รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤษดา  นามลีลา โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกิตติพัฒน์  ราชอาจ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกุลธิดา  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายธัชกร  พุทธวงค์ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายนนทกร  อัศวภูมิ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงปภัสราพร  สิงห์ซอม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงพรธิชา  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงวรกานต์  ล้ำลึกเมือง โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงวรัญญา  พันธุ์โชติ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงอริสรา  บุปผากัณฑ์ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกนกพร  ทะสูรย์ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงกัญชลิกา  ศรียะเมือง โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงจินนภัสณ์  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กชายชวนากร  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กชายณัชพล  วรวัตร โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงณิชาภัทร  เกิดผล โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
18 เด็กชายดนัยโชค  เสริมนอก โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงทักษอร  ชินโสม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กชายธนพัฒน์  มะณี โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงธนัชพร  โสภาระ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
22 เด็กชายธีรเดช  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงนันทนัช  จันทมัน โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงปรียาพร  อัศวภูมิ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กชายพงศธร  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงพรทิวา  สวัสดีประภา โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงพีรดา  จินดา โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายพีรพล  มีอยู่ไกล โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงภัทรวรรณ  จันทมัน โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กชายภานุเทพ  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายภูรีวัฒน์  สังข์เจริญ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงรัชนีกร  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กชายรัฐพงษ์  อาจศัตรู โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงรุ่งตะวัน  อัศวภูมิ โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงวรรณวิษา  ศรีจันทร์ดารี โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงวัชราภรณ์  พูนดี โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กชายสฤษดิ์  ลิ้มภิกุล โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงสวรรยา  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงอภัสรา  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงออมสิน  บุตรพรม โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงอัยลดา  ดาสี โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงกัญญณัช  ศรีดี โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายจิรภัทร  ศรีอาจชัย โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายเจษฎา  แซ่จู โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงชลิตา  แสงวิเศษ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายชวัลพัชร  แวงวรรณ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชุมภูนท์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  วรรณพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงณัฐฑฌา  จากนอก โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงณัฐพัชร์  อินศิริ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายธนกฤต  แก้ววงษ์บน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายธนพัฒน์  พันโน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายธนสิทธิ์  สิงสี โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงธนาภา  สุริยะน้อย โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงธัญวลัย  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงธันยพร  ประดับวัน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงธิติมา  บุรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายธีระบรรจง  สุโพธิณะ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงปัณฑิกา  อิ่มพันแบน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงปาริชาติ  คำสาริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงปุณยกร  ประทุมชาติ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงพลอยระรินทร์  พ้นทุกข์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงพัชราภรณ์  พันโน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายพันธนกูล  พละหาญ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  แวงวรรณ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายพีรพัฒน์  ก๋งพยา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงภัทรภิญญา  เปรินทร์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายภูกฤต  ทองวิเศษ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายเมธิชัย  ปุริธรรมเม โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายยุทธพงษ์  ศิริวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงรุ่งวรินทร์  กุตัน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายวชิรวิชญ์  มุลิตา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงวรดาภา  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงวรรณฤดี  สุนธงศิริ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงวรัญญา  วิชาผง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงวรัทยา  บุญญานนท์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงวริศรา  เมืองแสน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงวิลาสินี  หิตายะ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายศิววงศ์  รัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงศุภิสรา  มะโนนึก โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงสายธาร  เวียงพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงสิริกานดา  สวัสดิ์ทา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงสุดาทิพย์  เสาพาน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงสุธิดา  บุตรศรี โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายอภิวัฒน์  ชนะบุญ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงอรรถยา  โยมา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงกมลชนก  แข็งขยัน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกัลญกร  สยามา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงกานต์รวี  บุบผาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กชายชยพล  จันทะหาร โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงชลธิชา  ขันทวี โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงชาลิสา  เนินภู โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงฐิติญาภรณ์  พลกุล โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงณัฐสุดา  บุตรสาร โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงธัญญรตา  แก่นสาร โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทะเสน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงนวรัตน์  ชั่งธรรม โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงนัทริกา  กลางโนนงิ้ว โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงนันท์นภัส  พิมพะเลีย โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงนันทิชา  ปะยะลา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงนิชาพร  ถาวรยิ่ง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงนิติยา  กาสีพูล โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงปพิชญา  โพดาพล โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กชายปัณณทัตปกร  เสตเตมิ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงปาลิตา  เพิ่มขึ้น โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงปิ่นชนก  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงพลอยปภัส  ขวัญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงพิชญาภา  คำภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงพุทโธ  สุภาสุธากุล โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ไชยพล โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงไพรินทร์  ทวีศรี โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  สินธุแสง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายภูมิรพี  จะตุเทน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงมนิดา  โวหารลึก โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายราชภูมิ  อาสาราช โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายราชวัตร  สระแก้ว โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงวรกาญจน์  วรบุตร โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายวรรธนชัย  สารเศวต โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายวัชรพล  อาษาศึก โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงสุธีรา  วงค์แหวน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายสุรชัย  แสงจันดา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงสูตรคูณ  ทุ่งลาด โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงอินทิรา  ธรรมศิริ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายเดชาชาญ  คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงธมกร  วิริโยคุณ โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงรดามณี  ทองปาน โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายกฑาวุฒิ  ปัทธุลี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์มหา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงกนกวรรณ  เหมรา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงกนิศา  ทองเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงกนิษฐา  อัคลา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงกมลทิพย์  มณีกัญย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงกมลลักษณ์  พลยุทธ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงกรภัทร  โห้คลัง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงกรัญญา  สมณะ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงกฤษฎา  จารุสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายก้องภพ  ประกอบ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายกันตชาติ  โสรามกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงกัลยาณี  ซาตาสุ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายกิตติกร  ลำมะนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายกิตติพงศ์  สิงหาไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายกิตติศักดิ์  รัตนจุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายกิติศักดิ์  เฉยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงกุลจิรา  สาระบิล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงกุลรดา  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงเกณิกา  ขอมราช โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงเกวลิน  กาลแสง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายเกียรติศักดิ์  โนนแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายจรวัฒน์  จันทร์มหา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายจันทภาณุ  ศิริเวช โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายจาตุรัตน์  โสภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงจิตราภรณ์  เสมานู โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงจิรภิญญา  อาจอาริ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงจุฑารัต  คณะพรม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงฉัตรกมล  บุ้งทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายฉัตรชัย  พลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงชญานิศ  โสลา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายชนาธาร  บุญพิละ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงชมพูนุท  คำนน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงชลธิชา  นารถน้ำพอง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงชลธิชา  สะหัสสา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงชลิตา  อ้วนศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงชลิตา  เขตเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายชาญวิทย์  สิทธิบุรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงชาลิสา  นามสง่า โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายชินกฤต  ตรีเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายชินวัตร  จันทภาส โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงชิรญา  สารเสน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายเชฎฐา  ทองเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายไชยวัฒน์  โพนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายญาณวรุตม์  เมืองประทุม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงญาณิศา  แฝงเมืองฟุก โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายฐปนวรรธน์  รักษานาม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงฑินปกร  สารบรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายณชพล  เม้ามีศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายณเดชน์  พุทธศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงณัชชาอร  นิชกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อัยแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายณัฐกรณ์  ภูมิวิสัย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายณัฐคณินทร์  ฤทธิ์ขันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงณัฐชยา  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงณัฐชา  แหล่งสนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงณัฐชาภรณ์  กัญญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงณัฐณิชา  โปตะเวช โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายณัฐธัญ  โนนแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงณัฐธิชา  เฉยพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
