รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชณัช  ขาวอ่อน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกมลภพ  โสภา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกมลลักษณ์  กอแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤศวัชร์  วรวัฒนพณิชย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกฤษฎาพร  สุรเดช โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกวีษรา  เนตรสวาสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกษิรา  อุฬารกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกัญญ์วราฑ์  ธีระศานต์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกัญญาภัค  ใจอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายกันต์กวี  หม่องทา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายกันตวิชญ์  ยศอาลัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายกันตินันท์  อภัยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกัลยกร  สำอางค์ศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกานต์ธิดา  หารรักษา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกานต์สินี  ตันทะดา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายกิตติทัต  ดอกแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายกิตติธัช  วิหคาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายกิม  ลีลาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายกุลธวัช  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกุลภัสสร์  นาฑีทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงขวัญข้าว  เครือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงเขมจิรา  สุยะสืบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงคณนาถ  ฤๅชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายคณาธิป  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายจักรภัทร  ไชยานนท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงจารุภา  วันสูง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงจิดาภา  ตั้งวิวัฒน์จินดา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายจิรโชค  โท๊ะนาบุตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงจิรภิญญา  จริยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายจิรยุทธ  จันทะสุวันนะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายจิรศักดิ์  ฝั้นอิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงจิรสุดา  ประมะวงศ์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายจิรัฎฐ์  แลกันทะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายจิรายุ  วงค์ชมภู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงจุฑามาศ  ฟูฝั้น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ฟ้างาม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงเจนิสตา  อัญชนา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงชญานันท์  สอนแปง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงชญานิน  ธะนะหมอก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายชนณัฐ  สุนันตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายชนนน  โปทิกำชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงชนิตา  ทรัพย์สิริวรกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายชยกฤษฏิ์  ภู่กองพัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายชยพล  เอกปาน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายชัยกร  สมบูรณ์ใจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายชัยวัฒน์  สุมา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายชัยวิชญ์  สีตัสสะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงชิณนิฌาย์  แก้วลังกา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายโชคชัย  ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงญาณิศา  กุศลสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงญานิศา  พิบูลมณฑา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงฐาวรีย์  แก้วสาย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายฐิรภัทร  ภัทรวิชญานนท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายฑีฆวัฒน์  มะทะโจทย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายณฐชนน  ศรีสมุทร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายณภัทร  วงค์คำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงณภัทร  สาวงศ์ตุ้ย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงณรญญา  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงณัฎฐกานต์  มากบุญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศิรินุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงณัฏฐวศา  คำแผลง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายณัฐกิตติ์  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงณัฐชยา  กันฑเจตน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงณัฐฐาวรนุช  ธรรมวงศา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงณัฐณิชา  เงินประมวล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายณัฐดนัย  วงศ์สมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เปี่ยมสุขคหบดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงณัฐพร  เครือสาร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายณัฐภัทร  กันทาสืบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายณัฐรัชต์  นามะเสน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายณัฐวรรธน์  กันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายณัฐวีณ์  ศรีโรจนกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายณัดฐนันญ์  พลอยแดง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายเตชินท์  ชุ่มอินจักร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายเตชินท์  ยังบุญช่วย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายเตโชดม  จักรคำปิง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงทิชาพรรณ  ปงขัติ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายทิวัตถ์  ุถุงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายธนกฤต  สุวรรณกูฎ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายธนกฤต  ใบยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายธนชาต  แก้วผล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายธนภัทร  น้อยเมือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงธนภัทร  หอมนิยม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายธนวัฒน์  พุดจีน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายธนวัฒน์  รัตนทรงชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายธนวัตน์  ญาณะปลูก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายธนวัส  แก้วลือ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายธนะวรรธน์  ฐิติวรสกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงธนัชชา  ศรีนันตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงธนัญญา  ปันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายธนาปกร  ยอดรัก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงธรรมธิดา  กิตติถิระพงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ยังรอต โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงธวัลรัตน์  อินต๊ะเสน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายธัชพล  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ธรรมปัญญา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงธัญพิชชา  ใจงาม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงธัญวรัตน์  วงค์อ๊อด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงธัญวรัตน์  อุตวรรณา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงธันรดา  ปัญญาวัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงธิชานันท์  สมนำโปน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายธีรภัทร์  ธนาคุณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายธีรเมธ  เถาแปง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายธีราเมศร์  ผิวงาม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงนภัส  เลิศทวีโพธกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงนภัสนันทร์  จำปา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงนรีการณ์  ทารัตน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายนวินพรรษ  ตันเกียง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงน้ำเพชร  สิงห์ไชย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงนิชานาถ  มานิตย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายนิติธาดา  อินทำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายนิติภงศ์  เก่งการจับ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายบารมี  เขียวสอาด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายปกขวัญ  จันทร์อ่อน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงปณาลี  กาวิจา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายปธานิน  อนุพงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายประภูกฤต  บุตร์โส โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายปรัตถกร  อุบลศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายปวเรศ  มณีสว่าง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงปวีญา  เดชวงศ์ญา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายปองคุณ  ปงหาญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายปองคุณณ์  บูรณจินดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายปัณณทัต  อุตจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายปาณัท  ถวิลกิจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายปิติภัทร  ใจคำต๋า โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายปิยบุตร  แก้วโห้ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายปิยปราชญ์  นาชัยดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงปุณย์วธิดา  กันทะกา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายปุณยวัจน์  เยาวขันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายปุณยวัฒน์  สมวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายผูกพัน  เต็งพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายพงษ์ศิริ  ราชตัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงพนิตพิชา  ฟังอารมณ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายพรพิพรรธ  สุพิชญกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงพลับพลาพร  ยารังษี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายพัฒน์ภูมิ  อิ่นแก้วสืบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ขอบทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พรมฟอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายพิพัฒน์  หมื่นสันธิ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายพิสิษฐ์  ดวงคำรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายพีรกานต์  อินปา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายพีรพัฒน์  อินปา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงพุทธรักษา  ทองสุขา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงภัทรกัลยา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายภัทรพล  ปวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายภัทรพล  เทพสุธรรม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงภัทรมาศ  ยะนิน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายภาคภูมิ  โนจากุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีโรจนกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายภานุวัฒน์  เตชะทน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายภาวิน  ใจวังเย็น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พรหมเรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายภูตะวัน  โพธิ์มี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายภูมิสวัสดิ์  นุชิต โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายภูรินท์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงมนรดา  วิงวอน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงมนัสนันท์  ดุษฎีโรจน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงเมธาพร  คำเขื่อน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงเมธาพร  จานุวี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายยศมงคล  สมศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายรณพีร์  อินชัยยงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายรพีพัฒน์  หย่างไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงรมิดา  ลิมป์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงรัฐนันท์  ตะเวที โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงรุ่งระวี  จันทร์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงลินิน  อุทาแสง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายวชิรวิทย์  คำวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงวณิชชา  จอมคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงวนัชพร  แก้วพลิก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงวรกมล  สายยศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงวรวลัญช์  ต๊ะคำวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงวรัญญา  ชัยพรม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงวริศรา  คำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงวลินยา  คำชุม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายวสิษฐ์พล  สิทธิ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายวัชรากร  รอดวิเศษ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายวิชญ์พล  ปวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายวิชญะ  ศักดิ์ดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายวิธานัฐพล  ศรีพันธินันท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงวิรัลพัชร  เฮงลาภกิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงวิรากานต์  แววสว่างวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายวีรวิทย์  เมืองใจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายศิรา  อุฬารกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายศิราชัย  พรวนศิริ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงศิริรัตน์  หอมบุญมี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายศุภกร  ทิพย์ชะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายศุภเวช  ธรรมสอน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายศุภากร  ขจิตพงศ์พณิชย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แก่นทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงสมปรารถนา  แก้วลังกา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายสมัชญ์  ถุงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
194 เด็กชายสราวุฒิ  ใจยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงสายน้ำ  วงค์บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายสิรวิชญ์  หาญพงษ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงสิริกัญญา  ไชยศิริ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงสิริรฉัตร  เครือไหม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายสุขพล  พวงธนะสาร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงสุชานรี  ฟังอารมณ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ปันติ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงสุทธิกานต์  มลิวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงสุพนิดา  กิ่งก้ำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงสุพรรณิกา  ทองวิจิตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงสุพิชฌา  หมื่นฝั้น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศรีตนไชย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงสุพิชญา  สร้อยสน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
208 เด็กชายสุภรัตน์  ปัทมปราณี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายอคิราภ์  สมคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงอชิรญา  พิลา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงอนัญญา  สิริจิระพงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงอนันตญา  สีธิสาร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงอภิชญา  สีเหลือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงอภิชยา  จันทราช โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงอภิญญา  อ่อนคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายอภิรักษ์  วรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงอริสรา  ตันศิริเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงอัจฉราพร  สายทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงอัจฉราพร  สาศรีสุข โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ไชยราช โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายอายุทัย  โนชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงอารีรัตน์  คำลือ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงอำพร  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายอิงกฤษ  สุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
225 เด็กชายเอื้ออังกูร  กระเสาร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 คณิตประถม
226 เด็กหญิงกนกพร  ล้านกันทา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงกนกพิชญ์  แก้วไหลมา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายกรภัทร  ฝ้ายตระกูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายกฤช  เดชมี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายกฤตนัย  เปิงราชรอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายกฤตภาส  วงศ์ชัยบุตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายกฤติเดช  แสนปินตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายกฤษฎา  พงศ์สุพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงกฤษฎิ์ณิชา  การะเวก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายกฤษณ์  นันทรนาคาร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงกัญจนพรรณ  คำแหง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงกัญญรัตน์  ยศปินตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญญาอารยะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงศ์เรือน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ใจวัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงกัญญาภัค  สวยสอาด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงกัญญาภัค  แตงเลี่ยน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงกัญญาวีร์  มวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายกันต์ธนัท  เรืองวาทะศิลป์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายกันตพัฒน์  พรมวิชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงกัลยกร  คำฟูบุตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงกัลยกร  มากเมือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงกัลยาณี  เกตุมณี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงกานต์สินี  ละวรรณา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายกิตติธาดา  คำเขื่อน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงกุลธนศรัณย์  ธุรนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงเกวลิน  วิ่งเร็ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กชายเกียรติฉัตร  ละออง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงเขมจิรา  ไตรถาวร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายคณาธิป  คำวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายคุณธัมญ์  ศรีวัชระ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายคุณัชญ์  พละศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงงามแข  ปุญญาฤทธิกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายจักริน  ลุผล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายจิณณวัตร  ฟองกันทา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงจิดาภา  ฝั้นเต็ม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายจิรกิตต์  สุริยะไชย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายจิรัฏฐ์  โพธิ์ศรีลาภ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงจิราพัชร  ประจันเขตต์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญพระคุ้มครอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงฉัตรพร  ดำรงค์พงษ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงชญาดา  จงสถาพรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงชนม์ชนก  ผาบไชย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงชนมน  จึงเกษมสุข โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงชนาธิป  ดีปุกเปียง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงชบงกช  โพธิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงชมพูนุท  สอนดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายชยพล  ชัยถวิล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายชยางกูร  ลังกาเปี้ย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงชยานิน  บุณยาทรัพยากร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงชลกร  สมแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงชลภา  คงสิน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงชลิดา  เนื่องหล้า โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายชัชพงศ์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงชิชญาสุ์  เขียวสนุก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายชินณกานต์  พฤกษะวัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายชินภัทร  คำแจ้ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายชินวุฒิ  นนทมาลย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุทาคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายญาณวุฒิ  ศรีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงญาณัฐฉรา  เครือจินจ๋อย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงญาณิศา  แสนศรีมล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงญาณิสา  หมั่นกลาง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงฐิตารีย์  วงค์เขียว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงฐิติมณ  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงฐิติรัตน์  จรัสโชติอัมพร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปิติลุ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงฐิติวรดา  ครูบา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงฐิติวรดา  ปัญญาดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงฑิมพิกา  จุมปาลี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายณฐกร  เสริมไทยสงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงณฐพร  สุขแรง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กชายณฐรัช  จิตต์ถือ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงณปภา  ไชยทาน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายณพดล  บุตรชาติ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายณพรุจ  จารุเพ็ง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงณวลัญส์  ศรีทะโร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงณัชณิชา  สีดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สุวรรณจักร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายณัฏฐ์ฐพล  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายณัฏฐพล  ตะมะพุฒ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายณัฏฐพัชร  วาสประเสริฐสุข โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กชายณัฐกานต์  แปงนุจา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงณัฐณิชา  คตชาคร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำพรม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ตาฝั้น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงณัฐณิชา  มณียส โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุภาวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงณัฐณิชา  อินต๊ะขัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายณัฐดนัย  เครือกันทา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงณัฐนรี  ธรรมยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงณัฐพิมล  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายณัฐภูมินทร์  คำมาก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงณัฐรัตน์กมล  ตาบุตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  จันทร์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กชายณัฐวัศ  เสนา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงณิชนันทน์  สุขตะกั่ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงณิชพักตร์  สุภัทร์วัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงณิชาธาร  เรือนพรม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายดนัยวัฒน์  ชุ่มเบี้ย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายดิษยวิทย์  ชุ่มเบี้ย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงตรีฬพิฐฌา  กันทะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายติณณภพ  ชัยยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายทักษวินทร์  สุภาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายทินภัทร  ใจเมืองมา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงทิพย์ธารา  ศรีพันธินันท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายเทพพนม  ชมภูศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายธนเดช  บุญยกรคุณานนท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กชายธนภัทร  ติแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายธนรัฐ  ไหวมาเจริญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงธนัญญา  สะอาด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงธนารีย์  สีตื้อ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงธรภรณ์  คงชื่น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายธราเทพ  คงชื่น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงธัชธีมา  ธนาพุฒิกร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สิทธิสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงธันยพร  นุชนิยม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงธาริษา  แก้วจักร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงธาวิตา  แก้วปัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงธิดาพร  กาไชยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงธิดารัตน์  ฮาวคำฟู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายธีรดนย์  อานนท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายธีร์ธวัช  บุรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงธีรนาศร์  สีตัสสะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงนฏกร  หาญกิจอุดมสุข โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงนนท์ธิดา  เรือนแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายนนทพัทธิ์  เต็มสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายนนทวัจน์  ปิติจะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายนบนที  สายนาค โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงนพัชนันต์  วงศ์บัณฑิตย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายนภัสดล  ป๊อกคำอู๋ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายนรภัทร  วงศ์กาปิน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงนรมน  นุชพงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงนลอัปสร  เลิศและ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงนลินทิพย์  ธรรมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงนลินี  เล็กศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงนวิยา  วรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงนัทธ์ภัสสร  อติภัทรากูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงนันทัชพร  ไชยบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายบัณทัต  ศรีอรุณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงบัณษิตา  ไวเหลี่ยม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงบุญญ์ชลิตา  เหมาเพชร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงบุญธนิชา  ทองเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงบุญสิตา  สมัครธัญกิจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงบุณยาพร  ชนะกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงเบญญาภา  วงค์ษา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ปวนปันวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายปกาวินท์  ประกอบการ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายปฐมการณ์  พลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายปฐมพงค์  จานุวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงปพิชญา  ใจมาโม๊ะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงปภาวรินท์  อินผูก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กชายปภาวิต  ประกอบการ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงประเสริฐโสภา  ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงปริชญา  สุคนธมาลี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายปริญ  วราภูวกุลธร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายปริพัฒน์  สัตยากุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายปริยวิศว์  ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงปรียาภัสส์  กันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงปวิชญา  วงค์แก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงปวีณภัทร  เอี่ยวเฮง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงปัญญกันย์  นิภานภดล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายปัญญากร  ชัยรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กชายปัญญาธร  แสงเมือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายปัณณทัต  ไชยรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายปัณวรรธน์บดี  เกตตะพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์สม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงปานวาส  ทินกร ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงปิยะธิดา  ใจเชื้อ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงปุญญิสา  จุ่มกา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงปุณญาภรณ์  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายปุณณวิชญ์  บุตรชา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงปุณยนุช  ทุ่งแจ้ง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงเปมณีย์  จันทร์เหนือ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงเปมิกา  วิมานศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงเปรมฤทัย  ใจปินตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงเปรียบดุจดาว  ตุ่ยไชย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงผไทมาศ  เทพวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายพงศ์พล  นพคุณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายพงศ์ภรณ์  อินทร์ปา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กชายพชร  วงศ์ทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายพชรดนัย  มังจักร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงพนัชกร  ราชรองเมือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงพนิตพร  จริยวณิชชาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายพรพิพัฒน์  ทองวิจิตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงพรไพลิน  ยลสุริยันวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงพรรณปอร  เกียล่น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงพรสินี  พุ่มอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายพลวัต  นาคอ่อน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงพลอยขวัญ  นพคุณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงพลอยนภัส  นับถือ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงพลอยรัตน์  วงค์ชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กชายพลาธิป  ฝั้นไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายพศิน  ลาภมาก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงพักตร์ชนก  จันทร์จิรัศมี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงพัชรพร  เทียนสันต์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงพัชรวลัย  วงค์ยศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงพัชรินทร์  เมืองแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายพัทธดนย์  เต็มสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงพาขวัญ  ธรรมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงพิชชาภา  คำปวนบุตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงพิชญาภา  ฟูจักรคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงพิชญาภา  สุดชูเกียรติ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายพิชยุตต์  อลังการนันท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายพิพัฒน์พล  ปรปักษ์ขาม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  วรรณสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงพิมพ์ระดา  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ยะวิญชาญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  วงค์ไพศาลฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงพิรดาภร  สุริยะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงพิรินิภา  สมกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายพีรวัฒน์  พรมศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายพีรวิชญ์  ใจมั่น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงพุธิตา  ศิริสืบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงเพชราภรณ์  เจริญโอฬารวสุ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงฟ้าใส  ฟินทิสืบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายภคพล  รัตนเสถียรกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงภควรรณ  สิทธิหาญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงภทรกมล  ชุมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงภทรภรณ์  กลิ่นน้อย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงภัทรนภา  นาคน้อย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงภัทรวดี  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงภัทรวดี  ตั๋นสืบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงภัทรวดี  สาวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายภัทรวรรธน์  หล้าวงศา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  คำราช โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ปงผาบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงภัทราพร  ครองตาเนิน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงภัทริยาภรย์  ชุ่มเบี้ย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายภาณุชาคร  ทรายสมุทร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายภูริ  ฮั่นยะลา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายภูริวัตน์  อ้นอ้าย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายภูวกฤต  วัฒนาพงษากุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายภูวรา  อินทนา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงมธุรดา  ยาวิเคียน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงมนสิชา  ขยันตรง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงเมธาวี  มณีวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงเมลิสสา  กันชาติ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายยศพันธ์  วังไชยเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายรชต  ชัยสงคราม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายรมย์รวินท์  ทิมมาศย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงรวิสรา  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงระพีวรรณ  จงงามวิไล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายรัชชานนท์  วงศ์ลังกา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงรัตนลักษณ์  อินปา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงลัทธ์สวรรยา  สวนนิถา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงวชิรญาณ์  คำทา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายวรณัฐ  หวานแหลม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กชายวรพล  กันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายวรพล  งามขำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายวรินธร  ต๊ะกันทา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงวริศรา  ใจพูม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายวัชรพล  จันทร์ต๊ะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงวันวิสา  อุตมาศูรย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงวิภาวี  นิธิสิริมงคล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายวิรภัทร  มณีฉาย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงวิรัชยา  ธิปทา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงวิรัลพัชร  เอี่ยมนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายวีรภัทร  ธรรมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงศรัจจันทร์  สว่างวิทย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงศรัณพร  บุญแปง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงศรัณย์พร  จันต๊ะไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กชายศรัณย์  ศรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงศรัณรัชต์  ฟุ่มฟองฟู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงศิตาภา  ธรรมเจริญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงศิรินภา  ศรีราษฎร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงศิริบูรณ์  เงางาม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายศิวพล  ไพศาลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงศิวินทรา  ปวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายศุภกฤษ  เอี่ยมธงชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กชายศุภกฤษ์  เอียงเทศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายศุภวิชญ์  สายดู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงสจารี  ใจคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงสริดา  สิทธิหาญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงสโรชา  ชื่นใจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายสวภัทร  ประโยค โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงสวิชญา  มะเริงสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงสานฝัน  ไชยชมภู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงสายบุญ  ปานคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงสายไหม  แซ่โต๋ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายสาริน  วังหมื่น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายสิรภพ  แก้วชุติมา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายสิรวิชญ์  จันทร์พรหม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายสิรวิชญ์  นนทมาลย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงสิริกร  สุภโชคสหกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงสิริกร  เตชะตันมีนสกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงสิริยากร  วาวแวว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงสุจิรา  เล็กศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงสุทธนาฏ  ธรรมธิกูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงสุธาสินี  ปินตาติ๊บ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงสุธีรา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงสุนิตา  เครือปาละ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงสุนิษา  สะอาด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงสุพิชชา  พิมสาร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงสุพิชญา  คำภิระวัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายสุภวัทน์  สุธรรมปวง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงสุภัสสรา  ชาญสมร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงสุภิญญา  ไชยตาล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงสุริญาดา  ใจแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงแสงส่องหล้า  มาเทพ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงหทัยชนนี  การมี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายหรรษกร  วงศ์อ่อนตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงอณัญญา  ตาเมืองมูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงอโณทัย  คำแสง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงอภิชญา  สัญญะเขื่อน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงอภิชญา  แก้วผล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงอภิญญา  ปะละน่าน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายอภิวิชญ์  เถายศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงอรจิรา  อินนาค โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงอริศรา  ใจนา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงอริสา  ใจตาบุตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายอัครพล  วีเกต โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงอัณรวริณธ์  อินต๊ะขัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายอันดาห์มัน  องค์สรณะคม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายอัศม์เดช  สิริจิระพงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายอัศรานุวัฒน์  ขัติยะราช โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายอัษฎาวุธ  เกมแกรแมน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงอาณดา  คชาปัญญา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายอาทิตย์  ผิวเหลืองสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงอาริสา  ทรัพย์สิริวรกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงอินทัชชญานิศ  ณัฐศุภพิพัฒ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงอิ่มอุ่น  บัวบุตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ณ ลำปาง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงไอริณ  ศักดิ์เดโชกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงกชกร  วิทยากร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงกนกวรรณ  มะทะจิตต์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
553 เด็กชายกรวิชญ์  เครือสุวรรณ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
554 เด็กชายกล้าก้าว  เตียวตระกูล โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
555 เด็กชายก้องภพ  พลเมฆ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ปิลันธนานิธิ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
557 เด็กหญิงกันต์สุดา  แปงใจ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
558 เด็กชายกานต์ณภัทร  พวงแสด โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
559 เด็กหญิงเกทเสมณี  ชัยอนันต์รัตน์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
560 เด็กชายเกียรติพล  ตั้งเพียร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
561 เด็กชายเกียรติวุฒิ  คมใน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
562 เด็กชายครรชนะ  จันทร์พรหม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
563 เด็กชายจักรรินทร์  จันทร์ศักดิ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
564 เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันยะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
565 เด็กชายชนะวิน  อินคำเชื้อ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
566 เด็กชายชลกร  รักเพื่อน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
567 เด็กหญิงชลธิชา  อุดมทรัพย์สมบัติ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
568 เด็กหญิงชิตาภา  พรชนะภากร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
569 เด็กชายชิติพัทธ์  ระวังษี โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
570 เด็กชายญาณาธร  สิงหฤกษ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
571 เด็กหญิงญารินดา  ไฝสุข โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
572 เด็กชายฐากูร  ฟูฝั้น โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
573 เด็กชายณนนท์  ม่วงปาน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
574 เด็กหญิงณัฐชนก  อุตมา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
575 เด็กชายณัฐชนน  ศรีวงค์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
576 เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์ใจมา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
577 เด็กชายณัฐวัศ  จันทร์สืบ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
578 เด็กชายณัฐวุฒิ  ตั้งตัว โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
579 เด็กหญิงณิชานันท์  หล้าขัด โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
580 เด็กหญิงณิชารีย์  โพธิ์ชัยยา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
581 เด็กหญิงดลมินทร์  การดี โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
582 เด็กหญิงดารินทร์  ปัญญายืน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
583 เด็กชายธนกฤต  นิวันติ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
584 เด็กชายธนกฤต  เสือคง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
585 เด็กหญิงธนชา  ยาวิเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
586 เด็กชายธนภัทร  ภูลายเหลือง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
587 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ปิยะพิทักษานนท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
588 เด็กชายธีร์ปภัส  นามวงษา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
589 เด็กหญิงนภษร  ธุงจันทร์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
590 เด็กชายนภสินธุ์  ใจมาลา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
591 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เลี่ยมวิลัย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
592 เด็กหญิงนฤมล  ตันกาศ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
593 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตะนะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
594 เด็กหญิงนารีรัตน์  กาวิละมูล โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
595 เด็กหญิงเบญญาภา  คำลือสาย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
596 เด็กหญิงปพิชญา  ปันเงินเถาว์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
597 เด็กชายปภังกร  ปิ่มขุนทด โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
598 เด็กชายปริญญา  ยวนยี โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
599 เด็กหญิงปริยากร  จันทร์คำเครือ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
600 เด็กหญิงปัฐฑิตา  คงคามี โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
601 เด็กหญิงปิยรมย์  สุริพล โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
602 เด็กชายปุณยวีร์  เต็งรัตน์ล้อม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
603 เด็กหญิงพรนัชชา  กองปิน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
604 เด็กชายพสิษฐ์  ทองใบ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
605 เด็กหญิงพัชรกันย์  บุญสมปาน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
606 เด็กหญิงพัชรินทร์  เจริญยิ่ง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
607 เด็กหญิงพัชรีย์  คงกล่ำ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
608 เด็กชายพัฒนภูมิ  ใหญ่วงศ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
609 เด็กชายพาหุง  ปริยะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
610 เด็กหญิงพิชชามญชุ์  ต่อฑีฆะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
611 เด็กชายพิชญะ  ชัยเนตร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
612 เด็กหญิงไพลิน  เสาะแสวง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
613 เด็กหญิงฟ้าใส  ศรีชัยยา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
614 เด็กหญิงภัททิยา  บุญประเสริฐ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
615 เด็กชายภูดิศ  กนกโชติวรากร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
616 เด็กชายภูธเนศ  อินต๊ะสืบ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
617 เด็กชายภูริภัทร  ธรรทอง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
618 เด็กหญิงเมลดา  เกษมจิรภัทร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
619 เด็กหญิงรตนวรรณ  ปัญญาเมืองใจ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
620 เด็กชายรัชชานนท์  ธิวงค์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
621 เด็กชายรัฐพล  คมแหลม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
622 เด็กหญิงลภัสรดา  ถวัลย์วราศักดิ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
623 เด็กชายลัทธพล  ยศวงศ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
624 เด็กชายวงศพัทธ์  เอิกเกริก โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
625 เด็กชายวรชัย  ใจคำต๋า โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
626 เด็กหญิงวารินชนา  เคหะลูน โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
627 เด็กหญิงวิสุดา  มีมานะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
628 เด็กชายวีรภัทร  ใจอินทร์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
629 เด็กหญิงศิริภัสสร  ใจชนะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
630 เด็กหญิงศิริรัตน์  เกตุหมัด โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
631 เด็กหญิงศิวาลัย  จะงาม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
632 เด็กหญิงสิรินทิพย์  แก้วสาย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
633 เด็กหญิงสิรินาถ  เชื้อมา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
634 เด็กหญิงสุพิชญา  ลุขมาตย์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
635 เด็กหญิงสุภนิดา  อนุวรรณ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
636 เด็กชายเหมราช  ทิพย์มณี โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
637 เด็กหญิงอชิรญา  แก้วปินตา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.4 คณิตประถม
638 เด็กชายอนนต์ชวิน  นิวันเปี้ย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
639 เด็กชายอนวัช  บุญมา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
640 เด็กชายอภิวัฒน์  ทองคำคูณ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
641 เด็กหญิงอรรถยา  ตามอย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
642 เด็กชายอรรถวุฒิ  เกินตัว โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
643 เด็กหญิงอริสรา  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 คณิตประถม
644 เด็กหญิงอริสรา  อินปินตา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
645 เด็กหญิงอลิสา  สิทธิ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
646 เด็กหญิงเอ็นดู  จันทะวัง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 คณิตประถม
647 เด็กหญิงกชพร  สุขเจริญ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงกนกพร  ของเดิม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงกมลทิพย์  นันต๊ะกูล โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงกรณิศภ์  วิวัฒน์รังสรรค์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายกรภัทร์  วิไลย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายกฤติธี  คันธชุมภู โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงกวินทรา  อินทร์หอม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงกันติชา  อินต๊ะมา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ปลายนา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายกิตติกวิน  ทาวงศ์ยศ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กชายเกียรติคุณากรณ์  ธนาบดินทร์กูล โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงขวัญวริน  สุวรรณแสงชูโต โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ฝั้นสืบ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงชญานันท์  ศานตินนท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงชนิกานต์  ตาลคำ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงเชาวภา  เทศสลุด โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงญาณิศา  แคหอม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงฐิดาภา  ใจชุ่ม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายณรัณ  คีรีวรรณ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงณัฐชา  ศรีอิ่นแก้ว โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงณัฐฑิณีย์  แก้วสาร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงณัฐณิชา  สมถวิล โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายณัฐพงค์  ไชยชนะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายณัฐพล  กณิศพงศ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กชายณัฐภัทร  บุญนาค โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงณัฐวดี  ญาณะนันท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงณัฐวิสา  ศรีสุมิตร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กชายติณณภพ  ศรีธรรม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กชายเตชินท์  ยะฟู โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงทอฝัน  เรือนจักเครือ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กชายทัพพ์เทพ  ป่าหลวง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กชายธนกฤต  วงศ์มณี โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กชายธนพัฒน์  มานุ่ม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายธนวัฒน์  แก้วขาว โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงธนัชชา  ณ ลำปาง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงธัญรัตน์  ชุมพลพันธ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายธีรเดช  ชุติมา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กชายนภนันท์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงนภัทร  ธรรมลังกา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายนลธวัช  ละคำปา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงนารีรัตน์  ถาแก้ว โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงบุญญาพร  ใสแจ่ม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงบุศย์รินทร์  อินทร์นวล โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงปวรรัตน์  หนิ้วยะวงค์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กชายปวริศ  ตากล้า โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงปวันรัตน์  วงค์สายา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงปวันรัตน์  โตด้วง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  ปินตาสืบ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงปุณยาพร  ทองอยู่ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  เตยหนาม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงพรปวีณ์  สอาด โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงพรยมล  เจตเกษตรกรณ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงพัชรพร  เสวิกา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงพิชชาณิน  ง้าวทาสม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงพิชญธาดา  ทามูล โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายพีรดนย์  บุญเรืองรัตน์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กชายพีรพัฒน์  ปาพันธ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายพีรวัส  ศิลาชาญ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงเพียงหทัย  บุญเสริม โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงฟ้าใส  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงภวิกา  ปินตาติ๊บ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงเยดีดิยาห์  ชัยอนันต์รัตน์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงโยษิตา  พันธ์กรกช โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงลักษณ์รพี  พิมบุบผา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงวิมลภัทร์  จิตเจริญสิริ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงวีรภัทรา  โกอินต๊ะ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงศิริขวัญ  สุขใส โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงศิริทิพย์  ใจมา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กชายศิริพงศ์  ทะปะละ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เทพา โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงสิริกานดา  อินต๊ะซาว โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงสุวิตา  โกฏสืบ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงอนงค์นาถ  ตามูล โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงอนัญญา  กันทะวงค์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงอภิชญา  จิน๊ะหล้า โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงอภิรญา  มิลิวงศ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายอภิรักษ์  สกุลรักษ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงอภิสรา  มูลผึ้ง โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายอรรถชัย  ลือชัย โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงอรวรา  วิเชียรสาร โรงเรียนบ้านปงสนุก ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายกรณัฐ  จังตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
728 เด็กหญิงกรนันท์  อุดเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
729 เด็กหญิงเขมิสรา  มีแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
730 เด็กชายคุณากร  มาทา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
731 เด็กหญิงชนิสรา  ถาแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
732 เด็กชายชัยรักษ์  สัชฌะไชย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
733 เด็กหญิงชาลิสา  สี่สวุรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
734 เด็กหญิงญาณิศา  ญานะ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
735 เด็กชายฐปนรรฆ์  อินลวง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
736 เด็กหญิงณภัทร  ก้าวกิจพาณิชย์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
737 เด็กชายธนกฤต  ขันติธรางกูร โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
738 เด็กหญิงนฐพร  เพชรเล็ก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
739 เด็กหญิงนภัสนันท์  พรหมมา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
740 เด็กชายบารมี  มีสุข โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
741 เด็กชายประณต  สละชุ่ม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
742 เด็กหญิงปัณฑารีย์  รัตนแสงสกุลไทย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
743 เด็กหญิงปานกมล  บุญสมศรี โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
744 เด็กชายปุญญพัฒน์  ทินอยู่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
745 เด็กหญิงปุณณดา  วัฒนานุสิทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
746 เด็กชายปุณณวิช  เขื่อนสุวงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
747 เด็กชายปุณปวีร์  ศรีนาคา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
748 เด็กชายเปรมปุลิน  ตามจิตต์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
749 เด็กชายพอเพียง  คำใจ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
750 เด็กชายพัฒนชัย  วรัญญรัตนะ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
751 เด็กชายพิตตินันท์  เทือกถา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
752 เด็กชายพีระวิชญ์  นาโตนด โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
753 เด็กชายพุทธิวัฒน์  วังจิระพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
754 เด็กหญิงภรภัทร  ศรีสุทธะ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
755 เด็กชายภัคภวัต  จันมะโน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
756 เด็กหญิงภัทรพร  ขันนาแล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
757 เด็กชายภานุพงษ์  จันทร์สืบ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
758 เด็กหญิงภาวินี  หอมนาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
759 เด็กหญิงมนัสนันท์  จิตตวัฒน์รัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
760 เด็กหญิงวรวลัญช์  จันมะโน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
761 เด็กชายวรวัฒนพงศ์  กงแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 คณิตประถม
762 เด็กหญิงสรัลพร  สารธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
763 เด็กชายสิรภพ  มุ่งดี โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
764 เด็กชายสิรวิชญ์  ไชยวรรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
765 เด็กชายสิริภพ  มุ่งดี โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
766 เด็กชายสุดที่รัก  เอื่ยมสุข โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิตประถม
767 เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วก้อน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
768 เด็กชายอนุรักษ์  ตรียกูล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 คณิตประถม
769 เด็กชายปัณณวิชญ์  ปิงฟอง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงเพชรรดา  แสนสุภา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายยงยศ  ปีบ้านใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงกวินทิพย์  ปันวงค์รัศมี โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กชายก่อกุศล  โพธิ์หล้า โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กชายก้องกิดากรณ์  คำวงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กชายกันตพัฒน์  เครือศึก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงกานต์ธีรา  อรรถานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงขวัญสุดา  เขื่อนศร โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงจอมขวัญ  แสนทิ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงจินดารัตน์  ศรีวงษ์ชัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กชายจิรายุ  สุริยะวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงจีรา  อินต๊ะนนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงชนกนันท์  ขุนนาม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงชนิตสรา  มีสัตย์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กนกกังวานโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กชายฐปนรรฆ์  เทียนถนอม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กชายณฐนนท์  ศักดิ์ชัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายณัชพล  ตั้งสุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงณัฐฐ์ณิชชา  อัชแมนมิตร โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงณัฐณิชา  มณีมูล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ธรรมวันทา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงณัฐนันท์  นาควิโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กชายณัฐภัทร  ต้อขัดคำ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กชายธนกร  เครือดวงคำ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กชายธนกฤต  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงธัญลักษณ์  อริยะดิบ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงธัญสินี  เหล่าภักดี โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายธิติวิชญ์  ยะด้วง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายนรวีร์  ปงจันตา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงบุณยาพร  ศรีสินทร โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กชายปองภพ  รัตนประทีป โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงปาลิกา  ธรรมสุ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงปิยามา  บุพชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กชายพชร  ประสาทพร โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงพรไพลิน  อภิบาลพูนผล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายพรหมพิริยะ  ปิยะโสภา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงพลอยชยา  แจ่มพรมงคล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงพิชชานันท์  โภควินภูดิสนันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กชายพิมพ์พิชชา  เหลืองจิรโณทัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายพีรวิชญ์  สดใด โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายพีรวิชญ์  ใจยา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กชายภัทรชัย  ชัยกานต์กุล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กชายภูพานทอง  สายปัน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงภูมิชนก  ต๊ะมะโน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กชายภูร์พสิษฐ์  รุจิระจินดา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.4 วิทย์ประถม
815 เด็กชายภูศกร  มณีมูล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  รุจิพรธีรากุล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงเมธัสสินี  อ่าวตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กชายรักธัมม์  วัฒนานุกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กชายวรภัทร  เจตเกษตรการณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงวรัญชลี  ฤทธิยา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงษุภากร  เป็นมูล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงสรรค์ชนก  ตันสุวรรณวงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กชายสุภกิณห์  วัทโล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงอติมา  รัตนชมภู โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กชายอภิสิทธิ์  สัญญะเขื่อน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กชายอริญญ์ชัย  กิมวังตะโก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงอัชราวดี  กุลบก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงอิษยา  จารุวัฒนกุล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงอุรัสยา  อโรร่า โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายเอกอมร  มหาวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กชายโชคทวีทรัพย์  มีมานะ โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.6 คณิตประถม
832 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  กลิ่นชิด โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.4 คณิตประถม
833 เด็กหญิงณัฐกมล  ภัทรวีรานนท์ โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.6 คณิตประถม
834 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุษบงค์ โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.5 คณิตประถม
835 เด็กชายณัฐภัทร  ศิลปกันตัง โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.6 คณิตประถม
836 เด็กชายธนกฤต  เมืองมา โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.6 คณิตประถม
837 เด็กหญิงธนธรณ์  บัวแดง โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.6 คณิตประถม
838 เด็กหญิงธนิฌา  ไชยวรรณ์ โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.6 คณิตประถม
839 เด็กชายนรภัทร  ต๊ะวงศ์ษา โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.6 คณิตประถม
840 เด็กหญิงปพิชญาภา  เพชรจิรเศรษฐ์ โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.6 คณิตประถม
841 เด็กหญิงปลายฟ้า  หว้านเครือ โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.5 คณิตประถม
842 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ก๋าลือ โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.6 คณิตประถม
843 เด็กหญิงภัททีรา  กันทวงศ์ โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.6 คณิตประถม
844 เด็กหญิงสุรภา  คำภิระแปง โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.6 คณิตประถม
845 เด็กชายกาณฑ์  ก่อพานิชกุล โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงจริยาพร  ยกไว้ โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงจินห์จุฑา  ประเทืองบริบูรณ์ โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงณัฐหทัย  เครืออินทร์ โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงณัฐารีย์  วันชัยนาวิน โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กชายธนัช  ไชยมงคล โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงธัญชนก  สายสร โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงธัญพิชชา  ถามล โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงปภาดา  ศรีคำวัง โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงปัญสิชา  บังเลา โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงพิชชาภา  คลังเพชร โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงแพรวา  แควชล โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงวรวลัญช์  ไชยเมืองมูล โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงวีรดา  เอกรักษ์วัฒนา โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงอุรัสยา  โวหาร โรงเรียนไตรภพวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กชายจิรพนธ์  สมเด็จ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.5 คณิตประถม
861 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุญทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.5 คณิตประถม
862 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  เยียดยัด โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.6 คณิตประถม
863 เด็กชายชาญนน  ธรรมชัยกุล โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.4 คณิตประถม
864 เด็กชายฐปนวัฒน์  จิโน โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.6 คณิตประถม
865 เด็กชายณัชชนน  จันทร์เจนจบ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.5 คณิตประถม
866 เด็กหญิงณัฐวรรณ  อินทะจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.6 คณิตประถม
867 เด็กชายเทพพนม  ป้ัองขันธ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.6 คณิตประถม
868 เด็กชายธนดล  ปิงยศ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.6 คณิตประถม
869 เด็กชายธีระเดช  เทพภาพ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.6 คณิตประถม
870 เด็กชายปฏิภาณ  เป็กเตปิน โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.4 คณิตประถม
871 เด็กชายปาณรวัตร  ต๊ะมาฟู โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.6 คณิตประถม
872 เด็กชายปุณณวิชญ์  แสนคำ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.5 คณิตประถม
873 เด็กชายภูวเนศวร์  วงค์เมาะ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.5 คณิตประถม
874 เด็กหญิงวาดจันทร์  แสงเอี่ยม โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.5 คณิตประถม
875 เด็กชายสืบสกุล  คำตัน โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.6 คณิตประถม
876 เด็กหญิงกัลยรัตน์  กันทา โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงกาญจน์ณิชา  อ้างอิง โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงกุลสินี  วงค์จา โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงชนกานต์  ไชยบุญเรือง โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงพรรณิดา  เฟื่องธุระ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงมลฤดี  กองแก้ว โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.4 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงรัชนก  เตจะบุตร โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงวรัณภรณ์  อินตาโย โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงหทัยรัตน์ชนก  เกษา โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงกนกรัตน์  บุญโล่ โรงเรียนบ้านทาน ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กชายจิราวัฒน์  ล้านมา โรงเรียนบ้านทาน ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงชนัญชิตา  บุญสม โรงเรียนบ้านทาน ป.4 วิทย์ประถม
888 เด็กชายณัฏฐภัทร  ไชยคำ โรงเรียนบ้านทาน ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงธันยมัย  หมื่นวิวัฒน์ โรงเรียนบ้านทาน ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงนพิชญาพร  หน่อคำ โรงเรียนบ้านทาน ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงนัฐนิชา  วิโยค โรงเรียนบ้านทาน ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงพฤกษา  อุตเตกุล โรงเรียนบ้านทาน ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กชายพหล  ชาภูมี โรงเรียนบ้านทาน ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงอนันตญา  ชาภูมี โรงเรียนบ้านทาน ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงอรุชา  บุญสม โรงเรียนบ้านทาน ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เชิงดี โรงเรียนสบป้าดวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายอนุภัทร  อุดหมอ โรงเรียนสบป้าดวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงกันต์จิรา  เพ็งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 คณิตประถม
899 เด็กชายเกื้อพิสิทฐ์  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 คณิตประถม
900 เด็กหญิงจิราพร  เชื้อเดช โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 คณิตประถม
901 เด็กชายณัฐวุฒิ  เจริญไชย โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 คณิตประถม
902 เด็กชายทฤษฎี  อินทิยศ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 คณิตประถม
903 เด็กชายทศพร  หล้าคำลือ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 คณิตประถม
904 เด็กชายทีปกร  ศรีวิลาศ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 คณิตประถม
905 เด็กชายธัญเทพ  วงค์ชมภู โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 คณิตประถม
906 เด็กชายนพรัตน์  รัตนสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 คณิตประถม
907 เด็กชายนรวิชญ์  มหาวิค โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 คณิตประถม
908 เด็กชายนิรวิทธ์  กันทะมาศ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 คณิตประถม
909 เด็กหญิงบัณฑิตา  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 คณิตประถม
910 เด็กหญิงปริชมน  ดีขุนทด โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 คณิตประถม
911 เด็กหญิงปรีณาพรรณ  สมปัญญา โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 คณิตประถม
912 เด็กชายปองคุณ  ปานดี โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 คณิตประถม
913 เด็กชายภูริวัฒน์  อุบล โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 คณิตประถม
914 เด็กหญิงลักษิกา  โสวะ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 คณิตประถม
915 เด็กชายวรปรัชญ์  หมั่นคิด โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 คณิตประถม
916 เด็กหญิงวิภาดา  นวารหาธิคุณ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 คณิตประถม
917 เด็กหญิงศิริกานดา  ใจชื่น โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 คณิตประถม
918 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สันเสมศรี โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 คณิตประถม
919 เด็กชายอธิภัทร  ธนานุภาพ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 คณิตประถม
920 เด็กชายอธิภัทร  นาควิลัย โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 คณิตประถม
921 เด็กหญิงอรกิตติญา  ตุทาโน โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 คณิตประถม
922 เด็กหญิงอาริยา  เชื้อดวงทิพย์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 คณิตประถม
923 เด็กชายกรกฏ  วงศ์ชมภู โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงกัญชพร  วิลัย โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 วิทย์ประถม
925 เด็กชายกิตติพงศ์  ปินตาใจ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กชายเจษฎาพันธ์  พุ่มขจร โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงชุมาพร  สีอ่อน โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 วิทย์ประถม
928 เด็กชายณัฐพงษ์  แสนปิง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กชายณัฐพล  มูลเมือง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงณิชากร  แสงงาม โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  บุญทาทอง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 วิทย์ประถม
932 เด็กชายธณกร  ชุ่มวงค์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กชายธนพัฒน์  เอกราช โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงธัญชนก  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงธัญญรัตน์  จำรัสประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กชายธีรภัทร  ศรีสุขใส โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กชายนราธิป  พันธ์งาม โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงนวพร  สร้อยนาค โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กชายนวภัทร  ทะอินตา โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงปนัสสินี  ใจหมั้น โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงปัญญาภรณ์  ปิมแปง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กชายปัณณวิชญ์  ประเสริฐโชคชัย โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงปาณิชา  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 วิทย์ประถม
944 เด็กชายปิติพันธ์  เตียวตระกูล โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงปิ่นสุดา  เทวงศา โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กชายพงศกร  ศรีสุขใส โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กชายพงศกร  เหล็กกล้า โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กชายพงศ์จักร  นันทโชคชญานิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กชายพลากร  โชควิเศษ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงพัชริญา  แววขำ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงพาขวัญ  แก้วตาคำ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงพิชญาภา  จิตมนตรี โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 วิทย์ประถม
953 เด็กชายพิพัฒพงษ์  อินแถลง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กชายพิสิษฐ์  จันทะเสน โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กชายภาณุฤทธิ์  บุญยงค์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงมธุริน  วิชัยกิตติคุณ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 วิทย์ประถม
957 เด็กชายรณชิต  เชียงโฉม โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กชายรัฐศาสตร์  นามลายทอง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์  ขาวอ่อน โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงวรรณกานต์  ณ ลำปาง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงวรรณกานต์  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กชายวรายุทธ  ธิปละ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กชายวัชรพล  แช่ใจ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กชายวีรพล  แก้วมีแสง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กชายวีรภัทร  ปานโบ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงศรัญญา  วงค์ปัน โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงศศินา  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงศิริวิมล  แดงชมภู โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กชายศุภณัฐ  อินไผ่ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงสุฐพร  เครือระยา โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงสุทธิดา  พลงาม โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงสุภาวิตา  เอียกพงษ์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.4 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงสุวพิชชา  ปินตา โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กชายอัจฉริยวุฒิ  ใจหมั้น โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กชายอัษฎาวุธ  บุญวรณ์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ปุกปนันท์ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.4 คณิตประถม
977 เด็กหญิงปาลิดา  ชาวเ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.4 คณิตประถม
978 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คำนิล โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.4 คณิตประถม
979 เด็กชายกนกพล  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สัญญา โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงขนิฐา  ณ ลำปาง โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงขวัญพัฒน์  ถาอินจักร โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงเขมกร  ขัดบุเรือง โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงเขมจิรา  แปงวัง โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กชายคุณานนท์  ปงคำพรม โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงชนากานต์  พุทธัง โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงชนิดา  เฟยธิก๋า โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงชนิศา  ดุลยพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงณัชชรินทร์  วรรณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงณัฐชยา  สำรีราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.5 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงณัฐริกา  ตาแสน โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กชายณัฐวัศ  วังมูล โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กชายธนภัทร  แก้วเมือง โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงธัญชนก  นัดกิ่ง โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงธัญวรัตน์  อุดเมืองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงธัญวรัตน์  แสงบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กชายนพนันท์  ร่มโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงนารินทร์  แสนคำฟู โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงนิพาดา  คำเมืองไหว โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายบริรักษ์  วงศ์สิงห์ขัน โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงบุษยมาศ  ต๊่ะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายประเสรฺิฐ  พอชัย โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายปวิณ  ชาติท่าค้อ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  หมายสุข โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงปาริตา  ปูปินตา โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงพนิตนันท์  คำอ้าย โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงพิชญาดา  ขัดพรม โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายพิชัย  ชีช้าง โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.5 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  จุลละสุภา โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มิ่งเชื้อ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงไพลิน  อินถานะ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายภูวนัย  ปาริมา โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.4 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงรัตนมน  เป็งปลูก โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงเลี่ยวจือหลิ่ง  แซ่เลี่ยว โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายวรายุส  อินถา โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.4 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงวินิชา  แลใจ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงวิภาวดี  ทรายสมุทร โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงวิมลสิริ  พัฒนาเ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.4 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายวิวรรธน์  พัฒนาเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงศรัญญา  บุปผา โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงสิริธรณ์  ด้วงบุญมา โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายเหมราช  สัตยรังษี โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงอาร๊ณัฐ  โคตะมะ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายกฤษณพล  เขื่อนแก้ว โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 คณิตประถม
1025 เด็กหญิงชนากานต์  ปวงแก้ว โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงชัญญานิตา  ง้าวทาสม โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1027 เด็กชายณัฐดนัย  สุขรัตน์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 คณิตประถม
1028 เด็กหญิงทิพวรรณ  จอนดอน โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1029 เด็กหญิงธนภรณ์  สุทธนะ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงธนาพร  เมธา โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1031 เด็กชายนนทภัทร  วงศ์ชนะ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1032 เด็กชายนเรน  ชัยเรือง โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1033 เด็กชายบัณณวิชญ์  บุษบา โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1034 เด็กชายประกฤษฏิ์  สิงห์ประสิทธิ์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 คณิตประถม
1035 เด็กชายพชชัย  ชาสอนตากิจ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1036 เด็กหญิงพัณณิตา  หลีแก้วเครือ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1037 เด็กชายพิภูษณ  เตจาคำ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1038 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จิตร์สนอง โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1039 เด็กชายภาวัต  ศิริพันธุ์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1040 เด็กชายเมธชนัน  ลาดคำ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 คณิตประถม
1041 เด็กหญิงเมพิชชา  มณีนันท์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1042 เด็กชายรัชชานนท์  เป็งวงค์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 คณิตประถม
1043 เด็กชายศุภวิชญ์  สิงห์ประสิทธิ์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.5 คณิตประถม
1044 เด็กชายสุธวัช  ทองพยงค์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1045 เด็กชายอดิศร  อินถาสาร โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 คณิตประถม
1046 เด็กชายอรัช  อุ่นไทยแท้ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 คณิตประถม
1047 เด็กหญิงอัญธิกานต์  อุดมกิจ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 คณิตประถม
1048 เด็กหญิงกวินธิดา  ปะละน่าน โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พึ่งศรี โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายเกียรติภูมิ  ภูรินสวัสดิ์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงจรรยพร  สมศรี โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงชลธี  คะวงค์ดอน โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงชัณญานุช  ชัยชนะ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายชัยศาสตร์  สารียอด โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายชินภัทร  คำลือปลูก โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายฐากร  เครือบุญมา โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงณฎา  วิไลรัตน์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงณฐมน  สว่างปัญญา โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงณภัทร  ฝูงกลิ่น โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  นุด้วง โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายณัฏฐาพร  อินทราย โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายณัฏฐาพล  อินทราย โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายณัฐภัทร  เขียวฉอ้อน โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงติณณภัทร์  จันทะยศ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายธนกร  แปงวัง โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายธนกฤต  ยะนาวงศ์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายธนากร  ฟาบิโอ โรบินสัน โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงนาตาชา  ปองรักษ์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงนาริน  เทพชัย โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายบลิวศิริ  สืบทอง โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงบุญญรัตน์  เอียมเทศ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงปิยภัทร  พิเลิศ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงปุณยวีร์  ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงพรธวัล  บุษกนิษฐ์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงพรน้ำทิพย์  ดอกพิกุล โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ปาละจเร โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงพิชญาภา  เซี้ย โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  วงศ์ปลูกแก้ว โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงพิรญาณ์  เกตุชัยโกศล โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงพิระดา  อ้วนใส โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงพิรุณรัตน์  ยาวิชัยแก้ว โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายพีรวิชญ์  มุณีแก้ว โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงพุทธิมณฑน์  จารุวีรยากุล โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงเพชรไพลิน  วงศ์ชมภู โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงเพชรใส  พลอยทำ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงแพรวา  คำลือปลูก โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงแพรวา  สร้อยแก้ว โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงภัทรภร  ยืนยง โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงภัทศา  ศรีชัยตัน โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายภาคิน  คำมาวงค์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงมณีกานต์  อยู่กิ่ม โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงเมธาวี  รักศิลปดี โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายยชญ์วริศ  ศรีนวล โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงรับอรุณ  เครือสายใจ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงวรรณธิชา  หมื่นตาบุตร โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงวิมลสิริ  เถาเปี้ยปลูก โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงวีรยาพร  อาจแก้ว โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายเวทิส  แสนคำ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงสิริกัลยา  ไกลโต โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงสุชัญญา  โยทิน โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงสุรางค์พิมณ  หอมแก่นจันทร์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายอภิวิชญ์  ปิยมั่นคงวิทย์ โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงอรณิชา  คิดอ่าน โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงอัญมณี  ขวัญทอง โรงเรียนพินิจวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงนาบุญ  กันชาติ โรงเรียนดอนไชยวิทยา ป.6 คณิตประถม
1106 เด็กชายพรรษกร  กันทะมา โรงเรียนดอนไชยวิทยา ป.6 คณิตประถม
1107 เด็กหญิงพัชรธิดา  คู่กระสังข์ โรงเรียนดอนไชยวิทยา ป.4 คณิตประถม
1108 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  แก้วมี โรงเรียนดอนไชยวิทยา ป.6 คณิตประถม
1109 เด็กชายภากร  กาวิละ โรงเรียนดอนไชยวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เกตุพรม โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายกฤตวิทย์  มงคลอัญชลี โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายกฤษฎาพันธ์  ขันนาแล โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.4 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงกันญาลักษณ์  นันตา โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายจนัธสุธา  แมตเมือง โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.5 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายชนาธฺฺฺฺิศ  กันทา โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายชุติพนธ์  สายนํ้าเย็น โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายธีรยุทธ  กล้าแข็ง โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงนิสรีน  เล็กศรี โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชา  สานอินทร์จักร์ โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.4 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายภัทรดนัยย์  แต้มมาก โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงภัทรศยา  อาวรณ์ โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงภิรารัตน์  จันทร์คำ โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายรชต  ธฺิน่าน โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงวิชญาดา  ดวงใจ โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายสิรวิชญ์  สมผดุง โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  เทือกศิริ โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงกนกพร  บุญศรี โรงเรียนเทศบาล5 ป.6 คณิตประถม
1128 เด็กหญิงกิตติพร  บุญเจริญ โรงเรียนเทศบาล5 ป.6 คณิตประถม
1129 เด็กหญิงณภัสรพี  เครือคำ โรงเรียนเทศบาล5 ป.6 คณิตประถม
1130 เด็กหญิงนริศรา  แซ่ลี้ โรงเรียนเทศบาล5 ป.6 คณิตประถม
1131 เด็กชายนิติภูมิ  สิทธิทอง โรงเรียนเทศบาล5 ป.6 คณิตประถม
1132 เด็กชายสุธีรเดช  ปาร์ค โรงเรียนเทศบาล5 ป.6 คณิตประถม
1133 เด็กชายกลเกียรติ  วัฒนโชติ โรงเรียนเทศบาล5 ม.2 คณิต ม.ต้น
1134 นางสาวชุติกาญจน์  สูตรเลข โรงเรียนเทศบาล5 ม.3 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงมธุนิดา  มโนสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล5 ม.1 คณิต ม.ต้น
1136 นายวทัญญู  เคหะลูน โรงเรียนเทศบาล5 ม.3 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กชายภูมิรพี  โรจนวิภาค โรงเรียนเทศบาล5 ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงนภัคสวัลย์  สมินทรปัญญา โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
1139 เด็กชายปุญญพัฒน์  สาหร่าย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
1140 เด็กชายฝนหลวง  แก้วเงิน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
1141 เด็กหญิงภภรกัญ  วณิชย์วิสุทธิ์ชัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
1142 เด็กหญิงลักษณ์นารา  ใบกว้าง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
1143 เด็กชายลีโอ จื้อห่าว  เฉิง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.6 คณิตประถม
1144 เด็กหญิงกุลธิดา  อุปการัตน์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายจิรภัทร  จิรัฐิตินันท์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงติณณา  ตรงปัญญาโชติ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงธัญชนก  วงค์วิชัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายปฐพล  จันทร์ต๊ะฝั้น โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายปรานต์  อมาตยกุล โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายพิภัช  อมาตยกุล โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงภัคชิสา  วณิชย์วิสุทธิ์ชัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.4 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงมินตรา  วิธวาศิริ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายวรพรกุล  น้อยมณี โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา) ป.6 วิทย์ประถม