รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชพร  อุสสาห์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกนกพร  เครือดี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกนิษฐา  พุ่มสุโข โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกัญญาพัชร  จันทะบาน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัญญาภัค  บุญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัลยกร  อุสสาห์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกัลยรัตน์  นนพละ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงคีตรัตน์  สมประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายจิตติพัฒน์  ช่วยมิตร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงจุฑามาส  สวัสดิ์เอื้อ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายฉัตรฐพงษ์  ถาวรบุญ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชลดา  สวัสพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายชิษณุพงษ์  สินชู โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชุติมา  คำเหลี่ยม โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายณภัทร  บรรหารบุตร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ไชยนนท์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงดารารัตน์  แก้วอ่อน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายเทพทัต  ุกุลยศคณาวัต โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายธนภัทร  ชื่นตา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายธนวัฒน์  ลีทหาร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงธนัญชนก  อ่อนเทศ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายธัญวิชญ์  ธามณี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายธีรพงษ์  ทับทิมไทย โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายนรินทร์  จันมาก โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงนฤมล  มีทองแสน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงนิชาภัทร  ขวาขุน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายบุญฤทธิ์  ทาดาวุธ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงประพาศิริ  บุพศิริ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงปวีญ์ญา  สมาลีย์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงปัญชิกา  กาฬสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงปัณฑิตา  ศักขิณาดี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายปัณณธร  พลเทพ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายปิยังกูร  ฉายอรุณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงพัทธนันท์  ร่วมสุข โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ทัศบุตร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายพิชยุทต์  หาริชัย โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงพิยดา  ต่อซอน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายภัทรพงศ์  รูปไข่ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงมัฆวานี  ประเมินพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายรัฐศาสตร์  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายวชิรวิทย์  ชินโคตร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายวชิรวิทย์  ประวรรณา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงศิรินุช  มุงคุณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายศุภณัฐ  แสงบัวภา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงศุภรัตน์  ไชยสัจ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงสมิตา  ผลมาตร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายสรวิชญ์  สมคะเณย์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายสรวิศ  โกรพิมาย โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ทิคะวรรณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงกนกพร  คำมั่น โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงกนกวรรณ  เนตรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายกรโชติ  อร่ามเรือง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงกรรญาณี  สมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงกฤตชยา  อินไซ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายกฤตยา  โคตอาสา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงกฤติมา  นาโสก โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายกฤษฎา  ศรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงกลอยใจ  ศรีทุมมา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายกวินทรรศน์  เสนสอน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กชายก้องภพ  กิ่งเกล้า โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงกิตติยา  ต้นบุญ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงกุสาวดี  ปูคะศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงกุสิตาภรณ์  เห่งหอม โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงเกล้านภา  มาลา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายเก้ากตัญญู  ชาเมืองกุล โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายจตุรภัทร  ธรรมปัต โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงจันทิมา  เจริญวงค์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงจารุวรรณ  จันมา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายจิณณะ  วรโยธา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายจิตติพัฒน์  ทานะกาศ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงจิตรานุช  นาชัยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายจิรภัทร  ผิวทอง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงจุฬารัตน์  กาฬจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กัมมันตะคุณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กชายชนาธิป  ขนาดกลาง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงชโรชา  รุ่งเรืองงามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงช่อลดา  สร้อยแก้ว โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีถา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กชายชิษณุพงษ์  พ้นภัยรี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายเชฏฐพงษ์  สุยะดา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงฐานิดา  คำนนท์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงฐิตารีย์  ฝ่ายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงฐิติพร  พลภูงา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายณกร  บุญแนบ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายณัฐภัทร  สังข์สุข โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงณัฐริตรา  เถาว์ที โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงณัฐรินีย์  เตชะธนัชพรกุล โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายณัฐวัฒน์  ปัญญาใส โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทะหงษ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงณิชา  ชินพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงดุริยางภรณ์  ประวรรณา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงตรีสุคนธ์  ทองดีนอก โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กชายธนดล  อริยะเดช โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงธนพร  พระพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายธนพล  พลศูนย์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายธนวัฒน์  สร้อยแก้ว โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงธนิชญา  มณีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงธนิดา  สุริยะ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงธัญญศิริ  เปรยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงธิดารัตน์  คำเหลี่ยม โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายนพปฎล  รสเติม โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายนพวินทร์  ศรีวสุไพศาล โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงนฤภร  โนรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายนันทภพ  เหลือศิริ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงนิชาภา  เจือวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงเนตรธนา  ธนาคุณ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงบุษบา  บุบภาษี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายปรีชา  บุญแสน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ดำมา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงปัณฑิตา  แสงนวล โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงปาริชาติ  ดีสี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงปิยะนุช  แถวทอง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงปุญญาณี  เชื้อบัญฑิต โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงเปรมฤทัย  ส่งเสริม โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายพัชฎะ  ใจมั่น โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงพัชรพร  ผาไธสง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงพัทธนันท์  เทือกทา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายพันทิพย์  เพรชสังหาร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงพิชญทัฬห์  ธรรมธร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงพิมจิรา  ขันสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  ส่งเสริม โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายพิรพัฒน์  พิมพะสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายพิศณุกร  มูลสธูป โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายพีรพัฒน์  วังใจ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายพีรภาส  โกมล โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายพุฒิพงศ์  คณาชอบ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กชายพุทธปุญญา  บุญเชิด โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงเพียงดาว  หมีคำ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงฟารีญา  นาคพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ทองบ่อ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงฟ้าใส  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงภัคจิรา  จันทร์พินิจ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายภาณุพงษ์  บุตรโคตร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายภานุ  รูปใส โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงภาวิณี  ภาคน้อย โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายภูวรินทร์  สมศรี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงมนัสนันท์  อยู่ทน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงเมธาพร  ผิวทอง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายราเชล  พิมพารัตน์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงลดาวัลย์  ผาชา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายวชิรวิทย์  แสงจันดา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงวรนิษฐา  สายพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงวริศรา  ภูติยา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายวีระพฒน์  กุชโร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายวีระศักดิ์  เสาะแสวง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงเวทิดา  ปลื้มจิตร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงศิรภัสสร  โคตะนนท์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงศิริยาพร  จักรศรี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายศุภกฤษ  ภารุสุข โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายสถาพร  อุตมาลา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงสิริยาภรณ์  สมนึก โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงสุธีมนต์  วงค์กุล โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงสุพัตราวดี  สุดใจ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงสุภัทร์ตา  พรหมเพรช โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงสุภาวิณี  สาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายสุรพัศ  สุกาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายสุระวี  เสียงเย็น โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงสุลักขณา  คนยัง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ชมชื่น โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายอดุลย์วิทย์  ทองล้วน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงอนุชดี  ลามมูล โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงอภิชญา  มุทาพร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงอรอุษา  ชำนาญเวช โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงอริสรา  ดวงมณี โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงอัณชิษฐา  มุสิกะคง โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายอาทิกร  บุดดาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงอาภัสสร  ปะวะกุล โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงอุรัสยา  ปรากฎ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงเอเชีย  วู้ด โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายจิตติพัฒน์  ถึงแสง โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงศิระประภา  โสมาบุตร โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายณัฏฐนันท์  ชายทวีป โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายณัฏฐปภัส  ชายทวีป โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงนัทธกมล  สายสุวรรณ โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายศุภกรณ์  สายชารี โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายอัศม์เดช  วิเวก โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงกัญญาพัชร  อ่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงกิติญาภรณ์  อภิวัตน์รัตนกูล โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงกุลภัทร์ทิชา  เหลี่ยมโลก โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงชลลดา  ศรีชนะ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายณัฐพล  กาลจักร โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงธิดารัตน์  พันธ์ศรี โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.4 คณิตประถม
184 เด็กชายธีรภัทร  รัตนทิพย์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงโนวา  แฟรงค์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงบุณิกา  จวนสาง โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงพรนิภา  สีลาโคตร โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงพรพิมล  เรียงลิลา โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ปัตริยะ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงมณทิตา  นาริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายวิชญ์ภาส  เถาหอม โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายศุภศิษฎ์  ลุนาบุตร โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงสมิตานัน  ทองดวง โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงสุพรรษา  แทบท้าว โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายเอกรินทร์  มุละสีวะ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายกนก  จันทร์โท โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงกฤตชญา  วงษา โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายกฤติพงค์  รักษาศีล โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายกฤติพงศ์  ยุติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงขวัญข้าว  สุรินาม โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงคณิตติยาพร  สิงห์คำ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายชลธร  ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงญาณัท  กาลจักร โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงณัฎฐิกา  สว่างวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงณิชาภัทร  ระศร โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กชายธนาดุล  นิราพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงธัญญาพร  มาตขาว โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายธีรโชติ  ถิกิจ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายนพณัฐ  เหนือกอง โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงนัตธมน  จันดี โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายปริวัฒน์  ภาระเวช โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงปลายฟ้า  เวฬุวนาธร โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงปาริฉัตร  ส่วนเสน่ห์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีภูเงิน โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายพงษ์นรินทร์  มงคล โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงพลอยไพลิน  หวังเกิดกลาง โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีใสคำ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงเพชรดา  ฤทธิจัน โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงภัทรธิดา  ช่างไชย โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายภัทรพล  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายภาณุพงษ์  พงษาปาน โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  สาแก้ว โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงรชิดา  นางาม โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงรับขวัญ  อุทสาร โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงลลิดา  พันศรี โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงวรัทยา  กาลจักร โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายวีรศรุต  เสนาพรหม โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายศุภโชค  คงทวี โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงศุภิสรา  ชายทวีป โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายสิทธิศักดิ์  อินทนาม โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายหัตถวัฒน์  มิทะลา โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงอทิตยา  พยุงวงค์ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงอธิชา  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงอัยรินทร์  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายกวิน  ยาวะโนภาส โรงเรียนบ้านผักกะย่า ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงกัญญภัค  แซ่โหงว โรงเรียนบ้านผักกะย่า ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีประชัย โรงเรียนบ้านผักกะย่า ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงจิดาภา  ภารุสุข โรงเรียนบ้านผักกะย่า ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงชุติมา  สุทธิสุวรรณ โรงเรียนบ้านผักกะย่า ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายฐณวัฒน์  โพธิ์คำ โรงเรียนบ้านผักกะย่า ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงธิญาดา  ปกป้อง โรงเรียนบ้านผักกะย่า ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงธิวาพรรณ  โยริบุตร โรงเรียนบ้านผักกะย่า ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  หงษ์ศรี โรงเรียนบ้านผักกะย่า ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงประภัสสร  เอี่ยมแสง โรงเรียนบ้านผักกะย่า ป.5 คณิตประถม
246 เด็กชายปรัชญา  อดกลั้น โรงเรียนบ้านผักกะย่า ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายพรหมมินทร์  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนบ้านผักกะย่า ป.6 คณิตประถม
248 เด็กชายภาณุวัฒน์  เรืองวงษ์ โรงเรียนบ้านผักกะย่า ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายรชต  มุละสิวะ โรงเรียนบ้านผักกะย่า ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงลลิตา  สายเพ็ชร โรงเรียนบ้านผักกะย่า ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงวราภรณ์  ส่งศรี โรงเรียนบ้านผักกะย่า ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงศศินา  สารบาล โรงเรียนบ้านผักกะย่า ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงสุกัญญา  แก่นจำปา โรงเรียนบ้านผักกะย่า ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงสุชาดา  แก้วกัญญา โรงเรียนบ้านผักกะย่า ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงสุพรรษา  ส่งศรี โรงเรียนบ้านผักกะย่า ป.4 คณิตประถม
256 เด็กชายอนุวรรตน์  สิงห์ซอม โรงเรียนบ้านผักกะย่า ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงอริสรา  ปทุมวัน โรงเรียนบ้านผักกะย่า ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายเอกราช  ขันแก้ว โรงเรียนบ้านผักกะย่า ป.6 คณิตประถม
259 นางสาวกรรณิการ์  มณีนิล โรงเรียนบ้านผักกะย่า ม.3 คณิต ม.ต้น
260 นางสาวกาญนภา  ราชสีห์ โรงเรียนบ้านผักกะย่า ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายจีรวัฒน์  ใบทอง โรงเรียนบ้านผักกะย่า ม.3 คณิต ม.ต้น
262 นายชัชวาล  บุญแซม โรงเรียนบ้านผักกะย่า ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายณัฐชนน  สร้อยเสนา โรงเรียนบ้านผักกะย่า ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงณัฐชานันท์  มูลสาร โรงเรียนบ้านผักกะย่า ม.2 คณิต ม.ต้น
265 นายทวีทรัพย์  ทวีสิน โรงเรียนบ้านผักกะย่า ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายธนธรณ์  ศรีมันตะ โรงเรียนบ้านผักกะย่า ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายธนพล  เหมธร โรงเรียนบ้านผักกะย่า ม.2 คณิต ม.ต้น
268 นางสาวบุษกร  ทองศรี โรงเรียนบ้านผักกะย่า ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายพสิษฐ์  พระบรรเทา โรงเรียนบ้านผักกะย่า ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายภัคภิญญา  เสนาพรม โรงเรียนบ้านผักกะย่า ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายเมทิน  เทศไทย โรงเรียนบ้านผักกะย่า ม.3 คณิต ม.ต้น
272 นายวรวิท  มีสิทธิ์ โรงเรียนบ้านผักกะย่า ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงพัชราวรรณ  โพนทัน โรงเรียนบ้านผักกะย่า ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงสุจิณณา  แสนสีมนต์ โรงเรียนบ้านผักกะย่า ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายชวิน  ศรีโย โรงเรียนบ้านคำผักหนาม ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายเทพดิศร  คุณพิบูล โรงเรียนบ้านคำผักหนาม ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายธนธรณ์  จันทร์เหลือง โรงเรียนบ้านคำผักหนาม ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงภานิศา  พิลาแดง โรงเรียนบ้านคำผักหนาม ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายวัชรากรณ์  บุรมาตย์ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายวุฒิชัย  ภูเขม่า โรงเรียนบ้านคำผักหนาม ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงศศินา  ศรีชนะ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายศุภณัฐ  แสงสุวรรณ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายอนุพงษ์  ชื่นชม โรงเรียนบ้านคำผักหนาม ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงอภิชญา  ว้องไว โรงเรียนบ้านคำผักหนาม ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายอรรคฆระพัทณ์  บุญภา โรงเรียนบ้านคำผักหนาม ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงอัยริษา  นารีรักษ์ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงกุลภรณ์  บุญโสม โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงชลิดา  ภราดร โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงวรัญญา  พยุงวงษ์ โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์ ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงศศิกานต์  ไตรภูมิ โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์ ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงกิตติญา  กล้าหาญ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงปรัชญา  ป้องศรี โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.6 คณิตประถม
293 เด็กหญิงกัลยาณี  แสงสุข โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายคิรากร  นานอก โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายจิรภัทร  ตรีภพ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงณัชชา  แนวโนนทัน โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายณัฐพัฒน์  ภูมิฐาน โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงดำรัสศิริ  สุทธิยา โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงนุชธชาติ  คณะพันธ์ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงไพลิน  จินดาศรี โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงลักษิกา  แสงสุข โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงวลาวรรณ  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายสราวุฒิ  เหมสิงห์ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงสุภาพร  บุญมีรอด โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงอรปรียา  เมืองซอง โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงอุ้มบุญ  ตรีภพ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายธนบดี  นวลปักษี โรงเรียนบ้านส้มผ่อ ป.5 คณิตประถม
308 เด็กชายธีรกานต์  กุลสิงห์ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ ป.5 คณิตประถม
