รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงเดียนา  กามา โรงเรียนบ้านซีเยาะ ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงนัจจูวา  ดือเระ โรงเรียนบ้านซีเยาะ ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายนาอีม  ตือโละสะโต โรงเรียนบ้านซีเยาะ ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงนิซีรีณ  บือราโอะ โรงเรียนบ้านซีเยาะ ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงนูรอซีกีน  ลือแบลูรง โรงเรียนบ้านซีเยาะ ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงฟาเดียร์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านซีเยาะ ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายอาติ  ลือแบลูวง โรงเรียนบ้านซีเยาะ ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายชารีฟ  ดอคอ โรงเรียนบ้านซีเยาะ ป.5 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงนูฮารีซา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านซีเยาะ ป.4 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงฟาเตียะห์  อีแต โรงเรียนบ้านซีเยาะ ป.4 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงรูกอยยะห์  มะเกะ โรงเรียนบ้านซีเยาะ ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงวิลดาน  อับดุลลอฮ์หะซัน โรงเรียนบ้านซีเยาะ ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กชายอัฟฟาน  ดอคอ โรงเรียนบ้านซีเยาะ ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงฮาเดีย  สาแมยาลอ โรงเรียนบ้านซีเยาะ ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงคอรีเยาะห์  แม็ง โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชลธิชา  พินเกตุกร โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงซอบารียะห์  ดอกา โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายซัยฟุดดิน  บือราเฮง โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงซีตีซอฟู  มาเจ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายซูเบร์  ตาเฮร์ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงซูไรยา  ดามิง โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงต่วนมาริสา  ลอนิจิ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายธนวัตน์  ศรีจุ้ย โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงนาเดียส์  ดือเระ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงนิซรีน  เจะลง โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงนูรรีซาน  ปาแน โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงนูรอัลยาอะวาตีฟ  เซ็งยี โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงพัชรินทร์  ราชบุตร โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงเพชรดาว  มะยีแต โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงมูนา  แปเฮาะฮีเล โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายมูฮัมหมัดอาฟิฟ  เซ็งยี โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงวนิดา  ยะหะยา โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายสอลีฮีน  มะโระ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายอัมรี  มามะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงอาซียะห์  เจ๊ะดีแม โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงอาดีลา  หะยะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงอาตีกะห์  ยูโสะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายอารอฟัต  มะเด็ง โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายฮัมดี  สะอิ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงฮูสนา  มะแอ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงกูนัสรียา  กูหะยี โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงกูฟัฎลีนา  วาหนิ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงซัลมะห์  สะแลแม โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงซูบัยดะห์  ดอเลาะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงซูรียานา  มองมะแซ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงซูฮาดา  ยีเต๊ะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงซูไฮลา  มามะแตหะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงญัฟนีย์  ยูโส๊ะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงณัชนันท์  อินทรฤทธิ์ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงนัสหม๊ะ  สาเหาะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงนาเดียร์  กะปิเยาะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงนาเดียร์  ดือเระ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงนูรกอลบี  คอแลง โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงนูรโซเฟียห์  มะแตหะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงนูรดียานา  ดูมัด โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงนูรยูวีตา  กาเซ๊ะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงนูรอามีรัน  เปาะค๊ะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงนูรอารีซา  กาจะลากี โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงนูรฮาลีซา  ปาเนาะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงนูรีซัน  อาลีมามะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงนูรีซาวาตี  กาแบ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงนูรียะ  สิเดะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงนูรีฮา  มะแซ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กชายบูคอรี  ยามา โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงฟาตู  มาแฮ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงฟารีดา  ดอนิ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงฟิตรี  วาเต๊ะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงฟิรดาว  เจ๊ะอาแว โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงฟิรฮานาน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงฟูรอยดา  อาลีมามะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงมัสวีน  ดือราโอ๊ะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กชายมูฮัมหมัดกูตุบ  บาเน็ง โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายมูฮัมหมัดอัลนะห์ดี  จิใจ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายมูฮัมหมัดอิกรอม  อภิบาลแบ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงรอฮานา  อาลีมามะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงรัยมีย์  ดมง โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงรุสกิลลา  เจ๊ะน๊ะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงไรญาน  พานามิ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงวันตัสนีม  รนฮา โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงเสาร์วลักษณ์  กองทรัพย์ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  ดอลาเต๊ะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงอัฟนาน  บาระตายะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงอัฟนาน  เจ๊ะหมะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงอานีซะห์  ฆางิ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงอานีฟา  กาจะลากี โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงอาฟนาน  ปูลา โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงอามานี  ยูโซะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายอิรฟาน  หะมะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงอิลมี  หะแว โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงอีมามัห  ยายอ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงอุซมาณา  มะแตหะ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงไอรดา  หะยีสาและ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงฮาสวานี  อิศลามียกุล โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กชายคอลีดี  เจะโซะ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงนัสรินทร์  กอเดร์ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงนาบีละฮ์  มะรือสะ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงฟิรดาวส์  แวดือเระ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายฟุรกอน  มาหะมะ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายมูฮัมหมัดอาลีมี  วานิ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงรอฮีหม๊ะ  ประดู่ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงสีตีพาตีเมาะห์  บือแน โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงสีตีมารีแย  ยิ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายอับดุลเลาะ  ดีสะเอะ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงอัสมะ  สาและ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายอาดีนันท์  สะอิ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงอาตีกะห์  สะลามะ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงอามีนะห์  เจะเสง โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงอาอีซะห์  แวกานิง โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงอาแอเสาะห์  กาโปง โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายอาฮาหมัด  สูหลง โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงฮุสนา  แวกะจิ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงอักษรภัค  แม่นอุดม โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงอานีส  กอฮิง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงกัลยรัตน์  พิบูลย์ โรงเรียนบ้านตาชี ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงกัลยา  สันยะโชติ โรงเรียนบ้านตาชี ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงฉวีวรรณ  อาจหาญ โรงเรียนบ้านตาชี ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายพลกฤษณ์  ตาทอง โรงเรียนบ้านตาชี ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงรุ่งระพี  ศรีสุข โรงเรียนบ้านตาชี ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงวรรณรัตน์  พลพงษ์ โรงเรียนบ้านตาชี ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงอทิตยา  สุขนิกร โรงเรียนบ้านตาชี ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงซัลวา  ดอเลาะหะยอ โรงเรียนบ้านบายอ ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงตัสนีม  ยะผา โรงเรียนบ้านบายอ ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงนูมีรา  สีมีแล โรงเรียนบ้านบายอ ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายมะกอเซ็ม  มามะ โรงเรียนบ้านบายอ ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงรอหายา  สะกูวะ โรงเรียนบ้านบายอ ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายอับดุลเลาะ  โตะลู โรงเรียนบ้านบายอ ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายฮัมดัน  อาแด โรงเรียนบ้านบายอ ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายฮาฟีซูน  ยาสา โรงเรียนบ้านบายอ ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงซัซวานี  ตาเยะ โรงเรียนบ้านบายอ ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงซูไฮบ๊ะห์  บีแต โรงเรียนบ้านบายอ ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงญาซีรา  สานิ โรงเรียนบ้านบายอ ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงนูรมี  มะลี โรงเรียนบ้านบายอ ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงนูรีฮัน  ดิง โรงเรียนบ้านบายอ ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงอารีนี  สะมะแอ โรงเรียนบ้านบายอ ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงอาอีเซาะ  หมัดนะฮู โรงเรียนบ้านบายอ ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงเกาซัร  ดือราฮิง โรงเรียนบ้านลือเน็ง ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงซอฟียะห์  ราแดง โรงเรียนบ้านลือเน็ง ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงนิสริน  เชอมือ โรงเรียนบ้านลือเน็ง ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงนุรฮายาตี  ดาโต๊ะ โรงเรียนบ้านลือเน็ง ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงสุไรยา  สนิ โรงเรียนบ้านลือเน็ง ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงอัฟรัส  สา โรงเรียนบ้านลือเน็ง ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงอามีนา  มามุ โรงเรียนบ้านลือเน็ง ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงซูปียานี  มาลอ โรงเรียนบ้านลือเน็ง ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงซูฟีรา  กาลอ โรงเรียนบ้านลือเน็ง ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงนูรอัยนี  กูนิง โรงเรียนบ้านลือเน็ง ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงปรมาวาตี  สา โรงเรียนบ้านลือเน็ง ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายมูฮัมหมัดอาลีฟ  อุเซ็ง โรงเรียนบ้านลือเน็ง ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายอับดุลฮากีม  แดแก โรงเรียนบ้านลือเน็ง ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงอาฟียะห์  ดาโต๊ะ โรงเรียนบ้านลือเน็ง ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายซัยฟุดดีน  อับดุลเราะแม โรงเรียนบ้านบันนังดามา ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงซูไรยา  มะอีซอ โรงเรียนบ้านบันนังดามา ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงนัสรีนย์  หะยีบือราเฮง โรงเรียนบ้านบันนังดามา ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงนิฟาเดีย  ตาเยะ โรงเรียนบ้านบันนังดามา ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงนิลาตีฟะห์  มีนา โรงเรียนบ้านบันนังดามา ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงนูรตัสนีม  มะหลี โรงเรียนบ้านบันนังดามา ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงนูรมา  นิยมเจริญ โรงเรียนบ้านบันนังดามา ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายมูฮัมหมัดฟะห์มี  ดีสากอ โรงเรียนบ้านบันนังดามา ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงยารียะห์  มะรอโซ๊ะ โรงเรียนบ้านบันนังดามา ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายอิบรอฮีม  มะยีดี โรงเรียนบ้านบันนังดามา ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงฮาฟีซา  อีเฮง โรงเรียนบ้านบันนังดามา ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงตัสนีม  ยะมะกา โรงเรียนบ้านบันนังดามา ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงนูรไอริณ  ยามา โรงเรียนบ้านบันนังดามา ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงนูรฮาซานา  กเจ โรงเรียนบ้านบันนังดามา ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  สะดี โรงเรียนบ้านบันนังดามา ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงฟิรดาว  สาเระ โรงเรียนบ้านบันนังดามา ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงโรสฟาติน  เล๊าะหมิ โรงเรียนบ้านบันนังดามา ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงอักลีนา  กือโด โรงเรียนบ้านบันนังดามา ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงอาแอเสาะ  อุมา โรงเรียนบ้านบันนังดามา ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายอิมรอน  กียะ โรงเรียนบ้านบันนังดามา ป.5 วิทย์ประถม