รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกอร  วรพล โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤศ  อินทรวิศิษฐ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกวินนาฎ  ศรีราชอินทร์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายก้องกังวาน  มหาชัย โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัญฐภา  วงษ์วชิรโชติ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกิตติศักดิ์  คำนุชิต โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงคณัสวรรณ  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงจารุกร  อ่อนช้อยสกุล โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายจิณตพงค์  วงษ์มีมา โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงชมพูมุก  สุนทราวิรัตน์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชลชญา  แก้วแสนเมือง โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายชวัลวิทย์  สิมสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชาลิสา  ทิพย์เพชร โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายชูโชค  ซิมตระการกุล โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายญาณวุฒิ  อ่อนทอง โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายณกรณ์  ภูคำตา โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณชญาดา  ศรีเกษม โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายณภัทร  สอนสุรัตน์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายณัฏวรรธน์  บวรกิตติวุฒิ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณัฐชา  ทีนา โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณัฐชา  สายจันทร์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณัฐวิภา  ราชัย โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณิชานันท์  สองเมือง โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายทรงวุฒิ  กองทอง โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายธนโชติ  วงค์แก้ว โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายธนบดินทร์  หลิ่มน้อย โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายธนวินท์  เริ่มบริรักษ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงธมลวรรณ  ธรรมรังษี โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายธีรนัย  ศรีภูมิ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายนนทกร  วงษ์สุรภินันท์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงนันท์นภัส  โชติการพิพัฒน์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายนันทพัทธ์  เสนานุช โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงนิชาภา  สง่าลี โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงเบญจรัตน์  สุขอึ่ง โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายประภวิษณุ์  จินตเมธาพรพงศ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงประริญดา  ฝากมิตร โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายพชรพล  เนียมคง โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงพรทิพย์  คำหาญ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงพิชญาภา  ขันแข็ง โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกศเกื้อวิริยะนนท์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายภควัฒน์  ภูมิกระจาย โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายภูริวัฒน์  นนทะปะ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงยลรดี  สอนสุภาพ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายรัฐภัทร์  เชื้อไพบูลย์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายรัฐศาสตร์  แก้วประสงค์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายวงศ์พัฒน์  ทุมสงคราม โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายวรกฤต  ์จิตจำนงค์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงวรรณาภรณ์  ทิพรส โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงวริศรา  ทองเจริญ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงศุจินันท์  อึ้งนภารัตน์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายสิปปณัช  ดอนมูล โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ทับเพชร โรงเรียนเมืองเลย ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายสุรบดินทร์  สุจิมงคล โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายอชิตพงศ์  บุตรวิลัย โรงเรียนเมืองเลย ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงอินทร์ตรา  เหลืองสุวรรณ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงกชกร  เพียชิน โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายกนกพล  พรหมหาราช โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายกมลวรรษ  เหลาสุภาพ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงกรกนก  สัตตะโส โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายกฤตภาส  สาวิสัย โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงกวินธิดา  อ้วนศิริ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายกวีวัฒน์  พรมดี โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงกัญญนัท  จิรวรรณกูล โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงกัญญ์วรา  หลวงชัยศรี โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงกัญญ์วรา  อันทระ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงกัญญานี  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงกัญญาภัค  นันตะรีสี โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงกัญญาภัสร์  กุสุมภ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดอนสินพูล โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไตรไทยสงค์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงกันติชา  วงษ์หาแก้ว โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงกัลย์สุดา  จำปาสิม โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงการต์พิชชา  จันทร์แจ่ม โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงกาลัญญุตา  ปัญจวุฒิวงศ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกิตติวราภรณ์  วิเศษนันท์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงเกตสิรีญา  ทองเพชร โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงแกมขวัญ  บุญประคม โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงขวัญข้าว  มั่นสอน โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงขวัญจิรา  โสสุ่ย โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงเขมิสรา  ชุมพล โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายคฑาวุธ  จันทนา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายคณพิชญ์  รามศิริ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงคณิศร  พุทธมา โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงจารีรัตน์  ภูชื่นศรี โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงจารีรัตน์  ภูชื้นศรี โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีดามา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายจิตรภานุ  สิมสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงจิรภิญญา  เพชรศรี โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายจิรวัฒน์  ทิพย์เพชร โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทะนา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงจิรัชญา  ธนะสูตร โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงจิรากุล  บุญทัย โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายจิรานุวัฒน์  กาศวิเศษ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงจิราภัค  ภูเขียวศักดิ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงจิราภา  อุดมลาภ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงชญาภา  บางยี่ขัน โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงชนนิกานต์  พลซา โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กชายชนันธร  แก้วสมบัติ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงชลิต์พัชร  ชวลิตเมธารัตน์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงช่อลดา  อภิชาติบุญมา โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงชัญญา  หลอดทอง โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายชัยนรุตม์  แสงสว่าง โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายชัยวัฑณ์  อุปรา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายชาตวิทย์  ศรีจันเวียง โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มาตรแก้ว โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงชุตินันท์  มั่งคั่ง โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายไชยวัฒน์  ฮดลือชา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงฐิดาพร  ตันมิ่ง โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงฐิติภัทร  โรจน์วิรัชวงศ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงณฐพร  โฉมนคร โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงณธิดา  ไชยคิรินทร์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายณภัทร  แสนเมือง โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงณภัทรพัฒน์  พลยุทธ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงณัจฐณิชา  สุขบัว โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายณัฎฐนันท์  แสนประสิทธิ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงณัฎฐวรรณ์  เชิดโฉม โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงณัฐกฤตา  รีทหาร โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงณัฐการ  ชัชวาลย์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงณัฐชยา  จอมทอง โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีสุพัฒน์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีหาภูธร โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงณัฐชยา  โคตรมหา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงณัฐณิชา  เนตรแสงศรี โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายณัฐพล  เหง้าดา โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงณัฐรัตน์  โกศรีวงค์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงณัฐวดี  สำนิ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กชายณัฐวุฒิ  รัตนทิพย์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงณิชาภัทร  ก้อมมะณี โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงณิชาภัทร  ไชยเพีย โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายดลยฤทธิ์  อันทะระ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายดิษฐวัฒน์  ศิริศักดิ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงตุลยา  ศรีแสงรัตน์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายเตชินท์  สอนสุภาพ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงถิรนันท์  ท้าวทา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงทักษพร  กงทอง โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายทักษภูมิ  มาตย์วังแสง โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายธนโชฐ  โคตรมหา โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงธนพร  วิจิตรจันทร์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงธนภรณ์  ระเวงวรรณ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายธนภัทร  จันทะวัน โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายธนวัฒน์  บุษราคัม โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงธนัญชนก  ชัยศิริ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายธนากร  นันทะโชติ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงธัญจิรา  ศรพรหม โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  พนมเริงศักดิ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงธัญญามาศ  สุพรมอินทร์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงธัญปภัสร์  ชัชวาลย์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงธัญพิชชา  ธีระโชติ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงธันน์ชนก  อินทรศักดิ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายธาวิน  พูนศรีวิวัฒน์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายธิติวุฒิ  อารีเอื้อ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายธีรภัทร  จันทศร โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายนนธกานต์  ธุระงาน โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายนพรุจ  โคดสาตรี โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงนพศุภา  เทียนสว่าง โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงนภัสนันท์  ปฐมไกรพัฒน์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงนภัสวรรณ  แสงโสดา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงนภัสสร  บญมีประเสริฐ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายนวพงษ์  แสงชมภู โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงนันท์นภัส  ดีสุทธิ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงนาราภัทร  บัวอ่อน โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงนิชนันท์  ลีกระจ่าง โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายเนวิน  นิโคลัส บอนนาฟุต โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงบงกชกร  เเก้วนํ้าเพชร โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงบวรลักษณ์  ขันภักดี โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงบัณฑิตา  จุลจันทนโพธิ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงเบญญาภา  กิตติโสภาพันธุ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงปพิชญา  กมลชิต โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงปภาดา  ลาวัณย์ศิริ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงปภาวรินท์  ภูมิชัย โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายปภาวิน  น้อยนารถ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงปรมาภรณ์  อาจแก้ว โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงประวีณา  อุบลชัย โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กชายปรัตถกร  จิตต์งามขำ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงปวริศา  ธรรมสระ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงปัญชลี  รุจาคม โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงปัณฑิกา  ช่อช้าง โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงปาณิสรา  ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีแดน โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงปาร์ย  รามศิริ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงปิยะฉัตร  จ้อยวงษ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายพจเวทย์  อุ่นใจ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงพรญาณี  สินเจริญพงศ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงพรรณษา  ซาวงษ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงพศิกา  ตู้จินดา โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เภาชัย โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงพัชริดา  สาลาสุตา โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายพัฒน  ชัยนนท์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศิขรินวรานนท์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายพันธุ์ธัช  ผลสลัด โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงพาขวัญ  เวทย์จรัส โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายพิชชากรณ์  แสนบุดดา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงพิชญธิดา  แก้วบุตดา โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงพิชญาพร  วัฒนถนอม โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงพิชญาภา  วังคีรี โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงพิชญารัตน์  ตันมิ่ง โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงพิชาทา  ราชพัฒ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงพิมพ์ปภัสสร  อิงศิโรรัตน์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงพิมพ์มณี  ชัชวาลย์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  วรินทรา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงพีรดา  พุทธา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายพีรพัฒน์  สุระเสน โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายพุทธิ  พิมพ์ศรี โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงพุทธิชา  ขจรกิตติยุทธ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงเพชรน้ำค้าง  กิจเรณูสิริสกุล โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงเพชรไพลิน  อินทบุญศรี โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงแพงขวัญ  พิมพ์ศรี โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงแพรตะวัน  ชัยจันทร์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงภคพร  คีรีมังคละ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายภคิน  เชื้อบุญมี โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายภพเก้า  จันทร์พาณิชย์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายภัทรพล  พิชนะชน โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงภัทรภรณ์  คำกำจร โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงภัทรมน  ป้องศิริ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงภัทรวดี  คำสีทา โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงภัทราพร  นินทรีย์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายภาคภูมิ  จันวิมล โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายภาคิน  กันหาวรรณะ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายภานุกร  เที่ยงธรรม โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงภานุรินทร์  แก้ววิเชียร โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงภารดี  จันทะฟอง โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายภูเบศ  นาคเกษม โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายภูมิรพี  จุ้มกายี โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายภูมิรพี  ศรีหล่อเหล็ก โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงมณฑนา  ม่วงเนียม โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงมนสกร  วงค์โคกสูง โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงมนัสนันท์  จุตตะโน โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงม่านฟ้า  ตันตุลา โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงมิ่งกมล  พรมบุคร โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงเมธาพร  บริบูรณ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายรชต  จันทิหล้า โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงรชตพร  ศรีจริยา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงรดา  คงสมของ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงรัชญา  เข็มทอง โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายรัฐภูมิ  แสนใจวุฒิ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  รัตนเรืองศรี โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงรัตนาวดี  อาจเเก้ว โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงรัตย์ติยา  นุชบัว โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายลภัส  จำปีกาง โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงลภัสรดา  สิงห์ล้ำ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงวชิราภรณ์  อุสาหะ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงวนัสนันท์  หล่มเหลา โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายวรภัทร  กุลสา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงวราพร  รอดกริช โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงวราภรณ์  ชำนิยันต์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงวรินดา  โพลา โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงวริศรา  โรจน์วิรงรอง โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายวัฒชนะ  อ่อนศรี โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงวิชชานันท์  เครือสุข โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายวิภู  กุณวงค์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  เลี่ยมวินิจ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงวีรานันท์  สิริโพธินันท์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงศรสวรรค์  จันทร์ฤาชัย โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายศรัณย์กร  จันอ่อน โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายศราชันย์  ธาตุทอง โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายศรีสุรีย์  สอนสุภาพ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงศิรินญาธร  ดีสุทธิ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงศุภรดา  ยศปัญญา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงสมิตานัน  บุญสิทธิ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายสรชัช  นาคทรัพย์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายสรวิศ  ปุริศรี โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงสารชา  คัมภ์บุญยอ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายสิรวิชญ์  บุญราชา โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายสิรวิชญ์  รามศิริ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงสิริขวัญ  สารวงษ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงสิริมนต์  