309 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  แหว่นหล่อ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงจิรารัตน์  อ่อนประทุม โรงเรียนบ้านส้มผ่อ ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงญาณิศา  เชื้อขาวพิมพ์ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายณัฐพัฒน์  บุญบรรลุ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายทวีศักดิ์  พลมาตย์ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายธนกร  วงค์ละคร โรงเรียนบ้านส้มผ่อ ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายนัฐชยากร  วงศ์จันทร์ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงปนินันท์  สงวนพงษ์ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงปาลิตา  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงปิ่นแก้ว  บุญบรรลุ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายพลพล  ขันแข็ง โรงเรียนบ้านส้มผ่อ ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงเพชรชนก  ทับแสง โรงเรียนบ้านส้มผ่อ ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงวรัชญา  สาคร โรงเรียนบ้านส้มผ่อ ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงวันวิสา  ทาระพันธุ์ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงวิชญาดา  บุตรอำคา โรงเรียนบ้านส้มผ่อ ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงสุพัชตรา  บุตรอำคา โรงเรียนบ้านส้มผ่อ ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงโสริญา  บุญบรรลุ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงอารีรักษ์  สีกา โรงเรียนบ้านส้มผ่อ ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายชุติชัย  ผ่านเมือง โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงเมธิรา  นางาม โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายกิตติเจริญ  อยู่เย็น โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงเกษร  บุหนองขุ่น โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายจารุเดช  บัวชัย โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงจิตติมา  บริวงษ์ โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงจีรนันท์  อินอ่อน โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายโชติภณ  แสนสนุก โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงทิพนาถ  มนตรีชัย โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงวริศรา  เวฬุตัง โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายวัชระพงษ์  ชันขุนทด โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงสุปรียา  ดวงเกศ โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงสุพิชญา  ส่วนบุญ โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงสุรารักษ์  จันทร์ไทย โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายอรรถพล  ทัพวงค์ โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี ป.6 คณิตประถม
342 นายกิตติคุณ  อาสนา โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี ม.3 คณิต ม.ต้น
343 นางสาวเกวลิน  ขันติวงค์ โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี ม.3 คณิต ม.ต้น
344 นายชาคริต  วิเศษวงษา โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี ม.3 คณิต ม.ต้น
345 นายโชคอนันต์  ค้าข้าว โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี ม.3 คณิต ม.ต้น
346 นางสาวญารินดา  แสไพศาล โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงดุษฎี  วงษ์คำชาว โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี ม.3 คณิต ม.ต้น
348 นางสาวปัญญาพร  รุณวงค์ โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี ม.3 คณิต ม.ต้น
349 นางสาวพัชราภรณ์  สะเทินลำ โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี ม.3 คณิต ม.ต้น
350 นางสาวเพ็ญประภา  ฤทธิ์มนตรี โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี ม.3 คณิต ม.ต้น
351 นายวรวุฒิ  ครุธธรรม โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี ม.3 คณิต ม.ต้น
352 นางสาวอารียา  อนุไพรพฤกษ์ โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี ม.3 คณิต ม.ต้น
353 นายอิทธิพล  ชมภู โรงเรียนบ้านโพธิื์ไทรโพธิ์ศรี ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงจุฑามณี  ประนัดโส โรงเรียนบ้านหนองแข้ ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงจุฑามาศ  ขันติยู โรงเรียนบ้านหนองแข้ ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงพรรณวดี  แสนสุข โรงเรียนบ้านหนองแข้ ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงพราวรวี  แสนสุข โรงเรียนบ้านหนองแข้ ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงกัลยา  เทียมทัน โรงเรียนบ้านหนองแข้ ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายเกียรติศักดิ์  โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านหนองแข้ ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายจิรวัฒน์  ต้นสาย โรงเรียนบ้านหนองแข้ ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงณัชติยาภรณ์  วิชิตพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแข้ ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  บำรุงราษฎณ์ โรงเรียนบ้านหนองแข้ ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายภูมิภัทร  แหวนแก้ว โรงเรียนบ้านหนองแข้ ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีสวรรค์ โรงเรียนบ้านหนองแข้ ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายสิทธิกร  สุดแสน โรงเรียนบ้านหนองแข้ ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงสุวัจนี  จูมพิลา โรงเรียนบ้านหนองแข้ ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายสุวิจักขณ์  ขุมคำ โรงเรียนบ้านหนองแข้ ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายอดิศักดิ์  โสดา โรงเรียนบ้านหนองแข้ ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงอ่ารีรัตน์  จันโอ โรงเรียนบ้านหนองแข้ ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายภูพิรัฐ  จันทร์สุข โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.6 คณิตประถม
371 เด็กชายมงคลชัย  สินทรัพย์ โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.6 คณิตประถม
372 เด็กชายพุฒิพงศ์  นันทธีโร โรงเรียนสมนึกพิทยา ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายกิตติชนม์  ฉางดำ โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงณัฐณิชา  รังษีสม โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงปริมรดา  ทองแก้ว โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงพิชญาภา  นันทพล โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงวรัทยา  บุดดาบุตร โรงเรียนสมนึกพิทยา ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงตรีรัตน์  ไชยมา โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงวริศรา  ปิดตนัง โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงอาทิตยา  อินทับ โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายชินวัฒน์  ดอกดวง โรงเรียนบ้านโคกนาโก ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงรตช  เต้าทอง โรงเรียนบ้านโคกนาโก ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงเทพนารี  เต้าทอง โรงเรียนบ้านโคกนาโก ป.6 วิทย์ประถม
384 นางสาววาสนา  อนุสนธิ์ โรงเรียนบ้านหนองชุม ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงกิรณา  คงมั่น โรงเรียนโคกสะอาดใหม่สามัคคี ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายธนชาต  ศรีกะสัง โรงเรียนโคกสะอาดใหม่สามัคคี ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงสริทร  สาระคร โรงเรียนโคกสะอาดใหม่สามัคคี ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงอัญชลีรัตนื  สร้อยพรม โรงเรียนโคกสะอาดใหม่สามัคคี ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงอัญชรีรัตน์  สร้อยพรม โรงเรียนโคกสะอาดใหม่สามัคคี ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงกรรณิกา  ประชามิ่ง โรงเรียนบ้านคำกลาง ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายเจษฎาพร  บุญศรี โรงเรียนบ้านคำกลาง ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายณัฐวุฒิ  เมืองโคตร โรงเรียนบ้านคำกลาง ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงธิติกานต์  คำใจ โรงเรียนบ้านคำกลาง ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายภิญโญ  ว่องไว โรงเรียนบ้านคำกลาง ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงยุพาพักตร์  วังมา โรงเรียนบ้านคำกลาง ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายอภิวิชญ์  สนใจ โรงเรียนบ้านคำกลาง ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายชัยพล  คูณทอง โรงเรียนบ้านกุดโจด ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายพิชญุตม์  ปะจะนัง โรงเรียนบ้านกุดโจด ป.6 คณิตประถม
399 เด็กชายรัฐนันท์  แขวงภูเขียว โรงเรียนบ้านกุดโจด ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายรัฐภูมิ  สามารถ โรงเรียนบ้านกุดโจด ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายเศรษฐวุฒิ  เถาว์ชาลี โรงเรียนบ้านกุดโจด ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงสุนันท์ทา  บุญยะการ โรงเรียนบ้านกุดโจด ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงสุนิสา  อ่างคำ โรงเรียนบ้านกุดโจด ป.6 คณิตประถม