187 เด็กหญิงณัฐนิชา  พูลโภชน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายณัฐพล  หัตถกรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายณัฐวัฒน์  วิเศษนันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงณีรนุช  พะชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
192 เด็กชายดนุพล  ต้นสูง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงดีฤดี  ทองภู โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายเด็กชายนภัสรพี  ศรีไพล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายเดโชชัย  วรรณหาร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายตุลา  มาเยอะ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายถิรคุณ  บัวระบัติ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
198 เด็กชายทศพร  ศิริโสม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายทินภัทร  ภาคสุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายธนกฤต  พบวันดี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
201 เด็กชายธนดล  กัสนุกา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
202 เด็กชายธนดล  จันโทภาศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
203 เด็กชายธนดล  สุระ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายธนพล  บูรณพล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
205 เด็กชายธนภูมิ  นามบุญศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายธนภูมิ  ยองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
207 เด็กชายธนรักษ์  แก้วหาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายธนวัฒน์  กัสนุกา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายธนวัฒน์  ทะรักษา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายธนศักดิ์  สุระโคตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายธนากร  จันทวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายธนากร  ชัยนา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายธัชชกร  เดชศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงธัญจิรา  บุตมะ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงธันยพร  สุภารี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงธิดารัตน์  วงสุโท โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงธิติสุดา  มีรอด โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายธีรเดช  บัวติ๊บ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายธีรภัทร  ศรีทารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายธีระภัทร  เลื่อมใส โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
221 เด็กชายนทีธาร  ป้องสีดา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
222 เด็กชายนนท์ธวัฒน์  นามทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงนนท์นภัส  หวายเครือ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
224 เด็กหญิงนภาพร  วิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
225 เด็กหญิงนรภัทร  โชติไธสง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  รังศรีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายนัฏพนธ์ื  วิมูลชาติ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
228 เด็กชายนัทพงศ์  อรรถวิเศษ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงนันทิกานต์  กุสุมาลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายนิติธร  จิตต์สม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงนิภาพร  โคอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
232 เด็กหญิงเนตรนภา  กอเดช โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
233 เด็กชายเนรมิตร  ทุมขอน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
234 เด็กชายบารมี  มุขรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
235 เด็กชายปกป้อง  พละสุ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
236 เด็กชายปรีชา  สิงห์สู่ถ้ำ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายปัญญาวุฒิ  ไสยศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงปัณธิญา  เนียมอุ่น โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงปาริชาติ  ยอดทองดี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายปิติวัต  ทินบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงปิ่นมุก  อ่อนท้าว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงปิยธิดา  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงปิยภรณ์  บุญเข็ม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายปิยะพงษ์  ไทยนาทม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงปุญญิษา  ดีกลาง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
246 เด็กชายพงศกร  วชิรคุปต์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
247 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  ผิวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายพรชัย  ไชยนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงพรธิวา  มุลตรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงพรนภา  ยอดปราสาท โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงพรประภา  ร่มศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงพัชราภา  พิมพิลา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงพัชรินทร์  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
255 เด็กหญิงพัทธนันท์  พันพละ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายพันธวิศ  สิทธิพัฒน์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
257 เด็กชายพัสกร  จันทะนัด โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงพิชชานันทน์  สุวรรณไชยรบ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงพิชญาภา  หมุนลี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  บัวนวล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
261 เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์  ประกอบผล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงพีรดา  เจริญพร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายพีรวัส  สุนทรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงพืมพ์ชนก  ไตรยสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
265 เด็กชายพุฒิพงษ์  ชนะบุญ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงแพรวนภา  คำมูลมั่น โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงไพลิน  วะชุม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงภวิตรา  ฤทธิโภค โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงภวิภา  จันทวี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
270 เด็กชายภัทรกร  จันปัญญา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงภัทรภร  ดีพลงาม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงภัทราวดี  กุลพลเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
273 เด็กชายภานุวัฒน์  ศักดิวงด์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายภูมิพงษ์  ปัดภัย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
275 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  จองทองหลาง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
276 เด็กชายภูมิรักษ์  ไกรเล็ก โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
277 เด็กชายภูวดล  พลนันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
278 เด็กหญิงมรกต  วรวงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
279 เด็กชายมานา  วงค์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงมาริสา  ดิมาร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
281 เด็กชายรชฎ  เขียวมา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายรพีพงษ์  พิมพ์บุลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
283 เด็กชายรัชชานนท์  บุญภิละ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
284 เด็กชายรัฐศาสตร์  ชินคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
285 เด็กชายรัฐศาสตร์  รวมชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
286 เด็กชายรัฐศาสตร์  หรพลู โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายราชันย์  ยะหา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงรุจิรา  น่าบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงลลิดา  สิงห์เทพ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงลักษิกา  พรมโสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายวงศกร  ก่องแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
293 เด็กชายวงศ์สกร  มุ่งหมาย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายวทันญู  หวายรวงทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
295 เด็กหญิงวนัสนันท์  กอเสนา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
296 เด็กชายวรภาส  โพธิจักร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงวรรณนิสา  จำเนียรกูล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
298 เด็กหญิงวรรณภา  ปักเขตานัง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงวรรณิษา  ตรีนุมิตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายวรากร  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
301 เด็กหญิงวราภรณ์  ชำนาญเอื้อ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงวราภรณ์  ใครเครือ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายวราวุฒิ  คชราช โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงวราอรณ์  จงเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงวฤนท์ชนัตร  กอผจญ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
306 เด็กหญิงวาธิชา  เกณเกษกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
307 เด็กชายวิชญะ  สว่างวงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
308 เด็กหญิงวิชญาดา  บุญเฮ้า โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
309 เด็กหญิงวิภาดา  ไพศรีสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงวิยดา  ช่างซอ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
311 เด็กชายวิศรุต  ปะวะภูทะ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
312 เด็กชายวิษณุ  วารินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
313 เด็กชายวีรพัฒน์  มะณีคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
314 เด็กชายวุฒินันท์  สิงห์โนนทัน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายศราวุฒิ  แน่นอุดร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายศรุต  นามชารี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
317 เด็กหญิงศศิวิมล  พิมพ์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงศิรประภา  เชยชม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
319 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ตะโคดม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงศิริลักษณ์  วารินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายศิวกร  ใกล้จันอัด โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายศุกลวัฒน์  สารศิริ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
323 เด็กชายสัญญา  ชินคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
324 เด็กชายสิทธิโชค  ไชยภพ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายสิทธิพร  ไชยเม็ง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายสิทธิพล  พุกสะ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงสิริขวัญ  สารุณา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงสิรินดา  ทรงคาศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงสิรินดา  เฮ้ากอก โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงสิรินทรา  สีหาราช โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
331 เด็กหญิงสิรินทรา  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงสิรินภา  มลาสิน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงสิริวิมนต์  ริมไสย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
334 เด็กหญิงสุทัตตา  มืดคุ้ม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงสุธิดา  พิมพ์แมน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
336 เด็กชายสุธี  ชวฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
337 เด็กหญิงสุนิศา  ทองพวง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายสุพล  ไชยดำ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงสุภทรตรา  ทินบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
340 เด็กชายสุรเศรษฐณัฎฐกรณ์  วัฒนาประเทืองศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
341 เด็กหญิงสุโรยา  เหลี่ยมแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
342 เด็กชายสุวัชร  โชติไธสง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
343 เด็กชายอชิตพล  มาโยธา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
344 เด็กชายอดิศร  ปิตฝ่าย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงอธิชา  นามนาเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
346 เด็กหญิงอนัญญา  พิศเพ็ง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
347 เด็กชายอนุพงศ์  บัวอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
348 เด็กชายอภินันท์  ไผ่โสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
349 เด็กชายอภิสิทธิ์  ไกรยบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
350 เด็กชายอรรถชัย  จันทร์ไตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงอริตา  เจริญพร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงอลิสา  เกาะอำไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
353 เด็กหญิงอสมา  ทวิไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
354 เด็กชายอัครเดช  วารินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
355 เด็กชายอัครวิชญ์  วิเศษหวาน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
356 เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  วิเศษโวหาร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงอัญมุณี  สงเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงอัยยา  ขัดทรายขาว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
359 เด็กชายอิทธิเดช  ศรีสองเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
360 เด็กหญิงอินทิรา  อุปัชฌาย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงไอริสา  จันด้วง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงไอลดา  ศรีมลยา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 คณิตประถม
363 เด็กหญิงไอลดา  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 คณิตประถม
364 เด็กหญิงกนกนาถ  ชินคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงกนกพร  มากมูล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงกนกพร  ไผ่โสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงกมลชนก  กอบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงกมลลักษณ์  คำนุ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงกมลลักษณ์  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายกฤติกร  แย้มโอษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงกฤติยา  ถวนนอก โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงกฤษณา  พรมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กชายกวีวัธณ์  ชัยมี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  อาทิตย์ตั้ง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงกัณฐ์พิชชา  มะธิปิไข โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กชายกิตติคมน์  แก้วแสงทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กชายกิตติพงษ์  ค้อชากุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายกิตติพงษ์  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงกิติกานต์  แก่นอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายเกยรติศักดิ์  แก่นโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายเกียตรติชัย  ผ่องแผ้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กชายเกียรติภูมิ  ผ่องแผ้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงขนิษฐา  กิจสกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงขนิษฐา  บัวติ๊บ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงเข็มนิจ  ทองพาศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงเขมิกา  มุตไตย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กชายคฑาวุธ  มูลมณี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายจักรกฤษณ์  แก้วพยงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงจิตสุภา  จิตวุธ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายจิรภัทร  ผลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กชายจิรยุทธ  บูรณะอุดม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงจิรวรรณ  ศิริสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงจิราพร  ประสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงจุฑาดา  เหนือจำทิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงจุฑามาศ  ขัดทรายขาว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุริวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กชายชนดิษฐ์  ทะนะเวช โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายชนาธิป  ขวาวเดช โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงชนาธิป  บุญภิละ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายชนินทร  บุตรโคตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงชนิสรา  ลาภเย็น โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงชมภูนุช  วงศ์อนุ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงชยิสรา  ลาภเย็น โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงชรินรัตน์  เฉยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กชายชลันวัฒน์  บุบผาสังข์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กชายชัชวาลย์  ์พรมชาติ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายชาญวุฒิ  สะเทินรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายชิติพัทธ์  บุญสินชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทาติ๊บ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พันธศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงโชติกา  สิงหาเทพ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กชายฐปนกรณ์  อินทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงฐานิดา  โสสุด โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงฐิตาภา  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงฐิติรัตน์  โคคาวี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กชายณฐกร  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายณภัทร  โภคา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  คชมิตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงณรินทรา  อินทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สุวะเพชร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงณัฐกานต์  แสนคำวัง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ขอนแก่น โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กชายณัฐดนัย  ทิวาพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงณัฐธยาน์  โยธาดี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงณัฐธิดา  โลมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กชายณัฐพงศ์  คุณรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายณัฐพงศ์  ไชยคต โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายณัฐพนธ์  วรรณสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายณัฐพล  กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายณัฐพล  ทาสีลา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายณัฐวัฒฐ์  ชำนาญเอื้อ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงณัฐวิภา  เจือบัวขาว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กชายณัธพล  เครือภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงณิชานันท์  ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงณิชานันท์  สิทธิบุรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงณิชานันท์  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงดลยา  จันทร์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงตวิษา  หาญอาษา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายเตซิน  ครสาย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายเตวิช  วิปะธรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงถิรดา  พงษ์ศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายถิรวัฒน์  โคตุเคน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงถิราวดี  นินไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายทรงวุฒิ  ดลวิจิตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงทิมลดา  สอนสังข์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงไทฤทัย  ทองภู โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กชายธงชัย  คุณาเลา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายธนกร  สรรพวุธ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายธนโชติ  ไชยเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายธนดล  น่าบัณฑิตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายธนพัฒน์  อุดทุม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กชายธนภัต  ไกรยบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายธนภัทร  พิมพ์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กชายธนวัฒน์  แก้วนอก โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายธนากร  ละครเขตต์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กชายธนากร  แหล่งสนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงธนิดา  พรมลี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงธรรมพร  สาริกา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีจุลฮาด โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงธัญญาพร  ถวิลไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงธัญญาเรศ  จันทะพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายธันยวิชย์  เมืองพิล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงธิดาพร  นะพรรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กชายธีรภัทร  นิลธรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กชายธีรภัทร  ป้องสีดา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายธีรภัทร  วงค์อนุ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายธีรภัทร  เที่ยงผดุง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายธีรภัทร์  ยิ่งทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงนงนภัส  แสนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายนนทภัทร  ซ้อมจันทา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายนพดล  สำราญเย็น โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงนภาพร  กลาสี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงนัตยา  ดวงเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงนัทธมน  ชัยเสน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงนันทิยา  ลีคำโหมง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงนับพระพร  มนตรีมโนรมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงนิธยาภรณ์  สิทธิบุรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงนุชนาฏ  สุนทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงนุชศรา  วงษ์จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงเบญญาภา  เนตรติยะสกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายปฏิพล  เรืองสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายปฏิภาณ  ลับโคกสูง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงปภัสสร  สุดสาคร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายปรเมษฐ์  พลคชา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายประภวิษณ์  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายปรัชญา  จัตวานิล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายปรัชวิทย์  มาลัยเถาว์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงปราณปรียา  สิงห์โตแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กชายปริญญา  วิริยะ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงปัญญาพร  ประทุมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กชายปาณัสม์  พลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงปารนันท์  จันทร์วงค์ษา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายปารเมศ  คามวัลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงปิ่นปภา  สารบรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายปิยเชษฐ์  เพ็งพารา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงปิยธิดา  สาราด โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายปิยพงษ์  ไผ่โสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงปิยะมาศ  สาสุนันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายปุณณกันต์  จันทะไทย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงพรศิริ  สุดสาคร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายพร้อม  กัญญาคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายพลกฤต  สุวรรณราชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงพลอยไพลิน  อาทิตย์ตั้ง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงพลอยไพลิน  เพียรชนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงพัชราภา  แซ่นิ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงพัชริดา  ศาสตรวาหา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายพัฒนพงษ์  ทองดาว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงพัณฌิตา  หางนาค โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สิทธรังษินันท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงพัทธนันท์  ประสงค์ผล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กชายพัสกร  วงค์อนุ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายพัสกร  สุนทรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงพิชญธิดา  ตาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงพิชญาดา  ช่างพัด โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงพิชญาภา  อินปะจง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงพินทุอร  แก้วคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงพิมลาวรรณ  สาโยธา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงพีรดา  พรมชาติ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กชายพีระภัทร  ปั่นศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงพุทธพรทิพย์  ทองธิสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงเพชรคำภรณ์  นิจกรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงเพชรนรี  เพ็งมาลา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงเพชรศิริ  ศิริคำฟู โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงเพชราภรณ์  บรรจุแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงแพรวพิชา  เฉียดหนองยูง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงภัทรานิพัฐ  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กชายภาณุวัฒน์  คำโคตรสูง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายภาณุวัฒน์  บัวชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายภานุพงค์  จันทาทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงภิญญดา  เรืองนาราบ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เสลกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายมนสิช  อนันตภูมิ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงมลิวัลย์  อรัญโสต โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงมัธยัสทรัพย์  พิมพิลา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงเมทา  สุดไชยเรศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายเมธาสิทธิ์  วงษ์รัมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กชายรชต  อรรคนิมาตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กชายรวิโรจน์  พจน์จจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายระติเดช  แสงแดง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงรักษิตา  บุตมะ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายรัชชานนท์  จันทคล้าย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงรัชนี  นามบุญลือ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายรัฐศาสตร์  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  มุลี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงรัตนาวดี  น้อยศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงรุ่งนภา  กอสะเนาะรส โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงรุ่งฤดี  ศรีธรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงฤทัยกานต์  ศิริกาลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงลลนา  เป้าสกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายวงศกร  ศรีชูยงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงวณิชย์ชญา  สุธาวา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงวนัสนันท์  จินดา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายวรโชติ  หน้าผา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงวรพิชชา  เหง่าแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กชายวรเมธ  โพธิจักร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กชายวรวิช  บุญมาดื โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงวรัญญา  พุทธสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงวัชรขวัญ  รัตนภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายวัชรวิชญานันต์  พิมขาลี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงวัชรีภรณ์  โพธิผา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กชายวันชัย  หมุนลี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงวันวิสา  คำทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายวิชัย  รักสัตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงวิภาภรณ์  เบิกบานดี โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายวีรภาพ  รักษาพร โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายวุฒิชัย  ชัยเกษม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงศรันพร  กุลใบ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงศศิฉาย  หมันวิชา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กชายศักดิ์พล  เย็นละออง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายศักดิ์ศิริ  อังกาบ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ศรีคำภา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กชายศิรายุ  วงเดือน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายศิริกานต์ดา  บูรณะกิตติ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กชายศิวกร  ทองอันชา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายศิวัช  บุตรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงศุพิตสราพัช  กุลพลเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายศุภกร  บุญลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กชายศุภกฤษณ์  บุญตะหล้า โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กชายศุภวัฒน์  ทายัง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กชายศุภวิชญ์  พลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงศุภิดา  ประทุมชาติ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายสรวิชญ์  สุนทรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายสาวิตต์  ทองพวง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กชายสิรภัทร  อัจฉราภิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงสิริกร  อรุณพาส โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงสุธาสินี  คำภีรภาพ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กชายสุนธี  กัญหาชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงสุนิสา  คุณโภชน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กชายสุเมธ  ประทุมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กชายสุรศักดิ์  พลแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงสุรีรัตน์  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงเสาวรักษ์  ตะระรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายอธิกรณ์  ด่างน้ำเที่ยง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายอนุชิต  คำสอนจิก โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กชายอนุพงศ์  เพ็งนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายอนุภาพ  สีลาแสง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กชายอภิชิตย์  ไชยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายอภินัทธ์  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กชายอภินันท์  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กชายอภิสิทธิ์  ไผ่โสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงอภืษฎา  สีสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กชายอรรณพ  อาตวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงอรุโณทัย  นิจสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายอรุพงศ์  ค้อชากุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงอัญชิษฐา  กลางบัว โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงอัญธิกา  สรภูมิ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงอาภัสรา  ศรีสงวน โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงอารียา  ศรีแสง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายอิทธิพล  มาโยธา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงอินทิมา  สรรพวุธ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงกนกภรณ์  กุลสุวรรณ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กชายกฤชณัท  ภู่สุวรรณ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายจักรพงษ์  ผ่องผาด โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงจีรนันท์  กุคำ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงฉัตรสุดา  ชัยชนะ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กชายชัชพงษ์  แป้นดวงเนตร โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายณฐกร  ดีสงคราม โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กชายณัฐสิทธิ์  จอนโคกกรวด โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กชายธนกฤต  ทวีสาร โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กชายธนภัทร  สนิทนิตย์ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายธนาคาร  ต้นโศก โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายธัญพัฒน์  ศักดิวงศ์ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กชายนนธนวนันพ์  คามวัลย์ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงเบญญาภา  ยางเงิน โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายปริญญา  ดีสงคราม โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงปาริชาติ  อัฒจักร์ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงพรรณทิพย์  ขุนเจริญ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงพัชราภรณ์  อนันทวัน โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายพีรภัทร  สดับพงษ์ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายพีระภัทร  สนิทนิตย์ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงภูวนิดา  เนตรถาวร โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงลินดา  ทองมี โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงวิชญาดา  ไชยวุธ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายศิวนันท์  พ้องเสียง โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กชายสิงหบดี  เทพโภชน์ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงสุชาวลี  อุเมธา โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงสุภาพร  วิเศษโวหาร โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงอทิตญา  สิงห์วุฒิ โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายอนันตชัย  ไผ่โสภา โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายอนุภัทร  ไผ่โสภา โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงอริสรา  ทวีสาร โรงเรียนบ้านท่าไคร้ ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงจิราพัชร  คูณเมือง โรงเรียนอนุบาลทองสตา ป.5 คณิตประถม
644 เด็กหญิงสิริกร  สังเฉวก โรงเรียนอนุบาลทองสตา ป.5 คณิตประถม