รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกันตภูมิ  คุ้มขัตติยะ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงเจนจิรา  จันทะยา โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงญาณัจฉรา  หาผล โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายณัฐกิตติ์  คิดอ่าน โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงนรภัทร  ทองสุ่น โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงนันท์นภัส  มีภาพ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงวิชญาพร  มินทบุรี โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงศิรภัสสร  ปิกสุวรรณ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ภูมิมาโนช โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงสุกัลญา  ฤทธิเกรียง โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงสุณัฏฐา  ชมภูพื้น โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายอนาวิน  หวังพันธ์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกันตา  วงษ์ศรยา โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงนภาพรรณ  วรสันต์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงรัชญา  วงศ์สง่า โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงสิราวรรณ  วรรต์คำ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงสุชาดา  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงสุธินี  ด้วงสิงห์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงอัฐภิญญา  ดงขลิก โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงอินทิรา  ประกอบทรัพย์ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายกนธี  อักษรคิด โรงเรียนวัดเนินพระ ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงกุลิสรา  เดือนสว่าง โรงเรียนวัดเนินพระ ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายธนกร  นิตยพล โรงเรียนวัดเนินพระ ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงนฤมล  พนมวัน โรงเรียนวัดเนินพระ ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงนิชนาถ  เขาชำห้าน โรงเรียนวัดเนินพระ ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงภคพร  ร้องกาศ โรงเรียนวัดเนินพระ ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงสุธิตา  ศรีบัวชุม โรงเรียนวัดเนินพระ ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายกิตตินันท์กรณ์  ธรรมอินราช โรงเรียนวัดเนินพระ ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงณัฐนิช  บุญบำรุง โรงเรียนวัดเนินพระ ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายธนิสร  สวัสดิ์ภูมิ โรงเรียนวัดเนินพระ ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายนรวิชญ์  ใสยผุด โรงเรียนวัดเนินพระ ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงพิมพ์พิพัฒน์  บุญเพชร โรงเรียนวัดเนินพระ ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงวาสนา  พลศรีษะ โรงเรียนวัดเนินพระ ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงกชพร  คำตา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงกนก  พัฒนสุขวสันต์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายกฤชณัท  จันทร์อนุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายก้องภพ  อริยพัฒนพร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงกัญญ์โฉม  เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงกัญญภัทร  พินเสนาะ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงกันตพร  เกตุรุง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงกัลยากร  จันทรา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เติมเลิศมนัสวงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายกิตติธัช  เอี่ยมกุลวรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายกิตตินันท์  ภัทรขวัญ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายกิตติพงศ์  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  โคตรนารา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงเกศมณี  เฉิดฉาย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงเขมจิรา  เจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายจตุภัทร  ตั้งนามประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงชญานิสรา  พงษ์พัว โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญไชโย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงชนัญธิดา  ดุสดี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายชิษณุพงศ์  พสุวณิชย์กุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงเชิญขวัญ  แดงใส โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงญาณิศา  แย้มคร้าม โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงณัฐชยา  จันทร์กุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายณัฐณภัทร์  อังกูรวัธน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายณิชกุล  ตันบุญเอก โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงณิชากร  เทือกลาด โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงดลณดา  เทียมเดช โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายแทนคุณ  ศรีชลา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายธนปวรรณ  แมกไม้รักษา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายธนภัทร  บุญฟ้าประทาน โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายธนภัทร  เพียแก้ว โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงธฤษิดา  มีทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงธัญพิชชา  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงธาราพร  ตันติโกวิทย์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายธิติคุณ  พุทธวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงนภชนก  ลีราช โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงนภัค  พันธุ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงนภัสวรรณ  หวังผล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายนรบดี  เกิดมณี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายนราธิป  ศรีหฤทัย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงนันท์นภัส  ภูวรักษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายนันท์ภากร  เอี่ยมสานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงนาตยา  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงปพิชญา  สุริโย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายปภังกร  จันทนะสาโร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายปราชญ์  อำพนธ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงปริษา  เชื้อช่วย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายปองคุณ  ถาวรวงศ์ขจร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงปัทมนันท์  ดามี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงปาณิสรา  พันธ์พฤกษ์โอชา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายปิยวัฒน์  โปณะทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายปิยะภัทร  อัฒจักร์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายปิยากร  ธรรมคงทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงปิยาพัชร  กมลนวรักษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงปุณฺกา  สุนทรเวชพงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงเปมณีญ์  ภูศรี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงพนิดา  กิจเจริญวิศาล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วัฒนาโกศัย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายพันธ์ภูมิ  จรัญญากรณ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงพิชญาภา  บุญยอด โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  วัฒนา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  แจ่มสอน โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงพุทธญาณี  เจียมอนุกูลกิจ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงเพชรนภา  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงเพชรรดา  จิตต์ประสงค์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายภานุวัฒน์  โชติวิชิต โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายภีรวัส  พาผล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงภูชญามญธุ์  เอกนิพนธ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายภูริช  พึ่งแผ่นดิน โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงภูรินี  ทรัพย์วัฒน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายรังสิกร  ช่างเก็บ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงลภัสรดา  เมธาวิกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายวชิรวิชย์  เจริญกิจปีติ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายวรงค์เวท  ทองจำรูญ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงวิชญาพร  มาถาวร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายเศรษฐวัฒน์  วัฒนาโกศัย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงสรัลรัตน์  งามจรัสศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายสิรภพ  แสงเถื่อน โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายสิรวุฒิ  กุลอารีย์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงสุปะวีณ์  วงศ์ศารทูล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงสุพิชชา  บุญฟ้าประทาน โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงสุรีย์ลัฐ  เตชะทวีกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายอังกูร  พิทักษา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงเอมวิกา  วรรณา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงกฤตธีริศรา  ธิกะ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงกฤตาภรณ์  เวียงยศ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงกวินทิพย์  ปองดี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายกวินสิทธิ์  เสริมศิริโภคา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายกัณฑ์กฤช  สำราญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายกันตพัฒน์  วงษ์กวีวัฒนกูล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงกานดี  สุตันรักษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายกิตติ์กวิน  แก้วฉอ้อน โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายกิตติณัฐ  วินัยถาวร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงขวัญจิรารัฎฐ์  เจียรักสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงขวัญชนก  คร้ามภัย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงขวัญชนก  แสงนิล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายจิรภัทร  พุฒิไพสิฐ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายจุฑาบดินทร์  จัตตุพร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงชญาภา  สังข์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงชนก  พัฒนสุขวสันต์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายชัยณรงค์  บุญไชโย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงฏรียพัฒน์  มงคลชัยฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายฐิติพงษ์  วงศ์ไชย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงฐิติวรดา  ศิริคูณ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายณชนก์  คงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายณฐกร  สุวรรณนที โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณฐมน  กลีบอุบล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายณนภมร  กะนะหาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงณนิชา  เพ็งสิงห์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงณมน  ฉายวิมล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายณัชกุล  ตันบุญเอก โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณัชชลิตา  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณัชชา  ฆารเจริญ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณัฎฐ์ศศิ  เอมสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณัฐฐิญา  ทองมา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณัฐธิดา  อ่างดอนคา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณัฐพัชร์  วะรงค์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายณัฐภัทร  คีรีเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณัฐรดา  กรองสโรชกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงณัฐรดา  วงศ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงณัฐวดี  พลแสน โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายณัฐวัฒน์  เครือแก้ว โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ประสานศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงณิชชา  วิทิตกนกธำรง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายตนุภัทร  ศรีพงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงทัชชกร  แป้นเนียม โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายทินกฤต  ตั้งศรีไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายธนกฤกต  ขาวสนิท โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายธนกฤต  วินัยโกศล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายธนกฤต  ใจณรงค์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายธรรมธร  พิมพ์สุวธรณ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงธฤตมน  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงธันยพร  โคตรแสวง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายธีร์ธวัช  สิริประสิทธิ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายธีราทร  ธีระนิติกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายนนท์ปวิธ  เกิดกอบ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงนันท์ณภัสร์  แก้วภูมิแห่ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายปณพล  จรัสพัฒนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงปริชญา  เชยกลิ่น โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงปริตา  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงปริยากร  พูลประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงปรียนันท์  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงปลายฝัน  ปัทมมงคลชัย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงปองคุณ  สกุลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  โปณะทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  โพธิ์คูณ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงพรรษชล  แก้วเดียว โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายพฤทธิ์  