รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงขวัญชฎา  ฟูคำ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงฉันชนก  ก้างออน โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงชวันรัตน์  ปานทอง โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงญาณิศา  แขกแก้ว โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงฐิติชญา  ศรีบุรี โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  นันตากาศ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กิติสัก โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายณัฏฐพัชร์  ทวีจันทร์ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงธนภรณ์  สุนันต๊ะ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายธนวัฒน์  สมนา โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงธนัชชา  เรือนเป็ง โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงธัญชนก  คลีนเพ็ง โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงธัญชนก  พันธุ์ทอง โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงธัญชนก  มูลรังษี โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงธิดาภัทร  นามพุธ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงเบญจรัตน์  บุญมาทัน โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงพรปภัสร  เครือผิว โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงพัคภิญญา  เปียงน้อย โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงพัทธรินทร์  ตุลา โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายพีรภัทร  ประสงค์เกิด โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายภคพล  จิตเผือก โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงวรณัน  ถือบุญ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงศิรัชฎา  ปัญญายิ่ง โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงสิตราชล  เวฬุวิชชุวงศ์ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงสิริภัทรชญา  ตาไว โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงสุรีพร  วิญญาเงือก โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงอัจฉราพร  กอบธัญกิจ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงอาภาศิริ  อินใจคำ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงอินทิรา  กิติกาศ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงกนกนภัส  แก้วบุญเรือง โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายเกรียงไกรวุฒิ  อุตแจ่ม โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงคีตาญชลี  ยงยืน โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กชายจิรภัทร  เจริญทรัพย์ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงณัฐธิดา  แมะบ้าน โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายทนัชต์  มั่นเหมาะ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงธนัชญา  สมนาบัติ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงธีร์จุฑา  สินธุชัย โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงเบญจมาศ  สมไผ่ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงปภาวลัญช์  มณีจันสุข โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายปัญญาวุธ  อุตแจ่ม โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงปัณณพร  สุขลักษณ์ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงปิยพัชร  อุดตุ้ย โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายพงศกร  กิติกาศ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงพิชญธิดา  เขื่อนศรี โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มณีขัติย์ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายภูไพร  ทองช่วย โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายรุจน์ธกานต์  มูลรินต๊ะ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายวุฒิภัทร  เนตรงาม โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงศศิธร  นิราช โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงศิริรัตน์  กาจง โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงอทิตยพร  แก้วดวงแสง โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงไอลดา  รัตนพงษ์ โรงเรียนใบบุญลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงกชพร  สงวนศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายกิตติธัช  อินตาราช โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายเกียรติวัฒน์  สมบัติใหม่ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายณัชวนนท์  แสนสองแคว โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงณัฐณิชา  ถานะธง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงณัฐสุดา  สบบง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงณิชานันท์  กาวิชัย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญหมื่น โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พยัคฆันตร์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายพีระภัทร์  จันทะโพ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายภัคพล  คิดชอบ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงรพินฑ์นิภา  สะโสดา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงวชิรญาณ  วงศ์ทองแท้ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงสุชานาฏ  ยาทอง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายอิศราภาคย์  โนนทอง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงกชกร  สุภาธง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงกชกร  แดงตา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายกฏัญญู  หลวงใหญ่ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงกนกกร  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงกรรณิกา  วังขาว โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทร์ตา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายกฤตพจน์  ชมภูกาศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกฤตพร  พันธชาติ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายก้องภพ  ร้อยหมื่น โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กชายกองสิน  กวีสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสนทา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์กาศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กชายกิตติคุณ  เขื่อนเพชร โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายกิตติพัศ  สีมาลูน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กชายกิติศักดิ์  โยฮันเลาะ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงเกษกนก  ปิยสิรานนท์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายเกียรติกุล  ปัญญาเสน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงขวัญชนก  วรผลึก โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายจักรกฤช  ธะนา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงจินต์จุฑา  