รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกิตติศักดิ์  พรสกุลชัย โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายคณาธิป  ทัพไทย โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายจักรพัฒน์  ศรีมงคล โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายณัฐเมศร์  ชัยบรรจงวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงทิพย์ประภา  บุตราช โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายเพชรแท้  ป้องกัน โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกรนันท์  ท้าวนิล โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
9 เด็กชายกฤตกันต์  ไหวพริบ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงกันยารัตน์  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงจักษณา  ศรีริสิน โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงจิราภรณ์  ใยสอน โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ตาหยอง โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กชายเฉลิมชัย  ภาคคำ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กชายชโยทิต  มณีย์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงชัญญานุช  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงญาณาธิป  จิตรธร โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงฐิดายุ  พลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงณธิดา  โรจนทวีทองดี โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ประสาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คำลือ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงทักษพร  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กชายนนทกร  คมประโคน โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายบวรโชค  พิษิตโชค โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายบุญเปรม  ศรชัย โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงปวริศา  ภาวิเศษ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงปัญญาภรณ์  ชำนิกุล โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กชายปุณณวิช  สืบสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายพงษภัทร  สีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงพัชริญาณ์  พัณพิชญนันท์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงพัทธนันท์  ชาติรักษา โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงพิชชาอร  สมใจ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายพีรเดช  ดวนใหญ่ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงเพชรลดา  ตุลาดิลก โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เชิงหอม โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงเมธาวี  มารีน่าบำรุง โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงวรนุช  สีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงวรพิชา  แคนดา โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายวรเมธ  มีเขียว โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงวรัญญา  โพธิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายศรัณยพงษ์  เกตษา โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายศรัณยวิชญ์  เกตษา โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงสิริยากร  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายอดิเทพ  ศรีบาง โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายจารุวัฒน์  บุญเติม โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายจารุวิชญ์  บุญใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายชินวัฒน์  งามมีศรี โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงณัฐทิชา  ระวังชนม์ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายธนกฤต  กิ่งถา โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงนิสากร  เนาวโรจน์ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แสงไกร โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงรมิตา  วงศ์โสภา โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายศักดิ์ติธัช  ดวงบุตร โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงสุนิสา  เครื่องคำ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ป.4 คณิตประถม
55 นางสาวกันธิมา  จวงจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ม.3 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงชาลิสา  เนาวโรจน์ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงณัฐชา  ประชาชน โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงทิพย์วารี  บุตรบุราณ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงปนัดดา  อรัญทม โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงปัญญพร  พรมตา โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงปัญญาภรณ์  บรรเทา โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ม.1 คณิต ม.ต้น
62 นางสาวพัชรพร  ชาติทอง โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงพัชราภรณ์  พริ้งเพราะ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วฤทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายสุริยา  เปลี่ยมจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ม.3 คณิต ม.ต้น
66 นางสาวอารียา  บุญสำเร็จ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ม.3 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงอุบลรัตน์  สาระชาติ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงธันย์ชญาภรณ์  โนนยาง โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงลักษมี  ระสอน โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงวิภาวี  รวงทอง โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงสร้อยทอง  แก่นคำ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงอรวรรยา  ถนอมพุทธ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงจิราวรรณ  ชนะชัย โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงดวงเนตร  ชุมจันทร์ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายธันวา  แก้วใสย์ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงพนิดา  ชมพู โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงภัทรธิดา  วาปีโส โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงศิรประภา  ปิยะวงษ์ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายอนุชิต  เอ็นดู โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงอรอมล  จันดี โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงอิสรา  แก้วใสย์ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงกันยรัตน์  ไกรวิเศษ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงจีรนันต์  สารีสุข โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายณัฏฐเดช  สุนทรธีรกุล โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงดารารัตน์  ชุมจันทร์ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กชายพัชร  ปิยวงค์ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงภัทรนรินทร์  อรรคบุตร โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายยรรยง  พาหา โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงรัตนวดี  สมสาย โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายวชิรพล  ก้อนฝ้าย โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงสิรินทร  แก้วใสย์ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงสุจิตตรา  รัตนวัน โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงสุพิชญา  พาหา โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายอนันท์  ไกรวิเศษ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  แก้วทองคำ โรงเรียนบ้านอีสร้อย ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงพิชญาภา  บุตรดี โรงเรียนบ้านอีสร้อย ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายมรรษกร  ประทุมวงษ์ โรงเรียนบ้านอีสร้อย ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงสุกัญญา  วงษ์ภักดี โรงเรียนบ้านอีสร้อย ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงกรรณิการ์  สุขจันทร์ โรงเรียนบ้านอีสร้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
100 นางสาวจินดารัตน์  ชาวโยธา โรงเรียนบ้านอีสร้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
