รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤษณะ  มาหาญ โรงเรียนบ้านนกเหาะ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกิตติศักดิ์  กวยทอง โรงเรียนบ้านนกเหาะ ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงจิรภัทร์  เสริมรัฐ โรงเรียนบ้านนกเหาะ ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายชนะชัย  แววเขียว โรงเรียนบ้านนกเหาะ ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงชลธิชา  เลิศยะโส โรงเรียนบ้านนกเหาะ ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงธิดาพร  ทองอินทร์ โรงเรียนบ้านนกเหาะ ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายนครินทร์ศักดิ์  เกณทวี โรงเรียนบ้านนกเหาะ ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงพัชรมัย  ไชยงาม โรงเรียนบ้านนกเหาะ ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายเพชรแท้  คำทำ โรงเรียนบ้านนกเหาะ ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายมงคล  พื้นสอาด โรงเรียนบ้านนกเหาะ ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายวุฒิชัย  เจียมใบ โรงเรียนบ้านนกเหาะ ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายศุภชัย  เพียรชนะ โรงเรียนบ้านนกเหาะ ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงสุภาวดี  โมกขันต์ โรงเรียนบ้านนกเหาะ ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงอนุชสรา  พรมดี โรงเรียนบ้านนกเหาะ ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายอนุพงษ์  นะรินนอก โรงเรียนบ้านนกเหาะ ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงอารีรัตน์  อินสม โรงเรียนบ้านนกเหาะ ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายเกรียงศักดิ์  ทองอ่อน โรงเรียนบ้านนกเหาะ ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงเขมมิกา  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านนกเหาะ ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายคงกฤช  เพชรกล้า โรงเรียนบ้านนกเหาะ ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงฆฤณา  สุขสนิท โรงเรียนบ้านนกเหาะ ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงจริญญา  ไกรเพชร โรงเรียนบ้านนกเหาะ ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายจักรินทร์  เกณทวี โรงเรียนบ้านนกเหาะ ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงฐิตาทิพย์  อุทาหรณ์ โรงเรียนบ้านนกเหาะ ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายธนวัฒน์  ธรรมนาม โรงเรียนบ้านนกเหาะ ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายธนากร  หุนทอง โรงเรียนบ้านนกเหาะ ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายประสิทธิ์  ไชยพิมพ์พา โรงเรียนบ้านนกเหาะ ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงปิยะธิดา  สุพะลัม โรงเรียนบ้านนกเหาะ ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงแพรวา  เศษดา โรงเรียนบ้านนกเหาะ ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงภัทรธิดา  ชีวาจร โรงเรียนบ้านนกเหาะ ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายสิทธิเดช  อำภัย โรงเรียนบ้านนกเหาะ ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายเสริมศักดิ์  จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านนกเหาะ ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงจิณัฐตา  อนุภัย โรงเรียนบ้านนกเหาะ ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงจินตภา  พินิจ โรงเรียนบ้านนกเหาะ ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงชลธิชา  ปวงปะชัง โรงเรียนบ้านนกเหาะ ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายชินดนัย  พรมดี โรงเรียนบ้านนกเหาะ ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงน้ำฝน  อินทฉัตร์ โรงเรียนบ้านนกเหาะ ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงภัณฑิรา  หุนทอง โรงเรียนบ้านนกเหาะ ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงสุนิษา  เอิบทวี โรงเรียนบ้านนกเหาะ ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงกนกวรรณ  วินทะไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงกมลวรรณ  สีสัน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงกรกนก  ศรีมณีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายกอบโชค  พันธโคตร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายกัญชร  พนมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญจรัส โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงกัญญานัท  ตรีสา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงกัญญาภร  โสหา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายกัณภัทร  พันธุระ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายโกมินทร์  พิมภูธร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงขวัญอนงค์  ทองกลม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายคริณทร์ภัฏ  อรรคฮาด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายคาวี  ธเรษตรีศวร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายจิตติพัฒน์  แก้วอารีย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงจิรชยา  ธิติมูล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายจิรเมธี  เชื่่อมั่น โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายเจตน์สฤษฏิ์  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายฉัตรชัย  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงชญานิน  ไชยบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงชนัญญ์ธิดา  สุวสี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายชยุต  เนตรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อัตะโน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงณฐพร  ผาริกา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงณัฐธิดา  เวียงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงณัฐธิดา  เหล็กเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายณัฐพล  อรุโนทัยขจีพล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงณัฐวรรณ  คินันติ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงเดือนเพ็ญฉาย  กุลบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายทยากร  ขอมภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายธนพนธ์  ดงงาม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายธนภัทร  วงศ์บุญ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงธวัลรัตน์  บุญประจำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงธันยพร  บาลเย็น โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายธีรเดช  ไชยสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายธีรวุฒิ  เมืองแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงนภัสกร  เหียดไธสง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงนภาภัทร  แสงชาติ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงนริสราพร  ศรีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายนัฐพล  อุทก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงนันธิชา  วิเศษหอม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงเบญจวรรณ  โม้สิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายปฏิภาณ  จ่าหล่า โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายปฐมพร  มะลิกา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงปณิตา  ผาดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงปัณฑิตา  ใจเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงปัณณพร  สมซื่อ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงปิยวรรณ  มะณีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายปุญญาพัฒน์  โทกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายพงศกร  อุทก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงพิชญธิดา  ปากวิเศษ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงพิชา  ประดับดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายภาคิน  แย้มแสงฉาย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายภูมิธรรม  สาลาด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายภูวมินทร์  รักษา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายรัชชานนท์  เมธารี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงวิทิตา  อาหาสิเม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายศรทักษิณ  ทองใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงศรันรัชต์  พุฒพวง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายศุภกิตติ์  ผาลา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายศุภโชค  ชาภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงสกุลธิดา  ราวินิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายสรรเสริญ  ฤทธิ์อำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายสันติ  แสนสองชั้น โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงสุชาวดี  ฤทธิ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายสุรศักดิ์  จันทราษา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงอนัญพร  ศรีวิทยานนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงอัจฉริยาพร  มิรัตนไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายอันดามัน  สุขธนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงกนกอร  สังกะสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายกฤตเมธ  ประสิทธิ์สัตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงกวินธิดา  ถีระมัด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พันธุระ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายกันตพงศ์  ฮุยนอก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กชายกันตพณ  ศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงกาญจนา  สุดาเดช โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงกานต์ฎาวฎีก์  ผิวใส โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีษะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงกุลลดา  พุทธเจริญลาภ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงเกวลี  สุขสมาน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กชายไกรวิชญ์  เกษสร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงจิรัชยา  กุหลาบศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงจีรนันท์  บุญยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงฉันทิศา  จำปาสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงชนาพร  ดะใน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงชลธิชา  จันทราภิรมณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงชลลดา  โพธิ์รอง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายชัชพงศ์  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายชินดนัย  จันขุนทด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  มัชฌิมะบุระ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงณัฐกฤตา  กองสินหลาก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสาะสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงณัฐธิดา  สังวาลย์บุญ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายธนโชติ  สังการี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายธนพล  นาคยงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายธรรมนูญ  แตงทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายธวัชชัย  กิริยะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงนภัทร  โตไทยะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กชายนราวิญช์  ใจเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายนันทพงศ์  จ่าหล้า โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงปนัดดา  เรืองมนตรี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงประกายแก้ว  บรรสุทธี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงปรียากร  ทิสุด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายปัญญพัฒน์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายปัณณวิชญ์  โทมี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงปิยณัฐ  สุยคำไฮ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงปิยธิดา  ทองสามัญ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงปิยะนันท์  มณีไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายปุณกันต์  ศรีภิญโย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงปุณญาดา  จูฑังคะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายพงศกร  หาญชนะ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายพรพิพัฒน์  พรมนิกร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงพรฤดี  โทบุดดี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายพรหมพิริยะ  มิรัตนไพร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงพัดชา  วรรณรุกขี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงพิชญาอร  หัวหนองหาร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงพิชาอร  ศรีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นาแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงพิมพ์รภัทร  สาระดำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงพิยดา  เสนวิเศษ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงพีรดา  สิบหมู่ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ภาษี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงภรณ์รัตน์  น่าบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายภานุพงศ์  พรมลี โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงยศวดี  แสงแดง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายรัฐศาสตร์  บุญพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายรัฐศาสตร์  โดโม โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงรัดเกล้า  นาอ้น โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงรุ่งทิวา  สีน้ำจ้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงวชิรญาณ์  คำพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงวรัชยา  สุวรรณธาดา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงวรัญญา  สุริอาจ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงวัชรีพร  ธูปเทียน โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายวีรภัทร์  แก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงวีริศรา  สนธสังข์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงศศิปรียา  บุญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงศิริกัลยา  หนองนก โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงศิริประภา  ทับพิลา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายศิวพล  จันทร์สา โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงศุภิสรา  กุลไพศาล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงสรัญยา  สีดำ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงสิณีนาถ  เรือนทองสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงสุจิตรา  พนมชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงสุชาดา  ชินรุ่งโรจนืกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงสุภณิชา  พนมทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงสุภัสสรา  แสงสุด โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงสุภาพร  สุภะสร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงสุมนธกานต์  กันหาเลห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงอภัสนันท์  คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายอภิชาติ  คินันติ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงอาญาดา  วิชัยคำจร โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงอาริษา  ศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงไอยรดา  จารึกกลาง โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงขนิษฐา  พลวงค์ โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงชนัญธรณ์  สมรักษ์ โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  จันทะศิลา โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงดาววดี  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงนันธิดา  ยุยไธสงค์ โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายวีระภัทร  เหลียววิทยานนท์ โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงชญากรณ์  สมรักษ์ โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายธราเทพ  พิมพ์ละคร โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงนันทิพร  เล็บขาว โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  จักรชุม โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงกนกกาญจน์  ภูแป้ง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงกันติชา  สุขทั่วญาติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงกัลย์กมล  ขันงาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
204 เด็กชายคฑาวุธ  บุตรวาปี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงจิรภิญญา  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงชญานิษย์  เกิดมี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายชนาธิป  เตชาเสถียร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงชนิดา  ศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงชลธิชา  กงลา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงชลิตา  ลาสองชั้น โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงชวัลรัตน์  แถลงการณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงณัฐชยา  สอนสระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีตังโหมง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงณาริน  นครชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายดนุนันท์  จิตตะเสน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงดารา  ศรีขลา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายธนภัทร  เนตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
218 เด็กหญิงธนาภรณ์  จันใหม่ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงธัญรส  เลิศพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายธีรวัฒน์  ทองบุญโท โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
221 เด็กชายนพณัฐ  ชนะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงนารากร  อุปวงค์ษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
223 เด็กหญิงนิตยภรณ์  เศษโถ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
224 เด็กหญิงนุชฏา  วงศ์น้ำคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายบรรณวัชร  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
226 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  กลางคาร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายปัญญากร  ลาสอน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงปิยพร  โมลี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายปุณณวิช  ตั้งบูชาเกียรติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงไปรยา  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายพงศ์ประพัฒน์  ศรีบัวชุม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายพลกฤต  พาที โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
233 เด็กหญิงเพชรณิชา  ไตรโสม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
234 เด็กหญิงมณีภรณ์  สมดี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงมาริสา  โยธิมาศ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงเมธาพร  ก้องเสียง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายวรวุฒิ  คมเมธียุทธการ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงวิจิตรา  สอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายศรันยพงศ์  ชัยขุมเหล็ก โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
240 เด็กชายศิริพัฒน์  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงโศภิตกาญจน์  ถานัดดี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