วงศ์ศรีใส โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายจิรประพัฒน์  สัตย์จริง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายจิรพิพัฒน์  สมสาร โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงจิรัชญา  เมฆิน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายเจษฎาภรณ์  สุธรรม โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงชญาณิศา  มะโนชัย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงชญานิศวร์  เป็งดอย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงชนมณี  ผาสุก โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงชนิดาภา  นันทภิญโญกุล โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงชนิตา  วงศ์ฝั้น โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายชยกฤช  สุรินกาน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงชลธิชา  ชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายชูยศ  อิ่นอ้าย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงญาณภัทร  ยะสง่า โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายญาณวัฒน์  ฝั้นต๊ะ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงญาณิศา  นาคอุดม โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงญาดากานต์  ทองใหญ่ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กชายฐานาพัทธ์  ตากาศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงฐานิดา  บุตรเงิน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงฐิติพร  คำแสน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงณพิชญา  สะกล โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงณัฐชธิดาพร  ขุนเจริญ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายณัฐชานนท์  พรมเสพศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงณัฐชาภร  คำภีระไพร โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายณัฐนนท์  วนาสินสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายณัฐนันท์  มูลธิ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายณัฐปกรณ์  ตุ่นไชย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กชายณัฐพัชร์  ปันแจ่ม โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงดากานดา  มูลรังษี โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายต้นธาร  ปัญโญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายทักษ์ดนัย  สุมา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงธณัญชนก  จอมขันเงิน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงธนกร  ถือพลอย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายธนโชติ  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายธนพล  สมคิด โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงธนัญชนก  ทองสว่าง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายธัชนนท์  มะกอกคำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงธันยพร  ช่างทอง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กชายธันวกร  รุ่งสว่าง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายธีรภัทร  วงค์ใหม่ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงธีริศรา  ใจดง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายธีร์  ศรีตระกูลวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงธุวดารา  แก้วลมูลธิคุณ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงนงนภัส  แซ่แต้ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงนภัสวรรณ  สบบง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายนราวิชญ์  จอมกาศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงนฤมล  วัตจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายนวพล  ไชยกันทา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงนิชกานต์  นันตี โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงนิชานันท์  จายโจง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงนิติธร  ณ ลำพูน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงบัณฑิตา  วงษ์ตาธรรม โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  อ้อยหวาน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงปพิชญาภรณ์  คำนนท์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายปรพรรณ  เปียงน้อย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงปรวีร์  ดีสงเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายปารณัท  สุภาจีน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายปุญญาพัฒน์  จันตัน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงปุณยวีร์  เกตุบุตร โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงพชรมณฑ์  อินต๊ะพิงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงพรทิวา  นิตตา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงพัชรกมล  สุขลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายพัทรนาวี  กันสุแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไชยรินทร์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เฮ้าปาน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายพีรณัฐ  ทาเกิด โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงภัควลัญชณ์  กันทะวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงภัทรศยา  อำทำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายภัทระ  สมศรี โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายภากร  ภิญโญจิต โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายภูมินันท์  ชมภูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงภูริชญา  บุญสิน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายภูริณัฐ  อุดมทิพย์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงมณชนก  หนูทองพูล โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงมานา  ปันอ้าย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงมาลินี  อาแว โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงมีสุข  หมื่นสุข โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายเมธาพร  คำปันบุตร โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงเยาวเรศ  อภิวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงรวิสรา  จินาติ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายรังสรรค์  ชมพูเทพ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงลวิตรา   ใจสุยะ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายวชิรพล  แสนไชย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงวรัชญาน์  มะโนสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงวรัชยา  แสนหมื่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงวรัญญา  จันทร์เป็ง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงวรัทยา  คำพวง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงวริศรา  วงค์คำปัน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายวัชรกรณ์  พวงสุดรักษ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงวารีนิธิ์  หน่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงวิชญาดา  เลื่อมใจหาญ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงวิรัลพัชร  เตียววิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงวิสสุตา  เลื่อมใจหาญ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงวีรยา  วงค์สุริยะ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงศวรรยา  หวานแหลม โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงศิรภัสสร  ยอดจักร์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงศิริวราพร  แตบุญ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายศุภกร  แสงสุขศิริ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงสายสวรรค์  บุญอุปละ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายสิรวิชญ์  ดาสูน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงสิริกมล  ดวงบุรงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายสุประวีณ์  ผาสุก โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงสุพิชญา  คำธง โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงสุพิชญา  น้อยวันนา โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงสุภกานต์  นุตตะละ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงสุรภา  คำอ้าย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงสุรภา  ปันแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงสุรัมภา  จำเนียร โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงอภิสรา  วังพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงอรนิภา  ตั๋นตุ้ย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงอรอุรินทร์  ปละอุด โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงอาทิตยาพร  ธรรมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงกนกนาถ  สุปินน๊ะวรรณา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายกันตภณ  ฟองอินทร์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงกัลยกร  ปัญญามา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ภัทรอนันตนพ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
203 เด็กชายกิตตินันท์  จองคำ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงเกษราภรณ์  ทะสุใจ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงงามเนตร  ก้อนจำปา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงจิตรธัญญ์  คำเตจา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงจุฑาพัฑน์  อนุรักษ์ธรรม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายชนัฏฐ์นันท์  เรือทะมิน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงชนันญา  สุภาธง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
210 เด็กชายชยพล  ใจพรมมา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายชัยภัทร  วิไลวัลย์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงญานิกา  อินทร์แสง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงณปภา  ปันทะอิน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หน่อใหม่ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีบัวนำ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำวินิจ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายณัฐนัย  เฉลิมกิจ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
218 เด็กชายณัฐพงศ์  จี้ธรรม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
219 เด็กชายทรรศฎา  ศรีสด โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
220 เด็กชายธนวิชญ์  กันทะวงค์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สมจิตร โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายธัญย์พิชญะ  ประกายวิทย์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายธีนพัฒน์  เนตรสุวรรณ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
224 เด็กหญิงนภสร  เสียงสูง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงนริศรา  สารพฤกษ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงบุญทิพ  ธรรมชาติ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายปภังกร  สุขสุพลสิริ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
228 เด็กชายปริญญา  ธรรมยอม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงปริยาภรณ์  ลือชัย โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
230 เด็กหญิงปรียาดา  ขามะวัน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
231 เด็กชายปัณณทัต  อินทนี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
232 เด็กหญิงปาณิสรา  ดวงสว่าง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายปุญญพัฒน์  จายโจง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงปุณญิสา  เปี่ยมสุขศรีชัย โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
235 เด็กชายปุณพจน์  จีรัตน์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
236 เด็กชายผดุงเกียรติ  นันใจป้อ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายพงศ์ภรณ์  สันติรักษ์สกุล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายพลาธิป  อุ่นยาว โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงพัชรา  วังหลวง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
240 เด็กหญิงพิชญธิดา  สังข์สิริพงศ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  กาญจนประโชติ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงพิมพ์อาภา  ทองนอก โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงพีรวรรณ  เกตุแก้ว โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
244 เด็กชายพีรวิชญ์  จอมพันธ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงภัทรธิดา  ธรรมโคร่ง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
246 เด็กหญิงภัทรภร  ไชยวงค์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงภาวิดา  คำปันนา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายภูเบศ  ศรีทรายคำ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายมัฆวาน  คุ้มผล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงยศวดี  กันภัย โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงวรรณนภา  พรมโลกา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายวสุพล  สงวนแพทย์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ปิ่นสกุล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายวิศว  สมลิคุณ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายศรัทธนิตย์  สารพฤกษ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายศุภกร  สมศรี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