สุรเมธีมาณพ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงสิริรัตน์  ราชพัฒน์ โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงสุฎาพร  ชนิดโชติ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงสุธาทิพย์  นวลศรี โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงสุพัฒตรา  อาจเเก้ว โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงสุภัสรา  นาลา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงสุภัสสร  นนศรีภักดิ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายสุวิชชา  คำครู โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พรมวงค์ษา โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายอภิชัย  ใฝ่ชำนาญ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายอภิศักดิ์  ลีกอก โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายอริย์ธัช  สีระหัด โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงอังศวีร์  บัวบาน โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  บัวกองกูลรัตน์ โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายอาชวิน  อินทะจร โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงอาฒยา  สุจิมงคล โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงอารดา  ประชาศรี โรงเรียนเมืองเลย ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงอารยา  สุวรรณ์ โรงเรียนเมืองเลย ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงอิสริยา  ขันทะคีรี โรงเรียนเมืองเลย ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงกชกร  ทองเงิน โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงกนกพร  พรมโสภา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
287 เด็กชายกรณิศ  อ่อนใจ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายกฤษณะ  ศรีสอาด โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
289 เด็กชายกล้านรงค์  จันทร์พานิชย์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงกวินธิดา  พุฒสง่า โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงกัญญาวีร์  มาตตุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
292 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อาจวาที โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
293 เด็กชายการัณยภาส  ยาคำ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
294 เด็กชายเกรียงศักดิ์  ชัยเจริญพัฒนา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงเกสรา  เดชศิริขจร โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงจิตรา  จำปาสิม โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงชญานิศ  คำเที่ยง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายชณชัย  วังคะฮาต โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงชนัญธิดา  โสมาศรี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
300 เด็กชายชัยพัทธ์  สันดุษิต โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายชัยสิทธิ์  สวัสดิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
302 เด็กหญิงชุติกาญน์  บัวเขียว โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
303 เด็กชายฐปนรรฆ์  นามวงษา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายณรรฐพล  บรรพลา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  แก้ววงษา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
306 เด็กชายณัฐกฤต  ตั้งตระกูล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
307 เด็กหญิงณัฐทิชา  เพชรเวียง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงณิชนันท์  มูลที โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
309 เด็กชายทวีศักดิ์  รักเสมอวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
310 เด็กชายทิณกร  เนธิบุตร โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายธนกฤต  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายธนพงษ์  อินทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
313 เด็กชายธนภัทร  ฝังใจ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
314 เด็กชายธนภูมิ  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงธวัลยา  ราชมี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงธัญญารัตน์  พาภักดี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงธันยารัตน์  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
318 เด็กชายธันวา  ยศตะโคตร โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
319 เด็กหญิงธารปภัสร์  สุรนาทชยานันท์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
320 เด็กชายธีรกานต์  บุตรดีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายธีระพล  บัวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายนที  ภูตาเพริด โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
323 เด็กหญิงนนทิชา  หาชม โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงนพภสสร  แซ่เล้า โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายนพวิทย์  สุนทราวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
326 เด็กหญิงนพัชนันต์  มากสุดปาน โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงนิจฉรา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายนิชคุณ  สุทธิอาจ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
330 เด็กหญิงนิชาภัทร  ไชยปัญญา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
331 เด็กหญิงปกิตตา  สิทธิมงคล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงปณิตา  มุลทากุล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงปนัดดา  รามศิริ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
334 เด็กหญิงปภาวรินท์  เร่งสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
335 เด็กชายปรเมษฐ์  อินทร์ชัยศรี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
336 เด็กหญิงปรีญาภัสร์  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงปรียาภาณ์  ฮดลือชา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงปัญจรัตน์  ศรีภิรมณ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงปาณิสรา  โสวรรณะ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงปาลิตา  โสภารักษ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายพงษพร  พรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงพรรณิภา  ผุยชา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
343 เด็กชายพลพล  วีระประทีป โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
344 เด็กหญิงพัชรพรรณ  ทองเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
345 เด็กหญิงพิชชาอร  บริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
346 เด็กหญิงพิชญธิดา  จันทนา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
347 เด็กหญิงพิชญ์นรี  สินเจริญพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  มณีพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงพิมพ์รภัทธ์  ชัชวาลย์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงพิมลภัส  กองภา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
351 เด็กชายพิสิษฐ์  คำภาจูม โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