ปฏิพงษ์ภาณุรัฐ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงพัณณิตา  อมรพิสิฐพงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงพัทธนันท์  โปณะทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายพาทิศ  เมืองเจริญ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงพิงกัน  โพธิ์ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพิชชากร  ฟักทองอยู่ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงพิชชาพร  บุรี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงพิชญา  เอี่ยมอารีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงพิชามญชุ์  รุ่งเรืองยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เหลืองวุฒิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายพีรวิชญ์  เอี่ยมอารีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  พินิจสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงเพียงพอ  ฉำ่แสง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงแพรวแพรวา  เหลืองวุฒิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงแพรวา  สิงคะนอง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงภัคจิรา  อินทร์ขาว โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงภัทธิชา  ศรีโวทานัย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายภัทรธร  บุญยัง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายภัทรวิน  วงค์เขียว โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงภูผาภูมิ  เดชรุ่ง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงมนรดา  สังข์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายรชต  ยุทธวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงรสธร  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายรัชพล  วงศ์บุปผา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายลภนพัฒน์  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงลภัสรดา  มีโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายวชิรวิชย์  คงเมือง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงวรพรรณ  เดชศิริ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายวรพล  ยิ้มแย้ม โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงวรรษมล  รักษมาตา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายวรัชญ์  พรานนท์สถิตย์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายวรินทร  ประทุมยศ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงวศินี  แสนดี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงวิชญาดา  พึ่งโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงวิชญาพร  พูลทวี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงวิรัล  รัตนากร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายวิศรุต  พุกนาค โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงวีรินทร์  ทรัพย์ปรุง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงศรัณย์พร  แสนกันดี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  แสนกันดี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงศศิประภา  มาละมัย โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายศุภวิชญ์  ทรัพย์เจริญดีอาภา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายสมิทธ์  เจ็งวัฒนาพร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงสุชานันท์  โสวัตร โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงสุชาวดี  วรวิบูลย์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กชายสุธาสิด  อำไพเทศ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงสุนิตา  ชาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ธีรชัยไพศาล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายสุรชัช  ศรีสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงหยกเทวา  วิชญกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงอนัญญา  ถิวานนท์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายอนุพงศ์  พึ่งโพธิ์มิน โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายอภิชา  เขมวัฒน์เดชา โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายอมต  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงอรอินทุ์  อ่อนสำลี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงอัจจิมา  สิงห์มณี โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงอัยริสสา  เก้าสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงอิงรภัทร  กังวาลย์ โรงเรียนอนุบาลระยอง ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายธนภัทร  มณีชัยสิริโชค โรงเรียนวัดปทุมาวาส ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงนภสร  เมืองโคตร โรงเรียนวัดปทุมาวาส ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงพรรณพัชร  โพนาง โรงเรียนวัดปทุมาวาส ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงสรชา  แจ่มดาว โรงเรียนวัดปทุมาวาส ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงสุรัศวดี  แผ่นสุวรรณ โรงเรียนวัดปทุมาวาส ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงอังคณา  ชื่นฤดี โรงเรียนวัดปทุมาวาส ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สิงขา โรงเรียนวัดปทุมาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงธิดารัตน์  ด้วงทอง โรงเรียนวัดปทุมาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงสุวมน  เรืองทรัพย์ โรงเรียนวัดปทุมาวาส ม.2 คณิต ม.ต้น
248 นางสาวอริสา  ปราศจาก โรงเรียนวัดปทุมาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงเบญญภา  ภาษาชีวะ โรงเรียนกวงฮั้ว ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงปิยาพรรณ  ศิริคุณ โรงเรียนกวงฮั้ว ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายสิรวิชญ์  สุนทรภูติวงศ์ โรงเรียนกวงฮั้ว ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงสุรีย์พร  หาญรักษ์ โรงเรียนกวงฮั้ว ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงกชกร  คุ้มวงศ์นาม โรงเรียนกวงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายกิตติกวิน  หนูเอียด โรงเรียนกวงฮั้ว ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงณัฎฐกันย์  ศรีชุมพล โรงเรียนกวงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายปิยังกูร  กระจายกลาง โรงเรียนกวงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงภัคภิญญา  กิ่งสวัสดิ์ โรงเรียนกวงฮั้ว ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายสิรธีร์  สุนทรภูติวงศ์ โรงเรียนกวงฮั้ว ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายกมลวัช  สิริวัฒน์เจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
260 เด็กชายกรกานต์  ไพรพนอม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
261 เด็กชายกฤตภาส  ล่องดุริยางค์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงกฤตมุข  อ๊อดทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายกฤษณัฐวัฒน์  สังขโบสถ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายกฤษศิริ  กาญจนนิธิ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
265 เด็กหญิงกวินตรา  วิทยาวนิชชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
266 เด็กชายกษิดิศ  พันธุ์แพร่หลาย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
267 เด็กชายกันต์  อิสระทิพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงกันยกร  ช่างจด โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
269 เด็กชายขชม  วิจิตรกำเหนิดกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
270 เด็กหญิงของขวัญ  ศรีบูโฮม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายคณาวุฒิ  บุญลือ ณ ถลาง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงจาริญดา  กัญจนประชานาถ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายจิรธนิน  ชาติสุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงจิรัชญา  ธรรมสุรักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายจิรัฎฐ์  พิทักษ์ดำรงค์วงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงจุฑามณี  สระภูมิ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายเจตน์สกฤษ  แสงฉาย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
278 เด็กหญิงชญานิน  ทองโอ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
279 เด็กหญิงชญานี  เปรี่ยมพิมาย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงชาลิสา  ตั้งศิลวัฒนกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เดชโคบุตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายชุติเดช  สุขศืล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
283 เด็กหญิงญาณิศา  ณรงค์ชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
284 เด็กหญิงญาณิศา  เอี่ยมวรนิรันดร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
285 เด็กชายณฐพงศ์  ขันโท โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงณภัค  แจ่มจิตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงณสวรรค์  รัตนปรารมย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
288 เด็กชายณัฐกิตติ์  อยู่คะเชนทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงณัฐญา  พลเสน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  โสตถิกิจกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
291 เด็กชายณัฐภัทร  แจ่มแจ้ง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
292 เด็กชายณัฐภัทร  ใจซื่อสมบูรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงณัฐวรา  งดงาม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงณิช์ภิชญาญ์  เทพทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายเดโชพล  ดอนสมจิตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
296 เด็กหญิงตมิสา  มีณรงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงตมิสา  สุภาพินิจ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
298 เด็กหญิงตระการตา  เทพศิลป์วิสุทริ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
299 เด็กชายธนกร  น้ำจันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายธนดนย์  โรจน์ดำรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงธนพร  โชคชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
302 เด็กชายธนภัทร  จิรเมธาจารย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายธนวินท์  แสงพงษ์พิทยา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
304 เด็กชายธนัญกรณ์  ธีระวัฒนศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
305 เด็กชายธนัท  รุ่งเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
306 เด็กชายธนัทภัทร  เชื่อมสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
307 เด็กชายธมกร  หล่อยดา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงธัณณพัทธ์  นิติธรรมานุกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายธิติวุฒิ  ศรีวะสุทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายธีทัต  ลิ้มอังกูร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
311 เด็กชายธีร์ธวัช  วัฒนทวีกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงธีรังสิมา  คำแสน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
313 เด็กชายนนท์ธนัชถ์  ทำมารุ่งเรือง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายนัธทวัฒน์  เมฆมณฑล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
315 เด็กชายปทา  ขมแสนยาธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงปนัสยา  อมรธำมรงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงปภัศรา  พิมสาร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงปรีชญาน์  กองทุ่งมน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายปลื้มปิติ  ถนอมญาติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายปัณณพัทธ์  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงปาณิตา  บุตรละคร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงปิตมณี  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
323 เด็กหญิงปิยธิดา  เต็มใจ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
324 เด็กชายปิยาวัชร์  ถนอมเกียรติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  จ๋ายเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายพงศกร  จึงรุ่งเรืองรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายพงศภัค  ศรีสุข โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายพงศ์ศรัน  หวังงำทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
329 เด็กชายพชรพรหม  พรมบุตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
330 เด็กหญิงพลอยพิชชา  ภวัตจินดา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
331 เด็กชายพาสิษฐ์  สมเกียรติวีระ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงพิชฎา  เกษตรภิบาล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
333 เด็กหญิงพิณนภา  พรมัญชุสา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายพิมาย  ธาราสุข โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
335 เด็กหญิงแพรพิชชา  วิทย์วรากุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
336 เด็กชายภคิน  บัวสำรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
337 เด็กหญิงภัครริณ  พุ่มพวง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
338 เด็กหญิงภัณฑิราภา  บุญชู โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
339 เด็กชายภัทรพัฒน์  สุขศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงภีมวาร์  ไทยแสน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายภูดิท  นิพัทธโกศลสุข โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
342 เด็กชายภูธน  วิวัฒน์วานิช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายภูพศิน  โพธิ์เตี้ย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
344 เด็กชายภูวิศ  พิพัฒสุวรรณชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
345 เด็กชายรชต  บัวทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
346 เด็กชายรพีพงศ์  ศรีรักยิ้ม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงรมย์นลิน  สิทธิ์ภานุวงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
348 เด็กหญิงรวิภา  เงินกระโทก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
349 เด็กหญิงรวิสรา  เต็มปีติกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
350 เด็กหญิงลัลนา  เทพสนธิ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
351 เด็กชายวทัญญู  ทองโอ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายวฤนทร์  สิงหเสนี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
353 เด็กหญิงวิชญาดา  ณรงค์ชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
