รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกพร  พงษ์สละ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกฤตพร  หลีชาติ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤติน  วิไลศักดิ์ทิพากรณ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกลวัชร  บุญยืนมั่น โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัญยกร  ศักรินทรศักดิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกิตติพงศ์  ธาราภูมิ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  เธียรไกรสิน โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายขุนเดช  แตงเขียว โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายคณธัช  อ่องยิ้ม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายคณิศร  ตะพานแก้ว โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายคมิก  เทพธาราทิพย์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงจีระวรรณ  ไกรฤกษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชนกนันท์  แย้มกมล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชนิปรียา  นอร์มา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชรินรัตน์  ภู่สุวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชัญญา  ทาระพันธ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายชุติพนธ์  สุขตะ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายญัฐพัชร์  บุญศรีใจ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายณปวร  ชังภัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายณภัทร  เอี่ยมคงสี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณภัทร์  ลี้อนุกูล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณรสิตา  วาณิชย์เจริญพร โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เชื้อนุ่น โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณัฏฐ์ธิตา  สุวรรณี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  จันทร์เพ็ง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สองห์โตทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายณัฐพร  รุ่งหัวไผ่ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายณัฐภณ  มณีจำรัส โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายณัฐภัทร  พวงสุมาลี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงณัฐรดา  พุ่มบ้านเซ่า โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงณัฐสุดา  นิลสนธิ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายดนัยนัฐ  ศรีตาแสน โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายเตชินท์  อินอิว โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงทักษอร  ฉิมสุวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายทิพย์ประกร  ชุนงาม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายธนกร  ทองไพวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายธนกฤต  พิเชษฐ์อาภา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงธนพนันท์  วงษ์จันทรนา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายธนภัทร  เลิศเกษม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงธนัญชนก  ชัยชิต โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุดาลักษณ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงธัชพรรณ  ขมวินัส โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายธัญเทพ  มั่นอยู่ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายธาวิน  ปานพรหม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายธีรเมธ  ขำประไพ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงนภสร  ป้านทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายนฤณพ  ศิริรักษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายนฤเบศวร์  เบญจวรเดชกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายนันทพัทธ์  องอาจทวีชัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายนันทภพ  เสงี่ยมงาม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงนันทัชพร  วงษ์ทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงนารากร  ทองมีเหลือ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงบุณยานุช  ใยมาก โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายปภังกร  ตันประดับสิงห์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายปรเมศวร์  บุญชู โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายปวีณ์ชน  ผาสุข โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายปิติภัทร  ศรีบำรุง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายปิยบุตร  แก้วโมลี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายปุญญพัฒฤน์  โชตินิสากรณ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายปุณญวิชย์  กังสดาลมณีชัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายเปรมบุญ  เหลืองวิลัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงเปรมยุดา  ภาคสันเทียะ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายพงศ์ปณต  จันทมาลา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายพลกฤต  สืบเชื้อ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายพสุชัช  มีเดช โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายพัชรวิญญ์  พสุพงศ์ธร โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จ่าโนนสูง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงพิชญาภา  พืชสุวรรณ์สกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ปาลวัฒนื โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงพิมพ์ชฏา  จิราธนายุพัฒน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  รุ่งกระจ่าง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ประสมพงษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงพิรัลภัทร์  พสุพงศ์ธร โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายพีรพัฒน์  ระแบบเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายพุฒิ  ดวงพัตรา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงภรภัทร  ตั้งกิจงามวงศ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายภวัต  สุทธิวัฒนาการ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายภูมิณฤทธิ์  โชติจำลอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายภูมี  เกริงกำจรกิจ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายมาธิ  นินศรี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงวรัทยา  แสนหล้า โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงวรางค์ภรณ์  วงษ์สมบูรณ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายวิศลย์  ปัญหา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายวิศิษฏ์  ธนรัตน์สุวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงวีริสา  ชนะถาวราลักษณ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงศรัญย์ภัทร  เซ็นน้อย โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงศศิกิตต์จา  รักคนตรง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงศิรณพรรณ  เพชรรุ่ง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายศิรวัฒน์  พัฒนมานะชัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายศุภะวิชญ์  เกษรศักดิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายสรวิชญ์  อินทรทรัพย์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงสรัลชนา  จันทร์เงิน โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายสิงหรวีร์กร  นิลพัฒน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายสิรวิชญ์  โชติวรรณพฤกษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงสุพิชชา  สุกใส โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายสุภกิณห์  ทองคง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงอภิณห์พร  จารุจุฑารัตน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายอภิวิชญ์  สวนกุหลาบ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงอาภัสรา  อภัยภักดิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายกณวรรธน์  สุพรรณสิริ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายกฤตภาส  อิ่มเอิบสิน โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายกฤตยชญ์  สมัครการ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายกษิดิศธ์  รัชณณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกัญญณัช  เกตุเจริญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงกัญญาพัชร  มูลมะณี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีโฉม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายกันต์กวี  ชานก โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายกันตพงศ์  กระเบียด โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
109 นายกันตภูมิ  เทพทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายกันต์รพี  งามสง่า โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงกานต์ธิดา  มอญดี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายกิตตินัันท์  มีชัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงแก้วเกล้า  กระจ่างทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงเขมจิรา  วงศ์ชมภู โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงจิณณพัต  นาคประสิทธิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กชายจิตติพัฒน์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงจิรปรียา  สิงห์ทา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงจิรัชญา  ท้วมวงศ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงจิรัชญา  วังคะฮาด โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงจิรัชยา  ทองสุข โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงจิรัชยา  ศักดิ์ตระกูล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายจิรันธนิน  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงจิราพัชร  กวางทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายเจษฎา  บุญเกิด โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงชนกวรรธน์  คล่องการ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงชลธิชา  ภู่ทับทิม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กชายชวกร  อู่เพ็ชร โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  วิษณุกูลรัตนา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายชวิศ  สิงห์ทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงชัญญาณ์ภัช  เดชาปัญญากุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงชัญญานุช  สมานมาก โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายชัฑพง  ผาสุข โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายชาญกสิ  วงษา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายชิษณุพงษ์  สุขะเสวต โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงญาณิศา  สุทธิสังข์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงญาณิศา  เอี่ยมยิ่ง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงฐิตาพร  ประมะคัง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายฐิติวัฒน์  ตั้งจิตพิทักษ์กุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายณฐกร  พละทรัพย์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณภัสสรณ์  สกุลงาม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายณรงค์ชัย  สินคุ้ม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงณษรา  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงณัชชา  พงศ์เลิศโกศล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พอกประโคน โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายณัฏฐ์  ดำรงกิจ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณัฐกมล  สุภาทิพย์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายณัฐกฤต  มะพะสาธุโร โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณัฐชญาพัชร์  โพธิสุวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายณัฐชนน  วงษา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณัฐชยา  ฉิมช้าง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงณัฐชา  โสภณอัมพรสกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณัฐนภัสสร์มน  ธูปมงคล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายณัฐนันท์  ภู่ขาว โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายณัฐพงษ์  ภู่ขาว โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายณัฐภัทร  ใจชื้น โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงณัฐวรรณ  อินทร์จันทร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายณัฐวรรธน์  เทพไกรลาศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  วรชื่น โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