352 เด็กชายพีรพัฒน์  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
353 เด็กหญิงเพชรดา  สุวรรณชัย โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
354 เด็กชายภัทรพล  สุวรรณอนุรังสี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
355 เด็กชายภูมิ  จันโทมา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
356 เด็กชายภูมินทร์  สุวรรณมาโจ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
357 เด็กชายภูมิพัฒน์  ไพรดุก โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
358 เด็กชายภูวเดช  สุขทองษา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
359 เด็กหญิงเมลดา  พามา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
360 เด็กชายยศกร  คอนสกุล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
361 เด็กชายยิ่งเกียรติ  เบ้าจรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
362 เด็กชายรชต  บุญมีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
363 เด็กหญิงรดา  ตระการจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
364 เด็กชายรัฏฐพล  เหล่าไพศาล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
365 เด็กหญิงลลนา  ศรีมงคล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
366 เด็กชายวชิรวิทญ์  สุนทราวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
367 เด็กชายวชิราวุธ  กะมุดทะศรี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
368 เด็กหญิงวรัญญ์ภัสร์  พิกุลผล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
369 เด็กหญิงวริศรา  อ้อมสำโรง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงวริสา  วิทิศลัดดา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
371 เด็กชายวุฒิชัย  ตันติปทุม โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
372 เด็กหญิงศิริลักษณ์  เหลืองสกุล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
373 เด็กชายศุภกานต์ชัย  รักชาติ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
374 เด็กชายสรวิชญ์  ศรีชมภู โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
375 เด็กหญิงสวิชญา  สิงห์ศิริ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายสหพล  ยศปัญญา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
377 เด็กชายสันต์พิสุทธิ์  เรืองพรวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
378 เด็กหญิงสาธิดา  วังหอม โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
379 เด็กหญิงสิบปีแสง  วรรณอุดม โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
380 เด็กหญิงสิริวิมล  พลรักษา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
381 เด็กหญิงสุกฤตา  พ้นลูกท้าว โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
382 เด็กหญิงสุชัญญา  ป้องภัย โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงสุภาวิตา  จันทะมูล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
384 เด็กหญิงสุรีรัตน์  ชาวน้ำปาด โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
385 เด็กชายสุวรรณสิงห์  หุ้ยน้ำ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายอชิรัตน์  ประสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 คณิตประถม
387 เด็กหญิงอภิชญา  สอนสุภาพ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
388 เด็กชายอมเรศ  จิตรกรเวทย์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
389 เด็กหญิงอินทุอร  หงษ์น้อย โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
390 เด็กชายเอกศิษฏ์  นามเสาร์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 คณิตประถม
391 เด็กหญิงเอรียา  โสกัณทัต โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงกชนันท์  จันทนา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงกนกพร  ทองบุรี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงกนกวรรณ  นันทะผา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงกรรณิการ์  ม่วงจำปา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงกรรณิการ์  สิงห์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายกฤตพล  สิทธิธรรม โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงกฤติมา  บูรณชัย โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงกฤษณา  คุณจันดา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงกวินตรา  แสงเงินดี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงกวินทิวา  ลีวงค์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นกเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงกัณทราภัทธ์  บับภาวัน โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงกันติชา  คนใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงกิ่งพุทธคุณ  อุ่นขาว โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กชายกิตติภณ  พิมพะบุตร โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กชายกิติพงษ์  นาราศรี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงกุลณัฐ  ก้านขุนทด โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงกุลภัสร์  ไขหินตั้ง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายคณพศ  ชูใจ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายคุปต์  จันทรสีมาวรรณ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงจรรยาภรณ์  ตองสุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงจรรลญา  แก่นกล้า โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงจันรุมน  รีคะ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงจารุทัศน์  ดวงกันยา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงจิดาภา  จันดา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงจุฑามาศ  นิ่มอนงค์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญกล้า โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงชฎาทิพ  วัดผล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงชนันญา  วรรณไชย โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงชนิตา  วังเหนือ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายชยพล  มีเพียร โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงญาณิศา  โคตรทุม โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงฐิติพร  น้อยศิริ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงณธิดา  คำมา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงณัชชา  ซุยหาญ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กชายณัชพล  โสกัณทัต โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เขียนศรีอ่อน โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายณัฐกิตติ์  ชมคุณ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายณัฐกุล  สุภา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงณัฐนันท์  ผึ้งดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงณิชาธาร  โฉมนคร โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงณิชานันท์  ทองสม โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงณิชานันท์  ศรีฟอง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงดั่งดวงหฤทัย  ชวกิจจ์โคทาลิน โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงตีรณา  ทำทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กชายเตวิช  กุดรังนอก โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงถิรดา  นาลาศรี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงทักษวดี  พุทธวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายธนธร  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายธนภัทร  ธรรมประภาส โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายธนันท์รัฐ  ปัญจเสาวภาคย์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายธรรมภณ  คุยกลาง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศรีลาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงธัญญารัตน์  พุทธมาตย์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงธัญพิชชา  อบมะลี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงธัญสิริ  นครธรรม โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงธิดา  เทียมเงิน โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงธิดาพร  พิมโคตร โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายธีรภัทร  คำเมืองไสย์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายธีรภัทร  มณีศรี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กชายธีรเมธ  โลขันสา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายเธียรวิชญ์  ภูเวียงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายนาวิน  ชุมพล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงนิชาภา  อุตส่าห์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กชายปฏิมา  ไวชมภู โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงปภาดา  สีสมพร โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงประกายใจ  ยานะฝั้น โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงปลายฝน  จงกลาง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงปุญญาวี  อยู่ศิริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงปุญญิศา  ทัดเที่ยง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กชายปุณณวิชญ์  พฤฒิสาธิกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงไปรดา  มาศิริ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กชายพลกฤษ  พ่อบุตรดี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายพลเทพ  อินธิวรากุล โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงพลอยนภัส  พันธ์ตา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงพาขวัญ  แวงวรรณ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ประสวนศรี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงพุทธรักษา  ชาติชนะ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงพุทธรักษา  นนทวิศรุต โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงภัทรพร  สุวรรณอนุรังสี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงภัทรภรณ์  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กชายภาคิน  พิคฟอร์ด โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงภิญญดา  ทิพนนท์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายมงคลชัย  อึ้งนภารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงมณฑิรา  พาพินิจ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายมิ่งกมล  สังขมาลัย โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงรวิพร  ไสยวรรณ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงฤทัยทิพย์  สดงาม โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงวรรณิษา  เทพโสภา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายวรวุฒิ  สระฏัน โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงวราทิพย์  สุนทราวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงวริษา  ดวงชัย โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงวศินี  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงวสุนธรานารี  โคฮาด โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงวิมลนภา  อินทบุญศรี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงวิรมณ  ทองดี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงวิลาสินี  ชาวกล้า โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงศิรินธร  เครือทอง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายศิวกร  เสริญไธสง โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงศุภกาญจน์  วัฒนา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงศุภนิดา  จันทร์พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายสมพล  ศรีลาสม โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงสวิตา  สดวกดี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงสุชานาฏ  เทียนไชย โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อรุณดี โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงสุพิชญา  ตรีเศียร โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงอนัญญา  พิมสุด โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กชายอนิรุทร์  แซไซย โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงอนุธิดา  มะนิยม โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงอนุธิดา  ไชยชาติ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายอภิพัตกาญษ์  กิตติอุดมพิทยา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายอภิภู  กาวน โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงอรรัมภา  วิรัติยา โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงอัจจิมา  เต็มทับ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงอาจรีย์  บุญประชม โรงเรียนอนุบาลเลย ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงอิสรีย์ยา  ทับทิมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเลย ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายกิตติกานต์  ทัศนัย โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 คณิตประถม
509 เด็กหญิงกุลธิดา  พิมพารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.4 คณิตประถม
510 เด็กชายชลสิทธิ์  พลหอม โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 คณิตประถม
511 เด็กหญิงณัฏฐมณฑ์  ทองประไพ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 คณิตประถม
512 เด็กหญิงณัฏนรี  คามแสน โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 คณิตประถม
513 เด็กชายธนวัฒน์  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 คณิตประถม
514 เด็กชายธีระวัฒน์  พิมพ์สอน โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 คณิตประถม
515 เด็กชายปณิธิ  สอนมาลา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 คณิตประถม
516 เด็กชายปัณณทัต  บุรุษภักดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 คณิตประถม
517 เด็กชายพชร  เสาร์เฉลิม โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 คณิตประถม
518 เด็กชายพันธวุฒิ  โทพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.4 คณิตประถม
519 เด็กชายพีรพัฒน์  หวาดไชโย โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 คณิตประถม
520 เด็กชายเมธา  พลคะชา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 คณิตประถม
521 เด็กชายรัฐภูมิ  มีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.4 คณิตประถม
