รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชมน  พิทยารัตน์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกมลรัตน์  เอกเกษมสุข โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤติน  ภู่ขำ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกวลินกันตา  ชาญนำสิน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกษิต  จิตรเดชขจร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกานต์พนิต  ทองรื่น โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายกิตตภาษณ์  อิ่มอาบ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกุลจิรา  ศรีสุวรรณ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงขวัญปภัสร์  พัฒนผดุงวิทยา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงเข็มรุจิ  สุคนธมาน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายคณิศร  นครไชย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงจรรยพร  มิกี้ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงจิรภัทร  อุทาทิพย์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชญานัน  มั่งมี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายชยพล  ตั้งรุ่งวงษ์ธนา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายชยุต  จินดาสมุทร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายชวิศธีร์  พิสุทธิ์วรารมย์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายชัชชน  สระทองพูล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชาพิมญชุ์  แย้มกลัด โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงชาลิสา  ตันสุวรรณนนท์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงชินาภัญ  อุ่นใจ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายชุติวัต  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงฐานรัตน์  จิตงามขำ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงฐิตารีย์  ขันตี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายณธกร  กลิ่นแก้ว โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณภคภร  คณารักสมบัติ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายณอินทนนท์  จอมเกตุ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ฉวีศักดิ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณัฐกฤต  ไชยคำ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายณัฐชภัทร  ชัชวาลกำธร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงณัฐธิดา  พุฒิรุ่งโรจน์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณัฐนันท์  พานิช โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายณัทฐพัทธ์  ศรีอุทารวงศ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงดวงกมล  สิงคิบุรินทร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงทักษพร  เติมอารมณ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายทัตพล  พรมวัง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายทัศน์พล  มีนคร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายแทนคุณ  แสงภู โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายธนกร  ดีบรรเจิด โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายธนกร  ปาละกูล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายธนโชติ  ผิวชะอุ่ม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายธนพัฒน์  คุณาธรกุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายธนรัช  ตรรก์ชูวงศ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงธนัชญา  ภู่ศิริ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงธนันธร  วัชรเสมากุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายธนากร  ร่มเกตุ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายธนาพิสุทธิ์  ศรีประเวช โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงธัญญนันท์  สิริพัฒนาสมบัติ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงนวภัทร  คล้ายคลึง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงนัฐริการ์  สุโข โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  แคล้วปลอดทุกข์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงนันท์นภัส  พูลศิริรัตน์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายนันทพัทธ์  กองแดง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงนิยตา  อินทร์คง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายบรรณพล  จิตรปราณี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ทองผุด โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายประจักษ์  มีสกุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายปวริศร  นาคีสินธุ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงปวริศา  ไชยคำ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายปองธรรม  ปภากรณ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายปองพล  ฤาชาฤทธิเดช โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายปัณณธร  ดาโลปการ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายปิยภัทร  เจริญไชยนันท์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงปุญญิสา  สายทอง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงปุณิกา  เปรมปิยะกิจ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายพงศ์วรรณ  เนติสุนทร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงพชรพรหม์  เมืองเชียงหวาน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงพรรณกร  ยังกองแก้ว โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงพลอยปภัส  สุขหญีต โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายพศธร  ยังกองแก้ว โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายพศิน  มาไพศาลทรัพย์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายพัชรพงษ์  วินันท์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงพัชรพร  สมบูรณ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายพัทธดนย์  ธงไชย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงพิชชา  พัฒนกุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายพิชญะ  แซ่ลิ้ม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงพิชญาภา  ซื่อตรง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงแพรวา  เนตรนิรมล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงภรภัทร  ศรีอนันต์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงภัควดี  ศรีจันทร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายภัทรชัย  ทองดี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงภัทรดา  เกตุกร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงภัทรนันท์  เสลาหลัก โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงภัทรภร  ชัชศิริกูล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายภิญโญณัฐ  สุวัฒน์เมฆินทร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายภูมิพัสกร  เริ่มภักดิ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายภูเมศ  ทรัพย์บุญ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงมณนิชา  เทพรอด โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงมณิชชากร  สัมฤทธิ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายรัตนชัย  เกตุกุญชร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายราชภูมิ  เพิ่มขรัวจำ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายรุจิกร  สามชูศิลป์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายวชิรวิชญ์  ปัญญา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายวรวีร์  เตชะสัตยา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงวรัทยา  พิมพา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงวรีสา  อัศโนมันต์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายวาระทัต  วีระเศรษฐ์ศิริ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงวิชญาพร  ชาปู่ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายวินทกร  ทองหน้าศาล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายวิวรรธน์  พงศ์พรเชษฐา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงศุภนิจ  ชินกุลกิจนิวัฒน์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายศุภศิลป์  แจ่มจันทร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายเศรษฐพงศ์  อ่อนเอี่ยม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงสิริกร  ฉุยฉาย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงสุทธญาณ์  ถมยวัฒน์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงสุประวีณ์  แสงทอง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงองคอร  อารีย์รบ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายอชิรวิชญ์  ปัญญา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายอริญชย์  คงเมือง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงอัญมณี  ศรีละพุก โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงเอมยุพา  จันทร์บำรุง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงเอื้อชัชญา  ชาญนำสิน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายกรภัทร์  จำปาหอม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงกรรณิการ์  เรือนทอง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายกฤตกร  คำมหา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กชายกวิน  ศิวิลัย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงกัญญาภัทร  พุทธานนท์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  กีเรียง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายกิตติศักดิ์  วุฒิเนตรเนติรักษ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงกุลวรา  ตุลยาธาร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงโขมพัสตร์  เฟื่องกวินสมบัติ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงฆฤณี  รุ่งโรจน์เนติกุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงจรินทร์ทิพย์  ประเทืองผล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายจิรภัทร  ฟ้าคนอง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายจิรภัทร  โปรยสุรินทร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายจิรวัฒน์  จิรวัฒนานุกูล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงจิรสิตา  สัจจสวัสดิ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายจิรายุ  ชุ่มนาค โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำมา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงเจริญวิทย์  เจนวิถีสุข โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายชนกันต์  จันทร์หอม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงชนภรณ์  หมายเกื้อ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงชาลิสา  เส็งสาย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงชาสินี  เปรมประมล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ถิระศุภศรี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงชุตินธร  เจริญภักดี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงญาศิกานต์  วรศรี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงฐิติชญาน์  งิ้วไชยราช โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุวรรณวิก โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงฐิติรัตน์  อินนุพัฒน์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายณฐกร  แซ่เฮา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายณธกร  แดงยั่งยืน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงณัฐชา  สำแดง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณัฐญา  พรพิไลสวัสดิ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญส่งสมนุกูล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณัฐพัชร์  อนันตวิริยา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณัฐเสาวภา  ประทีปะเสน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณุตรา  ลิมป์พาณิชย์กุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงทิตานัน  เรือนเจริญสิน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงธนพร  คชชา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายธนพร  รุ่งวัฒนา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายธนะวิทย์  ยนต์พิทักษ์กิจ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายธนานพ  ปัญญาศิริ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงธมน  ศานติธรรม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายธรรมชาติ  กู้สุจริต โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ดำรงสิริโรจน์กุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายธันฐภัทร์  เกิดพูล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายธีรดนย์  เพ็งนาเรนทร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายธีร์รัชช์  ศศิมณฑลกุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงธีริศรา  ปีสิงห์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายนรวิชญ์  น้อยสะอาด โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายนรวีร์  น้อยสะอาด โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงนันท์ทิรา  โรจน์จินตกานต์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายนาราวินท์  วุฒิเนตรเนติรักษ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงนิรมล  ไมขุนทด โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงบุญญาพร  ผาตินาวิน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายบุญฤทธิ์  หุ้นเจริญ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงเบญญาภา  มาเอี่ยม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายปฏิญญา  กาบแก้ว โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงปณตพร  ดีพิจารณ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงปภาวรินท์  เสือเดช โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายปรมะ  ยิ่งยง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงปรมาภรณ์  วงศาโรจน์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงประภาพรรณ  ผิวเผือก โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงปริยากร  ชูผล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายปองคุณ  ปภากรณ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงปุญญดา  ยอดแก้ว โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายปุณยวีร์  ดรธงขวา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงปุณิกา  ทองสิงห์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายเผ่าพงศ์  ทองจำรูญ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายพชร  หงษ์อาราม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายพชร  อาศสุวรรณ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงพนิตนันท์  ทองเทียนชัย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงพิมพ์กุล  สิทธิเกรียงไกร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงพีรดา  นิติวิทยากุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงภคนันท์  บุญคง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงภัทรามน  พจนารถ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงภาทีตา  เล่นวารี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายภูมิ  โมกขพันธุ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายภูริช  ใจจริง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงภูริชญา  นิยมวรรณ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายภูวดล  กุลปรางค์ทอง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายภูศิษฐ์  ทารักษ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงมุจิรานันท์  วงษ์เงิน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายมุนินทร  มุ่งหมาย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายยศกร  นุ่มประทุม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายรฐนนท์  แหยมปึ่ง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายรณกร  เปรมปรีสุข โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงรมิตา  พลเสน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงรวิปรียา  อารมณ์สว่าง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงระรินธาร  อาจธัญกรณ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายวชิรวิช  ไกรพิณดากุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงวณภา  พาถี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงวรรณนภัส  กองแดง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงวรัชยา  สังขสูตร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กชายวริทธิ์ธร  กานต์สมเกียรติ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงวรินรำไพ  อ่างหิรัญ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงวิรมณ  เพ็ชรแสง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงวิรากานต์  บุตรวงศ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายศรัณยพงศ์  ทิพย์บุญมี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กชายศรัณย์  หมอทรัพย์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายศิรชัช  ใจซื่อ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายศิวกร  ชื่นบาน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายศุภกร  ศรีสรง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายศุภกร  เปรมปรีสุข โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงศุภนัยนา  กองศรีกุลดิลก โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายสรรค์เศรษฐ์  เนตรทานนท์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายสิทธิชัย  ขาวสุวรรณ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงสิริลดา  ไวยวุฒิ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงสุชาภัคร  ลี้สัจจาสาคร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายสุธิศักดิ์  สลับลึก โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แย้มมีศรี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงสุภัสสรา  สันติรงยุทธ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายหริรักษ์  ครุฑางคะ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายเหมรัศมิ์  บุญทับ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงอนันญา  จุลแสน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงอภิชญา  อารีย์รักษ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงอังคณาพร  เจียมจำรัส โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงอาภาสิริ  จำปาศรี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงอารยา  ธรรมถิวัธ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงกชนันท์  ผาสุข โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงกฤตยา  เฮ็งวิทยา โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
233 เด็กชายชญาณัฐ  พรมจรรย์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงชลฤดี  สร้อยทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
235 เด็กหญิงณัฎฐกันย์  คล้ายคลึง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงธัญลักษณ์  อุ้มนุช โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงประภาวัลย์  พรพยนต์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ร่อยทา โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงพิชญาธิดา  พันธ์ุแดง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงพิชญาภา  จักรเพชร โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงภัทรมน  บุญประเสริฐ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายภูดิศ  จิรวัฒนากุล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงมณียา  จันทร์เคลือบ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปาลลา โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงวนัชพร  น้อยสกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงวีรปภา  บริรักษ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงศิริกัญญา  สุทธินันศิริ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงอนันตญา  ตั้งบัณฑิต โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงไอยริณ  อารมณ์ชื่น โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงกนกวรรณ  ครุฑแก้ว โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายกนต์ธีร์  เอี่ยมสมบูรณ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงกรกต  นุษศิริ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงกฤติมา  แก้วศิริรัตน์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายกฤษฎา  เสนาพลสิทธิ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงกวิสรา  บุญถนอม โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินเงิน โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงกันต์กมล  วงค์วี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงกันตนา  อุ่นใจ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  เสมประวัติ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายกิตติภพ  ทองอินทร์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงกิตยากร  พิจิตร โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงขวัญชนก  โอ่งเคลือบ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
263 นางสาวจริญญา  ธรรมโลกา โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายจรุเดช  เปรื่องปรีชากุล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงจิดาภา  พวงสุวรรณ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายจิรันธนิน  ครุฑอ้น โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงเจตสุภา  ฤทธิ์การุณวงศ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
268 นายเจษฏา  สาระจันทร์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
269 นางสาวชญานิษฐ์  เดิมทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
270 นางสาวชฎาทิพ  เทียมนาค โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงชนัดดา  อุดมสุข โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงชนิกาณต์  จิโนเขียว โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงชนิกานต์  เสาสะลัย โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงชมพูนุท  ซุยยะกิจ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงชมพูนุท  นากเทียน โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายชวัลวิทย์  มหาธนเศรษฐ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงชัญญา  สัตยกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงชัญญา  หนูทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงชุติมา  อึงฤทธิเดช โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงฐิตาภา  ขันตี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายฐิติกร  บรรจบปี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงฐิติวรดา  ชมฤทธิ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
283 นายณชพล  คล้ายคลึง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงณฐมน  บัวทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงณภัทร  ศรีผ่องใส โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงณวิภา  เสาธง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงณัฏฐ์นะรี  พิมพ์ทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายณัฐฐิวรรธน์  สุทธิวงศ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
289 นางสาวณัฐธิดา  อุไรรักษ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายณัฐนนท์  อิสระเสนารักษ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายณัฐพล  ยอดพินิจ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายณัฐภูมิ  แย้มแก้ว โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงณัฐรดา  ทวีมาก โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงณัฐวดี  พุฒหอมรื่น โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
295 นางสาวณิชชามน  ศุภรัตนชาติพันธุ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงณิชมาศ  ศุภรัตนชาติพันธ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
297 นายดนุเดช  สมคำเพ็ชร โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงดลนภา  ซิ้มอำพร โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงดาราวดี  กลิ่นพวง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
300 นางสาวตรีทิตยพิภา  มากนุ่น โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงทองทิพย์  ไบเล่ย์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงทิพย์ญาดา  สงฆจิน โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
303 นายเทียนศิลป์  พูนมาลัย โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายธนวันต์  แสงเงิน โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายธนวินท์  แสงเงิน โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายธเนศพล  ศรีปัญญา โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงธัญชนก  บัวพรม โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงธิดารัตน์  นิจฉาย โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงธีรกานต์  ขำสุวรรณ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายธีรพงศ์  สังข์ทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงนรภัทร  เสมอใจ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายนราวิชญ์  ธูปทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายนันทพงศ์  จอมดวง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงนันทิศา  ศิริรังษี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงบุญญาพร  สุขวัฑฒโก โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงปฐมาวดี  ตันบริภัณฑ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงปนัดดา  ทองชมภูนุช โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงปนัดดา  ลักษณะโต โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงปนัดดา  โหมงโก้ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงปพิชญา  ใคร่ครวญ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายปภังกร  หงษ์ทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงปภินดา  เกิดเสมอ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายปรัชญา  กันสิทธิ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงปรัชญา  บุญมา โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงปรียานุช  มณีโชติ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงปัญญาพรรณ  ลุนไธสง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงปารีณา  ชาติเฉิดชัย โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายพงศ์ปณต  บุญรอด โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายพชรพงศ์  บัวควาน โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงพชรอร  จันทร โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
331 นายพรกมล  จันทร์ศิริเกียรติ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายพรสวรรค์  สุขประพันธ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงพัชยา  สุคันธานนท์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
334 นางสาวพัทธนันท์  นาคสวาท โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายพัธดล  ทนุพัฒนาชัย โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
336 นางสาวพัลลภา  รอดสวัสดิ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายพิจักษณ์  จักรเพชร โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงพิริสาร์  ธนิศร์ธนันต์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายพีระยุทธ  วงษ์ชาเลื่อน โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายเพทาย  แร่เงิน โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงแพรวนภา  เหมาะสมัย โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายภัทรพล  ชมภู โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงภัทราพร  แย้มขยาย โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายภูมิศักดิ์  เครื่องพาที โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงภูริชญา  เพิ่มพูล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงมทินา  กระแสเทพ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงมนัสนันท์  เหมือนชู โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงมลธิชา  มั่งมีผล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงเยาวเรศ  คำฐี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
350 นายรชต  สุนทระศานติก โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงรวิสรา  อารมณ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงรักชนก  ยื่นกระโทก โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
353 นางสาวรักฤทัย  มาฆะนุกิจ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงรักษิณา  มาฆะนุกิจ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงรัฐธิญา  คำช่วง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เฮงเติม โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายวชิรวิชญ์  จาริพันธ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงวชิราภรณ์  เเสงหอม โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงวรภร  สุขอร่าม โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงวรวรรณ  บ้านโก๋ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงวรินทร์ทิดา  ธนาทรัพย์เจริญ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  แสงพันธ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายวสุพล  หมอยาดี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงวารินทิพย์  บุญเย็น โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงวิยะดา  ศรีลานนท์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
366 นางสาววีรปภา  เล็กเปีย โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงศลิษา  เทพทิตย์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงศศิกานต์  ม่วงโพธิ์เงิน โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงศศิประภา  เพ็ชรสว่าง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงศศิประภา  ใจซื่น โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงศุวิมล  ตาเสน โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายสรวิชญ์  บุญลา โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
373 นายสิทธิพล  จันทร์หอม โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายสินวัตร์  หาเรือนมิตร โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
375 นางสาวสุกัญญา  โสภา โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายสุพจน์  สว่างศรี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงสุพิชชา  ปี่เเก้ว โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงสุภิตา  บูรณโถ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายสุรศักดิ์  นุชเกษม โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงสุวรรณา  เมจกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ปิ่นทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายอธิฐากร  เอี่ยมสมบูรณ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายอธิพัชร์  สวัสดิวรนันท์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงอภิชญา  ทองจีน โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายอมรเทพ  ขุนเพชร โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายอรรณพ  อึ้งแย้ม โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายอรรถวุฒ  พิมเพราะ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงอรินทร์นารา  บัวหลวง โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงอริสรา  สารเนียม โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
390 นายอัครชัย  เพชรดีมีสกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงอาทิตยา  บัวแย้ม โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
392 นางสาวอาทิตยา  สำเนียงหวาน โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
393 นายเอกอมร  ทองดี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงไอริณ  แย้มแก้ว โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายฮัสซัน  อัลบูดาจิ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายกาญจนวิทย์  จันทรดาสุข โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงกุลปรียา  เพ็งพงษ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สมบุญ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงปรีญาภรณ์  เอี่ยมพุก โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงพิริสา  เวทย์พิทยาคม โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงภัทรภร  ศรีสารากร โรงเรียนดรุณาราชบุรี ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงฆริฏฐา  เอื้ออรุณชัย โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงโจเซฟิน อิงกริด  สมุทรโสภากุล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
404 เด็กชายโชติพัฒน์  กิตติคุณชัยนันท์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
405 เด็กชายฌาภีม  พบสุข โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
406 เด็กชายณกุลณัฏฐ์  จันทร์สมุทร โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
407 เด็กหญิงณัฐชยา  หอมสุด โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
408 เด็กหญิงดนุดา  กิตติพงศธรชัย โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
409 เด็กหญิงธนัฐชา  ฐิติกุลเจริญ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
410 เด็กชายเนธาน  พรหมเฉลิม โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายปกรณ์  ม่วงสวย โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
412 เด็กชายปพนพัทธ์  สิริรวมทรัพย์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
413 เด็กหญิงปุณยนุช  อยู่บุรี โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงปุณิกา  อยู่บุรี โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
415 เด็กหญิงพิชญา  โพธิสิทธิ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
416 เด็กชายพิตติพัทธ์  นันทชัยพร โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 คณิตประถม
417 เด็กชายวงศ์จรัส  จรรยาเมตตากุล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
418 เด็กหญิงวรรณวนัช  ชัยวิภาส โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
419 เด็กชายวีรสุ  แก้วสัจจา โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
420 เด็กชายศิรภาค  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
421 เด็กชายสรวิชญ์  ถิ่นโพธิ์วงษ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงอนัญญา  คงเดชเกษมสุข โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
423 เด็กหญิงอรกานต์  สัตตะพิบูล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
424 เด็กหญิงอรลีฬห์  สิทธิจิรายุภัทร์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 คณิตประถม
425 เด็กชายกรณ์  เกลี้ยงเกิด โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายกฤติคุณ  สมวงษา โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายกฤติน  บูรณะโรจน์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายกสิกร  เล้าสินวัฒนา โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงแคล้ว โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงกัญญาภัค  ตินพ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กชายกันตภณ  กิตติศรัณย์เลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงกาญจน์ปาณัสม์  แสนเสนาะ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายกิจติภณ  พฤกษ์ไพโรจน์กุล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงขวัญข้าว  วิยะนัตย์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายคณิศร  อยู่แก้ว โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงจิณัฐตาษ์  ลิ้มติ้ว โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายจิรภัทร  จันทร์วิจิตรกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงจิรัชญา  นุชนารถ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายเจษฎาพัชร์  เชื้อประดิษฐ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายชวนากร  มีศิริ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายฐกร  พันพีระวงษ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงฐิติพร  ถาวรกิจ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เจริญรักษา โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงณัฐสินี  แสงรัมย์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงณิชาลัญจ์  เชาวลิต โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กชายตรีศรันย์  นิธิโรจนสานนท์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายธนภัทร  คุ้มพร โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายธรรมภณ  หงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงนนท์ณภัทร  เพชรสะแก โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงปิยะณิชานันท์  กวมทรัพย์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงปุณฑริกา  เฉยเก่า โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงพริมา  ม่วงศิริ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายพสิษฐ์  พันธ์สาคร โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงพัชรนันท์  ปัญญาธีระ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  นวลละออง โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงพิมนภัส  ทองใบ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงพิมพ์วาริน  จีนบรรจบ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงม่านฟ้า  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงลวณากร  คำสุข โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กชายวริทธิ์ภัทร  พิมพ์เลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายวัทธิกร  บุญสาหร่าย โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงวิฐิรีย์  สุทธิพงษ์เกษตร โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงศศิพิมพ์  เกื้อเสนาะ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กชายศุภกฤต  สัตย์วินิจ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายเศรษฐพงค์  นพรัตน์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงสมิตานัน  ลาภทวีพรกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงสิริโสภาพร  ชัยตระกูล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงสุพัทธ์ธีรา  จุ้ยสกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงอชิรญา  สุริหาญ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงอรชพร  สุริหาญ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงไอยวริญ  ทางทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงกมลวรรณ  ทวีทรัพย์ทวีสุข โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
473 เด็กชายกฤตธนิษฐ์  เชิงทวี โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
474 เด็กหญิงกัญดาพร  จินทา โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
475 เด็กหญิงกุลปริยา  บูรณะนันทสิริ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
476 เด็กชายเจตติพัทธ์  คงรักษ์กวิน โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
477 เด็กหญิงชณิชา  เปรมศักดิ์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
478 เด็กชายชยกร  ดวงภุมเมศ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
479 เด็กชายชยุต  คงคล้าย โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สกุลพัฒน์ชัยเดช โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงณัฐธยาน์  โพธิ์ศรี โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
482 เด็กชายทรงธัญ  ภุมรา โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
483 เด็กชายธนภัทร  งามรัตนกุล โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
484 เด็กชายธนภัทร  อมรรัตน์ธำรงค์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
485 เด็กหญิงนัทธมน  นาคนาคา โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
486 เด็กหญิงเบญญาภา  ดอนจุ้ย โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงปรียานุช  ดำนา โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
488 เด็กหญิงปวริศา  สุขเนตร โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
489 เด็กหญิงปวริศา  ฮั้นประเสริฐ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
490 เด็กหญิงปวริศา  เสียงลือชา โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
491 เด็กชายพนธกร  พัฒนะวิยะกุล โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
492 เด็กหญิงพนิดา  ยินดีภพ โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
493 เด็กชายพรเทพ  แสงอนันต์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงพรปวีณ์  องคเชษฐ์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
495 เด็กหญิงพัทธนันท์  จุลสวัสดิ์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
496 เด็กหญิงพิชญาภัค  บัวพึ่ง โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
497 เด็กหญิงพิชานันท์  เพชรกระทุ่ม โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
498 เด็กหญิงพีรณัฐ  เพ็ชรพิทักษ์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
499 เด็กหญิงภัทรานิษณ์  น้อยนาค โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
500 เด็กหญิงรติมา  สอนส่งกลิ่น โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
501 เด็กหญิงรรินรดา  รัตนกุล โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
502 เด็กชายวชิรวิทย์  สิริกมลวดี โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
503 เด็กหญิงศรัญญา  นิละชา โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
504 เด็กหญิงศรัณย์ชนก  ชุ่มจันทร์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
505 เด็กชายศรัณย์พร  ฤทธิ์ล้ำเลิศ โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 คณิตประถม
506 เด็กหญิงศุภิสรา  ภูวพานิช โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
507 เด็กหญิงสราลี  ท้วมผาสุข โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 คณิตประถม
508 เด็กหญิงโสภนันท์  กุลชาติ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
509 เด็กชายอธิธัช  สุรไกรสิงห์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
510 เด็กชายอัครพัชร์  ศิรพราหมณ์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 คณิตประถม
511 เด็กหญิงกัลยารวิศ  เลิศผดุงวิทย์ โรงเรียนนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
512 นางสาวกานต์พิชชา  ประชาบาล โรงเรียนนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงชัญญานุช  ผึ่งผาย โรงเรียนนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงณัฐชยา  เอียดสุย โรงเรียนนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงน้ำทิพย์  สิทธิจารย์ โรงเรียนนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงปฏิญญา  หลอดทองแดง โรงเรียนนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
517 นางสาวปฐมาพร  แก้วคำ โรงเรียนนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงปาณิสรา  งามตา โรงเรียนนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงพรรณปพร  ใยเยื่อ โรงเรียนนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
520 นางสาวพิมพ์พิชชา  โรจนโอฬารรัตน์ โรงเรียนนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
521 นางสาวภูริชญา  กีรติวิทยาภรณ์ โรงเรียนนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
522 นางสาวรัญศญา  อครชานันท์ โรงเรียนนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
523 นางสาวศิวารินทร์  เภาเกิด โรงเรียนนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงศุภกานต์  สุขศรีสวัสดิ์ โรงเรียนนารีวิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
525 นางสาวสุวิชาดา  สุขีสิงห์ โรงเรียนนารีวิทยา ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงกชพรรณ  ศรศิริ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงกนกมณี  เหมาะสมัย โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงกมลนัทธ์  เชิดชู โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงกัญจน์ชนัช  อยู่คง โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงกัญญาภัค  พุ่มกลั่น โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กชายกันติชา  เรืองจุ้ย โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงกัลยกร  ศิริมงคล โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงกัลยกร  อำนวยพร โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  คุ้มพงษ์พันธ์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงกานต์ธิดา  นันทดี โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงเขมิกา  ปทุมรัตนไพศาล โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงเขมิสรา  ฉัตรวุฒิชัย โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงเคลิน่า  เสียงเกษม บาลมาเซด้า โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงจิดาภา  ชุณห์วิจิตรา โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ทองคำดี โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายจิรัฏฐ์  พิศาลภัทรกิจ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงจิราภา  จะเริกรัมย์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  ติณเวส โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงชญานิษฐ์  วงค์กิติ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงชญาภา  คุ้มรุ่งเรือง โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงชนินทร์พร  เล็กเพ้อ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงชาลิสา  คารมชิต โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงชิดชนก  ผ่องประโยชน์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายโชตินันท์  ทองแท้ โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงญานภัทร  ไชยพฤกษ์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กชายฐิติพันธ์  ทองจันทร์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กชายณฐวร  กรรณลา โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงณภัทร  พลจันทร์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงณัฎฐ์กานดา  เทพรักษ์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  พิชยประภาสิทธิ์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงณัฐจิรปภา  สกุลพงษ์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงณัฐณิชา  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณโรจน์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายณัฐเดช  จินดาเจี่ย โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงณัฐนิชา  จุลแสน โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงเต็มสิริ  สินทบ โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กชายธนรณกร  อัมพรศิริ โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กชายธนิสสร์  ชลวิทย์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สยัดพานิช โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ปัญญะสังข์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงนงนภัส  นาคนาคา โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายนนท์ปวิธ  แก้วกัน โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายนภสกล  เรืองเดช โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงนลิน  เขียวอร่าม โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงนาตาลี  จันคีรี โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงนารีรัตน์  อ่อนแก้ว โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงปรัสรา  สมรมิตร์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงปรียาภรณ์  แตนรินทร์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงปรียาภัทร  ดำนา โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงปวริษา  ตั้งลิขิตสกุล โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงปวีรดา  โค้วฮุด โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงปวีรดา  โสดยวง โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายปัณณวิชญ์  เกษมวรคณี โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงปัทมพร  จุ่นอ้น โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงปาณิสรา  นิยมจีน โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงปาริชาต  ขวัญเมือง โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายปุณณวัฒน์  ละมั่งทอง โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงปุณยวีร์  ประสิทธิ์โชค โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงพรชนิตว์  ชุมสุข โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงพรรณวรรณกร  สุขสว่าง โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงพัชรีดา  ศิริพัฒนกุล โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุญบุญ โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  สุขาภิรมย์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงพีชญา  ศรนารายณ์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงพีรชยา  เทศแท้ โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงเพียงออ  ชมชื่น โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงภควลัญช์  พรพัฒนะเจริญชัย โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายภูรีภัทร  ทวีวงษ์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงมนทกานติ  วงษ์ทอง โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงรวิภา  ใจเฉพาะ โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงระวินันท์  ฟังสำเนียง โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายรัฐพล  ลิมป์โชติกุล โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงราชาวดี  แก่นแก้ว โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงวรกานต์  ม่วงงาม โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงวรนันท์  วงศ์ทวีทรัพย์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงวรัญชลี  ทัยชัย โรงเรียนนารีวิทยา ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงวริศรา  ถ้วยทอง โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายวัชรพงษ์  ดีวัน โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงศตพร  กระกรกุล โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงศุภากร  เดชาฤทธิ์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงษมาพร  ภูริชโชค โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงสิริกัญญา  ฉิมทองประเสริฐ โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงสิรินญา  กุลพงษ์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กชายอณาวิล  ช้างทอง โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายอภิวิชญ์  ประเสริฐศิลป์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงอริศรา  เผือกหอม โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  บุตรดีเคน โรงเรียนนารีวิทยา ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงอารีรัตน์  ปฐมกนกพงศ์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายอิทธิกร  ศิริพรพันธ์ โรงเรียนนารีวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายกมลภู  บำรุงทรัพย์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
616 เด็กหญิงกัญญาพัชร  มุสิกวัตร์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
617 เด็กหญิงขวัญข้าว  ขจิตสุวรรณ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
618 เด็กหญิงจิรภัส  เจือจำ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
619 เด็กชายญาณภัทร  โพธิวัต โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
620 เด็กหญิงณัฐนรี  ปะริวันตา โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
621 เด็กชายธนกฤต  เจริญทรง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
622 เด็กหญิงธนพร  ชมเชย โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
623 เด็กชายธรรม์ชนน์  เล็กเพ้อ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
624 เด็กชายนชธรรม  อุดมศิริ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
625 เด็กหญิงปราย  จันทวี โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
626 เด็กชายปวริศ  กังเสถียร โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
627 เด็กชายพชรพล  เพิ่มพูล โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
628 เด็กชายภัคพิพัฒน์  ทวีมาก โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
629 เด็กหญิงภัทรภร  แสงวิมาน โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
630 เด็กชายภูริเดช  จันทร์ณุมาศ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
631 เด็กชายเมธัส  มณีดำ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
632 เด็กชายวชิรวิทย์  จงสิทธิโชคชัย โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
633 เด็กหญิงวาสนา  ฤทธิ์รื่น โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
634 เด็กหญิงวิรัญชนา  ถาวรนาน โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
635 เด็กชายสมชาย  สังวาลย์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
636 เด็กหญิงสุณัฏฐา  แพงศรีภิรมย์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 คณิตประถม
637 เด็กหญิงสุธิพร  แสนกล้า โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 คณิตประถม
638 เด็กหญิงกรกมล  ทวนพรมราช โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายกฤษกร  หงษ์เจริญ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายกฤษกร  เอี่ยมสอาด โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายก้องภพ  พลจันทร์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กชายกันต์ณิกร  เพ็ญพานิช โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กชายกันต์ดนัย  เกษเกษร โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงกิรณา  บูรพาพัฒนกุล โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงคุนัญญา  นิลเพชร โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กชายจิณณวัตร  ประยูรเทพ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กชายจิรฐา  พุกเปลี่ยน โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงชนัญชิดา  ตรีนัย โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายชนาธิป  โพงาม โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงชนิดา  นิจฉาย โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายชวกร  โตราช โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายชิชานนท์  ภาณุโชคสุวรรณ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายฐิติพงศ์  คล้อยวงษ์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กชายณธรรศ  บุญณรงค์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงณัชชา  รอดมณี โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงณัฐชยา  เมฆนาคา โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กชายณัฐดนัย  ศิลาเรียม โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายณัฐนันท์  เติมอารมณ์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงณัฐพร  สุวรรณดิษ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กชายณัฐพัชร์  เกิดแก้ว โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายณัฐวุฒิ  วิชางาม โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงเตชินี  หยดหยาด โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายทรงธนธร  ภูช่างทอง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายทสกร  จันทร์เปล่ง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายแทนไทย  เตาไธสง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กชายธนดล  โสภา โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายธนวัฒน์  แก้วฉลวย โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กชายธิติวุฒิ  เอี่ยมสมบูรณ์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กชายธีรกร  สวมแก้ว โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงนพภัสสร  กองทอง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงน้อมเกล้า  สุรไกรสิงห์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กชายบรรณวิชญ์  ศิริองอาจ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กชายปรัชญา  จันทร์ดา โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงปวรรัตน์  พุกภูษา โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายปิยวัฒน์  แย้มเกษร โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงพรรวษา  อยู่กำเหนิด โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงพัดชา  บุญราช โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงพีรยา  พิมพ์พันธ์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กชายพุทธิพงศ์  บุญเงิน โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงรมย์ธีรา  เชื้อสวัสดิ์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายรวิโรจน์  ลิ้มไพเราะ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กชายรัชต  ยติโชติ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงรัตนวดี  จงอุตสาหกุล โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงรัมภ์รดา  สาหร่ายทอง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงริจรชา  จันทร์สุข โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงรุ้งตะวัน  จันทร์แดง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กชายรุจิภพ  บุญเฮง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  มณีจันทร์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กชายลิขิตเมฆินทร์  บุรคอน โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายวิโรจน์  ไหมประเสริฐ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กชายสิรวิชญ์  สมคำเพ็ชร โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กชายสิริพจน์  ภูช่างทอง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงสุพิชญา  เวชฤทธิ์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงสุริชา  จ้อยทรัพย์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายสุวิศิษฏ์  หลิมพลอย โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กชายอชิระ  วงศ์นิติกร โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงอติพร  ชมนารถติกร โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กชายอนุทัต  มิตรดำรงค์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงอภิชญา  พลับวังกล่ำ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กชายอิทธิภัทร์  สีสมุทร โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงฐาภิตตา  พึ่งโพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) ป.5 คณิตประถม
702 เด็กหญิงธนภรณ์  ประเสิรฐศักดิ์ โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) ป.5 คณิตประถม
703 เด็กหญิงพัชราลงกรณ์  นันหมื่น โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) ป.5 คณิตประถม
704 เด็กหญิงสวิตาพร  ลี้สมบูรณ์ผล โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) ป.5 คณิตประถม
705 เด็กหญิงอนัญญา  พุฒิซ้อน โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) ป.5 คณิตประถม