รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  พันธไชย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกชพร  เหมวัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกชวรรณ  เทพา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกนกพร  ศรีโยธี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกรชนก  ระวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤษฏ์  บุตนุ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงก้องกฤตยา  ก้องอัจฉริยกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายก้องกิดากร  สุขโต โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายก้องกิตติ  ก้องอัจฉริยกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายกองพล  พรมเกตุ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายก้องภพ  หงส์ชั้น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกัญญาสิริ  ลิมเรืองรอง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายกันตธีร์  ชัยคณารักษ์กูล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกัลยารัตน์  แสนอุ่น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายกิตติคุณ  กลมเปลือย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงเขมจิรา  ตวงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงจิรภา  วัฒนาศีล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายจิระวัฒน์  ดวงอนนท์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงจิราพร  ศิริโยธา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงจีรนันท์  แหวนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีสร้างคอม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชมพูเนกข์  เล่งเวหาสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายชยพล  คำศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายชัยปกรณ์  วงศ์หนายโกด โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายชุติพนธ์  ทวีพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายฐนกร  ลิขิตวาส โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายฐิติพงษ์  ศรึีวัฒนา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงฐิติภัทร  รัตนมณีรัศม์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายณฐกร  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายณภัทร  ตันนิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายณัฐกรณ์  วะทา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณัฐชยา  รินทา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงแทนขวัญ  ปิ่นประชา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายแทนคุณ  เล็บขาว โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายไท  ไชยรักษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายธนดล  ธนพานิชกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงธภัทร  ศรีกู่กาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงธมลวรรณ  ราตรีสุข โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงธวัลวรัตม์  ศิริสอน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงธัญพิชชา  เชื้อสระคู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงธิญาดา  สุดาปัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายธิศร  กัลยาณรุจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงธีริศรา  เอื้อกิจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายนครินทร์  ถวิลรักษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงนัชชา  ประกอบแสง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงเนตรดารา  ตฤณหริ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงบุษกร  ทองกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงเบญญาภา  อวนศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายปนวัฒน์  ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายปรินทร  พันทะวัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายปริภัทร  ตรีบุญเมือง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายปวเรศ  ไชยงาม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายปวินลภย์  พรศิรินพคุณ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงปุณณภา  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายปุณณัตถ์  ปีนกาญจนไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  นามกันยา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายพลกฤษณ์  ผดุงกิจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงพลอยมณี  สิริพาณิชยกิจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายพัชระ  ทองเพียง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายพิสิษฐ์  ตั้งตระกูลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงเพียงเพชร  วราธนากร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงฟิลิปดา  โล้เจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายภคิน  ไชยสุข โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายภทรธร  จตุเทน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงภัคนันท์  กลางบุญเรือน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายภัทรพล  พุทธลา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงภิรญา  ธนธีระกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายภูมิภพ  ร่วมรส โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายภูริพัฒน์  มูลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายเมทัส  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายวงศพัทธ์  เลิศวิชากุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงวรนิษฐา  วรนาม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายวรปรัชญ์  ชนะดี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายวรัญญู  กันตพานิชการ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงวริศรา  ยินดีมาก โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงวริศรา  ศิลปักษา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายวัชราวุธ  กุลเวชกิจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงวัฒน์สินี  อาจสมรรถ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายวุฒิภัทร  อำนวยพรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงศดานันท์  สมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงศิมันตรา  แฝงสะโด โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายศิรวิทย์  จันทะโสม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายสหรัฐ  อภินันท์มงคล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงสิริจุฑาภัค  บุญอะรัญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงอมรลดา  อมรมรกต โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงอริสรา  วงสมศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายอัครวัฒน์  พินยะพงค์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงกมลชนก  ภูสนาม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงกมลพรรณ  ปุริโต โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายกรณ์  ศรีเหลือง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงกฤตติกา  สิงห์นันท์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กชายกฤษฎ์นิพัทธ์  แหล่งสนาม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงกฤษติกา  อาจสรรถ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายกฤษพล  สิงห์ชา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงกัญญารัศม์  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายกัณธากร  เพิ่มธรรมสิน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กชายกันตพงษ์  สินธุนันท์สกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายกันตภณ  เลิศฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงกัลยกร  อารีเอื้อ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงกัลยาณี  สีหาโคตร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เวียงสมุทร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายกิตติธัช  กอธวัช โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายกิตติ์นภัส  บุญโสภาพ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกิตติยา  บุตรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงกิรณา  โกวิทางกูร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กชายขจรยศ  มหาสาโร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงเข็มอัปสรณ์  ศรีคำภา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงคริษฐา  สุราอามาตย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงจิณัชชา  โอวรากร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงจิดาภา  สิทธิศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงจิรชญา  สิงห์พลทัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กชายจิรวัฒน์  โพธิ์โชติ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงจิรัชญา  ไชยมัชชิม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงชญานิต  ศรีฮาด โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงชนินาถ  ยาวไธสง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงชลิตา  สมบูรณ์ถานะ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงชัญญา  คมพิพัฒน์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงชิดชนก  อรรคคำ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงชุติเทพ  วีรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงชุติมณฑน์  บุญวิเศษ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงชุติมน  ยังประยูร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงโชติกา  ศรีเหลือง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายโชติโชติ  กำจรเมนุกูล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายโชติวัฒน์  วะทา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงญาณินท์  ก้อนศรีษะ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงญาณิศา  โคตรโยธา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงญาณิศากานต์  วรภูมิ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายฐกฤษ  จุลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายฐาปนพงศ์  นาโพนงาม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายฐิติพัฒน์  คำพร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายฐิติวัสส์  เนืองภา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายณธรรม  บัวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายณปพล  ขุมดินพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายณพวรรธน์  โลกานิตย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงณพัชญา  ภูทองใบ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณรัชช์อร  ชิตทรงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงณัชชา  สุโนภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายณัฏฐพัฒน์  พลเมือง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายณัฏฐวิทย์  สิงห์ละคร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณัฐชยา  แยงเพชร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณัฐญาดา  สุวรรณธาดา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพโสลี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงณัฐธิดา  นารีโภชน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณัฐนพิน  สมิทธิกันต์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณัฐนรี  จิตไพศาล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณัฐนันท์  เอกทัศน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายณัฐภัทร  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายณัฐวรรธน์  หอมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณัฐวรา  ศรีโคตา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณัฐวรา  สบายดี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงณิชนันทน์  พรหมแดน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณิชากร  ธรรมภิบาล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงตติญาภา  พรรณาถุระ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายตรีวิทย์  พฤกษ์ชาติ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงทินญาดา  สุทธิบาก โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายธนน  สมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายธนัช  ศรีโคตา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงธนัญญา  จำปาแดง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายธนิศร  พรมเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงธนิสร  สุขรัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงธัญชนก  ชาแก้ว โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงธัญวรัตม์  กาญจนหงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงธัญสุดา  บุตรตะกาศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายธิติ  อุทการ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายธิติภิทร์  หงษ์ลัดดาพร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายธีรเดช  ศรีนุเสน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายธีรัตน์  สุพรหมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงนัทธมน  คมพิพัฒน์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงนัทธมน  ร้อยมาลี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงนันท์นภัส  เมาะราษี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงนันทศิริ  สุวรรณธาดา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายนิชคุณ  บุตรราช โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงนิรัชญาพร  บุตรตะกาศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงบุญณิสา  กมลเชื้อ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงบุณณดา  จุฬารมย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงเบญจพร  ภุมลี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายปฏิภาณ  วรรณพงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงปพาวลิรณ์  อุตมะ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงปพิชญา  ราชสีห์หลวง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทรงศิลป์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายปรมัตถ์  อิฐรัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงประดุจเดือน  สุพรรณอ่วม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงปราณณ์  เหลืองณัฐรัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงปริชญา  ป้อมแสนศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายปริชญ์  จรเจริญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายปริญญพงษ์  แสงเงิน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงปรียาดา  หนองหว้า โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงปลื้มใจ  ทองสุพล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายปวิตร  มุมกลาง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงปัญจพร  เอื้อการ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายปัญญาพล  ขันแข็ง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงปัทมพร  มุลาลี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายปาณบดี  บุสดีวงค์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงปิยสุดา  ศรีลาภ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงปุณยาวีย์  วิจิตพจน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงปุษยา  ขันหนองจอก โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงผกาทิพย์  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงผิงดาว  นามไพร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กชายพงกฤต  ประมาณพล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายพงศกร  วันดี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายพงศ์ปณต  บุญชาโด โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายพงศ์พสิน  พิมพ์มหา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงพชรมณ  อาธาสันติสุข โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงพรณัชชา  วิจิตรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงพรนัชชา  แสงโสภา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายพลกฤต  ศิริเลี้ยง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายพศวีร์  พงศ์ธนวรรณกร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพัฒน์ธนัฐ  เฉลยพจน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายพัฒนศักดิ์  อสุระพงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  เจนสระคู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ธุระกิจ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพัทธวรรณ  แก้วกาหลง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพาทินธิดา  เทียนพิมาย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพิชญาภา  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพิชญาภา  เยาวเรศน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สัตยาคุณ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ศรีศิลป์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บุญแสง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงพิมพ์ริศา  จิตประเสริฐวงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แต่งประกอบ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงพิมลพร  พรรณขาม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงพิรดา  แย้มพจนา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายพีระวิชญ์  ไทยเจริญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กุมผัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงภัทรธิดา  สุขคี้ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายภัทรพล  ภาคมฤค โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายภูมิ  มีชำนาญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายภูมิพัฒน์  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงภูริชญา  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายภูริวัฒ  พลพาหะ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายภูวดล  ทองหนองบัว โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงมัญชุพร  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายรพีพงศ์  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงรวิพร  เกษทอง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กชายโรจนัสถ์  สินธุนันท์สกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงลภัสรดา  ฉัตรไชยศิริ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงลลนา  วงษาเวียง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงลักษณาพร  เสนาภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงวรกฤตยา  แกล้วกล้า โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงวรภร  ตลอดกลาง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายวรันธร  ธนะแพสย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงวรานันท์  พลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายวริทธิ์ธร  อำนวยพรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงวรินทร์นิภา  บุตรไชย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงวริศรา  วงค์อินตา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงวรุณยุพา  แย้มพจนา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายวศิน  เหลืองสุวาลัย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายวัชรนนท์  โคตรท่าน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายวิชชากร  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายวิชญพล  รัตนตรัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กชายวิรภัทร  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงวิลัตติกา  นิวาสวงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กชายศรัญญู  สังเกตุ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายศรัณย์ภัทร  หาริกัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงศริณย์พัชร์  ราศีกุล โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงศรีสุรางค์  พลลา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงศศิวรรณ  ศรีบุญมา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงศิรภัสสร  ชิณโย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายศิรวิชญ์  บุญโทแสง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงศิรินพา  พรมดวง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายศิริศักดิ์  ไชยสิงห์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงศิวาพร  สุขสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายศุภวิชญ์  นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงสมิตา  สง่าศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงสิตานน  พิทักษ์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงสิรภัทร  พึงสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายสิรวิชญ์  มธุรัญญานนท์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงสิริญญา  ร่วมกิ่ง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงสิริยากร  นวกิจรังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงสิริยากร  บุตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงสุธิดา  ศรีปัญญา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายสุพลกิตติ์  โชติช่วงนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงสุภัสสรา  หงส์ชั้น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงโสภาสร  นิลผาย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  คำมะณี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงหฤทชญา  อุทัยวศิน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายอชิรวัตติ์  พานิชการ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายอชิรวิชส์  ศรีทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงอธิชา  พันธะไชย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงอนันตญา  ศรีผ่องงาม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายอนุวัตร  วินทะไชย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายอภิสิทธิ  นามไพร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงอริสา  วิจัตรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายอัครพัชร  ราชณุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงอันติมะ  กุมผัน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายอินทัช  เจริญมิตร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงอิ่มสุข  พูนวศิน โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายเอกกวิน  นนทะภา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงเอชิราฐิกานต์  พิลาศเอมอร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กชายกฤตเมธ  ภูมิศรี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงกัญญาภัค  โพธิสาร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงกัลยกร  อาษา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เรืองบุญ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงกุลชา  อรัญมิตร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
296 เด็กหญิงกุลปริยา  แสงสุวรรณ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงเคทลิน  มาร์เทลล์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงเจษฎาพร  พันธุชา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงชญาดา  วรรณสิงห์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงญานพัฒน์  ปิ่นทอง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงเณศรา  ศรีภูมั่น โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
302 เด็กหญิงธนพร  มนต์ปราณีต โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายธนพัฒน์  จันทะโยธา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงธนภรณ์  ยิ่งทรัพย์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงธิดารัตน์  เนื้อจันทา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
306 เด็กชายธีรยุทธ  เสนปอภาร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงนภาพร  เพ็งอารีย์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงนิลมณี  เชื้อลิ้นฟ้า โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงปนัดดา  วันนิจ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ภูเดช โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายปีติภูมิ  เกษเพชร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
312 เด็กชายพงศพัธ  หินจำปา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
313 เด็กชายพศิน  ประทุมภักดิ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายพันธวิศ  อุปวงษา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงพัสรา  แสงปลาด โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
316 เด็กชายพิรวิชญ์  แสงเพชร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงภัทรธิดา  พันธุชา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายภัทรภูมิ  สุกใส โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายภาคภูมิ  มะลา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
320 เด็กชายภูมิภักดิ์  รักษาชนม์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายรักตระกูล  มะลา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายรัชพล  เหลากลม โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
323 เด็กหญิงรัตนากร  บุญชุบ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
324 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กนกนทีสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงรุ่งนภา  สาวิสัย โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงรุจิราพร  เวียงอินทร์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงลลนา  ตรีกุล โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงวรางคณา  อริยะเดชช์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงวริศรา  ภาคคำภู โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
330 เด็กชายวัชรินทร์  สรภูมิ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงศรัญญา  ชนะพันธ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
332 เด็กชายศิวัช  ผาชา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงสุกัญญา  ธรรมเรือง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
334 เด็กหญิงสุธารัตน์  สรวลสันต์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงสุภาวดี  ทิพย์มณี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงอัมราพร  วิเศษวิสัย โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงกมลวรรณ  กล้วยทอง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายกวีพัฒน์  ภาชนะวรรณ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงการะเกด  มหาอุต โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายโกวิทย์  ภักดีโชติ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงครองขวัญ  โชติพรม โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงเครือวรรณ  คงกลาง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงจณิสตา  จันทะสมบัติ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงจิตรลาวรรณ  ศิริบูรณ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงจีรนันท์  ขันบุรี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงจีรภา  ชิณเพ็ง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงชนันทร  ชมบูรณ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงชลลดา  วรรณพาต โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายชินาธิป  พรมดวง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงญาณิศา  ทายัง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายฐิติวัฒน์  อาวรณ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงณัจรีย์  นามไพร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายณัฐกรณ์  สุขยิ่ง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงณัฐนิชา  ทิพวัลย์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงณัฐมน  วินทะไชย โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงดัชนีกร  ทศน้อย โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายตฤณ  จิตตะยโศธร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงติชิลา  ศรีละบุตร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายทศพล  จันทะอุ่มเม้า โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายธนดล  พงษ์สิงห์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายธนากร  ติดถาพันธ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงธนาพร  ธนะพันธ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงธนิษฐา  อาจพงษา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายนพกร  สุดสน โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายนพคุณ  ก้านบัวโรย โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายนราศักดิ์  ศรีอาราม โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงปณิตา  อัดเสนา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงปภัสสร  เวียงสิมา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายปรวิทย์  มิตะมะ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงปาณิศา  ปัสสะบัน โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงเปรมจิต  ศรีเกื้อกูล โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายพชระ  เปี่ยมเพ็ชร์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงพิชญาพร  รัตนแมต โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายพิทักษ์  ประมูลจักโก โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงพิมพ์พร  เหมฬา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงแพรชมพู  ผดุงกิจ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงแพรนภา  แก่นนาคำ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงฟ้าใส  วรนาม โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายภานุวัฒน์  วรนาม โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายภูมิภัทร  ป้องโพนทอง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายภูริวัฒน์  พวงใต้ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงรุ่งนภา  ทุมสิทธิ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงรุ่งฤดี  สีลาดเลา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงลดาชาติ  มินนา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงลลิดา  แก้วภูมิแห่ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงวาสนา  ทิพนัส โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทำนา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงศิริวัชรพรรณ  จันเป็ง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายสายฟ้า  ภารประดิษฐ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงสิริกัญญา  วรนาม โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงสิรินรัตน์  คชรักษ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงสุชานันท์  ประภัสรารมย์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงสุพรรษา  สารรัตน์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงสุภัสสร  วิลา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงโสพิตรา  จันทรพิพัฒน์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายอณาจักร  สิมมาสุข โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายอภิสิทธิ์  โพธิ์ใบ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงกนกวดี  สำราญ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงกนกวลัย  สำราญ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงกรกมล  มูลจักร์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงกัญชลี  อารีเอื้อ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายกีรตินนท์  ชนไธสง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายไชยยา  โพธิ์ผา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงญาณิศา  สุวรรณเวียง โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงญาน์ภัสสร์  ศิริภักดิ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กชายณัฐพงษ์  ปุณลา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงณิชาภัทร์  สว่างบุญ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงณิชาวีร์  บูชาพันธ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายดนัยณัฐ  สีหาสาร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงธิติมา  คำพันธ์จันทร์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงบุณยวีร์  วงศ์สมศรี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงปราณปรียา  อุดมฉวี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงปัทพร  สารมูล โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงพรรษชล  ผลมาตย์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงพัทธนันท์  ทองสุข โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงภิญญดา  บัวคำโคตร โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  พิลุน โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายรัชชานนท์  เทพเจริญ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงวรัชญาภรณ์  เวียงสิมา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงวริศรา  เบ็ญจรูญ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงศศิรดา  อุดมศักดิ์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายศุภคุณ  วังมะฤค โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงสุรภา  บุญมาตย์ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กชายกัลยกฤต  สามิบัติ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
425 เด็กหญิงจิดาภา  เอื้อกิจ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
426 เด็กชายณัฏฐกรณ์  ศรแก้ว โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
427 เด็กชายปรัชญพล  ศรีเฉลียว โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
428 เด็กหญิงปวีณ์กร  อินทร์พันธ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
429 เด็กชายปัณณวัฒน์  ธานีวรรณ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
430 เด็กชายพชรพล  ภูมิดิษฐ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
431 เด็กหญิงวนัชพร  สุทธิพิริยะหทัย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
432 เด็กชายวันชนะ  นามบุญลือ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
433 เด็กหญิงสวรรยา  ยางศิลา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงสุภัคช์ศิกาญจน์  ทวีรัตน์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 คณิตประถม
435 เด็กหญิงอนิสสรา  ศรีวงษ์กลาง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 คณิตประถม
436 เด็กหญิงอัศจรีย์  อรรคนันท์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 คณิตประถม
437 นางสาวกัลยา  มาตย์วิเศษ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  มั่นคง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงขวัญข้าว  คำสม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงฉัตรฤทัย  ไพรสณฑ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
441 นายธนากร  บุญวิเศษ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
442 นายธนากร  สัตนาโค โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงธัญพิชา  จันทะราคา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ม.1 คณิต ม.ต้น
444 นายธีรเดช  ปาโท โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
445 นางสาวปนัดดา  บุญเทียม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ยางสุข โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงพุทธิ์รพี  โรจนธรรม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
448 นางสาวศิรประภา  ทองดี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงศิริวิภา  ศิริเวช โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงสุทธิดา  มูลทอง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงอภิญญา  ภานุศรี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงอมิตา  แก้วคำกอง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงกชพร  บัญหนองสา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงกรรลณิชย์  ไพศาลศาสตร์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงกวินธิดา  ปัญญาวงค์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงกวินธิดา  ศรีเมือง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายกวีพันธ์  ชลธี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงกัลยกร  ศรีจัดการ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงกัลยกร  สามิบัติ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงจรรยวรรธน์  จิตตนิยมบุญ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงจิดาภา  ต้นวงค์เจริญ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงชญาภา  อรรคศรีวร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงชนมน  คำภูเมือง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายชนาธิป  สุมาลี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงชวัลรัตน์  อนันเต่า โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงฌานิกา  อมรชมชูพงษ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายฐปนวัฒน์  บัวลอย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงณริศราพร  สีส่อง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภูศรีฤทธิ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กชายณัฐพงษ์  แสนกล้า โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงณัฐภัสสร  แสนประดิษฐ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงณัฐศยาภรณ์  โกกะพันธ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายเดชาวัต  สอนสี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายธนธรณ์  สัตยาวิรุทธ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงธนพร  เมฆวิไล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายธนภัทร  กาญจนวิลานนท์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงธรัญญา  เศษแสงศรี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายธราเทพ  สูงพล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงธัญญ์ยทิพย์  มีทิพย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงนภาพร  อ่างสุวรรณ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กชายนราวิชญ์  กันแก้ว โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายนาคพงศ์  ชินคำ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กชายนิธิพจน์  เวชกามา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กชายนิรัฐภูมิ  ปาสาเนย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงบัณฑิตา  ตาลอำไพ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  แสงมะณี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายปณิธาน  ฮามคำไพ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงปภัสรา  ลำปะละ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงปริชญา  วินทะไชย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงปัณณภรณ์  บุญศล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงปิยะธิดา  จันทรสาขา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายปิรติ  สุตัญตั้งใจ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงปุญญาพร  พิเดช โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงปุณญสิริวิภา  แก้วพรม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงปุณณดา  จินตบุตร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงโปรดปราน  ปั้นมา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงพนิดา  นาใจดี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายพฤฒิพงศ์  ทิพยศักดิ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงพัชรีกร  สาโยธา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงพัณณิตา  พรมหนองแสน โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงพัทธนันท์  วินทะไชย โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายพิชญุตม์  โพลังกา โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงพิชานันท์  แก้วนาเหนือ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  ศิริงามเมือง โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายภูมิพัฒน์  ไชยลาภ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กชายภูมิรพี  โชคชาตรี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กชายภูวเดช  สุขประเสริฐ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงมนัสชนก  มะโนวรรณ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงรติรัตน์  สีดามาตย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายร่มเกล้า  ปาลศรี โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงวรกัญญา  อุ่นพิกุล โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงวรัชยา  บัวชุม โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายศตรรฆ  สุวรรณชาติ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงศิริกุล  ยุติพันธ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงสิรภัทร  ชัยสุทธิ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงสุดาณิช  สวัสดิ์พาณิชย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงสุภนิดา  จันทระวิชะ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงอรชพร  จอมคำสิงห์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงอริญชยา  ทิพศรีราช โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงอัญชิสา  วงค์อามาตย์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายกชคทา  เเท่นประยุทธ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
522 เด็กหญิงกนกพร  จันทะมิตร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
523 เด็กหญิงกมลวรรณ  อารีเอื้อ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
524 เด็กชายกฤตธรรม  คงเทียม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
525 เด็กชายกฤติน  อาวรณ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
526 เด็กชายกฤษฎากร  นาอ่อน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
527 เด็กหญิงกัญจนพร  กันหาโนน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
528 เด็กหญิงกัลยกร  พลนิกร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
529 เด็กหญิงกัลยาวดี  กันยานุช โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
530 เด็กชายกิตติศักดิ์  เม้าศรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
531 เด็กชายเกริกก้องเกรียงไกร  พัฒนโชติ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
532 เด็กหญิงขวัญศิริ  อรรคดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
533 เด็กชายคณิศร  โพธิสาร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงจิรประภา  แวดอุดม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
535 เด็กชายจิรพนธ์  พวงเพ็ชร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญเกิด โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
537 เด็กหญิงจีรนันท์  วงศ์เมืองแพน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
538 เด็กหญิงจีรพร  ทองดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
539 เด็กหญิงจุฑามาศ  แว่นแก้ว โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
540 เด็กหญิงจุรารักษ์  โพธิ์ศรีขาม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
541 เด็กชายเจษฎกร  ไชยสิงห์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
542 เด็กหญิงชนัญชิดา  อามาตมุลตรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
543 เด็กชายชัยศิริวัฒน์  ภาระก้านตรง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
544 เด็กชายชาญชล  ชูช่วยสุวรรณ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายชานนท์  เวียงนนท์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
546 เด็กชายชิติพัทร์  ศรีอนุกูล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
547 เด็กหญิงญารินดา  คนซื่อ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
548 เด็กชายฑิฆัมพร  สุทธิวงษ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
549 เด็กหญิงณัฎฐ์ชญาภรณ์  วงค์สถาน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
550 เด็กชายณัฏฐชัยญ์  หอมโคกค้อ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
551 เด็กชายณัฏฐ์  เเต้มพรมรินทร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
552 เด็กชายณัฐดนัย  กัลยา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
553 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ศิลามณีกุล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
554 เด็กหญิงณัฐนันท์  ก่อเกียรติโกมล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
555 เด็กชายณัฐพล  ทิพย์มณี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
556 เด็กชายณัฐพล  บุญวิเศษ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
557 เด็กหญิงณัฐรดี  ทองสาดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
558 เด็กชายต่อพงษ์  ศรีวิเศษ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
559 เด็กหญิงทิพย์เกษร  ชำนิ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
560 เด็กชายธนกร  อุบลแสงจันทร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
561 เด็กชายธนโชติ  มิตะมะ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
562 เด็กชายธนโชติ  เเสนสมบัติ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
563 เด็กชายธนบดี  ชาญประไพร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
564 เด็กชายธนพัฒน์  ชาญประไพร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
565 เด็กชายธนภัทร  กกฝ้าย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
566 เด็กชายธนภัทร  ศิรฺิเเข็ง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
567 เด็กชายธนากร  สัตย์การ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
568 เด็กชายธัญเทพ  พรมเสนา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
569 เด็กชายธีรดนย์  พลท่าม่วง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
570 เด็กชายธีรเดช  สารารัตน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
571 เด็กชายธีระพัฒนณ์  จิจจักร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
572 เด็กหญิงนภัสวรรณ  แก้วมณี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
573 เด็กหญิงนันฑริกา  โสลา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
574 เด็กหญิงบุญลักษ์  เดชสูงเนิน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
575 เด็กหญิงปทิตตา  วัลภูมิ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
576 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เขาวงค์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
577 เด็กชายปภาวิชญ์  ศรีโพธิ์อุ่น โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
578 เด็กชายปรเมษฐ์  อาจวิชัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
579 เด็กชายปราณวิชญ์  พิมขาลี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
580 เด็กชายปัณณวิชญ์  สิงหทวีโชติ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
581 เด็กหญิงปาริตา  แก้วก่อ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
582 เด็กชายพงศกร  พรหมทอง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
583 เด็กชายพลชดนย์  นามสีอุ่น โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
584 เด็กชายพัทธดนย์  พันธนี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
585 เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีวิลัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
586 เด็กหญิงพิชญธิดา  ปุริสา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
587 เด็กหญิงพิณไพเราะ  พิทักษ์ภิญโญกุล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
588 เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
589 เด็กชายเพชรธนกร  วิลัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
590 เด็กชายเพชรภูมิ  สุไชยสงคื โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
591 เด็กชายภัททิยกรณ์  วรนาม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
592 เด็กชายภาณุเดช  มะลารวม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
593 เด็กหญิงภาสินี  ทิพย์มณี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
594 เด็กชายภีรภัทร  รันระนา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
595 เด็กชายภูรวิทย์  ภูมิดอนเนาว์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
596 เด็กชายภูวิช  ภาชนะวรรณ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
597 เด็กชายภูษกร  ไชยสันต์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
598 เด็กชายเมธังกร  หรพริ้ง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
599 เด็กชายเมธาวัฒน์  อินทพันธ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
600 เด็กชายวชิรเดช  ฮ้อยบุญศรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
601 เด็กหญิงวรกมล  นุ่นนาแซง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
602 เด็กชายวรรธกรณ์  ทศวัฒน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
603 เด็กชายวรัท  คำภักดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
604 เด็กชายวันระพี  แก้วกองนอก โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
605 เด็กชายวีระชาติ  สีสมร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
606 เด็กหญิงศิรประภา  จันทิมา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
607 เด็กชายศิรวิทย์  สิทธิไกร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
608 เด็กหญิงศิรินา  จงหมั่น โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
609 เด็กหญิงสมิดา  ภูระก้านตง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
610 เด็กหญิงสุธาศิณี  อุลลาวัลย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
611 เด็กหญิงสุนิสา  พลเวียง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
612 เด็กหญิงอชิรญา  ยลอารีย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
613 เด็กชายอชิรวัตฒ์  ธัญญะภู โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
614 เด็กชายอดิศักดิ์  นาคผิว โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
615 เด็กหญิงอนัญญา  ตรีกุล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
616 เด็กชายอภิชัย  วิสัชนาม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
617 เด็กชายอภิชาติ  มูลทา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
618 เด็กหญิงอภิญญา  อุทโท โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
619 เด็กชายอริย์ธัช  โตพสิษฐ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
620 เด็กหญิงอวัสดา  เพ็ญนาดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
621 เด็กหญิงอัณศญา  ธานีวรรณ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
622 เด็กชายอาณกร  โสภาวะนัส โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
623 เด็กชายอาธิ  สารรัตน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 คณิตประถม
624 เด็กชายอิทธิพัทธ์  พลซื่อ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 คณิตประถม
625 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  พานอนันต์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 คณิตประถม
626 เด็กชายกริชชัย  พรมเกตุ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายกฤษกร  แสงงาม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายกฤษดา  นาแก โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายกฤษดา  น้อมระวี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงกัญชพร  ใบยพฤกษ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เหระวัลย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายกิตติชัย  สมฤาแสง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายกิตติพงษ์  ม่วงมนตรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายกิตติภพ  ริบแจ่ม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายจอห์นนี่  สุรินเฟรดดริกเซน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายจักรดุลย์  ราโช โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงจาฏุพัจน์  แน่นอุดร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงจิรนันท์  แน่นอุดร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงชนิดา  คำสุวรรณ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงชลณชกร  สัตรัตน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงฐิติพร  แสนสง่า โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายฐิติพันธุ์  กรรณรัตน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงฐิติมา  คำมุลคร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงฐิติวรดา  พิทักษ์วัชรีกุล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงเตชินี  ฤทธิดิลก โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายทนงศักดิ์  ไชยปัญญา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายธนกร  ครุฑไชยันต์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงธนพร  ก้านจักร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายธนวัฒน์  หินอ่อน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายธวัชชัย  มะโนมัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงธันยนิษฐ์  พินิจการ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายธาราวุธ  ขันขวา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงธินัญญา  พรหมทา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายธีรโชติ  กิจตวุฒิ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายธีระพัทธ์  นิตยาสิทธ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงนนทิชา  ศุภฤกษ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายนวพล  พรมโสภา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงเบญญาพร  พัฒนทองดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงเบญญาภา  ละออ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงพริมา  เชิดสันเทียะ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงพัชญาภา  อิ่มใจ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ป้องคำลา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีรังสรรค์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงพิชาพร  ดีสงคราม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  พระโพธิ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายพีรพล  วงค์สมศรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงแพรทอง  รัตนพันธ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายภคิน  ศรีพอ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงภัณฑิรา  ฤทธิชัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายภัทรดนัย  ปุ้มไสว โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงภัทราวรรณ  สารโพคา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายภูมิพัฒน์  พาราพิชัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงมนัสนันท์  ทองพันธ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงมยุรี  ทรงศรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงมินทร์ตรา  เวียงสมุทร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงยลลดา  คำระกาย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายรติวรรธน์  คันธจันทร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงรวิสรา  ศุภศร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงวชิรญา  โคตรภักดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายวชิระพงษ์  งามเหล่าผา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงวรัทยา  ศรีรักษา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงวรันยา  ฝูงขจร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงวราทิพย์  คำระไว โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายวราพล  กระอาจ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงวริศรา  ทองมาก โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงวารินดา  ทะศรีละ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงศนิปรียา  มนตรีชน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายศิวกร  ชะราสุม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงศุภลักษณ์  จันทวิมล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายศุภาพงษ์  ตะราษี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายสิทธิเดช  แสนเสนยา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายสิทธิธัช  กรองมาลัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงสุนันธินีย์  ปุริสา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงสุพัตรา  ไชยฮะนิจ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงสุวลักษณ์  เลาไธสง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายหิรัญ  สัจจะมุนีวงศ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายอชิรวัตติ์  บุญเสริม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายอดิเทพ  เจ แดน ซาง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงอภัชญา  บุญพันธุ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงอรอุมา  วันทะชัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงอินทิรา  อินทร์ขาว โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงกชวรรณ  มุ่งมี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงกนกวรรณ  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงกมลรตน  ระดาพัฒน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงกฤติญดา  ยศพล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กชายกฤติเมธ  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กชายกวิน  สุพิชญานนท์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดีพันธ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กชายกิตติกร  อุมาพร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงกุลนัดดา  ไชฮะนิต โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงกุลภัสสร์  สังวิบุตร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กชายกุลวิทย์  ทักขินัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงเกวลิน  ล๊นุกูล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กชายคณพศ  เงาแก้ว โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กชายจตุโชค  ตรีธันวา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายจตุรวิทย์  คำภักดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กชายจิตติพัฒน์  แพนศรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายจิรภัทร  สท้านอาสน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงจิรัชยา  เที่ยงผดุง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงจิราพร  ทวีคำ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กชายจิรายุ  แสงสุรินทร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จินดามล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายฉันทกร  อาจเมือง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายชณภัทร  ประดับสุข โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงชนิตา  สุ่มมาตย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงชมพูนุช  ปองไป โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายชลณพัฒน์  สัตรัตน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงชลดา  กรวยกลาง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กชายชัยนคร  นรชาญ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงญาณิศา  กะลัมพะนันทน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงฐิติชญา  ไชยสิงห์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ผ่องโสภา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กชายณัฏฐนันท์  ศรีธรรมรัชต์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  แสนเสนยา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงณัฐชยา  ดิษเจริญ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงณัฐชา  เพชรมี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์เหลือง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงณัฐนิชา  สุกแก้ว โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายณัฐภัทร  แสงมณี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  พงศ์ศิริ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กชายณัฐวุธ  กุลชา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงดลนภา  ชมภูวิเศษ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายโตเปียส  โฮนกาเนน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงทรงกลด  เชิงหอม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงทักษอร  เฉลิมเเสน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  เปรมปราโมทย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กชายทิวากร  ดวงสมศรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงแทลเลนท์  อันนิ โฮนกาเนน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กชายธนกร  ภูจงกุล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายธนกร  ศรีสุข โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กชายธนกฤต  ศรีสุข โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายธนโชติ  หัสจะรวย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงธนพร  จันทร์แวงควง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงธนพร  โพธิสาขา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กชายธนวินท์  โรซาโต โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงธมนวรรณ  แสงงาน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงธัญชนก  มั่นใจ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงธัญชนก  หมั่นเรียน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงธัญรดี  หระดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงธันยมัย  พวงไสว โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กชายธันวา  พยาวงค์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงธิดารัตน์  ผ่านสำแดง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงนภสร  สุทธิประภา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงนภสร  อัญญโพธิ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายนภัทร  แสนสง่า โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงนภัทรษร  อ่อนหัวโทน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงนภัสกร  ผ่านจังหาร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  โควบุตร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงนันทปราชญ์  พงศ์ทลุง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงบัณฑิตา  สุ่มมาตย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กชายบัลลังก์  ลือชา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงปฐมาภรณ์  สังวิบุตร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงปพิชญา  ธานีวรรณ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงปพิชาญาณ์  จำปาฉวี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงปภัสสร  วรเชษฐ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงปภานิน  เพียวงษ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กชายปรวีร์  ชัยดำรงค์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงประภาธร  สุขยิ่ง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงปวริศา  พลวิชา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงปวริศา  เฉลิมแสน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงปัญญาพร  ปะวะภูชะโก โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงปานปรียา  โคษาราช โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงปิยาพัชร  กล่อมอิ่ม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กชายปุญญพัฒน์  อุคำ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงปุณดา  เรียงแก้ว โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงปูริดา  เจริญกรศรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงพนิดา  งามสนิท โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงพรรณธิภา  วิชัย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กชายพสิษฐ์  ชนโนราช โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กชายพัชรพล  พันธะไชย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงพิชญ์สุดา  นรทีทาน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงพิชญา  จันทรักษา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงพิชานันท์  ดอนกัณหา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พงษ์คำพาย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงพิมลมาศ  กิจชำนาญ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หลาบสีดา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงภัทรธิดา  สระกาศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กชายภัทรพล  ทาแพงน้อย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงภัทราภรณ์  บุบผาชาติ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กชายภาณุพงศ์  พรมโสภา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงภิรัญา  โพธื์ศรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงภูษิตา  อัคมูล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงมณีวรรณ  ตุ้มทอง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงระภัทร  วรรณุรักษ์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กชายรัชชนนท์  วรรณสาร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงรัชนีกร  เถื่อนโยธา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงรุ่งรัตนา  ผาจันทา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กชายรุ่งโรจน์  ลุลงยศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงวรปภา  นาดี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงวรรณิดา  วรรณถาวร โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงวรินยุพา  เหล่าสุนา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงวริศรา  ทิณรัตน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงวริศรา  สีพะนัด โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงวริศรา  เขม้นเขตกิจ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงวิญาดา  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทิปะณี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงศิริประภา  งามเหล่าผา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงศิริมา  พงษ์สิงห์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กชายศิริราช  ศรีระศาสตร์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงศิริวิมล  แก้วสากล โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กชายศุภกร  วิเศษสัตย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงสาริศา  แซ่เฮีย โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงสุชานันท์  พรมโนนศรี โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงสุชานันท์  อำภาคำ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กชายสุปวีณ์  ยางเงิน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงสุพรรณศิริ  วารีย์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กชายสุรพัศ  ศิลาพัฒน์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กชายสุวิจักขณ์  ทองพิเศษ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กชายอชิรวิชญ์  ปัจฉิมก้านตรง โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กชายอชิรวิชญ์  มงคลบุญเลิศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงอนัญญา  สุวรรณมุข โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงอภิชญา  จงอุตส่าห์ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงอภิญญา  คงโสภา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงอรวรรณ  ศรึคราม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงอาภิสรา  กิตติอนิรุทธ์เทวา โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ป.6 วิทย์ประถม