันธ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
583 เด็กชายธนโชติ  ทองสุข โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
584 เด็กชายธนโชติ  ทอดแสน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
585 เด็กชายธนธรณ์  กุลบุตร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
586 เด็กชายธนธรณ์  แสงเนตร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
587 เด็กชายธนภัทร  ประดับพงษ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
588 เด็กชายธนวัฒน์  บุญอุ้ย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
589 เด็กชายธนวัฒน์  พึ่งจิตร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
590 เด็กชายธนวัฒน์  ภูโท โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
591 เด็กชายธนวัฒน์  สาลีธี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
592 เด็กชายธนศาสตร์  วันโสภา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
593 เด็กหญิงธนัญชนก  จันทราภรณ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
594 เด็กหญิงธนัญญา  สงคราม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
595 เด็กชายธนากร  ธุระพันธ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
596 เด็กชายธนาโชติ  แสงใส โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
597 เด็กหญิงธมลวรรณ  ใยแสง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
598 เด็กชายธรรมปพล  สุดรุ่งเรือง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
599 เด็กชายธรรศ  สมประสาสน์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
600 เด็กชายธัชชัย  ชะนา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
601 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ขันติวงศ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
602 เด็กหญิงธัญญเรศ  วรรณเทพ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
603 เด็กหญิงธัญรัตน์  ทำนัก โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
604 เด็กชายธีรโชติ  วงษา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
605 เด็กชายธีรเมธ  ศรีสุข โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
606 เด็กชายธีรเมธ  แวววงค์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
607 เด็กชายธีระ  มุ่งมาตย์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
608 เด็กชายนพปภพ  ช่างเพ็ชร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
609 เด็กหญิงนภัส  พรมมาแข้ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
610 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ภาชนะกาญจน์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
611 เด็กชายนรพนธ์  สระแก้ว โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
612 เด็กชายนราวิชญ์  ผิวงาม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
613 เด็กชายนฤเบส  เข็มขัด โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
614 เด็กชายนฤปนาท  เชื้อพรม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
615 เด็กชายนวพล  ศรไชย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
616 เด็กชายนวัตชัย  เนื้อทอง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
617 เด็กหญิงนัชชา  รักสวนจิก โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
618 เด็กชายนันทกานต์  สมาศรี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
619 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทรงกลด โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
620 เด็กชายนันทวัฒน์  ตีเงิน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
621 เด็กหญิงนันทิดา  ร่ำรวย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
622 เด็กหญิงนารีทิพย์  ศิริเกษ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
623 เด็กหญิงนิชาภา  สุทธาระชีวะศาสตร์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
624 เด็กหญิงนิภาธร  แก้วคำสอน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
625 เด็กชายเนติธร  รอดคำทุย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
626 เด็กหญิงบัณฑิตา  สนามวงศ์ทอง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
627 เด็กหญิงบุณยภรณ์  สุทธิวรรค โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
628 เด็กหญิงไบรนีย์  แอนน์ โคป โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
629 เด็กชายปฏิพัทธ์  ชำนาญค้า โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
630 เด็กชายปฏิภาณ  คำมะกุล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
631 เด็กหญิงปณิดา  รักสวนจิตร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
632 เด็กชายปธานิน  ทองเทพ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
633 เด็กชายปธานิน  มากมา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
634 เด็กชายปรวิทย์  ไชยคุณ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
635 เด็กชายประภัสสร  ศรีสันต์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
636 เด็กชายประยุทธ  มุ่งหมาย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
637 เด็กชายปราการ  เศรษฐมาตย์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
638 เด็กชายปริพนธ์  อินทพันธ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
639 เด็กหญิงปลายฝน  ชนะค้า โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
640 เด็กหญิงปวีณา  บุตรสุวรรณ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