159 นายณัฐสิทธิ์  แสงดี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงณิชากร  มาทัพ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงณิชาภา  เจินสหกิจ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงดลยภัทร  ชัยรัตน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายตฤณภัท  กองมะเริง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายติณห์  เปรมจิตร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายตุล  เปรมจิตร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงทัชชภร  สุวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายธนวิชญ์  จันทร์ขวัญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงธมนวรรณ  ทรัพย์หิรัญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายธรรมคุณ  ศรีวัฒนไชย โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงธัญญชล  ปิ่นทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทองกระจ่าง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงธัญวรัตน์  พานทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายธาวิน  ชาวหวายสอ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายธีรกานต์  ค้าขาย โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายนนทพัทธ์  สุดจิต โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงนภัทร  ทิวาจิระกิตต์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายนรภัทร  ทองสุข โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงนรรนภรรณ์  สุริย์จามร โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายนราวิชญ์  พนมมาศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงนริชยา  ชินนะ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  วิเวก โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายนัทธวัฒน์  รุจิระชาติกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงนันท์นภัส  รุจิระยรรยง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงนาตาชา  บุญรอด โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายบุณภัท  บุญวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงปนันญพร  สุทธิสุนทร โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ลิ่มสลักเพ็ชร โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายปภาวิน  ใครเสมา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายปภาวิน  ํนันทปักษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายประกาศิต  สายสินธุ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายปริชณ์  มณีนุช โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงปริยากร  สุริยวงค์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงปวริสา  หุนสูงเนิน โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายปาณเดชา  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงปาณิสรา  ปรีชานุกูล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายปิยภัทร  รักสุภาพ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงปุญยาวรินทร์  ชุติวาสนาสกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงปุณยาพร  ฉลาดดี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงไปรยา  ชัยรัตนอุดมกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายพชร  ใหม่นาเพียง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายพชรดนัย  ทองนิ่ม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายพชรวัฒน์  สุวรรณภัคดีจิต โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  ไทยเขียว โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงพรหมภัสสร  เทพาพรสุวรรณ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายพลปภัสร์  แสงเกียรติยุทธ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายพลพิพัฒน์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงพลอยณัชชา  พุ่มพฤกษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพลอยนวพรรษ  เยี่ยมศิลป์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายพศวีร์  ไผ่ประเสริฐ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายพศิน  เชื้อเพ็ง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายพสิษฐ์  รุ่งเสรีวงศ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพัชรหทัย  กระเทศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพัทธนันท์  พสิทฐ์พัชร โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กชายพันกรณ์  วานิชโช โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพิชญาวี  สืบเนียม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชำนาญหมอ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  พุ่มอินทร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นุ่มประเสริฐ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มุสิกะสินธุ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงพิมพ์รภัส  สุคันธวิภัติ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชูทาน โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อู่ทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงพิมภากร  ปิ่นชัชวาลย์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายพิริยกรม์  สุขผล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงพิสุทธิชา  ปิ่นเงิน โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงพีรดา  บาลี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายพีรวิชญ์  นอบน้อม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายพีรวิชญ์  ศิริวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายพีรวิชญ์  สุขขี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายพีรัช  จันทรชาติ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายภัทรบดินทร์  ทิพนัด โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงภัทรพร  อยู่แย้ม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงภัทรลภา  มั่งคั่ง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายภาคิน  สีเหนี่ยง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายภาณุวัฒน์  อินทร์พรหม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายภานุวัฒน์  เฉียบแหลม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายภีมะ  เกริงกำจรกิจ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงภูณิชญา  สวัสดี โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายภูดิศกุล  สงวนหมู่ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายภูริณัฐ  ฤทธิ์สอาด โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงภูษณิศา  ศรีวิโชติ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายยศสรัล  อู่ทรัพย์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายรฐนลท์  สายทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงรมณ  สิทธินววิธ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงรมย์ธีรา  ภูตามนาค โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ปัทมสูต โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงลลิตภัทร  กรงกรด โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายวัชรวิชญ์  บุรพธานินทร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายวิศวะ  นิ่มนวล โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงวีรดา  สวรรยารัตน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงศศิรกานต์  อ่อนตา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงศิรวรรณ  คงสวัสดิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายศิรวัฒ  สุขสงัด โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายศุภณัฐ  พลแย้ม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายศุภ์พีรณัฐ  มงคลนัฎ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายศุภเสกข์  รวมทรัพย์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงศุภิสรา  แจ่มจำรัส โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายสกลกฤษฏิ์  จิตรีมิตร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายสมพงศ์  เสรีขจรจารุ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายสรวิชญ์  เกตุน้อย โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงสวิตตา  ชนะศรีขจร โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายสหัสณัฐ  สมอุดร โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงสาริศา  โฉมวีรภัฏ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายสิรวิชญ์  แพ่งเกษร โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายสิริณัฐพงศ์  รุ่งเรือง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงสิสิร  พานิชสาส์น โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงสุชาดา  ดวงละออ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงสุชานรี  จันทร์ภู่ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงสุชานันท์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงสุชานาถ  บุญเลิศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงสุทธิมน  บุญธรรมเจริญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงสุภัสสรา  สุกใส โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงสุภากร  พุ่มจำปา โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ปานเจริญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงสุรีย์ลักษณ์  กล้องพรม โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายสุวพิชญ์  มังกรทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงหทัยภัทร  ณ ลำปาง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายอธิ  โรจน์บุญฤทธิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงอธิชา  คำฟอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายอธิชา  ตั้งพานิชวงศ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงอนันตญา  พัตรภักดิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายอภิชาญ  มงคลเดช โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงอรพิม  จันทรารัตน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ป.5 วิทย์ประถม
284 นางสาวกนกวรรณ  ปานคล้าย โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงกมลพรรณ  พึ่งโต โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
286 นายกรกช  นกจั่น โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายกรีฑาพล  บรรยงค์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงกฤตธีรา  ตฤปอัชฌา โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายกฤษณพงศ์  ผลโชค โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายกันณพงศ์  วันทอง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงกันต์ฤทัยรัตน์  ดีสันเทียะ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงเกณิกา  ธงภักดี โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายเกริกเกรียรติ  ทรัพย์พาลี โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงเกิดเกล้า  สุขเพ็ชร โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงเขมจิรา  คำคง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายเขมชาติ  คำคง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงคณนาถ  มานิตยกูล โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายคุณภพ  เลาะหะนะ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงคู่บุญ  ชาติวัฒนสุคนธ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงจณิสตา  รวมเจริญ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงจริญญา  นาคประสิทธิ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงจิณณพัต  เพ็งศรี โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงจิรสุดา  ดอกบัว โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงจิรัชยา  ลบเจริญ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายจิรายุ  จันทร์สุข โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงชญุดา  ศรีอำไพ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงชฎาการ  มณีรัตน์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายชนาธิป  อาจปาสา โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงชนิกานต์  เส็งผล โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายชยนน  งามวรัญญู โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายชลธี  รุ่งเจริญสิน โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายชลสิทธิ์  ศิริวารินทร์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายชลันธร  อำไพ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงชิชญา  จันทร์ชมภู โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายชิษณุพงศ์  กลิ่นบุบผา โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายโชติพัฒน์  ฤทธิเพชรอัมพร โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงฐานดี  มั่นศรี โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เมืองเจริญ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายฐิติกร  คงสุวรรณ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายฐิตินันท์  ขุนสนิท โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายณธนนท์  โชชัย โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายณภัทร  ชินคำหาญ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงณัชชา  ศุขเจริญ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญาดา  รัตนกิตติ์อังกูร โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