257 เด็กหญิงสริตา  ขันธะโชค โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายสัณห์มนัส  เหล็กยอง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงสุชานรี  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงสุชานรี  อาทิตย์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
261 เด็กชายสุปัญญา  แซ่ก๊วย โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายอดิศร  แก่นสมบัติ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายอดุลวิทย์  หล้ากิ่ง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
264 เด็กชายอธิป  จิตเมือง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงอภัชญา  อภิวงศ์งาม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
266 เด็กหญิงอรพนิต  โพธิ์นาน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงอัญญาดา  มณเทียร โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
268 เด็กชายอาโปธ์  กอสุนทร โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 คณิตประถม
269 เด็กหญิงกมลชนก  นพเจริญ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายกรวิชญ์  ณ ลำปาง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงกฤตยา  อินต๊ะพิงค์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายกฤษฎา  ดวงสถาน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายกฤษฏี  กาวีละ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายกล้าตะวัน  สิทธิกัน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายกษิดิศ  ยะพรม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฝั้นกาศ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายกันตพงษ์  ปันเจริญ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  อิกำเหนิด โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงกานต์ญาดา  มะโนเนือง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายกิตติกร  กันทายวง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  จันทร์ชาติ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายไกรสิทธิ์  มิตตาภรณ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงคณิตา  คงคล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายคุณานนท์  ทรงอยู่ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงจิณณพัต  จินดาหลวง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายจิตบุณย์  กุลจันทร์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายจิรกร  จิรัฏฐพรพิรุฬห์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายจิรภัทร  ติ๊บปาละ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงจิรัฐิติกานต์  ทนันชัย โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายจิรายุ  มหาไม้ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กชายจีราเดช  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงจุฑามาศ  ปาระมี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงชนิดาภา  รัตถิกุล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายชยังกูร  ตันใจ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายชยานนท์  มูลเรือน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายชลพัฒน์  มูลย่อง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  จีรัตน์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงชวิศา  ด่านปิยโชคกุล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงชัญญานุช  อุตมะแก้ว โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายชิติพัทธ์  อนันต์ไชย โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายชินานนน์  ไชยวงศา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายชิษณุพงศ์  ต่อสวย โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงฐิตารีย์  เสนเจริญ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงฐิตารีย์  ใจใหม่ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงฐิติภรณ์  แสนนวล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายณภัทร  ศรีฟอง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายณัชชนน  เสมอใจ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  แก้วมา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จาชัย โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นามสาม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายณัฏฐัย  กาวินคำ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงณัฐกาญ  จันดา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงณัฐชยา  ปาลี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงณัฐชา  ผุสดี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงณัฐธิดา  หล้าพุฒิ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายณัฐนนท์  จันดา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงณัฐนันท์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายณัฐพัฒน์  คำเสมอใจ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายณัฐภัทร  เทพมณี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงณัทธมนกาญจน์  ทามะนิตย์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงณิชาภัทร  พงษ์ปัน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายดนัยพล  ใจพูล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายดนุภัทร  ทาเจริญ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายทักษ์ดนัย  บุญสุวรรณ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงทิพยาภา  อารุณ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายเทพนคร  อินทร์แสง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายธณัชพสิษฐ์  สุวรรณเรือง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายธนกฤต  ยาวิละ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายธนธัส  พรหมเถาว์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงธนพร  ประมูลสิน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงธนภรณ์  ปัญญาโกษา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายธนวัฒน์  ฤาชัย โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายธนาโชติ  ใจแจ้ง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงธมนวรรณ  ธงสอง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายธฤต  เที่ยงบูรณธรรม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงธัญกมล  ใจอักษร โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงธัญชนก  คำพิกาศ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงธัญชนก  เคหะสมบูรณ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงธัญพิชชา  เพชรวรรณากุล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงธันย์ชนก  ไชยวงค์วรรณ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายธันวา  คำจูมจัง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงธารทิพย์  วงค์แสนศรี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงธิตาพร  เจริญไธสงค์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงธีรนุช  บุญมา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายธีรปกรณ์  ปัญญาราช โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายธีรภัทร  กองทอง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายธีระโชติ  ฟูใจ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายธีวรุตม์  ธรรมขันธ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายนนทัช  ตรงภัทรพล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงนภัสกร  สิงห์คำ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงนภัสสร  กล่ำเจริญ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายนโม  พิริยะภาส โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงนรมน  จินาอิ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงนราภรณ์  พรหมมาวิน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายนรินทร์  ทิวงศ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงนฤภร  สุตาราม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงนัทนดา  ผัดดวงเป็ง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงนันท์นลิน  อุตอุโมงค์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงนันทิชา  กองอรินทร์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายนารยดิษฐ์  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายนิชคุณ  อินธิยศ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายนิธิศ  กาวิละ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงนิภาธร  บานหฤทัย โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงนิศารัตน์  ไทยกรรณ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงบุญญิสา  ไชยนวล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายปกฉัตร  จริยา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงปณิตา  ศรีสว่าง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายปพนธีร์  ปัญเจริญ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายปภังกร  พีระเป็ง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงปภานภัส  จันทร์ชัย โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายปรณล  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายปรเมธ  วงษ์สุธน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงปรวีร์  ทะไชย โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงประภาวดี  เรือนทอง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงประภาวรินทร์  หลักมั่น โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงปราณปรียา  เปรียญญารัตน์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงปริยาภัตร  พรหมเสน โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงปวริศา  กันทะดี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงปวิชญาดา  ทาคำ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายปัณณวัฒน์  นารินทอง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายปัณณวิชญ์  จะงาม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงปัทญานันท์  ขันโปธิ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงปาณัสรา  โนโชติ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงปาณิสรา  โนโชติ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงปานชนก  แสงสัก โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายปิงอารักษ์  โอริส โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงปิยธิดา  จุลวิวัฒน์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงปิยธิดา  แซ่โต๋ว โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงปิยะรัตน์  ทะพิงแก โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงปุณยนุช  แซ่ฟ่ง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายพชรพล  มูลงาม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายพชรพล  อ๊อดเดช โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงพนิชญา  สมพฤกษ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงพรชนก  มูลยาบ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงพรรณราย  ปั่นเจริญ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายพรหมพิริยะ  เพ็ญสิทธิ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ปิ่นเจริญ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายพัชรพล  ยุปาระมี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงพัชรีย์  ประภารุ่งภพ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เลขทิพย์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงพิชญธิดา  เสรีพาณิชย์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงพิชญาภา  มาหล้า โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงพิชญาภา  หอมสุ่ม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กชายพิชัยยุทธ  สมป่าสัก โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงพิตตินันท์  ณ ลำปาง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กชายพิทยอมร  ตุลยาพิพัฒน์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายพิพัฒน์พล  ขาวสัก โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  จันทร์ดาประดิษฐ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงพิมพาภรณ์  อินคำ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงพิริยา  วงศ์ต๊ะ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายพีรพล  ศิริแก้ว โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายพีรวิชญ์  ฐานันตรานนท์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงเพขรน้ำบุษ  วิศรุตวณิช โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายเพชรมงคล  แดงสัก โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายภัทรชัย  ไชยวงค์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายภัทรดลย์  คำภิระ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงภัทรภร  ตันอนุชิตติกุล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงภัทรมล  ณะลุนลี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงภัทรวดี  แปงกันทา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงภัสร์ชนกพร  ชลมนัสสรณ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายภากร  วิญญายอง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กชายภาณุรุจ  คำดี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายภาณุวีร์  คุณนา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กชายภานุวัฒน์  กิติวรรณ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายภานุวัฒน์  ปอใจ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายภูมิพัฒน์  วัฒนานุกูลสิทธิ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายภูมิพัฒน์  อุตศิลป์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายภูมิรพี  จุลธง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายภูริพัฒน์  สีเขียว โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายภูวเดช  พิมพิลา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงมนัญชยา  คำพินิตย์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงมนัสนันท์  หอมสุวรรณ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงมนัสรพินทร์  โพธิพฤกษ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงยุพาพัชร์  กาวิระ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงโยษิตา  กาปัญญา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายรณกร  เรือนแพง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงรักกมล  สมบูรณ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายลัทธภูมิ์  ลีลาเลิศเสถียร โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปวนหนอง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายวรปรัชญ์  จรมาศ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายวรภัทร  ตาลศรี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายวรากร  โพธิ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงวิภาวินี  บุมาลี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงวิมลสิริ  สิทธิโรจน์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายวิรากร  มาทอง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงวิสาข์รักษ์  จินาจันทร์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายวีรภัทร  พรวนหาญ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายศกลภัทร  อธิกุลอนันต์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงศรัณย์พร  พรมแก้ว โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงศรัณย์ลัดดา  เป็งธรรม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงศศิวิมล  สุวรรณชีพ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงศศิวิมล  เจริญกิจ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงศิริธิดา  วงษ์โสมะ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายศิวกร  อินทรตัง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายศุภกิตติ์  อินทจันทร์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงศุภัชญา  อุนจะนำ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายสรวิชญ์  ผลมานะ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายสิทธิพงษ์  สมบัติใหม่ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายสิรวิชญ์  ติ๊บธง โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายสิรินทรา  เตจ๊ะ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงสุชานันท์  แสนแก้วกาศ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายสุทธิภัทร  มีบุญ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงสุทิศา  เกื้อคีรี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงสุพิชญา  กันทะวงศ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงสุพิชญา  วันอ้าย โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงสุภัสสรา  เข็มลาด โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายหัตถชัย  ธำรงโรจนโกมล โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงเหมรัตน์  มะโนชัย โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงอชิรญา  จันทร์พรหม โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงอรกัญญา  ทานท่า โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงอรพรพรรณ  แฝทองดี โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงอัญชลิกา  ยอดยา โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงอัยญาฎา  ปุกปิงกาศ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงอัยริสา  ปัญญาเลิศ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงเอื้ออังกูร  ชมภูพงษ์ โรงเรียนอรพินพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายกิตติกร  กันธรรม โรงเรียนวัดบ้านดอน ป.6 คณิตประถม
477 เด็กหญิงจตุพร  วิมูลชาติ โรงเรียนวัดบ้านดอน ป.5 คณิตประถม
478 เด็กชายนฤเบศวร์  แก้วยองผาง โรงเรียนวัดบ้านดอน ป.4 คณิตประถม
479 เด็กชายนันทพงศ์  ลุงออ โรงเรียนวัดบ้านดอน ป.6 คณิตประถม
480 เด็กหญิงพรนภัส  นุ่นยวง โรงเรียนวัดบ้านดอน ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงสมหญิง  ลุงยอย โรงเรียนวัดบ้านดอน ป.4 คณิตประถม
482 เด็กหญิงกลิ่นสุคนธ์  ภวันนา โรงเรียนวัดบ้านดอน ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายพัฒนภณ  ติ๊บปาละ โรงเรียนวัดบ้านดอน ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กชายกฤษญะ  วงษ์สกุล โรงเรียนรพีเลิศวิทยา ป.4 คณิตประถม
485 เด็กชายนพพล  สุนันท์ต๊ะ โรงเรียนรพีเลิศวิทยา ป.4 คณิตประถม
486 เด็กชายอาณัติ  สุริยะ โรงเรียนรพีเลิศวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงกรกช  น้อยศิริ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 คณิตประถม
488 เด็กหญิงณัฐณิชา  อินต๊ะปิน โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 คณิตประถม
489 เด็กหญิงณิชนันท์  แก้วแสง โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 คณิตประถม
490 เด็กหญิงเบญจาญาภา  ทาทอง โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงพัทธวรรณ  ศรีวิชัย โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 คณิตประถม
492 เด็กหญิงพิชชาพิมพ์  สุวรรณนวล โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 คณิตประถม
493 เด็กหญิงพิชญธิดา  นันพนัด โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงรินรดา  กองอะรินทร์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 คณิตประถม
495 เด็กหญิงวรัชยา  คำอ้ายผูก โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วใส โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มูลรัตน์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงกุศลิน  ปัญญากา โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กชายเกรียงไกร  เป็งคำตา โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายคุณานนค์  บุญมาลัย โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงจินศุจี  บุญเพิ่ม โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงณฐมณวรรณ  ปู่แก้ว โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงณธิดา  สุภายอง โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สุวรรณนวล โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายณัฐชนนท์  ชมภูพลอย โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  จาเงิน โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายดิศรณ์  สีรักสา โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงธัญศิริ  จิโนเป็ง โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายนฤเบศ  ทองน้อย โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายนวมินทร์  วิรัตน์พฤกษ์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงนันทพันธ์  หมื่นแก้ว โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงนิชาภา  คุณา โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงปภาวรินท์  คำศรี โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายปุณณเมธ  กุลอ่อน โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงพัชรพร  หน่อแก้ว โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายพัทธดนย์  เขียวสนิท โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายพัทธพล  สังฆบุญ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงพีรดา  ชัยธีระสุเวท โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายภาณุพงศ์  สีชมภู โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงมณฑิกา  สมจิต โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงใยฟ้า  ธิหล้า โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายรัฐภูมิ  น้อยสะปุ๋ง โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงรัตติกาล  หอยแก้ว โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงรินรดา  เครือจันทร์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงรุ่งนภา  อำนวยหนอง โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงวาสิตา  กระบวนแสง โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายวีรภัทร  ใจเมือง โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายศุภณัฐ  นันทขว้าง โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ศรโส โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงสิรามล  สอนจักร์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงโสธิดา  สุนันต๊ะ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายอธิชา  กวางจินะ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงอภิศยาภรณ์  กัญธง โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงอารีรัตน์  จันทร์ศิลป์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายเอกวัชร  สมณะ โรงเรียนใบบุญป่าซาง ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงค์ไชยธง โรงเรียนมงคลวิทยา ป.6 คณิตประถม
537 เด็กหญิงกุลชญา  แสงคำกาศ โรงเรียนมงคลวิทยา ป.6 คณิตประถม
538 เด็กหญิงชนัญชิดา  ยาณะสิงห์ โรงเรียนมงคลวิทยา ป.4 คณิตประถม
539 เด็กชายชวัลวิชญ์  ปัญโญโชติ โรงเรียนมงคลวิทยา ป.6 คณิตประถม
540 เด็กหญิงญาณิกา  ชาวแพะ โรงเรียนมงคลวิทยา ป.6 คณิตประถม
541 เด็กชายณรงค์เดช  ตาใหม่ โรงเรียนมงคลวิทยา ป.5 คณิตประถม
542 เด็กหญิงณัฐกฤต  ศรีดี โรงเรียนมงคลวิทยา ป.4 คณิตประถม
543 เด็กชายดั่งใจ  เรือนเงิน โรงเรียนมงคลวิทยา ป.6 คณิตประถม
544 เด็กหญิงทัศน์มน  ปัญโญใหญ่ โรงเรียนมงคลวิทยา ป.4 คณิตประถม
545 เด็กชายนพกร  เลาหกุล โรงเรียนมงคลวิทยา ป.4 คณิตประถม
546 เด็กหญิงปาณิสรา  อ่องสมบูรณ์ โรงเรียนมงคลวิทยา ป.4 คณิตประถม
547 เด็กชายปิติภัทร  คำแสน โรงเรียนมงคลวิทยา ป.4 คณิตประถม
548 เด็กหญิงปิยฉัตร  ทุนร่องช้าง โรงเรียนมงคลวิทยา ป.4 คณิตประถม
549 เด็กชายวรชัย  ปันทอง โรงเรียนมงคลวิทยา ป.4 คณิตประถม
550 เด็กหญิงวรัชยา  วิชาเจริญ โรงเรียนมงคลวิทยา ป.5 คณิตประถม
551 เด็กชายวรายุ  สระคำ โรงเรียนมงคลวิทยา ป.4 คณิตประถม
552 เด็กหญิงวศินี  แก้วณะศรี โรงเรียนมงคลวิทยา ป.5 คณิตประถม
553 เด็กชายสิทธิชัย  น้อยพงษ์ โรงเรียนมงคลวิทยา ป.5 คณิตประถม
554 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  งอกไม้ โรงเรียนมงคลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
555 นายกิตติวัฒน์  ก๋าซ้อน โรงเรียนมงคลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายกิตโสภณ  โสภณโภไคย โรงเรียนมงคลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงคริสมาศ  ปินไชย โรงเรียนมงคลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
558 นางสาวจณิสดา  จินะเป็งกาศ โรงเรียนมงคลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงชนพรรณ  ทะนันชัย โรงเรียนมงคลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายชนินทร์  วงศ์ตันกาศ โรงเรียนมงคลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงชลธิดา  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนมงคลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายชุติเดช  ตันอุตม์ โรงเรียนมงคลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
563 นางสาวณัฐฐินันท์  มหาไม้ โรงเรียนมงคลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงณัฐธารินี  ต๊ะน้อย โรงเรียนมงคลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายณัฐนันท์  อุ่นต๊ะ โรงเรียนมงคลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงณัฐนิชา  เนตรนิลพฤกษ์ โรงเรียนมงคลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
567 นายณัฐภัทร  กุณารบ โรงเรียนมงคลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายธนกฤต  จันทร์ตา โรงเรียนมงคลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
569 นายธนภัทร  หินแก้ว โรงเรียนมงคลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงนวพร  ศิริวานิชกุล โรงเรียนมงคลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงเนสินี  แสนทะนา โรงเรียนมงคลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
572 นางสาวปภัสรา  เตชะพี โรงเรียนมงคลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อินต๊ะพิงค์ โรงเรียนมงคลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายพชรกร  แก้วสว่าง โรงเรียนมงคลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงพลอยชมพู  เลาหพงศ์ศิริ โรงเรียนมงคลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายพสิษฐิ์  เพชรอำพันธุ์ โรงเรียนมงคลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายพัชรดนัย  สิริธัญญวงศ์ โรงเรียนมงคลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตันตรา โรงเรียนมงคลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ญานะคำ โรงเรียนมงคลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงพิยดา  วังเชิ่ง โรงเรียนมงคลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายเพิ่มพูน  อุ่นต๊ะ โรงเรียนมงคลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
582 นางสาวภัทชา  กันทรดุษฎี โรงเรียนมงคลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงภัทรนันท์  กันธะคำ โรงเรียนมงคลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงภัทราภรณ์  อูบคำ โรงเรียนมงคลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงภารดี  ศรีวิชัย โรงเรียนมงคลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  หัวนะราษฎร์ โรงเรียนมงคลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงมณฑกานต์  ทาส้าว โรงเรียนมงคลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงเมธาวดี  จินะธรรม โรงเรียนมงคลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงวรรจชนก  อภิวงค์งาม โรงเรียนมงคลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงวริษฐา  ปันเต โรงเรียนมงคลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงวิณิตดา  นุนพนัสสัก โรงเรียนมงคลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายวิทวัส  ยืนลา โรงเรียนมงคลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายสธณพงศ์  อินทรวงศ์ โรงเรียนมงคลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงสุจิตรา  แก้วฟ้า โรงเรียนมงคลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงสุชาดา  จันต๊ะพิงค์ โรงเรียนมงคลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงสุนิชา  ขันนารัตน์ โรงเรียนมงคลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงอธิชา  อาวุธ โรงเรียนมงคลวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
