รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกรภัทร์  ไซพันธ์แก้ว โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สันทัด โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกันตพิชญ์  เรืองวงศ์โรจน์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกิตติ์ชนม์  มานะวิจิตรวนิช โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกิตติพัชร์  ตันประเสริฐ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกิตติภูมิ  จงดีทวีทรัพย์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายกิตินัทธ์  โรจนกุล โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกุลนันท์  ฉิมสุวรรณ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจันทรรัตน์  โชคถาวร โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายจิรภาส  กิตติจินดาวงศ์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายจิรเวธน์  มธุรสเมทนี โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายจุฬา  สมานวงษ์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชนากานต์  บุญพามี โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชนิดาภา  บุณพา โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายชนิตพล  ฤทธิเพชรอัมพร โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายณฐนนท์  รอดเย็น โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นาคกล่ำ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายณัฐนันท์  สันติภาพ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายณัฐนันท์  เจี่ยปิยะสกุล โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีสำราญ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายณัฐศักดิ์  อุดมกิจกุล โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณิชา  ชยะสุนทร โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงธนภร  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายธนวัฒน์  ตริบุณฑริก โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายธรรมจักร  แก่นพันธ์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงธัญญชล  จีนโสภา โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายธิติวุฒิ  สมพงษ์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายธีรภพ  คูเจริญทรัพย์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายนพรุจ  ตั้งวงค์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงนัญยพร  แก้วรักษ์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงนันทินี  พลศิษฏ์ศักดากุล โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายนิพัทธ์  เกียรติภัทรานนท์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงปริชญา  ดำรงพานิช โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงปรียาฉัตร  ฉัตรทอง โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงปวิชญา  ม่วงสำเภา โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายปัฐน์ฐาภูมิ  แสงไสสี โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงไปรยา  ศรีจันทร์วงศ์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายพงษ์พิชญ์  ตั้งศรีพงศ์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายพศวีร์  ศิริประเสริฐกุล โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงพีรชญา  พันธ์เพียร โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายภัทร์กร  ศิริธร โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายภัทรภณ  เกศดี โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงรวิกันต์  ศังกรพานิช โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงรวิกานต์  ศังกรพานิช โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายรัชชานนท์  โชควัชระไพศาล โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงวรณัน  อร่ามสีจันทน์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงวรวลัญช์  วิมลศิลปวิญญู โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงวรวลัญช์  เล็กมณี โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายวัชรภณ  สุทธิศิริมงคล โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายวัชรวิทย์  ลิ่มวงศ์เสรี โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายวิริยะ  ชอบวิชา โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายศรัณยพงศ์  เปล่งอุดมกิจ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงศุภกานต์  คำฟู โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงสมิตานัน  ใยคง โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงสัณฐ์จุฑา  พงศ์คณุตมา โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงสาริศา  ถนอมสุข โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงสุชญา  ศรีมือดี โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงสุภัสปภา  อัตตาหกุล โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายเสฏมนพร  จิตต์ภาณุโสภณ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายอชิตพล  ไชยลักษณ์ฤาชัย โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายอัครวัฒน์  ปัทมผดุงศักดิ์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงอัญชลี  ใจเลื่อม โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายกรองจรงค์พร  กาญจนวรงค์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กชายกฤตภาส  สิทธิกรตระกูล โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงกัญจน์รัตน์  วัชรากรสิริ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทองร้อยยศ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  วุฒิพงษ์พิศาล โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายคณิศร  เรืองเสน โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงฉัตรพร  ทรัพย์เย็น โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายชนธัญ  หงวนไธสง โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงชนนิกานต์  มหาธนเศรษฐ์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงชนินทร  ง่วนสำอางค์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงชวิศา  แพวงษ์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายชาญสุพร  ปฐมพรยิ่งเจริญ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายณัฐดนย์  จิรังรักษ์วัฒนา โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงณัฐวรัตน์  จันทร์เทวี โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กชายไตยรัตน์  วิทยาปัญญานนท์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายทิวัตถ์  ขุนบำรุง โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายธนกร  แผ้วภัย โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กชายธนะชาติ  เฉลิมธนาสกุล โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงธัญพิชชา  แซ่ภู่ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงธัญรดา  อริยมงคลชัย โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กชายนพกร  พนิกรณ์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายนพรัตน์  ยิ้มฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงนภาดา  วังมะนาว โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายนับวัน  แสงศิริ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กชายปณิธาน  เสลาหลัก โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงปทิดา  ทองสิทธิ์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายปภังกร  ศรีอร่ามภูมิ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายปวริศ  เรืองเนตร โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายปสัฐกัญจน์  เหลืองตระกูล โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายปัญญวัฒน์  