รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกรวิชญ์  ไชยประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤตภาส  ว่องภาณุสกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกวิศรา  จันทร์ขุน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกันตพิชญ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกานต์ชนิดา  แท่นทิพย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกานต์พิพัฒน์  ศิริธรรมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกามิลละ  คัชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกาวากิ๊บ  ตานิง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายกิตติพัศ  สุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายกิตติวินท์  วณิชพัฒนะเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงขวัญจิรา  เพชรซ้อน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายคุณานนต์  หนูสอน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายจักรพงศ์  ชัยพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงจันทกานต์  รัตรวมมาลา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงจันทร์กระจ่าง  สุขศิริ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงจิดาภา  สวยยะลา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงจิราพรรณ  ธุระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชนาพร  คำงาม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชาเฟีย  เต๊ะปูยุ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายชูเกียรติ  ปิ่นทองพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงญาณิศา  บิลสัน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายฐิติวุฒณ์  อุทัยพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงฑิตยา  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายณฐกร  นิลศิริ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณภัทรา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณัจฉรียา  คงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณัชชา  กาญจนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณัชชา  เจริญจาตุรงค์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงณัซนีน  เจ๊ะนา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายณัฏฐกรณ์  ภูมิวณิชกิจ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พุ่มทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เพ็ชรมี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงณัฐตินันท์  ศรีละมุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายณัฐนนท์  อินทกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณัฐวดี  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายณัฐวุฒิ  สิทธิกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณัยฟีน  แหละหลีหมีน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายดนัยเทพ  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงดีนี่  ซิดดีกี้ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายเดชาธร  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงต่วนนาเดีย  โตะกูบาฮา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงต่วนอันดาร์  สูเระ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงตัสนีม  ดือราแมง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายเตชัส  เหลืองภัทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายเตชินท์  สุวรรณรักษา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายไตรวิชญ์  เดชประภัสสร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายถามวัต  ฆังคะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายทศธรรม  สุวรรมณี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายทินภัทร  แกล้วทนงค์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงธนพร  ดิษฐวิชัย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายธนวิชญ์  สีลาภเกื้อ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงธยาน์  ศรัทธารัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายธรวิชญ์  อินทแสงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายธราเทพ  บุญมากช่วย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงธัญชนก  จันทร์กิ่งทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงธัญมน  สังข์กล่อม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงธัญยปวีณ์  จันทรโชติ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงธัญวรัตม์  หลิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายธาดา  ศิริครินทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายธารวิสุทธิ์  พุทธกูล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายธีรภัทร  เพชรเต็ม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายนพณัฐ  แสงสมนึก โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงนภัสกร  แก้วศรี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงนลินธร  จันทร์วิมาน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายนัธทวัฒน์  สกุลจี๋ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายนัศร์  โรจนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงนัสริน  วิภาตะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายนาบิล  มะทา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงนารีรัตน์  มูดิง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายนิธิกันต์  อักษรพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงนิสรีน  เจ๊ะอุเซ็ง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายนิอัฟฟาน  ขาเดร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงนูรอัยนี  วายะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายบีลาล  เบ็ญอิสมะแอ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงบุณณดา  อินทนนท์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงเบญญาภา  บือนา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงปริยากร  ภู่วิจิตร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายปวริศ  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงปวริศา  ตั้งพงศ์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงปวริศา  แซ่ปุ่ง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายปัณณวิชญ์  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงปาจรีย์  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายปุญญพัฒน์  แก้วบพิธ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายพงศพล  เหลืองภัทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงพรรณพัชร  กาละพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายพสุธา  พฤกษวานิช โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงพัชญวดี  ตะมะเส โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายพัทธดนย์  มากจันทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ช่างหล่อ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงพาขวัญ  มณีประวัติ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงพิชชานันท์  คุ้มแคว้น โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายพิชาชาญ  แซ่จื้อ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงพิชาภัทร  พะยอม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงพิมวิภา  คมทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายพิรชัช  อินทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายพูลพิทวัส  สุวรรณมณี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงภฤศญา  พลายด้วงกุญชา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายภัทรพล  อัมพวา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงภัทราวดี  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงภิญญดา  บุญมากช่วย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายภูมิ  มะแน็ง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงมฆวัน  หนูนาค โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงมณฑิรา  ก้องเกียรติคุณ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงมณิภา  หลีตระกูล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงมินตรา  มีเพียร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายมูฮำมัดบักรี  รอเกตุ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงเมธาพร  กิตติสุวัฒนาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายเมืองแมน  ป.ปาน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงยลรดี  จันทร์ตรี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายยูนัยดี  มุสตอฟา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงรติมา  เบือขุนทด โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงรมิตา  คูนิอาจ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายรังสิมันต์  ลักษณเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงฤทัยกานต์  มีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงลักษณารีย์  สุยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงวนิตา  หะระตี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายวรเมธ  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงวรรณนภา  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงวรรณรดา  อรุณรัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงวรัญญา  สุทธิศรี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายวริศ  สมาคม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงวริศรา  พุทธรักษา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายวันอับดุลเราะห์มาน  ยานยา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายวาทิตย์  เซ่งสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงวิชญาพร  สุวรรณสงเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายวิชวินทร์  ไชยนาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายวิชิตพงศ์  วิไลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงวิรัลยุพา  ศิริจิตร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายศรวิษฐ์  ฤทธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายศรัณย์  จันทร์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงศศิชล  พังสุบรรณ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงศศิวิมล  ไวยากรณ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงศิรินาท  ธนาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายศุภกิตติ์  ชูเมือง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายศุภณัฐ  ไอยรากาญจนกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายศุภมินทร์  การีอุมา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายศุภรุจ  พินิจสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายศุภวิชญ์  หนูรอด โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงสรณ์สิริ  อำนวยพานิช โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายสรวิชญ์  นุ่นสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
143 เด็กชายสรวิศ  วัชระสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงสิริกร  ทองศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงสิรินทรา  วัฒนะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายสืบสกุล  แผ่เต็ม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงสุชาดา  ไชยณรงค์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงสุวภัทร  ตรีรัตนาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายสุวิจักขณ์  ทองเพชร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สถะบดี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงเสาวภา  ตั้งวงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  ธรรมสะโร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายหิรัณย์  แววทองคำ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงอนามิกา  ว่องประเสริฐกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายอภิรักษ์  หน่อนรินทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงอภิสรา  จินดาวุฒิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายอภิสิทธิ์  กาญจนถาวร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายอภิสิทธิ์  แซ่เลี่ยง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายอัครวัฒน์  แก้วบพิธ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงอังควิภา  เวทมาหะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายอัซมาน  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงอัญชิสา  ศรีนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายอัฟดร  เจตานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงอัลิปรียา  หยาตา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงอัสมา  ตอเละ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงอาซูรีนย์  บือแน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงอามิรดา  นาคนาวา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายอาร์ชาวิน  เมืองแคล้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงอิศรา  วรวิกรัย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายอุดมทรัพย์  พุ่มเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงอุมาพร  พรหมทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงกชนุช  มงคลพรากรกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายกนต์ธร  จังหวัดมุนี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงกมลชนก  จิระโร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงกมลทิพย์  ลัคนาวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงกมลพร  ธรรมโสภณ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงกรวรรณ  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายกฤชสร  แก้วปราณี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายกฤตยชญ์  อินทราวุธ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงกฤตยา  มั่งมีโชติโสภา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงกฤตากานต์  ศิริพฤกษานุกูล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงกวินธิดา  ด้วงหวัง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ขุนพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แวนาแว โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายกันตพงศ์  ดำชู โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ลีมากรณ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงกันต์สินี  กาญจน์วรกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงกันติยา  อเปสรยโย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงกัลย์นภัส  ด้วงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายกิตติภณ  สุรทิพย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงกุลนันท์  มาศปิยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงเกธิชา  อัครกรกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงขวัญจิรา  จุลยก โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงขวัญชนก  เกื้อสกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงเขมจิรา  สุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายคณพศ  สอนเพ็ง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงคณาพร  พินิจวัจนะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงครองขวัญ  พิสุทธิ์ธนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายคีฏณภัจจ์  เก้าเอี้ยน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายจรุวิทย์  รัตนไชยศรี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงจันฑกานต์  ทองประเสริฐสม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงจันทร์ฤดี  อินทพรหม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงจารุพัชร  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายจินตภาณัฏฐ์  ศรีหาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงจิพัฑฒิดา  เย็นศิริกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กชายจิรภัทร  เซงเพชร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กชายจิรเมธ  จันทร์หนู โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงจิราภรณ์  ศิริพนาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายจิราภัทร  ดาวกระจาย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วิเชียรชัย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงจุฑามณี  เซ่งซ้าย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายเจษฎา  ภูผิวนาค โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายชญานิน  เลิศพงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงชนิตา  แสงสุวัน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงชนิปัณดา  สีเส้ง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายชยพล  คล้ายแสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายชยพล  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงชลิตา  รัตนศิลากุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายชัยกร  หมื่นภู่ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กชายชามิล  มูซอ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายชารีฟ  กูเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงชาลิสา  เรืองเดชรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กชายโชติพงศ์  จันทร์เพชร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายโชติวรา  เลิศพงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงซัยฟิตา  ยาบี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงซุลฟา  ยาลา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงซูลไฮฟา  เจ๊ะมะสอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายฐิตินันท์  นิลวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กชายฐิติพันธ์  ชันรัตนมโนกร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ธวัชไพสิฐ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงฐิติวรภา  บุญปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงณกมล  ศิริเสถียร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายณชาชาญ  ตั้งสิริวรกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงณฐภัทร  ทองบุ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายณรัช  ตั้งสิริวรกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงณัจมีย์  สาและ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คุณะดิลก โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายณัฏฐวี  อาเทศธุรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุขจันทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายณัฐชนน  อุทธิยา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองเป็นเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงณัฐณิชา  วันจันทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงณัฐติวดี  ขวัญดี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงณัฐธิดา  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงณัฐธิดา  นราพงษ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงณัฐธิดา  สิทธิกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงณัฐธิดา  เหมไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงณัฐนรี  โปติบุตร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายณัฐนัย  สุวรรณทะโร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายณัฐพัฒน์  ดอกไม้เงิน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงณัฐราวดี  สุขนิกร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงณัฐริณีย์  กอวัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงณัยฟีน  หะยีเจ๊ะโวะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงณิชกาณต์  หนูเพชร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงณิชา  ทองธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงณิชารีย์  ลูกอินทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายดานิช  หิเล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายดานีส  เจ๊ะตีรอกี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงดามัส  สะอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงตัสนีม  เดชอโนทัย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงตัสรีฟ  อุเซ็น โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายเตชัส  ชุมนุมมณี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายธณรัฐ  แท่นรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายธนกร  แซ่หลี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายธนกฤต  ทองเหม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายธนภัทร  แก้วเหมือน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงธนัชพร  นวลแก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายธนัท  มณเฑียรทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงธัญพร  สุขกาย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เตชนัง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงธันย์ชนก  ขาวเอียด โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงธันยมัย  ช่วยเกิด โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กชายธาวิน  สุรกิจ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงธีนิดา  โชติมารัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงธีรดา  จิตต์หลิง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายธีรพัฒน์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายธีรวรรธน์  เทพาสิต โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายนฐวรรธ  นาคพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายนนน  นิบงคุณวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงนพภัสสร  ดำรงกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายนภัสกร  พวงโมรา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงนริศรินทร์  บาเปาะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงนะโม  รัฐพิทักษ์สันติ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายนัจมีย์  อิสรพงศ์พันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงนัฐฎี  กีละ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงนัยน์ปพร  แก้วเทพา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงนาดีย๊ะ  ลาโฮ๊ะยา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงนิดารียา  วงษ์ตานี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงนิฟาติน  แวยูโซะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายนิมิฟฎอล  ยามา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงนิสรีน  มะเซ็ง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงนิอามามี่  อาบู โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายนิอิกรอม  นิเดร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงนีอาร์ม  อ่อนตุก โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงนูรมัรซูก  ซาฟา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงนูรีน  มาลิกุลสลาม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงนูรีฟา  ยูโซะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงนูรุลนัจญ์จมี  แซะอาหลี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงนูฮา  วุฒิสมัย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายบัสฏอม  แมเร๊าะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงบุญญพร  แก้วเขียว โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงบุญยานุช  หนูน้อย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงบุณยานุช  ไสยผอม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงเบญญานุช  มณีศรี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงเบญญาภา  ไตรระเบียบ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงปกฤตธิรา  คงขาว โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงปทิตตา  จันทคุตโต โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงปนัดดา  เอียดศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายปภาวิน  ขุนแก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายปรมันต์  ปรีชาวุฒิเดช โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายปรริณ  เศวตวงศ์สกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายประเทศ  ไชยณรงค์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงปริณดา  ลีลาศุภกร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงปริมรดา  ตั้งเสรีวงศา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงปรีณาภา  วรรณชาลีกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายปรีดิท  ปานดวง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงปวิชญา  ตวงทองวัฒนา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กชายปองคุณ  ไชยหมาน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงปัณณ์ญฉัตร  ลิ่มกังวาฬมงคล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงปาลิตา  แนวชาลี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายปิยทัศน์  ปรียวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายปุณณวิช  หน่อทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กชายปุณยวัจน์  ลิ่มศรีพุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงปุณยาภา  การะเกตุ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงพณณภัฏฐ์  สำเร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงพนิตพิชา  แก้วไฝ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายพบธรรม  เวชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงพรชรินทร์  พรหมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงพรธวัล  แก้วจำรัส โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงพรนภัส  หนูประสงค์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงพรนภา  ประกอบวณิชกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงพรรณพัชร  ว่องนาวี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายพลธร  พังสุบรรณ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กชายพศวัต  สีเพ็ชรสัย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงพัชรพร  อัลภาชน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงพัฒนีญา  หาบยุโซะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงพิชชานันท์  วัชรกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงพิชชานันท์  เลิศวิลัย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงพิชชาพร  จินดาพล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงพิชชาพร  แก้วขาว โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงพิชชาภา  ดิษฐพงศ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงพิชชาอร  พร้อมญาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงพิชญา  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงพิมชนก  พรทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปรียาวงศากุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ทรงแก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงพิมพ์พัชรี  จำเริญ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงแพรวา  ขันธ์ถาวรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงแพรวา  เรียบประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายฟาฎิล  ดากอฮา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายฟาฎิล  ดินอะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงฟาติน  ยามา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กชายฟาอิศ  รุ่งระวิวรรณ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กชายฟาอีซ  มิง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายฟาฮัจย์  สะนิ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงภัคพสุตม์  สุขใส โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายภัคศรัณย์  อินทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงภัทรกันย์  มณีเชวง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงภัทรศิริ  ดาเดะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงภัทรินทร์  มณีเชวง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงภูชิดา  แก้วหวาน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กชายภูมิรัฐ  สุวภัทรชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงมนัสนันท์  มลิวัลย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายมัจญ์ดีย์  ชายเกตุ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายมัชฌิมา  รามาส โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายมุมิน  มามะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายยศกร  เป็งมา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายยศวรรน์  ทะวะชาลีย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงรักติกานต์  สุทธิ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กชายรัฐพงษ์  บัวเพชร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงรินรดา  สุวรรณอักษร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายริฟกีย์  มูซอดี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงลลิดา  อ่องรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงลลิตภัทร  ศรีเทพ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงลักษิกา  จันทรจิตร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กชายวชิรเมธี  แซ่เจียง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายวชิรวิทย์  สุพงษ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงวรชญา  บุญญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงวรดา  ธรรมประพัทธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงวรรณปภา  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงวรรณฤดี  เซ่งซ้าย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงวรรณารัตน์  แสงสมนึก โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงวราลักษณ์  จิตตยะโสธร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กชายวัชรพงศ์  จรุณแสงสด โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงวันนัสรีนย์  ฮามะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กชายวาริส  ศรีศรยุทธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายวีรกานต์  เหมประทาน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายวีรธิษศ์  ไชยวิจิตร โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายวีรภัทร  ทองธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงวีวรรณ  เซ่งซ้าย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายศรันย์ภัทร  บุญดวง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงศลิษา  สังข์ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงศศิรินทร์  วรรัตนานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงศิดิภา  บุญเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงศิธานันท์  พรหมวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงศิรประภา  วิเศษโกสิน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายศุภกร  เจริญกุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กชายศุภณัฐ  จงกลพืช โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายศุภณัฐ  จัลวรรณา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายศุภณัฐ  โตเอียม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงศุภรัสมิ์  ศิลาสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงศุภาพิธญ์  อุตทิพย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายสฤษฏ์พงศ์  เชื้อทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงสวิชญา  รัตนธนากุล โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กชายสันติภูมิ  ทองนุ้ย โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงสาริศา  เชื้อทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายสิทธิพงค์  อินทรเทพ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายสิทธิศักดิ์  โสตถิมานนท์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายสิรณัฏฐ์  แพทย์ศรี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายสิรภพ  อรุณสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงสิรินดา  นิลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงสิรินดา  ลิ่วคุณูปการ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงสิริประภา  ใหม่ชุม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงสิริลักษณ์  เชิดสกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายสิริวัฒน์  จันทร์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงสุชัญญา  ขาวทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงสุชัญญา  สุวรรณชาตรี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงสุเดียนา  บาดิ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงสุภานันท์  โต๊ะดำ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงสุวลักษิณี  ขวัญทอง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายสุอิฟฟาน  บาดิ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงเสาวลักษณา  โปทาศรี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงหทัยชนก  สนิทพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงอนิส  อิสมะแอ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายอเนกธัน  นวลมะโน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กชายอภิกรม์  แก้วลือ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายอมัด  แวฮามะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงอมินดา  อดุลยศาสน์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงอรดา  พรหมจินดา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงอลินนา  แอเก็ม โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายอหมัดณาวาวี  โต๊ะเจ๊ะมิง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายอัครัช  ไชยผลอินทร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงอัญพัชร์  พนากิจสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงอันวารี  หลงหา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายอับดุลฮากีม  เต๊ะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กชายอัฟฎ็อล  อัสมะแอ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายอัฟฮัม  ดิง โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงอัลยา  มูซอ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายอาดีฟย์  แวดาย๊ะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายอานัส  หะยีปูเตะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงอานิสวีรา  สนอมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กชายอาฟีฟ  จะปะกียา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายอามิร  หะยีวาเงาะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงอารยา  ถนอมรักษ์ษา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กชายอิงครัช  แท่นเอียด โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายอินทรัช  ทองดี โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กชายอินทัช  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงอินอาร์ม  อ่อนตุก โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงอุซมาย์  หีมมิหนะ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงแอมมีเรีย  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงไอรดา  แขวงเมืองปักษ์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายฮาริส  โรจนอุดมศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงกชกร  ทองก่อแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
457 เด็กหญิงกมลวรรร  หยังสู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
458 เด็กหญิงกรกนก  จันทรมณี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
459 เด็กหญิงกัญจนพร  เหมทานนท์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
460 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สะหะกะโร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
461 เด็กชายกัตดาฟี  สะดะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
462 เด็กหญิงกิตติกา  แซ่วอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายกิตติคุณ  โกสิทธิ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
464 เด็กชายกูอะห์หมัด  แซแร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
465 เด็กชายคาณัฐสนันท์  พรหมวงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
466 เด็กชายไครุลนัซมีย์  บือราเฮง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
467 เด็กหญิงจัสมีน  หะยีมอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
468 เด็กหญิงเจ๊ะมารียา  หลีดีใจ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
469 เด็กชายโจฮัน  มะหะมัด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงชนิดาภา  หมัดลงจิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
471 เด็กชายชนุตย์  ขุนทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงซาชานา  วาแมดีซา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงซุลฟา  อัสมะแอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
474 เด็กหญิงฐิตาพร  ช่วยมณี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
475 เด็กหญิงณัจวา  อูมา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
476 เด็กหญิงณัฏฐา  เกลี้ยงรส โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
477 เด็กชายณัฐกิตติ์  จิตณรงค์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงณัฐนันท์  รัตน์เนตร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
479 เด็กชายณัฐพัฒน์  ฉัตรสุวรรณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
480 เด็กหญิงณัฐรัมภา  พรหมคงบุญ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
481 เด็กชายณัฐวัฒน์  ราษเรือง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
482 เด็กหญิงดารียา  สะนี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
483 เด็กชายทรรศน  ทองชูใจ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
484 เด็กชายเทพฤทธิ์  พันโท โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายธนกฤต  พิทักษ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
486 เด็กชายธรรมนูญ  สระเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
487 เด็กหญิงธัญรัตน์  พิทักษ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
488 เด็กชายธีธัช  พรหมดำำ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
489 เด็กชายธีรภาพ  ตาสีแดง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
490 เด็กชายนราวิชญ์  พรหมดำ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
491 เด็กชายนัซรันทร์  สามะอาลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
492 เด็กหญิงนันท์นภัส  มณีคันธวงค์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
493 เด็กหญิงนันท์นภัส  ยอดเมฆ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
494 เด็กชายนาดีม  นิมุ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายนาบิล  มะรือสะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
496 เด็กชายนาบีล  อาแว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
497 เด็กชายนิอัฟซัน  อับดุล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
498 เด็กชายนุอัยม์  แวหะมะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
499 เด็กชายปฎิภาณ  โกศัลวิตร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
500 เด็กชายปฏิพล  สระเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
501 เด็กหญิงปฐมพร  ศรีพลอย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
502 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ไชยขวัญแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
503 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิตา  นกเกตุ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
504 เด็กชายปิยะกร  ศุกรวรรณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
505 เด็กชายปิยะชาติ  นวลหุน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
506 เด็กชายปุญญพัตน์  พุทธวงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
507 เด็กชายปุญญพัตน์  วรรคย์วทัญญู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
508 เด็กหญิงพชรพร  วจีวรสิทธิ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
509 เด็กชายพลากร  ไชยมนตรี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
510 เด็กชายพศิน  ภูริรัตนโภคิน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
511 เด็กชายพัทธดนย์  ศิลาสุวรรณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
512 เด็กชายพัสกร  แก้วแดง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
513 เด็กหญิงพิชญ์พิมล  รัตนมณี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
