รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤตวิทย์  ตาสาย โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกันตพัชร  ปินตา โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายเจตน์  หลำคำ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายชรัณ  อุดเทพ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงชาลิสา  กาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายชิษณุพงศ์  แรงกล้า โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายณัฐฐังกูล  มูลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณัฐณิชา  พลับพลา โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงธนพร  ธรรมชัยตา โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายธนวัฒน์  ธรรมรส โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายธนวัฒน์  สรงพรมทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายธนวัตน์  จันตะมะ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงธมลวรรณ  ชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายธีรศักดิ์  เลิศทอง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายนพมงคล  จอมดวง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงนัยน์กานต์  ยะชะระ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายนาเคนทร์  หวังดี โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายแผ่นดิน  วงศ์ตะนา โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายพันธกานต์  มณีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายยอดดอย  กาศสนุก โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายรัชวิชญ์  ไชยวิภาสสาทร โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงวรันยา  วงศ์ทา โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงสวรส  อุดมสมบัติรัตนะ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงสุรพิชญา  เสนาปัญญานุกูล โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายอชิรวัชร์  ทิพทามูล โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายอนุชา  แก้ววงษ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายอภิชา  อิ่มเจริญ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายอภิภู  อิ่มเจริญ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายอิสรา  เทพธรานนท์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงกชกร  อิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงกชพร  ถิระประภากุล โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงกมลรัตน์  ทรายสมุทร โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงกฤติมา  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วบัวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีวิชัยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงกาญจน์ชนก  สิงห์ทอน โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงกุสุมา  เทือกชัยแดง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กชายคุณพัฒน์  พรมสุข โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงจันทรัสม์  เป๋าสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงจินดาหรา  กอบัว โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงจิรัชญา  เตชนันท์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กชายชญาณิศา  จบศรี โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงช่อชมพู  ประสิทธิกานนท์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงญาณิศา  เครือกลางรงค์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กชายฐปนรรฆ์  กลางนอก โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงฐิติชญา  คำยอด โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายณัฎฐกรณ์  สองเมือง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  คำหล้า โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงณัฐชนก  มงคลกาวิล โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงณัฐชานันท์  หรรษ์ทวิบุตร โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงณัฐพร  อยู่เย็น โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กชายณัฐพล  ธรรมศิริ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กชายณัฐภัทร  ไชยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงณัฐภัสสร  เสนจุ้ม โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงดวงชนก  ดงชัย โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงดาราวรรณ  ชาวโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงทิพย์มณี  ตาธิ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงธนภรณ์  มูลกิน โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กชายธนาวินท์  น้อยป้อง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงธนิษฐา  กุลปริญา โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงธัญชนก  จอมดวง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงธารปภัสร์  เมืองคำบุตร โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงนภัสกร  วงศ์เปี้ยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงนภัสสร  ศิรินวล โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงนวรัตน์  วุฒิชุมภู โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายนัฐพงษ์  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงนันท์นภัส  บ้านคุ้ม โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายนิติพงศ์  ฝั้นศิริ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงเนตรนภิศ  ธานะ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงบัณฑิตา  พรมไชย โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงบุณยาพร  เทพวงษา โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงเบญจวรรณ  หน่อคำฟอง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กชายปฏิภาณ  ปัญญาเครือ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงปภาวี  เครือวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงปลายฟ้า  ปาละรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายปัญญากร  กิบุญมา โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงปานชีวา  ณ มั่นคง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายปิยพัทธ์  อุตม์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงปุณยาภา  แก้วเดช โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงไปรยา  บุญเป็ง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กชายพงศ์พัทธ์  สูงลอย โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กชายพชร  ด่านจรูญ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงพลอยชมพู  คำลังกา โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงพิมพ์ฤทัย  ตุ้ยหล้า โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงภูริชญา  ตันติดาราภัทร์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงภูษิตา  มุงเมือง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงมินลดา  สอนน้อย โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายเมธา  เมืองทอง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายรัชชสิทธิ์  ชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายรัฐศาสตร์  ราษีชัย โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงวนัชพร  ฐาปนะกุล โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายวรเชษฐ์  พรมเทพ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงวรรณสวียา  ท้วมสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายวัฒนชัย  ราชวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงวิชชญดา  เชื้อจิ๋ว โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายศิวัฒน์  ธรรมรส โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายศุภกร  ภูมิภู โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กชายศุภกร  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กชายศุภพิพัฒน์  สุทธะ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงศุภรัตน์  สะราคำ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กชายศุภวัฒน์  จอมดวง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายศุภากร  วาดเอื้อยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงศุภิสรา  สระปัญญา โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงสโรชา  เถินบุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงสิตานันท์  สืบสมุทร โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงสินีนารถ  เตชะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายสุกฤษฏิ์  เนาวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงสุกัลยา  ชุมภู โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงสุจิตรา  เครืออุ่น โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงสุชาวดี  สุวรรณเสน โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  คำวังเงี้ยว โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงสุภนิดา  เครือนวล โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กชายอชิตะ  เต๋ทิ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงอชิรญาณ์  อินว่าน โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงอภิชญา  มีสมสิบ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงอรกัญญา  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงอังศุมา  ลังประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ชุมภู โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายอินทัช  พรมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายเอกณัฐ  วิรัชวรกุล โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงไอริสา  สืบอ้าย โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ป.6 วิทย์ประถม
123 นายณัฐกรณ์  ปิยะราช โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงณัฐกานต์  ใบสนธ์ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายพรดล  ทรัพย์เย็น โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงพรรณนิภา  ธรรมเสน โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายมานุเชษฐ์  จันทร์เกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงศศิวิมล  ถ่อมกาย โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายอลังการ  อินทนนท์ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 คณิต ม.ต้น
130 นางสาวอาริษา  สาบคำ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 คณิต ม.ต้น
131 นายเอกราช  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายณัฐดนัย  ยะโส โรงเรียนบ้านสามขา ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงณัฐธิชา  แพทย์รัตน์ โรงเรียนบ้านสามขา ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายศิครินทร์  วงค์ษากัน โรงเรียนบ้านสามขา ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงกชภรณ์  ปินวงศ์ โรงเรียนบ้านสามขา ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงกานต์สินี  ละหล้า โรงเรียนบ้านสามขา ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายกิตติศักดิ์  กันแก้ว โรงเรียนบ้านสามขา ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายคเชนทร์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านสามขา ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สิทธิมา โรงเรียนบ้านสามขา ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงชาลิษา  มูลพุ่มสาย โรงเรียนบ้านสามขา ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงญาณัจฉรา  ตั้งชัยสุริยา โรงเรียนบ้านสามขา ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงณัชชา  เฒ่าคำ โรงเรียนบ้านสามขา ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายธนากร  ไกรทอง โรงเรียนบ้านสามขา ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงปพิชญา  สุขประเสริฐ โรงเรียนบ้านสามขา ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายประกายวิทย์  ธิธรรมมา โรงเรียนบ้านสามขา ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงปาลิตา  หม่องลำปาง โรงเรียนบ้านสามขา ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายพงศธร  วงศ์ตั๋นมูล โรงเรียนบ้านสามขา ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงพฤกษชาติ  สวัสดิ์ภิรมย์ โรงเรียนบ้านสามขา ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงมาริสา  จันทร์โน โรงเรียนบ้านสามขา ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงวัทนวิภา  ปะละวงศ์ โรงเรียนบ้านสามขา ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงศศิกานต์  ปุ๋มล้อม โรงเรียนบ้านสามขา ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายศุภกฤต  ปลื้มใจ โรงเรียนบ้านสามขา ป.4 วิทย์ประถม