รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงญณันตรา  คำขาว โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงวิรยา  อินยาพงษ์ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายอนุสรณ์  ชาติวงษ์ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงอัญชัญ  สุวรรณสุขา โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกนกนิภา  บุญขาว โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงกัญญ์นันท์  บุญเตา โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงปาลิตา  สากุลา โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กชายภาษิต  แก้วคำ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงมาริสสา  ศรีสิงห์ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีอินทร์ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงวานิษา  พิมพา โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงวิไลพร  พัสนาพิณ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงอลีนา  อุ่นจิตต์ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กชายเกล็นไฮเดอะ  เนราเซ่น โรงเรียนบ้านแขว ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกรกช  กล่อมขุนทด โรงเรียนบ้านแขว ป.4 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงกวินทรา  คำขาว โรงเรียนบ้านแขว ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงกวินนาฎ  บุญขาว โรงเรียนบ้านแขว ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงกัลยกร  เวชติวงศ์ โรงเรียนบ้านแขว ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กชายกิตติกวิน  โพธิ์งาม โรงเรียนบ้านแขว ป.4 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงจิรัชยา  แสวงสุข โรงเรียนบ้านแขว ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายชนาธิป  แดงดี โรงเรียนบ้านแขว ป.4 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงชนิดา  พลายละหาร โรงเรียนบ้านแขว ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญขาว โรงเรียนบ้านแขว ป.4 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงณัฐธยาณ์  อ่อนคำ โรงเรียนบ้านแขว ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายณัฐพล  ประชุมวงศ์ โรงเรียนบ้านแขว ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กชายธนพล  พลแก้ว โรงเรียนบ้านแขว ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงเบญญาภา  แสวงสุข โรงเรียนบ้านแขว ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงปนัดดา  บุญขาว โรงเรียนบ้านแขว ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงประติภา  กาฬหว้า โรงเรียนบ้านแขว ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ข้อแก้ว โรงเรียนบ้านแขว ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายพัฒนศักดิ์  สะโสม โรงเรียนบ้านแขว ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงพิมลดา  บุญขาว โรงเรียนบ้านแขว ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายรภีภัทร  คำพินิจ โรงเรียนบ้านแขว ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงวรัญญา  ยาพานแก้ว โรงเรียนบ้านแขว ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงวริศรา  เกษหอม โรงเรียนบ้านแขว ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงศุจินทรา  บุญขาว โรงเรียนบ้านแขว ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงสไบพร  บุญขาว โรงเรียนบ้านแขว ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงสาธิตา  บุญขาว โรงเรียนบ้านแขว ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กชายสุภชัย  เพ็ญจันทร์ โรงเรียนบ้านแขว ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กชายอนันดา  พินโสภา โรงเรียนบ้านแขว ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงกัญญ์วรา  งีเกาะ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แสงลอย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายกันต์ดนัย  สุธรรม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงกันยศรัณย์  ศรีไชย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงกิตติญา  สังขาร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายกิตติณัฐพงศ์  ศรีมาศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายกิตติศักดิ์  ใจโชติ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงจิดาภา  ธรรมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงจิตราพร  นพวงษ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายจิรพัส  อินทนนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายฉัตรชัยมงคล  วรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงฉันท์ณัฐชา  ฉลาดรอบ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายชรินรัตน์  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายชวิน  สุระนรากุล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงชัญญานุช  สุทธิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายชินวุฒิ  ตาอุดม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สรรพบุญ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายชุมพลภัทร์  จันทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายญาณากร  บุตดาห์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายฐิตินนท์  สมบุญ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายณราวุฒิ  คำเคน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายณัฐพงษ์  ทานะเวช โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายดิลกพัฒน์  มากนวล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายเตชิษฏ์  นาถาบำรุง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงทักษอร  เสนาภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายทินภัทร  แก้วเล็ก โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายเทวัญ  แซ่เตียว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงธนกมล  ทองเทียนชัย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายธนเดช  รุ่งพัฒนาชัยกุล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายธนวินท์  สมศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายธนะชัย  สดสา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายธิติพัทธ์  นนยะโส โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายธีรภัทร  บุญมี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงนภัสสร  อรรคพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายนราวิชญ์  ถนอม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายนัธทวัฒน์  ใจนวน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงบุญญาพร  สารวรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงบุณยวีร์  วันนา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายปภังกร  สถานพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายปภังกร  สารภาค โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายปรัตถกร  กันทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายปัญจพล  ทองตัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายปัญญพนต์  ทองมนต์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายปิติกร  บุตรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายปุณญาพัศร์  ศิลาโชติ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงปุณติกานต์  วันสุดล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงปุณยาพร  ฉิมพินิจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายเปรม  อินทนนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงพริริสา  แสนร่ม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงพิจิกา  สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงพิชชาพร  พรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงพิมพิไลย์  ศรีมงคล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายพุฒิกุล  แสงธนหิรัญ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายพุฒิพงศ์  ศรีลาชัยธนพัต โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายภคพล  เพิ่มพร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงภัทราพร  นาคพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงภารดี  ศรีลาล้อม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายภูมิรพี  ศรีวัฒนเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายภูริณัฐ  จาริย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายรัฐสิทธิ์  ถนอม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงรัตชนิดา  พันธ์งาม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายวชิรวิชญ์  ประจญ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายวรมน  สุรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายวัฒนศิลป์  ขันบุ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายวิชชูทิศ  ระวิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายวิษณุ  ครองเมือง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายศุภวิชญ์  เงินดี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายสิทธิศักดิ์  เรือนรส โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายสิรวิชญ์  จาตุม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงสุพิชชา  ศรีเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายสุวิจักขณ์  บุพตา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายอชิรวัตติ์  วัฒนะภาณุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายอนิวัฒน์  ใจหวัง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงกชนันท์  ไชยหงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงกชามาส  แก่นเมือง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงกนกพร  สัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงกรกันยา  พรมศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายกรณ์ดนัย  อุปมา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงกฤตนันท์  ผุดผา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายกฤติพงศ์  พลคำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงกฤติยาพร  รังไสย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายกฤศนกัญญ์  อินทมาศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายกฤษกวิน  ใจสว่าง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายกฤษณนันท์  แก้วธรรม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายกฤษณพล  จันทรสุข โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายกฤษณ์ระพี  พงษ์เพชร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงกฤษติยา  อินตา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกวินธิดา  ตุ้มวงษา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นันทะพัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกัญญาพร  ชาญพินิจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายกันตภณ  ทัศวรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  ประดับศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายกานต์ระพี  จันดำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายกิตติพงศ์  คำโท โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายกีรติกร  ชาญสิทธิวุฒิ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงกุลภรณ์  เกษหอม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงขวัญใจ  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงครองขวัญ  สุภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายคุณากร  บุญขาว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงจนิสตา  เจริญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงจรรยพร  ทวีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายจักรภัทร  ขุขันธิน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายจักราวุธ  บุญขาว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงจิดาภา  ปลื้มใจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงจิรภิญญา  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายจิระวัฒน์  ตระการไทย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงจุฑามาศ  เสนาจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงฉันทิสา  เพ็ชรสมัย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงชญาณ์นันทน์  ธนโชติเดชากาญจน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงชญานิศ  มนต์ทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงชญานิศ  อบแย้ม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงชนมน  สว่างภพ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายชนาธิป  ปิดตะคุ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงชนารตี  งามใส โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงชนิดาภา  อภิวังค์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงชนิษฐา  บูระพา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงชมพูนิกข์  สรรพบุญ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายชยพล  รัตนา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายชยานันท์  เดชธนาเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายชวกร  สิ้นภัย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายชาฎาชีวานนท์  นามวิชา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงชาลิสา  คุณะดิลก โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายชิติพัทธ์  เพชรล้วน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายชินณพันธ์  แพงอก โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายชีพชนก  จันทร์ดาประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายโชติอนันต์  ศิลาภา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายญาณกิตต์  รับรอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงฎิษญาภรณ์  มณีศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายฐานุพงศ์  เปี่ยมธราพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายฐาปกรณ์  บุญใส โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงฐิตาพร  จันละพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงฐิติกานต์  ข่ายทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงฐิติชญา  สว่างภพ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงฐิติรัตน์  รักษากิจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงณกมล  อสิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายณชพล  วงศ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายณชพล  สุพรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายณฐนนท์  โสระชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายณภัค  ปิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงณัจฉรียา  พัวพิทยาเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงณัชชา  มากนวล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายณัชชานนท์  ธรรมทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงณัชชาพัณณ์  อิศรากุลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายณัชภูมิระพี  อินธิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงณัฏฐ์กานดา  วีระแสงพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงณัฏฐ์ฤทัย  ทองรัตนสมบัติ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายณัฐกรณ์  นนทะการ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงณัฐกานต์  สงแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายณัฐกิตติ์  อ่อนคำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายณัฐชนน  วงศ์จอม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงณัฐฑิตา  เจริญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงณัฐณิชา  อ่อนคำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายณัฐณิชา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงณัฐทชากานต์  สินธู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายณัฐภัทร  เจริญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีระสา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงณิชภัทร  พันธ์แก่น โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงณิชาภัทร  จันครา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงดวงใจ  ดาวไสย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายเดชาธร  เบญจทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายเดชาวัต  ผ่องฉาย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงตรีทิพย์  แซ่จ๋าว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายทรงวุฒิ  สองพล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายทวีวรวุฒิ  ฉายกล้า โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายทัตพงศ์  เซี้ยมกั้ง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายทินภัทร  ต่อพิทักษ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงทิพย์วรรณ  ตระการไทย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายทีปกร  ดวงสิน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายธนกร  ธนภาคย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายธนกร  ภุ่มมาลา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายธนกฤต  นาคศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายธนโชติ  ชำนาญกิจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายธนธรณ์  มรรครมย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายธนพนธ์  วันชม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายธนภัทร  ขัติยะ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายธนวัฒน์  ฝางคำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงธนัชพร  จันคณา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายธนาเดช  ทองตัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ลัดดากลม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายธัชกร  กลมประโคน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงธัญพิชชา  สุขแดง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เทียมจิตร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงธัญสินี  ยอดเอื้อ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงธิดารัตน์  พงษ์วัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายธิติวัฒน์  เปี่ยมธราพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายธีร์กวิน  บุญเรือน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงธีรดา  ระงับภัย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายธีรปกรณ์  โพธิ์ชาติปาน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายธีระวัฒน์  จำปาขีด โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงธํญยธรณ์  ครุฑสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงนันทิกา  ทองชื่น โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงนันทิกานต์  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงนัสชยา  จันครา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงนิชานันท์  มายา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายนิธิศ  ถนอมสุข โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงบัณฑิตา  นิลเพชร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงบุญญาดา  บุญศิริ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงบุษกร  จันทำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงปพิชญาพร  ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงปภาวรินท์  สอนศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายปรเมษฐ์  ใจมนต์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายปรัชวีร์  พันธ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายปริญญา  สว่าง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายปรีดา  อุตตะมะ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายปลื้ม  อินทนนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายปวริศ  อินทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ศรีงามฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายปัญญา  โพธิโสภา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายปัณณวัฒน์  ชนะวงษา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายปัณณวิชญ์  ราชอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายปัณณวิชญ์  วงค์ทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายปิยรัตน์  สมควร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงปีย์วรา  อินทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงปุณยาพร  ทองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงเปรมธิชา  เสดา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงเปรมธิตา  ทบวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงโปรดปราน  วิเชียร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายพงศกร  นาคมาก โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายพชรวิชญ์  สังสนา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงพนิดา  ธรรมพร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงพรทิวา  วันดีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงพรสวรรค์  สมศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายพสิษฐ์  แสนภูวา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงพัชณฐา  สินธู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงพัชราวดี  ฟรังค์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงพิชชา  มากนวล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงพิชฌานันท์  อุราเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงพิชญาภา  เตารัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  ชาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายพิรพัฒน์  รุ่งพัฒนาชัยกุล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายพีรพัฒน์  พรหมชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายพีรพัฒน์  สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายพีรพัฒน์  สุวันที โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายพีรวิชญ์  เทศธรรม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายพุทธิภัทร  สิทธิศร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายภัทรกฤต  จิตสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงภัทรนันต์  เปลี่ยนทองศิริ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายภัทรพล  เจนจิต โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงภัสราภรณ์  มากนวล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายภาณุภัทร  ใจดี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงภานิชา  นันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายภานุวัฒน์  บุตะเคียน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงภาพิมล  คำผง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงภิญญดา  แพงวิเศษ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงภิญญุพัชญ์  โรจนหิรัญภักดี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายภูดิศกุล  บุญใส โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายภูมินธ์  หยงโสภา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงภูริชญา  ทรงกรด โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายภูรินทร์  ประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายภูริวัฒน์  พุทธวงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กชายมงคล  โพธิโสภา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงมณฑิกา  นามวิชา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงมนัสชญา  เกตุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ใจมนต์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงเมทิกา  แซ่โล้ว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงโยษิตา  สะดวก โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงรดา  บุญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายรพิภพ  ประชาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงระถิรา  คุณลุน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  ธนกรไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กชายรุ่งโรจน์  บุดดาห์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายฤทธิ์ไถงศ์  จิตสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายวงศกร  ปัญญาสุวรรณกุล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายวชิรวิทย์  นันทา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงวรพิชชา  มากนวล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงวรรณกร  ปรือปรัง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงวรรณธนธร  ธรรมดา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายวรเวช  บงกชเบญจรงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงวรัญญา  พลคำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงวราภรณ์  พลแสง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายวสวัตติ์  สุวรรณพรม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงวาสนา  เที่ยงทัศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายวิชยุตม์  สมบัติกำไร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายวิทยา  วงษาชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายวิทวัส  ทองเบ้า โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงวิภาฎา  ทันวัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงวิภาภร  เตารัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายวิริทธิ์พล  ใจหวัง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายวุฒิภัทร  เพชรล้วน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายศรัณย์ภัทร  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงศรีคำรุ้ง  ชาญพินิจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงศรุตา  ผลใหญ่ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงศศิกานต์  บัวชุลี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายศุกลวัฒน์  ตะเคียนราม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงศุภกานต์  งอนสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงสกุณกาญจน์  คงราช โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงสชิรญาณี  มีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงสไบทิพย์  หมื่นศักดา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายสะท้านฟ้า  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายสิทธิศักดิ์  บุญอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายสิทธิศักดิ์  เทศขันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงสิวิชา  อยู่คง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงสุชญา  จั่นจีน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายสุทธินันท์  วิทยา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงสุภัทรตรา  ดวงตะวัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงสุภัสสร  สอนพูด โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงสุภัสสรา  อุปมา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงสุภาษิตา  พงษ์วัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายโสภณวิชญ์  นวลแสง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงหยาดทิพย์  สิงทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายหริวัต  อำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายอจลวิชญ์  โพธิ์วัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงอนงค์ชยพรรณ  นิที โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายอภิยุทธ  ปักษี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงอมรรัตน์  คำนึง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงอมราพร  นนทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงอรปรียา  จินดาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายอรรถพร  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงอริสรา  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงอริสา  เทศขันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายอัครวัฒน์  สมควร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงอัจฉริยา  เทศขันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงอารดา  รักไทยแสนทวี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายอินทรพงษ์  พวงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงอินทิรา  ศรีลาชัย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ป.5 วิทย์ประถม