514 เด็กชายฟาดิล  แปเหาะอิเล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
515 เด็กหญิงฟารีดา  หะวอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
516 เด็กชายฟาอิก  อาบู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
517 เด็กชายฟิกรี  กมาลอดิง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
518 เด็กชายภัทรดนัย  พรหมบุรี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
519 เด็กชายภาณุพงศ์  จันทร์ช่วยนา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
520 เด็กหญิงภิรัญญา  ศิริเมืองจันทร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
521 เด็กชายมุเศาวิร์  มะแซจะแหน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
522 เด็กหญิงมูนาร์  กามาลอดิง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
523 เด็กชายมูฮัมหมัดรุสลัน  อาลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
524 เด็กชายมูฮัมหมัดอิสกันดา  สาแมง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
525 เด็กชายมูฮำหมัดฮานาฟี  มะสาเม๊าะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
526 เด็กชายยูมาน  หะยีอาซา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
527 เด็กหญิงวชิรญาณ์  วรรณวงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
528 เด็กหญิงวรรณกร  โพธิชาติ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
529 เด็กหญิงวรินทร  แซ่แต้ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
530 เด็กหญิงวริศรา  สังคนาคินทร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
531 เด็กหญิงวันฟิตตรียา  ลาแซ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
532 เด็กชายวันอาทิตจวา  นาแว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
533 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  หนูน้อย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
534 เด็กชายวิธวิทย์  ชูขจร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
535 เด็กหญิงวีดาด  ยูนุ๊ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
536 เด็กหญิงวีอาม  ดำสมุทร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
537 เด็กหญิงวีอาม  ยุนุ๊ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
538 เด็กหญิงแวฮานัน  มะลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
539 เด็กหญิงศิรภัสสร  พรหมชัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
540 เด็กชายศุภณัฐ  อัตบุตร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
541 เด็กหญิงสาธิภา  แซ่ฮ่อ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
542 เด็กหญิงสุนธรา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
543 เด็กหญิงสุประวีณ์  บุญสุข โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
544 เด็กชายสุไลมาน  ดอนิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
545 เด็กหญิงสุวิชญาน์  เตชะระ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
546 เด็กหญิงหทัยชนก  พรหมดำ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
547 เด็กชายอภิลักษณ์  สุวรรณธารา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
548 เด็กชายอรีฟ  กาเดร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
549 เด็กหญิงอลิสรา  หว่าหลำ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
550 เด็กชายออมสิน  กกแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงอังคณา  ศรีพัฒน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
552 เด็กชายอัชรอฟ  นิมุ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
553 เด็กชายอัฟฟาน  ยานยา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
554 เด็กชายอัลฟารุส  อาแวกะจิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
555 เด็กชายอานัส  สาหนุ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
556 เด็กชายอาบีดิน  มะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
557 เด็กหญิงอามีนา  ลาเต๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
558 เด็กหญิงอารยา  ดุกสุขแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
559 เด็กหญิงอิฟฟะห์  สะอะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
560 เด็กชายอิรฟาน  เจ๊ะมามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 คณิตประถม
561 เด็กชายอิลฮัม  เจะเต๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
562 เด็กชายฮานีฟ  กามา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 คณิตประถม
563 เด็กหญิงฮุสนา  แวสุหลง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 คณิตประถม
564 เด็กหญิงกชกมล  มังสังข์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงกชกร  จันทร์งาม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงกชกรณ์  นุ่นแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กชายกชพันธ์ุ  วทานิยะกุล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กชายกณวรรธน์  แก้วเขียว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงกนกรวี  แซ่ซื่อ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงกมลพร  แววสว่าง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงกมลพรรณ  กล่อมพล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงกมลมาศ  นิยมธรรม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงกรวรรณ  บุญยก โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กชายกรวิชญ์  เหลาคำ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กชายกริช  ยามะแอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายกฤตภาส  เกิดศิริรักษ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงกฤตยาณี  ทิมกลับ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายกฤษณศร  ลิมกังวาฬมงคล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงกวินทรา  บุญคง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายก้องภพ  ศิลมะโย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายก๊อบฟารีย์  ธรรมรักษา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายก็อฟฟาน  อิงดอเล๊าะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายกอฟฟารี  สะดะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดาวกระจาย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วัชรกาฬ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แทนบุตร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สว่างวงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กชายกิตติ  หมุดลิหมีน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายกิตติพงค์  ปานแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงกุมลา  สะนอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายกุลศรัณย์  มณีคันธวงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายค้ซราฟีร์  เจ๊ะมะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายคณพศ  ศรีนวล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กชายคณาธิป  พรหมดำำ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายจักรภัทร  บุญส่ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กชายจักรภัทร  ไชยทวี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงจัฏวา  กะมูนิง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงจันทกานต์  ขาวอุทัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงจัสมิน  ปูลา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กชายจารุวิทย์  คงคลอด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงจิตรกานต์  อุศมา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายจิรภัทร  เหมมณี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายจิรภัทร  เหมศิริ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายจิรภาส  กูลณรงค์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงจิระนภา  แก้วเกาะสะบ้า โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงจิรัชยา  อภิชนธิวงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงจิราพร  บัวผุด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายจีฮาน  เจะนิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แก้วกุล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงจุฬาภรณ์  เกษรมาศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายฉัตรดนัย  บุญช่วย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงชนันท์ฐิภา  ภูนุชอภัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงชนากานต์  ขาวสุด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงชนิกานต์  แก้วคำ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงชนิสรา  ฤทธิ์ช่วยรอด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กชายชโนทัย  เพชรคง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายชยพัทธ์  เพชรแสงฉาย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงชลลดา  นิลมณี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กชายชัชภิมุข  พึ่งประเสริฐ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายชากีรีน  เจ๊ะแวสะนุง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายชารีฟ  ดือรอนิง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายชารีฟ  สุนทรวาที โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายชารีฟ  โมง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายชิษณุพงศ์  จันทนา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กชายชิษณุพงศ์  อาสน์สุวรรณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมไทย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงชุติมา  จุนโท โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงโชติกา  ส่งสฤงคาร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงโชติมา  สิงห์ศักดิ์ตระกูล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กชายซอบีรีน  ละใบซอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงซอฟะห์  ตาสู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายซัซวาน  เวาะเละ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงซัมซีละห์  สะมะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงซัยดานี  คะเด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายซัยฟาน  สมาแฮ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงซาฟีนะห์  ยะหริ่ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงซาริน  แก้วธงชัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงซารีณา  หะยีดือเร๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงซีฟาร์  ตายาลอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงซีรีน  ตือบิงหม๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงซีรีน  มะรือสะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กชายซุลฟาน  ตาเฮ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กชายซูกรัน  สือแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงซูซัน  อุเซ็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงซูซาน  ยีสะเอะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายซูฮิลมี  ยานยา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กชายซูไฮดี  ดาหะมิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงญาณภัทร  สมถวิล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กชายฐปนภัฏ  หาญพยัคฆ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงฐานิกา  มหาวงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงฐิติมา  ไข่แก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงฐิยาณี  สุขศรีทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงฑิฆัมพร  สังขผล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงณฐมน  แซ่ไหล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงณปภา  บุญล้อม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายณภัทร  ฮู้มณี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงณัชชา  ชุมจันทร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  อินทร์ช่วย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กชายณัฐกิตติ์  ปู่แตน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กชายณัฐชนน  ไหมพรม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงณัฐญฎา  ดอเลาะเซ็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วคงทน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กชายณัฐณุฎดีน  เบ็ญฮัจญีเซ็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงณัฐธพร  แตงอ่อน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงณัฐนิชา  เส็นบัตร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กชายณัฐพล  ปานแสงทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายณัฐภัทร  นาคพันธ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงณัฐภัสสร  กาซอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงณัฐยา  พรหมทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กชายณัฐฤกษ์  วิไลพันธ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงณัฐวดี  ประแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายณัฐวุฒิ  พุทธฤทธิ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงณัฐหทัย  ล่วนล่อง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงณัสรา  ซาและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงณิชากร  สุคนธชาติ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงดามาฟีน  สะมะแอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงดามิยาอ์  ศรีตุลาการ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงดารารัตน์  คงมั่น โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กชายดำรงพล  เพ็งนิล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงต่วนซัซวานี  อีแยบาซอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กชายต่วนซัซวาน  อีแยบาซอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กชายต่วนนัสรีย์  สูเระ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงต่วนอาริสา  ตูแวมะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงตัสนีม  มะลอเล๊าะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงตัสนีม  มูเด็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงตัสนีม  เจ๊ะมะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงตัสนีม  เจ๊ะมามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงตัสนีม  เจ๊ะหยาง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงตัสนีม  เจ๊ะแฮ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงตัสนีมนิอาม  มะยุนุ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงตัสรีฟ  ดำรงค์หวัง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายตัสรีฟรอฮีม  มะยุนุ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กชายตาวฟิก  มะดิง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงติฟตาสามีย์  กีละ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายตูแวอาบัส  รอเซ็งแตซา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายทวีทรัพย์  มณีรัตน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงทิฆัมพร  เพชรเชิงเขา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงทิพเนตร  แซ่อึ้ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงทิพย์รัตน์  เดโชชัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงทิพรัตน์  ทวีสุข โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กชายไทธชา  ธรรมชีพ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กชายธนกฤต  ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายธนบูรณ์  ไชยประเสริฐ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงธนพร  คลองรั้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายธนวรรธน์  นิลเขียว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กชายธนวัฒน์  ชุมเพ็ชร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงธนัชชา  เจ๊ะหนะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กชายธนากฤษ  คงรังษี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงธมลวรรณ  ปรีชาชาญพิชิต โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงธัชกมล  แก้วทองประคำ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงธัญชนก  พลสิทธิ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงธัญสินี  สายสุวรรณ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงธันยพร  ศรีวิมล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงธิดามาส  ชูเซ่ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายธีระเดช  ชุมช่วย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายนบีล  อาลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงนพธีรา  จันทรพิลา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงนพรดา  ช่างคิด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงนภัสสร  รัตนบุรี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงนภัสสร  แก้วรักษ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กชายนฤชิต  ไชยนาพงษ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายนฤปนาถ  ยูโซ๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงนลินธรณ์  ศรีพรมมาศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงนวรัตน์  จิตรอักษร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงนะดา  เกือกูล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กชายนะห์ดี  วาเงาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงนัจญวา  สาเมาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงนัซรีนด์  เดร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กชายนัฐพล  หน่อแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงนันทกาญจน์  สมสิริ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงนันท์นภัส  จงไกรจักร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทัพเมือง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศิริสม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กชายนันทวิทย์  บุญกาญจน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงนันทิยา  วัยวุฒิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กชายนัศรูนณ์  สาแล๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงนัสนีน  สะตือบา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงนัสรินทร์  เจะเตะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายนัสรี  เบ็ญอาลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงนัสรีน  จะปะกิยา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงนัสรีน  ตาเละ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงนาดา  ยีสมัน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงนาเดีย  ดาแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงนาเดีย  แมเราะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงนาเดีย  โต๊ะยูโซ๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กชายนาบิล  แวกาจิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายนาอิฟ  นิมุ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงนาอีมะห์  โต๊ะหลง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายนิคัซราฟี  สาและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงนิชาดา  ศรีเงินถม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงนิชาภัทร  ศรีรักษ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงนิชาภัทร  สัตยารักษ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายนิซัซวาล  สามาแห โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กชายนิซัลฟาน  มะกาเจ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กชายนิดานีช  ปาแซ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงนิดียานา  เพ็ขรศรี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงนินิสรีน  กอและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงนิบิลกิสย์  ลาเตะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงนิบิสนีนย์  ลาเตะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงนิฟาดา  เส็มชูโชติ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงนิฟาเดีย  โต๊ะเกะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงนิฟารดา  เจะแว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายนิฟาอิซ  มะกาเจ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงนิสรีน  สาเมาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กชายนิสอัสมี  สาเระ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงนิอาซีกีน  ทุกัง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงนิอิกตีดัร  กือจิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงนุร์อานีตา  แวกาจิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงนุร์อามีรา  แวกาจิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงนุรอิฮซาน  แวหะโละ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงนุสริน  วาอายีตา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงนุสริน  แฮร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงนูรฟัญญรีย์  เฮงตาแก๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงนูรฟาฏีมะฮ์  เปาะซู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงนูร์ฟาติน  ยูโซะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงนูรอัสรียะห์  บูเก๊ะเจ๊ะลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงนูรอาฟาตีม  กะลูแป โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กชายนูรอูดิล  ฮาอุย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงนูรไอณี  ดารากัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงนูรฮันนาน  มะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงนูรฮัยฟา  ฮิแต โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงนูรฮาลีซา  ดอปอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงนูรีฮาน  กามา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กชายนูรุดดีน  ลิบูละ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงนูอัยม์  ดอเลาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงนูฮา  เจ๊ะอุบล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงเนตรชนก  เพชรคูหา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงเนตรนภา  เบญยูนุส โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายบัลยา  ชายเชื้อ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กชายบาซิล  โอกฤษ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กชายบารมี  เงินราษฎร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงบีบีทัศนีม  เหมมัน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงบุญสิตา  คำำสี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงปภานัน  ชูดำ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กชายปรเมศร์  อนุวรรค โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงประภาศิริ  ไชยลำยา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายปรินทร  สาแล๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงปริยาภรณ์  ดอเล๊าะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงปลายฟ้า  กออวยชัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กชายปลี  ประจักษ์เลิศวิทยา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กชายปวริศ  วาหะรักษ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงปวริสร  แสะอาหลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงปวีณอร  แก้วประดับ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงปัญจญานี  นุ่นแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กชายปัณณธร  บุญมั่น โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กชายปัณณวิชญ์  แก้วใส โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงปัลญาณี  อักโขมี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงปานทิพย์  จินตภากร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงปาริฉัตร  สระเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายปิยพัทธ์  หนูขำ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงปิย์วรา  ไผ่ขาว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กชายปิยวัฒน์  เซ็นชุลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายปิยะพงศ์  แสงศรีเรือง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กชายปิยะภาษณ์  บุญมั่น โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงปิยานุช  ชัยสงคราม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงปุณชนิกา  หมาดทิ้ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงปุณณภา  เพ็ชรยังคง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กชายปุณณเมธ  โทบุรี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กชายปุณยวัฒน์  อุปมัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงเปมิกา  โทบุรี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงเปรมฤดี  ปิ่นละมัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กชายผดุงศักดิ์  ตรีรัตน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงฝิตรี  ล่าเต๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กชายพงศธร  จันทร์สุวรรณรัตน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กชายพงศพัฒน์  สุวรรณยุหะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงพนุวรรณ์  ก๋งหุย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงพรนภา  เรืองฉาย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กชายพรภวิษย์  พรมศรีผ่อง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงพรรณพัชร  คู่มณี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงพรรณภัทธ  แย้มทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงพรวลัย  บุญอนันต์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กชายพลกฤษณ์  ขวัญอ่อน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงพลอยไพลิน  อักโขมี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงพลอยมรกต  ก้งหุย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กชายพอเพียง  ช่วงรัตน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงพาขวัญ  หงส์นฤทัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงพิชญธิดา  แก้วแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชอบน้ำ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุทัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นวลแสง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กชายพิรุฬห์  ช่อมณี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กชายพิสิษฐ์  คงคางาม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงพีรดา  กลัดเจียม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กชายพีรศุ  ห่อทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กชายพุทธคุณ  เพชรกล้า โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงพุทธชาด  สิมาพัฒนพงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงเพชรดา  ลายเจียร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงแพรไหม  หะหวัง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงฟัฎนิน  มะแซ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงฟัฎลีนา  หะยีเจ๊ะแว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงฟัตนีน  มอลอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กชายฟาเดล  รอแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