404 เด็กชายอภินันท์  ประทีป โรงเรียนบ้านกุดโจด ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายอภิวัฒ  พวงดี โรงเรียนบ้านกุดโจด ป.6 คณิตประถม
406 เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงคำ โรงเรียนบ้านหนองโสน ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ผ่านเมือง โรงเรียนบ้านหนองโสน ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จากผา โรงเรียนบ้านหนองโสน ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงสุพิชญา  มากกลาง โรงเรียนบ้านหนองโสน ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กชายกีรติ  สงตลาด โรงเรียนบ้านกุดหิน ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงธีราพร  แสนสิ่ง โรงเรียนบ้านกุดหิน ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายนวพล  สอนศิลป์ โรงเรียนบ้านกุดหิน ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงปิยะธิดา  สระทองดี โรงเรียนบ้านกุดหิน ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงพัชรา  ศรีวันคำ โรงเรียนบ้านกุดหิน ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงภัทราพร  ทองอ่อน โรงเรียนบ้านกุดหิน ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงรินรดา  ศิริดล โรงเรียนบ้านกุดหิน ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายเศรษฐศักดิ์  มาตขาว โรงเรียนบ้านกุดหิน ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายนพรัตน์  ผิวทอง โรงเรียนบ้านโคกก่อง ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงวิมลลักษณ์  รักษาวงศ์ โรงเรียนบ้านโคกก่อง ป.6 คณิตประถม
420 เด็กชายสุรศักดิ์  บรรลุสันต์ โรงเรียนบ้านโคกก่อง ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงเกตนิพา  สุทธิอาคาร โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายจักรพงษ์  บุญทศ โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงจารุวรรณ  สีสุวรรณ โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ ป.6 คณิตประถม
424 เด็กหญิงชนนิกานต์  กุณรักษ์ โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รัตนเทพ โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ ป.6 คณิตประถม
426 เด็กชายเดชาวัต  กุณรักษ์ โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงทิพานัน  ทองวรรณ โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ ป.6 คณิตประถม
428 เด็กหญิงนัฐลดา  ตีตา โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ ป.6 คณิตประถม
429 เด็กหญิงนิราภร  พรมจันทร์ โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ ป.6 คณิตประถม
430 เด็กชายประเสริฐพร  ขวัญนอน โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ ป.6 คณิตประถม
431 เด็กชายพงศ์พันธุ์  กลมเกลียว โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ ป.6 คณิตประถม
432 เด็กหญิงพรพิมล  ชูรัตน์ โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ ป.6 คณิตประถม
433 เด็กชายพรมเมศวร์  บุญทวี โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ ป.6 คณิตประถม
434 เด็กชายรัฐศาสตร์  บุญทวี โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ ป.6 คณิตประถม
435 เด็กหญิงวชิราภรณ์  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงวริษา  ไชยเลิศ โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ ป.6 คณิตประถม
437 เด็กหญิงศรีสุดา  สีสุวรรณ โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ ป.6 คณิตประถม
438 เด็กชายอนุรักษ์  พิมศักดิ์ โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ ป.6 คณิตประถม
439 เด็กหญิงอารยา  จันทร์สวย โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ ป.6 คณิตประถม
440 เด็กชายเอกรวี  ยาวไธสง โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ ป.6 คณิตประถม
441 เด็กชายพรหมเมศวร์  บุญทวี โรงเรียนบ้านนองสองห้องทรัพย์เจริญ ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วพิลึก โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงดวงจันทร์  ขุนนคร โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายปรีชา  รสปุ้ง โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายภูรินทร์  ภักดี โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงวรรณภา  สีกา โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายวสุรัตน์  อินทร์กอง โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายศุกลวัฒน์  สุวรรณเพชร โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายศุภวิชญ์  มุเสรี โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายสนธิชัย  เมืองหงษ์ โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายจิรวัฒน์  ชิณโคตร โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก ป.6 คณิตประถม
452 เด็กชายฉัตรดนัย  บุตรวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก ป.5 คณิตประถม
453 เด็กหญิงณัฐวิภา  สุวะรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก ป.6 คณิตประถม
454 เด็กชายธนวัฒน์  ขันอาสา โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก ป.6 คณิตประถม
455 เด็กชายธนวัฒน์  อุณาวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก ป.6 คณิตประถม
456 เด็กหญิงนันทภัค  ร่มโพธิ์ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก ป.6 คณิตประถม
457 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สุดดี โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก ป.6 คณิตประถม
458 เด็กชายภูวไนย  พนาสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงศรัญพร  สุชะนะชา โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก ป.6 คณิตประถม
460 เด็กชายอติเทพ  นกงาม โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงกรรนิการ์  ใสสด โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
462 เด็กหญิงกุลวดี  เนื้อนวล โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
463 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีมาตย์ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  บุตรวงศ์ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
465 เด็กหญิงชโลธร  จันทรภูมี โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
466 เด็กหญิงปพิชญา  พงษ์แสน โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
467 เด็กหญิงพรชิตา  โมระดา โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงพัชราภา  บุดดาบุตร โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
469 เด็กชายศุภกิตต์  สมทรัพย์ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
470 เด็กชายอภิรักษ์  บุเงิน โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ ป.6 คณิตประถม
471 นายกิตติพงษ์  สุดาบัตร โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
472 นางสาวชลธิราพร  ดวงคำ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
473 นายชัยวัฒน์  บุญจันทร์ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
474 นางสาวดารินทร์  วิลัยกุล โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
475 นางสาวปนัดดา  ดีดวงพันธ์ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงปาณรวี  เชื้อทอง โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
477 นายปิยะ  สุขศรี โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
478 นางสาวพิมลพรรณ  จันทะเหลา โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
479 นางสาวพิมสาย  ไชยบุตร โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
480 นางสาวสุภารัตน์  จันทะมาลา โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
481 นางสาวสุวรรณา  สุดใจ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
482 นางสาวอุทัยวดี  ไชยลี โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงกฤตยานี  บัวชัย โรงเรียนบ้านนาเรียง ป.6 คณิตประถม
484 เด็กหญิงจารุวรรณ  พะลังมาก โรงเรียนบ้านนาเรียง ป.6 คณิตประถม
485 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีวอุไร โรงเรียนบ้านนาเรียง ป.6 คณิตประถม
486 เด็กหญิงชลธิชา  ไพรสันเทียะ โรงเรียนบ้านนาเรียง ป.6 คณิตประถม
487 เด็กชายชัชวาล  เงินยวง โรงเรียนบ้านนาเรียง ป.6 คณิตประถม
488 เด็กชายธนวุฒิ  จุลการ โรงเรียนบ้านนาเรียง ป.6 คณิตประถม
489 เด็กหญิงวรารัตน์  คำเสียง โรงเรียนบ้านนาเรียง ป.6 คณิตประถม
490 เด็กชายสรวิชย์  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนบ้านนาเรียง ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีวะอุไร โรงเรียนบ้านนาเรียง ป.6 คณิตประถม
492 เด็กหญิงอนัญญา  ว่องไว โรงเรียนบ้านนาเรียง ป.6 คณิตประถม
493 เด็กชายอภิชาติ  พันเลิศ โรงเรียนบ้านนาเรียง ป.6 คณิตประถม