ปิ่นพัฒนพงศ์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายปีติกร  ทัฬหะกุลธร โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงปุณยนุช  สายนาค โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงปูชิตา  พิณศิริ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายเปรม  สัจจวีรวรรณ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงพลอยชมพู  พีระรัชพงศ์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พวงวลัยสิน โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายพิชญะ  หรรษา โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงพิชญาภัค  เพชรสน โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงพิชามญช์  ประโลม โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงภัทธีรา  มธุรสเมทนี โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายภาสกร  สุขสดเขียว โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงรัตติมา  อรุณภาคมงคล โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงรัตน์  กิตติวโรดม โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงลภัสรดา  วสุหิรัญ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงวรรณรดา  พิพัฒน์จักราภรณ์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายวราเทพ  ชวนวิริยะฉันท์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงวิรัลพัชร  หลิวประเสริฐ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายวุฒิวัฒน์  ธนาพงษ์ชัยปรีชา โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายศศิวัฒน์  ผลาภรณ์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายศุทธวีร์  ศรีพิมลปาณี โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บุญมีทรัพย์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงสริญญา  จิตรคำ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงสวิชญา  พรพุทธศรี โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายสัณหณัฐ  กำพุธ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงสิตา  รุ่งนิรันดร์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงสิวพร  สวนสมบูรณ์ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงสุภาพร  คำฟู โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงสุมิตรา  ประทุมมา โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายอธิคุณ  ศิริสุโขดม โรงเรียนอุดมวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงอภิชญา  ภู่เจริญ โรงเรียนอุดมวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงกชพร  ทองเวโรจน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงกมลชนก  ลอยแก้ว โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายกฤธี  กองสว่าง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายกันตวัฒน์  จินตสมิทธิ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายกันทรากร  พุ่มอรุณพงค์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายกิตติพัศ  จอกลอย โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายคณาธิป  เอี่ยมทรัพย์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายจตุรงค์  วงค์สุวรรณ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงจันทรา  วารินท์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายจิรวัชร  ศรีโนนยาง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายชินพัฒน์  พุฒเครือ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายฐิติพงศ์  อักษรพันธ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายณชพล  ผลอุดม โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายณัชพล  ใจรื่น โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวแพง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงณัฐณิชา  มุลมูล โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายณัฐติพล  ชำนาญเนตร โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายณัฐพล  รุดเครือ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงณัฐวรรณ  พูลเดช โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายณัฐวีณ์  พัฒนสุวรรณ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงณัฐสุดา  จรรยา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายธนกฤต  ปุ้ยฮะ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายธนกฤต  พาวงศ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงธัญชนก  วาจะเสน โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายธันดล  ชวนวิริยะฉันท์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายธีรดนย์  ดวงรัตน์มณีโชติ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายนรภัทร  ใจซื่อ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  รักดี โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายนิธิศ  จันรา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายบุณยกร  โมระศิลปิน โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงปิณิษตา  ศรัทธาสุข โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  สีทา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายพงศกร  จีนเลี้ยง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายพงศกร  เงินโสภา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายพงศธร  ลัดดาวรากรณ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงพรพรรณ  นุชนารถ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายพลพัฒน์  พรมเดช โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายพลภูวัชร์  มณีฉายโชติภัทร์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  กลิ่นศรี โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สังวาลเพ็ชร โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงพิราวรรณ์  นิยมนา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงพิริยาพร  ฐิตยานุวัฒน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายพีรวัส  สุขชู โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายพีระพัชร์  จินต์เจริญ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงพุฒิธาดา  ภูมิดิษฐ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายพุฒิเมธ  หริ่มรักษา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงภคพร  พันธ์เพ็ง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงภคพร  ม่วงงาม โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงภัทรนันท์  เปรมนิ่ม โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
172 เด็กชายภาดล  อ่อนละมูล โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงภิศเดช  วีรกุลวัฒนา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายภูริทัต  คล้ายเครือ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายมังกร  ลิ้มรสธรรม โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงวณินตา  พิชาติพัฒนา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงวรรณกร  ใจทัศน์กุล โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงวิชญาดา  ยาธงไชย โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงวิชญาดา  สันติภาพพงศ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงวิภาวรรณ  สัตยากูลย์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายวีรพัฒน์  จันอ้น โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายศมนีย์  กริวนู โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงศศิกานต์  อุนทุโร โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายศุภฤกษ์  พาลาด โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายศุภวิชญ์  รอดอิ้ว โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงศุภศิริ  วีรกุลวัฒนา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงโศจิลักษณ์  เลขะวัฒนะ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงสรชา  โพธิ์แก้ว โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงสลิลทิพย์  หุ่นเขียว โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงสิรภัทร  คำเอก โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงสิรินารี  ศรีดี โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงสุชานันท์  ป้านภูมิ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงสุปรียา  เสมทับ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 คณิตประถม
194 เด็กชายโสภณัฐ  จือเหลียง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายอัชวี  กะเส็น โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงกชกร  ปัญญาธีระ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงกชกร  พานะกิจ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงกชกร  รักพงษ์ไทย โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงกชกร  รุ่งเรือง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงกนกพร  เพ็ชรนก โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงกนกวรรณ  รุจจิลาภัทร์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงกวิตา  โพธิเพ็ชร โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงกัญญาภัค  งามเปราะ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงกัลยกร  เซี่ยงเจี่ย โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงกัลยรัตน์  กองรอด โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ดวงรัตน์มณีโชติ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายกิตติภูมิ  ต้นศร โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงกีรติกา  อัมพปานิค โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายกุญณภัทร  หุ้นเอี่ยม โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  พงษ์โสภณ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายเก่งกาจ  ประภาวงศ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงเกศกนก  กลีบเมฆ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงขวัญข้าว  บุตรธรรม โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงเขมิกา  ไพบูลย์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงคนธรส  หมั่นเกษม โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายคิมหันต์  แซ่หลี โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายจตุพล  อ่างแก้ว โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายจักรพงษ์  บ่อคำ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงจารีย์  ต้นศรี โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายจิตติพัฒน์  สิทธิแหน โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงจินต์ศุภัค  ตันติวรสกุล โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงจิรดา  เชี่ยวไพบูลย์สกุล โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงจิรภัญญา  พิทักษ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายจิรภัทร์  สีสมคุต โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงจิราพร  หอมสุด โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายจิรายุ  วุ่นบำรุง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงจุฑามาศ  พลบูรณ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายเจษฎากร  สุวรรณนิกขะ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงชญานุช  อร่ามโภคิน โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงชฎาพร  แป้นแก้ว โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงชนกนันทร์  บำรุงราษฎร์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงชนาภัทร  มากแก้ว โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายชยพล  สิทธิกูล โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายชยาวุธ  เสือภู่ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงชัญญาศร  สังข์บรรจง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงชัณญานุช  สนลอย โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำแสน โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงญาณิศา  ใจวิชิต โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงฐปนรรฆ์  เทียนคำ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายฐากร  ลัคนาโชค โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงฐิตารีย์  บุบผา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงณชนันท์  กลิ่นหอม โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงณัฎฐ์กานต์  จันทร์อุทัย โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายณัฏฐกาญจน์  ทองจันทร์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ณ รักษา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปิ่นวิถี โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แก้วเนตร โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงณัฐชยา  คุมมงคล โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงณัฐชา  บุญมานะประเสริฐ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงณัฐชา  พุมมา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงณัฐณิชา  ใสเอี่ยม โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงณัฐณี  ศรีเงินทรัพย์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายณัฐพงศ์  กออภิญญากุล โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายณัฐพัชร์  พัฒนสุวรรณ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงณัฐิดา  สีนวลนนท์สกุล โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงณิชนันทน์  เพชรเหลี่ยม โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงดลพร  วงดาว โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงดุสิตา  เจริญกิจ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงตรีสรา  สุขแป้น โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายทมพล  วุฒิพานิช โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายทรงพร  เครือบุญ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายทรงภพ  เครือบุญ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงทรงอัปสร  เครือบุญ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงทรรศิการ์  กำบาง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงทัตพิชา  มั่นคง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายทินภัทร  นพพลั้ง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายเทพวี  แตงอ่อน โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายเทอดศักดิ์  ทองดี โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายแทนคุณ  เนียมสวัสดิ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายธนกฤต  แย้มพ่วง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายธนชัย  จันทร์บาง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายธนดล  ศรีเมือง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายธนพงศ์  แก้วบรรจง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายธนภัทร  เหมียนวงค์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงธรรกมล  เจียมพล โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงธัญชนก  พุทธา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงธัญญรัตน์  มิตรเจริญ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงธัญญารัตน์  กราบเครือ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงธัญวรรณ  หรรษาภิรมย์โชค โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงธัญสินี  สุขโพธารมณ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงธิติญาพร  อินทวัฒน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายธีรดนย์  บุญเกิด โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายธีรเดช  กาญจนพิศาล โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายธีรทัศน์  สวัสดีรุ่ง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายธีรพงษ์  จันทร์บาง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายธุวานนท์  บุณฑริก โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายนนทณัฐ  แสงเทียน โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายนนทิพัทธ์  ศรีวงษา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กชายนฤปนาถ  พิลาจันทร์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงนวพร  พูลเสม โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายนวพล  ว่าชื่น โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงนวรัตน์  โชคภิญโญ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายนัฐพล  สาเครือ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายนัทธพงศ์  นุ่มถึก โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงนันท์นภัส  แซ่เตีย โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงนิชาภัทร  บุษรากูล โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายนิพิฐพนธ์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายบัณฑิต  สว่างเมฆ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายบุญฤทธิ์  ผานาค โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงเบญญาภา  ลัทธิธรรม โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายปกรณ์  พงศาวงศ์ศิริกุล โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กชายปฏิการ  เที่ยงทัด โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กชายปฐมชัย  เที่ยงทัด โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงปภาภรณ์  เกษเจริญ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงปรรณรัสสร  ประวันนา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงประภาศรี  กันทะวงศ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กชายปวริศร  พรหมชั้นดี โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงปาริชชาด  เผือกหอม โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายปาลทัต  อันโน โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  พึ่งกลิ่น โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงปิยธิดา  สินมาก โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงปิยรัตน์  เซี่ยงหลิว โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายพชร  พุทธสะ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงพณิธพิชา  กำเนิดแขก โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงพนิตพิชา  พรหมดำ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงพรพิมล  สุขศรี โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงพรเพ็ญ  แขพิมาย โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงพรรณธร  เคนหล้า โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงพริมาภา  บุญประสพ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กชายพลพิพัฒน์  ทาฤทธิ์สีทรัพย์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายพัชรณัฐ  สตันยานันต์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงพัฒน์นรี  เรืองคุณาวัฒน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงพัณณิตา  เจตพุก โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงพันธ์วิรา  คงกระพันธ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายพัสกร  สังข์เครือ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงพิชชานันท์  กล้าหาญ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงพิชญา  ทองเถื่อน โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงพิชญาภา  ปิยอรุณ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงพิชามณ  สุขปรีชา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายพิพัฒน์  แสงสว่าง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงพิรญาณ์  ชินเวช โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายพิรศุษม์  อริยบุณยานันท์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายพีรพรรธ  ข่าขันมะลี โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงเพชรรดา  สันติวัฒนาพร โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงแพรวพรรณ  นิลรอด โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงฟ้าใส  จุ้ยนิ่ม โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายภคพล  สองสี โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายภณธเนศ  ส่วนลา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงภัณธกาญจน์  ยางเยี่ยม โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายภัทรดนัย  พิลาสกร โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงภัสร์ธณัทดา  ขิมเกาะ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงภัสสร  เสนบาง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายภูมินทร์  ระวังงาน โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงมนนิภา  เกิดบางแขม โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงมนพัทธ์  โซยุก โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงมีนา  ฮวยแหยม โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายเมธา  มยุรา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงรัญชนา  เจริญสุข โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายรัฐภูมิ  แป้นมาก โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงลภัสรดา  จันทร์ลา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงลลิตวดี  ศรีถัน โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงลลิตา  มหาเมฆ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงลักษิกา  จักขุจันทร์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายเลิศพงศ์  ทองขาว โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงวนิสรา  พึ่งไทย โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายวรพงศ์  คำเครือ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงวรรณพร  บุญมี โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงวริศรา  คันสินธุ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงวริษฐา  เงินถี โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงวันทยา  วชิรพันธ์วิชาญ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงวานิชา  แสนสุขบุญ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  เรืองแก้ว โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงวิภาดา  โตสวัสดิ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงวิมพ์สิริ  จันทร์โท โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กชายวีรภัทร  ศิริมงคลรัตน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงศรัณย์ธรนภัค  ศิลานิล โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงศราวดี  อภิรัตน์ธนาธร โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงศรีวรรณ  เกิดสุข โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงศศิวิมล  พ่วงทอง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายศุภกร  สูนพลอย โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายศุภกิติ์  วิริยนุกูลทรัพย์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายศุภณัฐ  ณัฐพูลวัฒน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายศุภนิมิต  แป้นทอง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายสถิระ  เรืองสิริวโรดม โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กชายสิรวิชญ์  แสงหอม โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงสิริกร  โชคถาวร โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงสุธีรา  ทิมพิทักษ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายสุภัทรชัย  ศรีสอาด โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงสุภัสสรา  ปลาบู่ทอง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงสุภัสสรา  เนตรนพรัตน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายสุรพัศ  หงษ์เลิศนภากุล โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงสุวภัทร  สันทัด โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กชายสุวภาค  กันทะวงศ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  โตนุ่ม โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายอธิคุณ  ปัณชยชญ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงอนัญญา  กาญจนาศักดา โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กชายอนุชา  เปลาเล โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงอโนชา  ศิวะพรหมณ์สกุล โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายอภิวัฒน์  นามพลแสน โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายอรรถกร  ผูกพานิช โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงอัญชิสา  ทองน้อย โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงอาชิตตา  สอนพ่วง โรงเรียนดุสิตวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายกฤติน  กิมเปา โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 คณิตประถม
394 เด็กหญิงกันยรัตน์  รอดคำ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.4 คณิตประถม
395 เด็กหญิงกิตญาดา  ศรีสิทธิพร โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 คณิตประถม
396 เด็กชายชนะ  เจริญมี โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.4 คณิตประถม
397 เด็กหญิงชนิกานต์  ทองศาสตร์ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายชิษณุพงศ์  แก้วน้ำเงิน โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงญาณิศา  นาคทอง โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.4 คณิตประถม
400 เด็กชายณัฐกิตติ์  โพธิ์พุทธรักษา โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายณัฐนันทน์  สุคนธจันทร์ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 คณิตประถม
402 เด็กชายตนุภัทร  อยู่ทอง โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 คณิตประถม
403 เด็กหญิงตีรณา  มุกดา โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 คณิตประถม
404 เด็กชายเตมีย์  วาสุ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายธนวรรธน์  มาลัย โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายธีรภัทร์  คนงาน โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 คณิตประถม
407 เด็กหญิงพรเพ็ญ  จังพานิช โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 คณิตประถม
408 เด็กชายมาโปรด  จันทร์เปรม โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 คณิตประถม
409 เด็กชายรวินภ  โพธาธนาพงษ์ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงวรรณวริน  จอกลอย โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายวิกรม  เนยน้อย โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงศศิภัสสร  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 คณิตประถม
413 เด็กชายสรรค์ชากรณ์  กาญจนประดิษฐ์ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงอนงค์รัตน์  ลำพอง โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงอรุษา  มุนินทร์สาคร โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 คณิตประถม
416 เด็กชายเอกภพ  ผ่องอินทรี โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายกนกพล  ยศบรรดาศักดิ์ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงกันต์นลิน  สินธุ์ส่องแสง โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงขวัญจิรา  สุวรรณ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายจีราวัฒน์  กวีกิจเจริญ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กชายฉัฐวัชร์  ท้วมเสมา โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงชนัญญา  ก่ำภัคสร โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงชลิตา  รุ่งสว่าง โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงณัชชา  มาประดิษฐ์กุล โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงณิชาภัทร  นวโพธาสกุล โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายทิปอุดร  ขุนประเสริฐ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายธนพัฒน์  ประธานสกุล โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายธิติพันธุ์  เจริญเกียรตินิยม โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงนภัสสร  ชัดเชื้อ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงน้ำเพชร  สาตร์เวช โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายปรัชญานนท์  จิตจักร โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงปุญญาภา  โสดจำปา โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงปุณยากร  ดีมา โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงผาแก้ว  พันธุ์ทับทิม โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงพรกมล  เลี้ยงพฤกษา โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงพราวพิชชา  ไชยภูมิสกุล โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายพีรภัทร  นาคทั่ง โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายภควรรษ  กลิ่นหอม โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงภคอร  เอกสินธ์ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายภูธิษ  สุธาพจน์ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายไรวินท์  นุ่มอ่อน โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงวรัญญา  รอดอิ๋ว โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายวัฒนชัย  ศศิสุริยาภูมิ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วโกษา โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงสุวิชญา  ทิมอรรถ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายอิษวัต  รัตนสิริรัตน์ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงเอกนรี  สุขหงษ์ โรงเรียนแย้มวิทยการ ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงกฤติยา  หนูหา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงจีรนันท์  ใบดีน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงนัยณา  กรูพิมาย โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายภาณุกรณ์  ใจดี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงอารียา  กัณหา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงกรกนก  สุขชัย โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กชายไตรสรณ์  สุทธศร โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายธนิก  กสิกรรม โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงธัญชนก  แจ่มน้อย โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงนัทติกา  อินทรสันติ โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายพีรพรรธ  ธิติทรัพย์อุดม โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงมินตรา  ตุ้มทอง โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กชายเสริมพงษ์  ปรีเปรม โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายอาทิตย์  ชินเวช โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงอารีรัตน์  จังทองศิริ โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี ป.5 วิทย์ประถม