641 เด็กชายปัณณวัฒน์  มีพันธ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
642 เด็กชายปัณณวัฒน์  สุไชยชิต โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
643 เด็กหญิงปานชีวา  ไชยเกิด โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
644 เด็กหญิงปิ่นแก้ว  พุทธวงค์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
645 เด็กหญิงปิยนุช  พันธ์พูน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
646 เด็กหญิงปุณญาภรณ์  ทะคำวงษ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
647 เด็กชายเปรมมินทร์  เบ้าคำ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
648 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  สายแก้ว โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
649 เด็กชายพงษ์รัตนกุล  หากวี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
650 เด็กหญิงพชรพรรณ  ประภาสะสุทธิ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
651 เด็กชายพชรวรรษ  จําเริญนุสิทธิ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
652 เด็กชายพรเทพ  ลาพุฒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
653 เด็กหญิงพรนภัส  ไวยวรรณ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
654 เด็กหญิงพรรณปพร  วังคะฮาด โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
655 เด็กหญิงพรรพษา  ไชยโคตร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
656 เด็กหญิงพรรวษา  พานภพ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
657 เด็กชายพรรษา  พลรักษ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
658 เด็กหญิงพรรัชดา  สมพงษ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
659 เด็กชายพรลภัส  ใหญ่ล้ำ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
660 เด็กชายพลพล  สมประสาสน์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
661 เด็กชายพลพิทักษ์  พวงพิลา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
662 เด็กหญิงพลอยชมพู  ภักดี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
663 เด็กหญิงพลอยชมพู  แถบหอม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
664 เด็กชายพลางกูร  เนตรสาร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
665 เด็กหญิงพัชร์ฐิดา  เลิศกิจธนนันท์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
666 เด็กหญิงพัชราภา  สีงาม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
667 เด็กหญิงพัชรินทร์  พันธ์วิจิตร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
668 เด็กชายพัฒนศักดิ์  ทองโพธิ์ศรี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
669 เด็กหญิงพัณณิตา  ร่ำรวย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
670 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สีกะชา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
671 เด็กหญิงพิญธุสรณ์  คัญไทร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
672 เด็กหญิงพิณณ์ประภา  พลกระโทก โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
673 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ริตตา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
674 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศิริบูรณ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
675 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีชื่น โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
676 เด็กชายพีรวิชญ์  ขาวอรุณ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
677 เด็กหญิงเพชรนัดดา  ไชยสัตย์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
678 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แสงศิวะเวทย์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
679 เด็กชายแพทริกซ์  แอนโทซั่นบุสดี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
680 เด็กหญิงภคมน  ยอดจันทร์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
681 เด็กหญิงภควดี  จุนกระโทก โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
682 เด็กชายภัทรกฤต  สุระชาติ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
683 เด็กชายภัทรพล  คณานิตย์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
684 เด็กชายภัทรพล  สิงหัษฐิต โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
685 เด็กชายภากร  ใจเอื้อ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
686 เด็กชายภาคภูมิ  พรสวัสดิ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
687 เด็กชายภาณุ  สถิตโชติคุณ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
688 เด็กชายภาณุพงษ์  อนุสินธ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
689 เด็กชายภูมิพัฒน์  อุดมฤทธิ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
690 เด็กชายภูรินท์  ศรีวงษา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
691 เด็กชายภูริภัทร์  ปรุโปร่ง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
692 เด็กชายภูริภาคย์  คูณพันธ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
693 เด็กชายภูริวัฒน์  รัตนา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
694 เด็กชายภูวณัฎฐ์  สีใส โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
695 เด็กหญิงภูษณิศา  ราษี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
696 เด็กหญิงมณฑาธาร  อนันต์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
697 เด็กหญิงมัญชุพร  หนองสี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
