รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤตภาส  บุญอยู่ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงจิดาภา  ถนอมวงศ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายชลากร  อยู่สุข โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงณีรนุช  ชุติปาโร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายตะวัน  เจริญสุข โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายธนกร  บรรจง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายธิติ  ดวงจันทร์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายธีรพันธุ์  แก้วตรีวงษ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงปรีชญาน์  มีลาภ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายปัณวัฒ  หลิ่มแก้ว โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงปิยะธิดา  วงศ์เนียม โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงผริตา  พันธุ์โยศรี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงพนัชกร  ชาญด้วยกิจ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ธนาวัฒนพงศ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายภาณุพงศ์  แก่นจันทร์ทา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายภาวัต  เจนวิชา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายภาสพงศ์  สมชิต โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายมงคลศิลป์  ทองชมภู โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงวรณัน  แสนสุธรรม โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงศิรดา  โชติปุณยปรีดา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายศุภวิชญ์  พุทธา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงสิรีธร  ว่องเกียรติคุณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงอภิสรา  แก่นจันทร์ทา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงอภิสรา  แพสา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงอินทุกร  รัตนวิจิตร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายกวิน  รัตนวิจิตร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงคณกรณ์  จันทร์ขอนแก่น โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กชายคณาเศรษฐ์  ทองดารา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายคณิศร  พรายกระสินธุ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายจิรพิพัฒน์  ภูช่างทอง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงชิชญา  สีระสังวร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงฐานิดา  อาตม์สกุล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กชายณัฐดนัย  ชัยงาม โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงดลกมล  วรรณศิริ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงทิพยรัตน์  บุญมา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กชายแทนธรรม  บูรณะภักดี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงนภัค  น้อยสุข โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายนรวร  ไทยสวัสดิ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงนวมน  กล้าหาญ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  เอมเจริญ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงบุณยวีร์  สุจีรกุลไกร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงปันฑิตา  บำรุงราษฏร์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงปาณิศา  ศรีเพ็ชร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงปาณิศา  เสิดขุนทด โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงพาขวัญ  สำเร็จ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงพิชญธิดา  เอกจีน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงภิญญดา  รัตนคุณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายภูเบศวร์  ผูกดวง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงรมลกร  จันทร์ส่อง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงริติการณ์  ชุตินันทกุล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายวัทธิกร  เกสโร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กชายวุฒิภัทร  เจริญชัยกุล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กชายศิวกร  อัศสานึก โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คงอยู่ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงศุภิสรา  มุกดาสนิท โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงสุพิชชา  มีชัย โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงอชิรญา  คมขำ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายอชิระ  ว่องไววิริยะ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงอนามิกา  ผาสุข โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงอภิชญา  อินทวิเชียร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงอภิสรา  การุญ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงอัยริษา  กองสุข โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงกัญญ์วรา  สุกอิ่ม โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงชัยญาภร  จันทร์ทวีแสง โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงฐิตาภา  ช้างน้อย โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายตะวัน  นิรุตติศาสตร์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงธนัชพร  แสงผึ้ง โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงธีรกานต์  เจริญมี โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงนภัสสร  เยี่ยงยงค์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายนันทวุฒิ  ลิวงค์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงปัณชญา  ศาลาแดง โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายพงศกร  เชาวศิลป์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายพงศธร  ทองกำเนิด โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงพัชรพร  ล้ำเลิศ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แก้วยก โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงพันธ์วิรา  บุตรดี โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายวชิรพงศ์  ธงไธสง โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงวรางคณา  งามเสงี่ยม โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายวสันต์  แสงวิเชียร โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายศรวัณ  วิทยานุกรณ์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงศลิษา  แก่นธรรม โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงศิรภัสสร  ใจบุญ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายอดิศร  ปะลาภผล โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงกชพร  สรรเสริญ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงกชพรรณ  เพียรชอบ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงกมลวรรณ  เตจ๊ะ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พัฒนสิงห์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกัลยรัตน์  พันเมือง โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงขวัญสกุล  วิจารณบุตร โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงจิดาภา  งามเสงี่ยม โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงจิรประภา  วงศ์หงษ์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงจิราพร  ตุฬาเพียร โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงชลธิชา  ทิมะบุตร โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงญาตาวี  บุญช่วย โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงฐิตาพร  แย้มนิ่ม โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงฐิติวรดา  เจริญรวย โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายณัฐกร  เคราะห์ดี โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงณัฐศิกาน  บัวสวัสดิ์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงณัฐิชา  เทพสุระ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงณัธฐณิชา  จันทคาม โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีคำผึ้ง โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงดารินทร์  เพชรพาณิชย์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงธนศร  เชาวศิลป์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงธัญพิชชา  วงษ์วาลจันทร์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายธีมา  เหราบัตย์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายนครินทร์  แสงชนะ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงนิรชญา  เจ๊ะอามะ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงบุญญิสา  ปะสิ่งชอบ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงบุณยาพร  คงจุ้ย โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงปณัฏฎา  วงษาพันธ์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงปรมาพร  พรพิพัฒน์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงปวรวรรณ  แก้วสุโพธิ์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงปานชนก  ธนาภรณ์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงปาลิตา  รัตนโสภา โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงพิศมัย  พิมพอน โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงภริตา  จำปาทอง โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงภิญญลักษณ์  กุลปรีดารัตน์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายภูวณัฏฐ์  วัฒนวชิราภรณ์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงมณิสรา  ประสมศาสตร์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงมนัสวีร์  นุชาญรัมย์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงโยษิตา  พานิชเจริญ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงรจนา  ชุนลี โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงลลิตา  มะลิซ้อน โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงเลิศนภา  มูลสละ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงวรวรรณ  วรรณศิริ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงวริศรา  เกิดทรัพย์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงศิรประภา  นันทการ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงศุภสุตา  คล้ายคลึง โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงสัตตกมล  โชคศิริ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงแสงจันทร์  ซุ่นหลี โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงอนัญญา  ทาติด โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงอมลวรรณ  สองพี่น้อง โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงอริสา  จริตงาม โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายอิษฎา  ขวัญดี โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายเกริกเกียรติ  คุ้มหอม โรงเรียนบ้านวังหิน ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงณฐพร  บัวแก้ว โรงเรียนบ้านวังหิน ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงณัฐธิดา  จำคำ โรงเรียนบ้านวังหิน ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายณัฐพล  หาผล โรงเรียนบ้านวังหิน ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายทรงพล  แสงศรี โรงเรียนบ้านวังหิน ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายธนพล  จรีวัตร์ โรงเรียนบ้านวังหิน ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายเพ็ชร  สายทอง โรงเรียนบ้านวังหิน ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงภัทราพร  แดงสูงเนิน โรงเรียนบ้านวังหิน ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายภาณุพงศ์  บุติมาลย์ โรงเรียนบ้านวังหิน ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงมนัสนันท์  เมตตากิจไพศาล โรงเรียนบ้านวังหิน ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงวราภรณ์  ใสเขียว โรงเรียนบ้านวังหิน ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงศศิกาญจน์  กมลเวช โรงเรียนบ้านวังหิน ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงสุวิมล  เนินชัย โรงเรียนบ้านวังหิน ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายเอ็มเจ  สอนมะลา โรงเรียนบ้านวังหิน ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงกนกวรรณ  มะลิวัลย์ โรงเรียนบ้านวังหิน ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงจรรยพร  เปี่ยมเต็ม โรงเรียนบ้านวังหิน ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงญาดา  พาปา โรงเรียนบ้านวังหิน ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายณัฐพงษ์  ธงศรี โรงเรียนบ้านวังหิน ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงธัญรัตน์  ศรีม่วง โรงเรียนบ้านวังหิน ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงนงนภัส  นนทะชัย โรงเรียนบ้านวังหิน ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายปฏิภาณ  ไชยศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านวังหิน ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงปัทมาพร  สีน้ำเงิน โรงเรียนบ้านวังหิน ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงพรกนก  พลภักตร์ โรงเรียนบ้านวังหิน ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  แทนทด โรงเรียนบ้านวังหิน ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายรณชัย  ยวดยิ่ง โรงเรียนบ้านวังหิน ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงวริศรา  ประมาณู โรงเรียนบ้านวังหิน ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงสุฐิตา  ทองบุญ โรงเรียนบ้านวังหิน ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงสุภาพร  แสงสุวรรณ โรงเรียนบ้านวังหิน ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายอภินัทธ์  รื่นรมย์ โรงเรียนบ้านวังหิน ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายชยพล  เกิดศิริ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงธมลวรรณ  เผ่าพันธ์ดี โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  แพทย์นัทธี โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงปรินดา  ใจเที่ยง โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายพงษ์เดช  เจริญศรี โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงวริศรา  วงศ์นพรัตน์ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายศรัณย์รัตน์  ศรีลาวัณย์ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงศศิกาญจน์  มณีดวง โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงกมลวรรณ  ป้อมใหญ่ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  บุญยุภู โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงกันตา  ทองฤทธิ์นุ่น โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงชนิกานต์  บุตรชน โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายชินภัทร  ดีการ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงโชติกา  เเน่นหนา โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงญานิกา  ลายภูษา โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงณรัญญา  ศรีสวัสดิื โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงณัชชา  คำสงค์ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญร่มเย็น โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงณัฐนิชา  ภิณโญ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายตันติกร  นวลเจริญ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงธมลวรรณ  กองอุนนท์ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายธาวิน  พัฒนาภร โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายธีรภัทร  เที่ยงไธสงค์ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงนันทินี  ชุมทัพวงษ์ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงนิยตา  เจริญผล โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงบัณฑิตา  เกตุเเก้ว โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายปฏิภาณ  อ่อนดี โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงปริดา  ใจเที่ยง โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงเปมิกา  ใจเย็น โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงพรประภา  ทรงเดช โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายพีรพัทธ์  ขวัญยืน โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายภูมิพัฒน์  หวานเสนาะ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายภูมิภัทร  คมสัน โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงรุจิรดา  มีผล โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงวรดา  กู้พิมาย โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายวัรภ์ทร  กาญจนก์นติ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงศิวพร  วงค์แววดี โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายศุภณัฐ  สนธิพงษ์ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายสพลดนัย  ยินดี โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายสิรภพ  อำภา โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงสุชานันท์  ศิลากุล โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ชุติปัญญะบุตร โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายสถาปัตย์  อนันต์ชัยพัทนา โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงสุพิชญา  ทวีสัตย์ โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายเตชิต  สำนักวิชา โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงมณิสรา  ปรุงแต่งกิจ โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ป.6 วิทย์ประถม