325 นายณัฐชนน  แสงทอง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงณัฐณิชา  สวนทอง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงณัฐธัญญา  ช้างคำ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายณัฐนนท์  ลึกอะหร่ำ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายณัฐปคัลภ์  หนองหาญ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายณัฐพล  เพ็ชร์รักษ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายณัฐภูมินทร์  น้อยประถม โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายณัฐวุฒิ  ปัญญชาญชัย โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายณัฐวุฒิ  เลิศสกุล โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงณิชา  เพชรตะกั่ว โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงณิชานันท์  แก้วประสิทธิโชต โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงดวงกมล  อ่อนลออ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงดารารัตน์  สังข์นาค โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายถิรายุส  ไชยคำมิ่ง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงทฤฒมน  อุมรินทร์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายทัตพล  เจริญพันธ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงทิพกานดา  จั่นฮวด โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
342 นายธนกร  เหมือนเมือง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายธนโชติ  ปาตั๋น โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
344 นายธนพงษ์  มณีโชติ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายธนพนธ์  คงราศรี โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายธนวัฒน์  พงษ์ศิลป์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายธนวัฒน์  พึ่งทอง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงธนัญชนก  ชูเกษร โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายธนันชัย  แก้วปฏิมา โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงธมลวรรณ  ศิลป์โสภา โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงธัชฌา  ยาหอม โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงธัญชนก  คมน์เรืองเวช โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงธัญะทิพย์  แก้วรัศมีโชติ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายธิยุต  ศิริวัฒนากร โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายธีรวัฒน์  สิทธิยศ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายธีรวุฒิ  คำใบ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงธีริศรา  ตาคำ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายนนทพันธ์  กองตาพันธุ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
359 นายนภัสพล  ยาวะสิทธิ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงนภัสษร  สิริ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงนฤมล  วงษ์ทอง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายนวพร  ชมสลุง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายนวพฤกษ์  ชัยวิชิต โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วตา โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงนันทิณี  กาญจนภูมิ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายนิติภูมิ  ชอบประดิษฐ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงนุตประวีณ์  ยาวิชัย โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงบุญญปัญญ์  ดรชัย โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงบุณยานุช  ทองสุข โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายปภากร  เทียมทัน โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
371 นางสาวปลายฝัน  เหล็กเพชร โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายปวริศ  แทบมาลัย โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงปวริศา  สืบเนียม โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงปาณิสรา  ธีสุระ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงปาณิสรา  วงศ์อุไร โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
376 นายปิติพงษ์  อิ่มกระจ่าง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงปุณยาพร  แหวนเงิน โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
378 นายปูรณ์พสิษฐ์  สุวรรณโณ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
379 นายเป็นเอก  สงวนวงษ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายพงศพัศ  ประสิทธิ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายพรประสิทธิ  พรหมอวยพร โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายพศวีร์  ลือบัณฑิตกุล โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายพศิน  สาโรจน์วินิจกุล โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายพสุพัทธ์  มานะวุฑฒ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายพัชรพล  ยะฟู โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ไพรดำ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายพิชญตม์  แหวนแก้ว โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงพิชญาภา  ไชยตะมาตย์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คำนวนศักดิ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงพิมพิศา  พงษ์พานิช โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
391 นายพีรพล  ศิริวัฒน์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายพีรยณัฏฐ์  มูลเชื้อ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายพีรวิชญ์  วัฒนสุข โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายพุฒิพงษ์  ควรคง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  มุทุสิทธิ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โถสำริต โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงเพ็ญพิชา  ภูมิภักดิ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
398 นางสาวแพรวา  ถนอมสัตย์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงภคพร  คุ้มภัย โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
400 นายภวินท์  จิณาญาติ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
401 นายภัทรธภูมิ  สุขทรัพย์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายภัทร์นัทต์  เลิศศักดิ์เกษตร โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายภัทรพล  กุมภาพันธ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายภาณุ  เอี่ยมพงษ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
405 นายภาณุพันธ์  ศรีแพ่ง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายภาสกร  มูลจันทร์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายภาสพงศ์  ประสงค์เงิน โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายภูมิรพี  จีนทวงษ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงภูริชญา  ชัยชัชวาล โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงภูริชญา  บำรุงวุฒิ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงภูริชญา  วะศินรัตน์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายภูวดล  เฟื่องเดช โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายเมธาพร  วงศ์นิ่ม โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายเมธาสิทธิ์  บางผึ้ง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายรณกฤต  ชัยชะนะ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายรพีพัฒน์  ธรรมวิจารณ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
417 นายรัชชานนท์  ตั้งแสนสุข โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงรัชดาพร  ม่วงวงษ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงรินรดา  ปันโปธา โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงรุจจิรา  พุทธรักษา โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
421 นายเรืองชัย  สุขประสิทธิ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงลภัสรดา  หุ้มทองคำ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายวงศ์ไกรวิชญ์  เพาสีนวล โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงวรกมล  ภูพงษ์พานิช โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายวรพงษ์  ช่างสอน โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงวรรณรพร  มุ่งดูกลาง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงวัฒนวดี  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงวิลาสินี  รอดเรือง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายวีรฤทธิ์  สว่างใจ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงศกุนตลา  เลิศประพันธ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายศดานันท์  ขุนสนิท โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงศรุดา  สาริกา โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงศรุตา  น้อยประถม โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงศวิตา  รัตนาวรรณกุล โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายศุภกร  นิยมสุข โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายศุภณัฐ  ทองดี โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
437 นายสรวิชญ์  อู่ทอง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
438 นางสาวสริตา  ราคาลัม โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงสิรภัทร  ขันทอง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายสิรวิชญ์  มีเฟือง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงสุกฤตา  แม้นเมี้ยน โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงสุประวีณ์  สุทธิเสรีนิวัฒน์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงสุภิสรา  คำหาญ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงสุรภา  ธีสุระ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงโสรพิทยา  ลาภถาวร โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงหทัยกาญน์  ห่วงศร โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายอชิระวิชญ์  เหลืองอร่าม โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายอภิชา  มั่นคงเดชาภัค โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายอภิศักดิ์  จันทร์สกุลณี โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายอัครวินท์  อินทวงศ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงอัฐภิญญา  พัตรภักดิ์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายอัฑฒ์  คำฟอง โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายอาเธอร์  ผลวุฒิ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงอารีรัตน์  ไวปรีชา โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายเอเชีย  ผลวุฒิ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายไอยรวิล  สุขสถาน โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงกนิษฐา  อิ่มช่วยชู โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงกฤติญดา  เพชรภักดี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงกุลลภัสสร์  กำมา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงจิราภา  ลิมกาญจนาภา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงชนิตรา  นภาสวัสดิ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
462 เด็กชายชัชพงศ์  โวทาน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
463 เด็กหญิงชัญญานุช  สุขพร้อม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
464 เด็กหญิงฌานิศา  วงษ์เขียว โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
465 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  น้อยเนาวสัตย์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
466 เด็กชายธนกฤต  สกุลเดช โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
467 เด็กชายธนนภัช  สุริยะเสน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
468 เด็กชายธรณ์เทพ  เชียงจันทร์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
469 เด็กหญิงธัญกร  ทับเงิน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
470 เด็กชายธีร์ธวัช  แสงผา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
471 เด็กชายนนท์ธวัตร  แย้มอำพล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
472 เด็กหญิงนันทัชพร  เนคมานุรักษ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองงาม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
474 เด็กชายปภังกร  สกุลเดช โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
475 เด็กหญิงพลอยแพรวา  บุตะเขียว โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
476 เด็กชายภูสิทธิ  ห้องสุคนธ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.5 คณิตประถม
477 เด็กชายรัฐนันท์  มีด้วง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงวิลาสินี  สิมิโร โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
479 เด็กหญิงสารธาร  ทองละเอียด โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
480 เด็กชายสิทธิโชค  ยวงสุวรรณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
481 เด็กหญิงสุนันท์ษา  นาฤาฤทธิ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
482 เด็กหญิงสุภัคจิรา  มาลีหวล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.4 คณิตประถม
483 เด็กชายอชิรวัฒน์  หิรัญแย้ม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.6 คณิตประถม
484 เด็กหญิงกนกนภา  เหล่าบุญกล่อม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงกรกมล  สุภาพ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายธุมากร  ล้อมวงษ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายปัณฑ์ธร  จาตสกุล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายปุณยวัจน์  สุขอาษา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงวรวรรณ  จำเนียรสาร โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายวีรภัทร  ปลากัดทอง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงอภิชญา  ดอกพุฒ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงกชามาส  อัศวภูมิ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายกรกฤช  พันธุรัตน์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กชายกรวุฒิ  นวลทอง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงกัญญาภัค  มาบุญธรรม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงขวัญนภา  สมานทอง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กชายคณิศร  เยียหาญ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงจิระประภา  สิงห์ไพศาล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงจิราพัชร  แกล้วกล้า โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายชัยวัทน์  โพธิ์เจริญ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงดลนดา  ทองกร โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กชายตรีทศ  กิจวรรณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายธนภัทร  เถินมงคล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กชายธนวัฒน์  กางกรณ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กชายธนา  ขำกว้าง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายธรรมรัตน์  ศรีคันธมาส โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงธัญชนก  สีคร้าม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงนวินดา  คำตีบ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงนิศารัตน์  โพธิสัตย์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงปณิตา  ยิ้มเจริญ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงปนัสยา  พินิศศศิธร โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงปัณฑารีย์  นามเดช โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงปัณฑารีย์  พงษ์ภู โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายปัณณทัต  มินออน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงปาณิสรา  พร้อมจิต โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงปานจินตนา  พาพิมพ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงพีรดา  ฉิมแม้นพันธุ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงภริตพร  หมากสุก โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงภัณฑิรา  สุนทรีเกษม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงภัณฑิลา  เสือเทศ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กชายภัทรวิทย์  คงอุทัยกุล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงมณัญชยา  แสงมิ่ง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายยุติวิชญ์  ปรียาจิตต์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงวริศรา  มาสม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงวริษา  ศรีวงค์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายวีระภัทร  จะเรศรัมย์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กชายศรัณยพงศ์  เวชยันต์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงศรินรัตน์  วัฒนจันทร์กิติ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงศิริภัสสร  ธรรมลา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงสาธุการ  ชูเกษร โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงสุธีรพร  สมแสง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายอัฑฒ์  กลิ่นสกุล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงอิสริศา  พีระธรรม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายเอกดนัย  จูมจันทร์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายกนกพล  ทัพวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
536 เด็กหญิงกัญญพัฒน  เสนาเงิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
537 เด็กหญิงกัญญวรา  อ้วนศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
538 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  น้อยฉลาด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
539 เด็กหญิงกันต์กชกัญจน์  ดีสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
540 เด็กชายกันตพงศ์  ไตรธรรม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
541 เด็กหญิงกุลนิภา  แจ้งแสงทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
542 เด็กชายคมธเชษฐ์  พรหมแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
543 เด็กชายคามิน  ขจรศิลป์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
544 เด็กหญิงจิณห์นิภา  กระเบียด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
545 เด็กหญิงฉัตรตรียา  รักษาสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
546 เด็กหญิงชนัญธีดา  เถาโท โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
547 เด็กหญิงชลินทรา  นาคนวม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
548 เด็กหญิงชาริณี  ธีราพงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
549 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เนื้อจันทา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
550 เด็กชายฐนดล  ขันธ์ดวง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงณปภัสร์  แสงกล้า โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
552 เด็กหญิงณภัทร  สลุงอยู่ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
553 เด็กหญิงณภัทร  สวนทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
554 เด็กหญิงณัฏภรสิริ  ภมร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
555 เด็กหญิงณัฐณิชา  นาเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
556 เด็กหญิงต้องตา  เทพปินตา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
557 เด็กหญิงทัณฑิกา  ร่มพุฒตาล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
558 เด็กชายธนธัส  คชเดช โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
559 เด็กหญิงธนพร  สังข์วงค์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
560 เด็กชายธนภัทร  จุฑาเกตุ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
561 เด็กชายธนวัฒน์  พาชีชีพ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
562 เด็กชายธนิต  วัฒนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
563 เด็กหญิงธรบงกช  จินดาประสาน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
564 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เหมือนเมือง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
565 เด็กหญิงธันย์ชญา  พงศ์พัฒนรัฐ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
566 เด็กชายธิติกร  งอกสิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
567 เด็กชายธีรภัทร  รอดทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
568 เด็กหญิงนงนภัส  สร้อยชื่อนภา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
569 เด็กหญิงนรมน  สนิทภักดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
570 เด็กชายนราวุธ  อาจคงหาญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
571 เด็กหญิงนัจญมี  สาระยา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
572 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปรีชาจารย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
573 เด็กหญิงนันทนา  แก้วนาขา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
574 เด็กชายนันทพัฒน์  พงษ์เผือก โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
575 เด็กชายนิพิฐพนธ์  เพียรกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
576 เด็กหญิงบัณธิรา  กลมแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
577 เด็กหญิงเบญญาภา  อ่วมท่าวุ้ง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
578 เด็กหญิงปริยภัทร  ทองอร่าม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
579 เด็กหญิงปวีร์พัทธ์  บัวเงิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
580 เด็กชายปุณณวิช  กานต์นวดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
581 เด็กหญิงพณิชชาติ  พิณนุวัตร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
582 เด็กหญิงพรปวีณ์  กองทุน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
583 เด็กหญิงพรรณนิภา  ศรีจำปา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
584 เด็กหญิงพัชรินทร์  ไชยบาล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
585 เด็กหญิงพิชญา  นุ่มน้อย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
586 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  ลึกลับพนาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
587 เด็กชายพิมพ์ภัทร  จินดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
588 เด็กชายพีรพัฒน์  เมืองวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
589 เด็กชายพุทธคุณ  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
590 เด็กชายพุทธคุณ  เงินมาก โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
591 เด็กชายภณภรต  ดาวลอย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
592 เด็กชายภัทรนิษฐ  ลิ่มสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
593 เด็กชายภัสสกรณ์  เมฆพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
594 เด็กชายภูมินทร์  บัวเหลือง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
595 เด็กชายภูมิรพี  เมืองวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
596 เด็กชายภูรินทร์  จิตดำ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
597 เด็กชายภูริวัฒน์  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
598 เด็กหญิงมนัสนันท์  คงสมใจ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
599 เด็กหญิงมัทนพร  เพิ่มลาภ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
600 เด็กหญิงเมธาพร  ศรีคร้าม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
601 เด็กชายยศวรรธน์  ตุ้มจงกล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
602 เด็กหญิงรักษณาลี  ช้างน้อย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
603 เด็กหญิงวรญาภรณ์  หอลัดดา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
604 เด็กชายวรเดช  ตรีเดชธวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
605 เด็กชายวรธัช  จันทร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
606 เด็กหญิงวรรณพร  ฉัตรทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
607 เด็กหญิงวรัญญ์รัตน์  ตาเมืองมูล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
608 เด็กหญิงวีรภัทรา  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
609 เด็กหญิงวีรภัทรา  เก้าสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
610 เด็กชายศิริชัย  ศิวบวร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
611 เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วคำ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
612 เด็กชายสรกฤช  เกษตรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
613 เด็กหญิงสรัลรัตน์  เนตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
614 เด็กหญิงสิทัศนีย์  มุขมนตรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
615 เด็กหญิงสิรภัทร  เย็นฉำ่ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 คณิตประถม
616 เด็กหญิงสุตาภัทร  ริ้วตระกูล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 คณิตประถม
617 เด็กหญิงสุภิชญา  ละมูลมี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
618 เด็กหญิงอุรัสยา  บุญขำ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 คณิตประถม
619 เด็กหญิงกชกร  เทพศิริ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงกชพร  แสนทวี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงกชพรรณ  วงษ์พยอม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงกนกนุช  อาจคำไพร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงกรกันยา  บุญอุ้ม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงกรณิสา  นัยนานนท์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายกรรณวรรธน  บรรทัดจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงกรวรรณ  สุวรรณกูฏ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายกฤชกุญชร  อุกอาจ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กชายกฤตย์ธีป์  เล็กเจริญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงกฤตยาภรณ์  พระไตรยะ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กชายกฤตสราภัช  สารพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงกฤติกานต์  ปาลกะวงค์ ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายกฤติเดช  รื่นสุข โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กชายกสิกฤษณ์  กันสุข โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กชายก้องภพ  ต่อคุ้ม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงกัญญพัชร  ศรีผ่าน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงกัญญ์วรา  อึ้งตระกูล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงกัญวรา  พุ่มพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายกันต์พุฒม์  บางแบ่ง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายกันตภณ  ม่วงเเพรศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงกานต์ดา  ป้อทองคำ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงกานต์พิชชา  พงษ์นิล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศรีสุคนธรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงกานพลู  พุ่มพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงกิตตริยาพา  นุ่นคำ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายกีรติ  กันภัย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงกีรติรัตน์  ปั้นเทียน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กชายกุญช์พิสิฏฐ์  ระเบียบงาม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายเกื้อกูล  เจริญพิศุทธ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กชายโกมินทร์  ทับแป้น โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงขจีวรรณ  กิจพงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงขนิษฐา  เกิดแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงขวัญกมล  วรรณพิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ศิริมากร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงเขมจิรรา  ทรัพย์ประกอบ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายคณพงษ์  ศริพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กชายคณพศ  ตาลช่วง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายคณพศ  แก้วดวงงาม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กชายคณาธิป  ไพรวัน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงจณิสตา  ม่วงแพรศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงจารุพิชญา  บัณฑิตพุฒ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงจิดาภา  ตั้งอิริยกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงจิดาภา  สังข์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงจิดาภา  แสงทับทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงจิตตวดี  เสือสง่า โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายจิรภัทร  รัญจวน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กชายจิรสิน  คงสวมแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงจิราภรณ์  รำไพพักตร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายจีรวัฒน์  ขาวใบไม้ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายเจตนิพิฐ  จันทร์พินิจ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงชญาดา  สุขโรจน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กชายชนน  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายชนะภัย  ไชยมงคล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงชนันญา  คล้ายมี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กชายชนาธิป  สังขะวัตร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงชนิกานต์  ทองคลี่ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงชลนลัท  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กชายชวัลวิทย์  พันธ์ทุ้ย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กชายชวิศ  สายพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงช่อผกา  นิ่มน้อม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงชิณณิชาภรณ์  กลางแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงญพิภา  ชัยกิจกรณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงญานิศา  ตาระกา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงฐิตา  ชลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงฐิตินันท์  แซ่ว่อง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กชายณชพล  สุดตา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กชายณฐพร  เยาวฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กชายณฐรมณ  ทองหลอด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงณภัทร  เสนารายณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงณภัทรสร  เจือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายณศิริ  เอี่ยมแสงชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงณัชชา  ลวกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงณัฎฐ์นรีย์  วงษ์สารี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินทรบุตร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงณัฏฐนิฐ  พรหมแสนปัง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีจำนงคื โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงณัฐชยา  บาโง้ย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  ชนแดง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กชายณัฐนันท์  จันทร์นุหงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงณัฐนันท์  ฟองเขียว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กชายณัฐพงษ์  รักษาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงณัฐพร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กชายณัฐพล  บุญโสดา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ศรีวะรมย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงณัฐพิมล  เกตุยา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงณัฐวิศัยล์  ธีรโกธารภัณธิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กชายณัฐศิวัช  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงณัฐิกา  เกิดทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงณัฦฐณิชา  เกตุสังข์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงณิชชา  พิมพ์งาม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงด.ญ.ณิชา  ไทยมานิตย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายดรัณภพ  กิ๊บนา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กชายเดโชวัต  ขำวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กชายทรงธรรม  ขุมเงิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กชายทรงพล  ปั้นย้อย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายทรรศนภูมิ  บัวละออ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กชายทองนพเก้า  พลาศิลป์มงคล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กชายทัณทธร  นามวงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กชายทินภัทร  วิไลกิจ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กชายทิวัตถ์  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กชายแทนคุณ  ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กชายธนกร  ทัดรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายธนฉัตร  เที่ยงแท้ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กชายธนโชติ  วงษ์กวี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กชายธนดล  มังสระคู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายธนภัทร  มาช่วย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กชายธนภูมิ  ศรีลาย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กชายธนศิษฎ์  มโนสุจริตธรรม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงธนัชชา  ปานเหมือน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงธนัญญา  พรเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงธนิษฐดา  เรืองเมือง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงธมกร  พงษ์สามารถ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงธรรธร  วงศ์ศรีไทย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กชายธัชกร  หาญสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กชายธัญกร  โพธิ์ดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  นิ่มสอาด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงธันยกาญจน์  กรอบทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงธันยพร  พรเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงธันยพัต  จิตการค้า โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงธาริณี  เอี่ยมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงธิดารัตน์  จินทศร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายธีรชัย  สงวนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กชายธีรเทพ  นาพุทธา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กชายธีรเมธ  อรรคสังข์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กชายธีระพร  อาจสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กชายธีราทร  รัมกรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กชายธีรินทร์  ประสาทศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงนงนภัส  คำมี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงนพรดา  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงนพรัตน์  ผลเกตุ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กชายนภสกรณ์  ทัพสาร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงนภัสภรณ์  พุกทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงนภิสา  สดงาม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายนราวิชญ์  ถาวร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงนริดา  สืบเพ็ง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงนรีกานต์  ฟองงาม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงนลัทชล  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงนวินดา  สถานนท์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงนัชธพร  อยู่เย็น โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายนัทธพงศ์  หวังผล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงนัทธมน  ปานดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงนันทรัตน์  สายพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงนันทิยา  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงนิชกานต์  จรรยา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงนิรินธนา  รักในศิล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กชายเนติพล  จินดา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายบดิพัฒน์  กงแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กชายบริพัฒน์  ฉ่ำแสง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงบวรรัตน์  บนทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงบุณณดา  นามเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงบุณยานุช  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงบุศราคัม  จันทร์เทศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงเบญจพาณี  โต๊ะนาค โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  เทพกาล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กชายปฏิพัฒน์  กะตะเวที โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กชายปฐวี  รัญจวน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กชายปฐวีย์  สุภา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงปณิชา  อ้วนศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงปพิชญา  บุญสม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กชายปภังกร  บุญสม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงปภาดา  บุญมีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงปริชญา  พายุพัด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กชายปรินทร  สฤกพงศ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงปวริสา  จูเจี่ย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงปสิตา  เกษสุริยงค์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงปสุตา  สุขดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายปองคุณ  โทนะศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงปาริฉัตร  ปังฉิม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กชายปิลันท์  บุญชู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงปุญยภา  วงษ์กลม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงปุณณภาณัฏฐ์  มาระวิชัย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กชายปุณณวิช  อยู่เย็น โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กชายปุณณัตถ์  อำพลพงษ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงเปมิกา  มิคคสิงห์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงไปรยา  นาคเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กชายพงศกรณ์  ชูชาติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายพงศธร  ฉาบเพชร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กชายพงศ์นคร  จันทะหงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงพชร  คำฉิม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงพชรพร  ดวงสุวรรณกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กชายพชรพล  เหมือนเมือง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงพริมา  รัชตากร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กชายพสธร  มโนสุจริตธรรม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงพสินี  สุขทวีสถิตย์กุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงพัชราพร  สีสด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงพัชราลักษณ์  มั่นที่สุด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงพิชชาภา  พงษ์ดนตรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงพิชชาภา  สายจันทรา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงพิชญาภัค  เกตุจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงพิชญาภา  ยงยิ่ง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงพิชญาภา  อยู่สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วไทย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กชายพิชาภพ  เกิดดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กชายพิทวัส  สร้อยสิงห์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ศรีภมรศุภพงศ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กชายพิสณฑ์  เพิ่มพร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กชายพิสิฏฐ์พล  โตทวี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กชายพีรทัศน์  บุญสินไทย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กชายพีรพัฒน์  พงษ์โสภี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กชายพีรวิชญ์  วีระสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กชายพีรศักดิ์  บุญแจ้ง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงพุทธิภัทร  โกยทา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงเพียงระวี  อาจคงหาญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงฟารีดา  กลิ่นมา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กชายภคิน  น้อมกลาง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงภรภัทร  จุมปา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงภรัณยา  เทียมสระคู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงภลินี  บุญลือ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงภวริศา  ทองขวัญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กชายภักดิ์  กีรติศานติ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงภัททิรา  หวังสืบ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กชายภัทรกร  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงภัทรดา  เกี๋ยสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงภัทร์ธนวรินทร์  สระทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงภัทรนันท์  ศรีชุม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงภัทรปพร  ใจเอื้อ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงภัทรพร  ธรรมบุญญา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงภัทรพร  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กชายภัทรพล  จันทนากร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงภัทรวรรณ  สาหร่ายทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงภัทรศศิร์  ประสพเกียรติโภคา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กชายภัสสิทธิ์  ประสพเกียรติโภคา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กชายภาคภูมิ  ชอนตะวัน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงภานิชา  เอี่ยมโฉม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กชายภานุพงค์  ห้องกระจก โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กชายภีม  ภู่ทองดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กชายภูดิศ  แก้วสาคร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
848 เด็กชายภูทัด  จาดจร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กชายภูฟ้า  จิตต์จำนงค์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กชายภูมิวิช  อยู่เย็น โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
851 เด็กชายภูริณัฐ  สุทธิวนาสันต์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงภูษณิศา  น้อยมา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงภูษนิศา  ุปิ่นเงิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ก้าวสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงมติมนต์  มานิตย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญล้อม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กชายเมธัส  ศิริคุปต์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กชายเมธาวิน  ธนะเพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงเมลดา  ยศเชาวคุณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กชายยศกร  วงศ์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กชายรชานนท์  อูบทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กชายรณกร  นํ้าจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงรภัทภร  ศิริมากร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กชายรภีพัทร์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กชายระพีภัทร์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงรักษณาลี  โพธิ์เนียม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงรัตนพรรณ  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงรัติยาภรณ์  โตม่วง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงรุ่งนภัฒน์  โกยทา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กชายรุจน์  ศิริจันทรา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงลลนา  โชติอาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงลักษมน  บุญสืบวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
873 เด็กชายวงศกร  วาดเขียน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กชายวชิรพงษ์  โพธิ์รัตนมณี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กชายวชิรวิทย์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กชายวรเมธ  ศรีแก้วภู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงวรรณวิศา  คำรื่น โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงวรวลัญช์  ตั้งทรงเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงวรัญญา  เสาศิริ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายวริทธิ์นันท์  ดำริห์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงวริศรา  นนทมาตร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงวริศรา  ร่มพยอม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงวริษฐา  ปัญญาหลัก โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงวริสราภรณ์  พรมอ่อน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงวลีภรณ์  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงวัฒนี  คำสอน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กชายวิชชากร  วาสุกรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  กองสุดใจ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงวิรัตน์ดา  แก้วม่วง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงวิรากร  สีสืบมา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
891 เด็กชายวีรวัฒน์  นาควารี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายวุฒิพงษ์  วงษา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงศรัณฉัตร์  ไกลเดช โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กชายศรัณยพงศ์  งามโรจน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงศรันย์รัชต์  วงศ์รัตนาวิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กชายศวัสกร  เกียรติลือชานนท์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงศศิธร  เพิ่มทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงศศิภา  อัมพรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงศิรภัสสร  อ่ำทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงศิวัชญา  เพียรทำ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กชายศุภกร  เผ่าไทยเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กชายศุภณัฐ  พรหมวงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กชายศุภวิชญ์  นรากรณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงศุภาพร  คำนวนดาว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงสพัชญา  ใจอุ่น โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงสมัชญา  เพ็ชรธนูศิลป์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กชายสิทธิพันธุ์  มนัสศิลา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กชายสิรภพ  เเสงอรุณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กชายสิรภพ  แช่มแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กชายสิรวิชญ์  พานิชนาวา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กชายสิรวิชญ์  ใจการุณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กชายสิราวิชญ์  ปิยะสิงห์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงสิริกร  เรืองพรหม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงสิริมนต์  พลกระจายภภา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงสิริมา  ศรืวิชัย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงสิริวิมล  จุฑาเกตุ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงสุชัญญา  แก้วคำเรือง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงสุธิชา  สิทธิเวช โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กชายสุธินันท์  เพ็งกลิ่น โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงสุพรรณพิมพ์  มั่งสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  หาญสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงสุพิชญา  โคกพูล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงสุภัสสริน  บุญเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงสุภาพร  ไข่หงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กชายสุรพัศ  หาญสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงสุรัตนวดี  ปัญญายงค์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กชายสุรารักษ์  ระมัดตน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงสุรีพร  โจทจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงสุวพัชร์  นาคศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงสุวิชาดา  ชาละวัน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
931 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ละคร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงเสาวรส  พันธ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กชายอชิตสพล  ขุมบางลี่ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงอนัญญา  จันทวะฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงอภิชญา  กองพงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กชายอภิชัย  วัฒน์วันทนา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กชายอภิรักษ์  จีบดำ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงอรจิรา  สุขสำราญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กชายอัครพล  ศรีทิพย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กชายอัครวินท์  พุกซื่อ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กชายอัยย์ทร  เศวตเศรนี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กชายอัศวิน  กาบตุ้ม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงอัสมา  รัมมะโรจน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงอาจารี  นาคเชื้อ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงอาทิตตญา  นามมูลลา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงอารียา  กล่ำประสาท โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กชายอิทธกาณ  อินทวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กชายอิทธินพ  สงวนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
949 เด็กชายอิมพกร  รุจิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.4 วิทย์ประถม
950 เด็กชายเอนกพงศ์  นิ่มน้อม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กชายูภูริพัฒน์  แก้วตา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กชายกฤษฏิคุณ  ไกรนรา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
953 เด็กชายกันตภณ  ผลภาษี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
954 เด็กหญิงกานต์รวี  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
955 เด็กชายกิตติพันธ์  นาคสกุล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
956 เด็กหญิงกุลชญา  ไกรพันธ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
957 เด็กหญิงแก้วจุฑา  ภูครองทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
958 เด็กหญิงเคทลิน  ประคองดี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
959 เด็กหญิงจิตฐาภรณ์  โกยทา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
960 เด็กชายจิตระโสภณ  วงษ์ว่องไว โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
961 เด็กชายจิตวัต  พูลเงิน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
962 เด็กชายจิรภัทร  เหมือนลอย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
963 เด็กชายจิระสิทธิ์  เสนาซืว โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
964 เด็กหญิงจิรัชญา  ดาวัลย์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
965 เด็กหญิงชญานิศ  เชยชูศรี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
966 เด็กชายชนพัฒน์  เกิดแก้ว โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
967 เด็กหญิงชลลดา  วงษ์ทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
968 เด็กชายชวัลวิทย์  เสือข้าม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
969 เด็กชายชัยภัทร  วิจิตรพันธ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
970 เด็กหญิงชีัญญานุช  อุตตะมัง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
971 เด็กชายฐาปกรณ์  เทียรทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
972 เด็กชายณัชชนนรัชต์  สอนศิษย์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
973 เด็กชายณัฐกิตติ์รัฐ  ชาญกัน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
974 เด็กหญิงณัฐชยาพร  จันทรังษี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
975 เด็กหญิงณัฐธิดา  อินถา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
976 เด็กชายเทวสิทธิ์  สิงห์น้อย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
977 เด็กชายธนกร  ทีนาคะ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
978 เด็กชายธนธาร  นาคศรี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
979 เด็กชายธนบดี  สืบสาย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
980 เด็กหญิงธนภรณ์  ดีเกษม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
981 เด็กชายธนภัทร  บุญชื่น โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
982 เด็กชายธนภัทร  ลาภา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
983 เด็กชายธนวิชญ์  ดีสมุทร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
984 เด็กหญิงธัญชนก  อ่อนเงิน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
985 เด็กหญิงธัญลักษณ์  โขนสกุล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
986 เด็กหญิงธัญวรรณ  โขนสกุล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
987 เด็กชายธีรภัทร  กลิ่นอุ่น โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
988 เด็กชายนนทพัทธ์  เภารัตน์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
989 เด็กชายนภรัตน์  อุปถัมพานนท์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
990 เด็กชายนรุตม์ชัย  ขันศิริ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
991 เด็กชายนิพิฐพนธ์  พรมวัน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
992 เด็กชายบุณยกร  บุญมา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
993 เด็กหญิงปรีณาพรรณ  ขันศิริ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
994 เด็กชายปิยภัทร  สิงหพงษ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
995 เด็กชายเปรม  คำแก้ว โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
996 เด็กชายพงศกร  สร้อยมงคล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
997 เด็กชายพงศภัค  ตรีพงษ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
998 เด็กชายพชรดล  สุทธิกาญจน์กุล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
999 เด็กชายพรพิทักษ์  ทองพูล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
1000 เด็กหญิงพรรณพัชร  โพสาลี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
1001 เด็กชายพลรัฐ  วิมูลชาติ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
1002 เด็กชายพสธร  ตะเภาลอย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
1003 เด็กชายพัชรพล  ดวงพร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
1004 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทีนาคะ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
1005 เด็กชายพันธุ์เผ่า  สิวทองคำ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
1006 เด็กหญิงพิชชาภร  ชื่นตระกูล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงพิมพรรณ  เผือกโสภา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
1008 เด็กชายพุทธิชัย  ใจตรงกล้า โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
1009 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อยู้่ดี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงเพ็ญสิริ  เฉยเฟื้อง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
1011 เด็กชายไพโรจน์  จำปาทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
1012 เด็กชายภควัฒน์  ทรัพย์วิก โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
1013 เด็กชายภงศ์นริศร์  มณีพงษ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
1014 เด็กหญิงภัสสร  ใจทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
1015 เด็กชายภีมวัศ  น้อยบุญสุข โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
1016 เด็กหญิงภูษณิศา  ประสงค์งาม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงมัญชรี  หนูสลุง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
1018 เด็กหญิงเมย์  ทองใบ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
1019 เด็กชายรชต  ถ้วยทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
1020 เด็กชายรัชชานนท์  ประแดงปุย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
1021 เด็กชายเลิศพัชรพงษ์  ดวงจอมดี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
1022 เด็กหญิงวรรณนิสา  ฤทธิญาณ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
1023 เด็กหญิงวรัญญ  บุญทัน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
1024 เด็กหญิงวริศรา  เหง้าเกษ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
1025 เด็กหญิงวันวิสาข์  จันทร์พลับ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงวาริดา  เขียวน้อย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
1027 เด็กหญิงวิลาสินี  แก้วพรม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
1028 เด็กชายศิวกร  ศรีหมุน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
1029 เด็กหญิงศุภิสรา  สุคนธ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
1030 เด็กชายสงกร  ตะเภาลอย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
1031 เด็กหญิงสร้อยลัดดา  ดีกระโทก โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
1032 เด็กหญิงสวรส  สโมสร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
1033 เด็กหญิงสิธาสิริ  แซ่ผู่ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
1034 เด็กชายสุกัลย์  น้อยลา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
1035 เด็กชายสุทธิ์ดาธร  วงษ์ศรีสุข โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
1036 เด็กชายสุประวีณ์  จตุวงศ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
1037 เด็กหญิงเสาวนีย์  ธัมดำ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
1038 เด็กชายอชิรวิชญ์  พวงทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 คณิตประถม
1039 เด็กหญิงอริณชยา  บางขุนทด โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 คณิตประถม
1040 เด็กหญิงอารีญา  พันธ์โยศรี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 คณิตประถม
1041 เด็กชายกฤตภาส  อินมะตูม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์  แย้มครวญ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงกิติกาญน์  ทองสิน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.1 คณิต ม.ต้น
1044 นางสาวเขมปภา  สุวรรณวัฒน์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายทักษ์ดนัย  กรุงสิงห์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.1 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายปฏิภาณ  อยู่ระหัส โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 นางสาวปิยะวรรณ  ศรีลาชัย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
1048 นางสาวปุณยวีร์  บุญคอรบ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงเปมิกา  อ่อนไม้ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงพรพักตร์  หญิงดี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
1051 นางสาวเพ็ญนภา  จุลกะเศียร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 นางสาวรมิดา  ยิ้มแย้ม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
1053 นางสาวลักษณารีย์  โพธิ์อิ่ม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กชายวิริยะ  คชหิน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงสมัชญา  ปลีกลำ่ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
1056 นางสาวสุกัญญา  ดงดอน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กชายกษิต์เดช  บูริช โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายก้องกีดากร  สงวนวงศ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงกัญญณัต  แก้วชาติ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงกัญพัชญ์  พุ่มโพธิ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงกันยารัตน์  กันพุมมา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงกัลยดา  มาฆะสกุลเจริญ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  กุสุโมทย์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงกัลยา  ชมวิหค โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายกีรติ  บุญปลีก โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายคณัสนันท์  วงษะ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงจันทกานต์  พานรินทร์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายชวิศ  จันทริ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงชินันพร  สิงหลักษณ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงโชติกา  กองศรี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายญาณวัฒน์  เนตรเจริญ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายณรากรณ์  ราวีศรี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฆังคะสุวรรณ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงณัฐชา  โอ่งกลาง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายณัฐดนัย  สร้อยวงษ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปาวะกะนันท์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายณัฐพล  กันภูมิ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงณัฐวัฒน์  เธียรไกรสิน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงณิชานันท์  ลือศิริ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงณิชาภัทร  สายเมือง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายธนกร  กลั่นความดี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงธัญชนก  ยิ้มประเสริฐ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เอี่ยมเติม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงนภัธกร  ชูลิขิต โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงนันท์นภัส  จั่นรักษ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงนันทัชพร  สอาดเอี่ยม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายปรัชญา  ประหวั่น โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงปราณปรียา  สืบสายอัน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายปรียวิศว์  ขันศิริ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายปวริศ  วังกานนท์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงปาณิสรา  สนธิบ่าย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงปาริชาต  ฉุนสูงเนิน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงปิ่นมุกข์  เพิ่มพูล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายพงศกร  เพิ่มพูล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายพงศ์ธารินทร์  สมจิตต์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายพนพล  ปัญญา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงพรนภัส  โสภาลี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงพัชรพร  คลังทรัพย์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงพัชรพร  ป้อมรอด โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงพิชชานันท์  ประแดงปุย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงพิชชาพร  ดวงพร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงพิชชาพร  สุดพล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงพิมพ์นภา  ถนอมเมือง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงพิลาศลักษณ์  กัณหะกุล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงพิลาสินี  นัดดาพรหม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงพีรยา  แสงอรุณ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายพุฒิพงศ์  ศรีเมือง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงภัททิยา  ชาญจิตร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงภัทรฑิตา  จันทบัตร์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายภูมิรพีร์  แก้วนวล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงมยุรฉัตร  เยี่ยมชัยภูมิ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงมินท์มันตา  สุพัฒน์เดชานนท์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงเมญาดา  สุระสิริภัทร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงระพีวรรณ์  สำลีอ่อน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายรัชชานนท์  ช่างเล็ก โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงรุจิรา  หมดนาค โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงลลนา  อุลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายวรโชติ  ฤทธิ์อ่องรัก โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายวรวัฒน์  อ้นศรี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงวัลภา  คะธาวุธ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงศลิศา  บุตรสวน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงศศิมณี  เขียวรอด โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงศิริวิมล  ประกอบดี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงศิริษา  ไวปรีชา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายศิวกร  แก้วสุข โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายศุภณัฐ  ลาโม้ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายศุภวิชญ์  สรสิทธิ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงศุภัชญา  ปาเบ้า โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.4 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายเศรษฐพล  ฉุนสูงเนิน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงสุธีกานต์  เกตุประเสริฐ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พันธ์ศิริ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงอธิชา  สุริวัง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายอภิวัฒน์  ดวงดี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายอลงกรณ์  กองทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงอวัศยา  อัศวสันติ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงอัษชิษฐา  บุตรศรี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงอารยา  โกสุมา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รักพุก โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.4 คณิตประถม
1139 เด็กชายคณัสสิทธิ์  เจตธรรมบุญสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.5 คณิตประถม
1140 เด็กหญิงจันจิรา  มูลละ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
1141 เด็กชายจิรภัทร  คำพุ่ม โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
1142 เด็กหญิงชนกเนตร  พลสายบัว โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
1143 เด็กหญิงชลภัทร  หันธะนะวงษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
1144 เด็กหญิงณัฐธีรา  สุขไมตรี โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
1145 เด็กชายธนพล  พฤกษาศิลป์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
1146 เด็กชายธนภัทร  ทับทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
1147 เด็กหญิงธัญชนก  สอนประภา โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.4 คณิตประถม
1148 เด็กหญิงนาเดีย  มหาชัย โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
1149 เด็กหญิงปฑิตตา  บุญดีมาก โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.4 คณิตประถม
1150 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศุภมงคล โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
1151 เด็กหญิงเปรมวิภา  ปุยอ็อด โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.4 คณิตประถม
1152 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แย้มวงษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.4 คณิตประถม
1153 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  วงษ์ธรรมศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
1154 เด็กชายภัทรดนัย  ริมไธสง โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.4 คณิตประถม
1155 เด็กชายภาคภูมิ  ศรีสุนทร โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.4 คณิตประถม
1156 เด็กหญิงวนิดา  ธรรมกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.4 คณิตประถม
1157 เด็กหญิงวรัทยา  บัวมาตย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
1158 เด็กหญิงวันวิสา  คำโฮม โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
1159 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  บุญภู่ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงสุธาสินี  วิริยาภิรมณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงสุภัสสร  จันทบุตร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
1162 เด็กหญิงอภิญญา  มะโนน้อม โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
1163 เด็กชายอภิรัช  พัฒนุช โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
1164 เด็กหญิงอรยา  แก้วลา โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 คณิตประถม
1165 เด็กหญิงอัญรินทร์  สงวนพรหม โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.4 คณิตประถม
1166 เด็กหญิงนพวรรณ  ขาวบริสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายกนกพัฒน์  เปาจีน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กชายกรวิก  อยู่สุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงกฤติญา  แก้วศรีงาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กชายกฤติน  ทับทิมทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กชายกันตพัฒน์  อ่อนสลุง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1172 นายกันตพิชญ์  สิมบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  สืบสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1174 นางสาวกุศลิน  สมฤทธิ์จินดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงขวัญชนก  แดงงาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงขวัญชนันท์  สุวรรณประทีป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กชายเขมปกรณ์  บุญลยางกูร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กชายคมภวิษย์  ธูปหอม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กชายคุณานนต์  เรืองเกตุกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงจิดาภา  วงษ์มอญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงจุฑามาศ  ดีพลงาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงฉัตรนลิน  บัวสุวรรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กชายชนพัฒน์  บ่ายเที่ยง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงชนาธิป  ศิริอวยชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงชมพูนุท  บริบูรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กชายชวนันท์  จรุงโรจน์รัศมี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงชัญญาภัค  ทองสุทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1188 นายญาณภัทร  เกตุหล่ำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กชายณพล  ม่วงสว่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  นามราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงณัฐชยา  ปรีชานุกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  อ่อนตา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กชายณัฐนันท์  ศิริพงษ์วไล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กชายณัฐพงษ์  ด่านวัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กชายณัฐพล  สีหา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กชายณัฐภูมิ  ด่านวัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1197 นางสาวณิชนันทน์  บัณฑิตเสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กชายต้นน้ำ  มณีพฤกษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กชายทิพย์โสฬส  ศรีมงคลปทุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1200 นางสาวทิศิวิรินทร์  กิตติบุญญาทิวากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กชายทีปกรณ์  ศิริจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กชายธนภัทร  พลแย้ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กชายธนภูมิ  สุทธิวานิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กชายธนยศ  ตาลช่วง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงธนัชญา  ทุมอะริยะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงธัญพิชชา  ริศตะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงธันย์ชนก  สินเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงนงนภัส  เกตุน้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กชายนฤบดินทร์  ทิพนัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงนัยน์ภัค  จรรยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กชายบุรธัช  ศรีแก้วอ้ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงประภาศิริ  โชคชัยทวีลาภ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1213 นางสาวประวิตา  จันทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กชายปวิกัญจน์  บุญน่วม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงปัณฑิตา  ทองช้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงปัณณธร  วงศ์ศรีไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กชายปัณณธร  เสนีย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กชายปัณณวรรธ  วังรุ่งเรืองกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงปัทมพร  บุญขยาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงปาณิศา  เอื้อพันธุ์พงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1221 นายปารมี  ศรีเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กชายปุณณภพ  พรมทะบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กชายปุณณวิชญ์  คล้ายรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงปุณณิกา  ตรุยานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงผุสรัตน์  กฤชคฤหาสน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงพชรมน  เทียนทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงพนัชกร  ก้อนทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1228 นายพานิชพงษ์  บุญเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงพิชยาภา  ฉินนะโสต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กชายพีรบูรณ์  เคียงธนสมบัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงภคพร  ศรีธรรมาภรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1232 นางสาวภัคจิรา  เติมสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงภัทรภรณ์  วิเชียรชาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กชายภูพิงค์  เกียรติไทยพิพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงมัชฌิมา  มะม่วงแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กชายรณกร  ศรีใจป้อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กชายรวัฐกรณ์  คูณณิชาธนะวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงรวีวรรณ  อุ่นประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงรุจาภา  ประหยัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กชายรุจิภาส  ธรรมวิโรจน์ศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กชายวชิรวิทย์  ทองย้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงวิภาวัณย์  พุทธิมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กชายวีรภัทร  สาระสิงห์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กชายศิริพงศ์  ศรีวิตตาภรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กชายศุภกร  วงษ์กุหลาบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กชายสรวิศ  จรรยาขันติกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กชายสรวุฒิ  ดาวเวียง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1248 นายสวิส  ไศลบาท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงสิริวิมล  ชมชนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงสิรีธร  งามสมบัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงสุตาภัทร  อินทร์สง่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กหญิงสุธีรา  น้อยศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงสุพิชญา  บุบผากุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กชายสุริเยนทร์  ศรีพัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงสุวภัทร  กัมปนยุทธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงหยาดทิพย์  อยู่เย็นพาณิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กชายอชิตะ  กันอุปัทว์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงอณัฐชญา  อยู่พร้อม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กชายอติกันต์  เกิดบัวเพชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงอนัญญา  ทองเกลี้ยง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กชายอภิวิชญ์  ตั้งทรงเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กหญิงอรชพร  หลายวัฒนไพศาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงอัญมณี  ทิพย์สุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1264 นางสาวอารยา  ตันประสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1265 นายอิสรพงษ์  เถื่อนสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.3 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงอิสรรีย์  พรทองประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กชายเอกภพ  พงศ์เรืองศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.1 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กชายเอกภวิษย์  ธูปหอม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ม.2 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กชายธนภัทร  ประดับมุข โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.4 คณิตประถม
1270 เด็กชายจิรัฎฐ์  ภมรศักดา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงชลาลัย  วัฒนพงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงจิดาภา  เหลืองอร่าม โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงณภัทร  บุญเจี่ยม โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงอริยา  พันธ์ประชา โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ ป.6 วิทย์ประถม