698 เด็กหญิงมุฑิตา  เถาว์บุญ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
699 เด็กหญิงเมธาวี ลินลี่  มาสติค โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
700 เด็กชายยอดเพชร  ดวงแก้ว โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
701 เด็กชายยุติวิชญ์  หนองเทา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
702 เด็กหญิงรพีพรรณ  หนึ่งคำมี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
703 เด็กชายรวิวรรธน์  อดทน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
704 เด็กหญิงรวีวรรณ  จรัสนพรัตน์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
705 เด็กชายรังสิมันต์  รัตนวัน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
706 เด็กชายรัชชานนท์  เผ่าพันธ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
707 เด็กชายรัฐภูมิ  ตะเส โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
708 เด็กชายรัตติชัย  อรชร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
709 เด็กหญิงรัตน์นรี  มะโนชาติ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
710 เด็กชายราชย์ชนินทร  ไชยนิล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
711 เด็กหญิงรุ่งธิวา  สุขเจริญ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
712 เด็กหญิงรุ่งระวี  นำสุข โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
713 เด็กชายเรืองศักดิ์  มาคาลูโซ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
714 เด็กชายฤชายุส  นำพา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
715 เด็กชายลัคนทิน  ช่างเจรจา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
716 เด็กหญิงลาภิสรา  เนติเจริญโชค โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
717 เด็กชายวงศ์วริทธิ์  นำพา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
718 เด็กชายวชิรวิทย์  พิชัย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
719 เด็กชายวรโชติ  ใสเนตร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
720 เด็กชายวรปรัชญ์  คุณมาศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
721 เด็กชายวรภัทร  บุญโสภา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
722 เด็กชายวรรณศิลป์  การะเมฆ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
723 เด็กหญิงวรัญญา  ดอกพุฒ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
724 เด็กหญิงวรัญญา  รัตพันธ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
725 เด็กชายวรากร  ประทาน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
726 เด็กหญิงวรากานต์  พรหมโลก โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
727 เด็กหญิงวริษฐา  สุชาติ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
728 เด็กชายวโรดม  อินสุข โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
729 เด็กชายวศิน  ประพฤติ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
730 เด็กชายวัฒน  สุกรอดรู้ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
731 เด็กชายวัฒนพงษ์  พวงจำปา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
732 เด็กหญิงวันธิตา  คําแพงจีน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
733 เด็กหญิงวิชญาพร  ศึกษา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
734 เด็กชายวิพุทธิพงษ์  หอมคำ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
735 เด็กหญิงวิภวานี  ทองไสล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
736 เด็กหญิงวิรากานต์  ศรีเมือง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
737 เด็กหญิงวิลาสินี  ทับทิมศรี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
738 เด็กชายวุฒิกร  จันทร์หอม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
739 เด็กหญิงศกุลตลา  จูมสิมมา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
740 เด็กหญิงศรัญญา  ถนอมศรี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
741 เด็กชายศาสตราวุฒิ  บุญขวาง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
742 เด็กชายศิรวิชญ์  งามเลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
743 เด็กหญิงศิริกัลยา  ศรีดาโคตร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
744 เด็กหญิงศิรินทิพย์  คุณสาร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
745 เด็กหญิงศิรินทิพย์  อุดทุม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
746 เด็กหญิงศิริพร  บัวบังศึก โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
747 เด็กชายศิวัช  สอนเสนา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
748 เด็กชายศุภโชติ  ผาอินดี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
749 เด็กชายศุภณัฐ  เตรียมศิลปานนท์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
750 เด็กชายศุภวิชญ์  อ้วนหินกอง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
751 เด็กหญิงสรัลพร  สุครีพ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
752 เด็กหญิงสรินดาพร  ช่างเจรจา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
753 เด็กหญิงสโรชา  แซ่เตียว โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
754 เด็กหญิงสายพระทัย  จิตปรารภ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
755 เด็กชายสิทธิโชค  บุญฉลวย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
756 เด็กชายสิรดนัย  รัตนสิน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
757 เด็กหญิงสิรดา  รัตนสิน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
758 เด็กหญิงสิริธิดา  ชัยศรี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
759 เด็กหญิงสิริยาภัทร์  สอนพูด โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
760 เด็กชายสุกฤษฎิ์  บรรใดทอง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
761 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ศิริชนะ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
762 เด็กชายสุขพิพัฒร์  ประถมมูล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
763 เด็กหญิงสุจิตรา  สังสงหา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
764 เด็กหญิงสุชานาฎ  ชัยปัญญา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
765 เด็กหญิงสุธาทิพย์  สายแวว โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
766 เด็กหญิงสุธาสินี  โรคน้อย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
767 เด็กหญิงสุธีกานต์  นางวงค์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
768 เด็กชายสุภัทร  มรรคุวัฒพงษ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
769 เด็กหญิงสุภาวิณีย์  เสียงดัง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
770 เด็กหญิงสุภาวิดา  ส้มหวาน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
771 เด็กหญิงสุมินตรา  ไชยโคตร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
772 เด็กชายสุริยะ  ทองลือ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
773 เด็กหญิงโสพิยา  จิตรพิทักษ์เลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
774 เด็กหญิงหทัยขวัญ  ประสมพันธ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
775 เด็กหญิงอฐิติชญา  สายโอ่ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
776 เด็กชายอดุลวิทย์  สิทโท โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
777 เด็กชายอติรุจ  เสนใส โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
778 เด็กหญิงอธิชา  สายสิงห์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
779 เด็กหญิงอธิรญาณ์  บํารุงกุล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
780 เด็กชายอนาวิน  กำลังดี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
781 เด็กหญิงอภัสนันต์  ราชวันดี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
782 เด็กชายอภิชญกุล  ดำรงค์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
783 เด็กหญิงอภิชญา  สะอาด โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
784 เด็กชายอภิวัฒน์  จันหอม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
785 เด็กชายอภิวิชญ์  อินทร์ทอง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
786 เด็กชายอภิสิน  นิลเพชร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
787 เด็กหญิงอรณิชา  ผลดี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
788 เด็กหญิงอรไพลิน  สายทอง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
789 เด็กชายอรรถชาติ  ตั้งปัญญานุกูล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
790 เด็กหญิงอรวรรณ  เศรษรัฐถาสิงห์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
791 เด็กหญิงอัญวีณ์  ถิระพัฒนะศักดิ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
792 เด็กหญิงอารีรัตน์  ศรีหาราช โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
793 เด็กหญิงอาลิษา  ศรีคำ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
794 เด็กชายอิทธิกร  ศรีบุรี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
795 เด็กหญิงอินทร์ธิรา  แก้วแรมเรือน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
796 เด็กหญิงอินทิรา  ผดุงสิทธิโชค โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
797 เด็กหญิงอุบลวรรณ  พิมพ์ทรัพย์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
798 เด็กหญิงเอวิตา  ทองอินทร์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
799 เด็กหญิงเอเวอร์ลีน  พาล์ม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
800 เด็กหญิงไอรดา  ทองคำผุย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
801 เด็กหญิงกมลชนก  อรรคบุตร โรงเรียนมหาราช 2 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงกัญจน์กนก  เผ่าภูรี โรงเรียนมหาราช 2 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงเกวลิน  นิลเกษ โรงเรียนมหาราช 2 ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงจิรภิญญา  ประสมพันธ์ โรงเรียนมหาราช 2 ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงชนกานต์  ชาลีหอม โรงเรียนมหาราช 2 ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงณัฐกรวรรณ  โคตรดก โรงเรียนมหาราช 2 ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงณัฐณิชา  โกศล โรงเรียนมหาราช 2 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงณัฐนิชา  คงถิ่นฐาน โรงเรียนมหาราช 2 ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กชายตะวัน  บุญสร้อย โรงเรียนมหาราช 2 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงธัญยรดา  หล้าบุดดา โรงเรียนมหาราช 2 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายปิยะ  พรมมา โรงเรียนมหาราช 2 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กล่อมตน โรงเรียนมหาราช 2 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายพิริยกร  บุญสร้อย โรงเรียนมหาราช 2 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงวรัญญา  สว่างภพ โรงเรียนมหาราช 2 ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กชายอนุพนธ์  ชาลีหอม โรงเรียนมหาราช 2 ป.6 วิทย์ประถม