101 นางสาวพิมพ์นิภา  แก้วจันทร์ โรงเรียนบ้านอีสร้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงวันวิสา  บุตรดี โรงเรียนบ้านอีสร้อย ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงอรจิรา  เขียวรัมย์ โรงเรียนบ้านอีสร้อย ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายธีระ  บุตรราช โรงเรียนบ้านอีสร้อย ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงวนิดา  บุญธง โรงเรียนบ้านอีสร้อย ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายวสันต์  นุศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านอีสร้อย ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายศิวกร  จึงตระกูล โรงเรียนบ้านอีสร้อย ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายเอคคนิศวร์  แก้วสมุทร์ โรงเรียนบ้านอีสร้อย ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายกรกฎ  สำสาลี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายกษณ  โพธฺิ์งาม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ทองดี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายคุณานนต์  ไชยสาร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงจินตภาส์  วรโพด โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงจิรัชยา  แหวนหล่อ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงชญาภา  เครือแสง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงชนธิญา  อังคะสี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายชินน์กร  แสนมาตย์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงชุติมณฑน์  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงชุติมา  หนองหงอก โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายธนกร  สุขสนธิ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายธนโชติ  สิงหเทพ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงธนพร  อ่อนหวาน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายธนภัทร  ศรีประทุม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงธนัญญา  โคตรเจริญ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงธนาวดี  ถิ่นบางบน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงธีราพร  ธนะคำดี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงน้ำเพชร  อาจฉายา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายบุญยกฤต  อุ่นคำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงเบญญาภา  สาลีวัน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงปณัฎฎา  เลิศสักดิ์ศรีสกุล โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายประพัฒน์  กตะศิลา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงประภาพร  เข็มโคตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายประเสริฐศักดิ์  พรรษา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงปัญญณัฐ  บุญศรัทธา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงพริศรา  ศรีนุเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ประวิเศษ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงรัตน์ติยา  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายวรภพ  ใจภักดี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงวราลี  มุธุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงสิริพิชชา  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีเสน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายอภิวัฒน์  สิงคนิภา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 คณิตประถม
143 เด็กชายอัมรินทร์  จันทร์เสนา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงกชพร  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงกนกพร  สีเสน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงกมลลักษณ์  แสวงวงค์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงกรกมล  บุตรรม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงกรชนก  ก้อนฝ้าย โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงกรรณิกา  ชนะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กชายกฤตภาส  หลาวทอง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายกฤตยชญ์  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายกวิน  จุนนะรัญ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงกวินธิดา  คมสารพาง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พิมพา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงกัญญาภัค  กมลเลิศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงค์มณี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงกัตติกา  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายกัมพล  ศุภศร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายกัมพล  โนนจ้ำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงกัลยารัตน์  จิตติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายกิตติธัช  จุ้ยแจ้ง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายกิตติธัช  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงกิตติยา  กิตติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายกิตติวัฒน์  อ่อนหวาน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายกิตติวัฒนา  ภาวัน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงกิติยาภรณ์  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายกุลชวาล  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงกุลปรียา  นามฤทธฺ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงเกศณัฐชาพร  ฉิมพาลี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงเกษรา  กรรณิกา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายคชาภรณ์  อาจทำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายคุณากร  โขงรัมย์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงจตุรวิทย์  พรรษา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายจักรพงศ์  แก้วประสม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายจักรพรรดิ  จันทวงษ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงจิตรานุช  ศรีสมุทร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงจิรัญญา  ไกรวิเศษ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงจิราภรณ์  ศุภศร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงจุฑามาศ  เข็มรถ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงแจ่มฤทัย  กลับสุข โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงชนิการต์  หลาวทอง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงชลลดา  ชุมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายชวกร  เจนการ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายชัยสุระ  นราวงษ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายชุติพงษ์  วิรุณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงชุติมา  บุญครอง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายโชคดี  เครือเนียม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงญาณิศา  ศุภศร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายณชกร  พระแก้ว โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายณรงค์เดช  เครือแสง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พยอม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายณัชพล  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงณัญญาภรณ์  แสงเพชร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงณัฎฐญานันท์  คุณวาที โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ธรรมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  ดวงพระจันทร์ยา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เครือแสง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายณัฐกรณ์  ปัดถาวะโร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ปัดถาวะโร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงณัฐธิดา  กับแพง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงณัฐธิดา  จูเกษม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงณัฐธิดา  เครือแสง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงณัฐรินยา  เครือแสง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายต้นวิชา  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายตะวัน  พรรษา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงตะวันรุ่ง  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงทักษอร  แก่นสาร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงทิพย์ธารา  มูลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายทิวัตถ์  หลักงาม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กชายธนชาติ  หล้าศรี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายธนโชติ  สมทุม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายธนดล  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงธนพร  โยธี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กชายธนพัฒน์  ล่ำรอง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายธนากร  มายา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายธเนศ  สุระบุตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ธรรมวัตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงธันชนก  คำแสน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงธานิยา  ลวดทรง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กชายธาวิน  สุวรรณจักร์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายธีรภัทร  สุจันทร์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายธีร์รัชช์  ธนชัยวิทย์กุล โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายนกร  พันธ์ศรี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงนรากร  สิมารัตน์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงนรากรณ์  โพธฺิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงนฤชา  ลุนคำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงนลินทิพย์  ช่างสลัก โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงนวนันท์สิริ  กตะศิลา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงนวพร  กตะศิลา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงนวรัตน์  ผาสุก โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายนัตธวัฒน์  กตะศิลา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศุภกรอาภา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงนิชาภา  ก.ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายนิติภูมิ  ภูมิภาค โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายนิติภูมิ  มาลำโกน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงนิลภัทร  ธนสีลังกูร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงนุชนาฎ  สังบัวดง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายบารมี  มรรคนา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  บึงไกร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายปกป้อง  เสนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายปฏิพล  สิงห์นุช โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายปฏิภาณ  แซ่พัว โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายปณชัย  วรรณโคตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงปภัสรา  หนองหงอก โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงปภาดา  สาลีวัน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงประภาพร  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายประสิทธฺ์  สุทาวัน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายปรีชา  แสนปาง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงปรียาลักษณ์  รักษาธรรม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายปวริศ  นาคาแก้ว โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงปวีณา  สันโสภา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงปาลิตา  ศรีสมุทร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงปาลิตา  โสพิน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงปิยธิดา  นันทะเสน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงปีใหม่  แซ่งั้ง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงปุณยวี  กมล โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงผกาวรรณ  คูคำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายผดุงกิจ  กตะศิลา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายพชรพล  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงพนิตานันท์  พงศ์เกษมเลิศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงพรไพลิน  อุไรล้ำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงพรรณิภา  อุ่นคำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงพลอยญาดา  เดื่อดิน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงพิพรรษพร  บุญเนตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายพีรวัส  บุตศรี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงพีระดา  โพซา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายพีระพงศ์  อ่อนหวาน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายพีระภัทร  ตะเคียน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงพุทธิดา  ปานเกษม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงเพชรรัตน์  ชิณราช โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงแพรตะวัน  สมัย โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงแพรวพิชชา  ลุนคำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายภัทรภณ  คนภูู โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายภัทรศิริ  โพธฺิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายภานุวัฒน์  โคตรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายภาสกร  ใยทอน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายภูดิศ  มัธุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายภูฟ้า  ชะบา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายภูมินทร์  จิตรโชติ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายภูมิภัทร  เกตุละคร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายภูมิศธร  คำมูล โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงมณีพลอย  วิรุณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายมีโชค  สีดำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงเมฌยา  ทุมมี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายเมธวัจน์  ศักดิ์โสภณเจริญ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายยิ่งศักดิ์  วงษา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายรัฐศาสตร์  เครือแสง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายรัฐศาสตร์  เชื้อกล้า โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายราเชนทร์  ค้ำคูน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงลลิตา  วิรุณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงลักษิกา  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายวชิรวิทย์  วงษ์สาลี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงวรรณวิสา  หุ่นทอง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงวริศรา  เหระวิน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายวัชรพล  แซ่งั้ง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายวัชระ  อ่อนมณี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายวิศณกรณ์  วิรุณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายวีรภัทร  กตะศิลา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กชายเวชพิสิฐ  สาริคดี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงเวรุวรรณ  เกษสร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงศรัณรัตน์  กตะศิลา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงศศิธาร  เครือแสง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายศิระ  บุญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงศิริประภา  สมหนองหาร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงศิริพร  วรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กชายศิวกร  ศิวะ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายศุภกฤต  สุภาพ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กชายศุภกฤษ์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายศุภกานต์  แก้วหลวง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กชายศุภกิจ  จันทะบุตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายศุภโชค  ดงแดง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายศุภวิชญ์  วรนาม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงสนิฎา  อุปเสาร์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายสรศักดิ์  พรหมคุณ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายสหราช  จำปาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายสิรกานต์  บุญชิต โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายสิรภัทร  วามะลุน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงสิริวิมล  บำรุงพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงสุกฤตาพัทธ์  อสิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายสุทธิพงศ์  วงค์ละคร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายสุประวิทย์  อุตระวิเศษ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงสุประวีณ์  เกษร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายสุพีพัฒน์  น้อยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กชายสุภกิจ  อุ่นคำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงสุวจี  บุตรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กชายโสภณวิชญ์  ล้วนโค โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แดงบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายหัฏฐกร  ชมพู โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายอชิระ  แก้วกัญญา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายอนันต์  ศรีโนนทอง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงอภัชญา  ศรีโยธา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายอภิรักษ์  กลับสุข โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กชายอภิรักษ์  คำผาย โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงอภิสรา  วงศ์ขมิ้น โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายอมรเทพ  ลาลุน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายอสิระวัฒน์  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายอัครพล  กิตติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงอัญชุลี  โพธิบุตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายอัยย์ธนา  เกษบุรมย์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงอารีรัตน์  แหวนหล่อ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายอาวุธ  บุญขันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายอุดมสิทธิ์  พรรณยศวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายเอกพงษ์  ดวงพระจันทร์ยา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงเอมอร  แสงกล้า โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงเอมิกา  สุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล ป.4 วิทย์ประถม