494 เด็กชายอภิสิทธิ์  ฮาดแมน โรงเรียนบ้านนาเรียง ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายไกรวิทญ์  เวียงสมุทร โรงเรียนบ้านนาเรียง ม.3 คณิต ม.ต้น
496 นางสาวพัชริดา  ศรีะอุไร โรงเรียนบ้านนาเรียง ม.3 คณิต ม.ต้น
497 นางสาวยุวธิดา  กลิ่นถาวร โรงเรียนบ้านนาเรียง ม.3 คณิต ม.ต้น
498 นางสาววิลาัณย์  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนบ้านนาเรียง ม.3 คณิต ม.ต้น
499 นายวุฒิศักดิ์  คำสุข โรงเรียนบ้านนาเรียง ม.3 คณิต ม.ต้น
500 นายอนิรุต  ศรีมันตะ โรงเรียนบ้านนาเรียง ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงกฤตยาณี  บัวชัย โรงเรียนบ้านนาเรียง ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายณัฏฐปกรณ์  บุญเกิด โรงเรียนบ้านโสกน้ำใส ป.6 คณิตประถม
503 เด็กหญิงนิรมล  พันธ์ภักดิ์ โรงเรียนบ้านโสกน้ำใส ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงกัลยรัตน์  รุ่งราม โรงเรียนบ้านกุดไกรสร ป.6 คณิตประถม
505 เด็กหญิงพรทิภา  ไตรภูมิ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร ป.6 คณิตประถม
506 เด็กหญิงจันจิรา  กาลจักร โรงเรียนบ้านกุดไกรสร ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงชนภัทรี  บุญทวี โรงเรียนบ้านกุดไกรสร ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายชุติพนธ์  แสงศรีคำ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงณัฐนิชา  อุทัยศรี โรงเรียนบ้านกุดไกรสร ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงณัฐพริมา  สาระบาล โรงเรียนบ้านกุดไกรสร ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงธนภรณ์  ตาสว่าง โรงเรียนบ้านกุดไกรสร ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงนิภาพร  ชื่นตา โรงเรียนบ้านกุดไกรสร ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงปิยานุช  แสวงผล โรงเรียนบ้านกุดไกรสร ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงยุพาภรณ์  ภูจุธาตุ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงรดาวัลย์  ขาวสอาด โรงเรียนบ้านกุดไกรสร ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงรพีพรรณ  กาลจักร์ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กชายรัฐพงษ์  จอดนอก โรงเรียนบ้านกุดไกรสร ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงลัดดา  พยุงวงษ์ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงอรษา  เกษมคุณารักษ์ โรงเรียนบ้านกุดไกรสร ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กชายดนัย  อัคบุตร โรงเรียนบ้านหนองบอน ป.6 คณิตประถม
521 เด็กชายวัฒนะพันธ์  จันทะมาตย์ โรงเรียนบ้านหนองบอน ป.6 คณิตประถม
522 เด็กหญิงศิริยุภา  บุราณ โรงเรียนบ้านหนองบอน ป.6 คณิตประถม
523 นายเตชินท์  บุตรอำคา โรงเรียนบ้านหนองบอน ม.3 คณิต ม.ต้น
524 นายนนธวัฒน์  ศรีสาร โรงเรียนบ้านหนองบอน ม.3 คณิต ม.ต้น
525 นางสาวสุธากร  จันทร์ดี โรงเรียนบ้านหนองบอน ม.3 คณิต ม.ต้น
526 นายอานนท์  แสงพล โรงเรียนบ้านหนองบอน ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงปภัสรา  อรรคบุตร โรงเรียนบ้านหนองบอน ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงพรทิพภา  จันทะมาตย์ โรงเรียนบ้านหนองบอน ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงแพรวา  ปะมาคะเต โรงเรียนบ้านหนองบอน ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงวรรณิศา  สีวะสุทธ์ โรงเรียนบ้านหนองบอน ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงอรยา  ศักดิ์ศรี โรงเรียนบ้านหนองบอน ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงจันญารัตน์  พรมโสดา โรงเรียนบ้านนิคม ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงจิราพร  เนินทราย โรงเรียนบ้านนิคม ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงปัทมาพร  สังขวนิช โรงเรียนบ้านนิคม ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงโสลญา  ประจวบสุข โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงอาทิตยา  เหล่าสิงห์ลา โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงปัจมาพร  เนตรหาญ โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ไชยบุรัมย์ โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงกนกวรรณ  สัตย์ซื่อ โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย ป.6 คณิตประถม
540 เด็กหญิงจารุวรรณ  มนต์เจริญ โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย ป.6 คณิตประถม
541 เด็กชายเจษฎา  นางาม โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย ป.6 คณิตประถม
542 เด็กชายณัฐพล  ศรีจันงาม โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงทิพามณี  มีนำพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย ป.6 คณิตประถม
544 เด็กชายธนกฤติ  แก้วใส โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย ป.6 คณิตประถม
545 เด็กชายธนโชติ  พึ่งตน โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย ป.6 คณิตประถม
546 เด็กหญิงพัชรินทร์  เสน่ห์พูด โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย ป.6 คณิตประถม
547 เด็กหญิงวิลาศิณี  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย ป.6 คณิตประถม
548 เด็กชายสุธินัน  ธนารักษ์ โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย ป.6 คณิตประถม
549 เด็กชายสุภัทรชัย  เส้นเศษ โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย ป.6 คณิตประถม
550 เด็กหญิงฉมาพร  ศรีชนะ โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงชุติมา  พ่อยันต์ โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง ป.4 คณิตประถม
552 เด็กชายโชคชัย  แทบท้าว โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง ป.5 คณิตประถม
553 เด็กหญิงดลญา  ปันเมือง โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง ป.6 คณิตประถม
554 เด็กชายธนวินท์  ส่วนเสน่ห์ โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง ป.5 คณิตประถม
555 เด็กชายธนัชชัย  บุริทัศน์ โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง ป.4 คณิตประถม
556 เด็กชายผดุงเดช  คำนนท์ โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง ป.5 คณิตประถม
557 เด็กหญิงแมงปอ  สุทธิประภา โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง ป.5 คณิตประถม
558 เด็กหญิงสุกัญญา  ทุมเสน โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง ป.5 คณิตประถม
559 เด็กหญิงสุนิสา  ศรีชนะ โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง ป.5 คณิตประถม
560 เด็กหญิงสุพิชญาภรณ์  ศรีชัย โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง ป.5 คณิตประถม
561 เด็กหญิงเกริน  ใจช่วง โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.6 คณิตประถม
562 เด็กหญิงคัชรินทร์  ธุระพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.6 คณิตประถม
563 เด็กชายณัฐวุฒิ  วงชารี โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.6 คณิตประถม
564 เด็กชายปวัณฤทธิ์  ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.6 คณิตประถม
565 เด็กชายภูตะวัน  วาตา โรงเรียนบ้านหนองแวง ป.6 คณิตประถม
566 นางสาวโชติพร  วันชัย โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว ม.3 คณิต ม.ต้น
567 นายดลฤทธิ์  ศิริเติม โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายธนากร  สารมาศ โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว ม.3 คณิต ม.ต้น
569 นายปัญญา  ชุมศรี โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว ม.3 คณิต ม.ต้น
570 นายภราดร  อุคำ โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว ม.3 คณิต ม.ต้น
571 นางสาวมณีรัตน์  รักสะอาด โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว ม.3 คณิต ม.ต้น
572 นางสาวมนฑกานต์  ปุนปอง โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว ม.3 คณิต ม.ต้น
573 นางสาวศศิธร  ไชยอักษร โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว ม.3 คณิต ม.ต้น
574 นางสาวสาวิณี  สีวะอุลัย โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว ม.3 คณิต ม.ต้น
575 นายสิตานันท์  รสจันทร์ โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว ม.3 คณิต ม.ต้น
576 นางสาวสุดสะแนน  แสนศรี โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว ม.3 คณิต ม.ต้น
577 นางสาวอมรรัตน์  ดอกจันทร์ โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงกัลยาณี  ชัยวิจิตร โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายฉัตรโชค  สอนวงค์ โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายธีรพงศ์  ทองบุตร โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายบวรลักษณ์  มีชัย โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงพัชชา  รสจันทร์ โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายพีระ  ห้องแซง โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงภัทรธิดา  กุมารสิทธิ์ โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงยลรดี  คำโสภา โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงยุพารัตน์  มิตรรัก โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงวรัชยา  บางใบ โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายวุฒิทนา  ไชยแสง โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงศรัณรัตน์  วะหาโร โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายศุภกร  ปุนปอง โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงสุธาธาร  สมประสงค์ โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายอชิรกานต์  นครธรรม โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายอัครศิลป์  แสนศรี โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายจารุวัฒน์  คอยตาม โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
595 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ใจเขียว โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
596 เด็กหญิงพัชรินทร์  จันคีลี โรงเรียนบ้านหนองหว้า ป.6 คณิตประถม
597 เด็กหญิงนงค์รักษ์  จันทะโสม โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ ป.6 คณิตประถม
598 เด็กชายคฑาวุธ  โชติเนตร โรงเรียนบ้านโกกกอกหินเหล็กไฟ ป.6 คณิตประถม
599 เด็กชายคมสันต์  กินรีวงศ์ โรงเรียนบ้านโกกกอกหินเหล็กไฟ ป.6 คณิตประถม
600 เด็กชายจักรพล  อุปชัย โรงเรียนบ้านโกกกอกหินเหล็กไฟ ป.6 คณิตประถม
601 เด็กชายชาติตระกูล  นิยมพงษ์ โรงเรียนบ้านโกกกอกหินเหล็กไฟ ป.6 คณิตประถม
602 เด็กหญิงฐิติญาภรณ์  ไชยรักษ์ โรงเรียนบ้านโกกกอกหินเหล็กไฟ ป.6 คณิตประถม
603 เด็กชายณเรณทร์ฤทธิ์  มั่นคง โรงเรียนบ้านโกกกอกหินเหล็กไฟ ป.6 คณิตประถม
604 เด็กหญิงธัญสินี  กินรีวงศ์ โรงเรียนบ้านโกกกอกหินเหล็กไฟ ป.6 คณิตประถม
605 เด็กชายธันยนันทน์  มั่นคง โรงเรียนบ้านโกกกอกหินเหล็กไฟ ป.6 คณิตประถม
606 เด็กชายธันวา  อุดมรัตน์ โรงเรียนบ้านโกกกอกหินเหล็กไฟ ป.6 คณิตประถม
607 เด็กชายกฤษดา  สารจันทร์ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ป.6 คณิตประถม
608 เด็กหญิงดากานดา  ผิวทอง โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ป.6 คณิตประถม
609 เด็กหญิงทักษอร  อินลี โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ป.6 คณิตประถม
610 เด็กชายธนกฤษ  ชินวงษ์ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ป.6 คณิตประถม
611 เด็กหญิงนรีกานต์  คุณารักษ์ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ป.6 คณิตประถม
612 เด็กหญิงณัฐพร  อุ่นอ่อน โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายธนกร  แสงทอง โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายธนธรณ์  ผดาเวช โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายธีรพันธ์  พรหล่อ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายธีระวัฒน์  ทุมจันทร์ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงปภัสสร  อักขรพันธ์ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายภานุวัฒน์  แสนสุข โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายมงคล  สนธิ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงมนิภา  ธีบูรณ์บุญ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายสุทากรณ์  จีนาวอน โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงจิรารัชต์  หมั่นเรียน โรงเรียนน้อมเกล้า ป.6 คณิตประถม
623 เด็กหญิงฐานิดา  บุญยืน โรงเรียนน้อมเกล้า ป.6 คณิตประถม
624 เด็กชายณครินทร์  เชื้อบัณฑิต โรงเรียนน้อมเกล้า ป.6 คณิตประถม
625 เด็กชายณัฐพล  ไกยนาม โรงเรียนน้อมเกล้า ป.6 คณิตประถม
626 เด็กหญิงพิมพ์ใจ  สิทธิ โรงเรียนน้อมเกล้า ป.6 คณิตประถม
627 เด็กหญิงภวิกา  ผิวเหลือง โรงเรียนน้อมเกล้า ป.6 คณิตประถม
628 เด็กชายภูมิพัฒน์  ฤทธิ์เดช โรงเรียนน้อมเกล้า ป.6 คณิตประถม
629 เด็กหญิงมณีรินทร์  แสนสาร โรงเรียนน้อมเกล้า ป.6 คณิตประถม
630 เด็กชายราเมศวร์  ผิวเหลือง โรงเรียนน้อมเกล้า ป.6 คณิตประถม
631 เด็กชายวัชรพล  นันทะพันธ์ โรงเรียนน้อมเกล้า ป.6 คณิตประถม
632 เด็กชายวิโรจน์  ดุลบดี โรงเรียนน้อมเกล้า ป.6 คณิตประถม
633 เด็กชายวิศรุต  ผิวเหลือง โรงเรียนน้อมเกล้า ป.6 คณิตประถม
634 เด็กชายอัครเดช  ผิวเหลือง โรงเรียนน้อมเกล้า ป.6 คณิตประถม
635 เด็กหญิงอังสุมาลี  ผิวเหลือง โรงเรียนน้อมเกล้า ป.6 คณิตประถม
636 นางสาวกมลทิพย์  ปัทวงศ์ โรงเรียนน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
637 นายชวัลวิท  คนไว โรงเรียนน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
638 นายณัฐวุฒิ  นามสมดี โรงเรียนน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
639 นางสาวดวงกมล  ศรีวงษา โรงเรียนน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
640 นางสาวดวงนภา  ศรีวงษา โรงเรียนน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
641 นายธนกฤต  ไกรกล โรงเรียนน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
642 นายนนธวัฒน์  ผิวเหลือง โรงเรียนน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
643 นางสาวปาลิณา  อินทร์พวง โรงเรียนน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
644 นางสาวพลอย  นาดี โรงเรียนน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
645 นางสาวพัชรี  ขันทอง โรงเรียนน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
646 นางสาวพิมพ์นภา  บันตะบอน โรงเรียนน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
647 นายสมรภูมิ  ไกรกล โรงเรียนน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
648 นางสาวสุจิตรา  มิ่งขวัญ โรงเรียนน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
649 นางสาวอนัญญา  สมคะเณย์ โรงเรียนน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
650 นายเอกพจน์  แก้วอุดร โรงเรียนน้อมเกล้า ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงวรนุช  ผึ่งผาย โรงเรียนบ้านท่าศิลา ป.5 คณิตประถม
652 เด็กชายวัชรพล  เชียงเครือ โรงเรียนบ้านท่าศิลา ป.4 คณิตประถม
653 เด็กชายศุกลวัฒน์  ห้องแซง โรงเรียนบ้านท่าศิลา ป.5 คณิตประถม
654 เด็กหญิงศุภกานต์  นิรวมรัมย์ โรงเรียนบ้านท่าศิลา ป.4 คณิตประถม
655 เด็กชายสมศักดิ์  หล้าพิมพ์ โรงเรียนบ้านท่าศิลา ป.6 คณิตประถม
656 เด็กชายสุรชัย  หล้าพิมพ์ โรงเรียนบ้านท่าศิลา ป.6 คณิตประถม
657 เด็กชายอชิรวัฒ์  เจริญตา โรงเรียนบ้านท่าศิลา ป.4 คณิตประถม
658 เด็กหญิงอรปรียา  หน่อคำผุย โรงเรียนบ้านท่าศิลา ป.5 คณิตประถม
659 เด็กหญิงอินทิมา  เจริญตา โรงเรียนบ้านท่าศิลา ป.6 คณิตประถม
660 เด็กหญิงพิชญาภา  ห้องแซง โรงเรียนบ้านท่าศิลา ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงวิชญาดา  อุณาวรรณ์ โรงเรียนบ้านท่าศิลา ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กชายคุณวุฒิ  ทองเฟื่อง โรงเรียนบ้านบะคอม ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงชีวาพร  บุญศรี โรงเรียนบ้านบะคอม ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายพงศกร  ทองเฟื่อง โรงเรียนบ้านบะคอม ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายภูมิทัศน์  ทองเฟื่อง โรงเรียนบ้านบะคอม ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงรัชนีกร  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านบะคอม ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายวันชัย  สว่างวงษ์ โรงเรียนบ้านบะคอม ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านบะคอม ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายจิตติ  แสงสุข โรงเรียนบ้านคำเตย ป.6 คณิตประถม
670 เด็กหญิงชลธิชา  บุทธิจักร์ โรงเรียนบ้านคำเตย ป.6 คณิตประถม
671 เด็กชายพีรพัฒน์  พรทิพย์ โรงเรียนบ้านคำเตย ป.6 คณิตประถม
672 เด็กชายพีรพัฒน์  เผ่าเพ็ง โรงเรียนบ้านคำเตย ป.6 คณิตประถม
673 เด็กชายศุภชัย  อายุกลาง โรงเรียนบ้านคำเตย ป.6 คณิตประถม
674 เด็กหญิงสุรีพร  ทองบ่อ โรงเรียนบ้านคำเตย ป.6 คณิตประถม
675 เด็กชายอโณทัย  ไตรยวงศ์ โรงเรียนบ้านคำเตย ป.6 คณิตประถม
676 เด็กชายอภินันท์  ผุดผ่อง โรงเรียนบ้านคำเตย ป.6 คณิตประถม
677 เด็กชายสาธรศักดิ์  แก้วกลมรัตน์ โรงเรียนบ้านหัวนา ป.4 คณิตประถม
678 เด็กชายอภิวิชญ์  โคตรทุมมา โรงเรียนบ้านหัวนา ป.6 คณิตประถม
679 เด็กหญิงกัญญภรณ์  พิกาศ โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายธนพนธ์  บุญทศ โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงปนัสดา  ลุนบุตร โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงพนิดา  นาคำ โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายสถิตคุณ  ศรีอ่อน โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ธงไชย โรงเรียนบ้านเตาไห ป.6 คณิตประถม
685 นางสาวจิยารัตน์  ธงไชย โรงเรียนบ้านเตาไห ม.3 คณิต ม.ต้น
686 นายธนวินท์  โลเกตุ โรงเรียนบ้านเตาไห ม.3 คณิต ม.ต้น