242 เด็กหญิงสิรภัทร  พรมกันหา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงสุดาทิพย์  นาคน้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงสุภาวิณี  สบายใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงสุภาวิณี  สายทองคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
246 เด็กชายอภินันท์ชัย  ชัยยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 คณิตประถม
247 เด็กชายอัยการ  โกสุมาลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายอาทิวราห์  ภักดีทา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายกชฐานปัทม์  สุขขารมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วพิลา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงกมลดา  สุขแสง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงกมลพรรณ  พรมกุง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงกมลวรรณ  วลัยศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายกฤตเพชร  มูลน้ำเที่ยง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ชัยลังกา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงกวิตา  เสียงสระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงกวินธิดา  แพงทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงกวิสรา  เศษสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จรทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงกันยารัตน์  บุญชะโด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงกิตติการณ์  เกตุแก้วเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายกิตติวัฒน์  ด้วงสังข์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายกิตติศักดิ์  อรรคบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายกิตติศักดิ์  โลนุช โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กชายกิติภณ  แถลงการณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงกิรตา  ประกอบผล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงกุลนันท์  ทิพโชติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงเกวลิน  เชาว์ไวย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงแก้วตา  เกลาเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงโกลัญญา  มังสระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายขจรเกียรติ  งิมสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงขนิษฐา  หมู่ทิมา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงขวัญจิรา  ตระการผล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงขวัญชนก  ถนอมพล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายคณาธิป  หนูน้ำคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายคณิศร  แสงบุตร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงจริยานุช  บุตรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงจารุวรรณ  เสนารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายจิรโชติ  พวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายจิรวัฒน์  จิวหลง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงจิระภาส  มะณีคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงจิรัชญา  พรมสนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงเจนจิรา  ทีคลัง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายเจริญทรัพย์  กัลยาณมิตร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงชญาดา  เอียงหลง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงชนกนันท์  คำผุย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงชนัญชิดา  คำภา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงชนันธร  สุทธิสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายชนาธิป  ทรัพย์ศิริ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายชนาธิป  เทียมทัด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงชนิดาภา  เชิงหอม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงชนิสรา  สว่างตุ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงชมชนก  พรมเฟื้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงชมพูนุช  สีมา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงชยาภา  ศรีบัวลา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายชัยมงคล  ศรีดาชาติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงฐปนีย์  สีดามา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงฐิติมา  บุตรมาลา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายณภัทร  ไชยพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงณภัทรศกร  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงณัชชา  เพ็งดี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กชายณัฐกรณ์  อำมะเหียะ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายณัฐชนน  รัตนสังข์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงณัฐฐาวีรกานต์  สายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงณัฐณิชา  อินชู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงณัฐธิดา  จตุพรมาศทวี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงณัฐนันท์  อินทรา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายณัฐพัชร์  ทองน้ำเที่ยง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายณัฐภรณ์  เป็นไทย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงณัฐวรา  พาระแพน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงณัฐวิภา  นาเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงณิชมน  สีหไตร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงต้นกัญญา  กองคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงทักษอร  กลางคาร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงทิพย์สุดา  อิสรากุล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายทีปกร  ชาญประโคน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายทีปกร  เทียนประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กชายธนกร  แก้วนุ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายธนกฤต  รุ่งอลงกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กชายธนกฤต  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายธนกฤต  ไชยนิตย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายธนพล  พรมสอน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายธนะวัฒน์  วินทะไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายธนัณชัย  บุญเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุดสอาด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงธัญย์ธิชา  ลือตาล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงธันยพร  หนองทุ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงธารธารา  บูรณะวรศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายธีรเดช  ราชพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายธีรภัทร  ยมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายธีรภัทร  เจริญนนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กชายธีรภัทร  เห็นสม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายธีรภัทร  โคตรภูงา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายธีระพัทธ์  ทองดี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายธีรัตน์  พัฒนวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายธีราทร  อวนศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงธีราภรณ์  ทองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงนพัชนันต์  คำช้าง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงนภสร  คุณมาศ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายนภัสกร  ชิ้นร้ำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงนภัสรา  คำสวาสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงนลินนิภา  สุดชาวงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงนันทพร  ภูผาหลวง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายนันทพัทธ  สาภูเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงนิชาอร  นานวล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงนิติยา  อุดไทย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงนิพาพร  พูลเพิ่มผล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงนิภาพรรณ  เชิงหอม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงบุญญวีย์  อะทาโส โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงบุญญาพร  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงบุญญารัตน์  บัวสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงบุษปภัทร  ปลื้มจิต โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงเบญนภา  งามพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายปชาบดี  วิชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงปณุดา  คามขุนทด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงปพิชญา  สีหานาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายปภากร  แก้วสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงปภาดา  ลาสองชั้น โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงประกายแก้ว  หันแถลง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงปรานปริยา  โพธิ์สระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงปรารถนา  สรสาร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายปัญญวุฒิ  สำชารี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงปานิสรา  ป้องสนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงปิยธิดา  นามวงษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงปิยนุช  มัญสา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายปิยมินทร์  อ่อนวันนา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงปิยะพร  เศษสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายปุณณวิช  สุกใส โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กชายเปรมเกียรติ  ยุงทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายพงศพัศ  พลขีดขีน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายพงศภัค  อ้วนคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงพนิตพิชา  ดีวนิชกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงพรธิดี  รินลา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงพลอยชมพู  ชนะเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงพลอยชมพู  ปาปะไพ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงพลอยปภัสร์  วงศ์น้ำคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงพลอยรฐา  นิธิเจริญภูวรัฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายพสุธร  นามสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เอกทัศน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงพิชชากาญจน์  เกษโช โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงพิชชาวีร์  โกฎิแสน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายพิชญะ  โพธิ์สระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ปกติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายพิทักพงษ์  สุขสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงพิมชญา  ศรีสมพร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กิตติธนัชวิศาล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงพิยดา  รัตนภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายพีรณัฐ  พลสิม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายพีร์นิธิ  อึ้งเจริญธนกิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายพีรพุฒิ  วงศ์จำปา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กชายภัควัฒน์  โภคะสุนทรางกูล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงภัทรมน  คิดวันนา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงภัทรวดี  สารางคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายภูวดล  สัตตัง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายภูวไนย  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงมนัสนันท์  สีนวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายมานะศักดฺื  แก้วคำไสย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงมินตรา  สีสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กชายรชต  ดีสองชั้น โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายรพีพัฒน์  ขันอาสา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงรัชนี  การะเกตุ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงรุ่งทิวา  บุญเบ้า โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงรุ่งนภา  เกิดทรัะย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงรุ่งนภา  โยยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงรุจาภา  ศรีสมุทร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงลฎาภา  สำชารี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงลลิตา  เพียรเสมอ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงลีโอนาเดียร์  ชมภูศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายวรกิตติชัย  วงศ์อาจ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายวรเมธ  คงแหลม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงวรัชยา  แสนศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงวริสา  เติมสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายวีรภัทร  สุทธิสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงศรัญรัชต์  ภูศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงศศิพิมพ์  เจริญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงศศิวิมล  หวลคิด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายศักรินทร์  อินทร์ยิ่ง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงศิรประภา  จันทร์บุญมี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงศิรภัสสร  นามสิมมา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงศิริณภา  ก่อทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงศิรินภา  สุทธิสนธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายศิวัช  ศรีทับไทย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายศุภวิษฎิ์  วิจิตขจี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อ้วนสูงยาง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายสกุลวัฒน์  พูลกลาง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายสมชัย  เทศจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายสมิทธ  ตาลสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงสรัลดา  เฉลิมพล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงสรัลพร  จรทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงสายธาร  ปีไหน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายสิรวิชญ์  สิทธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายสิรวิชญ์  หลวงสนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงสุชาดา  พุฒตาล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงสุธิมนต์  ยะถา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงสุพิชชา  เมืองหงส์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พลท่ากลาง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สิงห์สนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงสุพิชญา  เจริญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงสุพิชญา  แสนนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงสุภัทรา  บุญจวง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงสุภาภิญณ์  หินซุย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงสุมิตรา  มิสรา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงสุวพิชญ์  กาณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงหทัยชนก  ลีสีดา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงไหมพราว  ใจเมือง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงอชิรญา  พุทไธสง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงอนันตญา  นาสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายอนุวัฒน์  ปัญโญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กชายอนุวัตร  สำชารี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายอภินันท์  ศรีภูงา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายอภิมงคล  คำพลึก โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายอภิวัฒน์  ทอนศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงอภิสรา  หงษ์สระคู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงอมริสา  คุมโสระ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงอรศิริ  แก่นโน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงอรุณรัตน์  จัดสนาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายอัษฎาวุธ  ขันธิวัตร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงอารีญา  นันทะเสนา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงอารีรัตน์  ทองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายอิทธิกร  เมืองหนองหว้า โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงอินทุภา  ยิ้มแย้ม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายกฤตเมธ  โมห้างหว้า โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.6 คณิตประถม
465 เด็กชายณฐพงศ์  สายเชื้อ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.6 คณิตประถม
466 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วสมบัติ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงกิติญา  ด้วงบุญดี โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงจินดามณี  พิกากัน โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายจิรเดช  ปักกะตัง โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงจุฑารัตน์  หงษ์ศรี โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายเจษฎากร  สมศรี โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงทิพย์จินดา  จอมคำสิงห์ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายธนวัฒน์  ธนูคำ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กชายธนากร  ศรีชิราช โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กชายธนาเดช  แแก้วเขียว โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงนพัสสร  สมศรี โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายนรวิชญ์  แก้วธรรมมา โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงนิพาดา  สงภักดี โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก่นวงศ์ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงปภัสรา  คงประเสริฐ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กชายประกอบการ  นิยม โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงประภาศิริ  ไชยขันธ์ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงปาณิสรา  วังภูงา โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงปี่ยะฉัตร  ภูมิเรศสุนทร โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายพงศธร  เนื่องขันตรี โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงพิชญนุช  ราวิชัย โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงภัคจิรา  สมุทรหล้า โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กชายภาณุวัฒน์  จันสุระ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงมุจิรานันท์  ศรีมุกดา โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงศิโรรัตน์  พิศวงปราการ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายศุภวิชญ์  อายุสม โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  หล้าโพนทัน โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายอารัทธ์  ศรีมุกดา โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายอิทธิพัทธ์  โทขันธ์ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กชายเอกนรินทร์  ชุมภักดี โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กชายกฤตินันท์  ทอนศรี โรงเรียนเมืองจำปาขัน ป.6 คณิตประถม
497 เด็กหญิงกัลยากร  อุปเสริฐ โรงเรียนเมืองจำปาขัน ป.5 คณิตประถม
498 เด็กชายชนะพล  สายพัฒน์ โรงเรียนเมืองจำปาขัน ป.5 คณิตประถม
499 เด็กหญิงชนิภา  จันทร์ภูงา โรงเรียนเมืองจำปาขัน ป.6 คณิตประถม
500 เด็กชายเทพธารินทร์  กุลอามาตย์ โรงเรียนเมืองจำปาขัน ป.6 คณิตประถม
501 เด็กหญิงพริมรตา  คำบุศย์ โรงเรียนเมืองจำปาขัน ป.5 คณิตประถม
502 เด็กหญิงพิมพร  เกตุมณี โรงเรียนเมืองจำปาขัน ป.5 คณิตประถม
503 เด็กหญิงวิพาวี  ศรีผลสมอ โรงเรียนเมืองจำปาขัน ป.6 คณิตประถม
504 เด็กชายศุภโชค  เมืองหนองหว้า โรงเรียนเมืองจำปาขัน ป.5 คณิตประถม
505 เด็กชายอรรถกร  มีทอง โรงเรียนเมืองจำปาขัน ป.6 คณิตประถม
506 เด็กชายชาคริส  สิงห์ดงเมือง โรงเรียนเมืองจำปาขัน ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายนันทนากร  ศูนย์คูณ โรงเรียนเมืองจำปาขัน ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายนาคินทร์  งาทอง โรงเรียนเมืองจำปาขัน ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงปนัดดา  รัตนะ โรงเรียนเมืองจำปาขัน ม.1 คณิต ม.ต้น
510 นางสาวปิยะพร  เฉิดเจือ โรงเรียนเมืองจำปาขัน ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ลาสองชั้น โรงเรียนเมืองจำปาขัน ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงเพชรงาม  นามสมบัติ โรงเรียนเมืองจำปาขัน ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายภูบดินทร์  หินซุย โรงเรียนเมืองจำปาขัน ม.1 คณิต ม.ต้น
514 นางสาววนิดา  จันหนองหว้า โรงเรียนเมืองจำปาขัน ม.3 คณิต ม.ต้น
515 นางสาววิภา  จันหนองหว้า โรงเรียนเมืองจำปาขัน ม.3 คณิต ม.ต้น
516 นางสาวศรัลพร  คำสมศรี โรงเรียนเมืองจำปาขัน ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงอรทัย  ไกลราช โรงเรียนเมืองจำปาขัน ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงอสมา  วงค์ไชยา โรงเรียนเมืองจำปาขัน ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายกฤษฎา  ไพรสินธุ์ โรงเรียนเมืองจำปาขัน ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงจีรนันท์  สมอาสา โรงเรียนเมืองจำปาขัน ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายธนวัตร  ลาพันธ์ โรงเรียนเมืองจำปาขัน ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงปาลิตา  นาใหม่ โรงเรียนเมืองจำปาขัน ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายพุทธรักษา  กุลอามาตย์ โรงเรียนเมืองจำปาขัน ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงภิริสา  ศรีมีเทียน โรงเรียนเมืองจำปาขัน ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงวรรณฤดี  เดชศรี โรงเรียนเมืองจำปาขัน ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงศิริประภา  งอมสระคู โรงเรียนเมืองจำปาขัน ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายสิทธิโชค  หินซุย โรงเรียนเมืองจำปาขัน ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  อ่อนหา โรงเรียนเมืองจำปาขัน ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายณัฐวุฒิ  ปรีกุล โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ป.4 คณิตประถม
530 เด็กชายวัชพงศ์  คำลอย โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ป.4 คณิตประถม
531 นายกิตติศักดิ์  รัตนภักดี โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
532 นายเขตโสภณ  แสนจันดี โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
533 นายชวลิต  นามสองชั้น โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
534 นายพงศ์พิสิทธิ์  อาจเดช โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
535 นายภิญโญ  โพธิ์ภูงา โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายคฑาวุฒิ  คล้ายหนองสรวง โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายชยพล  นามจันทร์ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงณัฐณิชา  นาเลิง โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายตะวัน  ศรีทอง โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กชายธนวัฒน์  อาจเดช โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายนพพล  นครแสน โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายปิยะ  อุตมะชะ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงพิมพ์พิกา  รู้ตากแดด โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีวิเศษ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงศิริยากร  แดนวงดอน โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงสาธิตา  สุขไสว โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงสุกัญญา  คำลอย โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงอรปรียา  ล้ำเลิศ โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงโญฑการณ์  มีสุข โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงณัฐฐาพร  ชัยภูงา โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงทัตชญา  ดีพลงาม โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กชายธนพล  แสงเหลื่อมสุวรรณ โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กชายธนภัทร  สุดชารี โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กชายธีรพงศ์  พนรเขต โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงนันทภรณ์  สวัสดิ์พงษ์ โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงปริมปภัส  พัฒโท โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงมณทิชา  นาเมือง โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กชายศิรวิชญ์  ปริยานนท์ โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงอมลรดา  เที่ยงแท้ โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กชายเอกภพ  พรมศรี โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายกฤษกร  สีมา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
562 เด็กชายจิตติพัฒน์  พูนดี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
563 เด็กชายชยพล  มืดทัพไทย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
564 เด็กชายชีวัธนัย  เจริญกรศรี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
565 เด็กหญิงชุตินันท์  ตรีกุล โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
566 เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีบุตรดี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
567 เด็กชายณัฐพล  คำชมพู โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
568 เด็กหญิงทิพย์สุดา  ลาสนาม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
569 เด็กชายธนภูมิ  ยางงาม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
570 เด็กหญิงธนิตา  หน่อจ๋อม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
571 เด็กหญิงนันทิชา  สุวรรณพันธ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
572 เด็กชายนิธิภัส  จันทร์สระคู โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
573 เด็กหญิงปทิตตา  อุทุมภา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
574 เด็กชายปวีร์  สีหานาม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
575 เด็กหญิงพัชรพร  ฉ่ำมณี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
576 เด็กชายพีระพล  ศรีฮาด โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
577 เด็กหญิงภัทราวดี  ธรรมเสนา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
578 เด็กชายภูมิภัทร  ทาสระคู โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
579 เด็กชายภูริวัฒน์  สุขสบาย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
580 เด็กชายภูวเดช  บุญพิมล โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
581 เด็กชายรัฐศาสตร์  ขาวสระคู โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
582 เด็กหญิงศิริวาระ  พัฒมะณี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
583 เด็กชายศุภกร  สาระคู โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
584 เด็กหญิงศุภธิดาภรณ์  นาเมือง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
585 เด็กหญิงอชิรญา  บุตรสุข โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
586 เด็กหญิงอนุสรา  สิงห์ทอง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
587 เด็กหญิงอภิญญา  ศรียันต์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 คณิตประถม
588 เด็กหญิงอัยวรรณ  ทวีพจน์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 คณิตประถม
589 เด็กชายโกเมศ  ท่าน้ำเที่ยง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงจันจิรา  สุขบุญศรี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงจารุวรรณ  บำเรอ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงจิรภัทร์  ติดชม โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงจิรารัตน์  เนตรวงศ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงชนาภา  ด้วงโต โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กชายชนินทร์  มีศรี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงชิตชนก  มาศสำโรง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดิษฐ์วิเศษ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยภูมิ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายณัฐชนน  ปุยภูงา โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงณัฐญาดา  นามโน โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงณัฐนรี  จันทร์หนองสรวง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายณัฐภัทร  สีดาพาลี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงธนัญญา  ตรีกุล โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงธัญชนก  สีลาโคตร โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงธัญยธรณ์  ชวาลระวีวัฒน์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายธีรโชติ  สมภักดี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงนันท์นิชา  นาลาด โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายนิชคุณ  โอสระคู โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงเบญญาภา  ชคัตตรัย โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงปรารถนา  สายุทธ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กชายพรภวิษย์  นามเพ็ง โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กชายพรหมภูมิ  ศรีประสาร โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงพัทธ์ธิรา  ธิโกศรี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงพิชชาพร  ธนะศรี โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศรีผลสมอ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงภวรัญชน์  ขุนไพร โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงภัทรสุดา  นามแก้ว โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  ชนะพันธ์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงศิรภัสสร  โยมรัมย์ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงศุภิสรา  องอาจ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายสุรนาท  เกษมธนเดช โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงอัยรดา  อูปแก้ว โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงชาลิสา  ฤทธาพรหม โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.6 คณิตประถม
624 เด็กหญิงน้ำฝน  พลลือ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.6 คณิตประถม
625 เด็กหญิงประภัสสร  ไชยเสนา โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.6 คณิตประถม
626 เด็กชายสหราช  ไกรแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.6 คณิตประถม
627 เด็กหญิงสุรีพร  ธุระพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ป.5 คณิตประถม
628 เด็กชายธนกร  ปัญญาใสย โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงปัณณพร  ชุมเนตร โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายพงศภัค  เศษบุบผา โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงสายหยุด  มูลสมบัติ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงอภิญญา  สุดชา โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงกษมากร  หาญกล้า โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) ป.6 คณิตประถม
634 เด็กหญิงชนัญธิดา  ธรศรี โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) ป.6 คณิตประถม
635 เด็กชายทรัพย์เจริญ  ไชยา โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) ป.6 คณิตประถม
636 เด็กชายธนกฤต  สกุลเดช โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) ป.4 คณิตประถม
637 เด็กหญิงประภัสสร  อินทะกูล โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) ป.6 คณิตประถม
638 เด็กชายพงษ์พิสิทธิ์  สีงาม โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) ป.5 คณิตประถม
639 เด็กหญิงรติรัตน์  พิมพ์ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) ป.6 คณิตประถม
640 เด็กหญิงกาญจนา  หลงชล โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ไชยา โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กชายธีรเดช  สายเชื้อ โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กชายธีระศักดิ์  ภักดีเจริญ โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงนฤมล  เวียงฆ้อง โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงเบญจพร  แสงกระจาย โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กชายประกาศิต  เชิงหอม โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงอรอุมา  ผานัด โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงอาภัสรา  พิมพายัพ โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) ป.4 วิทย์ประถม