รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงฌาณิภัค  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงณัฐธิตา  สัตย์มาก โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายนัธทวัฒน์  มัดทุ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงมณีรัตน์  สวยฉลาด โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายสมควร  กลั่นกลอน โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายอัษฏาวุธ  มีมานะ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงชนัญชิดา  องอาจ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงณัฐริกา  ไขลำเมา โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงธาราวดี  ทำว่อง โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงนภัสสร  จริยะมา โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กชายปุญพัฒน์  ชมภูศรี โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กชายรฐนนท์  รักมิตร โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงเกวลิน  คิดอ่าน โรงเรียนร่องเคาะวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กชายพีร์วาทิน  แต้มเก่ง โรงเรียนร่องเคาะวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนไผ่งามวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงดารินทรา  อาษา โรงเรียนไผ่งามวิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น