687 นางสาวภัทราทิพย์  แก่นนาคำ โรงเรียนบ้านเตาไห ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงกัลยกร  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านเตาไห ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายนันทวัฒน์  ละครล้ำ โรงเรียนบ้านเตาไห ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงพรพิมล  สมสาย โรงเรียนบ้านเตาไห ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงพิชญวดี  ป้องโล่ห์ โรงเรียนบ้านเตาไห ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงวรนุช  ผาริวงศ์ โรงเรียนบ้านเตาไห ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงสิริวิมล  ไพสี โรงเรียนบ้านเตาไห ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงสุนิสา  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านเตาไห ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายเจษฎา  ภาวะชัย โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ ป.6 คณิตประถม
696 เด็กชายธยากร  โสภา่่่่่เพียร โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ ป.6 คณิตประถม
697 เด็กหญิงเนตรดา่ว  สุดา่บุตร โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ ป.6 คณิตประถม
698 เด็กหญิงปริญา่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่  ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่สมประสงค์ โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ ป.6 คณิตประถม
699 เด็กชายภานุพงศ์  ทิพย์ผล โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ ป.6 คณิตประถม
700 เด็กหญิงวริยา่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่  ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เนระวงศ์ โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ ป.6 คณิตประถม
701 เด็กหญิงกรรณิการ์  คุณสุทธิ์ โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา ป.6 คณิตประถม
702 เด็กหญิงฉัตรชนก  ทิพบับหลาบ โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา ป.6 คณิตประถม
703 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วรบุตร โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา ป.6 คณิตประถม
704 เด็กชายณัฐพล  บุญแท้ โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา ป.6 คณิตประถม
705 เด็กชายธนดล  พูลทวี โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา ป.6 คณิตประถม
706 เด็กหญิงพัชริดา  ลวดทอง โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา ป.6 คณิตประถม
707 เด็กหญิงพิชชาพร  มากศรทรง โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา ป.6 คณิตประถม
708 เด็กหญิงศุภสุตา  จำปา โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา ป.6 คณิตประถม
709 เด็กหญิงสมายพร  เพชรไพร โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา ป.6 คณิตประถม
710 เด็กหญิงสาริศา  มูลหลวง โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา ป.6 คณิตประถม
711 เด็กชายอภิวิชญ์  ภาเรือง โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา ป.6 คณิตประถม
712 เด็กชายชัยวัฒน์  เวสา โรงเรียนบ้านไทยเจริญ ป.6 คณิตประถม
713 เด็กหญิงดรุณี  สุยคำไฮ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ ป.6 คณิตประถม
714 เด็กชายธนภัทร  ไชยสัจ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ ป.6 คณิตประถม
715 เด็กหญิงนิลยา  พิมาลัย โรงเรียนบ้านไทยเจริญ ป.6 คณิตประถม
716 เด็กหญิงภัชริดา  สุยคำไฮ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ ป.6 คณิตประถม
717 เด็กชายภาณุเดช  คำทวี โรงเรียนบ้านไทยเจริญ ป.6 คณิตประถม
718 เด็กชายภูมิพัฒน์  สายชารี โรงเรียนบ้านไทยเจริญ ป.6 คณิตประถม
719 เด็กหญิงอรยา  เมืองพวน โรงเรียนบ้านไทยเจริญ ป.6 คณิตประถม
720 เด็กหญิงกมลวรรณ  ฮงทอง โรงเรียนบ้านไทยเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายจิรวัฒน์  ไตรยพันธ์ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
722 นายฐิติภูมิ  มูลสาร โรงเรียนบ้านไทยเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายวีรภัทร  พาดำเนิน โรงเรียนบ้านไทยเจริญ ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงอินทิรา  ถาวร โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงชาลิสา  ณ ระนอง โรงเรียนบ้านนางาม ป.6 คณิตประถม
726 เด็กชายสหภาพ  พลมาตย์ โรงเรียนบ้านนางาม ป.6 คณิตประถม
727 เด็กหญิงชนินาถ  ศิริวรรณ โรงเรียนบ้านนางาม ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงอัมรา  ประสงค์บัณฑิต โรงเรียนบ้านนางาม ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายอาทิตย์  ทับแสง โรงเรียนบ้านนางาม ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงตวิษา  วิบูรย์กูล โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร ป.6 คณิตประถม
731 เด็กหญิงวริศรา  ลครไชย โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร ป.6 คณิตประถม
732 เด็กหญิงอารียา  มาตขาว โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร ป.6 คณิตประถม
733 เด็กหญิงชลธิรา  มงคลภาส โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงบุษราคัม  จันทร์หงษ์ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงสไบทิพย์  มาตยาขันธ์ โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงกัลยารัตน์  แคล้วภัย โรงเรียนบ้านมันปลา ป.6 คณิตประถม
737 เด็กหญิงจันทิมา  อินเหง้า โรงเรียนบ้านมันปลา ป.6 คณิตประถม
738 เด็กหญิงชนกนันท์  เปี่ยมน้อย โรงเรียนบ้านมันปลา ป.6 คณิตประถม
739 เด็กชายโชคชัยพร  สิมมา โรงเรียนบ้านมันปลา ป.6 คณิตประถม
740 เด็กหญิงณัฐณิชา  วิรัตน์ โรงเรียนบ้านมันปลา ป.6 คณิตประถม
741 เด็กชายเตวิชญ์  แสงฉวี โรงเรียนบ้านมันปลา ป.6 คณิตประถม
742 เด็กชายธวัชชัย  ดีงาม โรงเรียนบ้านมันปลา ป.6 คณิตประถม
743 เด็กหญิงปราริสา  ดอกไม้เพชร โรงเรียนบ้านมันปลา ป.6 คณิตประถม
744 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไชยคำ โรงเรียนบ้านมันปลา ป.6 คณิตประถม
745 เด็กหญิงพิไลวรรณ  นามวิรัช โรงเรียนบ้านมันปลา ป.6 คณิตประถม
746 เด็กชายวัชรพล  ปัญญาวุธ โรงเรียนบ้านมันปลา ป.6 คณิตประถม
747 เด็กหญิงสุปราณี  วงศ์นอก โรงเรียนบ้านมันปลา ป.6 คณิตประถม
748 เด็กหญิงอรกัญญา  ทรัพย์ผลไทย โรงเรียนบ้านมันปลา ป.6 คณิตประถม
749 เด็กชายอัทฒกร  โอสถานุเคราะห์ โรงเรียนบ้านมันปลา ป.6 คณิตประถม
750 เด็กหญิงจิราพร  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม ป.6 คณิตประถม
751 เด็กชายณัฐภูมิ  หนองแคน โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม ป.6 คณิตประถม
752 เด็กชายนครินทร์  สามารถ โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม ป.6 คณิตประถม
753 เด็กหญิงนวรัตน์  สะตะ โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม ป.6 คณิตประถม
754 เด็กชายวรากร  เพชรจิตร โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม ป.6 คณิตประถม
755 เด็กหญิงศรุตา  ชนะวงศ์ โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม ป.6 คณิตประถม
756 เด็กชายก้านกนก  ช่วยรักษ์ โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กชายกรวิชญ์  มณีบูลย์ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา ป.4 คณิตประถม
758 เด็กชายกฤตบุญ  บัวทอง โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
759 เด็กชายคฑาวุธ  บุญคำ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
760 เด็กหญิงธัญญานี  เศษสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
761 เด็กหญิงปวริศา  บัวทอง โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
762 เด็กหญิงพัชรพร  ธาตุทอง โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
763 เด็กชายรัฐภูมิ  อุตมาลา โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา ป.6 คณิตประถม
764 เด็กหญิงวนิดา  น้อยหอม โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
765 เด็กชายศักรินทร์  ศรีวะโสภา โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา ป.5 คณิตประถม
766 เด็กหญิงกนกวดี  จากผา โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กชายกฤตพล  กิตติลาภ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กชายจิรภัทร  จึงจิรโรจน์ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงชญานิศ  ศิริพิลา โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงทักษพร  อรอินทร์ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงธัญญาเรศ  ทิพรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงธัร์วรา  หาริชัย โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กชายวรากร  สระบัว โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงสุปรียา  วรสาร โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงสุรัสวดี  หัสดี โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา ป.5 วิทย์ประถม