354 เด็กชายวิรวัฒน์  นามสง่า โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงวิรัฐญาร์  ถิระธนาโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
356 เด็กชายวิศวะ  อินทุดม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงวีรดา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
358 เด็กชายวีรภัทร  สอาดรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายวีระสิทธิ  จันทร์แสงศรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
360 เด็กชายศรัณย์ภัทร  หิรัญเพชรรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงศิริภัสสร  จิระพงษ์พันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
362 เด็กชายศุภณัฎฐ์  เกิดโภคา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายศุภวิชญ์  อารยรัตนกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  หีบทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 คณิตประถม
365 เด็กหญิงศุภิสรา  นกดารา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
366 เด็กชายสรวิชญ์  หิรัญเพชรรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายสิปปกร  ซุ่นเเต้ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
368 เด็กหญิงสุพีรยา  ลิมสัมพันธ์เจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงอริยาภรณ์  ยศปิยะเสถียร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 คณิตประถม
370 เด็กชายอินทัช  เหลืองวรารัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 คณิตประถม
371 เด็กชายกฤตภาส  แสงนวล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายกันต์  อึ้งอโนทัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายกานต์ธรรม  พึ่งธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงกานต์สินี  เชื้ออินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงแก้วกันติยา  ทับทิมพรรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายจักรวัฒน์  พงษ์เจริญชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงจันทรกานต์  มนตรีวิจิตร์กุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงจันทรัตน์  อรุณสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายจิรวัฒน์  เเสงหิรัญรัตนา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงฉอยิ่ง  เบนนิตา ตาน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงฉันท์สินี  ืปัญโญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายชญานนท์  กิตติอมรวัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายชญานนท์  วิเศษ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายชยุต  สิงคิรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงชลันธร  ศรีวัฒนะโชติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายชุติเทพ  เด่นวุฒิวรกาญจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายซาซาน  โตลิน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายฐิติวัจน์  อรุณสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายณภัทร  พสุวณิชย์กุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงณัฏฐ์พิมล  โฉมนรินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงณัฐชยา  เหล่าหิรัญชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงณัฐชา  ลิ้มพจนานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายณัฐดนัย  พิศาลชัยยงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายณัฐนนท์  หล้ามูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายณัฐนันท์  สิงหืทวีศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายณัฐพงษ์  รามนุช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงณัฐวดี  จิตรสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายเด่นภูมิ  จิณโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงติชิลา  โพธิ์ไทร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายติภูมิ  ศรีทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายทวีโชติ  ปิยะณัตติ์พูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายธนกร  สุขแจ่มใส โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงธนธรณ์  วงศ์โภคิณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงธนพรรณ  ทรงไพบูลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายธนวัฒน์  วีระพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายธนิตศักดิ์  สิทธิพรไพศาล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงธฤวรรณ  แสงศิวะฤทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายธัญกิจ  วงษ์ศรีเเก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงธัญวรัตม์  บุญเพิ่ม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายธัญวิสิฎฐ์  พินิจสุขใจ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายธันย์  ศุภกาญจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายธารากร  ธาราสมบัติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงธิติมา  มั่งละมูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายธีภพ  สีขาว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงนภัทร  ธนาวุฒิปีติภัทร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงนันท์นภัส  พุ่มนวล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายน่านน้ำ  แหยมสร้อยทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายนิติพงศ์  ยศปิยะเสถียร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายนิรันดร์ชัย  ศรีสง่า โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงปณิฎฐา  ตั้งไพบูลย์วณิช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงปณิตา  คำกำ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายปภังกร  ขวัญยืน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายปวริศร์  แพรศรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงปวริศา  แสงกล้า โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายปัณณวิชญ์  กอบตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงปันฑิตา  ปะสิ่งชอบ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายปิติพัฒน์  สุขเกษม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ศักดิ์ศิริกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายเปรมอนันต์  วิจาราณาญาณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายพงศธร  ไตรลักษณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  เกื้อหนุน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายพชรกฤต  ธนะศรีสืบวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงพรนภัส  ลาภทับทิมทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงพรไพลิน  ทองชมภู โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงพรรณรมณ  ตรัยรัตน์อภิวัน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายพันธ์ภูมิ  เกียล่น โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงพาฝัน  พุ่มนวล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ทุมมา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงพิมพ์ดาว  เชียงอุทัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายพิสิษฐ์  โชติญาโณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายพีรดนย์  มะโนตัน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายเพ็ญกฤษณ์  ปั้นเหน่งเพ็ชร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงแพรววา  คงสุจริต โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงภคนันท์  จันซิววงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงภคพร  จันซิววงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายภัคพงษ์  เพ็งสมบัติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงภัณฑิรา  กาพล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงภัทรธิดา  กิริยางาม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายมิตรภาพ  เเก้วคำ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงมิตรารีย์  ด้ายรินรัมย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายรวิพล  มั่นเมือง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงราตรี  เยือกเย็น โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายวชิรวิทย์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายวรทัต  เอายะกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายวรเมธ  แก้วคำรอด โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงวรัมพร  ตั้งปณิธานวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงวราภัสร์  รักตพงศ์ไพศาล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายวริศ  นิยมรัตน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงวริศรา  เกษตรภิบาล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงวลัญชลี  เชี่ยวสมุทร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายวสุพรหม  พรมบุตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายวุฒิภัทร  เนตรประไพกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายวุฒิภัทร  เลี่ยวบุ้นกิม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายศรัณญพงศ์  ไพรวงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงศิโรวัลลิ์  จันทร์ยิ้ม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงศิวาพร  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงสมิตา  กุณามา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายสรยุทธ  สาลีรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงสรัล  อุทธังกาศ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงสโรชา  ระวิโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายสหรัฐ  งดงาม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายสัณหณสัณห์  มีทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายสิปปภาส  มัจฉา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายสิรวิชย์  ศรีรักยิ้ม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงสิริรัตน์  เก่งรุ่งเรืองชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายสุรเดช  ล่องดุริยางค์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายอติกันต์  บำเพ็ญทาน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายอนันต์ธนวัฒน์  อำไพเรื่องศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีวิไลฤทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงอภิสรา  ขำเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงอรปรียา  อาสนทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายอัครวัฒน์  บุญเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงอัญชลินทร์  ตั้งธนไพบูลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงอันดา  มิตรมากร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายอิทธิวัฒน์  เตโชวงศ์สกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงอุรัสยา  หอมหวล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายแอนโทนี่  เอ็ดเวิร์ด เทอเนอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายแอนโทนี่  แบร์ทิน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงกมร  โชคชัยนิพัทธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงกรวรรณ  เจิมภักดี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กชายกรวิชญ์  คชรินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายกรัณย์  เร่งประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายกรีธพัฒน์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กชายกฤตธี  สืบศรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กชายกฤตภาส  สดใส โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงกวิตา  แสงวิมล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงกัลย์รวี  เพ็ชรฉกรรจ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายกิตติธัช  อันอาษา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กชายกิตติ์วริศ  ลวะฤทธิ์บุตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงกุณฑิกา  สราญฤทธิชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายคชาชาญ  สาครพานิช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายคณศรัณญ์  ปัญญะจินตวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กชายคุณานนท์  โพธิ์ไทร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กชายเควิน  เจตน์ อาร์นทซัน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงจณิสตา  เจือจันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กชายจรณิน  ศิริสืบ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงจันทร์จิรา  มิตรมากร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายจิตรกร  แย้มสุคนธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายจิตรภาณุ  วิวัฒน์รัตนศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงจินณ์จุฑาห์  ศิริสืบ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงชญานิษฐ์  วิริยโสภาภาค โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายชนกชนม์  เสถียรเขตต์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงชนเนษฏ์  แก้ววิริยะกูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายชนาธิป  สวัสดิ์รัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีสารากร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงชนิสรา  สุรพงศ์ประภา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงชัชชญา  แก้ววิเชียร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงชัญญานุช  ตันชะโล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงชาลิสา  เหล่าหิรัญชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เสถียรเขตต์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กชายฐปนนท์  พวงช้อย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายฐิรวัฒน์  เงินลี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายณกรพันธุ์  พาชื่น โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงณัชชา  หล่อยดา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงณัชลักษณ์  ฉัตรสถานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงณัญฐิพรพรร  มั่นเมือง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สีดาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงณัฏฐ์วนัน  เวหนรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  รองเดช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงณัฐกฤตา  กลั่นสุธน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงณัฐชุตา  ปราบศัตรู โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงณัฐญา  กิจกุศลทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายณัฐพัฒน์  เผ่าคุรุพงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายณัฐวัฒน์  