598 นายอัษฎา  บัวจันทร์ โรงเรียนมงคลวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงอาทิตยา  ปั๋นเงิน โรงเรียนมงคลวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงกนกวรรณ  มังคลาด โรงเรียนมงคลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายกรณ์  จีริผาบ โรงเรียนมงคลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงกรวรรณ  จีริผาบ โรงเรียนมงคลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายกันติทัต  ขันคำ โรงเรียนมงคลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายไชยวุฒิ  พิทองจา โรงเรียนมงคลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงฐิติวรดา  สุขร้องช้าง โรงเรียนมงคลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงณิชญานันท์  คำแหง โรงเรียนมงคลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงณิชารีย์  อินปั๋นแก้ว โรงเรียนมงคลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงธัญญานันท์  กุลกิ่ง โรงเรียนมงคลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงปุญญิศา  คำแสน โรงเรียนมงคลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายพงศกร  อุดจี้ โรงเรียนมงคลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงพรทิพย์  สุขโอภาส โรงเรียนมงคลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงพัฒน์ชญา  จอมสัก โรงเรียนมงคลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  สุขโอภาส โรงเรียนมงคลวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงสุชาดา  แก้วมาลัย โรงเรียนมงคลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงสุภาธิป  อายูร โรงเรียนมงคลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงอนุธิดา  วิยารัตน์ โรงเรียนมงคลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายอังกูร  มาจันทร์ โรงเรียนมงคลวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายกฤษณ  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ป.6 คณิตประถม
619 เด็กหญิงชนาภัทร  เกตุน้อย โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ป.6 คณิตประถม
620 เด็กหญิงชวิศา  เตโช โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ป.6 คณิตประถม
621 เด็กหญิงฑิมพิกา  ใจตึง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ป.6 คณิตประถม
622 เด็กหญิงทัณฑิมา  บุญเป็ง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ป.6 คณิตประถม
623 เด็กชายธนนันท์  ยืนยง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ป.6 คณิตประถม
624 เด็กหญิงธนัชพร  การสันทัด โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ป.6 คณิตประถม
625 เด็กชายปิติ  ปู่หมด โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ป.6 คณิตประถม
626 เด็กชายพิสิษฐ์  ปัญญาแดง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ป.6 คณิตประถม
627 เด็กหญิงภัชกุล  อัศวะเมตตา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ป.6 คณิตประถม
628 เด็กชายภาณุเดช  ทารักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ป.6 คณิตประถม
629 เด็กหญิงรัตน์ธิดา  ถะนา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ป.6 คณิตประถม
630 เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  สวยสด โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ป.6 คณิตประถม
631 เด็กชายเกรียงศักดิ์  อุดเป็ง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงชิดชนก  พรมชัย โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงสุพิชญา  สอยแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงอนัญญา  แพน้อย โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ม.3 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงกนกวรรณ  เอี่ยมมาตร โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายกฤตพิพัฒน์  ฝั้นต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทะอารี โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายเจษฎาพงษ์  คำผัด โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงชยุตรา  สุนันสา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายชลลภัทร  ดอนเลย โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญยืน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายทินกฤต  วังเสาร์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายนฤดม  ฉวีรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงนารีรัตน์  ศิริโพธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายบารมี  สุรินทร์เหียง โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงพิชาภรณ์  คำตั๋น โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงพิมพ์วิไล  ดวงดาวจิรายุ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงภัคพสุตม์  ติ้บเตปิน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายภัทรดนัย  มีบุญ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงรัชนก  วิชา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงลลิภัทร์  กันแสน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงวณิชยา  วงค์นันชัย โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายวีรภัทร  พงศ์กาสอ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงหัถยา  พรมสนธิ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงชนัญญา  ยะคำแจ้ โรงเรียนลำพูนพัฒนา ป.6 คณิตประถม
656 เด็กชายนันทพัฒน์  นันตา โรงเรียนลำพูนพัฒนา ป.5 คณิตประถม
657 เด็กหญิงปะวีธิดา  ราชประทุม โรงเรียนลำพูนพัฒนา ป.4 คณิตประถม
658 เด็กชายภูมินทร์  จี้ใจ โรงเรียนลำพูนพัฒนา ป.4 คณิตประถม
659 เด็กชายศรัณยพงศ์  ต๊ะดุก โรงเรียนลำพูนพัฒนา ป.4 คณิตประถม
660 เด็กชายสิรวิชญ์  จำปาอิ่ม โรงเรียนลำพูนพัฒนา ป.4 คณิตประถม
661 เด็กหญิงอนัญญา  มัฐผา โรงเรียนลำพูนพัฒนา ป.4 คณิตประถม
662 เด็กหญิงอภิชญา  ทะกาศ โรงเรียนลำพูนพัฒนา ป.6 คณิตประถม
663 เด็กชายนฤบดินทร์  นาขุนทด โรงเรียนลำพูนพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กชายนฤบดี  นาขุนทด โรงเรียนลำพูนพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงปณดา  ศิลปเดชากุล โรงเรียนลำพูนพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กชายปริญญา  อะกะเรือน โรงเรียนลำพูนพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กชายปัณณทัต  พิศวงปราการ โรงเรียนลำพูนพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงปิยธิดา  สิริทองบุญนาค โรงเรียนลำพูนพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงมินทร์ธิรา  แผ้วชำนาญ โรงเรียนลำพูนพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงอลิเวียร์  กมลวาณิชย์ โรงเรียนลำพูนพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม