รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกฤตพร  แสนสิ่ง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤตยชญ์  เวชกามา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกฤติน  ขุ่ยลานหญ้า โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกฤษฎานันท์  เวชกามา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายกันตินันท์  แก้วหลาง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกานต์กนกศ์  เดชพละ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายจิตติพัฒน์  ศรีวะรมย์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ไชยงาม โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจิรัชญา  อินทร์ขาว โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงชนิกานต์  ชูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงณัฎฐ์วรินทร์  สีลาวัน โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญทวี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ยาวะโนภาส โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณิชกานต์  กาศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายเตชินท์  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายทรงกิตติ  พรมณี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายทีปกร  อินทะมน โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายเทพธราดล  ทองเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายแทนสิทธิ์  วิชา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงธนัชพร  สายแวว โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุดชาฎา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงธันยพร  ดวงมุลตรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงธิติกาญจน์  พีรธรรมวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายธีรภัทร  บรรลือหาญ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายธีรศานต์  ลำพุทธา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายธีรัช  โคตรนิยา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายธุวานันท์  ยุคันตวรานันท์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายนครินทร์  สุนทรา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายนวิน  ภูทอง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายนาธาน  เลวิ่น โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายปรมะ  สุขพอดี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายปรมัตถ์  หาดี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงปวริศา  ไตรยสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงปิ่นปภาดา  พรมราช โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายพงศ์กฤต  สลับศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงพชรอร  เรืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงพรชนก  คลังดงเค็ง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงพิมพกานต์  สิงห์นันท์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กรมขุนทด โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงพิมลพรรณ  ทองสี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายพิริยพงศ์  อามาตมนตรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงแพทย์สิดา  โพธิประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงภัทราวดี  คำพึง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายรณกฤต  คำสุข โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายรัฐนนท์  มิระสิงห์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงรัตฐิญา  สอนลา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายวรชนก  วัฒนเรืองโกวิท โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงวิกาญดา  ชำนาญค้า โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงศิริรัตน์  เจริญชัย โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงสุวิชาฎา  เอมะ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายอติคุณ  จันทร์ไข โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงอนัญญา  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงอนัญญา  จำปาดี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายอิทธิกร  นนทะโชติ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงกชพรรณ  อารีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงกชพรรณ  เสาร์ทอง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดวงศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายกวินภพ  ชุมกาแสง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงกอขวัญ  โกมลเมธชัย โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายกันตพัฒน์  กิติศุภวัฒนา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายกันตภณ  อนันต์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงกานต์พิชชา  รักษาบุญ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงกิตติยาพร  ชัยเรียบ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงขวัญศิริกิตติ  มิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงจินตนา  วงษางาม โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายเจนวิทย์  ไวว่อง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงชยุดา  ศรีวะรมย์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงชลธิรศน์  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายชวกร  หมื่นแสน โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายชัย  คำิชิตธนาภา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายชาญรวินท์  สองสี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กชายเชียวชาญ  ขำจิต โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงญดา  ไกรสรกิตติคุณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายญาณพัฒน์  กุลน้อย โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สู้ณรงค์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายณัฐจักร์  อินทุสถิตยกุล โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กชายณัฐดนัย  ทองไทย โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงณัฐพร  สุนทรไชย โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงณัฐวดี  เรืองสันติกุล โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายณิชคุณ  สิทธิไพบูลย์สุข โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายเดชาพล  สุทธิสนพรกุล โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายตุลยวัต  นามโคตร โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายธนภัทร  อาจสมรรถ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงธาริษา  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายธิติรุต  ธารีราช โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงธีรญา  จันทะมาลา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายธีร์วินทร์  ศิริรัตนพันธ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงธีวรา  โอฆะพนม โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายนภัสรพี  อาจลึก โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงนัทธีพิสุทธิ์  ปกติ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงเบญญาภา  ถาวรศิริภัทร โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายปฐมพงษ์  ถวิล โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงปภัสรา  โนนศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงปภิชาญา  รุ่งรัศมี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงประกาญน์แก้ว  ศรีทองคำ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กชายปองคุณ  อาจลึก โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงปาณิสรา  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงปาณิสรา  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายปีติกานต์  คมขำ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายปุญญพัฒน์  บุญบรรลุ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายปุณณวิช  คำวัง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กชายพงศธร  มิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายพชร  แสวงดี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายพนมสิน  โสรถาวร โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงพลอยพัชร  สุวรรณสุทธิชัย โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงพิมญาดา  อินทนนต์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โพธิสิงห์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณา  พละศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงพิมพ์พร  โหตระไวศยะ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โพธิสิงห์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงพิมพิชญา  บุญดี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงพิยดา  อ่อนเฉวียง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายพีรวิชญ์  บุญสินพร้อม โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงเพชรกะรัต  สุวรรณสุทธิชัย โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงเพชรพัชชา  เคนเหลา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงแพรวา  พรมลี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงแพรวา  เหมลา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงภัคจิรา  เมนาเพ็ง โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงภัคจิรา  โสภาวรรณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงภัณฑิรา  กาลจักร โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงภัททิยา  มีไชยา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วสงค์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กชายภานุเดช  ศรีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายภูริพัฒน์  พันธ์สายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กชายเมธาสิทธิ์  จันทะไพร โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายรณกฤต  เจือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงรัตนาวดี  กะมุทา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงวรกมล  เสมอภาพ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงวรกัญญา  สิงหา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงวรขวัญพัฒน์  สายสอน โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายวรรธพงศ์  จำปาดี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงวรวลัญช์  ชั้นไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงศิรภัสสร  ไชยศรี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงสกุลรัตน์  มิรัตนไพร โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงสวิตตา  ไม่โศก โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายสิรวิชญ์  เปลี่ยนสี โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงสุกัญญาพัชร  คูหล้า โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงสุปรียา  ร่วมสุข โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ผาติประชา โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงอนัญญา  ก้อนน่วม โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงอรวรรณ  มูลสาร โรงเรียนอนุบาลยโสธร ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกีรติกา  เหล่าเงิน โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงฐิตาพร  แก้วสาร โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายบูรณ์พิภพ  ทองคำ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงเป็นหนึ่ง  สาลี โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายพงศธร  สิทธิพล โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายสุพจน์  บุญอ่อน โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงสุภัทตรา  วิเศษแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงนันฑิตา  วาจาดี โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงพัชรินทร์  สมจิตร โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายคณาพงษ์  อัตเศษถัง โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายคณาพงษ์  แสนสุข โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายชัชวาล  อัตเศษถัง โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงปนัสดา  บุญล้น โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายปัถพี  พรมหูต โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงภัสสร  พงษ์ธนู โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายม้าแสนหก  พร้อมจิต โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายรัตนพล  วันสุทะ โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายรุ่งโรจน์  ก้องเสียง โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายวิวิธชัย  ทองอ่อน โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายเพชรมณี  วาจาดี โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงศิรินทรา  บุญเผย โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงจีรพร  ทองหนุน โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงฐิติมา  กิ่งชา โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศรีแสน โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงณัฐนิชา  ทองมาก โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายเดชนะ  เหตุเกษ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายพงศภัค  ตุดถีนนท์ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงพิชญาภัค  จุ้ยนิ่ม โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายสกลวัฒณ์  วิเศษโวหาร โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงสิราวรรณ  สว่างช่วง โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายอติเทพ  กลิ่นใกล้ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงอภิวัฒณี  บุญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายนำชัย  เกาะน้ำใส โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายปรีชาพรรดิ์  นามบุญลือ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงพิชชานันท์  แก้วอาจ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงวันวิสา  ปะตังเวสัง โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายสุทธิภัทร  ต้นคำ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายอรรถพล  กลิ่นใกล้ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายกนกภัทร  เสงี่ยมศักดิ์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายกษิดิ์เดช  ดวงมุลตรี โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงกัญญาภัค  ลีลาศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายเจษฎา  สุศรีวรพฤฒิ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายธนภูมิ  จอมคำ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงนันทิพร  บุ้งทอง โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงปภัสสร  ศรีอรห์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงพัชริดา  สิงห์สำราญ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายพิชญะ  ประสงค์แก้ว โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงไพลิน  นรสาร โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายมีทรัพย์  แดงนอก โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงวรินทร  เอ้งฉ้วน โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงวลัยพร  โตจำเริญ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงวาทิตตา  ทองน้อย โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.5 คณิตประถม
194 เด็กชายศรันย์  ตรงตามคำ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงศุภิสรา  นามแก้ว โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงสุวิสา  นันทญาติ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายอภินันท์  วงศ์จำปา โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงกวินธิดา  แพงไธสง โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายกษิดิ์เดช  บรรทัดจันทร์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงเกวลิน  พินิจมนตรี โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงจันทกานต์  เสงี่ยมประเสริฐ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายชิษณุพงษ์  กลิ่นหอม โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายณภัทร  ปลิศิลป์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กชายณัฐพล  โพนทัน โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงดากานดา  เกียรติปริยัติ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงดุสิตา  สายงาม โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายทรรศนภูมิ  มุสิกะวงษ์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงทิพานัน  หอกคำ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายธนยศ  ยังมงคล โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายธนาวุธ  ดลสุข โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายปฏิญญา  ประสานศรี โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงปราณปรียา  กุดเป่ง โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงปิยะดา  เดชภูมิ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงปิยะธิดา  พูลสุข โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายปิยะวัฒน์  เสาสมภพ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายภาคิณ  เฉิดวาสนา โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงรัตนพร  พรมจันทร์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายวชิรวิทย์  ถากไม้แล้ว โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายวรินทร  สิ่งที่รัก โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายศุภกฤต  วิจิตขจี โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงอรัญญา  โกยรัมย์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงอินทิรา  สำรวมรัมย์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงภัทรกัญญา  โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านสำโรง ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงกนกอร  ขวัญทอง โรงเรียนชุมชนกู่จาน ป.5 คณิตประถม
226 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รันทม โรงเรียนชุมชนกู่จาน ป.4 คณิตประถม
227 เด็กชายธนากร  กลมเกลียว โรงเรียนชุมชนกู่จาน ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงนิชนันท์  ก๋าคำ โรงเรียนชุมชนกู่จาน ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงปีตินันท์  รักเพื่อน โรงเรียนชุมชนกู่จาน ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายพงษ์สวัสดิ์  พันเดช โรงเรียนชุมชนกู่จาน ป.4 คณิตประถม
231 เด็กชายพีรภทร  คงคารัตน์ โรงเรียนชุมชนกู่จาน ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงมานิตา  ฝูงใหญ่ โรงเรียนชุมชนกู่จาน ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงรัชชนก  มารุตพันธ์ โรงเรียนชุมชนกู่จาน ป.5 คณิตประถม
234 เด็กหญิงวรัญญา  ศรสูงเนิน โรงเรียนชุมชนกู่จาน ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงสุกัญญา  ทิมตะขบ โรงเรียนชุมชนกู่จาน ป.4 คณิตประถม