854 เด็กชายฟาเดล  สนิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
855 เด็กชายฟาเดลล์  อิสลามมิกกุล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงฟาเดีย  ซอแนะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงฟาเดียนาร์  อาลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงฟาติน  ดอละ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงฟาร่า  เจ๊ะแว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงฟาริณดาร์  มาฮะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงฟารีดา  ยีการ์เดร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงฟารีดา  แวกาจิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงฟาเรีย  มะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงฟ้าใส  พลเวียงแก โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กชายฟาอิช  บิลลาเต๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กชายฟาอิสฟ์  จะกะปิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงฟาฮาน่า  มะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กชายฟิตรี  สะแลแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงฟิตเราะห์  แปเราะอีเล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงฟิรดาวส์  อาแวกะจิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
871 เด็กชายฟุรกอน  สาแหละ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กชายเฟาวาซ  อะเซ็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กชายภพชนินทร์  ขวัญชู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงภัชราภรณ์  ศรีรัตน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
875 เด็กชายภัทรดนัย  บุญรอด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญชู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงภัทรภร  สยมภาค โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงภัทริน  ฮามวัน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
879 เด็กชายภาคภูมิ  เกิดแสงสุริยงค์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กชายภาณุภัทร  ยงยศยิ่ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
881 เด็กชายภาณุวิชญ์  จ่ายวานิชย์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กชายภานุเดช  วินโยธรรมรักษา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงภิญญดา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กชายภูชนก  คงพัน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กชายภูมิบดินทร์  ขุนทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กชายภูริชญ์  วัฒนคีรี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงแภรววนิต  จุลเทพ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงมนต์นภา  ยุติวัฒน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงมนยดา  จันทรพงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงมัสรียา  แกสมาน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงมุชรีฟะฮ  อุเซ็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายมุซตากีม  สาและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงมุนนา  หะสาแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงมูณีร  สามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายมูฮัมมัดฟาอีส  เจ๊ะอุบง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กชายมูฮัมหมัดชากิร  ดอเส็น โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กชายมูฮัมหมัดฟาอิซ  บูรอดียา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กชายมูฮัมหมัดเรชมัน  เซ็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กชายมูฮัมหมัดอะลีฟ  ระเหม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กชายมูฮัมหมัดอัฎฮา  สาแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิส  ชเร็น โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กชายมูฮัมหมัดฮารีฟีน  กาซอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กชายเมธาวิน  ซ้ายศรี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงเมธิตา  อาแล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กชายยศพล  พรหมจันทร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงยัสมีน  หะยีลาเปะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงรติมา  นีระฮิง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงรวิสรา  ปิยะญาติ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กชายรอมฎอน  ยามา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กชายรอมาฎ็อน  บาราเฮง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
911 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ทองแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กชายรัฐสิทธิ์  จิตรประพันธ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงรัณดาร์  สะโร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กชายริฟฮาน  อุชะมิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กชายเรืองเดช  หน่อทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กชายเรืองวิทย์  เวชกุล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงลลนา  ไชยหมาน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงลีนา  จารู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงลีนา  สนิหวี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายลุฏฟีย์  เพ็ชรหวล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กชายลุตฟี  สะมะฮอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กชายลุอาย์  สะอิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กชายวงศกร  ต้นเถาว์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงวนิดา  เสพมัน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กชายวรปรัชญ์  แซ่หลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กชายวรันธร  ศิริรักษ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงวริศรา  เกษตรสุนทร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงวสุรัตน์  เทพไชย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงวันนูรฮาลีซา  ซามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กชายวันริฎวาณ  จะปะกิยา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงวันศอฟียะฮฺ  หะยีสาเมาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงวาฟาร์  คอแล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงวาฤดี  มะและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กชายวิรนันท์  ปรีชาโชติ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงวิลาวรรณ  นพรัตน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กชายวิษณุ  บุญธรรม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงวิอาม  บือราเฮง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงวีรดา  สะมะแอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงวีอาม  วันหะยี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงเวธนี  ชูสุวรรณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กชายไววิทย์  วาเด็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กชายศตภัทร  สอดส่อง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายศตวรรษ  ดอนไผ่ล้อม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กชายศรัณย์กร  กาวันนา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงศรัณยธรณ์  รัตนโชติ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงศรินทิพย์  ศิริโชคดำรงกุล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กชายศวัสกร  เพ็ชรสีขาว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กชายศักรินทร์  แตรพันธ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กชายศิรพัฒน์  หวังสุข โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงศิรภัสสร  จิวะพงษ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงศิรัณญา  อินทรสกุล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงศิรินภา  ปัญญาเดช โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงศิรินภา  ฤทธิ์รุ่งเรือง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงศิริพรรณ  บุญแสร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงศิริพรรณ  หวังสุข โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงศิริลักษณ์  อภิชนธิวงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงศิริวรรณ  อินทบูลย์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กชายศิริวัฒน์  อินทร์สังข์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงศิวิชญา  ชูคดี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กชายศุภกร  แซ่เลี้ยว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายศุภณัฐ  ทองเที่ยง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงศุภิสรา  อิงคมณี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงโศรดา  รามวงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงสกาวรัตน์  แสวงบุญ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กชายสเตฟาน  กาซอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กชายสรวิศ  คงทอง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กชายสหรัฐ  รัตน์น้อย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กชายสะคอวี  ดือเระ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กชายสัตยา  นิระผาย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงสาธิตา  คงย้อย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงสาริสา  เกียรติไพบูลย์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
972 เด็กชายสิงหราช  พรหมจันทร์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
973 เด็กชายสิทธิภาคย์  นิยมยาตรา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กชายสิรภพ  เบ็ญมะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
975 เด็กชายสิรวิชญ์  ทองเต็มแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงสิรินทรา  โตะซา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงสิริวิมล  แกล้วทนงค์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงสุกัญญา  คงหิ้น โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงสุกัญญา  โกมลเมนะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงสุชญา  นราธนากร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงสุพัตรา  อักษรถึง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงสุภัคชินันท์  เพ็ญบูรณ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงสุภัสสร  รามัญเศษ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงสุภานัน  ปาลพัฒน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงสุภาสินี  ศรีวิรัตน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงสุวพิชญานี  หลวงชัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงเสาวนีย์  จันทรังษี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรัทธารัตน์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศาสน์ประดิษฐ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กชายแสงชัย  เย็นอุดม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงแสงดาว  เจริญสุข โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงโสภาพรรณ  อุ่นแดง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงโสรญา  สนละ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงหทัยชนก  บุญมาศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงหทัยชนก  อึ้งทองคำ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงอชิรญา  ผ่องแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงอนัญญา  แสงสินชัย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
