รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  แซ่ลิม โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกัญญาณัช  อินทสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกิตติธัช  ชุ่มสลับ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงคีตารัตน์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายจิตตพัทธ์  ทองก้อน โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงชนัญธิดา  แอนกประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงชนันนสิริ  ชื่นสกุล โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงชมพูนุท  ฉิมดี โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายชัจไช  หอมนวล โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายฐาปกร  จงเจริญ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายณัฎฐศิณป์  น้อยมณี โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ล่องแดง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณัฏฐา  ขาวเขาอ้อ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณัฐกานต์  พิณวานิช โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายณัฐชนน  ชุมทองมา โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุดจันทร์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณัฐธยาน์  บุญดำรงสกุล โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายณัฐนันท์  มิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายณัฐปคัลภ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายธนภัทร  บุปผามาศ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายธนาธิป  ถวิลไพร โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงธวัลรัตน์  รัตนะพิสิฐ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงธัญรดี  ประดับศรี โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายธีทัต  แซ่พู่ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงนูรฟาติน  เหล่าเส็น โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายเนติธร  เพ็ชรบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงปณาฬี  พงษ์พานิช โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงประภาวรินทร์  โคตรวงทอง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงปรียาวดี  ขรภูมิ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายปวริศทร์  ลัดดาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงปิ่นแก้ว  มากจริง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงปุญญิศา  บุญประสพ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงปุณิกา  ขุนทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายพรพินิต  ประพันธ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงพรลภัส  พรหมมุนี โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายพลพษณ  แซ่นึ่ง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายพัทธกานต์  คุ้มเพชร โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายภควัต  ทองช่วย โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายภัทราวุธ  จันทขันทร์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงภัสริตา  ตฤษณะศุขะ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายภานุวัฒน์  สมัยแก้ว โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายภาพหล้า  ผดุงสุนทร โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงภีรดา  ตันสุเมธ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายภูบดินทร์  สัจจานนท์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงยุวากร  ชัยยะ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โสทร โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงลักษณารีย์  ใจสุข โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายวณัฐ  ขอคงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายวรดร  เลขาะพาส โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงวรนิษฐา  โสทร โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงวัชรีวรณ  สีดี โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงศุภรดา  ธัญสิริพงศ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงศุภิสรา  ใสประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงสิริขวัญ  กุลมาตย์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงสิริวิมล  ทัพเคลียว โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงสุธาทิพย์  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงสุพิชญา  ร่มรื่น โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงสุภาวดี  ชมภูชนะ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงสุรนุช  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายอนาวิล  สุขวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายอนุภัทร  พิรุฬห์กุลชัย โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงอภิชญา  คงมาก โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายอัครวัฒน์  สำราญรื่น โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงกระเช้าทองง์  เทพวารินทร์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายกวินภพ  สัตยาวุธ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กชายกิติพัฒน์  จ๋ายเจริญ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงขวัญจิรา  ดัชถุยาวัตน์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงจารุรินท์  วรกิจ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายจารุวิทย์  คงดำ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงจิรชญา  คงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงจิรทีปต์  เลี่ยมไข่ต่วน โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงจีระพร  เหลาหเรณู โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายชยุตม์  ยิ่งเมือง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงชาลิสา  ทองสกุล โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขอร่าม โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายณัฏฐภาคย์  อัศวพัชระ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงณัฐณิชา  ขำขาว โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงณัฐณิชา  พวงทอง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายณัฐนัย  จารณะ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงณิชกานต์  อรรถกิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายตรีติพัฒน์  หย่องตะกาลกุล โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงทรรศนีย์  คงวาริน โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กชายธนดล  ดารารักษ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงธนัญชนก  คล้ายคลิ้ง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายธนากร  อู่เจริญ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กชายธนาวิน  มณีศรี โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กชายธรากร  หย่องตะกาลกุล โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายนพณัฐ  สัตยาวุธ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายนฤเบศ  เถาเครือมาศ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงนวิยา  พรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงนิจจารีย์  ฉายประทีป โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงเบญญาภา  นุ่นลอย โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงปนิดา  ปิตะปิลันธน์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงปรีญารัตน์  อำพันกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงปาณภทร  แดงโชติ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กชายปุณชัย  ไกรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  พรหมสุด โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงพัชราภา  ภูริสิริกุล โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงพิชฎา  อรรฆยากร โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงพิทยารัตน์  สุขคง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  เส็งเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายพิสิฐพงศ์  วงศ์เหลือง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงพีรภาดา  สุนสนาม โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงพุธรักษา  บุญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงภคพร  ชาวปากน้ำ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายภัทรชัย  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงภิณญดา  วราบุตร โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายภูดิท  ทักษ์เดชาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กชายภูดิศ  ตันฑสุกิจวณิช โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายภูวเดช  อำพันกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงมัชฌิมา  อังษานาม โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงลฎากา  ยิ่งเมือง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงวริศา  อังษานาม โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กชายวัชรพงษ์  ชุมศิริ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงวิภาดา  ยิ่งเมือง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงวิภาวดี  อุ่ยเต็กเค่ง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายศวัสกร  สุทธาภักดี โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กชายศิกานต์  กาญจนะ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายศิวาการ  อักษรพาลี โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงสัลฑิลา  พรัดรักษา โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงสุนิฌา  เนืองนอง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายสุวิจักขณ์  แสงเหล่า โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงอชิรญา  บุญกรุงทอง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงอภิสรา  ปรีชากิจ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงอรชพร  คล้ายคลิ้ง โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงอัญชิสา  แก้วแสน โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงอาจารี  นาญาติ โรงเรียนอนุบาลระนอง ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายกันตพัฒน์  หวานชื่น โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายชิติพัทธ์  มณฑนะโสภิต โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายวรินทร  พูลผล โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงอัจฉรา  นาอินทร์ โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายกฤติพงศ์  อาลัยกลาง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายกฤษกร  รักสกุลนิตย์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงจิรัชญา  ทองใสพร โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงชนกานต์  เกียรติกสิกร โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายชินาธิป  จันทร์บูรณะศิริ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงณัชชา  จันทร์เชย โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงธนนันท์  หยูมุ่ย โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สุดโท โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายนฤดล  จันทร์เพชร์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ดำสนิท โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายบัณฑิต  สรวิทย์ศิรกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงปภาวรินท์  ไพเราะ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงปวิชญาดา  เลี้ยวเจี้ยง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายปัฐนวิชญ์  สุวรรณปักขิณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายปัณณวัฒน์  ประธานวัฒนา โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงปัทมพร  รัตน์เจริญพงศ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
148 เด็กชายปิยพัทธ์  มานิช โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงปุณยนุช  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงปุณิกา  คงทิพย์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายปูนตะวัน  พุ่มเพ็ชรประสาร โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายพัทธดนย์  สมศักดิ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายพิภู  อภินันท์กุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงพีระพรรณ  คณานุรักษ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายพีระวิชญ์  เพียรบางยาง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายพุทธิวัต  อินต๊ะ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงภัทร์สิริย์  อินทรียงค์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายรชต  ขวัญเมือง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายรชต  มลิวัลย์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายรณชัย  จุลเสนีย์ชร โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายวงศบัณฑิต  วงศาวณิชย์กิจ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายวชิรวิทย์  หนังสือ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงวริศรา  หนูพุมเรียง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงวลัญช์พัชร  ทรัพย์อาภากรกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงศิรภัสสร  โฮ่หิ้น โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงศิรินภา  พรหมเทพ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายศิริพัฒน์  ศิริบุญยัง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายศุภกฤต  โฮ่หิ้น โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงสิริกร  จันทร์เชย โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงสุชัญญ์ญา  กฐินเทศ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงสุณัฏฐานันทน์  ทับสุวรรณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงสุพิชชา  บุญนาค โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงสุภนิดา  รุจิกาญจนพิสุทธิ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายอธิศ  สุขริยัญ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายอภิสิทธิ์  ชอบธรรม โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงอมราพร  เทพประดิษฐ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงอริญฎา  แสงทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายเอกกวิน  เตียวสกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 คณิตประถม
179 เด็กชายกนกนภัส  กิมเซียะ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงกรณิสา  แย้มมยาสุจริต โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงกฤตปภาแก้ว  กุลจีราภัทร์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายกัณธริช  ภูจักรเพชร โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายกันตพัฒน์  โชติคุด โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงกันยรัตน์  อินทเจียด โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงกัลท์ฐิกา  ตลับทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงขติยาภรณ์  รุจิวิวัฒนกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงเขมนิจ  อัฒจักร์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายจิรเดช  บุญสิน โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายจิรัฏฐ์  ผดุงการณ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วิชิต โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายชนาธิป  เรืองชัย โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายชาญขวัญ  ทองสุก โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงชาลิสา  นิสัย โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายชุติมันต์  รู้การนา โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายเชษฐ์ณัชชา  เขียวเปลื้อง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายซุบัยดี  บุตรน้อย โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เปลี่ยนศิริ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงณฐมน  ฝอยทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายณตะวัน  แสงล้อม โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงณัชชา  บุญยิ่ง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงณัชทิชา  ฐิตินันท์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงณัฏฐ์ชามา  ทินบุตร โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จินดาทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายณัฏฐนันท์  รสสุคนธ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงณัฐณิชา  กรองทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงณัฐณิชา  ก้องพัฒนางกูร โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงณัฐนพิน  จุลเสนีย์ชร โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายณัฐวัศ  สุวรรณน้อย โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายณัฐวุฒิ  เพชรฟอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายณัฐศรุษ  ไชยชาญ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สุวรรณพิกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงณิชานันท์  นิลยัง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงตันหยง  จันทรนุกูลกิจ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กชายติณห์  รันทกิจ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายทรรศณ์กมณ  แพรักษา โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงทรรศนีย์  บุญสิน โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายทองไทแท้  ทองใบใหญ่ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงทักษพร  โรจนอนันต์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายธนพล  อุ่นคำ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายธนภัทร  ดำศรีสุข โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายธนภัทร  เอี่ยมชื่น โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กชายธรณ์ธันย์  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงธวัลรัตน์  พฤกษ์วัฒนากุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงธวัลรัตน์  แก้วคง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงธัญชนก  ธนบัตร โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กชายธันย์พัทธ์  กุลมาตย์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายนนทภพ  เอียดประดิษฐ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายนฤเบศ  จันทร์ศรีกรด โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงนวพร  ก่อวิวัฒนานุกูล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงนัชมี  คงวิเศษ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงนัทธมน  สุขเกษม โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงนันท์นภัส  จีนจิ๋ว โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วบัวทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายนิติธร  ปูชนียกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายปฏิพล  บุญทับ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงปพิชญา  อุณหศิริกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายประภวิษณุ์  จรรยา โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงปวรภัทร  วรินทรวนิช โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายปัณณธร  บูรณารมณ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทำคง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงปัณวรรธน์  ลบจันทร์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายป่าสัก  ธรรมดุลชาติ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายปุญญพัฒน์  ชะชิกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงเปรมณิยากร  ประพันธ์วงศ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายพงศพันธ์  จันทรนุกูลกิจ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายพงศพัศ  เอี้ยวตระกูล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายพงศภัค  ศรีนวลอินทร์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายพชร  สัตยพันธ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงพรทิวา  สุวรรณรักษา โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงพัชรมัย  ห่วงทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงพิชญธิดา  เสนีวาส โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงพิชญาภัค  รอดทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงพิชญาภัค  แซ่ขอ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กชายพิตติกรณ์  คงแก้ว โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายพิธิวัต  อินต๊ะ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายพิพัฒน์  บูรณกิจ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โกธัญ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงพิมพ์พิพรรธน์  บุญมี โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงพิริญา  อู่เจริญ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายพิสิษฐ์  บูก๋ง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงภคนันท์  จงเจริญ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงภริษฐา  อนันตโชค โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายภักดิ์ภูมิ  เกียรติไพบูลย์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงภัทร์นรินท์  โลหะกุลวิช โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กชายภูมิธรรม  อึ้งเกลี้ยง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายภูมิรวิชญ์  บุญยแต่ง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายภูริ  ลิ่มศิลา โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายภูวดล  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายภูวมินทร์  ฉิมมี โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายเมฆา  ภู่ประภาดิลก โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายเมธาวินทร์  วรรณชาติ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงเมธิตา  วรรณชาติ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายรดิศ  ล่องลม โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงรักษิตา  ศักดารัตน์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายวชิรวิชน์  พวงทอง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงวรัทยา  หน่องพงษ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงวราสร  วรินทรวนิช โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายวิริทธิ์พล  ธนาชีวิต โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงศรัณย์พร  ไสยสุวรรณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายศฤงคาร  แดงสุวรรณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายศิรชัช  จันทร์แสงวิเศษ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงศิรประภา  เกียรติกสิกร โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายศิรภัส  จันทร์แสงวิเศษ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายศิวกร  รอดนุ่ม โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงศุภสุตา  ศรีม่วง โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงเศราร์  เฉลิมพล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายสรัณกร  ทรงประพาส โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงสวิตตา  ตัน โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงสุธารส  แซ่เต่ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงสุพิชชญา  พรหมโยธา โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงสุพิชญา  หมัดเหล็ก โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายอธิศ  ศรีธรรมา โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงอนัญพร  อิ่มด้วยสุข โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กชายอมรวิชช์  เนียมน้อย โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงอรนิชาภา  สกุลภู่ธนาภูมิ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงอัญชิษฐา  งามขจรกุล โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายอิงคยุทธ  บัณฑรวรรณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงอิณฐิภากร  พิจยานนท์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายเฮงจือฮั่น  สงวนวิไลศักดิ์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงณัฐณิชา  เภาวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา ป.5 คณิตประถม
301 เด็กหญิงธมลวรรณ  มลการนา โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา ป.4 คณิตประถม
302 เด็กหญิงนภสร  แท่นทอง โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา ป.4 คณิตประถม
303 เด็กชายนฤดม  เนตรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงนิชานันท์  สายบุญนาม โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา ป.4 คณิตประถม
305 เด็กชายภัทรพล  ค้ามี โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา ป.4 คณิตประถม
306 เด็กหญิงอุไรพร  ตั้งไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา ป.4 คณิตประถม
307 เด็กหญิงกรวยทอง  แซ่ลิ่ม โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายพฤฒ  จิตมั่น โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายศศิพงศ์  เรนชนะ โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงอชิรญา  แซ่เตียว โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา ป.4 วิทย์ประถม