236 เด็กหญิงอธิชา  ล้ำเหลือ โรงเรียนชุมชนกู่จาน ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงกชกร  พอกพูน โรงเรียนชุมชนกู่จาน ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายกฤษฎา  มาลา โรงเรียนชุมชนกู่จาน ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองทา โรงเรียนชุมชนกู่จาน ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงกิติญา  สองเมือง โรงเรียนชุมชนกู่จาน ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงกุลสตรี  สมมาตร โรงเรียนชุมชนกู่จาน ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงจุฬารัตน์  หนูสง โรงเรียนชุมชนกู่จาน ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงชลธิชา  กลมเกลียว โรงเรียนชุมชนกู่จาน ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงชาลิสา  วิเศษแก้ว โรงเรียนชุมชนกู่จาน ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายธนากร  ถาวรพัฒน์ โรงเรียนชุมชนกู่จาน ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงธิดารักษ์  สายสอน โรงเรียนชุมชนกู่จาน ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายนพฤทธิ์  สมานมิตร โรงเรียนชุมชนกู่จาน ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงปรวี  ศรีโชค โรงเรียนชุมชนกู่จาน ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงประภารินทร์  ส่องแสง โรงเรียนชุมชนกู่จาน ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายภัทรพงษ์  พอกพูน โรงเรียนชุมชนกู่จาน ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายสงกรานต์  ดอกคำ โรงเรียนชุมชนกู่จาน ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงสติมา  พันเดช โรงเรียนชุมชนกู่จาน ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ถมปัด โรงเรียนชุมชนกู่จาน ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายอนุตร  สองเมือง โรงเรียนชุมชนกู่จาน ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงอภิษฎา  โตแก้ว โรงเรียนชุมชนกู่จาน ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายกฤษณภัทร  พรไพบูลย์ โรงเรียนบ้านดงจงอาง ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายกิตติพศ  เหง้าชารี โรงเรียนบ้านดงจงอาง ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายจิรวัฒน์  ทิมาทาน โรงเรียนบ้านดงจงอาง ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงจุฑามณี  บัวศรี โรงเรียนบ้านดงจงอาง ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายณัฐนันท์  โสวรรณา โรงเรียนบ้านดงจงอาง ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายธนากร  มลาวัน โรงเรียนบ้านดงจงอาง ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  คนธ์สูงเนิน โรงเรียนบ้านดงจงอาง ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายนพอนันต์  ทิพจักร์ โรงเรียนบ้านดงจงอาง ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายปิยณัฐ  ทิพประมวล โรงเรียนบ้านดงจงอาง ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงปิยดา  ทองแท้ โรงเรียนบ้านดงจงอาง ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายพงศกรณ์  จิตสุรมนตรี โรงเรียนบ้านดงจงอาง ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายพชรตนัย  บุญก่ำ โรงเรียนบ้านดงจงอาง ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงพัชรา  พลพวก โรงเรียนบ้านดงจงอาง ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายภูริภัสร์  พิมพ์ขาว โรงเรียนบ้านดงจงอาง ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงมุทิตา  มลาวรรณ โรงเรียนบ้านดงจงอาง ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายยุทธศักดิ์  ตองอ่อน โรงเรียนบ้านดงจงอาง ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายวัฒนา  คำเสนา โรงเรียนบ้านดงจงอาง ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายสิทธิกร  กัณหารา โรงเรียนบ้านดงจงอาง ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงสุพิชฌา  นอนิลศรี โรงเรียนบ้านดงจงอาง ป.6 คณิตประถม
275 นางสาวกชนันท์  ศาลาแสวง โรงเรียนบ้านดงจงอาง ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงกัณฑพร  พวงศรี โรงเรียนบ้านดงจงอาง ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงคณิตา  ทองแท้ โรงเรียนบ้านดงจงอาง ม.2 คณิต ม.ต้น
278 นายคมสันต์  ทองแท้ โรงเรียนบ้านดงจงอาง ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายเจริญชัย  ทองแท้ โรงเรียนบ้านดงจงอาง ม.2 คณิต ม.ต้น
280 นายเจษฎา  จอกแก้ว โรงเรียนบ้านดงจงอาง ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายฉินนรณ  รัตนวงค์ โรงเรียนบ้านดงจงอาง ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงชนัญชิดา  ผ่าโผน โรงเรียนบ้านดงจงอาง ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงณัฐกมล  ต้นวังหิน โรงเรียนบ้านดงจงอาง ม.2 คณิต ม.ต้น
284 นางสาวณัฐณิชา  สุขสอน โรงเรียนบ้านดงจงอาง ม.3 คณิต ม.ต้น
285 นางสาวนันธิดา  คำเสนา โรงเรียนบ้านดงจงอาง ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงปภัสศร  จอกแก้ว โรงเรียนบ้านดงจงอาง ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายพิริวัฒน์  สงค์ไพรสณฑ์ โรงเรียนบ้านดงจงอาง ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงมงคล  ประการแก้ว โรงเรียนบ้านดงจงอาง ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงมนต์นภา  ม่วงอร่าม โรงเรียนบ้านดงจงอาง ม.2 คณิต ม.ต้น
290 นางสาววันทนา  บรรจุแก้ว โรงเรียนบ้านดงจงอาง ม.3 คณิต ม.ต้น
291 นางสาวศศิมาศ  โยคสิงห์ โรงเรียนบ้านดงจงอาง ม.3 คณิต ม.ต้น
292 นายศุภชัย  ภูกระบิล โรงเรียนบ้านดงจงอาง ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายอนุรักษ์  ทองแท้ โรงเรียนบ้านดงจงอาง ม.3 คณิต ม.ต้น
294 นางสาวอรอุมา  ปีมา โรงเรียนบ้านดงจงอาง ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายอัสนีย์  อักโข โรงเรียนบ้านดงจงอาง ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายูศุภกิตติ์  ศาลาแสวง โรงเรียนบ้านดงจงอาง ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงพชรพร  ใจมั่น โรงเรียนบ้านดงจงอาง ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงพิชามญธุ์  สงค์ไพรสณฑ์ โรงเรียนบ้านดงจงอาง ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงสุรารักษ์  สมสืบ โรงเรียนบ้านดงจงอาง ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงกนกพร  พราวศรี โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
301 เด็กหญิงกนกพัชร  โสมรักษ์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
302 เด็กชายก้องภพ  ศรีหานู โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
303 เด็กชายคณิติน  พงศ์สุวรรณ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงชฎารัตน์  กีรติธร โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายชนนท์  ศรีม่วงกลาง โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
306 เด็กชายชลกร  ทาณะระ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
307 เด็กหญิงณหทัย  ชูรัตน์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
308 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เงางาม โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายณัฐดนัย  สุนทรา โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
310 เด็กชายธนพัช  วงษ์อุ่น โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
311 เด็กชายธนภัทร  ไชยงาม โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงธนิดา  เศรษฐะ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงธิดารัตน์  คงคอน โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
314 เด็กชายธีรเดช  เชื้อบัณฑิต โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงนริศรา  อาจหาญ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายปรวัฒน์  นนทะใส โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายปิยพัทธ์  นามคำ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
318 เด็กหญิงพรรณปพร  จรัญศิริไพศาล โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สาระคำ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายภูมิพัฒน์  จรูญรัตนา โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
322 เด็กชายมนัสวิน  ชูรัตน์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
323 เด็กหญิงมุกมีนา  ศรีบุญลือ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
324 เด็กชายเมธวิน  เกิดอิ่ม โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
325 เด็กชายวรภพ  ทองขาว โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงวริศรา  อารมย์รักษ์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.4 คณิตประถม
327 เด็กหญิงวาศินี  มณีฉาย โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
328 เด็กชายเศรษฐ์  นรศรี โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงสุพัชราภรณ์  หลวงแก้ว โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายสุรเชษฐ์  งามหลอด โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงสุรดา  จิตนภากาญจน์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงกชพรรณ  เข็มเพชร โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายกตัญญ์วัฒน์  โสมรักษ์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงกรกนก  อยู่เย็น โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงกัญญรัตน์  นาใจแก้ว โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงกัญญาพักตร์  สามสี โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พื้นแสน โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองวัฒน์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สาบก โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กชายกิตติปัญญา  ศาลางาม โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงเกวลิน  หงษ์แปด โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงขวัญจิรา  ไวว่อง โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงขวัญฤทัย  สายคำวงค์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายคณิศร  ทองบ้านทุ่ม โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายเฉลิมภูมิ  ภูคงน้ำ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงชนนภา  เยื้องกลาง โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงชนนิกานต์  หงษ์ทอง โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายญาณวิทย์  สีลารัตน์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงญาณาธิป  เศิกศิริ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โสมาบุตร โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงณัฐกานต์  แสงกล้า โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงณัฐนรี  โสมาบุตร โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายณัฐวรรธน์  ชาญวิรัตน์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายธนกฤติ  ผาริโน โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายธนภูมิ  ปิ่นสุวรรณ์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  อินอ่อน โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายธีรภัทร์  จิตกระเสริม โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายนนทวัฒน์  พิมลสวัสดิ์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงบัญฑิตา  ปัญญาใส โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงบุษยา  ภูมิฐาน โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายปรัตถกร  ศิลโภไคย โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีอุทธา โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงพรชุลี  ชูรัตน์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงพิญชฎา  แสงจันดา โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กชายยงยุทธ  ชูรัตน์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงรัญชนา  ชุมชน โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงรุจิญาภรณ์  สืบศรี โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงเรเชล  บุดดาหาร โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงวรรณภรณ์  บุตตะมะ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงศศิณัฐชยา  แก้วรักษา โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงศศิวิมล  เลานามสิงห์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายศุกลภัทร  บุญยก โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  ไตยรัตน์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงสุชาดา  เจริญ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายสุธี  กวนเมืองใต้ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงสุมนรัตน์  บุญยก โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงสุมินทร์ตรา  โคตรจรรยา โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายสุริยะพงศ์  ไชยงาม โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงอินทิรา  จันทร์ปัญญา โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กชายจักรกรี  มณีศรี โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงชนัญเนตร  เนตรหาญ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กชายเดชนรินทร์  โสมณวัตร์ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายผไทธร  อาชญาทา โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กชายภัทรพล  แพงบุดดี โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงศศิปรียา  กองเมิน โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงศุภสุตา  หงษ์คำ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.4 คณิตประถม
387 เด็กชายสุวิศิษฏิ์  อารีรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงกิรฏิกา  คำศรี โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงชนิสรา  บุญทวี โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงณัชทิชา  บุญทศ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงณัฎฐาวรนุช  ทองปาน โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงณัฐวดี  หูตาชัย โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ยาวะโนภาส โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงปรียานุช  เมืองโคตร โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงมีสุข  สว่างแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงเมย์ณิตรา  เจริญพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงสุชาวดี  ไชยรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายอติวิชญ์  สิทธิสุข โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงอพัชนิภา  คำหอม โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงอภิชญา  บัวโรย โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายกรภัทร  พันธ์สายเชื้อ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 คณิตประถม
402 เด็กชายชลัช  ณรงค์ชัยศุภกุล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 คณิตประถม
403 เด็กชายชัยวัฒน์  วิรุฬบุตร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  ตระกูลวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายณัฐพนธ์  เรืองมะเริง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 คณิตประถม
406 เด็กชายตรีภพ  เพียรชนะ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงตฤณญา  พลวิฑูรย์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงธนัชพร  ไชยสัจ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงนวินดา  รอดวินิจ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 คณิตประถม
410 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  สุนทรา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงปณิชญา  ยอดดี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
412 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เสงี่ยมวิบูล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 คณิตประถม
413 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เสงี่ยมวิบูล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงรวินท์นิดา  ภูพวก โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงศรัณย์พร  แถวนาชุม โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงศิรประภา  สุวพานิชย์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 คณิตประถม
417 เด็กชายสุกฤษฎิ์  เสาะแสวง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 คณิตประถม
418 เด็กชายสุทธนา  พันธ์เพชร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 คณิตประถม
419 เด็กชายเอกกวี  หลักแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 คณิตประถม
420 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ชนะกิจ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงกมลชนก  ยังมี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายกฤษณพงศ์  ชูรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงจิตรลดา  ศรีเธาว์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงจิรัชญา  มะเสนา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายจิรัฏฐ์  มาแสวง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายเจษฎา  สิงห์ไชย โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายชยพัทธ์  ตั้งปัญญพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงชลิดา  สุรางค์กุล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงชัญญา  นามสุโพธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงชาลิสา  รัดมูล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงชิชญา  คำสมบัติ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายชิติพัทธ์  สายสีแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงฐิติวรดา  ภักดียุทธ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทองดี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายณัฐดนัย  ยงกุล โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงณิชกานต์  เชื้อชา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กชายธนกร  บุญสิริธนชาติ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงธนัญญา  กรรณิกา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงธมลวรรณ  ลิ้มประสาท โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายธรรม์นริศย์  วรฉัตร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงธัญจิรา  ศรีใส โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงธัญณิชา  จินตานนท์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงธัญวลัย  โชคทวีกิตติชูกิจ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงนันท์นภัส  ยุพฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงนันท์นภัส  เกษสร โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงนิศานาถ  บุญมั่น โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงบุณยาพร  หาไชย โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงเบญญาภา  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายประภัษนัย  โพธิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงปริยาภร  ประสารแสง โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงปาลิกา  โทสิริกุลชัย โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงพิชญาภา  พรมไชย โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นามจันดา โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วงษ์อุ่น โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงพิรญาณ์  จันดารักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วงศ์สง่า โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สัตนันท์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายวรทา  นานาค โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงวริศรา  เดชสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายสิรภัส  โรจนะ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงสิรยากร  เสนานอก โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงสิริยากร  เสนามนตรี โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงอชิรญา  สระ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายอติเทพ  สายสีแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายกรวิชญ์  คำภาระ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ป.6 คณิตประถม
466 เด็กหญิงกวิตา  พลแก้ว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ป.6 คณิตประถม
467 เด็กชายจักรพันธ์  ปักปิ่น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ป.5 คณิตประถม
468 เด็กชายชีวานนท์  ชินวงศ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ป.6 คณิตประถม
469 เด็กชายดนัสวิน  เจริญตา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงดลยา  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ป.6 คณิตประถม
471 เด็กชายเทพพิทักษ์  มูลเมฆ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ป.6 คณิตประถม
472 เด็กชายธนทัต  ขาวขำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ป.6 คณิตประถม
473 เด็กหญิงธัญญรัตน์  อรุณไพร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ป.6 คณิตประถม
474 เด็กชายนัฐชพงษ์  บุญคำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ป.4 คณิตประถม
475 เด็กชายบูรพา  นิลนิตย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ป.6 คณิตประถม
476 เด็กชายปรัชญา  กาลจักร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ป.6 คณิตประถม
477 เด็กชายปาณชัย  ผาสุขใจ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงพรหมพร  ทุมมา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  วัชรรัตนโสธร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ป.6 คณิตประถม
480 เด็กหญิงศิริลักษณ์  วิเศษอุด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ป.6 คณิตประถม
481 เด็กชายสิรวิชญ์  คิดดีจริง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ป.6 คณิตประถม
482 เด็กหญิงสุพรรษา  มะณี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ป.6 คณิตประถม
483 เด็กชายอนันต์ยศ  คำนาค โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ป.6 คณิตประถม
484 นางสาวกนกอร  ป้องแก้ว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ม.3 คณิต ม.ต้น
485 นางสาวกรรณิการ์  ใจเย็น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ม.3 คณิต ม.ต้น
486 นายกฤษณะ  น้อยบัวทิพย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ม.3 คณิต ม.ต้น
487 นายกลทีษ์  ลิ้มพานิชย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประสมสุข โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายโกมินทร์  ธิดามาตย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ม.3 คณิต ม.ต้น
490 นางสาวขนิษฐา  เทพทาบ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ม.3 คณิต ม.ต้น
491 นายจักรพรรดิ  หาสุข โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงจันทกานต์  วันลักษณ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงจิรดา  ศรีสมชัย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ม.2 คณิต ม.ต้น
494 นางสาวจุติพร  กำลังดี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายธีระชัย  ใจดี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ม.2 คณิต ม.ต้น
496 นางสาวนภัสชล  สืบเหล่างิ้ว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ม.3 คณิต ม.ต้น
497 นางสาวนาถตยา  นามพิมพ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงปานระวี  ดาวเรรัมย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงปิ่นสุดา  หมื่นแสน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงปิยภา  วาคะพันธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ม.2 คณิต ม.ต้น
501 นายพรประสิทธิ์  ทองสาร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ม.3 คณิต ม.ต้น
502 นางสาวพัชรินทร์  มิ่งขวัญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงพัชรี  ดาทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายพีรภัทร  พิมพ์ทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ม.2 คณิต ม.ต้น
505 นายพีรภัทร  สาริพันธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงพุทธพร  กุลนะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ม.3 คณิต ม.ต้น
507 นางสาวภาขวัญ  ขุมคำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงมาริษา  ไตรยวงศ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ม.2 คณิต ม.ต้น
509 นางสาวยุภาพร  ผิวทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ม.3 คณิต ม.ต้น
510 นางสาววิชุดา  บัวทิพย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ม.3 คณิต ม.ต้น
511 นางสาววิมลรัตน์  เทวะประกาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงวิลาวัณย์  นักบุญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ม.2 คณิต ม.ต้น
513 นายสิทธิเดช  แสวงแก้ว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ม.3 คณิต ม.ต้น
514 นางสาวอภิญญา  ไชยกองศรี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ม.3 คณิต ม.ต้น
515 นางสาวอรพินธุ์  วงษ์คำชัย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงอรอนงค์  ืวันดี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงอัญชิสา  นามโยธา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ม.2 คณิต ม.ต้น
518 นางสาวไอลดา  ด้วงทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายกฤษณกันท์  จตุเทน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงกุลศินี  บุญทวี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายจารุภัทร  - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงชลดา  พลพิลา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายชวิน  เศิกศิริ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายชินณภัทร  พรหมหา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงชุติกานต์  ทำพิลา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายธนาภูมิ  แก้วหาญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงธีราพร  ศรีใสคำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงนิลยา  ขุนจางวาง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงปานวาด  รูปแข็ง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงพรนภา  อัมพุนันท์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายพิบูลชัย  บุญศรี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  อาชญาทา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงฟ้าอมร  เฉิดรักษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงวิรินยา  ทรงหอม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงหิรัญยา  ประสมสู่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงอภิชญา  ชิณวุธ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ป.6 วิทย์ประถม