รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกณพัทธ์  เฉิง ซุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนกพร  พุ่มวงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองอร่าม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกนิษฐา  กรสุพรรณ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายกฤติน  ศรนิกร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤษฎา  ชัยภักดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกัญญาวีร์  มูลใจตา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกาญจนีย์  หงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายกิตติทัต  เงินอุปถัมภ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกุลลธิดา  บุญยมาลิก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายเกียรติคุณ  เข็มมาก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายจิรภาส  พระภายครบุรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วสุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชณัฐธิศร  จันทร์ต๊ะ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชลธิชา  ไวทรง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงฐิติกานต์  ลอยเวียงคำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงฐิตินันท์  พลพรม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณัฏฐ์กานต์  บุญราศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายณัฏฐพล  นุชรักษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  คุ้มทรัพย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายณัฐปพน  อรชร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายณัฐพัชร์  ชื่นสวัสดิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายณัฐภูมิ  เหลือล้น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายณัฐสิทธิ์  จอมจตุรัส โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายณัฐสิทธิ์  อุ่นกุดเชือก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายดุษฎ์ปิยะชาติ  ลมุลทรัพย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงเดือนนภา  ผิวบาง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายทวีศักดิ์  เฉลยศาสตร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายธงรบ  สุขสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงธนัชชา  ภาคมณี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายธนัชชา  เถินมงคล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงธนัญญา  ทองคง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงธัญรดา  บัวศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงธัญวี  ชูวงศ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายธีรดนย์  ด้วงสีแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงธีรดา  หนูเส็ง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายธีรเดช  ยิ้มไพบูลย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายนนปวิธ  มูลพันธ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายนภดล  เหมพิจิตร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงนภสร  นิมาลา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงนริสา  คิดถาง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายนันทวุฒิ  ช่วยสัตว์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงนิชาภา  โชติพรม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายนิธิภัทร  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงนิภาวรรณ  ทองไทรบุญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงนิภาวรรณ  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายบรรหยัด  เนียมหอม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงเบญจภรณ์  เรือนเพชร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายปฏิพล  โภคี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายปฏิภาณ  ดิษสอาด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงปณิตา  จันทร์มะณี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงปนัดดา  บริรักษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายปรรัตน์  เรืองวุฒิเดช โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงปรารถนา  เงินสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงปริณลดา  บุญชู โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายปรีชาชาญ  หารศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงปรียาภัทร  หาทางลาน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายปิยะรมณ์  แท่งทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายพงศ์กร  บุญถม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายพงษ์เพชร  แก้วดวงดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงพชรพรรณ  ขวัญนาค โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายพชรพล  ท่าทราย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงพรนภา  สุวรรณ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงพรพิมล  บุญราศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงพรรณษา  อ่อนท้วม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงพลอยไพลิน  แก้วประเสริฐ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายพันชยาธร  บุญธรรม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  สุทธิ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงพิชญ์สินี  คงสมชม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ทองคง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ดารา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงภธิดาพร  ตันตระกูล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงภัชจิราณ์  คำลาย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายภัทรดนัย  วงเวียนคำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงภัทรธิดา  นามปัญญา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายภีรภาพ  อินทร์กล่ำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายภูริภัสร์  บุนนาค โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายภูวนัตถ์  อาจป้อง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงมัญฐณิตา  ยิ้มใย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงเมษา  พานทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายระพีวิทย์  เงินศิริ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงรุ่งนรี  ทองทา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงวนิดา  ศรีสุมาลัย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงวรรณวิสา  ช้างเผือก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงวรัญญา  ช่างศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงวรารัตน์  ท้าวศรีสกุล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงวัชรินทร์  นาคประสิทธิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายวิชญ์พล  จำมั่น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงวิธิญญา  แสงสุริยาโรจน์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงศศิวิมล  ปานเพ็ชร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายศุภณัฐ์  โควงค์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงสรัสวดี  วี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายสวรินทร์  ศรีบำรุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงสุชานันท์  ปัดเป่า โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงสุพิชญา  บุญกล่ำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงสุภัค  วงษ์นิ่ม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงอจิรภาส์  จันทะเขต โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายอธิการ  เฉลิมนาม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงอธิษา  คำอ้น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายอภิชาติ  สดเขียว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายอภิชาติ  เย็นตรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายเอกลักษณ์  สายคำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงไอริสา  ปาระบับ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงกณณิชา  ซุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายกนกกร  พวงมาลา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายกภินันท์  วีรานิติธาดา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงกมลพรรณ  หนูแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงกมลรัตน์  อาดดีลัง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายก้องภพ  จั่นนุช โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทีใหญ่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปิ่นเงิน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงกัญญาวีย์  ขวัญตา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายการัณยภาส  มานะกุล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงกีรติ  จิตณรงค์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงแก้วกานดา  แก้วมณี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงขนิษฐา  หมื่นเมือง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายจักรภัทร  ศรีสาคร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงจิณณพัต  คตน่วม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงจิดาภา  เพ็งสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ประทุมศิลา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงจุฑานาท  แคนสา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงจุฑามณี  ถาวรทัศน์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงจุฑามาส  ขันนาค โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงฉัตรชนก  ทองเย็น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายฉัตรชัย  ด้วงพรม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงชญานิษฐ์  จันทร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงชนากานต์  ใจสุวรรณ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายชนาธิป  สวัสดิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงชนิสรา  ไวทรง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายชลสิทธิ์  เพ็งชาติ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายชาญพิชัย  คงคาชาติ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงฐิติชญาน์  เกตุดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงฐิติญา  อินทรพงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงณัฐชา  จอมจตุรัส โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงณัฐณิชา  กรองแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตั้งชัยวรรณา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงณัฐนันท์  คัมภีระ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายณัฐนันท์  จันทร์อินทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงณัฐนิชา  สาแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงณัฐวิภา  สาแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงธมลวรรณ  คำวิชิต โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงธันย์ชนก  ทับทิมทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงธันย์ชนก  เฉยแหวน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงธิดารัตน์  จุ้ยสกุล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงธีรดา  แววสว่าง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายธีรภัทร  วงษ์พรหม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายธุวานนท์  ดิษสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายนฤภัทร์  สลุงอยู่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงนันทินี  สว่างแสง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงนาถลดา  ยานู โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงนารีรัตน์  คำพญา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงเนตรนภา  ผลเพียน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงบุญฑริกา  อนุชาติ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงเบญจมาศ  ตินเวช โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงปภัสนันท์  ฤทธิ์น้อย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายปริญญา  สิงห์แดง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงปรียาภา  หาทางลาน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงพรชนก  เกตุทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงพรไพลิน  แก่นกระโทก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงพัชพิชา  บุญธรรม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ใจโปร่ง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงพัชราภา  วงษ์สลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายพีรพัฒน์  คงสมบูรณ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงพุทธพร  พรภู่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงเพชรลดา  เสือพิมพา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงเพียงขวัญ  สมเอี่ยม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายภัทรดนัย  บัวเจริญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายภูริณัฐ  ประดิษฐ์ภูมิ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงมณีทิพย์  มีทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงมณีวรรณ์  ธรรมนิยม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายรชต  โตดีลัง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายรพีพัฒน์  ทัพมาลัย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงรัชนก  สิงห์เถื่อน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงรัตติกาล  ตันมา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงรุ้งดาว  ชุ่มสโมสร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงรุ้งตะวัน  จิตจำนงค์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายวชิรวิทย์  จิตสมัคร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงวนิดา  ศิลปาภรณ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงวรรณกร  พุฒหอม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงวรรณกานต์  ชุมพล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายวรากร  หวั่นท๊อก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงวริศรา  จันทร์ฤทัย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงวันวิสาข์  ปรีดา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงวัลย์ลิกา  มีสุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงวาสนา  พูลเพนียด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงวิชญาพร  นำไทย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงวิภาวรรณ  ลาโม้ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงวิลาสินี  เฮงประเสริฐ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายวุฒิชัย  อินทร์สุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงศรุตา  คำพลึก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายศุภวัฒน์  คำแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ชินบุตร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงสรัญญา  ลานสมบัตร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงสาธิตา  เร่งรัด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายสิรภพ  นิลมาลา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงสุกัญญา  กลิ่นคง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  เฉลยพงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงสุธาวัลย์  อ้วนศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงสุนิษา  บุบผา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายสุพัฒน์  ขำขัน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงสุภัทรรัชต์  ฤทธิ์ขันธ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงสุภาวดี  อุ่นเสนีย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงเสาวรส  อินทรโชติ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายอธิวัฒน์  นุ้ยพิน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงอนิลทิตา  เย็นเจริญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงอาทิตยา  อ่อนสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงอาทิตยา  แสงมา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงอำไพศิริ  แสนศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงอิสรีย์  ทองบุญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงกณกพร  พลายงาม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงกติกาญจน์  ช่วยชาติ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงกนกนิภา  ควรอักษร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงกนกวรรณ  มั่นโพทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงกรรณิการ์  มีพฤกษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายกฤษฎา  เทียมนู โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายกวินทร์  บัณฑิต โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายกองทัพ  อ่อนสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พัดเย็น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงกัญทิวาพร  อุ่นเสนีย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กชายกัณฑ์เอนก  คงเจริญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงกัณภัทร  เข็มวงศ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กชายกิตติกวิน  อ้นทา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายกิตติกานต์  ทองนพ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายกิตติพัทธ์  กาษร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงกิตติ์ลภัส  สยามรัฐ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายกิตติวินท์  บุญมา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายกิตติศักดิ์  กองมณี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงกุลรภัส  มารัตน์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงเกวลิน  ดอกสันเทียะ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงเกสรา  เหนี่ยงจิต โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงขัตติญา  แจ้งมรคา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายจักรภัทร  ไป๋สกุล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายจิระวัฒน์  พลชัยสง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงจิระษา  ดีผิว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงจิราพัชร  สลุงใหญ่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายจิราวัฒน์  สุขถนอม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กชายจีรพัฒน์  ไกรสอน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  สุดาดวง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงฉัตรติกาญ  มีเคราะห์ดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงชฎาภรณ์  สุดการุณ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายชนาณัติ  ทารัตน์สอน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงชนิดาภา  พงษ์ปรีชา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงชลวษา  แสงเงิน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงชัญญานุช  สร้อยสุวรรณ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงชุติมา  โอนอ่อน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงโชติกา  โชติสม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงโชติญามณฑน์  ทนลาน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงญาณิศา  กุลเมือง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงฐานิดา  วาจาเพราะ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายฐาปกรณ์  ศรีวงศ์ษา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงฐิญาดา  อยู่รอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายฐิติเดช  ทับทิม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงณกัญญา  พันธ์ศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงณปภา  หมื่นที โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงณภัททภรณ์  สมเอี่ยม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายณภัทร  ทองคง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กชายณภัทร  ทองอิน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายณภัทร  แก้วเพ็ชร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายณวพล  เถื่อนสท้าน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงณักฐกานต์  แสงสว่าง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงณัชญา  ดอกสันเทียะ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขเกษม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงณัฐธมลวรรณ  ขจิตเพชร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงณัฐธิดา  ผิวขาว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงณัฐธิตา  คำวิชิต โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงณัฐนรี  สุดพูล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายณัฐนันท์  รัมนา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายณัฐนันท์  เจริญสม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายณัฐภูมิ  จันทร์ภิรมย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงณัฐริการ์  ลีเลิศ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงณัฐวิภา  จุ้ยช่วย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงดลรสา  เชตประพันธ๋ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงตันหยง  สุขเกษม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายทศพล  รัตนพลที โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงทิฐินันท์  แดงลพ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงทิพย์ภาวดี  โพธิ์สม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายทิวัตถ์  นาดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายเทพหัสดิน  สุขสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายธนกฤต  สัมปะติจฉามิ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงธนพร  ช่วยสัตว์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายธนภัทร  ท่านมุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงธนภัทรษอร  พละกุล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงธนวรรณ  กิ่งสวรรค์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายธนวัฒน์  บุญเทพ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงธนัฐดา  เกษตรไพศาล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายธนาภัทร  ศรีมาลา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายธราเทพ  ทีใหญ่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายธวิพล  อำขำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงธัญวรัตน์  พุฒจีบ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงธันยชนก  สมภาค โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กชายธันวา  บัวดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงธาดารัตน์  พูลสุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงธารารัตน์  โอสถ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงธิดารัตน์  คุยนา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายธีรัฐโชติ  ไม้น่วม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายนนทพัทธ์  ขันซ้าย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายนนทพัทธ์  อ่อนสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงนพณัฐ  เอื้อวัฒนานุกูล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงนภัสปภา  สง่าเนตร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงนภัสสร  สาหร่าย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงนริศรา  จันทร์สวัสดิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กชายนวกัญจน์  แก้วมณี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงนวสรณ์  สรรพศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงนันทวัน  ม่วงแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงน้ำเพชร  แย้มปราศัย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงนิชาดา  วงศ์รอด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงนิชานันท์  กลิ่นสีสุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กชายนิรุตติ์  มาลา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงนุชจริน  ชูชาติ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายบวรภัศ  อยู่เกษม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงบุญญาพร  สรหงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงบุญญาภา  บุญดีชยาภรณ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงปนิดา  จันทร์เตมี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงปรวรรณ  รัมมะสาร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงปราณปรียา  รุจิโฉม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงปรารวี  พันธ์ประสิทธิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงปริยาภัทร  วงษาพรม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงปรียาภัทร  หนูสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายปวีกรณ์  สลุงจันทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายปัญญากร  สุริยมาตย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กชายปัณณธร  สูงใหญ่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงปาริฉัตร  วันทายนต์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงปิยนุช  ชุดนอก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงปิยะฉัตร  บุญไส โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กชายปีติภัทร  แตงเจริญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงปุณณิศา  รัตตานนท์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กชายพงศกร  คงคามี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายพงศกร  คำมงคล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายพงศธร  คำมงคล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงพรปวีณ์  จันทร์ทนต์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงพรรณปพร  แสงนก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายพฤณ  ชุ่มจิตร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงพลอยชมพู  จางขาว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงพลอยไพลิน  พงษ์สงวน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงพลอยภัสร์  วิเศษนคร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงพอเพียง  ทองคง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายพัชรปวเรศ  สร้อยแสง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายพัชรพล  นวลจันทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายพัสกร  เนตรมาลี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงพิชชาพร  ดิษฐ์สุนทร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงพิชญาภา  ทองดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายพิพัฒน์  จันแดง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงพิมปภัสร  เพ็งวิสาภาพพงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงพิมพ์ปภัส  วงษ์ศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กชายพีรทัต  ดีขาว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กชายพีรพัฒน์  เที่ยงธรรม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายพีรภัทร์  แสงสาลี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายพีรวัส  นงนุช โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงพุฒิพร  คงสุจริต โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงเพชรลดา  สำอางทรง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หอมจันทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ใต้ไธสง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงไพลิน  ผินนอก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงฟ้าใหม่  เทียมนู โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงภคนันท์  สอนจันทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงภวิตา  เหมวิเชียร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงภัครดา  อร่ามพงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงภัทรธิดา  ตั้งสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กชายภัทรพล  ทับสวัสดิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงภัทรภร  แววสว่าง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วตา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงภัทราวดี  ดอกสันเทียะ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงภิญดา  เจริญสุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงภีรดา  สรรพสิทธิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงมานิตา  วงษ์กัลหา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงมายติกานต์  สวัสดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงมิฌานนท์  ศรีจันทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงเมธาวี  เชตขุนทด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงยศวรรณ  ดีเวียง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงยอดกมล  อุลิต โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กชายรชตะ  นิลโพธิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงรติกานต์  แผนบุตร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงรติรัตน์  แก่นแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงรักษณาลี  จำปาทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงรัชฎา  ขำเกิด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายรัชนากร  บุญเพ็ง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงรัญชิดา  เฮงพุก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงรัตติกาล  ล่องลอย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กชายรัตนพล  ภู่ประจำศิลป์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กชายรุ่งธิเบศ  วงษ์รุ่ง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงลภัสรดา  หลีเกษม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงวธิดา  พิมจันทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงวรกาญน์  ติระกาล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงวรกานต์  สร้อยดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงวรนิษฐา  ปิ่นเอก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงวรรณพร  ทองเย็น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงวรวสา  ผลบุญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงวรัญญา  เดิมสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กชายวริทธิ์ธร  สุริยา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายวัตรธนพล  สีคำม่วม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงวันวิสา  แสงทวี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายวิชญพงศ์  คัมภีระ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงวิภาวนี  ชมนัด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงวิลาวัลย์  รัมมะสาร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สายยศ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายวีรวิชญ์  วินิจจิตรานนท์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายศตวรรศษ  หมื่นหาญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายศตายุ  แย้มขมัง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงศรัณรัชต์  บุญเกษม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายศรีปราชญ์  ทองเพียร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงศิริญาภรณ์  วนะสิทธิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงศิรินันท์  ล้อมจันทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงศิริยากรณ์  จันทร์สารี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงศิริษา  ปานทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กชายศุภกร  ทองย้อย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายศุภกฤต  วงษ์แพทย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายศุภณัฐ  สนนาค โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงศุภัคตรา  หอมรส โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงสมฤดี  ฟักไข่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงสวรรยา  อ่อนนาค โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงสายธารณ์  พรมทัต โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายสิทธา  เที่ยงทิศ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กชายสิทธิวัศ  ทองคง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กชายสิรภพ  โคตรวงค์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงสิริภัทร  เสร็จกิจ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายสุกฤษฏิ์  หลวงหล้า โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญคอย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงสุภาวดี  กล่อมอู่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงสุภาวดี  ชัยณรงค์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายสุรยุทธ์  อนันต์สลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กชายสุริยศักดิ์  ปานเหลือง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงสุวิมล  ตาละอุปละ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงโสภิดา  ชัยณรงค์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายหัตถชัย  สินนุสิทธิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายองค์ศา  ศิริ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงอชิรญาณ์  คำบุดษิ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงอชิรยา  โพธิ์ไทร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงอธิชา  ท้วมทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงอธิชา  โชติช่วง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงอนัญญา  หาลาภ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงอนัญญา  โพธิ์คำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงอนันตา  สว่างแสงเงิน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายอนุวัฒน์  จินแส โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กชายอภิชาต  ราชสีห์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงอภิฤดี  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กชายอรรถกร  เขียวฉิม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงอรรัมภา  ทองดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงอริศรา  ปาทา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงอริสา  พ่วงเผือก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายออมสิน  ติณเวช โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงอัจจิมา  จันทร์เผือก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายอัษฎาวุธ  เดินสันเทียะ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายอำนาจ  ขำเนตร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ศรีมันตะ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายกฤตัชญ์  ฉิมฉุย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.5 คณิตประถม
446 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ป้อมนิล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.5 คณิตประถม
447 เด็กหญิงจิณห์นิภา  เวสสธาดา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.5 คณิตประถม
448 เด็กชายณปภัช  เขียวรอด โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.5 คณิตประถม
449 เด็กหญิงณัฐธนวลัญช์  อรุณสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
450 เด็กหญิงณัฐธยาน์  กองพลศรีสิริ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
451 เด็กหญิงธิษณา  เนียมคำ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
452 เด็กชายธูมไกวัล  คันธะ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
453 เด็กชายนภธนันต์  เวสสธาดา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
454 เด็กชายปัณณวิชญ์  จันทรังสิยานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
455 เด็กชายปัทม์กฤตภัทร  งามสีห์พิมล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
456 เด็กหญิงปุณยนุช  สุประเพียร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.5 คณิตประถม
457 เด็กหญิงมนัสนันท์  รัตนวิชัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
458 เด็กชายรัชชานนท์  ใจรักดี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
459 เด็กหญิงวจีกาญจน์  พูนธนเศรษฐ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
460 เด็กหญิงวริศรา  ศิริมานพ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
461 เด็กชายวิศวัฒน์  อำไพ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
462 เด็กชายศุภฤทธิ์  เมืองสมบูรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
463 เด็กชายสรณ์วิชญ์  ทางดี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
464 เด็กหญิงสิรินทร์ธร  ศรีสุข โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
465 เด็กหญิงกนกพร  พละสิงห์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
466 นางสาวกมลชนก  ทองหลอด โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายกฤดาการ  หวานเสร็จ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ดนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พันธุขันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
470 นางสาวกุลภัสสร์  รอดเรือง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงจิดาภา  บุญโต โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงจิราพัชร  เทพศิลป์วิสุทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายจิรายุ  เทพศิลป์วิสุทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงจุฑามณี  บุญเผือก โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงจุฑามาศ  ฉ่ำมาก โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงชนันท์ญา  วงษ์คำภา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงชนิกานต์  ยอดคำตัน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายโชติพัฒน์  ชยวัศชุติพงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงโซไลดา  สังข์พราหมณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงญาณิศา  เสนนันตา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
481 นางสาวฐิติภา  คำนูเอนก โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายณรัฎฐ์  ขวัญมิ่ง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายณัฏฐดนย์  สาริกา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เที่ยงกูล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงณัฐกฤตยา  สุนทรวิฑูร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
486 นายณัฐนนท์  พิชิ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายณัฐวุฒิ  อัศวสมบัติ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงถาวรีย์  ขำหาญ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายธนาดล  ซื่อกิจธนโภคิน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
490 นางสาวธิดารัตน์  ราญฎร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
491 นางสาวนภัสสร  สินลา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงนลินี  เนตรแสงสี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
493 นางสาวน้ำมนต์  มณีสุต โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงปนัดดา  คุ้มตีทอง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
495 นางสาวปนัดดา  รูปคมสัน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายปรินทร  อินทร์นอก โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
497 นายปองพล  ดวงแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
498 นางสาวปุณณาสา  ทองธนาวิวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงเปมิกา  สุทธิชลสกุล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายพงศภัค  บุญสนธิ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายพงศภัค  ปังเกตุ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายพชร  หวลอาวรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงพรพิมล  แสงแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
504 นางสาวพรวิภา  ขัดเพ็ชร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงพวงทอง  เหลาคม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
506 นางสาวพัชรวรรณ  ชัยยะ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงพาขวัญ  เหลืองโสภากร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงภาณิศา  กรองทอง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายภาวิช  บุญจันทร์เชย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายภูชิสะ  ตรงศิริวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
511 นายภูมินท์รวี  ขำสะอาด โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายภูริปัณย์  สรรพัญญุติ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงภูษณิศา  คำสุม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงมนสิการ์  ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงเมธาวี  สุขเกษม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
516 นายรชต  ศิริโอภา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายวรัชวิชญ์  อภิพัฒน์พรชัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงวราวรรณ  ใยศิลป์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายวัชรากร  ราษฎร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
520 นางสาววิกานดา  อ่อนนุ่ม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงวิชิตา  ศรีวิลัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
522 นายเศกสิทธิ์  วรรณโสภณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายสรวิศ  อยู่หนู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงสิรินทรา  โกบสันเทียะ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงสุวภัทร  งานสลุง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายแสงธรรม  ลีลาสันติ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  มูลละ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายอภิวิชญ์  พันธุขันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงอรอนงค์  สร้อยเกลียว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงอัจฉริยา  ประเทือง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงกนกกร  กิตติศัพท์ขจร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายกรณภัทร  อาจสมบุญ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กชายชนกันต์  นิยมะจันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายชยณัฐ  อำลา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายฐิติพันธ์  ศรีเมฆ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงณัฐกมล  ชัยราช โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงธนัชชา  จอนลา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงธัญชนก  ชาวแสน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายปรัชญา  โสมดี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงปวีร์ณัฏฐ์  เจริญสลุง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงวรรัตน์  คำภิระ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงวรวลัญช์  พิมพรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงวรัตชญา  แสงพุ่มพงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงวรินรำไพ  ปิ่นหิรัญ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงศิรประภา  อินทร์เฉลียว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กชายศุภวิชญ์  ศิริปูน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายสัณฐิติ  ตองอ่อน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กชายสิรภพ  แตงสุข โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายอภินัทธ์  อภินิธิโสภณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงอิสรีย์ณัฐ  เจริญสลุง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทา โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.5 คณิตประถม
552 เด็กหญิงกนกวรรณ  โสคำแก้ว โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.5 คณิตประถม
553 เด็กหญิงกุลยา  ชาวผาสุข โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.5 คณิตประถม
554 เด็กหญิงณิกัญจน์ชญาน์  ม่วงค้น โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.5 คณิตประถม
555 เด็กหญิงทิพย์สุดา  หงษ์ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.5 คณิตประถม
556 เด็กชายธนภัทร  สุหิรัญ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.5 คณิตประถม
557 เด็กหญิงธัญชนก  ครองสัตย์ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.5 คณิตประถม
558 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วีระชาติ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.5 คณิตประถม
559 เด็กชายเมธาวี  สุริยะบุตร โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.5 คณิตประถม
560 เด็กหญิงวรัญญา  กันทา โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 คณิตประถม
561 เด็กหญิงวันวิสาข์  อ่วมภักดี โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.5 คณิตประถม
562 เด็กหญิงสิลินทิพย์  เพ็งบำรุง โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.5 คณิตประถม
563 เด็กชายกนกภพ  กล้าพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงกนกภรณ์  โยธาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายกรวิชญ์  คนโทเงิน โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายกันติฑัต  เนกขำ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงจุฑาพิพย์  พุ่มทอง โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ขวานบุตร โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายนนทกร  โทนทะ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายนราธิป  ชูไทย โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายบุรพล  ปิตานา โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงพิมพิกา  ทานมัย โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงมนต์นภา  วงกฏ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงมาฆมาส  มะลิวรรณ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายยุทธิชัย  เอี่ยมทอง โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงวชิรพรรณ  สมตัว โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายวชิรวิทย์  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายศิวกร  สมจิตร์ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงอนัญพร  แสนอุบล โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงอรจิรา  อ่วมภักดี โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงอารีย์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายชนาธิป  ประเทศา โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ ป.5 คณิตประถม
583 นางสาวชมพูนุช  ภู่สุวรรณ์ โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
584 นางสาวธณัฐชา  วิญญาณ โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
585 นางสาวพรประภา  เทียงไธสง โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงพัชราพร  วรวงค์ โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
587 นางสาวภัทราพร  คำนัน โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงเมวียา  ทาเพียเพ็ง โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงสุมนา  พระวงษ์จิตร โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายณัทธีร์  หารชุมพล โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.6 คณิตประถม
591 เด็กหญิงทามิกา  ขุนอินทร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.6 คณิตประถม
592 เด็กชายธีรดนย์  ช้างจวง โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.4 คณิตประถม
593 เด็กชายพงศธร  ขันคำ โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.6 คณิตประถม
594 เด็กชายสัณฑกฤต  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.4 คณิตประถม
595 เด็กหญิงกนกรัตน์  ประทุมพงษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงณัฐฑกฤตา  ทุมละออ โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงณัฐธิตา  พุ่มทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงณัฐนรี  มั่นเหมาะ โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงณัณฐพร  เจริญสุข โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงธิดาพร  จงสกุลชัย โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงนภาพร  พุฒหอม โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงประกายฉัตร  เจริญจิตร โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงเปรมศิริ  จินดา โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงมนตกานต์  บุญจันทร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงศิริกัลยา  เพียเฮียง โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงอธิชา  พันธุ์รู้ดี โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงอภิสรา  สังข์ทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงอรจิรา  จันขาว โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงอัญชิสา  เปรมสมบัติ โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงกมลชนก  ชุมแสง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
611 เด็กชายกร  ศิริวัฒน์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
612 เด็กหญิงกรกนก  นะถา โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
613 เด็กชายกิตติวัชร์  บุญขาว โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
614 เด็กหญิงเกสรา  ช่วยสุด โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
615 เด็กหญิงขวัญจิรา  แคนสิงห์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
616 เด็กหญิงจุฑามาศ  คงสว่าง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
617 เด็กหญิงชนัญชิดา  มณีโชติ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
618 เด็กชายฐิติศักดิ์  ตี่สุข โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
619 เด็กหญิงฐิรญา  พรมมะลิ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
620 เด็กชายณัฏฐศักย์  ศรีสมบัติ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
621 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ตะกรุดเพ็ง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
622 เด็กชายณัฐชนน  กำแหงหาญ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
623 เด็กหญิงณัฐณิชา  พิทักษ์ภัทรภูมิ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
624 เด็กหญิงณิชชยา  สมบัติ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
625 เด็กชายทรงกิตติ์  ถนอมวงษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
626 เด็กชายธนภัทร  อาศัยนา โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
627 เด็กชายธนะกฤษฏิ์  โอภาสศิริวัชร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
628 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  แก้วระวัง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
629 เด็กชายนครินทร์  กันสลุง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
630 เด็กหญิงนภาวรรณ  กาป่า โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
631 เด็กหญิงนันท์นภัส  ม่วงอ่ำ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
632 เด็กชายนิติภูมิ  เข็มทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
633 เด็กชายนิพิฐพนธ์  แสงวิเศษ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
634 เด็กหญิงเปมิกา  อินทร์ยา โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
635 เด็กชายพงษ์พิภู  วิเทห์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
636 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ลายน้ำเงิน โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
637 เด็กหญิงภวิษย์พร  ฉัตรนรเศรษฐ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
638 เด็กชายภูเบศวร์  นันทวดีพิศาล โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
639 เด็กหญิงภูษิตา  โคตรวงษ์จันทร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
640 เด็กหญิงมนัสนันท์  หนูเกื้อ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
641 เด็กชายรัชชานนท์  ฉายเพชร โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
642 เด็กชายรัชชานนท์  พยุงหอม โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
643 เด็กหญิงรุจิราณัฎฐ์  ศรีสมบัติ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
644 เด็กหญิงลลนา  ทวีสุข โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
645 เด็กหญิงลักษนันท์  ตองอ่อน โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
646 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ฆ้องนอก โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
647 เด็กหญิงวรณุช  คงสม โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
648 เด็กหญิงวรัญญา  กรเพชร โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
649 เด็กหญิงวรารัตน์  เกื้อกูล โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 คณิตประถม
650 เด็กหญิงวันวิสา  บุญครอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
651 เด็กหญิงศศิกานต์  หาญจงโก โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
652 เด็กหญิงศิรัญญา  บัวมาตร โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
653 เด็กชายศุภกร  กาฬภักดี โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
654 เด็กหญิงสริรรา  แก้วสอาด โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
655 เด็กหญิงสุธาสินี  สาดแล้น โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
656 เด็กหญิงสุภัสสร  คชนันท์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
657 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จั่นทองแท้สกุล โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
658 เด็กชายอนิรุจ  อ้วนนาแวง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 คณิตประถม
659 เด็กชายอนุพงษ์  ไชยกรณ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
660 เด็กชายอารักษ์  พลพุ่ม โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 คณิตประถม
661 เด็กหญิงกนกพร  ก๋งฉิน โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงกานต์ธีรา  รวงน้อย โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายณัฐชนน  จิตรา โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงณัฐณิฌา  ปานเครือ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงณิชากานต์  โนรี โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงดาวรรณ  นันทมานนท์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงทิพวรรณ  ก้อนทองคำ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายธนดล  โฮลเทท โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายธนบดี  ชูพักตร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงธนวรรณ  วงษ์น้อย โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงธันยพร  ปาณฑผลิน โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายปฏิภาณ  คุณาการเวโรจน์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงปราณปริยา  เชื่อมขุนทด โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงปริยาภัทร  เรือนสอน โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงปัณฑิตา  คำผัด โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงพรไพลิน  วินทะชัย โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พัชราภา โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงมิ่งโมฬี  โมฬีพันธ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงวิลาสินี  ปิ่นเนตรวงษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงสุนิฐา  ดวงจันทึก โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงอนัญญา  สังข์รุ่ง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงอรุโณทัย  โฉมศรี โรงเรียนนารายณ์วิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงกนกพร  จันธรรม โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงกนกรัตน์  เรือนจันทร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงกมลชนก  เจาะจิตรชื่น โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กชายกรินทร์  ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงกษมา  ภูนบผา โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงกสิณา  มนูชยพงษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงกัญญ์วรา  บัวมาตร โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงกัญญาพร  นกต่อ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญนก โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงกัญวรา  เพิ่มขึ้น โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงกัลยกรณ์  ไทยเที่ยง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงกาญจนา  มั่นพรม โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงกิติยา  ใบบัว โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงกุลพันธ์รัตน์  มณีพิพัฒน์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงขวัญสิริ  สืบสายทองคำ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงเขมนิจ  บุญจันทร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายคุณภัทร  เคลือบขุนทด โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงจิณณพัต  บรรจจบรอบ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงชญาดา  ปรางค์สันติกุล โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงชณิกาณต์  จันทร์เดช โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กชายชนินทร์  พิมพ์เงิน โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงชนิสรา  บุญเปี่ยม โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กชายชริรากร  นวนพา โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงชลลดา  เชื้อขุนทด โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงชัชชิชชา  บานชื่น โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงโชติกา  ตระกูลธัญปภา โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงฐิตาภา  งามขำ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงณฐมน  งามเลิศชัย โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงณธิดา  ทองรูปพรรณ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เวียงจันทร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงณัฐธินันท์  วรรณกร โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงณัฐนันท์  เรืองวิลัย โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงณัฐพณณกร  นุ่นแก้ว โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงณัฐรตา  ศรีอาค๊ะ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงณิชชา  รุ่งสิริชัย โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงทรรศนีย์  คำหงษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงทิพย์อุมา  สาแก้ว โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายธนบดี  นิ่มมา โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงธนภรณ์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายธนภัทร  ม่วงเจริญ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายธนภัทร  สิงห์งาม โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายธนวรรษ  สุขใจ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กชายธนวัฒน์  เสียดกลาง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงธนสร  มุ่งรวยกลาง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงธนัชพร  กิ่งสันเทียะ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงธนาภา  หอมอินทร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงธันยชนก  สมณะ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กชายธีรเทพ  จันทร์เดช โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชมภู โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงเนติมา  มุ่งไธสง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กชายปกรณ์  สงวัฒน์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงปรีย์วรา  อุดมพันธ์ุ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ชนไธสง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  สุวรัตน์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงปัณณภรณ์  ด้วงเจริญ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงปานตะวัน  แสนทวีสุข โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงพรธิดา  อาทิตย์ตั้ง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงพรรณิดา  อากรนาค โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กชายพัชรพล  น้อยพุ่ม โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงพิชชาภา  พจีเพชร โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  บัวเสม โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงพิราศลักขณ์  ชาภูคำ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงพีชชานันท์  ศรีแก้วอ่อน โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงพุทธรักษา  กลิ่นเทศ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงเพชรนารี  เพียรสูงเนิน โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงภคพร  เข็มทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงภัคจิรา  ศิริมา โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงภัทรวดี  ส่งสัมพันธวงศ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงภัทรศยา  ชาญกิจ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงภาณรินทร์  จำปาทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายภาณุวัฒ  คำทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายภีรวุฒิ  สุทมาท โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงภูริชญาย์  ผาผาย โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงมนรดา  วงศ์สังวาลย์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงโยษิตา  ใจมา โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงรวิพร  ร่มเย็น โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงรวีกานต์  ชาญกิจ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กชายรัฐศาสตร์  กัณหา โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เรืองซ้อน โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กชายรุจดนัย  ฉายเพชร โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงลลิตภัทร  เทียนทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายวชิรวิทย์  จุ่นน้อย โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กชายวรเมธ  แย้มเมืองไชย โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กชายวรันธร  แย้มสุคนธ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงวศินี  แก้วศรีบุตร โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายวัชรพล  วงศ์ประสิทธิ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงวิรัลยุพา  แส่วภูเขียว โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงศิริรัตน์  ฉิมสันเทียะ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงศุภิสรา  มนูชยพงษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงศุวิชาดา  พรมโนภาส โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงสิตาพร  พระวงษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงสิริพร  เชื้อยา โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กชายสุทธิพจน์  ทองทิพย์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงสุภาพร  พรมมา โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงสุรภา  จำปาเงิน โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สำราญบำรุง โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กชายอณัณฏชัย  อุ่นภักตร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงอมลวรรณ  วัชรพันธ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กชายอริย์ธัช  วีระบรรลือโชติ โรงเรียนนารายณ์วิทยา ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงจิตสุภา  เถาว์โท โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กชายจิรัฏฐ์  จิตต์จันทร์เนตร โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายชัยภัทร  สลุงอยู่ โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กชายณิติภูมิ  แซโคว้ โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงนันท์นภัส  สานหล้า โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงนิชาภา  ชาวหน้าไม้ โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กชายปฐวี  โพธิ์เอี่ยม โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงพิชญธิดา  รสหอมดี โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สุขสองห้อง โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงมณฑกา  ต้วยรักดี โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงวรรณวิศา  ทุมดี โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงศุภกานต์  สังข์สุวรรณ์ โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงสุรัชนา  ปานอ้น โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม