รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกตัญญุตา  สุริเตอร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกนกพล  นามบุรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกมลพร  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกฤตพร  เสมอพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายกฤตวัฒน์  จองบุญวัฒนา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤษฎา  งามวิลัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤษฏ์  หอมชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายกษิดิ์เดช  สุวรรณดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายกอปรบุญ  วิษโณภาส โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกัญญ์รพี  พลพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกัญญานัฐ  บุญรอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  สีหะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายกันตภณ  บุญเจริญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกาญจน์ธีรา  พรหมคุณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายขจรศักดิ์  ชุ่มชื่น โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงขวัญชนก  สรรณ์ไตรภพ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงข้าวขวัญ  ศรีเสริม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงเขมมิสรา  ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายคณิน  ดาหา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายคณิน  พรหมทา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายคณิศร  ศรวิชัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายคมกริช  จิตเกตุ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายคุณาสิน  นิตยวัน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงจงรัก  จันโท โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายจักรภพ  แดงงาม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงจารุรินทร์  สัจจะวรรณคุณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงจิดาภา  พันจรรยา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายจิรวัฒน์  คำเพราะ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายจิรายุ  บัวจูม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายจีรวัฒน์  ภูดีปิยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงฉันทพิชญ์  วัฒนกุญชร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงชญานิศ  บุตรวงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงชนัญชิดา  พุฒพวง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงชนัญภรณ์  คำนึง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงชนิภรณ์  พิลากรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายชยุต  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายชรัชวิช  เลขาวิวัชกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายชิษณุพงศ์  ทวีสุขศิริ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายชิษณุพงศ์  พงศ์ธารินสิริ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายไชยวัฒน์  ไชยวัฒนนันทน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงญาณพร  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงญาณิกา  กวาง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงญาณิศา  ดวงชมพู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงญาณิศา  พรหมคุณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงญาณิศา  ลิมปิโชติพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายณฐกร  วงษ์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงณฐฤดี  โสภา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายณธีนนท์   ป้อมหิน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายณภัทร  อุ่นเรือน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายณัชพงษ์  พลพวก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงณัฏฐ์กชพร  ฉัตรคุปต์ชนรดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เขาทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เชื้อเพ็ง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายณัฐกิตต์  จินาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายณัฐชนน  ทิพวัน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงณัฐชานันท์  พวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงณัฐญาดา  สุชัยราช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายณัฐณกร  สมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายณัฐดนัย  สิริโชติกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายณัฐธนนท์  อุราแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายณัฐธพัฒน์  ธนันท์จิระกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงณัฐธยาน์  นุกูลกิจ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงณัฐนันท์  สีหะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงณัฐพิมล  ทองหล่ำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายดนุเดช  มหาลวเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงดารากร  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงดาริน  ซอนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายเดวิด  แจ็ค มอร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายต้นกล้า  สุภากุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายต้นน้ำ  ชัยชาญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายไตรวิชญ์  โดดเดี่ยว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายธนกฤต  คงวิบูลย์เกียรติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายธนกฤต  จิรังดา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงธนพร  สายเย็น โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงธนภร  พลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายธนภัทร  สังวรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายธนวัติ  หอมความสัตย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงธนัชญา  รัตนะโสภา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายธนัญชัย  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายธนัท  พันแสน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายธราเพพ  ติยวรนันท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายธัชพล  ชนานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงธัญญ์นรี  ธนะจิตต์สิน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายธัญวรัตน์  โมคศิริ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงธัญสิริ  กันตรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงธารรริน  เทนสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายธีธัช  สันธนาคร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายธีรดนย์  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงธีรดา  แก้วพวง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายธีรภัทร  ปรัชญาประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายธีรศักดิ์  ลบยุทธ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงธีราพร  ศิริตาลตระกูล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายนภพล  ใจเรือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงนัญชนก  ศิริวาลย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงนันทัชพร  มโนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงนันทาภิวัฒน์  ศรีหะโคตร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายนิติศาสตร์  ปะสาวะโท โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงนิศากร  มุจรินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงเนตรดาว  สิงห์สิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายบุญญานนท์  ผลเกิด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงบุณยานุช  ชนานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงเบญญาภา  พลเหมือน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงปภัสราพร  วงศ์บา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายประภากร  ศฤงคาร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายปรีชาวุฒิ  สุขอ้วน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงปวริศมณฑ์  ใจจง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงปวริศา  สุขจิตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงปวันรัตน์  บุญทา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงปวันรัตน์  ศรีจังอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายปัญกร  จินตนะกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงปัณณ์กวิน  บุรัสการ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายปัณณวิชญ์  ศิริปี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงปิยะพร  สมนึก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายพงค์ธวัฒน์  ทุมพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายพงศกร  คุ้มแถว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายพงศ์ภรณ์  เรืองสังข์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายพงษ์วริษฐ์  ประถมปัทมะ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายพชรภณ  พริ้งเพราะ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงพนิดา  ศรีทานี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงพรกนก  นามวิชา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงพลับพลาภรณ์  นพแสง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงพอเพียง  พรหมทา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงพัชริดา  คณานิตย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายพัสกร  สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงพิชญา  อินทฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงพิชาพร  ดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงพิชามญชุ์  นิลโชติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สีหะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ป้องสอน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายพีรพงศ์  หลิมทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายพีระวิชญ์  ใสกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายพุฒิกร  สามี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงพุทธรัตน์  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายพุทธา  ทีจันทึก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายภคพล  สารบุญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายภควัช  ธัญญาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายภัฎ  ตั้งจันทรประภาพ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายภัทรบดินทร์  อัครเกศสกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงภัทรมณ  สุริยะฉัตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงภัทรวดี  มั่นวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายภุฒิเมธ  พิมพ์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายภูตะวัน  กันยา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายภูตะวัน  นาครินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายภูมินันทน์  บัวสิริพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายภูมิพัฒน์  มหาลีวีรัศมี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายภูมิรพี  วรนุช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายภูริณัฐ  สมอ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายภูรินท์  ชาลี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงมนัญชนก  มั่นยืน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงมนัสนันท์  โยงรัมย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงมัลลิกา  พลเสนา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายมิ่งขวัญ  ถันทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงรวิปรียา  ทะไกรราช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงรัฐภรณ์  ชิณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงรัตนากร  แก้วสุข โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงฤสฎาภรณ์  พละบุตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงลดา  ธนภัทรรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายลภัส  นามโคตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงลักษิกา  สองศร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงเลิศณพัฒน์  บุญโสม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายวรโชติ  บุญมา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายวรัญญู  ศรีแสง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงวัทนสิริ  หล้าคำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงวิรากานต์  กันสาย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายวีรศรุต  นวลศิริ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงศรรัชญ์  วรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายศิริชัย  ตุ้มคำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายศุกลวัฒน์  แขมคำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายศุภเดช  เลขาวิวัชกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายศุภวิชณ์  พรศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายศุภศิษฏ์  กองไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายสันติวิธี  พุทธวงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายสิรดนัย  ลิมปิโชติพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายสิรวิชญ์  อ่อนเหลา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงสิริกุลปริยา  อำนวย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงสิริวิมล  พรหมคุณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงสุทธิกานต์  พิมโคตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงสุธาสินี  ศรบุญทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
179 เด็กชายสุธินันท์  บัวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงสุธีมา  ล้อมพรม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงสุประวีน์  ขันธเสน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงสุภาวิดา  พรรณราช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 คณิตประถม
183 เด็กชายสุรวิชญ์  เข็มท้าว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายสุรศักดิ์  นวลสาย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายอนรรฆ  ติยวรนันท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงอนัญญา  ศิริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงอรรัมภา  อุตตะโชติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายอริย์ธัช  ชิณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายอัครวัฒน์  เครือสินธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงอัญชุลี  ชัยชาญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายอาภัสรา  บำรุงราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิง ภิสฌาธรณ์  โสพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงกชมน  ทองลือ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงกชยมลณ์  เงาศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายกนก  วิทิตยนตรการ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ยศพล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงกนกอร  สุนทรเรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงกมลพรรณ  ธุระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงกมลลดา  แก้วพวง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายกรณ์ดนัย  ภูสมหมาย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายกฤตภาส  มักสมาน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายกฤษฎิ์ดำรง  ไชยก้ง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายกฤษณะ  ภาสดา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายกล้ากวิน  บุญรินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายกสิกร  พารุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กชายก่อกุศล  เกษาชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายก้องภพ  เยินสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงกัญญลักษณ์  แฟงคล้ายวรกิตต์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงกัญญาณัช  ตั้งจิโรชธนา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญสิงห์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุรกรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงกัญญาภัค  ธรรมคุณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงกัญญาภัค  มณีอำพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปีตะกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงกัลยา  อารีย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงกานต์ติมา  แดงงาม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายการัณยภาส  ศรีสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายกิตติพิชญ์  พิมณุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายกิตติภณ  พิเชฐโสภณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงกีรติกา  กุลตังวัฒนา เพ็งพา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงกุลญาณัช  พรมสอน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงกุลนัดดา  แก้วดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงกุลปริยา  ราศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงกุลรภัส  แสงใสแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงเกษชญา  บัวใหญ่ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายเกียรติขจร  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายเกียรติยนต์  หงษ์ประดับ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายเกียรติศักดิ์  พลศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงขวัญข้าว  เชื้อนัก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงขวัญทรัพย์  บุญล้ำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  พันธีรโรจน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงเขมนิจ  ก้องเสียง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายคณาธิป  ห่วงสมบัติเจริญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายคณิศร  อุปสาร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายจักรรินทร์  สุขไสยาสน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงจิดาภา  พิกุลแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงจิรชยา  รุญเจริญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายจิรเดช  อินทรวงษ์โชติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงจิรทีปต์  สิทธิคำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายจิรพจน์  อินทุสถิตยกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงจิรสุดา  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงจิรัชยา  ขุนธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายจิรัฎฐ์  มหาสุวีระชัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงจุฑาชฎาเพชร  ประจิม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงจุฑามาศ  ทรงกลด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายจุลจักร  บุญพร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายเจตพล  มงคลเสริม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายฉัตริน  ชีพชาญเดช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายฉันทพิชญะ  ศรีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงฉันทิศา  ทองปัญญา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงชญาดา  ดาชาพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงชญานิน  แผ่นศิลา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายชนะภัย  น้อยพรหม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงชนัญชิดา  มุตตาวรงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงชนัญญา  แก้วภักดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงชนากานต์  อัครบุตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงชนิดาภา  พวงประยงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงชมพูนุช  รักษ์คง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายชัยพงค์  วรรณทวี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายชัยวัฒน์  วรรณทวี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงชาติญา  บุญหวัง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงชาลิสา  สุตาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายชิษณุพงศ์  ขาววิเศษ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสวงบุญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงโชติกา  พวงเงินสกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายฌานิก  สินทวีเสถียร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงญาณิศา  สายเสน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงญาดา  ศรีเทศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงฎุนรี  ตั้งพิทักษ์ไกร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงฐณิชชา  อุตส่าห์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายฐปนวัฒน์  วรรณทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายฐานวัฒน์  โชติการัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงฐานิสา  ทิณพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงฐิติกาจน์  ศรีโพนดวน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงฐิติรัตน์  แก้วดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงณฐมน  ทองเครือ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงณภัทร  จูมสิมมา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงณภัทร  สินกิติกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายณภัทร  หนองหงอก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงณัจสิญาณ์  คำเอี่ยมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงณัชชนม์  แก้วอุดร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงณัชณิชา  บุญเชิญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงณัฎฐา  จินตนะกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปาปะโต โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โมทะจิตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายณัฏฐพัชร์  ภาวศิลป์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงณัฏฐ์รดา  กองไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงณัฐญาดา  คละสกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงณัฐญานัญ  พรหมทา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงณัฐณิชา  พวงพั่ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายณัฐธวัช  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงณัฐนันท์  อินพานิช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงณัฐษวรรณ  นามวิชา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงณัฐสินี  พูนทวีวรกิตติ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงณัทธมน  ไขขุนทด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงณิชาพร  จรัสดำรงค์วัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วสง่า โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงณิชารีย์  ยอดนางรอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงตวันชนก  ณัฐรังสี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายทยากร  สิทขาว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายทวิทัศน์  สายเย็นประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงทักษอร  ขันตี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงทิตยาภรณ์  ฮองต้น โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงทิตาวีร์  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายทินกร  เกษศิลา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายธนกฤต  กุลธีร์วัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กชายธนกฤต  ฉัตรอมรวุฒิ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายธนกฤต  แหลมไธสง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายธนโชติ  ทองพันชั่ง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายธนนท์  ธนภัทรรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงธนพร  ขอร่ม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงธนพร  ศรีหล้า โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กชายธนพล  อุทธา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงธนภรณ์  พรมโสภา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายธนภัทร  ธรณ์ธันยทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายธนภัทร  นวลรอด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงธนวรรณ  จิริวิภากร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายธนวรรธน์  คันศร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายธนวัฒน์  ปัชชา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายธนวัต  สลางสิงห์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายธนวัตน์  รัตนะโสภา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายธนวิน  จินตนะกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงธนาภรณ์  ศรียันต์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงธนารีย์  วันศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายธนาวิทย์  มณีอำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงธมกร  สอนคำเสน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงธมลวรรณ  บุญพานะ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงธมลวรรณ  วัฒนอมรเกียรติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายธรรมภณ  ทองเบ้า โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายธฤตวัน  สีหะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายธวินท์นวัชร์  สิงห์แจ่ม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงธัญญรัตน์  อยู่ตระกูล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงธัญณิชา  ตระกูลรังสิ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงธัญย์ชนก  ศรีเสมอ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงธัญยพร  บัวสบาน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงธัญหทัย  เหมทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายธีธัช  สำเร็จกิจ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายธีรจุฑาวัชร์  บุญมีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กชายธีร์  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงนงนภัส  ศรวิชัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงนฏญวงศพร  ใจนวล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายนนท์ปวิธ  นามพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายนนท์  ธรรมนนท์กุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายนพรุจ  ซื่อตรงมั่นคง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงนพวงศ์  อภิรัตน์แสงศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงนภัสกรณ์  เครื่องทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงนภัสนันท์  คันศร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงนรกมล  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายนรเสฏฐ์  จารุอารยนันท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายนรากร  ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงนวพร  วุฒิยาสาร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงนัชชา  รุ่งแสง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายนันทกานต์  ศรีพานิช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงนันท์นลิน  อนุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายนิติธร  บุญพบ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายนิธิวิทย์  พงศ์ธีรวุฒิ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงนิวาริน  อภัยพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงบัณฑิตา  เครือมา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงบุญชรัสมิ์  พิสิษธนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงบุญญารัสมิ์  ลาลี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายบุญปกร  นวลสาย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงบุญยอร  ศิริรัตนะ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงบุญวรีย์  อร่ามเรือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กชายบุญสพัศ  พันธุมาศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงบุณยานุช  รอดสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงเบญญา  สถิตานุชิต โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงปพิชญา  บัวระพา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงปพิชญา  เพ็ญพักตร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายปภพชัช  นาควารินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายปภาวิน  พัลวัล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงปรมาภรณ์  บุญเย็น โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายประเสริฐศักดิ์  คูณค้ำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายปริญญา  วงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงปริยากร  วชิรเมธิน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงปรียา  อาจสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงปวริศา  สมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงปวีณ์กร  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ศรีแสงเมือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงปัญญาวีร์  เชาว์ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายปัณณวิชญ์  กองสะดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายปาณัทพงษ์  อินตะนัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงปาณิสรา  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงปาริชาต  ศิลาโชติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงปาริชาติ  รัตนวัน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงปาลีนา  ทุมมา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงปิยนุช  อรรถวัน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงปิยภัทร  พงศ์ผลาดิสัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายปิยะวัฒน์  พบลาภ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงปิยาพัชร  โสพัฒน๋ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงปุญญิศา  บุญรอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงปุณญชา   สุรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายปุณณวิช  แสงเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายปุณณวิศว์  พิชญ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงปุณยนุช  คบพิมาย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงปุณยาพร  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงฝณแก้ว  แก้วหล่อ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายพงศ์พจน์  ถาวรยุติการต์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กชายพงษ์ภัทร์  ผางภูเขียวแซ่จึง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กชายพชร  อุปฮาด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงพชรมณ  วิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายพฐนนท์  สมภาวะ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงพรธีรา  พรหมศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงพรนัชชา  บุญส่งดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงพลอยชมพู  ศรีนาม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายพศิน  ตรีภูริเดช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงพัชรกันย์  จิโรชอารยะธนกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงพัชรมัย  บวชไธสง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงพัณณกร  ยวนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงพาขวัญ  เครือคุณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  แผลงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงพิชญาภัค  กุลศิโรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงพิชญาภา  พรหมทา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงพิชญาภา  เต็มเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงพิชญาวี  กิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ภักดีคำภา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงพิมพ์มาฎา  โขนภูเขียว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คนมั่น โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายพีรพล  จิตต์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายพีรวิชญ์  บุญสว่าง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีมงคล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กชายพุฒิพงศ์  รุ่งวิวัฒน์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายพุฒิพงษ์  ราชปัก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงเพชรรัตน์ดา  ทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เถระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เพ็งแจ่ม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงแพรทอง  วงษ์พินิจ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงแพรววนิต  ชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงโพธิ์ภิรมย์  คงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงภคพร  เพ็งเภา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กชายภควุฒิ  จันทร์วิวัฒนากูล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายภคิน  สินแสงทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงภรภัค  สินแสงทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายภัทรดนัย  จันทร์แจ่ม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายภัทรพล  ชิลภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงภัทรลภา  เทพมุสิก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงภัทราวดี  พงษ์จันโอ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายภาณุพงศ์  พิมณุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กชายภาณุวัฒน์  วรธรรมปัญญา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายภาณุวิชญ์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงภาพตะวัน  ชิดชม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายภีมพล  ยืนมั่น โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายภูตะวัน  โพธิ์ขาว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายภูมิพัฒน์  กมล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กชายภูมิรพี  สายหยุด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายภูรี  แสงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายภูวเดช  เกิดสิน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงมัลลิกา  สะโสดา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายรชต  เสาเวียง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงรตนกร  ศรีกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงรภัสสรณ์  เดชาศิลปพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายรักษาทรัพย์  ยวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายรัชพล  เสาเวียง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงรัชวินวิภา  ผาคำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงราโมน่า  เดอ ยอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงลภัสยุพา  เรืองทา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงลภัสสินี  กล่อมปัญญา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงลีลี่  จอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายวชิรวิทย์  ทองสาย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายวรโชติ  เขาทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงวรนิษฐา  กิ่งบัว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงวรรณกานต์  วงศ์ซื่อ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงวรัชญา  ทองเบ้า โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงวรัชญาภรณ์  เขตตะ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงวรัญชลี  ศรีสะอาด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงวรัญญา  เบ้าเงิน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงวรินชุดา  บุญสาลี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายวรินทร์  พงษ์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงวริศรา  คุณวุฒิปรีชาชาญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงวัฒนพร  สมจิตร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงวารุนันท์  คำชุ่ม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงวิชญาดา  วังทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายวิวิธชัย  สาธุ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงวิศัลยา  ทองปัญญา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงวีรัชยาภรณ์  ศรีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงศรัญญา  สารชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงศรีจิตรา  ตังตระกูล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงศลินทิรา  นามจันทรา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายศิโยน  รอดพ้น โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายศิรพงศ์  มะณูดวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงศิรภัสสร  พันธ์คำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงศิรภัสสร  หึมวัง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายศิริศักดิ์  วันเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายศิวัตย์  พร้อมพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กชายศุภวิชญ์  ยุกต์วัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงศุภิสรา  ดอกพอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงศุภิสรา  แก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายสรธิญ  พิลา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายสหะวงษ์  สีหะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงสิริขวัญ  โทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงสิริจิตร  ขอร่ม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงสิริพรรณ  จันทโคตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงสุกฤติกา  สิทธิพร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงสุจินันท์  ไชยโคตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงสุชญาภัค  สว่างภพ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงสุชัญญา  ขันตี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงสุพิชชา  อ้อมแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา  อินทุสถิตยกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงสุพิชญา  บุตรจินดา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงสุพิชญา  สอนบุตรดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงสุภัทรา  ราชมุงคุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงสุรภาภร  นามประไพ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กชายสุรวัศ  โปร่งจิต โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงเหมือนฝัน  พูลแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายอชิตะ  วงศ์งาม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายอธิป  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายอธิปพล  พรหมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายอธิวัฒน์  สาลี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงอภิรดี  บำรุง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กชายอภิสิทธิ์  ปัดชา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงอรนลิน  สิทธิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายอรรถกฤต  ศรีสุธรรม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงอริสาภรณ์  บัวสิริพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงอวัศยา  คูณประไพสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายอานันท์  ช่างเพชร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายอินทร์ธีร์กร  แก่นจำปา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายเอกบุรุษ  สีหะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายเอกภพ  คงทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายฉัตรดนัย  เทียมสิงห์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
521 เด็กหญิงชญากาญจน์  แพอุดมสมบูรณ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
522 เด็กหญิงถวัลย์รัตน์  เจริญกิจจาธร โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
523 เด็กชายธีรภั่ทร  สีสัน โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
524 เด็กหญิงนราทร  หงษ์ลอย โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
525 เด็กชายนวพล  ัจันทะแสง โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
526 เด็กหญิงปภาวี  พละวิชัย โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
527 เด็กหญิงปานวาด  ศรีวิพันธุ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
528 เด็กชายพรภวิษย์  วงศืวชิรนุกูล โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
529 เด็กชายเพลงไทย  พรมมานนท์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
530 เด็กหญิงวริศรา  ประเสริฐ โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
531 เด็กหญิงสุดารัตน์  ผาพันธ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
532 เด็กหญิงสุธิดา  แก้วคำ โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
533 เด็กหญิงอรวิมลมาส  ผลสุข โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงอาจารี  สีน้อยขาว โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
535 เด็กชายกฤติเดช  แก้วสาย โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงกานต์ธิดา  แดงมีสี โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กชายกิตติภูมิ  ธรรมธร โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงจิราภรณ์  สันทาลุนัย โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงชนานันท์  กาญจนปิยะ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายณัฐนันท์  แสงสุนานนท์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงณัฐพิมล  จันครา โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงณิชารัตน์  ทองคำ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงธมลวรรณ  มารักษ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงนฎา  ธนวาที โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงบวรภัค  วันเพ็ญ โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงบุญสิตา  วรรณา โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงปภาวี  สมหมาย โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงพิชญาณี  หอมสุวรรณ โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายพิศุทธวริศ  คุณพาที โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงภัทรกร  อินทะแสง โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กชายภูมิปัญญา  กาทอง โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายยศวรรธน์  อู่ผลเจริญ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงรวิภา  เรืองวณิชกิจ โรงเรียนมารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กชายวรปรัชญ์  กณะสูต โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงวริศา  ศรีนาม โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายวิสัยทัศน์  ศิลารักษ์ โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงอชิรญา  ไชยปัญญา โรงเรียนมารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายอรรถพร  อ่อมแก้ว โรงเรียนมารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กชายธนพงศ์  พาที โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ป.6 คณิตประถม
560 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีใส โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร ป.6 คณิตประถม
561 เด็กหญิงศศิวรรณ  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร ป.4 คณิตประถม
562 เด็กชายจิราวัฒน์  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงชัญญา  ศิริราช โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายณัฐวัตร  ทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายถกล  เสาเวียง โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายทัศไนย  เสาเวียง โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงธนภรณ์  รัตนิล โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายธนภัทร  ซาจันทึก โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงนภัสสร  สิงห์พูล โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายปณายุธ  ภูครองจิตร โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายปารีณา  ผาสุกจิตร โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงเปรมฤดี  พาหา โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงพัชรินทร์  เนื้อทอง โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงพิชญากร  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงภัทรศยา  คณานิตย์ โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  สีหะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงรณิชชา  หอมฉวี โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงวศินี  ชาลี โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงษุภากร  สีหะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงสุกฤตา  โพธิสว่าง โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายสุชาครีย์  มณีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ฑีฆะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงเอมิกา  บุญเศษ โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร ป.6 วิทย์ประถม