522 เด็กชายรัฐภูมิ  ไกรศิริวิทยา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.4 คณิตประถม
523 เด็กชายราชพฤกษ์  ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 คณิตประถม
524 เด็กหญิงสุชาวลี  ด้วงดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 คณิตประถม
525 เด็กหญิงสุภิชญา  ยอดหาญ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 คณิตประถม
526 เด็กชายอชิรวิชญ์  ไทยดำรงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 คณิตประถม
527 เด็กชายกรณัฐ  สายทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงกุลพรภัส  คำเขียว โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงเกวลี  ทองเสน โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงเกษราภรณ์  เกษทองมา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กชายจักรภัทร  พูนสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงจิตตานันท์  อรัณยกานนท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงจุฑามณี  นุ่มนวลศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงชนากานต์  เพชรราช โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายชัยพฤกษ์  ทิพย์เสน โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงณัฐนิชา  สืบสาย โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงตามตะวันท์  จำเนียร โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กชายธนพล  หาญลือเดช โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงธนัญญา  วิชา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงธันยพร  หล้าพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พีระสุทธินันท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงปรียานันท์  ตะหวด โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงปานไพลิน  ศรีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงพรชนก  พรมมาวันนา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงพิชญา  ทองประไพ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ราชคู โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงพิมพาพร  นันเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงพิมลรัฐ  แสนใจวุฒิ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายพีรพล  ผาด่านแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วนสันสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงภัทรธิดา  โทนโสภา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงภูริชญาภรณ์  สังฆะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงเมธาวดี  ศรีอรรคพรหม โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายรณกฤต  วิชญวรัญช์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงรมย์รวินท์  สีตื้อ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงรัฎชวิภา  จันทคูณ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงวัทนพร  นันทนา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายวีระยุทธ  ฉะพรรณรังษี โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงศรันยา  พรมมาอ้วน โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงศศิภา  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงสุทธิดา  ดวงปา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงสุพิชญา  บุสดี โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงเสาวรินนิภา  มาผิว โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กชายออล์แพทริค  มาพาลาด โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงอัจฉริยา  มูลอ่อน โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงอารยา  พิมพ์กา โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายกรวิชญ์  อินทอง โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด ป.6 คณิตประถม
568 เด็กหญิงนิชาภัทร  ฤกษ์ดี โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด ป.5 คณิตประถม
569 เด็กหญิงชนัฏนันท์  เสนาลา โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงปาลิตา  ภูนาเมือง โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงมิ่งโกมุท  เมฆชุ่ม โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงรัตฏิกานต์  พระเกตุ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงกรกนก  ลาปุ้ง โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 คณิตประถม
574 เด็กหญิงกัญญภัทร  ไชยโยต โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 คณิตประถม
575 เด็กหญิงจีรชาตา  เจริญสว่าง โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 คณิตประถม
576 เด็กหญิงชญาดา  สมบัติวงศ์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 คณิตประถม
577 เด็กชายชินโรจน์  ชอบสาร โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 คณิตประถม
578 เด็กหญิงนภสร  บริบูรณ์ฺ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 คณิตประถม
579 เด็กหญิงนลินนิภา  กุมภาพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 คณิตประถม
580 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ตะเส โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 คณิตประถม
581 เด็กชายพีรวัฒน์  จันดาศรี โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.4 คณิตประถม
582 เด็กหญิงภัทรวดี  จำรูญศิริ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.4 คณิตประถม
583 เด็กหญิงวรรณวิสาข์  ถานะวุฒิพงศ์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 คณิตประถม
584 เด็กหญิงศศิลดา  จันทิลา โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 คณิตประถม
585 เด็กชายศุภกร  ชาวเชียงตุง โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.4 คณิตประถม
586 เด็กชายศุภกฤต  ศรีประเสริฐ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.4 คณิตประถม
587 เด็กหญิงอรนันท์  แก้วทองดี โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 คณิตประถม
588 เด็กชายอัษฏาวุธ  คนฉลาด โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.4 คณิตประถม
589 เด็กหญิงอารียา  ดาวันดี โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 คณิตประถม
590 เด็กหญิงกฤติยา  ศรีมนตรี โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กชายกันตินันท์  ชาตรี โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงจิตพร  เจนโกวิท โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงจิราภรณ์  นนทะโคตร โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงโชติกา  วิรุณกิจ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงธนพร  ขันทะคีรี โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงธิร์จุฑา  ชาวเชียงตุง โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงปราณดาว  คำอุเทน โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กชายปวริศ  พิทักษ์ราษฎร์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายพรชนะ  บรรเทาญาติ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงรุจิรดา  อิ่มพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายโรจนัสภ์  สอนพรม โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงศศิวัณย์  อ่อนเหลา โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายอภิชัย  สาระพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงอรปรียา  หอมทรัพย์ โรงเรียนบ้านท่าลี่ ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงกฤติมา  สาลีสี โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 คณิตประถม
