รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงแก้ววารี  นุวันสา โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงจิราวรรณ  อินทนนท์ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงชนม์ชนก  จันดาวิชา โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงฐิตารีย์  สองธารา โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายณัฐพัชร์  เรือนรัตนาโชติ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายณัฐวรรธน์  มนัสวานิช โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายณัฐวุฒิ  อุ่นจาย โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายเดชดนัย  แตงเส็ง โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงธนัชพร  วัฒนาสกุลไทย โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงธนัชพร  หน่อเรือง โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงบัณฑิตา  ประกอบกิจ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงอรกช  ศิริแปง โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงอริญชญา  ธะนะแก้ว โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายกรวินท์  สมวงค์ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำอ้าย โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  แปงอุด โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงกันติชา  วงศ์ละคร โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วคำแสน โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงจารวี  ศรีพรม โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงจิราภา  มุดชิดา โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กชายชนะพงศ์  ชูทรัพย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงชนิกานต์  ทาต๊ะ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงชวินนุช  ภูมิวนาดร โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงณัฐนรี  ถานะสม โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กชายณัฐพงค์  ตามา โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงณัฐพร  แก้วนา โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กชายณัฐพล  แก้ววิชัย โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงณิชกานต์  ไชยมิตร โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงณิชนันท์  มโนทรัพย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงตวิษา  เนียมพรมลี โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงธนัชชา  บรรเลงชัย โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงธัญชนก  กันทะอัศวะ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงธันยพร  พงศามงคล โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงธิติวรดา  เอี่ยมสุรโชติ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงนงนภัส  ใจคำ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงนพัสกมล  อนุสาร โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงนันทิญา  เป็งมณี โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กชายนิติพงษ์  แก้วคอ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงปรียาพัชร  อัมพรพิศ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กชายปวริสท์  ง่วงเส็ง โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กชายปัณณวัฒน์  บุอินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงปาลิตา  มณีจักร โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายพงศ์ภรณ์  เมาคำลี โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงพชรภัทร  ชัยมณี โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กชายพลวรรธน์  ฟองคำตัน โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงพัชรภรณ์  เพชรพิชัย โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงพิชชา  ปะละ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงพิชญธิดา  ปัณชัย โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กชายพีรวัส  นามบุญ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กชายพุฒิพงศ์  นุปากรณ์ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงภูมิรินทร์  แก้วเมืองมา โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงมนัชญา  ตาแก้ว โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  เปรมใจ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายรัชพล  ชูทรัพย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กชายรัฏฐนันท์  สายธารนิมิต โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กชายรัฐฤทธ์  ปวรรณา โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงรัดเกล้า  ปวรรณา โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงรัตนกานต์  วงค์สถาน โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
59 นายลลิตภัทร  สูสา โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงลลิตา  ป้อมฝั้น โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงวรวรรณ  สุรินทร์ธรรม โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงวรัญญา  โปธิก๋า โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงวริศรา  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงศิรภัสสร  ง่วงเส็ง โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงศิริรัตน์  จินาเดช โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงศุภาพชญ์  ศรีเนตร โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงศุภาวรรณ  ชนะศรีเจริญ โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงสมิตา  บ้านนาชอุ่ม โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงสิรินทิพย์  มูลกันทา โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงสิรินภา  คำมา โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงสุภนิดา  โกมลธง โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงแสงส่วย  ลุงมล โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงอมลวรรณ  ขัดสาย โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงอลิษา  อุตสาพะแล โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงอิสวาร์ญา  ธะณะแก้ว โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงอุษณิษา  บุญเป็ง โรงเรียนอนุบาลวังดิน ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงบุญรักษา  วงค์จันทร์ติ๊บ โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายพัทธนันท์  กาวิตา โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลาพ้น โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงณัฐฐาพร  วรรณภิระ โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงธมนต์รัตน์  นันธิสิงห์ โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงนฤมล  ลุงติหวิ่ง โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงบุณยกร  มหาครอง โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงพิชชานันท์  จันทรวิเชียร โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายวรกันต์  สันประเสิรฐ โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงศรัณรัชต์  หะกาศ โรงเรียนบ้านห้วยกาน ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกุลปริยา  ปัญญาพงศ์ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ปอกกันทา โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงชลกร  แก้วคำปัน โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายธาวิน  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงน้ำมาริน  เระเกียว โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงบวรลักษณ์  ขจรเกียรติสกุล โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายปุณณวิช  อุดทาธิ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงสุดสมพร  นาทรายนุสรณ์ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงเกดแก้ว  สารสาตร โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงเกสรา  บดีรัฐ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงครองขวัญ  ขจรเกียรติสกุล โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายจิรภัทร  เงินมูล โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงจิรัชญา  ทาปัญญา โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายชัยวัฒน์  วัฒนาสกุลคีรี โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงชาลิสา  ใจปินตา โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงณัชญาพร  ต๊ะพรม โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงณัฎฐกันย์  อินต๊ะสืบ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงณัฐกมล  ทะสุใจ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงณัฐธิดา  ต๊ะนะสา โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงณิชมน  เทพาชุมภู โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายดนุพัฒน์  ศศิธรโพยม โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายทฤษฎี  วงค์ดี โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายธนกร  ไตรเมธาวรรณ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงธัญธร  แสงตระกูลชัย โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงธันยาพร  เสาร์นุ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงนงลักษณ์  นวลสอน โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายนัทธพงค์  ปาละ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงนันทรัตน์  ไชยมงคล โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงน้ำทิพย์  เสาร์สาร โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงนุชธิดา  วงศ์ฤดีเจริญกุล โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงเบญจรัตน์  ติ๊บกาศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงประภัสสร  แดนนารินทร์ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงปรียาณัฐ  แก้วนินตา โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายปัณณทัต  ล้อมกรรวี โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงปุณยนุช  เกตุแก้ว โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงปุณยานุช  ยาวิชัย โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงพรญาณี  บุญเจริญ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงพิชญา  ธาดาสันติพงศ์ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงพิมพกานต์  ดอนนาทราย โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงพิมพกานต์  หล้าแก้ว โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงแพรวา  กัญชนะ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงไพลิน  ณ วันเพ็ญ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงภรภัทร  พรมมิ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายภูมิพัฒน์  นาหัวนิล โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงมณฑิตรา  ก้อนแก้ว โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงรมย์นลิน  ยาทองคำ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงวชิรญา  ไผ่ป่า โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงวิลาสินี  คำเสือ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงศวิตา  อัคคีวิจิตร โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงศศิธร  รักพงษ์ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงสาวิตรา  อมฤตธารา โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายสุทาศรี  ทะนุภูมิปัญญา โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงสุพรรษา  แก้วสุข โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงอนาพร  วนาเฉลิมไกร โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงอภัชญา  จินะวัน โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงอภิญญา  จันหนิ้ว โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงอภิญญา  เขียวป้อม โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ทองขาว โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เดชชิต โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงกัญญาภัค  แสงสว่าง โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายเจษฎาภรณ์  เตจ๊ะสุข โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงชาลิสา  สุดสม โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายไชยภัทร  วรรณภิละ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงณิชาภัทร  ต๊ะดุก โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายธนกฤต  พื้นอินต๊ะศรี โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายธนกฤต  หน่อชัย โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงธนพร  วรรณภิระ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายธนวัฒน์  เข็มทอง โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายนิติธร  ติ๊บเตปิน โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงภคมน  ยะสุคำ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงภาสินี  วังสิงห์ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายวรัญญู  เป็งปิง โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายเวชกร  ไชยสูง โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงศิรประภา  ชนะเคน โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงอรวรรณ  เขื่อนควบ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงกวินทรา  จักรกาศ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกังสดาล  มณีทอง โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงกัลยากรณ์  ใจแจ้ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายกิตติพงษ์  ชัยยะสิริกุล โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงขวัญฤดี  อนุพงค์ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงจริยา  วงศ์นันตา โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สินธุยา โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงชญานันท์  มณีทอง โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงชนกวนัน  ยอดแก้ว โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงชัญญานุช  ชูกลิ่น โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายฐิติกร  สิทธิตัน โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินออม โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายธนาวิทย์  ยอดทาเครือ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายธราดล  สิทธิกัน โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงธัญจิรา  พงษ์อุทธา โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงธัญนภัสชนม์  ปันอิ่นแก้ว โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายธีรภัทร  จิตรอดุลย์การ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายธีระวัฒน์  ชัยชนะ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายนาวิน  สิทธิตัน โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงเบญมาศ  ลิ้นฤาษี โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงปณิตา  ล่วนทอง โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงปวันรัตน์  เจริญศรีสุวรรณ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ธนาพรกิติพัฒน์ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จิตตะวะนา โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญจูแก้ว โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงพิมพ์พิชฎา  คำเครื่องใจ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ยะกาวิน โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายรภีภัทร  สิงห์ทร โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงระพีภัทร์  พุทธกาล โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายรัฐพงษ์  คำเตจา โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงลักยิ้ม  แก้วแสง โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงวรกมล  จารุเฉลิม โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงวิภาวี  วรรณภิระ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงศรัณย์พร  จิตตา โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงศวิตา  สุพรรณอุดม โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงสิริรัตน์  จุมปูวงศ์ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงสุพิชญา  ไชยสมภาร โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายกวีวัธน์  อ่องคำ โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายกิตติศักดิ์  สมทราย โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายจิตริน  ปัญญาคำ โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายเจตนิพัทธ์  มะโนเพ็ญ โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายชนะชัย  กันทะวงค์ โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายณัฐกฤต  ลำพุทธา โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายปริญญา  มูลทองแดง โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายพสธร  หาญขว้าง โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายวัฒนชัย  แก้วนิล โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงกนกวรรณ  ต๊ะนา โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงจิดาภา  ไชยกันทา โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงจิรภิญญา  มูลรัตน์ โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงจิรภิญญา  ใจสิทธิ์ โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงจิราลักษณ์  ศรีสอนใจ โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงญาดา  อุปละกุล โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงณัฐธิดา  อินทยา โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทยา โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงดวงกมล  คจิรัตน์ โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายดาราพงษ์  ทอเตี้ย โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงธัญพัฒน์  วงศ์ชมภู โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงนวนันท์  ฝ่ายกลาง โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงนิติกานต์  ภิมาลย์ โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงปวรวรรณ  กิ่งสุคนธ์ โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงปาริฉัตตก์  ปิกวงศ์ โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์  อัมพุธ โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงภวลัญชญ์  มะโนเป็ง โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายภัทรบดี  สัยสัตย์ โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายภาคภูมิ  จิตหาญ โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายศุภกิจ  กันทะโล โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงศุภจิรา  กุลเวชวิจิตร โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงสวิตตา  หล่อเนตร โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ปัญโญนันท์ โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงสุชาดา  ชัยกาวิล โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงสุธาศิณี  ปันแปง โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงอนินทิตา  ปาปวน โรงเรียนจิรพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงกชพร  โชคสุภนัย โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จียะพันธุ์ โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชัยสุริยะ โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงกันต์รพี  ปู่ยาว โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายกิตินันท์​  คำปวน โรงเรียนอัยยสิริ ป.4 คณิตประถม
240 เด็กชายจิรเดช  ตันเจริญ โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายจิรเมธ  มีสอน โรงเรียนอัยยสิริ ป.4 คณิตประถม
242 เด็กชายชัชพิมุข  ปินวิสุ โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายณัฎฐกิตติ์  วงค์ชัยยา โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงณัฐพร  หลวงอาด โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 คณิตประถม
245 เด็กชายณัฐวัฒน์  พัฒนหทัย โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงธนพร  สมศักดิ์ โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายธนพัฒน์  ัชัยชนะ โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายธนภัทร  ปาลี โรงเรียนอัยยสิริ ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงธนาพร  แก้วเสน โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายธรรศสพล  แสนสิทธิ์​ โรงเรียนอัยยสิริ ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงธันยธรณ์  สาตพันธ์ โรงเรียนอัยยสิริ ป.4 คณิตประถม
252 เด็กชายนวพร  อะกะเรือน โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงนวภัทร  วิธี โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายปภังกร  แก้วหนัก โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงปริชญา  เสนสุภา โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายพงศ์อนันต์  ใจต๊ะวงค์ โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงพรนัชชา  เนตร์ปัญญา โรงเรียนอัยยสิริ ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงพรพิชยา  ใจสุยะ โรงเรียนอัยยสิริ ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงพิชญาภา  อุต๊ะมา โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 คณิตประถม
260 เด็กชายพิชญุตม์  หล้าเป็ง โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงแพรพิไล  พัชรมณีวงศ์ โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ไชยาจินะ โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายวิสิทธิ์​  อินธิยะ โรงเรียนอัยยสิริ ป.4 คณิตประถม
264 เด็กหญิงศรีจุฬาลักษณ์​  ภู่ทอง โรงเรียนอัยยสิริ ป.4 คณิตประถม
265 เด็กหญิงศศิวรรณ​  กันแสน โรงเรียนอัยยสิริ ป.4 คณิตประถม
266 เด็กหญิงศุภลักษณ์  พูลเขตนคร โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงสุชัญญา  ฟองคำตัน โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงกรรณกนิษย์  คำปวน โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงกวินธิดา  สุภาพิน โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายฆนัท  จันทร์​หนิ้ว โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายจักรินทร์​  เทพอาภา โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ไชยคำ โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ธรรมสุภา โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงปภาวี  ใจสุยะ โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงพรนภัส  เจริญ​คุณ​ โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงพราวฟ้า  ทองรับแก้ว โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายพันเทพ  บุญมาลัย โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงไพลิน  ฉัตรบุรานนทชัย โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายภูวเดช  รักษาภักดี โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงเมวิตรา  ฉัตรแก้ว โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงศิริวิมล  ธารสุขพินิจ โรงเรียนอัยยสิริ ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงศุภิสรา  ลาธิ โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงสุพิชญา  ไชยคำ โรงเรียนอัยยสิริ ป.6 วิทย์ประถม