สิ้นเคราะห์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายณัททวัฒน์  เนินคีรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กชายตฤณภัท  คงเจริญสุข โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงทรรศวรรณ  ตุ่มแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายทาเคชิ  คัตซูโมโต โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายทิวัตถ์  เพชรแดง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายแทตย์สึ  รัตนประภา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กชายธนภัทร  สิงห์ชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายธนวัฒน์  วิวัฒน์วานิช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงธนัญชนก  นิลดางกูร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายธนาวินท์  โรจน์ดำรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงธนิสร  เจริญจิระนันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงธัญกมล  ไชยเขต โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายนทฉัฐ  ลำใย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กชายนนท์ปวิช  สมุทรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงนัฎฐกาญจน์  โสภีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงเบญญาภา  นามประสิทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายปฏิภาณ  กลัดสมบัติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงปทิตตา  ลังกาพินธุ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายปพน  เสียงประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงปพิชญา  นกดารา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กชายปภังกร  ตั้งหลัก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กชายปภังกร  สีเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กชายปรนิ  เสนวงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายประพนธ์  ศิริพงษ์อาภรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงปรีดิ์นลิน  วิจารณาญาณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงปสุตา  ทองทวีทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายปัญญพัฒน์  หลวงมูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายปัญณ์  อุดมเดช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงปัณณพร  คิ้วสถาพร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายปัณณวิชญ์  ประกอบการ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายปัณณวิชญ์  รูปโอ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายปัถย์  ปัญญาเทพ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงปาจรีย์  มาลากุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงปิยะรัตน์  ปิยะณัตติ์พูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงปุญญิสา  ผ่องใส โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กชายปุณณพัต  มั่นเมือง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กชายปุณณวัท  ลาดปาละ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายปุณณวิช  กอบตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงปุณยนุช  คงสาคร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงปุณยภา  เต็งสกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายพชร  วงศ์ตรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงพรพรรษร  ธรณไพบูลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กชายพัชรพล  วัดเข้าหลาม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ธนะศรีสืบวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ไชยสร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงพาขวัญ  มุ่งสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายพิจักษณ์  เฮงสมบูรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงพิชชานันท์  กระเวนกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงพิชาวีร์  สุนทรวิริยะอมร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จิตเลิศรังสี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงพิมพ์นารา  เลิศเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  แซ่เตียว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายพีรบูรณ์  โพธิ์ทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงแพรพิไล  บุษบงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงแพรภัทรา  พูลลักษณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงแพรวตา  เทพศิลปวิสุทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงแพรวไพริน  จันทร์สอน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงแพรวา  ยงยุทธ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายภวินท์  รุจิระจินดา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงภัทร์นรินท์  เจริญศรีสุข โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายภัทรพล  อินทวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงภัทรียา  ลิมสัมพันธ์เจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กชายภากรเกียรติ  หวังเกิดเกียรติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงภิรษา  ถิระธนาโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายภีมร์  รัตนประภา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กชายภูมิ  เจริญลาภวิชโย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กชายภูมินิธิศ  แก้วใจ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงมีนา  แสงเนตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กชายรพีภัทร  ดำน้อย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงรมิตา  ศรีวิเชียร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงรวิสรา  โลหะเสริมทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงรักษ์ษิฏา  งามสม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายรัชพล  เทวิน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงลภัสรดา  ละมัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงวงศ์วรัณ  ตรีสุคนธ์ภูษา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายวชิรวิทย์  พรมอารักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กชายวรภพ  จิราษฎร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงวรัชยา  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงวริศรา  ชาตะรูป โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กชายวสุทณัฏฐ์  สุพรรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายวิชญ์พล  สุริยมาศ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ทรัพย์พนาขัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงศุภณัฎฐา  ศรีธะวงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กชายสถิตคุณ  ขาวนวล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงสมิตานัน  กอเซ็ม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงสวิตตา  สมสมัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงสายวรีย์  แสวงสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายสารัช  บาลโสง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงสุประวีณ์  สุวรรณาพิสิทธฺ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายสุรพศ  เจนจิรวัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กชายสุรวิช  เจริญชัยเดช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายสุวิจักขณ์  พลึก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงอธิชา  เพ็ชรฉกรรจ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงอภิชญา  คงสมบูรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงอภิชญา  ต่อโชติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงอรอมล  สง่าประโคน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงอริสรา  ผลาผล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กชายอัครเทพ  คงคล้าย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายอัครพัชร์  ยุทธสุขประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงอันนา  นถาโชติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กชายอาทิตย์  จำเริญสุข โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงอาทิยา  นาคปัญญา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงอารยา  น้อยหมอ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กชายอิทธิกร  เหมือนวร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายอินทัช  เนาว์รัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงอุ่นเรือน  เก่งรุ่งเรืองชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงไอยวรินทร์  วงศ์สมนึก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงกชกร  ชูจันทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.6 คณิตประถม
644 เด็กหญิงจีรัชญ์  ภูเรืองเดช โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.6 คณิตประถม
645 เด็กหญิงธนัญกรณ์  สีเหลือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.4 คณิตประถม
646 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองคำอ้น โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.4 คณิตประถม
647 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ชื่นศิริกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.6 คณิตประถม
648 เด็กหญิงภคพร  บัวศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.5 คณิตประถม
649 เด็กหญิงภัสริตา  แสวงผล โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.5 คณิตประถม
650 เด็กหญิงรมิตา  สำอางค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.4 คณิตประถม
651 เด็กหญิงศิรินดา  โพธิสถิตยืนยง โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.4 คณิตประถม
652 เด็กหญิงสุทธิดา  โพธิ์ทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.4 คณิตประถม
653 เด็กหญิงกมลนัทธ์  ลือวนิชวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงจิตรนุช  พัฒนกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงจิรนันท์  คิตการ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงชนิตา  ทองเอม โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงชิดชนก  เทียมราช โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงณัชชา  กาญจนาลิขิต โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงตรีรัตน์  ทองโปร่ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงธนวรรณ  นาควชิรตระกูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงนรีธร  คิ้วงาม โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงนารดา  เสรีกิตติกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงพัชฐกัญญ์  กฤติทองอนันต์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงวิจิตรา  แสงสว่าง โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
665 นางสาววิภาพร  พรฉิม โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
666 นางสาววิรัญดา  กระจ่างโพธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงศุภกัญญา  บุญหนู โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงสรัลชนา  เจริญผล โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ยั่งยืนกิจการ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงอภิชญา  สุนทร โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงกฤศรดา  บุญทะโชติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงกัลยาภัสร์  สาระจันทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงกุลริสา  สกุลชาติกิรติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงเกสรา  ยาป่าคาย โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงชลธิชากร  ลอดทพร โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงฐิติยากร  บริหาร โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงศ์เมฆ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงณัฐชยา  เจริญมาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงธนัชชา  ธนะปุระ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงธนัญญา  สุภาภรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงนันท์นภัส  หรือสุวรรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงนาริฐา  อำพล โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงปรียาภัทร  คำทุม โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงปิยพัชญ์  ตรีเนตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงปุณพรรษ  ประสิทธิ์แพทย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงปุณยวีร์  อาดัม โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงพราว  รัตนจริยา โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงพอฤทัย  วัชราพลเมฆ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงพิมพ์ฟ้า  มหาสันติปิยะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงแมรี่  แบรนแนน โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงวรกมลวรรณ  เทียมคู่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงวรรณรดา  เชาว์สกู โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงศตพร  สุขยิ่ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงศรุตา  ทองเย็น โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงศศิภา  ไชยหะกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงสาริศา  ราชอภัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงสาริศา  หมวดหรี่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงสุกฤตา  ใจตรงกล้า โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงสุฐิตา  ชีวินวิวัฒนชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงสุภิสรา  สีดา โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงอรรัมภา  ตันติพิสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงฉัตรชนก  แจ่มสว่าง โรงเรียนสองภาษาระยอง ป.6 คณิตประถม
704 เด็กหญิงชาลิสา  มณีรัตน์ โรงเรียนสองภาษาระยอง ป.6 คณิตประถม
705 เด็กหญิงฐาปนี  ศรีธาราม โรงเรียนสองภาษาระยอง ป.6 คณิตประถม
706 เด็กชายณฐกฤต  ศรีริ โรงเรียนสองภาษาระยอง ป.4 คณิตประถม
707 เด็กหญิงเนตรนภา  เนตรศรี โรงเรียนสองภาษาระยอง ป.4 คณิตประถม
708 เด็กชายบุญพิพัฒน์  อัตถกวีศิลป์ โรงเรียนสองภาษาระยอง ป.6 คณิตประถม
709 เด็กหญิงปทิตตา  อุไรฤทธิพร โรงเรียนสองภาษาระยอง ป.6 คณิตประถม
710 เด็กชายปรัตถกร  เจียมทอง โรงเรียนสองภาษาระยอง ป.4 คณิตประถม
711 เด็กชายปัญญวัฒน์  ดำจับ โรงเรียนสองภาษาระยอง ป.6 คณิตประถม
712 เด็กชายพชร  เลิศบำรุงสุข โรงเรียนสองภาษาระยอง ป.5 คณิตประถม
713 เด็กหญิงภัทรนัน  บุตรจันทร์ โรงเรียนสองภาษาระยอง ป.5 คณิตประถม
714 เด็กชายภัทรพล  บุตรจันทร์ โรงเรียนสองภาษาระยอง ป.4 คณิตประถม
715 เด็กชายมโนเชาว์  กระท้อนกลาง โรงเรียนสองภาษาระยอง ป.4 คณิตประถม
716 เด็กหญิงวริศรา  ใจคิด โรงเรียนสองภาษาระยอง ป.6 คณิตประถม
717 เด็กชายวิมุต  ทวีกิติกุล โรงเรียนสองภาษาระยอง ป.5 คณิตประถม
718 เด็กหญิงวีรินทร์รดา  จันทร์ยิ้ม โรงเรียนสองภาษาระยอง ป.5 คณิตประถม
719 เด็กหญิงศศพร  เดชะสหะพัฒนา โรงเรียนสองภาษาระยอง ป.6 คณิตประถม
720 เด็กชายสุริยะอันส์  สุกุล โรงเรียนสองภาษาระยอง ป.6 คณิตประถม
721 เด็กชายอชิรวิชญ์  กฤษณาวัฒนา โรงเรียนสองภาษาระยอง ป.4 คณิตประถม
722 เด็กชายชุติเดช  เกิดลาภผล โรงเรียนสองภาษาระยอง ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงณภัทร  ศิรินันทนกุล โรงเรียนสองภาษาระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ทวีกิติกุล โรงเรียนสองภาษาระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงปริยากร  ชังเทศ โรงเรียนสองภาษาระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงภัททิยา  เพิงมาก โรงเรียนสองภาษาระยอง ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายรชฏ  รัตนถาวร โรงเรียนสองภาษาระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายวิวรรธน์  ชูใหม่ โรงเรียนสองภาษาระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายสวสร  สรงกุมาร โรงเรียนสองภาษาระยอง ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายกิตติกวี  ศรีสุข โรงเรียนสองภาษาระยอง ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กชายชยพล  สุวรรณเกษา โรงเรียนสองภาษาระยอง ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงบุณยวีร์  มัควัลย์ โรงเรียนสองภาษาระยอง ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กชายปองคุณ  มงคลรัตน์ โรงเรียนสองภาษาระยอง ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงพรรณรมณ  สุโรจน์วัฒนกูล โรงเรียนสองภาษาระยอง ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กชายพัฒน์ภูมิ  ทาสระคู โรงเรียนสองภาษาระยอง ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงพิชชากร  ลิ้มถาวรวงศ์ โรงเรียนสองภาษาระยอง ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงริญญาภัทร์  อุ่นจิตต โรงเรียนสองภาษาระยอง ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กชายวรปรัชญ์  อุ่นจิตต โรงเรียนสองภาษาระยอง ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายสันติราช  เฉิน โรงเรียนสองภาษาระยอง ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงสุภัคชญา  ปัญจขันธ์ โรงเรียนสองภาษาระยอง ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงกรณิการ์  ไทรศรีคำ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
742 เด็กชายกฤตพล  ศรีธรณ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
743 เด็กชายกฤษฎา  พันเรืองเดช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
744 เด็กหญิงกัญญวรา  ภิญโญวิวรรธน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
745 เด็กหญิงกัญญาภัค  อัศวการกิจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
746 เด็กชายกันตพัฒน์  คงดี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
747 เด็กชายกันตินันท์  เพ็งสุภาพ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
748 เด็กหญิงกุลณัฐ  เอมสมบูรณ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
749 เด็กชายคศิษฐ์ศักดิ์  คงเหลือ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
750 เด็กชายจิระพนธ์  ฉัตรสุวรรณ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
751 เด็กหญิงณัชชา  อัคคะสาระกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
752 เด็กหญิงณัฎฐกันย์  เหล่ารอด โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
753 เด็กชายณัฏฐ์ธนิน  เพียรศิริกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
754 เด็กหญิงณัฏฐิ์ประภา  กลิ่นขจร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
755 เด็กหญิงณัฐชยา  พลวัน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
756 เด็กชายณัฐนวัฒน์  วิมลศุภกิจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
757 เด็กหญิงณัฐพิมล  ฤทธิ์เดช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
758 เด็กหญิงณิชาภัส  แก้วฟู โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
759 เด็กหญิงณิสาพัชร์  พรหมจันทร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
760 เด็กชายต้นไม้  เกิดแสง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
761 เด็กชายทีฑายุ  พราหมณี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
762 เด็กชายธนโชติ  ชินวานิชย์เจริญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
763 เด็กหญิงธนทร  แก้วศรี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
764 เด็กชายธนภัทร  ชาตะรูปะชีวิน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
765 เด็กชายธนวัฒน์  ทับทวี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
766 เด็กชายธนวัฒน์  อักษร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
767 เด็กชายธรรมวิทย์  โพธาภิรมย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
768 เด็กหญิงธัญชนก  อาภรณ์รัตน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
769 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ธนารักษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
770 เด็กหญิงธัญพิชชา  เนินอุไร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
771 เด็กชายธัญยธรณ์  คัชชา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
772 เด็กชายธาราเทพ  คงทรัพย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
773 เด็กชายธีรทัต  ผิวอ่อน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
774 เด็กชายธีรภัทร  ปุเรตัง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
775 เด็กชายนนทพัทธ์  มาศเมฆ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
776 เด็กหญิงนภณัฐ  แก่นแก้ว โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
777 เด็กหญิงนภสร  ลีวงศักดิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
778 เด็กหญิงนรมน  สิทธิโชติเลิศภักดี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
779 เด็กชายนรินทร์โชติ  เพชรดง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
780 เด็กชายนวันธร  มาศบำรุง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
781 เด็กหญิงนันท์นภัส  ก่อสกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
782 เด็กหญิงนันทิชา  ตั้งรัตนกมลกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
783 เด็กหญิงนิชาภา  พฤกษาสวย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
784 เด็กชายปฐพี  นิลพัด โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
785 เด็กชายปภังกร  ศรีบุญจิตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
786 เด็กชายปภังกร  แพ่งศรีสาร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
787 เด็กหญิงปภาวรินท์  คำศิริ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
788 เด็กหญิงปริตตา  วะลัยพันธ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
789 เด็กหญิงปวริศา  สัมพันธวงศ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
790 เด็กชายปัณณธร  ทับอุดม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
791 เด็กชายปัถย์  สุทธิกิจอนุรักษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
792 เด็กหญิงปัทมพร  ขาวคม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
793 เด็กหญิงปัทมพร  พรหมโสภา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
794 เด็กชายปิติพงษ์  สุขกับหลง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
795 เด็กชายปิติภัทร  เชื้อบุญมี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
796 เด็กหญิงปิยวรรณ์  สันติรัตนพงษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
797 เด็กหญิงปุญวี  บุปผาวัลย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
798 เด็กชายพงศภัทร  ผะเอม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
799 เด็กชายพงศ์ศิริ  สุวรรณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
800 เด็กชายพชรภูมิ  คงเจริญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
801 เด็กชายพรพิพัฒน์  พัฒนเศรษฐศิริ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
802 เด็กชายพรพิพัฒน์  ยอดดี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
803 เด็กหญิงพรลดา  สุวรรณวิจิตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
804 เด็กหญิงพัชรกันย์  โพคามา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
805 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  รัฐศิลป์วรกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
806 เด็กชายพัสกร  อุบลประเสริฐ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
807 เด็กหญิงพิชญาภา  จันทรมาก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
808 เด็กหญิงพิชยา  วรรณราศรี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
809 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อุตตมากร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
810 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทองเกิด โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
811 เด็กชายพีระณัฐ  แดงโชติ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
812 เด็กชายภคพงษ์  ลิขิตหัตถศิลป โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
813 เด็กชายภคพล  ชลเจริญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
814 เด็กชายภาคิน  โยทองยศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
815 เด็กชายภูเบศ  กลมเกลี้ยง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
816 เด็กหญิงมณีรัตน์  พลเดชา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
817 เด็กหญิงมนัสนันท์  กรุงพลี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
818 เด็กชายรชตวรท  บุญยงค์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
819 เด็กหญิงรวิสรา  ศรีจันทร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
820 เด็กชายรัชพล  จึงรุ่งฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
821 เด็กหญิงลลิตวดี  เจริญวารี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
822 เด็กชายวงศพัทธ์  กุลาใส โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
823 เด็กชายวชิรพล  จันทร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
824 เด็กชายวรกร  ทิพย์อุทัย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
825 เด็กชายวรชัย  คูธนากรเดช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
826 เด็กชายวรพฤกษ์  สิงห์สูง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
827 เด็กหญิงวริศรา  จันทร์สุริยะ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
828 เด็กชายวิทย์วศิน  กล่อมเกลี้ยงกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
829 เด็กหญิงวิมลณัฐ  เพ็ชรผุดผ่อง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
830 เด็กชายศจิษฐพล  บุญพันธ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
831 เด็กชายศรุต  ศรีสุภา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
832 เด็กหญิงศศิธร  แสนเหลา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
833 เด็กหญิงศศิประภา  ชุมภูใบ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
834 เด็กชายศักศิวกร  ปักกาเวสูง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
835 เด็กชายศิลา  อิ่มคำ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
836 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สาธิสุข โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
837 เด็กชายเศรษฐกรณ์  อุ่นโพธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
838 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ดีวอ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
839 เด็กชายสิรภพ  ศรีสังข์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
840 เด็กชายสิรภพพ์  ธิบดี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
841 เด็กชายสิรวิชญ์  ไชยเดช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
842 เด็กชายสิริกร  ภัทรนารานนท์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
843 เด็กหญิงสุชญา  สิทธิโชติเลิศภักดี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
844 เด็กหญิงสุนันธรัตน์  อุ่มน้อย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
845 เด็กหญิงอนัญญา  เหินชัย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
846 เด็กหญิงอภิชญา  ไชยมาตย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
847 เด็กหญิงอภิษฐา  มหาเขตต์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 คณิตประถม
848 เด็กชายอรรคพงษ์  มั่นประสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
849 เด็กชายอรรถสิทธิ์  ย่องใย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
850 เด็กหญิงอริสา  ศิริบุตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
851 เด็กชายอัครินทร์  ศิริจันทร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
852 เด็กหญิงอัญชัน  กาญจรัตน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 คณิตประถม
853 เด็กชายอิทธิเดช  กิ่งวงษา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 คณิตประถม
854 เด็กหญิงกชกร  ดีไร่ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงกชพร  ลาภรัตนไตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กชายกนกพล  ใจกว้าง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงกนธิชา  เจริญกุลวนนท์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กชายกรวิชญ์  คฤคราช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กชายกฤษณล  สุทธิสุวรรณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กชายก้องภพ  ถีสูงเนิน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กอเซ็ม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ขวัญพรหม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กชายกำชัย  เกษมสุขสมบูรณ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กชายกิตติภพ  คำเมือง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กชายกิตติภพ  แก้วสาคร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงกุลภัสสร์  เกษธีระกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงกุลยาวรรณ์  ดาราดิกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงเกตุจันทร์  ไกรเดช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กชายคณนวรรธ์  สระศรี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
870 เด็กชายคุณานนท์  สุภัคคุณธรรม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงจารุพิชญา  บุญยงค์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กชายจิณณเจตน์  ปานเพชร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กชายจิรธัช  ธีรรัตนาภรณ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญเชิดชู โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงจิรสุดา  นุ่มนิ่ม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กชายชญานนท์  หาญยุทธ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงชญานุช  ไทยยิ่ง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงชญาภา  บำรุงพิทักษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงชติญา  เผ่าทองสุข โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงชนากานต์  เจริญรื่น โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงชนาพร  สุขเกษม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงชนิดาภา  จันต๊ะคาด โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กชายชยกร  ชาตินักรบ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กชายชวัลวิทย์  ชิวธนากรณ์กุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงชัญญาพัชญ์  โยธา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
886 เด็กชายชานนท์  ปิยนิธิ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กชายชินกฤต  วรวิทย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กชายชินวีร์  วารีรัตนโรจน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กชายชิษณุพงศ์  ซิ้มเจริญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงญาณัจฉรา  มัทธกุลพร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงฐิตารีย์  ปุลาสะธัมมัง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงฐิตารีย์  พันธ์เมฆากุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พะนิจรัมย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เจียมวัฒนาเลิศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กชายณฐกันต์  ธูปแก้ว โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงณฐานภ  แก่นแก้ว โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงณธิดา  ตาลชัย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กชายณปัณณ์  แนวประเสริฐ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงณภษร  หงษ์คะ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
900 เด็กชายณภัทร  มัจฉาเกื้อ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กชายณัชพล  ชโลกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กชายณัฎฐ์  สีทอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญสายัง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  จินดาสว่าง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กชายณัฏฐนันท์  พุกพิบูลย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กชายณัฐกิตติ์  วงศ์ตะวัน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงณัฐชยา  แดงน้อย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงณัฐฐามณี  อารีย์ป้อม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กชายณัฐนนท์  ซุ่นแต้ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงณัฐนันทร์  อับดุลลอ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กชายณัฐนันท์  ภูริเศรษฐานนท์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กชายณัฐภัทร  พรรณรังษี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงณิชกมล  เกิดโต โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงณิชชยา  เจียมอนุกูลกิจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงณิชชา  กุลบุตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กชายติณณ์  ญาณภัทโธ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กชายเตชินท์  สุวรรณเจดี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กชายทรงธรรม  กาสีใส โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กชายทีปกร  แก้วคำแสน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กชายธนกร  ธัญญานนท์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กชายธนกฤต  สาลีเกิด โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กชายธนดล  สืบเสนาะ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กชายธนพัฒน์  ขวัญศิริ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงธนภรณ์  ถาวร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กชายธนภัทร  ล่องอาวุธ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กชายธนภูมิ  บุญช่วย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงธนิสร  เรืองภักดี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงธัญชนก  มากโฉม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงธัญญา  ทองมา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กชายธิติวุฒิ  สำราญมน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงธีรวีร์  ศรชัยจรัสแสง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงนงนภัส  หลักเพชร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กชายนพรุจ  ไทยนุกูล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กชายนพอนันต์  นาคสุข โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
935 เด็กชายนภวดล  อุดมรักษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กชายนภัส  ตรางา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงนภัสวรรณ  หงษ์ยน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงนรกมล  พานทอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กชายนรภัทร  วิริยะปัญญา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงนวรัตน์  ศรีสุภา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กชายนัธทวัฒน์  วงศ์ตะวัน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงนันท์ชนก  ศรีบุญมา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงนันท์นภัส  หนูแก้ว โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กชายนิติ  สระแก้ว โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงนิรภาดา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงบุญสิตา  แก้วพินิจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กชายปฐมพร  ศรีแก้วป่า โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงปรรณ  ฉายารัตน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กชายปรวัตร  หุมสิน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงปราณปรียา  สิทธิวงค์สกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กชายปริตต์  บุปผาวัลย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงปรีชญา  ฉายัษฐิต โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กชายปวริศ  ดรละคร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงปัณฑิตา  เจริญบุตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กชายปัณณกิตติ์  ค้ำชู โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กชายปัณณทัต  ศรีโสภา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงปาริชา  อังคธัญกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงปิยฉัตร  ภูมิสถาน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กชายปุณณพัฒน์  บุญต่อ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงปุณยวีร์  ทุมเพชร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงปุณยวีร์  สันติรัตนพงษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงปุณิกา  อังคธัญกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงปูชิตา  แจ่มจันทร์ชนก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กชายพชรพล  พรหมช่วย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงพรชนก  เนียมพันธ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงพรนภัส  ใจกล้า โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงพรปวีณ์  ห้องกระจก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงพรปวีณ์  เกตุทอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงพรลภัส  โชคนาวีสกุลรักษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงพรวิไล  ไชยศึก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงพรีม  เพชรสะแก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กชายพัชร์ธริศร์  สุวรรณโชติ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงพัชริสา  สุขพ่วง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงพัชรียา  จันทร์ศรี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงพัณณิตา  เกตกินทะ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงพันธนันท์  ทานกระโทก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงพิชชาภา  พัฒนจักร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงพิชญธิดา  กรการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงพิชญ์สินี  รัศมีพงษธร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงพิณณ์ประภา  แก้วโกศล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  กระแสโสม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงพิมพ์ภา  บุญอนันต์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุตรสืบสาย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงภฤดา  เสพศิริสุข โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
985 เด็กชายภัทรกร  นิลชมภู โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงภัทรดา  บุญวิเศษรณกร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงภาคิน  เดชาเลิศตระกูล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงภาณพรรฒ์  บุตรโพธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงภานิชา  สงวนกิจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กชายภาวิช  สงวนกิจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กชายภูริทัต  บุญยิ่ง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กชายมนต์มนัส  โพธิ์ศรีทอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงมนัสนันท์  อยู่ด้วง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงมนัสศิกานต์  การดี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงมรุกัญญา  กันยะมี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กชายเมธาวิน  ลาหนองแคน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ซิ้มเจริญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงโยษิตา  สุขสงวน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กชายรชานนท์  สุระประเสริฐ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงรรร  จิรปิติสัจจะ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงรวรรดา  หาญณรงค์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงรักษิณา  วงค์มาก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงลภัสรดา  แสงนวล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงลลิตา  ไหมทอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงลักษณารีย์  จันทร์วงษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายวงศธร  ลิ้วเจริญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ก้องวุฒิเวช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงวณิศรา  บุญเสริฐ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงวรนิษฐา  คีรีแลง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงวรรธนพร  เหรียญเพ็ชรสุข โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงวรรษราภา  สากระจาย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงวรฤทัย  ก้องวุฒิเวช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงวรวรรณ  ซาไทร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายวราวุฒิ  วงค์ไชยชนะ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงวริศรา  วิเชียรเครือ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงวาสนา  ท้วมแก้ว โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายวิชธนันท์  แย้มกลิ่น โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายวิชยุตม์  นาชัยลาน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายวิรินทร  แว่วเสียง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงวิศรุตา  นาโสมภักดิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายศรัณยพงศ์  แสนสุขเหลือ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายศิกษก  พงษ์ศิริ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงศิรภัสสร  การเพียร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทิพย์วงค์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายศิรวิชญ์  ทองมาก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายศิรวิทย์  แซ่เติ๋น โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงศิริพิมล  วิสาหะพานิช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงศิริภัสสร  ถนัดหมอ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายศุภณัฐ  บุตรรักษา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  รัศมี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายสรรค์นิธิ  พงษ์ก่อสร้าง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงสวภัทร  วงค์สนิท โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงสวมน  ฟ้าประธานชัย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายสหรัฐ  สุขพันธ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงสาริศา  ร้อยลาภ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายสิทธิกร  จิ๋วนางนอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงสุพัชชา  เบ้าคำ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงสุพิชฌาญ์  แก่กล้า โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายสุภวิชฌาณ์  ชาดา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายสุวพิชญ์  รินรส โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงสุวิชาดา  เขตสมุทร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงเสาวภาคย์  อุทัยรังศรีเลิศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงอชิรญา  เจริญสุข โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายอโณ  อโนสูงเนิน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงอนัญญา  ดงขาว โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงอนันต์ธิดา  ประพิตสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงอภิชญา  วงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายอภิชา  จันทรสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงอมิตา  บุตเชอร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงอรกช  ขันติศิลชัย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายอริย์ธัช  โภคา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงอรุโณทัย  นาวินชัยพร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ทองทา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงอัญญาพร  อินทา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงอันน์มณี  ไชยวาน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงอัลวานี  ต.วิเชียร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายอัษฎายุธ  มากสวาท โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงอินทิชา  กุลรัตน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงอิสราลักษณ์  เจริญพานิช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายเอื้ออังกูร  พันธ์เมฆากุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ป.4 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงกุลชา  อือตระกูล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 คณิตประถม
1062 เด็กหญิงกุลธิดา  สุขสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 คณิตประถม
1063 เด็กหญิงชนเนษฎ์  ถนอมวงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 คณิตประถม
1064 เด็กชายณัฎฐ์กร  พรอริยสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 คณิตประถม
1065 เด็กชายณัฐดนัย  ทานผล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 คณิตประถม
1066 เด็กชายณัฐพงศ์  สุขมั่น โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 คณิตประถม
1067 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.4 คณิตประถม
1068 เด็กหญิงทิพย์เกสร  ชาวบ้านกร่าง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 คณิตประถม
1069 เด็กชายธนภัทร  สืบศักดิ์วงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 คณิตประถม
1070 เด็กชายธรรมจิตร  กล่ำจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ประทุมพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.4 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงนวพร  ภู่โพธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 คณิตประถม
1073 เด็กชายนิพพิชฌน์  สำราญรณศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงพรสวรรค์  บรรจงอักษร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงพลอยไพลิน  เรืองสว่าง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.4 คณิตประถม
1076 เด็กชายพัชรพล  นิพันรัมย์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.4 คณิตประถม
1077 เด็กชายพิรพัฒน์  ประทุมพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 คณิตประถม
1078 เด็กชายภัทรพล  วงค์สุนทร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 คณิตประถม
1079 เด็กหญิงภัทริยานันท์  ศรีมันตะ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 คณิตประถม
1080 เด็กชายภูบดินทร์  ฉันทมิตร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 คณิตประถม
1081 เด็กชายภูบดี  ฉันทมิตร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 คณิตประถม
1082 เด็กชายภูวสินธุ์  ลีเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 คณิตประถม
1083 เด็กชายรัฐภาค  มีใจ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงรัตติกาล  แก้วผาลัย โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.4 คณิตประถม
1085 เด็กชายวราธร  เสียงประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 คณิตประถม
1086 เด็กหญิงศศิวิมล  แก้วแดง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.4 คณิตประถม
1087 เด็กชายสรวิศ  โพธิ์ปาน โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.4 คณิตประถม
1088 เด็กชายสรัล  กองสิน โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.4 คณิตประถม
1089 เด็กหญิงสุพิชญา  สังขะพงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 คณิตประถม
1090 เด็กชายสุรชัย  ผไทวณิชย์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 คณิตประถม
1091 เด็กชายสุรชา  อินทรักษา โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.4 คณิตประถม
1092 เด็กชายอชิตะ  นววิภาพันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.4 คณิตประถม
1093 เด็กชายอภิมุข  รวดเร็ว โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 คณิตประถม
1094 เด็กหญิงอรินรดา  บุญกลาง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 คณิตประถม
1095 เด็กหญิงอุรัสยา  ศรีประทุม โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 คณิตประถม
1096 เด็กหญิงเอื้อมขวัญ  แคล้วคลาด โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 คณิตประถม
1097 เด็กชายกรรณพจน์  ไชยเรืองสูง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.4 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายก้องภพ  วิชากุล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายขวัญชัย  ป่าดำ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.4 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงจิรันดร์ลักษณ์  หมื่นแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.4 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงจุฑาธิป  โสภาพรหม โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.4 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงชวัลรัตน์  นาคไพรัช โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีโพธิ์พันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงณัฐวดี  แทนชาลี โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.4 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงณิชานาถ  พูลผล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายทยากร  เจริญพร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงทักษอร  สีสุนทรไพศาล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงทิปสุรางค์  สิงหบุตร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงธยานี  แสงเฉลิมวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.4 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงธิดาพร  บัวสุข โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายธิติวุฒิ  สุทธิธาทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงนภัทร  ฉุนหอม โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายบวร  แก้วนิยม โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงปณิชา  จรกิจ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงปณิตา  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงปัณณพร  อยู่สบาย โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.4 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงปิ่นปิพัทธ์  ทองโต โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงพลอยรัตน์  จันทร์ไทย โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงพุฒตาล  เสวกวิหาร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.4 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายรพี  คงเจริญสุข โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายรุ่งภพ  คำเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงลักษณา  ม้าแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายวชิรวิทย์  มูลเทียนทอง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.4 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายวชิรวิทย์  สนั่นไหว โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงวนัชพร  สังคะวังค์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายวรดร  แก้ววิชิต โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายวรวิทย์  สนั่นไหว โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงวรัชญา  สมทรง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายวีรภัทร  หาญศึก โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงศศิการณ์  จอมลา โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.4 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายศิรวีร์  นาระคล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงศุภมาส  เกตุจัทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงสลิลทิพย์  เสงี่ยมใจ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.4 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงสิริรัตน์  วิระเทพสุภรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงอิงนภา  เข็มเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงกมลพร  กองวาจา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1137 เด็กหญิงกรกมล  พรหมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1138 เด็กชายกฤติน  บุญยะไทย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1139 เด็กชายกฤษนที  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1140 เด็กชายกวินท์  เลิศกวินอนันต์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1141 เด็กชายกังวาฬ  แสงศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1142 เด็กชายกันณพงศ์  ชินดา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1143 เด็กชายกิตติกวิน  บุญนิตย์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1144 เด็กหญิงขวัญชนก  คุ้มท้วม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1145 เด็กหญิงคุภสุดา  นิลจินดา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1146 เด็กชายจิรชาติ  สุสา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1147 เด็กหญิงจิรัชญา  ทรงพระ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1148 เด็กชายชญานนท์  ชื่นพงศ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1149 เด็กหญิงชญานิศ  นาวาชีพ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1150 เด็กหญิงชนัญชิดา  มณีน้อย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1151 เด็กชายชนาธิป  ศรีป่า โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1152 เด็กชายชินธีร์  สายสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1153 เด็กหญิงโชติกา  ดำรงสิริลาภพร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1154 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ขาวนวล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1155 เด็กชายณเสฏฐ์  ฉันทวิจัยกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1156 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  น้อยรูปเรา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1157 เด็กชายณัฐพัชร์  โรจนพลกันต์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1158 เด็กหญิงณัฐรดา  ตอบศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1159 เด็กหญิงณัฐรินี  สุทธิ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงณิชนันทน์  สุขม่วง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1161 เด็กชายตรัยภูมิ  ศิริประพันธ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1162 เด็กชายตฤณ  โพธิ์ไทย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1163 เด็กชายเตชินท์  ย่งหลี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1164 เด็กหญิงทักษพร  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1165 เด็กชายทีฆทัศน์  แก้วประดับ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1166 เด็กชายทีปกร  เอกสิทธิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1167 เด็กชายธนกร  ทรัพย์ผดุงชนม์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1168 เด็กชายธนกร  บำรุงวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1169 เด็กชายธนภัทร  เจริญรื่น โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1170 เด็กชายธนาสิน  ภูดรนาง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1171 เด็กหญิงธัญชนก  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1172 เด็กชายธีรเดช  ทองโปร่ง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1173 เด็กชายธีรภัทร  คุ้มสิน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1174 เด็กชายนพรัฐ  ไทยยิ่ง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงนภัสนันท์  เวชประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1176 เด็กหญิงนภาพร  ประสาท โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1177 เด็กชายนรินทร์โชติ  บุญมา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงนันท์นภัส  นวลวัฒนา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1179 เด็กหญิงนันท์นภัส  น้อยน้ำคำ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงนิธยาภรณ์  วอทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงนิษฐกานต์  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1182 เด็กชายปภังกร  ดุษดี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1183 เด็กชายปภังกร  ปิตุเตชะ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1184 เด็กหญิงปภัสจนันท์  พยัคฆะนิธิ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1185 เด็กชายปรเมษฐ์  ใจเที่ยง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1186 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ผลเลิศ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1187 เด็กชายปัณณวัฒน์  นวลวัฒนา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1188 เด็กชายปัณณวิชญ์  แสนประกอบ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1189 เด็กชายปิติภัทร  กิ่งดี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1190 เด็กชายปุณณพงษ์  ภูคำ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1191 เด็กชายพงศกร  ทรงกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1192 เด็กชายพงศกร  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1193 เด็กชายพชร  จีระเตชธร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1194 เด็กหญิงพรกรก  นามนไสย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1195 เด็กหญิงพรธิดา  ตองตริรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1196 เด็กหญิงพรรณธร  พรมรักษา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1197 เด็กชายพัชรากร  แสนดวงดี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1198 เด็กหญิงพัทธนันท์  เบญจกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1199 เด็กชายพุฒิสรรค์  มีชู โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1200 เด็กหญิงภัคจิรา  บุญสิน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1201 เด็กหญิงภัณฑิลา  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1202 เด็กชายภัทรดนย์  วงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1203 เด็กชายภัทรพล  พฤขัตรพิชัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1204 เด็กชายภาคิน  บุญประกอบ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1205 เด็กชายภาณุรุจ  ศรีศิริ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1206 เด็กชายภาณุวัฒน์  วงศ์อยู่ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1207 เด็กหญิงภิภาพรรธน์  เจริญรุ่งแสงกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1208 เด็กชายภูธนสิษฐ์  ดีก้องเสียง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1209 เด็กชายภูมิรภี  จบศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1210 เด็กหญิงมนัสนันท์  จุดาศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1211 เด็กหญิงมาตา  กลีบมะลิ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1212 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ชื่นจิตร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1213 เด็กชายราเมศวร์  ญามะณี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1214 เด็กหญิงรุจิภา  สดสิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1215 เด็กหญิงรุจิรา  มรกต โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1216 เด็กหญิงเรือนแก้ว  สุขปัทม์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1217 เด็กหญิงลักษณา  จันทร์ฟ้าเหลื่อม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1218 เด็กชายวงศธร  ไวยวุฒินันท์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1219 เด็กชายวชิรวิชญ์  ลี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงวรางคณา  แสงกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1221 เด็กหญิงศศิพิมพ์  ศิริแพทย์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1222 เด็กหญิงศศิภา  หนึ่งแววแดง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1223 เด็กหญิงศิรภัสสร  ปิยะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1224 เด็กชายศิวะพัฒน์  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1225 เด็กชายศุภกร  พยัฆศิริ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1226 เด็กชายศุภกฤต  มณีวรรณ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1227 เด็กหญิงศุภัสรา  มีสบาย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1228 เด็กหญิงสิริกัญญา  โพธมาตร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1229 เด็กชายสิริภูศิรัญณ์  จันทร์มาก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1230 เด็กชายสุนิติ  สุรฤทธิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1231 เด็กหญิงสุภัชชา  หนึ่งแววแดง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1232 เด็กชายสุรยุทร  โสดาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1233 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  บริสุทธิ์สุขกมล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 คณิตประถม
1234 เด็กชายหฤทกานต์  เชียงเพียร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1235 เด็กชายอัครพงค์  จุปะมัตตัง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1236 เด็กหญิงอัยยา  งามฉาย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1237 เด็กชายอานันท์  ธนไพศาลกิจ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1238 เด็กหญิงอารียา  ชุณหกิจ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1239 เด็กชายเอกชน  สืบเสนาะ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 คณิตประถม
1240 เด็กชายโอม  สมัครไทย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 คณิตประถม
1241 เด็กชายกนก  วงศ์ทะ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงกรการต์  จันทประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายกรวิชญ์  เลิศกวินอนันต์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กชายกฤตภาส  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายกวินท์  เอื้อพรพาณิช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงกษิดิศ  ขจรเดชกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงกษิรา  พันธุ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงกานต์สิริ  วงศ์ทวี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงกุลนัดดา  วิญญาณ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงกุลิสรา  คำนันดา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงเกตน์สิรี  สมชม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายคณาธิป  อมรคุณาศิริ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายคุณปราบ  กรุณานนท์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายคุณานนต์  ทองก้อน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายฆนากร  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงจริษฐา  ยุระชัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายจามิกรณ์  สรุงบุญมี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  วาชัยศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงจิตติมา  ยิ้มแฉล้ม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายจิรวัฒน์  สดสิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายจุรพงษ์  สอดส่อง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงชาลิสา  อรัญถิตย์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงชิชญาสุ์  เฉลิมเทวี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายชินนธร  บุรพานนทชัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงแซนดร่า  เลียน่า กีซซีลียุส โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายฌาน  บุตรราช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงญาดา  บุตรราช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงฐิติรัตน์  นาคฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงฐิรญา  สุอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายณกร  กฤชอาคม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงณฐญพร  ดีเลิศ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงณภัทร  นรศาศวัต โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายณภัส  ชูลิขสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงณัชชา  แสงอรุณเจริญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายณัฎฐ์ภัทร์  มะโนวรรณา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  สุขมหันต์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดีหมั้น โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรรณา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงณัฐธิดา  แซ่ว่อง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงณัฐนรี  ยังชั่งเขียน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายณัฐนันท์  หิรัญสอาด โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงณัฐพัชร์  สัมปทาวุฒิ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงณัฐพิมล  กลิ่นกุหลาบหิรัญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงณัฐรดา  เอาไชย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงณิชกุล  ตอนศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงณิชชาวีณ์  ชาติวัฒนกุลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายเดชณรงค์  ชัยพลบาล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายตรีวิทย์  คนใจบุญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายต่อตระกูล  สุทธิสา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายติณณภพ  ศรีอักษร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงทักษพร  ผุดผาด โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายธนดล  โสสีทา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายธนทัต  โพธิเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงธนพร  ใจแก้วมา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายธนภัทร  เผ่าภูธร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงธนัชพร  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายธาวิน  เหง้าละคร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายธิติวุฒิ  หนิงนา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายธีระวุฒิ  สมสะอาด โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงนงนภัส  ปานคีรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พิลึก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงนภัสสุดา  คงทน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงนลินพรรณ  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กชายนิพพิชฌน์  ไชยต่อม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายบวรวิทย์  พันธุ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงปณิตา  พิมพา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงปณิตา  สีวะสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงปทิตตา  ภิญโญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงปภาดา  จันทรขจรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงปภาพัฒน์  ข่าขันมะลี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายปรเมศ  เขตร์กิจ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงปริชญา  นาคแดง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายปวริสร  ชวนประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายปองภพ  แสนสนิท โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กชายปิติพล  กิ่งดี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  สุวรรณวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กชายปิยากร  สุขสม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1318 เด็กชายปุญญพัฒน์  จรวยผ่องผาสุข โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายปุณณ์  คงเดช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายเปรมม์  คงเดช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงพรนภัส  วิริยะธรรมสาร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงพรรณปพร  อึ้งอโนทัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายพลอธิป  อัจจนานนท์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงพัทธนันท์  ศรีอุดมวิทย์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงพิชญ์นรี  เหล่าฤทธิไกร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงพิมพ์นารา  แก่นนาคำ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงเพียงพอ  กังแฮ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงเพียงรวี  เครือวัง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงแพรว์ณิชาณัฐ  เติมพรหมเจริญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายภวัต  เอี่ยมสุภาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายภัทรดนัย  คงไทย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1332 เด็กชายภัทร์ธนวัฒน์  อัมพรมหา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงภัทรธิชา  โวหารลึก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงภัทรพร  คำแสง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1335 เด็กชายภาณุวิชญ์  ปัญญาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายภาณูพงศ์  อาจวิจิตร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายภูกวี  เกษมุติ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายภูมิพัฒน์  แสนสิ่ง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายภูมิภัทร  ต่ายทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายภูมิรพี  ชุมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายภูริณัฐ  ปลื้มเกษร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1342 เด็กชายภูรินท์  บุญรักษา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1343 เด็กชายภูวิศ  ปิยะโอสถสรรค์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงมานิกา  ฟาลฉลันเกอร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงรดา  ธงศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงรดา  สุวรรณพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงรวิปรียา  บัวจีบ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงรวิภา  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายรัญชน์ธรรม  ธารพานิช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายรัฏฐกรณ์  ภูเต้าทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กชายรัฐพงค์  มนาคม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1352 เด็กชายรัตนกร  ไกรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1353 เด็กชายราเชนทร์  เภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงลภัสรดา  ชาวพิจิตร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1355 เด็กชายวชิรวิชญ์  บุญสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1356 เด็กชายวรพล  โสภาแจ้ง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงวริษฐา  ปรุงแต่งกิจ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงวลัยพรรณ  วิไลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1359 เด็กชายวัชรวัฒน์  พงษ์เจริญชัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงศศิภา  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กชายศักดา  ดอกพิกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1362 เด็กชายศิวกร  พรมเดื่อ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1363 เด็กชายศุกล  รอดพ้น โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1364 เด็กชายศุภวิชญ์  โชติธรรมพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงสมิตานัน  ถาวรชาติ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงสาริศา  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กชายสิปปกร  สันทัด โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงสุชัญญา  ชื่นฤดี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.4 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงสุทธิฉันท์  ทองเปิ้น โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงสุพิชชา  บุษบาศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงสุรตา  บุญจิ่ม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงสุรัสวดี  สิงห์ถม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงสุวภัทร  อมรสรเดช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1374 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บุญถึง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1375 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ไทยขำ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.5 วิทย์ประถม
1376 เด็กชายอนันดา  แสนศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงอรจิรา  เกษจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงอริสรา  เชื้อกูล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงอักษราภัค  บดีรัฐ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงอัยริสา  แก่นบุญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงอารดา  หอมเหมือน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ป.6 วิทย์ประถม
1382 เด็กชายตนุภัทร  จันทร์ฉาย โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล ป.4 คณิตประถม