998 เด็กชายอนัส  หะยีสาและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงอนาเดียร์  วัฒนะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงอนิส  เบ็ญลาเต๊ฟ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงอนิสรีน  เจะหะมะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายอนุชิต  บุญฤทธิ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายอ้บดุลเราะมาน  สิเดะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายอภินัทธ์  ทองด้วง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงอมรรัตน์  ขันฑะสีมาเฉลิม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงอมรารัตน์  สุขโอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงอรณิชา  จันทร์งาม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงอรณี  จันทร์ดำ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายอรรณพล  สังสี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงอรวิภา  ทองหนูแดง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงอรอนงค์  จันที โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงอักษราภัค  นวลนาค โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงอังคณา  ยอดปาน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงอัซฟาร์  ปะจูลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายอัซรอฟ  กะลูแป โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงอัญชิสา  ถาวร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงอันดาลิน  อูเซ็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายอับดุลเราะห์มัน  ปูตะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายอับดุลวาเฮดร์  มูละแต โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายอับดุลฮาฟิซ  เจ๊ะเมาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายอัฟดอล  ดือราแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายอัฟนัน  สาและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายอัฟนันต์  สือแต โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงอัฟนาน  หะยีบือราเฮง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายอัฟนาน  หะยีอาซา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงอัฟรีน  สาและ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายอัฟฮัม  มะแซะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงอัยนาตาชาร์  มะเม็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงอัลวาณีย์  ดือราแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงอัสณีญา  ตาเยะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายอัสนา  มาสแก้ว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายอัสนาวี  สมาแอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงอัสมะ  หะยีเตะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายอัสลาม  วาหลง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงอากีฟะ  ยูโซะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงอาญา  ขุนตามา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายอาดิล  ทา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงอาดีฟาร์  สะดะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายอานัส  แยะแย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายอานิฟ  แวหามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายอานิส  เจ๊ะสู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงอานีฟา  ฮารง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงอาฟาฟ  แวเลาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงอาฟียา  ยานยา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงอามัลฮามีมี  คาเร็ง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงอามานี  ตะนิรี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายอามาลย์ข่าน  อัจฉริยะมาตร โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงอามาลีญาอาลานี  กาหลง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงอารดา  ดอนสันเทียะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงอารียา  สามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงอาลิสา  ลิขิตสาธรสกุล โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงอาวฟาร์  ดอเลาะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงอาวาติฟ  อับดุลฮามิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงอาวาตีฟ  สะอะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงอาวานิซ  เด็งแวลี โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.4 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายอิกรอม  สะมะปุ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงอิงอร  จันทร์กลิ่น โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงอินดาวาฏี  กาแบ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงอินนัษ  หลังปูเต๊ะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงอิมติซาล  มะรานอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงอิลยีนส์  แวมามะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายอิลฮัม  สะอิ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงอิลฮาม  ดาโอะ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงอิสนีน  มะหำมัด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายอุมัร  จินารง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงอุรัสยาพร  บำรุงวงศ์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงอูบัยดิลละห์  วาอายีตา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงเอมีร่า  รัสมาน โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายเอาฟา  หะยีเด โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงฮัยฟาร์  วิชา โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงฮาซาน่า  สันสำราญ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายฮานาฟี  สือแม โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายฮานาฟีย์  เจริญจิตต์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายฮาฟิซ  กะลาแต โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายฮาริฟ  สะมะแอ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงฮาวา  เจ๊ะแว โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายกัณฑกรณ์  เขตคาม โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) ป.4 คณิตประถม
1078 เด็กชายกิตติคุณ  มาสุข โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) ป.5 คณิตประถม
1079 เด็กชายกรณิดนัย  ศรีทวีวิดมน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
1080 เด็กหญิงกัญญาทัฐ  ชัยกุลรุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 คณิตประถม
1081 เด็กชายจารมัยน่า  โอ๊ะดำ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงชวิศา  สระคำแหง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงชาลิสา  บัวศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงธารารัตน์  สุขเจริญนุกูล โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 คณิตประถม
1085 เด็กชายธาวิน  บำรุงวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 คณิตประถม
1086 เด็กหญิงนรมน  เจริญศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
1087 เด็กหญิงนรูอีมาน  อุมา โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 คณิตประถม
1088 เด็กหญิงนิสรีน  ก่อณรงค์กุล โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 คณิตประถม
1089 เด็กชายบุญญวัฒน์  รัตนซ้อม โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 คณิตประถม
1090 เด็กชายพนมนพพร  ขวัญแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 คณิตประถม
1091 เด็กชายพอเพียง  อมรรัตน์ทวีป โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
1092 เด็กหญิงภัทรศยา  แย้มศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 คณิตประถม
1093 เด็กชายมูฮัมหมัดริซกี  ยาซิง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 คณิตประถม
1094 เด็กชายมูฮัมหมัดลามีณ  ซาเเละ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 คณิตประถม
1095 เด็กหญิงรัยดา  บาหะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
1096 เด็กชายวงศกร  บัวพา โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
1097 เด็กชายสริลพร  เพรชพิดมศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 คณิตประถม
1098 เด็กหญิงอนันตญา  แย้มศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 คณิตประถม
1099 เด็กชายอภิชาติ  บุตรศิลา โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 คณิตประถม
1100 เด็กชายอรรณธิ์  ถนอมพล โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 คณิตประถม
1101 เด็กชายกรรชัย  ซ้ายขวา โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงกัญญ์วรา   หลงสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีทองเชื้อ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงกัญญาวีย์  นนทะแสน โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงกิตติคุณ  สามัญบุตร โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายกูอัสมี  กูมอซู โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงเกญมนี  จันทร์ฉ่ำ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายเขมชาติ  พรหมโม โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายคณิศร  สุทิน โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายคณิศร  หัสไชย โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายคทาวุธ   หนูเกื้อ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงคนึงนิตย์   หนูเกื้อ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงคนึงนิตย์   หนูเกื้อ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายคาราฟี  บูเตะโตง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงจันทร์ทิมา  เกิดทวีพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายเจษฐการต์  อัธยาศัย โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงซอฟียะส์   มูเส๊ะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงซันวา  มะเเซ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงซาฟีซะห์  วิชา โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายซุลกิฟลี  สือนิ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงไซนัป  ์วงศ์แก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงญารินดา  แซ่เล่า โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงฐิตานันท์  ธินกสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายณัฐฎพล  ไชยมั่น โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองบุญ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายณัฐพล  ไพฑูลย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงณิชาภัทร  ดือราแม โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายตะวัน  เพรชศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงทัศนีมย์  หะมะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงทิวา  ไชยบัญดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงธนชัย  บัวเมียน โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงธรีกานต์  ทองบางพระ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงนรูลิซ่า  บือราเฮง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงนัจญ์วาน  สาอะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงนัสรีย์  ศิริวัลลภ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงนาเดีย  บือราเเง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงนิสรีน  ดอเลอะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงนุรฟาติน  หะมะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงนุรฟิรดาวส์  หะนิแร โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงนูรฟาตีฮะห์  หนุ๊ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงนูรอยมี  อีแต โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงนูรูลฮูดา  เจ๊ะมูดอ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงโนรมา  บือโต โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงโนรมา  อินธิพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงบัลกิส  ยามาลอเด็ง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงปิยธิดา  นุ่นสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงปิยวรรณ  สิงห์วี โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงไปรยา  มีสวน โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายพงศกร  เสนสิงห์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงพชรกมล  วรธรรม โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงพรรณพัด  สุวรรณํ. โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงฟริดาว  มะลิ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงฟาเดีย  ปาโอะม่านิ๊ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ขาวชู โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงฟิตเราะห์  บูเตะโตง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงฟิตเราะห์  เจะสะแลแม โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายฟุรกอล  คงแก้ว โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายภูรินทร์  จันทร์เทพ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงภูษณิศา  โยธินพันศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงมัรญัณณะห์  มะลิดง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงมาริษา  ตะลีตา โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายมูหัมมัดอิหซาน  บุญทา โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายมูฮำหมัด  เจะยะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงมูฮำหมัดลัฟฟารุก  สะเเลเเม โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงยัสมี  ยะโกะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายยุทธศาสตร์  เงินยวง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงรุซดา  ดือเระ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงรุสนานี  กะโด โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายฤษฏา   มณีวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายวงศธร  วิเสทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงวรณภร   แซ่ลิ้ม โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงวรนุช  นิลเนตร โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายวัตรดี  ดาลอ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงวาสนา  โพวิเศษ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1175 เด็กชายศุกลวัฒน์  ทองบ่อ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายสมรักษ์  ปรีชาอุดม โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงสุชานาฎ  เกิดพุ้ม โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงสุนิตา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงสุนิษา  สงคราม โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงสุพิชญา  แซ่ย่อง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
1181 เด็กชายสุเมธ  อินธิพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงสุรฟา  สังข์สกุล โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1183 เด็กชายสุไลมัน  โต๊ะคาหยง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงสุวภัทร   ไชยมั่น โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  รัตนบุศย์ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงอริสา  เบ็ญฮา โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงอังคณา  ชาวสั้น โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายอันวา  เกื้อเส้ง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1189 เด็กชายอับดุลเลาะ  อาเเวนิ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1190 เด็กชายอัฟฟาน  เปาะและ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงอัฟฟานี  โซ๊ะสะอิ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กชายอัมมาร  อาบู โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงอัลญัลฮูดา  มะมิง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงอัลวาติฟ  ลาเตะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงอานิส  บือราเฮง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงอานีตา  อิสลาม โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กชายอาบีร  ละใบซอ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงอารดา  ดิง โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงอาริยา   หลงหมาน โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายอารีฟาน  ประดู่ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายอาลีฟ  กาซิ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายอิลฟาน  คูลี โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงฮาฐวัน  ซารี โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงฮานีฟาส  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กชายฮาบีบ  สังเก โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงฮาลีซาห์  ดือเระ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงฮูดาดีนี  ประดู่ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ป.4 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายกฤตศิลป์  อ่อนประเสริฐ โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 คณิตประถม
1209 เด็กหญิงณภาภัช  ชัยพันธุ์ โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 คณิตประถม
1210 เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  ราชบัณฑิต โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 คณิตประถม
1211 เด็กหญิงณัฐกมล  อ่อนทอง โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 คณิตประถม
1212 เด็กชายณัฐกฤตย์  เกษตรเจริญ โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 คณิตประถม
1213 เด็กหญิงทักษอร  ไฝทอง โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 คณิตประถม
1214 เด็กชายธนกฤต  หงนิพนธ์ โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 คณิตประถม
1215 เด็กชายธาวิน  ห่อลลิต โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 คณิตประถม
1216 เด็กหญิงพิชญ์ณภัทร  รัยสุวรรณสกุล โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 คณิตประถม
1217 เด็กชายภพธรรม  หนูชูแก้ว โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 คณิตประถม
1218 เด็กชายเมธาสิทธ์ิ  สังสกุล โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 คณิตประถม
1219 เด็กหญิงวิชญาดา  พรหมจันทร์ โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แดงนำ โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 คณิตประถม
1221 เด็กหญิงสุกัลย์ธิดา  สุวรรณ โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 คณิตประถม
1222 เด็กชายกฤติเดช  จอดนาค โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงจิรัชยาศศิพิมพ์  วรรณโร โรงเรียนมานะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงชลิดา  จิรโพธธนภัท โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  บัวจุน โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงณัฐสิริ  สุขแก้ว โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายธรณ้ส  พรหมจันทร์ โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงธามิษา  ไชยแสงศรี โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายธีณพัฒน์  แซ่ลิ่ม โรงเรียนมานะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงนริศรา  ขวัญจันทร์ โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายพศิน  พรหมเมือง โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงพัฒน์นรี  สุวรรณประสาร โรงเรียนมานะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กชายพิชญุตย์  มากชัย โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศิระเชาว์เจริญ โรงเรียนมานะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงภัทรธิการ  แซ่ก๊ก โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1236 เด็กชายภูเบศวร์  หมื่นจง โรงเรียนมานะศึกษา ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงรรินธร  ศรีนวล โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงวราวัสสา  เฮ่าบุญ โรงเรียนมานะศึกษา ป.5 วิทย์ประถม
1239 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กชสุวรรณ โรงเรียนมานะศึกษา ป.4 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายเกริกฤทธิ์  จิตสาธร โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.4 คณิตประถม
1241 เด็กชายไซร์ฟุดดีน  หะสีแม โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.4 คณิตประถม
1242 เด็กหญิงนัสริน  มะแซ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.6 คณิตประถม
1243 เด็กหญิงนัสเราะฮ์  อับดุลเลาะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.6 คณิตประถม
1244 เด็กหญิงนิโซเฟียน  มะลี โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.5 คณิตประถม
1245 เด็กหญิงนิณัศรีญ  สะอิ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.4 คณิตประถม
1246 เด็กหญิงนูรฟิตมีย์  บาเหม โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.4 คณิตประถม
1247 เด็กหญิงนูรอัสมะ  มามะแตหะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.6 คณิตประถม
1248 เด็กหญิงนูรฮัมนี  มามะแตหะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.6 คณิตประถม
1249 เด็กหญิงนูรฮานีซา  เปาะจิบราโอ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.5 คณิตประถม
1250 เด็กหญิงนูรุลซูฮาดา  สิติเลาะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.6 คณิตประถม
1251 เด็กหญิงนูรูลอาซีกีน  มามะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.5 คณิตประถม
1252 เด็กชายฟัตฮี  หะมะซอ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.4 คณิตประถม
1253 เด็กหญิงฟัรฮานา  มะลีลาเต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.5 คณิตประถม
1254 เด็กหญิงฟาเดียร์  หะยีมะเซาะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.5 คณิตประถม
1255 เด็กชายฟาอิซ  กาเดร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.4 คณิตประถม
1256 เด็กหญิงมารียะห์  เจะเสน โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.5 คณิตประถม
1257 เด็กชายมูฮัมหมัดฟิตรี  สังคะดี โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.4 คณิตประถม
1258 เด็กชายมูฮัมหมัดอาริส  หะยีเจะนิ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.4 คณิตประถม
1259 เด็กชายมูฮัมหมัดอิมซัร  ลาเตะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.4 คณิตประถม
1260 เด็กหญิงยลาดา  สือแม โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.6 คณิตประถม
1261 เด็กชายวายุ  บางเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.4 คณิตประถม
1262 เด็กชายวุฒธิชัย  บุญเพชร โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.6 คณิตประถม
1263 เด็กหญิงแวอัฟนัน  เจ๊ะอุบง โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.4 คณิตประถม
1264 เด็กหญิงสุกัญญา  สาเมาะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.6 คณิตประถม
1265 เด็กหญิงสุภัสสร  สวัสดี โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.6 คณิตประถม
1266 เด็กหญิงอะห์ลาม  ไพเราะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.5 คณิตประถม
1267 เด็กชายอัฟนัน  วาแม โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.4 คณิตประถม
1268 เด็กหญิงอัฟนาน  เจ๊ะสือแม โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.6 คณิตประถม
1269 เด็กชายอารีฟ  สะแอ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.4 คณิตประถม
1270 เด็กชายอิสมาแอ  ยูโซะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.4 คณิตประถม
1271 เด็กหญิงอุสมานา  สาและ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.6 คณิตประถม
1272 เด็กหญิงจิวารินทร์  คำจันลา โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงชนิดา  สาโร โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
1274 นายชัยธวัช  มานะจิตร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ม.3 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กหญิงซาเนีย  เจ๊ะแฮ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงโซเฟีย  วาปี โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงณัฐมณี  นาคประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ม.3 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กชายธนันชัย  รักษ์ณรงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงธัญรัต  พรหมเทพ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงนิเดียณาร์  อีสอ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงนูรีย์  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงเนตรนภา  รุ่งรังษี โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงประวีณา  เผ่าสุภาพ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงปริณดา  แพทย์ศรี โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ม.1 คณิต ม.ต้น
1285 นายปุรินทร์  โทบุรี โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ม.3 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กชายฟรุสวรรณ  เจะแม โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงวันวิสา  ศรีวะรมย์ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงศวิตา  สุบรรณน้อย โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
1289 นายสุรวิทย์  แก้วกับทอง โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ม.3 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงอมรรัตน์  ปากแพรก โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ม.2 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กชายอัครพันธ์  แพทย์ศรี โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ม.3 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กชายการินธร  ทองบัว โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.4 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงซัมซูรี  แนมะลี โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.5 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงซามียะฮ์  ดอเลาะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงซาฮูรา  ปะสะกอ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.4 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงซูร็อยยา  บือซา โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.5 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายนินัศรุดดีน  สะอิ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.5 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงนุรซูฮาดา  แวสะแลแม โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงนูรยัสมี  หะยีดือราซง โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.4 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงฟาติน  อีแต โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงฟาลิสา  กานา โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กชายมูฮัมหมัดฆอยรุล  มูซอ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงรอยฮาน  กาแม โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.5 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงอัซมาริน  หะยะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงอัญชลีพร  มูลมิรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงอาซีย๊ะ  สิติเลาะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.5 วิทย์ประถม
1307 เด็กชายอาดีลัน  แนดาแล โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงอานีตา  อับนิฮิมา โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.4 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงอามัล  อุเซ็ง โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงอารีซา  แวดาลอ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.5 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายอารีฟ  อาแซบาก้า โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายฮิบรี่ย์  เซ็นเจริญ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายวินัย  จันทะโร โรงเรียนวัดรังสิตาวาส ม.1 คณิต ม.ต้น
1314 นายวีรภัทร  จันแดง โรงเรียนวัดรังสิตาวาส ม.3 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงซาอีดะห์  เจ๊ะแวดอเลาะ โรงเรียนยะลาวิทยปัญญานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงอัมนียะห์  ลาเตะ โรงเรียนยะลาวิทยปัญญานุสรณ์ ม.2 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กชายปฏิญญา  กำธรเกียรติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ป.5 คณิตประถม
1318 เด็กชายอัพยาปัชฌา  ร่วมพรภาณุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ป.6 คณิตประถม
1319 เด็กหญิงณปภัทร์  ศรีวะปะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายนรเสฏฐ์  อมรพิมลธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ป.5 วิทย์ประถม