606 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ประเสริฐชัยภูมิ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 คณิตประถม
607 เด็กชายคมกริช  มูลขุนทศ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 คณิตประถม
608 เด็กชายคุณานนต์  ว่องวิริยะสกุล โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 คณิตประถม
609 เด็กชายฐิติ  วงศ์มีฤทธิ์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 คณิตประถม
610 เด็กหญิงทักษพร  พานิช โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 คณิตประถม
611 เด็กชายธนกฤต  วทัญญูคุณากร โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 คณิตประถม
612 เด็กหญิงธฤดี  ลีกระจ่าง โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 คณิตประถม
613 เด็กหญิงธัญทิพย์  แก้วสา โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 คณิตประถม
614 เด็กชายปณิธิ  รามศิริ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 คณิตประถม
615 เด็กชายปภังกร  อุดรเสถียร โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 คณิตประถม
616 เด็กชายภูริธาดา  หวลระลึก โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 คณิตประถม
617 เด็กชายเมตศิริ  ศิริขันธ์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 คณิตประถม
618 เด็กชายวรดิศ  โพธิ์ชูชัชวาล โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 คณิตประถม
619 เด็กหญิงวรรษชล  เอมอิ่มอนันต์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 คณิตประถม
620 เด็กชายวริศ  สามิตร โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 คณิตประถม
621 เด็กหญิงกมลพร  จันทวงศ์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กชายกฤติเดช  ชินน้ำพองธีรา โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงกวินธินาฏ  ปาลี โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงกานต์พิชชา  หมื่นหาวงศ์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีนาราง โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงขวัญมาดา  บัวทุม โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงคัทรีนา  ชลัช แสนหาญ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กชายจตุรภัทร  อินทร์ชัยศรี โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายจารุวิทย์  ลาภสมบูรณ์ยิ่ง โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายจิรณัฐ  คตธมาตย์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงจิรภิญญา  คามะดา โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงชญานิศ   พลเวียงธรรม โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงชนกนันท์  จันทวัน โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กชายชนาธิป  ตาทอง โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายชยพล  สุรัติกาล โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายชวิศ  จบดี โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงญาสิริ  สิริอมรกิติ์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กชายฐปนวัฒน์  สง่าทรัพย์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กชายณภัทรษกร  ผิวอ้วน โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กชายณัชภัค  อักษรนู โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายณัฎฐพล  แสนหาญ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายณัฏฐณิชา  สถิตชาญวุฒิ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงณิชา  ด่านวิบูลย์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กชายตุลาการ  คุนาพันธ์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงทักษพร  ประชาศรี โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงทักษพร  เนธิบุตร โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายธนโชติ  เสริฐศรี โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายธนโชติ  โกมาสถิตย์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายธนวิชญ์  สามิดี โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายธนาธิป  เหลืองสุนทรชัย โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กชายธรรศ  ศุภวงศ์วรรธนะ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงธัญทิพย์  สำแดงเดช โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กชายนัฏฐวัฒน์  ธนะสูตร โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายปณิธาน  รามศิริ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กชายปรมินทร์  วิเชียรเครือ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงประนิตตา  คำสิงห์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กชายปราณ  ดีอุดมจันทร์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงปรียาณัฐ  กงเพชร โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายปฤษฎี  สุขวิเศษ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงปวันภัสตร์  ภูสุวรรณรัตน์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงปาณิสรา  นามเสาร์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงปานชีย์วา  สันหาชนานันท์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายพนิชย์  ถนอมชีพ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กชายพรธงชัย  พรมไตร โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงพรรณปพร  เดโช โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงพอใจ  แสงสว่าง โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงพิชชญาณีย์  มูณละศรี โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงพิชญาภา  ธัญญะวัน โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายพิริยะ  รุ่งเรือง โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงเพชรดา  มาตมูลตรี โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงภัครภัทร์  ภาพันธ์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายวิรวัฒน์  จันทร์ดวง โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงศตพร  จุลเขตต์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กชายศรัญย์วิชญ์  เรืองโชติวัฒน์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงศรีณตญา  วาสิคาม โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายศิวกานต์  ตุแก้ว โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายเศรษฐวิชญ์  มูณละศรี โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงษมาวีร์  อะโน โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กชายสรวิชญ์  แสงไพศาล โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงสิริกาญจน์  นพจรัสรุจน์ โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงสุกฤตา  ช่างรัตนพานิช โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงสุพรรษา  ยามา โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงอชิรญา  ภู่นวล โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายอดิศักดิ์  ส่วยหาร โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายอัสนี  มุลทา โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม